KEMISK INSTITUT • Organisk kemi • Nanokemi • Kemisk biologi • Fysisk kemi Derudover er instituttet

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KEMISK INSTITUT • Organisk kemi • Nanokemi • Kemisk biologi • Fysisk kemi...

 • københavns univers itet d e t n at u r - o g b i ov i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t

  KEMISK INSTITUT

 • Forskning Forskningen på Kemisk Institut dækker en bred vifte af forskningsemner, lige fra syntese af nye kemiske stoffer og undersøgelse af deres egenskaber til kvantekemiske beregninger på kemien i atmosfæren eller virkningsmåden af en molekylær pumpe på enkeltmolekyleniveau. Tværfaglig forskning er udtalt på instituttet og involverer stude- rende, forskere og partnere i industrien. Derudover er innovation et vigtigt fokusområ- de, og fl ere spinouts bliver til ud fra forskning på Kemisk Institut.

  Instituttets forskning foregår i følgende forskningssektioner:

  • Uorganisk kemi

  • Biologisk kemi

  • Organisk kemi

  • Nanokemi

  • Kemisk biologi

  • Fysisk kemi

  Derudover er instituttet engageret i en række centre

  • Nano-Science Center

  • Center for Geometrically Engineered Cellular Systems

  • Theoretical Catalysis Center

  • Center for Synthetic Biology

  • Center for Biopharmaceuticals and Biobarriers in Drug Delivery

  • Center for Evolutionary Chemical Biology

  • Center for Exploitation of Solar Energy

  Om instituttet Kemisk Institut ved Københavns Universitet er et internationalt førende forsknings- og undervis- ningsmiljø for kemi. Instituttet bedriver topforsk- ning på grænsefl aden af vores viden om kemi som fx molekylær magnetisme, elektrokatalyse, enkeltmolekyle, evolutionær kemisk biologi, molekylær lyshøst, og kemien ved livets begyn- delse. Derudover uddanner instituttet fremragen- de kandidater i kemi som ansættes i danske og udenlandske virksomheder. Instituttet bidrager også med højkvalitets kemiundervisning til en række bio- og naturvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet.

  · Side 1: · Side 2: · Bagside: Fotograf Mikal Schlosser

  Fo to

  gr af

  M ik

  al S

  ch lo

  ss er

 • Uddannelse Kemisk Institut driver en bachelor og to kandidatuddannelser i kemi, hvor der uddannes ca. 50 kandidater i kemi per år. Bestanden af studerende er på ca. 250 bachelorstuderende, ca. 150 kandidatstuderende, og 80 ph.d.er. På bacheloruddannel- sen udbyder vi tre specialiseringer i almen kemi, medicinalkemi og gymnasierettet kemi. På kandidatuddannelsen i kemi tilbyder

  vi fem specialiseringer i: • Organisk syntese: Nye stoffer til lægemiddelindustrien • Uorganisk kemi: Nye materialer, molekylær elektronik, nye

  katalysatorer. • Fysisk kemi: Atmosfære, energi, spektroskopi, beregning. • Analytisk kemi: Fødevarer, renere energi, prøver, instrumen-

  ter og data for industrien og rådgivningsfi rmaer. • Kemi med suppleringsfag: Undervisning på gymnasiale

  uddannelser.

  De færdiguddannede kandidater er af høj kvalitet og er efter- spurgte både i Danmark og i udlandet og der er generelt lav arbejdsløshed blandt dimittenderne. Af de færdiguddannede kandidater arbejder ca. 1/3 i medicinske og farmaceutiske virksomheder, ca. 1/3 arbejder i en bred vifte af andre private virksomheder og ca. 1/3 i den offentlige sektor.

  Kemisk Institut bidrager også til en lang række bio- og naturvi- denskabelige uddannelser på SCIENCE og i særlig grad bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience.

  Samarbejde og innovation Kemisk Institut har tæt kontakt til mange af verdens førende forskningsinstitutioner og universiteter. Vi udveksler forskere og studerende fra fx Caltech, Berkeley, Yale, Columbia, Oxford. Instituttet samarbejder også med en lang række danske og internationale virksomheder fx Novo Nordisk, Novozymes, Haldor Topsøe og Total. Instituttets forskere er desuden hyppige gæster ved store nationale og internationale forskningsfaciliteter som eksempelvis DANSCATT, DANMax, ESS & MAX IV, CERN og

  TRIUMF.

  Instituttet registrer ca. 10 opfi ndelser om året, hvoraf nogle pa- tenteres og laves til licens. Forskningen har ført til fl ere spinouts, og mange er virksomheder med stor succes. Gode eksempler er Airlabs Aps, Infuser BV, FRS System Aps og KU Dyes Aps.

  Fo to

  gr af

  M ik

  al S

  ch lo

  ss er

  Fo to

  gr af

  J ak

  ob H

  el bi

  g

 • KEMISK INSTITUT

  • er organiseret i seks forskningssektioner. Forskningen varetages af ca. 40 forsknings- grupper fordelt på de seks forskningssektioner. Kemisk Institut ledes af institutleder Mikael Bols i samarbejde med lederne af de seks forskningssektioner, to viceinstitut- ledere og en administrationschef.

  • er en del af science - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. SCIENCE er Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

  • har omkring 250 ansatte, 80 ph.d.-studerende, 400 studerende og en årlige omsætning på 170 mio. kr.

  Fo to

  gr af

  M ik

  al S

  ch lo

  ss er

  www.ki.ku.dk Kemisk Institut

  Universitetsparken 5 · 2100 København Ø · tlf.: 35 32 01 11 · mail: chem@chem.ku.dk