15
8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 1/15  

Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 1/15

 

Page 2: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 2/15

 

Page 3: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 3/15

 

Page 4: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 4/15

 

Page 5: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 5/15

 

Pengurusan FELDA bertahap World Class dan menjadi pelaku global.

Pengeluaran hasil sawit dan getah terbaik didunia.

Peneroka memperoleh pendapatan yang stabil.

Keluarga peneroka mempunyai tahap pendidikan yang sesuai.

Menikmati kemudahan infrastruktur yang moden.

Memiliki persekitaran yang harmoni dan sejahtera.

Page 6: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 6/15

 

PENUBUHAN DAN MATLAMAT

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah(Land Development Ordinance) 1956. Fungsi FELDA yang diperuntukkan di bawah Akta (Pindaan 1991) adalah seperti berikut :  

Menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah. 

Memaju, memudah dan melaksanakan pembangunan, pengurusan dan perkhidmatan ekonomi, sosial,   pertanian, penempatan, perindustrian dan komersial serta aktiviti sampingan yang lain di kawasan dimana FELDA diberikuasa melaksanakan projek pembangunan tanah atau kawasan yang dimiliki oleh FELDA dan syarikatnya.

Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu memodenkan sektor pertanian di kawasan dimana FELDA  diberi kuasa mentadbirnya terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran hasilkeluaran pertanian dan ternakan.

Membantu, membimbing, menasihati, mengurus dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial penempatan,   pertanian, industri dan komersial dalam kawasan FELDA.

Mulai bulan April 2004, FELDA diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan menteri yang bertanggungjawab ke atasFELDA ialah Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia.

Bila Penubuhan FELDA? J : FELDA atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ditubuhkan di bawah Akta Kemajuan

Tanah 1956 pada 1 Julai 1956. Ianya ditadbirkan oleh sebuah Lembaga yang bertanggungjawabkepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Apakah Peranan FELDA?

J : FELDA berperanan untuk memajukan tanah baru untuk dijadikan ladang pertanian yang produktif melalui pengurusan pertanian yang berkesan di kalangan peneroka serta menggalakkan

 pertumbuhan masyarakat yang maju dan berdisiplin.

Bagaimana FELDA menguruskan rancangannya? 

J : FELDA mempunyai tiga peringkat pengurusan iaitu :Ibu Pejabat

Pejabat KawasanRancangan

Ke Atas 

Dari manakah diperolehi sumber kewangan untuk membiayai kegiatan pembangunan

FELDA? J : Sumber kewangan bagi membiayai projek-projek pembangunan oleh FELDA diperolehi

daripada Kerajaan Persekutuan, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Tabung KerajaanKuwait, Tabung Pembangunan Arab Saudi dan lain-lain. Wang ini diperolehi dalam bentuk 

 pinjaman untuk membiayai kerja-kerja pertanian, pembinaan kilang dan perumahan peneroka.Ke Atas 

Page 7: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 7/15

Adakah peneroka dikenakan potongan untuk kos pengurusan rancangan? 

J : Peneroka tidak dikenakan sebarang potongan untuk kos pengurusan. Kos pengurusan dibiayai

dengan peruntukan yang diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan.Ke Atas 

Bilakah peneroka dapat memperolehi hak milik tanah? 

J : FELDA hanya akan mengesyorkan kepada Kerajaan Negeri supaya dikeluarkan surat hak milik setelah peneroka menunaikan tanggungjawab sebagai peneroka dan selesai membayar kembali kos pembangunan kepada FELDA termasuk bayaran Cukai Tahunan Yang Disatukan

kepada Kerajaan Negeri.Ke Atas 

Bagaimana perwarisan hak milik peneroka dilaksanakan?J : Bagi peneroka yang telah menerima surat hak milik, apabila berlaku kematian, pembahagian

kawasan pegangan kepada waris-waris simati akan diuruskan oleh pejabat tanah daerah yang berkenaan. Bagi peneroka yang belum menerima surat hak milik ianya akan diuruskan oleh unit

 pesaka kecil Pejabat Daerah dengan kerjasama Pengurus Rancangan. Ke Atas 

Apakah Dasar Pengambilan Peneroka?

J : Kerajaan telah membuat keputusan tidak lagi melaksanakan pengambilan peneroka barumulai 1 Januari 1990 di semua tanah rancangan seluruh negara. Keputusan kerajaan adalah

 berdasarkan sumber kewangan yang terhad untuk membiayai projek pembangunan daninfrastruktur di tanah rancangan. Rancangan yang tiada berpeneroka diuruskan oleh FELDA dan

hasilnya digunakan untuk membiayai kos pengurusan dan segala projek infrastruktur di tanahrancangan. 

Kepimpinan dan penglibatan peneroka dalam pengurusan rancangan dilaksanakan melalui : 

y  Pengurusan Blok  

y  Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR) 

y  Gabungan JKKR  

y  Jawatankuasa Perunding Peneroka (JKPP) 

y  Gerakan Persatuan Wanita (GPW) Kesemua Badan-badan Peneroka ini memainkan peranan yang besar kepada pembangunan Institusi Peneroka.

Gabungan JKKR merupakan majlis tertinggi bagi peneroka di peringkat Wilayah bertujuan menggembleng pemikiran, usaha dan

Page 8: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 8/15

tenaga ke arah mencapai peningkatan pengeluaran hasil dan pembangunan ladang serta pembentukan keluarga peneroka yang

sejahtera. Langkah kemuncak penglibatan dan penyertaan peneroka dalam pentadbiran dan pengurusan rancangan adalah melalui

JKPP.

JKPP merupakan badan pemesyuaratan tertinggi di mana ahli-ahli jawatankuasa adalah terdiri daripada Pengurusan Tertinggi

FELDA dan Ketua-ketua Peneroka/Penerokawati serta kepimpinan Belia. JKPP menjadi badan perhubungan dan perundingan di

antara Ketua-ketua Peneroka dan Pengurusan FELDA. Antara lain peranan JKPP ialah mengkaji, menyemak, menimbang sertamengambil ketetapan tentang dasar-dasar yang melibatkan peneroka. 

Kemudahan kepada warga peneroka

Pelbagai program telah dilaksanakan di rancangan dan wilayah melibatkan penyertaan semua warga peneroka. Tumpuan aktiviti adalah

kepada pendidikan, kesihatan, kerohanian dan pengukuhan institusi keluarga.

Dalam bidang pendidikan, penumpuan diberikan dalam pelaksanaan Pusat Literasi Keluarga (PLK) bagi kanak-kanak 3 hingga 5 tahun. Pusat

Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) FELDA, Pusat Tuisyen Wilayah dan Skim Tuisyen FELDA (STF) yang dilaksanakan dengan kerjasama

Kementerian Pelajaran Malaysia. Program kemahiran generasi kedua diteruskan bagi melatih mereka dalam pelbagai bidang kemahiran di

peringkat sijil dan diploma.

PRESTASI KEWANGAN FELDA

PINJAMAN DAN KUTIPAN BAYARAN KEMBALI (BK) 

Jumlah kutipan BK Sawit dan Getah sehingga Disember 2009 adalah seperti berikut :

SEHINGGA DISEMBER 2009 

TanamanBaki Hutang

Sehingga

31.12.2009

PatutDikutip

(RM)

KutipanSebenar 

(RM)

%Kutipan

Tunggakan

(RM)

JumlahTunggakan

(RM)

BakiHutang

(RM)

Sawit 116,234,156 4,085,143 2,862,183 70.06 3,090,223 78,197,711 110,281,750

Getah 41,789,092 1,020,835 506,595 49.63 2,224,009 37,254,395 39,058,488

Jumlah 158,023,248 5,105,978 3,368,778 65.98 5,314,232 115,452,106 149,340,238

Sawit mencatat kutipan sebanyak 70% berbanding jumlah BK yang patut dikutip manakala

getah mencapai 49.6% kutipan sehingga Disember 2009.

Page 9: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 9/15

 

PELANCONGAN DAN REKREASI

FELDA turut membantu dalam menggalakkan industri pelancongan tempatan. Dengan  pembinaan hotel setinggi 20 tingkat ini di Kuala Terengganu dapat menjana ekonomi dan

industri pelancongan Negara amnya dan mempromosikan FELDA khususnya. FELDAResidence Kuala Terengganu dilengkapi dengan 98 buah bilik biasa dan tiga (3) bilik suite, bilik 

seminar, galeri dan kemudahan lain yang sesuai dengan kehendak pengunjung terutamanya  pelancong. FELDA Residence Kuala Terengganu mula dibina pada 3 Januari 2006 dan telah

 beroperasi pada 4 Julai 2008. Majlis Perasmian oleh Timbalan Pendana Menteri Y.A.B. Dato¶Sri Mohd Najib Tun Abd Razak dijangka akan diadakan pada awal tahun 2009. 

Taman Rekreasi Air Panas Sg. Klah (TRAP)

Taman Rekreasi Air Panas Sg Klah Fasa III ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2007 yang

merangkumi kerja-kerja pembinaan bagi kemudahan 64 buah bilik penginapan. Projek ini telah

siap sepenuhnya pada Jun 2008 dan mula beroperasi pada Ogos 2008. Majlis Perasmian pulatelah disempurnakan oleh Y.B. Dato¶ Hasan Malek Timbalan Menteri Di Jabatan PerdanaMenteri pada 22 November 2008. 

Page 10: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 10/15

PROJEK INFRASTRUKTUR 

Maktab Rendah Sains Mara FELDA (MRSMF) Kampus Tun Abdul Razak  

Persetujuan kerjasama penubuhan MRSMF di antara FELDA dan MARA telah dimenterai dalam Majlis MenandatanganPerjanjian (MOU) pada 30 Mac 2007. MRSMF ini merupakan smart partnership di antara MARA dan FELDA di mana FELDakan membiayai segala kos manakala urusan pentadbiran dan pengurusan tenaga pengajar/kakitangan adalah dalam bidankuasa pihak MARA. Perasmian pembinaan MRSMF telah disempurnakan oleh Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri Malaysipada 5 Oktober 2007

Kompleks MRSMF yang terletak di Feldajaya Trolak telah siap sepenuhnya dan beroperasi pada tahun 2010. Pengambilapelajar MRSMF telah dimulakan pada Mac 2010 dijangka dapat menampung sehingga 1,050 pelajar. Komplek MRSMF iadalah infrastruktur yang paling moden dikalangan MRSM-MRSM lain dan ianya merupakan satu transformasi pendidikauntuk semua generasi baru Felda. 

Kompleks Sukan Komuniti (KSK) Semai Bakti

Kompleks Sukan Komuniti dikenali sebagai Gelanggang Sukan Komuniti dibina bertujuan untuk memberikan kemudahan da

galakan kepada warga peneroka bergiat dalam bidang sukan. Penyediaan kemudahan sedemikian juga dapat membantmemupuk minat bersukan yang tinggi melalui pelbagai aktiviti dan program sukan dan rekreasi di kalangan masyarakarancangan. Selain itu, GSK ini mampu menjadi tempat untuk masyarakat rancangan dan sekitar melaksanakan aktiviti sukadan riadah secara teratur dan sempurna

Sehingga tahun 2009, FELDA telah membina sebanyak 17 GSK di seluruh kawasan rancangan Felda. Daripada jumlah isebanyak 14 buah GSK telah siap dibina dan beroperasi manakala bakinya iaitu di Felda Selasih, Felda Kemahang 2 daFelda Sahabat masih dalam pembinaan. 

Dewan Semai Bakti

Pembinaan dewan serba guna di rancangan FELDA bertujuan menyediakan kemudahan rancangan menjalankan aktiviti kemasyarakatan

kebudayaan, perjumpaan dan lain-lain sebagai salah satu usaha mengeratkan perpaduan di kalangan warga rancangan FELDA. Sehinggakhir tahun 2008 sebanyak 47 buah dewan serba guna telah siap dibina di rancangan FELDA melibatkan peruntukan sebanyak RM32.uta. Dua buah dewan serba guna jenis B di Rancangan Palong 11 dan Rancangan Sg Tiang masih dalam pembinaan. Peningkatan baha

 binaan menjadikan kos bagi pembinaan dewan serba guna jenis A dianggarkan RM800,000.00 seunit dan bagi dewan serba guna jenis B pula adalah RM600,000.00. Daripada sebanyak 47 buah dewan serba guna yang siap dibina, sebanyak 37 unit adalah dewan serba gun

enis A dan 10 unit lagi adalah dewan serba guna jenis B. 

Gelangggang Sukan Terbuka Semai Bakti

Mulai tahun 2008, FELDA membina gelanggang Sukan Terbuka Semai Bakti untuk faedah warga FELDA ditanah rancangan. Gelangganterbuka ini adalah idea Y.A.B Timbalan Perdana Menteri yang mahukan lebih banyak gelanggang dibina ditanah rancangan FELDAtermasuk rancangan terpencil dan pendalaman.

Sebagai permulaan mulai 2008 gelanggang terbuka ini akan dibina di beberapa buah rancangan diseluruh negara.Konsep gelanggang ini

adalah sama dengan kompleks sukan yang mana kos pembinaannya adalah sekitar RM 500,000.00 dan perbelanjaan penyelenggaraan yanlebih murah. Reka bentuk Gelanggang Sukan Terbuka ini berbentuk marchy tent dan mengandungi kemudahan bilik air dan persalinan.

Page 11: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 11/15

 

Pembangunan Peneroka

Program Pembangunan Masyarakat yang dilaksanakan adalah bertujuan meningkatkan kualiti hidup masyarakat peneroka melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Penumpuan aktiviti adalah kepada pendidikan, kesejahteraan keluarga, kesihatan, kerohaniandan memperkukuhkan institusi keluarga dan pembangunan generasi baru serta menjadikan masyarakat peneroka sebagai contoh

masyarakat luar bandar yang berjaya, berakhlak dan bebas dari gejala sosial. 

Page 12: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 12/15

 

Page 13: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 13/15

 

Page 14: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 14/15

 

Page 15: Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

8/6/2019 Kerja Kursus Sejarah T3 FELDA

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-kursus-sejarah-t3-felda 15/15