Kertas 2_Percubaan Kelantan 2015 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015

Text of Kertas 2_Percubaan Kelantan 2015 2015

3757/2SULIT3

Bahagian A

[75 markah]

Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.

1(a)Kerajaan negeri K yang memiliki hasil bernilai RM15 juta, ingin membina hospital berharga RM13 juta. Pada masa yang sama kerajaan tersebut juga ingin membina pusat pengajian tinggi berharga RM14 juta.Situasi di bawah berkaitan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan negeri K.

Bagaimanakah kerajaan menyelesaikan masalah tersebut? [6 markah]

(b)Gambar 1 berikut menunjukkan jenis barang dan perkhidmatan dalam ekonomi

Promosi Aidil fitri 2015,Langganan astro PERCUMA selama 5 tahun dengan pembelian Honda Jazz

Langganan Astro merupakan salah satu perkhidmatan percuma dalam konteks ekonomi.

Bersetujukah anda dengan pernyataan di atas. Berikan hujah anda. [6 Markah

(c)Maklumat menunjukkan satu bentuk bantuan kerajaan di negara Malaysia.

Ubahsuai: Bernama On Line

Beri pendapat anda secara terperinci tentang peranan kerajaan dalam pernyataan di atas[7 markah]

(d)(i)Jadual 1 menunjukkan pendapatan wang dan harga tiga jenis barang padaTahun 2012 dan 2014

TahunPendapatan wang(RM)Harga Barang (RM)

Barang XBarang YBarang Z

20126 00016024050

20148 000250700150

Hitungkan:a) Harga purata barang pada tahun 2012[2 Markah]b) Pendapatan benar pada tahun 2014[2 Markah]

(ii) Jelaskan keadaan upah benar bagi ketiga-tiga tahun tersebut. [2 Markah]

2 (a)iMaklumat berikut berkaitan dengan Puan Rose

Sebagai seorang pesara kerajaan yang menerima pencen RM4 000 sebulan, Puan Rose mengisi masa lapangnya dengan bekerja sebagai penolong pengurus dengan gaji RM2 100 sebulan. Setiap bulan anaknya memasukkan RM400 ke dalam akaun Puan Rose. Disamping itu, Puan Rose juga memperoleh keuntungan sebanyak RM1500 sebulan daripada perniagaan restorannya.

Kenalpasti jenis pendapatan yang tidak produktif. [2 markah]

iiHuraikan sumber pendapatan produktif yang berkaitan[5 markah]

(b)Pendapatan boleh guna Encik Halim pada bulan April ialah RM4000. Maklumat berikut menunjukkan perbelanjaan beliau dalam bulan itu

PerbelanjaanRMSewa rumah500Hiburan / Rekreasi400Sumbangan kepada ibu bapa600Kesihatan500Bil elektrik, air, telefon600Makanan 900

Adakah anda bersetuju dengan perbelanjaan Encik Halim? Berikan alasan anda[6 Markah]

cBezakan pulangan tabungan dan pulangan pelaburan [6 Markah]

dRajah 1 di bawah menunjukkan keluk permintaan suatu barang

ACBRajah 1

Pergerakan titik A ke B dan titik A ke C adalah disebabkan oleh faktor penentu pemintaan yang sama. Bersetujukah anda. Berikan hujah untuk menyokong alasan anda. [6 Markah]

3 (a)Jelaskan konsep firma. [4 markah]

(b)Jadual 2 menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma.Bilangan Buruh(orang)Jumlah Keluaran(unit)Keluaran Purata(unit)Keluaran Sut(unit)

00--

1101010

2241214

3421418

4641622

58316.619

69215.39

79213.140

88010-12

Jelaskan hubungan antara buruh dengan jumlah keluaran , keluaran purata dan keluaransut. [6 markah]

(c)Rajah 2 menunjukkan keluk penawaran terhadap baju batik.

200400650500400SoSoS1S1Harga (RM)

0

Rajah 2 Kuantiti (Unit)

Terangkan tiga faktor yang menyebabkan perubahan penawaran tersebut. [6 markah]

(d)

Guna kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan 3 (d) (i).Jadual 3 menunjukkan kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran suatu barang di pasaran.

Harga (RM)

Kuantiti Barang (unit)

Permintaan PasaranPenawaran Pasaran

204060

140100604080120

(i) Lukis keluk keseimbangan pasaran di atas kertas graf yang disediakan. [5 markah]

(ii) Tentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran barang tersebut [2 markah]

(iii) Jelaskan keadaan pasaran barang tersebut pada tingkat harga RM60 . [2 markah]

4(a) Berdasarkan situasi berikut, jelaskan kesan ke atas pasaran kereta tempatan.(setiap situasi adalah secara berasingan)

(i) Kerajaan mengumumkan pemberian bonus kepada kakitangan-kakitangan awam[3 markah]

(ii) Penutupan operasi beberapa syarikat kereta di Malaysia akibat kos pengeluarankereta meningkat [3 markah]

(b)Gambar di bawah menunjukkan salah satu jenis wang.

CONTOHMengapakah jenis wang di atas boleh digunakan secara meluas pada masa kini[4 markah]

(c)Jadual 4 bawah menunjukkan suatu langkah mengawal ketidastabilan ekonomi dalam negara.

TahunPinjaman maksimumTempoh kreditKadar faedah

201260 %76.5 % setahun

201350 %57.4 % setahun

(i) Nyatakan keadaan ketidakstabilan ekonomi tersebut yang mungkin berlaku pada tahun 2013[1 markah]

(ii)Huraikan dua langkah lain yang perlu dilakukan oleh Bank Pusat dalam menstabilkan semula keadaan ekonomi tersebut.[6 markah]

(d)Maklumat di bawah menunjukkan dua jenis cukai

Syarikat Timuran Sdn Bhd membayar sebanyak 28% daripada keuntungannya kepada kerajaanPuan Tan terpaksa membayar wang tambahan sebanyak 3% daripada harga tiket menonton wayang gambar di pawagam

Cukai ACukai B

(i) Kenalpasti jenis cukai A dan cukai B di atas.[2 markah]

(ii) Jelaskan tiga perbezaan antara dua jenis cukai tersebut.[6 markah]

5(a) Rajah menunjukkan dua sumber pinjaman kerajaan

SUMBER PINJAMAN KERAJAAN

Bil perbendaharaanSekuriti kerajaanSijil Pelaburan

Pinjaman PasaranPinjaman ProjekKredit Pembekal

Sumber 2Sumber 1

Jelaskan lima kelebihan meminjam daripada sumber1 berbanding sumber 2[5 markah]

(b) Terangkankebaikan perdagangan Antarbangsa[8 markah]

c(i)Jadual 1 menunjukkan nilai eksport dan nilai import Malaysia bagi tempoh Januari hingga Jun 2013.

BUTIR JUMLAH ( RM JUTA )

Eksport barang perkilangan220 220

Eksport komoditi utama110 000

Import barang pengunaan145 500

Import barang pelaburan50 000

Hitung imbangan dagangan dalam RM Juta [2 markah]

(ii)Maklumat di bawah menunjukkan kadar pertukaran antara Dolar Amerika Syarikat (US$) dengan Ringgit Malaysia (RM) pada bulan januari 2013.

US$1.00 = RM3.40(Januari 2013)US$1.00 = RM3.80(Jun 2013)

Jelaskan kesan terhadap Imbangan dagangan Malaysia apabila kadar pertukaran telah berubah kepada US$1.00 = RM3.80 pada bulan Jun 2013. [6 Markah]

dSenaraikan dua bentuk sekatan perdagangan antarabangsa yang dapat memperbaikiimbangan pembayaran negara.

[4 Markah]

BAHAGIAN B

[25 markah]

Soalan ini wajib dijawab

Tuan Haji Burhan ialah seorang usahawan pengusaha makanan halal sejak 7 tahun lalu iaitu dengan nama syarikatnya ialah Syarikat Makanan Orang Kampung Seberang. Keluaran makanannya dipasarkan di seluruh Malaysia. Beliau memerlukan modal yang banyak untuk mengembangkan perniagaan makanannya. Oleh itu beberapa pihak telah mencadangkan kepada beliau supaya membuat pinjaman dari institusi perbankan dalam Negara.

Perniagaan Tuan Haji Burhan semakin hari semakin berkembang dari sehari ke sehari. Dengan wang pinjaman tersebut, beliau bercadang untuk membuat pelaburan bagi memajukan syarikatnya. Syarikat makanan Tuan Haji Burhan juga telah menambahkan kuantiti penawaran makanan untuk memenuhi permintaan pasaran yang semakin meningkat. Kuantiti penawaran makanannya telah meningkat daripada 7 000 unit ke 8 500 unit sebulan.

Perkembangan pesat perniagaan Tuan Haji Burhan menyebabkan beliau berkeinginan untuk mengeksport makanannya ke Singapura dan Amerika Syarikat. Untuk itu, beliau telah melantik agen jualan di negara tersebut. Pada peringkat permulaan agen tersebut telah bersetuju untuk mengimport makanannya. Maklumat berikut menunjukkan negara, harga, kuantiti dan kadar pertukaran asing yang terlibat dengan urusniaga perabotnya.

NegaraHarga Makanan (RM)Kuantiti(kg)

Singapura1 500500

Amerika Syarikat2 000400

Kadar Pertukaran Asing

RM3.85 = USD1.00 RM2.70 = S$1.00

Pada masa yang sama syarikat Tuan Haji Burhan menghadapi persaingan daripada makanan import terutama dari Indonesia dan Thailand yang lebih murah harganya. Sehubungan dengan itu, melalui Persatuan Pengeluar-pengeluar Makanan Halal Malaysia, Tuan Haji Burhan telah mendesak kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyekat kemasukan makanan import.

Berdasarkan situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Terangkan dua sumber pinjaman yang boleh diperoleh oleh Tuan Haji Burhan [4 markah]

(b) Cadangkan tiga bentuk pelaburan yang boleh dilakukan oleh Tuan Haji Burhan [6 markah]

(c) Jelaskan empat faktor yang menyebabkan perubahan penawaran makanan syarikat TuanHaji Burhan[4 markah]

(d) Hitungkan nilai eksport makanan ke Singapura dalam sebutan Dolar Singapura (S$) dan Amerika Syarikat dal