kertas 3 fizik

  • View
    352

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mid exam form 5

Text of kertas 3 fizik

SMK SULTAN ABDUL JALILKLUANG, JOHOR(JEA2033)PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015TINGKATAN LIMAFIZIK KOD MP 4531/3Kertas 3Mei 2015Masa : 1 jam 30 minitNAMA PELAJAR :TINGKATAN:.ARAHAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Tuliskan jawapan bagi Bahagian A dalamruang yang disediakan dalam kertas soalan.3. Jawab satu soalan daripada Bahagian B.Tuliskan jawapan Bahagian B pada kertas yangberasingan.4. Gambarajah yang mengiringi soalan tidak dilukismengikut skala kecuali dinyatakan.5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh di programkan KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 13 HALAMAN BERCETAK Rajah 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan amplitud? [1 markah] (b) Perhatikan Rajah 1, berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diberikan ; (i) Bandingkan panjang bandul-bandul itu[2 markah] (ii) Hubungkait panjang bandul L dengan N serta amplitud ayunan bandul N. [1 markah] (iii) Namakan fenomena yang terlibat [1 markah] Rajah 2.1 menunjukkan satu set tangki riak yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena gelombang apabila gelombang-gelombang itu melalui satu celah.(a) Namakan fenomena gelombang yang dikaji dalam eksperimen tersebut.(b) Pada Rajah 2.2, lukiskan corak gelombang yang terhasil untuk menunjukkan fenomena gelombang tersebut. [2 markah] (c) Frekuensi penggetar kayu itu adalah 20 Hz dan menghasilkan gelombang-gelombang air pada kelajuan 30 cms-1. Hitungkan panjang gelombang bagi gelombang-gelombang air tersebut. [2 markah] Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan dua susunan radas dalam makmal bagi mengkaji interferens gelombang bunyi. (a) Apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi?(b) Terangkan bagaimana bunyi kuat dan bunyi perlahan berlaku. [2 markah] (c) Perhatikan Rajah 1 dan 2. (i) Bandingkan jarak antara dua pembesar suara, a. (ii) Bandingkan jarak antara dua bunyi kuat berturutan, x. (iii) Hubungkaitkan a dan x.Rajah 2 menunjukkan satu kumpulan gelombang-gelombang K, L, M, N, O and P disusunberdasarkan frekuensi dan panjang gelombang dalam susunan yang teratur. Tenaga gelombangdalam susunan itu adalah semakin meningkat dari kiri ke kanan dan di dalam vakum gelombang-gelombang itu bergerak pada halaju yang sama .Rajah 2(a) Namakan corak susunan satu kumpulan gelombang yang disusun dalam turutan yang khusus seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. [2 markah] (b) Perhatikan Rajah 2. Nyatakan(i) perubahan dari kiri ke kanan, bagi : frekuensi gelombang-gelombang itu [1 markah] panjang gelombang bagi gelombang-gelombang itu [1 markah] (ii) Perbandingan amplitud antara gelombang-gelombang itu? [1 markah] (c) Berdasarkan maklumat yang diberikan dan jawapan dalam 2(b)(i), (i) apakah hubungan antara tenaga dan frekuensi gelombang? [1 markah] (ii) tuliskan hubungan antara frekuensi, f, panjang gelombang, dan halaju gelombang , v [1 markah] 3. Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara panjang gelombang, dan jarak antara dua pinggir cerah berturutan, x bagi cahaya-cahaya monokromatik. Pelajar itu menggunakan eksperimen dwi celah dengan meletakkan penuras jingga di hadapan celah tunggal di mana panjang gelombangnya ialah 0.000590 mm. Jarak antara dwicelah dengan skrin dilaraskan sehingga corak interferens kelihatan. Jarak pinggir cerah diukur. Eksperimen diulang 4 kali dengan menggunakan penuras kuning ( = 0.000570 mm), hijau ( = 0.000510 mm), biru ( = 0.000475 mm) dan ungu ( = 0.000400 mm). Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam graf x lawan . (a) Berdasarkan graf dalam Rajah 2, tentukan nilai x apabila penuras merah digunakan di mana panjang gelombangnya, ialah 0.000650 mm. Tunjukkan di atas graf anda bagaimana anda menentukan nilai x. (b) Apakah yang akan berlaku terhadap nilai x, jika panjang gelombang, bertambah? (c) (i) Kirakan kecerunan, k. Tunjukkan di atas graf bagaimana nilai k ditentukan. (ii) Jika jarak antara dwicelah dan skrin ialah 4 m, kirakan jarak pemisah antara dua celah, a dengan menggunakan persamaanka = D (iii) Jika magnitud D dikurangkan, apakah yang berlaku pada jarak pinggir cerah berturutan, x?(e) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki keputusan eksperimen.

Section ABahagian A[ 28 marks/28 markah]

Answer all questions in this sectionJawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. A student carries out an experiment to investigate the relationship between acceleration, a, and force, F, of a trolley. The arrangement of the apparatus is shown in Diagram 1.1. Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara pecutan , a , dengan daya, F, bagi sebuah troli. Susunan radas eksperimen ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

The ticker timer is started and the trolley is pulled down the friction compensated plane using an elastic cord. The ticker timer has a frequency of 50 Hz. One elastic cord represents a unit of force (1 N). The ticker tape obtained is cut into 6 pieces of 10 ticks and a tape chart for the motion of the trolley is made as shown in Diagram 1.2Jangkamasa detik dihidupkan dan sebuah troli ditarik dengan menggunakan satu tali kenyal menuruni landasan terpampas geseran. Jangkamasa detik yang digunakan mempunyai frekuensi 50 Hz. Satu tali kenyal mewakili satu unit daya (1 N). Daripada pita detik yang diperolehi, satu carta pita yang terdiri daripada 6 keratan 10 detik disediakan seperti Rajah 1.2.

The procedure is repeated using 2, 3, 4 and 5 elastic cords stretched at the same length. The charts are shown in Diagrams 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7.Prosedur diulangi dengan menggunakan 2, 3, 4 dan 5 tali kenyal yang diregangkan pada panjang yang sama. Rajah 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7 menunjukkan carta pita yang diperolehi daripada eksperimen

The acceleration, a, of the trolley is given by:Pecutan , a , troli itu diberi oleh persamaan :

(a) For the experiment described on page 2, identify: Bagi eksperimen yang di terangkan di halaman 2, kenalpasti:

(i) The manipulated variable Pembolehubah dimanipulasikan

....[1 mark/1 markah]

(ii) The responding variable Pembolehubah bergerak balas

....[1 mark/1 markah]

(iii) The constant variable Pembolehubah dimalarkan

....[1 mark/1 markah]

(b) Based on Diagrams 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1. 7 on pages 3 and 4: Berdasarkan Rajah 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7 di halaman 3 dan 4:

(i) Measure and record the values y. Ukur dan catatkan nilai- nilai y. (ii) Calculate the corresponding values of acceleration, a. Hitung nilai-nilai pecutan, a. (iii) Record the corresponding values of Force, F. Catatkan nilai-nilai daya , F, yang sepadan .

Tabulate your results for F , x , y and a in the space below.Jadualkan keputusan anda bagi F, x, y dan a pada ruang di bawah.

[7 marks/ 7 markah]

(c) On the graph paper on page 6, plot a graph of a against F . Pada kertas graf di halaman 6, lukiskan graf a melawan F. [5 marks/5 markah]

Graph of a against F Graf a melawan F

(d) Based on the graph in 1(c), state the relationship between a and F. Menggunakan graf anda, nyatakan hubungan antara a dengan F.

....[1 mark/1 markah]

2. A student carries out an experiment to investigate the relationship between potential difference, V, across terminals of a battery and the current, I. The result of this experiment is shown in the graph of V against I in Diagram 2.1 on page 8. Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara beza keupayaan, V, merentasi terminal suatu bateri dengan a