Kertas Kerja Merentas Desa 2016

  • Published on
    27-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 Kertas Kerja Merentas Desa 2016</p><p> 1/4</p><p>Sk Methodist (acs)</p><p>Jalan melawis, 41000 klang</p><p>selangor</p><p>KERTAS KERJA</p><p>KEJ!A"A" merentas desa#ER$"%KAT SEK&amp;A!</p><p>'01</p><p>14 an*ari '01</p><p>SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS)</p><p>41000 KLANG SELANGOR</p><p>KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH</p></li><li><p>7/25/2019 Kertas Kerja Merentas Desa 2016</p><p> 2/4</p><p>PENDAHULUAN</p><p>Keohanan Merentas +esa dilaksanakan di sekolahsekolah sel*r*h Mala-sia.#elaksanaann-a /ert**an agar s*kan enis ini akan mendaat temat dikalangan m*rid. $a *ga har*s dilihat se/agai wadah *nt*k memen*hi t*nt*tanendidikan masa kini. +i dalam lem/aran ini digariskan /e/eraa cadanganelaksanaan keohanan merentas desa ini semoga daat menadi and*an,r**kan dan makl*m/alas ihakihak -ang terli/at dalam mena-akan</p><p>keohanan ini.</p><p>MATLAMAT</p><p>Matlamat keohanan Merentas +esa ini ialah *nt*k menc*ngkil danmengetengahkan /akat/akat /ar* ke arah kecemerlangan s*kan kh*s*sn-adalam /idang /alaan dan adang agar mereka daat menonolkan diri dieringkat +aerah, "egeri dan "egara serta mem/*da-akan s*kan *nt*kmeningkatkan kecergasan serta mem**k hid* -ang sihat</p><p>OBJEKTIF</p><p>Adalah diharakan rogram ini akan daat 1) Menc*ngkil /akat dan mengesan ke/olehan m*rid dalam acara merentasdesa.') Melatih m*rid s*a-a mem*n-ai disilin dan semangat kes*kanan -angtinggi,2) Memilih wakil MSS +aerah Klang dalam acara merentas desa.</p><p>SASARAN</p><p>Sem*a m*rid taha ' SK Methodist (A3S) Klang</p><p>SUMBER KEWANGAN</p><p>SS 5 RM 1 6.00</p><p>Kantin( St John Am/*lans) 5 RM '00.00</p><p>RM 1 76.00</p><p>ANGGARAN PERBELANJAAN</p><p>i</p><p>l</p><p>#erkara J*mlah(R</p><p>M)</p><p>1. !adiah 8(medal) 69 : RM</p><p>.00</p><p>490.00</p><p>' #lastik "om/or ' : RM</p><p>20.00</p><p> 0.00</p><p>2. #in ' : RM</p><p>'0.00</p><p> 40.00</p><p>4 Min*man M*rid 2;7 : RM</p><p>'.00</p><p>6;.00</p><p>9. Tae keselamatan ' : RM</p><p>19.00</p><p> 20.00</p><p>. St John Am/*lance '00.00</p></li><li><p>7/25/2019 Kertas Kerja Merentas Desa 2016</p><p> 3/4</p><p>J*l A@har / AhmadEn Ahmad Darid / !ashim</p><p>PelepasEn Mohd $/rahim / Mohd ?alid (%)AJK #$%ersama dengan #enolong Kanan</p><p>Haki( heckp)int3# 1 #n "or Histina /t Mohamed</p><p>(K) #n Siti Aishah /t S*laiman</p><p>3#' #n Darah &amp;i-ana /t Ramli (K)+ #n "orli@a /t Mohamed</p><p>3#2 #n "or Aishah /t Ahmad (K)</p></li><li><p>7/25/2019 Kertas Kerja Merentas Desa 2016</p><p> 4/4</p><p> #n S*mai-a /t MohdRa@i&gt;</p><p>Haki( Pena(at/ Pen*aga ,asa#n Jamilah /t !ashim (K)#n Mohanamani a Se/astian#n MagesFar- a Raman#engawas Sekolah</p><p>Pencatat#n S*san a R.Drancis (K)#n Rasidah /t Mohd Ali M*kia</p><p>Haki( R)ndaanEn Ra@ali / Aman (K)En Mohamad "ai/ / 3he Ani</p><p>Hadiah#n MagesFar- a Raman (K)#n Siti Aishah /t S*laiman#engawas sekolah</p><p>Sena(an Pagi</p><p>En Sai&gt;*l A@har / Ahmad (K)</p><p>-uku "turcaraEn Mohd BaCi / Mohd Bainon ( K )Pert)l)ngan e(as#n Saraswath- a Kandiah (K)Ahli #SMSt JohnIs Am/*lance</p><p>PENUTUP</p><p>Adalah diharakan Keohanan Merentas +esa #eringkat Sekolah ada tah*n ini</p><p>mendaat kerasama dariada sem*a ihak dan daat dilaksanakan dengan</p><p>a-an-a. Semoga sem*a warga sekolah daat meman&gt;aatkan rogram ini dengan</p><p>se/aik m*ngkin dan diharakan segala aktiFiti -ang dirancang akan daat</p><p>mencaai matlamatn-a serta mem/eri imak ositi&gt; keada warga SK Methodist</p><p>(A3S) Klang.</p><p>MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA</p><p>Disediakan Oleh,</p><p>(Mohd Zafli b Mohd Zainon)</p><p>Disahkan Oleh,</p><p>(Mohd !b"ahi# b Mohd Walid)</p><p>G$"$ Besa",</p><p>Sekolah Keban%saan Me&amp;hodis&amp; (A'S),</p><p>alan Melais, *+ Klan%,</p><p>Selan%o"</p></li></ul>