Kertas-Soalan-Matematik-Tahun-2-Pksr1 2015.docx

  • View
    238

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Kertas-Soalan-Matematik-Tahun-2-Pksr1 2015.docx

Bahagian 1. Bulatkan jawapan yang betul.1. Rajah 1 terdiri daripada kubus-kubus kecil yang sama besar.Berapakah jumlah bilangan kubus kecil dalam rajah di atas?A. 447B. 474C. 4772. Rajah 2 menunjukkan dua kumpulan bjek dalam satu penambahan.Ayat matematik bagi penambahan di atas ialahA. 2! " 22 # 4$B. 27 " 2% # %2C. 2$ " 24 # %2&. ''(ima ratus dua) ditulis dalam angka ialahA. %**2B. %*2C. %2*m.s 14. Rajah & me+akili satu penlakan.Apakah ayat matematik bagi penlakan di atas?A. 4* , $ # &2B. 42 - $ # &4C. 44 , ! # &$%. Rajah 4 menunjukkan dua keping kad nmbr.Cari beza antara dua nmbr ini.A. !41B. !%1C. !!1!. Cari hasil tambah bagi $- . dan 7.A. 2*B. 22C. 247. Bundarkan 4%! kepada puluh terdekatA. 44*B. 4%*C. 4!*m.s 2$.Apakah nmbr yang di+akili dari gambar di atas?A. 72!B. 7!2C. $27..M A T E M A T I KApakah huru/ ke lapan dari kiri?A. 0B. CC. 11*. %24 " 27& #A. 7$7B. 7.7C. 7..11. . - & , 2 #A. &B. 4C. %m.s 312. 22*" #&&* Apakah nmbr yang tertinggal di atas?A. 1**B. 11*C. 12*1&. !**-%*#

A. %**B. %%*C. !**14. 2ak Abu memelihara $% ekr lembu. 2ak 3assan memelihara &7 ekr lembu lebih daripada 2ak Abu. Berapa ekrkah lembu yang dipelihara leh 2ak 3assan?A. 112B. 121C. 1221%. 3akim ada 44% biji guli pada mulanya. .% biji telah hilang. Berapakah bilangan guli 3akim yang masih ada?A. %4*B. 44%C. &%*4&* m5m.s 4Bahagian 2. 6a+ab semua salan.A.1.2.B.1.2.7uliskan nmbr dalam angka dan perkataan. 4$m57uliskan dalam perkataan.44m5m.s 5 . * 4 ! 7 *C.1.2.7uliskan dalam angka.44m58.1.2.0sikan nmbr-nmbr yang tertinggal.44m51.1.2.&.4.%.0sikan tempat ksng dengan ja+apan yang betul.Apakah nilai tempat bagi digit 4 dalam nmbr 4%&?Bundarkan &$4 kepada ratus terdekat.Cari perbezaan antara !77 dengan 2&4.Cari hasil tambah bagi 4% dan %%.Tiga ratus lima puluh empat dalam angka ialah 41*m5m.s 6enam ratus lima puluh empattujuh ratus dua belas9.1.2.&.4.%.:.1.2.2adankan yang berikut.41*m57uliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nmbr yang diberi.nilai tempatratuspuluh sanilai digitnilai tempatratuspuluh sam.s 7empat ratus dua belas! ratus $ puluh6umlahkan 1! dan 24puluh4 7 %nilai digit &.nilai tempatratuspuluh sa$ 1 !nilai digit 4!m53. Cari ja+apan menggunakan bentuk la;im.1.% 22.2 7 %& & 1 !&.& .4.4 $ 4% & 1 &412m5 %.&4% " .7 " 122 #m.s 8 44m50.1.