of 141 /141
រមក សពៃថេនះ រេបស់កុំព ទ័រ គឺមេធយ៉ ងសំន់មួយ ក ងរេះយប និងជួយសំរួលដល់រ រ បំៃថរបស់មនុសែដលរស់េេលពិភពេក។ គេចនររ េសរែតំងអស់របស់ពួកេគគឺពឹងែផកេ លរ េបស់កុំព ទ័រំងសង ែដលេហតុមរឲអកេបស់តវនសមតព និងចំេនះដឹងគប់ន់ ងរ េបស់េេល។ ដមីចូលរួមេលកស យវិស័យព័ត៌នវិទ េក ងពះចកកម មជមណ លព័ត៌នវិទ អិនធ័រ តវន បេងតេឡងផងែដរ ក ងេលបំនង េដមីជួយបណ លចំេនះដឹងែផកព័ត៌នវិទដល់ សិស និសិត និងអក សិក ឲនចំេនះដឹងពិតកដក ងែផកេនះ ពិេសសនសមតពចស់ស់ក ងរេបស់កុំព ទ័រ។ ដូចេនះសូម សិស និសិត និងអកសិកំងអស់ ខិតខំបឹងែបង សិក វវ និងប់យកនូវចំេនះដឹង ែដល មជមណល នបណ លជូន េដមីឲេពលេវែដលអកនចំយ យេបេជន៍មួយ៉ ងធំេធង សំប់ជីវិតរបស់អកេពលអគត។ យងខ ដលអកេរបេរងៃន មជមណ លព័ត៌នវិទ អិនធ័រ សូមអរគុណចំេះរំទរបស់ សិស និសិត និងអកសិកំងអស់ និងសូមអភ័យ េសល់កំហុសឆងែដលេកតនក ងករណី មួយ េហយេយងខ នឹងខិត ខំ រិះរកនូវអីែដលថីក ងែផកព័ត៌នវិទេនះ េដមីផល់ជូនដល់ អកសិកបែនមេទត សូមអរគុណ និងសូម ជំបសួរ ។ កមអកេរបេរងៃន មជមណលព័ត៌នវិទ អិនធ័រ

Khmer Sony Vegas

  • Upload
    -

  • View
    286

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Khmer Sony Vegas

Page 1: Khmer Sony Vegas

�រម�ក�

សព�ៃថ�េនះ �រេ ប �សក់ុំព�ូទ័រ គឺ�មេធ��យ!៉ងស$ំន់មួយ ក&ុង�រេ'ះ (យប)* និងជួយសរំលួដល�់រ

/រ ប0ំៃថ�របសម់នុស1ែដលរសេ់3េលពិភពេ5ក។ 7គេ ចន�រ/រ េស9រែត;ំងអសរ់បសព់ួកេគគឺពឹងែផ?កេ@

េល�រ េ ប �សក់ុំព�ូទ័រ;ំង សAង ែដល�េហតុ;ម;រឲអ&កេ ប �ស ់តDវFនសមតG7ព និងចំេនះដឹង គប់ Hន់

ក&ុង�រ េ ប �សេ់@េលI។

េដមJីចូលរួមេលកស9ួយវសិយ័ព័ត៌Fនវទិ� េ3ក&ុង ពះM�Nច កកមOុ� មជPមណR លព័ត៌Fនវទិ� អិនធ័រ តDវ�ន

បេងSតេឡងផងែដរ ក&ុងេHលបំនង េដមJីជួយបណUុ ះបNU លចំេនះដឹងែផ&កព័ត៌Fនវទិ�ដល ់សសិ1 និស1ិត និងអ&ក

សកិV ឲFនចំេនះដឹងពិត �កដក&ុងែផ&កេនះ �ពិេសសFនសមតG7ពចWស5់សក់&ុង�រេ ប �សក់ុំព�ូទ័រ។

ដូចេនះសមូ សសិ1 និស1ិត និងអ&កសកិV;ំងអស ់ខិតខំ បឹងែ បង សកិV (វ �វ និង0ប់យកនូវចំេនះដឹង ែដល

មជPមណR ល �នបណUុ ះបNU លជូន េដមJីឲេពលេវ5ែដលអ&ក�នចំYយ �Z យេ@� បេ!ជន៍មួយ!៉ងធំេធង

សMំប់ជីវតិរបសអ់&កYេពលអYគត។

េយងខ\ុ ំែដល�អ&កេរ]បេរ]ងៃន មជPមណR លព័ត៌Fនវទិ� អិនធ័រ សមូអរគុណចំេ^ះ�រHំ ទរបស ់សសិ1 និស1ិត

និងអ&កសកិV;ំងអស ់និងសមូអភ័យ េ;សMលក់ំហសុឆ`ងែដលេកតFនក&ុងករណីNមួយ េហយេយងខ\ុ ំ នឹងខិត

ខំ រះិរកនូវអ�ីែដលថaីក&ុងែផ&កព័ត៌Fនវទិ�េនះ េដមJីផUលជ់ូនដល ់អ&កសកិVបែនGមេទ]ត សមូអរគុណ និងសមូ

ជំMបសរួ ។

កAមអ&កេរ]បេរ]ងៃន

មជPមណR លព័ត៌Fនវទិ� អិនធ័រ

Page 2: Khmer Sony Vegas

�កមអ�កេរ បេរ ង អ�កេរ បេរ ង:

ហ ូម៉ូន&ី

អ�ករច�គំរប:

ហ ូម៉ូន&ី

អ�ក�យអត�បទ ន�ងេរ បចំរបូ�ព:

ហ ូម៉ូន&ី

ច័ន9cរទិd

អ�កែកសំរលួអត�បទ:

ហ ូម៉ូន&ី

ច័ន9cរទិd

ចិន សវុណe

េរ បេរ ងេល#កទ# 1: រកVសទិd គប់!៉ង © 2013 េ'យ មជPមណR លព័ត៌Fនវទិ� អិនធ័រ សMំប់� ឯក(រេ ប �សៃ់ផ9ក&ុង។

Ha នែផ&កNមួយៃនេស]វេkេនះ តDវ�ន ផលតិេឡងវញិ េ;ះ�មេធ��យNកេ៏'យ េ3េពលែដលHa ន�រ

អនុ)n តិ�5យលកoណ៍អក1រ ពីFp សក់មaសទិd។

�សយ$% ន: ផ9ះេលខ 179 ផZូ វ 173 កAម 3 ភូមិ 1 ស/S ត់ ទំនប់ទឹក ខណR ចំ�រមន Mជcនីភ&ំេពញ

Tel: 010-012-016 603 314

Website: www. enteritc.com | facebook.com/enteritc

Page 3: Khmer Sony Vegas

&'( េមេរ]នទី 1: �រែណYំពីកមaវធិី Sony Vegas 10 ................................................................................................................................. 1

េមេរ]នទី 2: សកិVពី Timeline, Events និង Track ........................................................................................................................... 13

េមេរ]នទី 3: រេប]បែកសរំលួ Events .................................................................................................................................................... 21

េមេរ]នទី 4: សកិVលអំិតពី�រែកសរំួល Events .............................................................................................................................. 33

េមេរ]នទី 5: សកិVលអំិតពី Track ....................................................................................................................................................... 45

េមេរ]នទី 6: សកិVលអំិតពី Event ....................................................................................................................................................... 57

េមេរ]នទី 7: �រេ ប �ស ់Mixer និង�រ Record សេំលង .......................................................................................................... 73

េមេរ]នទី 8: រេប]បេ ប �ស ់Advanced Video Features ............................................................................................................... 81

េមេរ]នទី 9: �រេ ប �ស ់Video Effects, Compositing, and Masks ......................................................................................... 93

េមេរ]នទី 10: រេប]បបែនGម Video Transition and Motion ............................................................................................................ 111

េមេរ]នទី 11: រេប]ប Render Project & Burn to Disc ...................................................................................................................... 127

Page 4: Khmer Sony Vegas

មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័

Page 5: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 1

មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

េមេរ នទ# 1: (ែណ�ំព#កម3/ធ# Sony Vegas 10

1. ន�យមនយ័:

កមaវធិី Sony Vegas គឺ� បេភទកមaវធិីមួយសMំប់េ ប �សេ់ដមJីេធ��រផលតិ7ពយនU�របូ7ព Video និង Audio

េផ1ងៗ។ I តDវ�នេ ប �សេ់ដមJីេធ��រ�ត់ត Video �ត់តសេំលង បែនGមម៉ូដេផ1ងៗេ@ក&ុង Video និងតំេឡង

អក1រ�មួយនឹង Vedio �េដម។ Version របសក់មaវធិី Sony Vegas Fនដូច�:

> Sony Vegas 5.0

> Sony Vegas 6.0

> Sony Vegas 7.0

> Sony Vegas Pro 8.0

> Sony Vegas Pro 9.0

> Sony Vegas Pro 10.0 ,… ។

2. រេប បេប#កកម3/ធ#: 1. ចុច Start Menu Button >

2. All Programs >

3. Sony >

4. Vegas Pro 10.0 >

5. Vegas Pro 10.0

Page 6: Khmer Sony Vegas

2 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័

3.. ស�ក4ព#56 ំង Interface របសក់ម3វធ#:

> Menu Bar : សMំប់ផ9ុកនូវ�រ/រ;ំងអសស់Mំប់េ ប �សក់&ុង�រ�ត់ត Video

> Toolbar : សMំប់ផ9ុកនូវ�រ/រមួយចំនួនែដល តDវ�នេ ប �សញ់កឹ¤ប់

> Wondow Docking area: �តំបន់ស$ំន់មួយែដលផ9ុកនូវ Windows YYែដល តDវេ ប �ស�់មួយនឹង Porject

> Time Display : ប/* ញពីទី¥ំងៃនេពលេវ5 ែដល Cursor សGតិេ3

> Track List : សMំប់ផ9ុកនូវ track ;ំងអសែ់ដល តDវេធ��រេ3ក&ុង Project (Track គឺ�តំបន់នីមួយៗ

ែដល¨ចផ9ុកដូច� របូ7ព, File ចំេរ]ង ឬ Video �េដម)

> Scrub Control : សMំប់ play project ឲេល¬ន ឬយតឺ�ងមុន

> Transport Controls : តDវ�នេ បសMំប់ Play ឬ Stop Cursor ែដល7គេ ចនេ បេ3េពល preview project

> Ruler : សMំប់កំនត់ និងប/* ញពី Timeline ែដល តDវេធ��រេ3ក&ុង Project

> Timeline : គឺ�េពលេវ5របស ់event នីមួយៗែដលFនេ3ក&ុង Track ខុសៗH&

> Marker Bar : សMំប់ប/* ញពីេ­a ះ និងទី¥ំងៃនតំបន់របស ់timeline ែដល�ន'ក់កំនត់សHំល ់

> Status Bar : សMំប់ប/* ញពីព័ត៌FនបែនGមែដល;ក់ទងនឹង Project

4. រេប ប Create Project File:

1. ចុច File Menu >

2. New (Ctrl +N) >

Page 7: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 3

មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3. ចុច OK Button

Page 8: Khmer Sony Vegas

4 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័

5. រេប បកំនត ់ Project Properties:

1. ចុច File Menu >

2. Properties >

3. ចុច Match Media Settings Button >

4. Select េល Media File ែដល តDវ�រ >

5. ចុច Open Button >

Page 9: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 5

មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

6. ចុច OK Button

6. រេប ប Import Media File:

ក&ុង�រ Import Media File ចូលេ@ក&ុង Project គឺ¨ច Import Media File ដូច� Video, Sound, និង Image,….។

រេប]បទី 1: 1. ក&ុងតំបន់ Wondow Docking area ចុចេល Project Media Tab >

2. តង់ Toolbar របសI់សមូចុច Import Media Button >

3. Select េល Media File ែដល តDវ�រ >

4. ចុច Open Button

Page 10: Khmer Sony Vegas

6 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័

រេប]បទី 2: 1. ចុច File Menu >

2. Import >

3. Media >

4. Select េល Media File ែដល តDវ�រ >

5. ចុច Open Button

7. រេប ប Preview Media File:

1. Select េល Media File >

Page 11: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 7

មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

2. តង់ Toolbar របសI់សមូចុច Start Preview Button >

3. បY9 ប់មកសមូចុច Stop Preview Button េដមJី Stop Preview

8. រេប ប Add Media File េ9ក�ុង Timeline:

1. ចុច Double Click េល Media File Nមួយែដល តDវ�រ >

2. ឬ¨ចេធ��រ0ប់;ញមក'ក់េ3ក&ុងតំបន់ Timeline តង់ទី¥ំងែដល តDវ�រ

9. រេប ប Rotate Project:

1. ចុច File Menu >

2. Properties >

Page 12: Khmer Sony Vegas

8 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័

3. ក&ុង បអប់ Output Rotation សមូេ ជសេរ សយក 90° clockwise >

4. ចុច OK Button >

5. Select េល Media File >

6. តង់ Toolbar របសI់ចុច Media Properties Button >

Page 13: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 9

មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

7. ក&ុង បអប់ Stream េ ជសេរ សយក^ក� Video 1 >

8. ក&ុង បអប់ Rotation េ ជសេរ សយក 90° clockwise >

9. ចុច OK Button

10. រេប ប Import Sequence Images:

1. ចុច File Menu >

2. Import >

3. Media >

Page 14: Khmer Sony Vegas

10 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័

4. Select េល Image ដំបូងេគ >

5. សមូ Tick ក&ុង បអប់ Open still image sequence >

6. ចុច Open Button >

7. ចុច OK Button

Page 15: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 11

មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

11. រេប ប Save Project:

1. ចុច File Menu >

2. ចុច Save >

3. សមូ'ក់េ­a ះឲ Project េ3ក&ុង បអប់ File Name >

4. សមូ Tick ក&ុង បអប់ Copy media with project េដមJី Copy យក Media File ;ំងអសែ់ដលេធ��រ�មួយនឹង Project

យកេ@រកVទុកេ3ក&ុងទី¥ំង�មួយនឹង Project >

5. ចុច Save Button >

Page 16: Khmer Sony Vegas

12 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ*មណ, លពត័&៌ន/ទ0អ�នធរ័

6. ចុច OK Button

Page 17: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 13

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

េមេរ�នទ� 2: ស�ក�ព�

Timeline, Events ន�ង Track 1. រេប�ប Select Media Files �េ�ច�នចលូេ"ក#ុង Timeline:

រេប�បទី 1: 1. េ�កុង Project Media សមូ Select េល File �ំង�យ�ែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Mouse �! ំេល" េហយ�ញចូលេ%កុង Timeline >

3. ប&' ប់មក"នឹងប+, ញពី Menu មួយចំនួនស0ំប់េ�ប�4ស ់េហយសមូេ�ជសេរ សយកេ%6មតំរវូ�រ ែដលកុង

េ&ះ 8នដូច9:

> Add Across Time :ប;<ូ ន Media File 9េ�ចន=ក់9បន!ប&' ប់? េល Track ែតមួយ

Page 18: Khmer Sony Vegas

14 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

> Add Across Tracks :ប;<ូ ន Media File 9េ�ចនេ�េល Track េផBងៗ? ប៉ុែន!េល Timeline ែតមួយ

> Add as Takes : ប;<ូ ន Media File 9េ�ចនេ�េល Track ែតមួយ េហយេ�េល Timeline ែតមួយ

> Video Only : ប;<ូ ន Media File យកែត Video Track ែតប៉ុេ�E ះ

> Audio Only : ប;<ូ ន Media File យកែត Audio Track ែតប៉ុេ�E ះ

រេប�បទី 2: 1. េ�កុង Project Media សមូ Select េល File �ំង�យ�ែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Mouse េឆHងេល"ឲ9ប់េហយ�ញចូលេ%កុង Timeline >

3. សមូបន!ចុច Mouse េឆHងេល"ឲ9ប់ដែដល េហយចុច Mouse �! ំម!ងមួយេដមJីេ�ជសេរ សយកជំេរ ស�មួយ

2.. រេប�ប%ញ Media File ចលូេ"ក#ុង Timeline �តង ់Cursor ស(�តេ):

1. =ក់ Cursor េ��តង់ Timeline ែដល�ត�វ�រ >

2. េ�កុង Project Media សមូចុច Double Click េ��តង់ Media File �ត�វ�រ

3. រេប�ប*+ ច ់Video File ព� Audio File:

1. Select �តង់ Media File �មួយែដល�ត�វ�រ >

2. �តង់ Toolbar ចុច Ignore Event Grouping (Ctrl+Shift+U)

Page 19: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 15

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

4.. រេប�ប Scrolling and Zooming Track:

រេប�បទី 1: 1. �ញ Vertical Scroll bars េដមJីេធH�រ Scroll Track េឡងេលឬចុះេ��ម >

2. �ញ Horizotal Scroll bars េដមJីេធH�រ Scroll Track េ%េឆHងឬេ%�! ំ

រេប�បទី 2: 1. ចុច Shift + Wheel េដមJីេធH�រ Scroll Track េ%េឆHងឬេ%�! ំ >

2. ចុច Ctrl + Wheel េដមJីេធH�រ Scroll Track េឡងេលឬចុះេ��ម

5. រេប�ប Zooming Track:

រេប�បទី 1: 1.ចុចេលស_̀ Plus Button ឬ Minus Button �តង់ Vertical Scroll bars េដមJី Zoom Track ែផកប;xរ >

2.ចុចេលស_̀ Plus Button ឬ Minus Button �តង់ Horizontal Scroll bars េដមJី Zoom Track ែផកេផ!ក

រេប�បទី 2: 1. រកំិល Scroll Whell េដមJីេធH�រព�ងីក ឬប�ង|ម Track ែផកេផ!ក

Page 20: Khmer Sony Vegas

16 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

6.. រេប�ប Change Track Height:

Track Height �ត�វ4នេ�ប�4សេ់ដមJីេធH�រែកែ�បនូវកំរតិេមលេឃញេ%ឲ Track 8នន័យ��បសនិេបកំនត់ Track

Height �ន់ែតខ�សេ់&ះ Video Track ប+, ញរបូ�ព�ន់ែតច�សែ់តេបកំនត់"ឲ�បវញិេ&ះ"នឹងប+, ញរបូ�ព

មិនសវូច�សម់កវញិ។

1. រកំិល Mouse Pointer េ��ងេល Border ៃន Event >

2. �ញ"ចុះេ��មឬេ%េលប&' ប់មក"នឹងប+, ញពីកំរតិែខBរបស ់Track Height

7. រេប�បបែន(ម Point េ"ឲ Track Height:

1. ចុច Mouse �! ំេល Audio Track �មួយយក�ក� Insert/Remove Envelope >

2. Volumn (Shift+V) ប&' ប់មក"នឹងប+, ញ Blue Line មួយស0ំប់ឲេយងេធH�រែកែ�ប >

3. ចុច Double Click េល Blue Line េដមJីបេង�ត9ចំនុចស0ំប់េធH�រតំេលងឬបន�យសេំលង6មតំរូវ�រ

Page 21: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 17

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

8.. រេប�ប Play Project:

រេប�បទី 1: 1. ចុច Play Button (Space) េដមJី Play Project �ប់ពី Cursor ស�តិេ� >

2. ចុច Play From Start Button (Shift+Space) េដមJី Play Project �ប់ដំបូងមក

រេប�បទី 2: 1. ចុច Pause Button (Enter) េដមJី Stop Project េហយ&ំ Cursor េ%�ន់ទី6ំងែដល4ន Pause >

2. ចុច Stop Button (Space or Esc) េដមJី Stop Project េហយ&ំ Cursor ម�ន់ទី6ំងេដមវញិ

រេប�បទី 3: 1. ចុច Go to End Button (Alt + End) េដមJី&ំ Cursor េ%�ន់ទី6ំងចុងបំផុតៃន Frame >

2. ចុច Go to Start Button (Alt + Home) េដមJី&ំ Cursor េ%�ន់ទី6ំងេដមបំផុតៃន Frame

9. រេប�ប Play Project on Time Selection:

1. យក Mouse Pointer Select េល Marker bar េ��តង់ Timeline ែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Loop Playback Button (Q) >

3. ចុច Play េដមJីេមលលទ�ផល

10. ស�ក�ព� Scrubbing:

Scrubbing គឺ�ត�វ4នេ�ប�4សស់0ំប់�គប់�គងេ%េល េលJ�នរបស ់Timeline ។

រេប�បទី 1: 1. ចុច Play Button (Alt + End) >

2. �ញ scrub control slider េ%�! ំឬេ%េឆHង

Page 22: Khmer Sony Vegas

18 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

រេប�បទី 2: 1. =ក់ Mouse Pointer េ��តង់ Cursor បុ៉ែន!ស�តិេ��ងេ��មផុត Track �ំងអស ់>

2. ចុច Ctrl ឲ9ប់េហយ�ញេ%�! ំឬេ%េឆHង

រេប�បទី 3: 1. ចុច Play Button >

2. ចុច L Key េដមJីរកំិលេ%�! ំ >

3. ចុច J Key េដមJីរកំិលេ%េឆHង >

4. ចុច K Key េដមJី Pause វញិ

11.. រេប�ប Render Project:

Render Project គឺ9�របេង�ត Media File ថ�ីមួយេចញពី Project File ។

1. ចុច File Menu >

2. Render As… >

Page 23: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 19

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3. កុង�បអប់ File name សមូ=ក់េ�� ះេ%ឲ File >

4. កុង�បអប់ Save as type សមូេ�ជសេរ សយក�បេភទរបស ់File >

5. ចុច Save Button >

6. ប&' ប់មកសមូេធH�ររង�ំរហតូដលច់ប់

Page 24: Khmer Sony Vegas

20 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

Page 25: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 21

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

េមេរ�នទ� 3:

រេប�បែកសំរលួ Events 1. រេប�ប Select Time Range របស ់Event:

Time Range �តំបន់សំប់ឲេយងេធ��រេ�យ�� លេ់��ពីេធ��រេល Project �ំងមូល ។

1. �ក់ Mouse Pointer េ!�តង់ Marker bar >

2. Select អូស�ត់�តង់តំបន់ែដល�ត%វ�រ (Ctrl+Shift+Drag Mouse)

2. រេប�បរំ�ល Time Range:

1. �ក់ Mouse Pointer �តង់ Titile bar ែដល'ន Select >

2. ចុចអូស រកំិល/េ03មទី3ំងេផ6ងេទ7ត >

3. �ក់ Mouse េ!9ងេដម ឬ9ងចុង/េដម;ីព�ងីក ឬប�ង<មតំបន់ែដល'ន Select (Shift + Left/Right Arrow)

Page 26: Khmer Sony Vegas

22 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3.. រេប�ប Copy Selected Event:

1. Select �តង់ Event មួយឬេ�ចនេ03មតំរវូ�រ >

2. ចុច Mouse @B ំយកFកG Copy >

3. ចុច Mouse @B ំេ!�តង់តំបន់ទំេនរយកFកG Paste

4. រេប�ប Copy Time Selection:

1. Select េ!េល Marker bar �តង់តំបន់ែដល�ត%វ�រ >

2. េ�ប Shortcut េ�យចុច Ctrl+C >

3. �ក់ Mouse េ!�តង់តំបន់ Timeline ទំេនរេ�ប Shortcut េ�យចុច Ctrl+V

Page 27: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 23

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

5.. រេប�ប Cut Selected Event:

1. Select �តង់ Event មួយឬេ�ចនេ03មតំរវូ�រ >

2. ចុច Mouse @B ំយកFកG Cut >

3. ចុច Mouse @B ំេ!�តង់តំបន់ទំេនរយកFកG Paste

6. រេប�ប Cut time Selection:

1. Select េ!េល Marker bar �តង់តំបន់ែដល�ត%វ�រ >

2. េ�ប Shortcut េ�យចុច Ctrl+X >

Page 28: Khmer Sony Vegas

24 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. �ក់ Mouse េ!�តង់តំបន់ Timeline ទំេនរេ�ប Shortcut េ�យចុច Ctrl+V

7.. រេប�ប Paste Repeat:

Paste Repeat គឺ�ត%វ'នេ�ប�'សេ់ដម;ីេធ��រ Paste នូវអ�ីែដល'ន Cut ឬ Copy េ�ចនដងេ03មចំនួនែដល'ន

កំនត់ និងេរ7ប3មល�ំប់លេំ�យពីេឆ�ងេ0@B ំ។

1. Select �តង់តំបន់ែដល�ត%វ�រ >

2. ចុច Mouse @B ំយកFកG Copy >

Page 29: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 25

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3. �ក់ Cursor េ!�តង់តំបន់ទំេនរេហយចុច Eidt Menu >

4. Paste Repeat (Ctrl+B) >

5. កUុង�បអប់ Number of times to paste សមូកំនត់ចំនួនដងែដល/�ត%វ Paste �បនBបY� ប់ >

6. ចុច OK Button

8.. រេប�ប Paste Insert:

Paste Inser គឺ�ត%វ'នេ�ប�'សេ់ដម;ីេធ��រ Paste នូវអ�ីែដល'ន Cut ឬ Copy េ!�តង់ តំបន់កណB លៃន Eventេហយ

រកំិល Event ែដលេ!សលេ់09ង@B ំ�បនBបY� ប់។

1. Select �តង់តំបន់ែដល�ត%វ�រ >

2. ចុច Mouse @B ំយកFកG Copy >

3. �ក់ Cursor េ!�តង់តំបន់កណB លៃន Event >

4. ចុច Edit Menu >

5. Paste Insert

Page 30: Khmer Sony Vegas

26 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

9.. រេប�ប Duplicate Event:

1. Select �តង់ Event `មួយែដល�ត%វ�រ >

2. ចុច Ctrl ឲ�ប់េហយអូស/េ0�ន់ទី3ំងែដល�ត%វ�រ

10. រេប�ប Trimming Event:

រេប7បទី 1: 1. �ក់ Mouse Pointer េ!�តង់ 9ងេដម;ី ឬចុងៃន Event បY� ប់មក/នឹងបz{ ញពី ស}~ សំប់ Trim >

2. ចុច Mouse េឆ�ងេល/ េហយ�ញ Time /េ03មតំរូវ�រ

រេប7បទី 2: 1. �ក់ Mouse Pointer �តង់ែគមៃន Event មួយចំនួនែដល�ប់�U >

2. ចុច Ctrl+Alt ឲ�ប់េហយ�ញែគមរបស/់3មតំរវូ�រ

Page 31: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 27

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

11.. រេប�ប Trimming Time Selection:

Trimming Time Selection �នន័យគឺ��រ�ត់�តង់តំបន់9ងេ��េចញ េ�យទុកែតតំបន់េ!កUុង Time Selection

ែតប៉ុេ �̀ ះ។

1. Select េល Event `មួយ ឬ�ំងអសែ់ដល�ត%វ�រ >

2. Select �តង់ Marker bar េដម;ីបេង�ត� Time Selection >

3. ចុច Edit Meu >

4. Trim (Ctrl + T)

12. រេប�ប Splitting Event:

រេប7បទី 1: 1. Select �តង់ Event `មួយែដល�ត%វ�រ Split >

2. ចុច Edit Menu >

3. Split (S)

រេប7បទី 2: 1. Select �តង់ Marker bar េដម;ីបេង�ត� Time Selection >

2. ចុច Edit Menu >

3. Split (S)

Page 32: Khmer Sony Vegas

28 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

រេប7បទី 3: 1. េ�ប shortcut េ�យចុច Ctrl+Shift+Alt ឲ�ប់េហយចុចេល�តង់ Event `ែដល�ត%វ�រ Split >

2. បY� ប់មក/េដម;ី� Trim /េ03មតំរវូ�រ

13.. រេប�ប Auto Ripple:

Auto Ripple គឺ� Option មួយែដលេ�បេដម;ីរកំិល Event មួយចំនួនែដលេ!9ង@B ំ Event ែដលេយងកំពុង Trim

ឲមកេ!�ប់ែគម9ង@B ំរបស/់។

1. កUុង Toolbar សមូ Select �តង់ Auto Ripple Button (Ctrl+L) >

2. បY� ប់មកសមូ Trim Event `មួយបY� ប់មក Event ែដលេ!9ង@B ំ/នឹងរត់មកែក;�ប់ Event ែដលេយង

កំពុងេធ��រ

Page 33: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 29

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

14.. រេប�ប Shuffling Events:

Shuffling Event គឺ��រ�� សប់Bូ រទី3ំង Event មួយេ!កUុង Track េ�យរក�តំបន់របស/់ដែដល។

1. ចុច Mouse @B ំេ!�តង់ Event `មួយឲ�ប់ >

2. អូស/េ0�ន់ចេY� ះ Event េផ6ងេទ7ត >

3. ែលង Mouse វញិេហយចុចយកFកG Suffle Events

15. !រេ"#�"$ស ់Undo:

Undo គឺ�ត%វ'នេ�ប�'សេ់ដម;ី�តលប់េ0េ��យវញិនូវ�រzរែដលេយង'នេធ�មួយជំ�ន។

1. ចុច Edit Menu >

2. ចុច Undo (Ctrl + Z)

16. !រេ"#�"$ស ់Redo:

Redo គឺ�ត%វ'នេ�ប�'សេ់ដម;ី�តលប់េ0មុខវញិនូវ�រzរែដលេយង'នេធ�មួយជំ�ន។

Page 34: Khmer Sony Vegas

30 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

1. ចុច Edit Menu >

2. ចុច Undo (Ctrl + Y)

17.. !រេ"#�"$ស ់Marker:

Marker គឺ�ត%វ'នេ�ប�'សស់ំប់�ក់កំនត់ស�ំលេ់!�តង់ ទី3ំង�ក់�ក់`មួយេ!កUុង Timeline ។

1. �ក់ Cursor េ!�តង់ទី3ំងៃន Timeline `មួយែដល�ត%វ�រ >

2. េ!េល Marker bar ចុច Mouse @B ំយកFកG Marker/Regions >

3. Insert Marker (M) >

4. �ក់េ�� ះឲ/េ!កUុង�បអប់ Marker េហយចុច Enter Key

18. រេប�ប#%ូរេ'( ះរបស ់Marker:

1. ចុច Mouse @B ំេ!�តង់ Marker `មួយ យកFកG Rename >

4. �ក់េ�� ះឲ/េ!កUុង�បអប់ Marker េហយចុច Enter Key

Page 35: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 31

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

19.. !រេ"#�"$ស ់Region:

Region គឺ�ត%វ'នេ�ប�'សេ់ដម;ីេធ��រកំនត់ស�ំលព់ីតំបន់`មួយេ!កUុង Timeline ។

1. Select េល Marker bar េ!�តង់ទី3ំងៃន Timeline `មួយែដល�ត%វ�រ >

2. េ!េល Marker bar ចុច Mouse @B ំយកFកG Marker/Regions >

3. Insert Region (R) >

4. ចុច Enter Key

20. រេប�បរំ�ល Region:

1. Select េល Start Region ឬ End Region េហយ�ញេ0�ន់ទី3ំងែដល�ត%វ�រ >

2. ឬកេ៏�ប Shortcut េ�យចុច Ctrl+Alt េហយ�ញ Start Region េដម;ីេធ��រ�ញ�ំងពីរ

Page 36: Khmer Sony Vegas

32 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 4: ស�ក�លំអ�តព��រ

ែកសំរលួ Events 1. រេប�បកំនត ់Snapping ON/OFF:

�គប់ Events នីមួយៗ �ច Snap �មួយនឹង ចុងៃន Events ដៃទេទ�ត េ��មទី�ំងរបស ់Cursor, Marker, Region,

Grid, ឬ Time Selection �េដម។

1. េ!�តង់ Toolbar សមូចុចេល Enable Snapping Button (ចុចម$ងេដម%ី ON ឬម$េទ�តេដម%ី OFF) >

2. Select អូស'ត់�តង់តំបន់ែដល�ត+វ'រ (Ctrl+Shift+Drag Mouse)

> ឬក�៏ចេ�ប�4សេ់5យចុច Shift ក6ុងកំឡុងេពល9ញ Event 4នផងែដរ។

2. រេប�បរំ"ល Time Range:

1. ចុច Options Menu >

2. Snap to Grid (Ctrl + F8) >

3. ប?@ ប់មកសមូ9ញ Event េ�'ន់ Grid េដម%ីេមលលទAផល

Page 37: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 33

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3.. �រេ#$�#%ស ់Event Snap Offset:

�គប់ Event នីមួយៗេ!ក6ុង Project ែតងែតHន Snap Offset Flag សIំប់េ�ប�4សេ់ដម%ីែកែ�ប�បែវងរបស ់Event

សIំប់ េធK'រតំេរ�ប�មួយនឹង Event េផLងេទ�ត។

1. ចុច Mouse េឆKង�តង់ Snap Offset Flag េហយ9ញេ�'ន់ទី�ំងែដល�ត+វ'រតំេរ�ប�មួយនឹង Event េផLងេទ�ត

4. រេប�ប Pitch Shifting Audio Events:

Pitch Shift គឺ�មេធW4យមួយក6ុង'រពេនXYន ឬពនZឺត និងេធKឲសេំលង�ស]យឬ�គលរឲ Audio Event ែដលHន

Semitone ចេ?X ះពី -24 េ� 24 ។ ក6ុងេ?ះ 12 Semitones គឺេសwនឹង 1 Octave ដូេច6ះេយង�ចេធK'រតំេឡង ឬបនxយ

Pitch ៃន Event ក6ុងចេ?X ះ 2 Octave ។ េ!ក6ុង Semitone មួយគឺផ@ុកេ�េ5យ Cent �េ�ចន ែដលក6ុងមួយ Semitone

េសwនឹង 100 Cents ។

Page 38: Khmer Sony Vegas

34 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

1. ចុច View Menu >

2. Active Take Information (Ctrl+Shift+I) >

3. Select េល Event }មួយ េហយ Play � >

4. េ�ប Key = ឬ - េ!េល Keyboard េដម%ីេធK'រែកែ�បែដលនឹងប�� ញដូច�ងេ�'ម:

Page 39: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 35

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

5.. រេប�បែកែ#$ Pitch Shifting Audio Events &ម Properties:

1. សមូ ចុច Mouse �$ ំេល Event }មួយ >

2. �តង់ Audio Event Tab ក6ុង�បអប់ Method េរ សយក Classic >

3. ក6ុង�បអប់ Ptich change សមូកំនត់េលខ�មតំរូវ'រ >

4. OK Button

6. Time Compressing/stretching Events:

Time stretching/compressing Events គឺ�ដំេន'រៃន'រកំនត់ឲ Event Hន�បែវងខXី ឬែវង�ងមុន

េ5យេធKឲេល%Yនរបស�់�ចយតឺ ឬេល�ន�ងមុន ។

1. 5ក់ Mouse Pionter េ!�ងចុងៃន Event >

2. ចុចអូសចូលមកក6ុងេដម%ី ពេនXYន ឬចុចអូសេ�េ��េដម%ីពនZឺត Event

Page 40: Khmer Sony Vegas

36 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

7.. �រេ#$�#%ស ់Takes:

Take គឺ�'រកំនត់េ�េល Track មួយឲ�ច5ក់ Event 4នេ�ចន�ប់ពី ចំនួនពីរេឡងេ� េហយ�ចេ�ជសេរ ស

យក Event }មួយសIំប់េ�ប�4សេ់!ក6ុង Project ។

1. ចុច Mouse �$ ំេល Media File }មួយែដល�ត+វ'រ >

2. អូស��មួយ Mouse �$ ំមក5ក់េ!ក6ុង Timeline >

3. េរ សយក Add as Takes

Page 41: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 37

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

8.. រេប�បបែន'ម Takes េ(ក)ុង Event ែដល�ន Take េហ�យ:

Take គឺ�'រកំនត់េ�េល Track មួយឲ�ច5ក់ Event 4នេ�ចន�ប់ពី ចំនួនពីរេឡងេ�

េហយ�ចេ�ជសេរ សយក Event }មួយមកេ�ប�4ស�់មតំរូវ'រ4នផងែដរ។

1. ចុច Mouse �$ ំេល Media File }មួយែដល�ត+វ'រ >

2. សមូ�ប់អូស�ចូលេ�ក6ុង Timeline �មួយនឹង Mouse �$ ំ េល Event }មួយែដលHន Task េហយ >

3. េរ សយក Add a Takes >

9. រេប�ប Select Takes ក)ុង Event ែដល�ន Multiple Takes:

1. ចុច Mouse �$ ំេល Multiple Takes យក�កZ Take >

2. Next Take (T) សIំប់ Select េល Take ប?@ ប់ ឬ Previous Take (Shift+T) សIំប់ Select េល Take មុន

10. រេប�ប Preview Takes:

1. ចុច Mouse �$ ំេល Multiple Takes យក�កZ Take >

2. Choose Active >

Page 42: Khmer Sony Vegas

38 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. សមូ Select េល Media File }មួយែដល�ត+វ'រ >

4. ចុច Play Button េដម%ី Test េមលលទAផល >

5. OK Button

11.. រេប�ប Delete Takes:

1. ចុច Mouse �$ ំេល Multiple Takes យក�កZ Take >

2. Delete Active

12. រេប�ប$/ូរេ12 ះ Takes:

1. ចុច Mouse �$ ំេល Multiple Takes យក�កZ Take >

2. Rename Active (F2) >

3. សមូកំនត់េ�w ះេ��មតំរវូ'រ

Page 43: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 39

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

13.. �រេ#$�#%ស ់Trimmer Window:

Trimmer Window គឺ��@ ំងមួយសIំប់ឲេយងេ�ប�4សេ់ដម%ីេធK'រ'ត់ ឬ Crop Media File េចញពី Source េដម

េ5យយកែតតំបន់}មួយៃន Media File ែដល�ត+វចូលេ�ក6ុង Timeline ែតប៉ុេ}� ះ។

Page 44: Khmer Sony Vegas

40 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

14.. រេប�បេប�ក File ចលូេ(ក)ុង Trimmer Window:

1. ចុច Mouse �$ ំេល Media File }មួយយក�កZ Open in Trimmer >

2. ឬក�៏ចេធK'រ�ប់អូស�ពីក6ុង Explorer មក5ក់ក6ុង Trimmer Window 4នផងែដរ

15. រេប�ប Preview Trimmer Window:

1. សមូ Play Media File េ!ក6ុង Trimmer Window >

2. ចុច Trimmer on External Monitor

16. រេប�បបេង5�ត Selection ក)ុង Trimmer Window:

1. សមូ Select រះេល Title Bar របស ់Media File េដម%ីបេង�ត� Selection >

2. ក6ុង�បអប់ Selection Start សមូកំនត់ទី�ំងែដល�ត+វ�ប់េផ$ម >

3. ក6ុង�បអប់ Selection End សមូកំនត់ទី�ំងែដល�ត+វប�� ប់ >

4. ក6ុង�បអប់ Selection Length សមូកំនត់�បែវងទី�ំងែដល�ត+វ Select យក

Page 45: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 41

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

17.. រេប�ប6ក ់Selection ចលូក)ុង Timeline:

1. សមូ Select រះេល Title Bar របស ់Media File េដម%ីបេង�ត� Selection >

2. ចុច Add Media from Cursor (A) ឬ Add Media up to Cursor (Shift+A)

18. រេប�ប6ក ់Selection ចលូក)ុង Timeline #តងត់ំបនែ់ដល7ន Select:

1. សមូ Select រះេល Title Bar របស ់Media File ក6ុង Trimmer Window េដម%ីបេង�ត� Selection >

2. សមូ Select រះេល Title Bar របស ់Media File ក6ុង Timeline េដម%ីបេង�ត� Selection >

3. ចុច Fit to Fill Button

Page 46: Khmer Sony Vegas

42 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

19.. រេប�ប6ក ់Selection ចលូក)ុង Timeline #តងត់ំបនែ់ដល7ន Select:

1. សមូ Select រះេល Title Bar របស ់Media File ក6ុង Trimmer Window េដម%ីបេង�ត� Selection >

2. សមូចុច Create Subclip Button >

3. ក6ុង�បអប់ Name សមូ5ក់េ�w ះឲ� >

4. សមូ Tick យក Reverse ក6ុងករណីែដល�ត+វ'រឲ Subclip Play ប��� សវញិ >

5. OK Button

20. រេប�ប Select ក)ុង Parent Media:

1. ក6ុង Trimmer Window សមូចុច Mouse �$ ំេល Subclip }មួយ >

2. ចុចេល Select Parent Media >

Page 47: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 43

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

Page 48: Khmer Sony Vegas

44 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 5:

ស�ក�លំអ�តព� Track 1. ន�យមនយ័:

Tracks គឺផ�ុកេេយ Media Events �េ ចនេ�ក�ុង Timeline ៃន Project �មួយ។ ក�ុងេ�ះ Track �នពីរ ប

េភទគឺ Video Track និង Audio Track ។ ចំេ%ះ Track នីមួយៗគឺ�ន features និង Controls ស(ំប់េ ប *សេ់ដម,ី

េធ/0រែកែ បេេល Option របស3់ែដល�ន។

2. រេប�បបេង��ត Empty Track:

Tracks ត5វ*នបេង7តេឡងេយស/យ័ បវត:ិេ�េពលែដលេយង*នេធ/0រ;ញយក Media File ចូលេក�ុង

Timeline េហយេយងក@៏ចេធ/0របែនBម Track ទេទមួយចូលក�ុង Project ផងែដរ។

រេបDបទី 1: 1. ចុច Insert Menu >

2. ចុច Audio Track ឬ Video Track

រេបDបទី 2: 1. ចុច Mouse N: ំេ� តង់ Tracklist >

2. ចុច Audio Track ឬ Video Track

Page 49: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 45

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3.. រេប�ប Duplicate Track:

1. សមូ Select យក Track ;ំងQយ�ែដល ត5វ0រ >

2. ចុច Mouse N: ំេហយយក%កR Duplicate Track

4. រេប�ប Delete Track:

1. សមូ Select យក Track ;ំងQយ�ែដល ត5វ0រ >

2. ចុច Mouse N: ំយក%កR Delete (Del Key)

5. រេប�ប Rename Track:

1. សមូ ចុច Mouse N: ំេល Track ;ំងQយ�ែដល ត5វ0រ >

2. ចុចយក Properties >

Page 50: Khmer Sony Vegas

46 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. ប�� ប់មកសមូក់េ[\ ះ3េ]មតំរវូ0រ

6.. រេប�បបេង��ត Track Group: 1. សមូ Select េល Track ;ំងQយ�ែដល ត5វ0រ >

2. ចុច Mouse N: ំយក Track Group >

3. Group Selected Tracks

4. ប�� ប់មក3នឹងេធ/0រ Group េហយបbg ញ Option មួយចំនួនដូច� Collapse/Expand Track Group button,

Grouping lane, និង Track group header ស(ំប់េ ប *ស ់

Page 51: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 47

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

7.. រេប�ប Add Track ចលូេ#ក$ុង Track Group: 1. សមូ Select េល Track �មួយែដល ត5វ0រ >

2. ចុច Mouse េឆ/ងេយអូស3ចូលេក�ុង Track Group ែដល�ន

8. រេប�ប Remove Track េចញព� Track Group:

1. សមូ Select េល Track �មួយេ�ក�ុង Track Group >

2. ចុច Mouse េឆ/ងេយអូស3េចញពី Track Group ែដល�នមកក់េ�~ងេ �វញិ

9. រេប�ប Rename Track:

1. សមូចុច Double Click តង់ បអប់ Scubble Strip >

2. សមូសរេសរេ[\ ះ]មតំរូវ0រ ប�� ប់មកចុច Enter Key

Page 52: Khmer Sony Vegas

48 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

10.. 'រេ()�(*ស ់Volume Fader របស ់Audio Track: 1. សមូេះ Select របស ់Automation Settings Button េចញ >

2. សមូ;ញ Volume Slider េ~ងN: ំេដម,ីបែនBមសេំលង ឬេេឆ/ងេដម,ីបនBយសេំលង >

3. ចុច Double Click េល Slider វញិេដម,ី Reset 3

11. 'រេ()�(*ស ់Pan Fader របស ់Audio Track: 1. សមូេះ Select របស ់Automation Settings Button េចញ >

2. សមូ;ញ Pan Slider េ~ងN: ំេដម,ីឲសេំលងលេឺ�ែផ�ក~ងN: ំ

ឬេ~ងេឆ/ងេដម,ីឲសេំលងលេឺ�ែផ�ក~ងេឆ/ង >

3. ចុច Double Click េល Slider វញិេដម,ី Reset 3

Page 53: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 49

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

12.. 'រេ()�(*ស ់Pan Fader របស ់Audio Track: 1. សមូ Select របស ់Automation Settings Button >

2. ចុច Play Button េដម,ី Play 3 >

3. ប�� ប់មកសមូេធ/0រ;ញ Volume Slider និង Pan Slider េដម,ីឲែ ប ប�ល

13. 'រេ()�(*ស ់Track Motion របស ់Video Track:

1. េ� តង់ Video Track សមូចុចេល Compositing Mode Button >

2. សមូេ ជសេរ សយក ជំេរ ស�មួយ]មតំរូវ0រ

Page 54: Khmer Sony Vegas

50 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

14.. 'រេ()�(*ស ់Compositing Mode របស ់Video Track: 1. េ� តង់ Video Track សមូចុចេល Track Motion Button >

2. ប�� ប់មកសមូេធ/0រេ ប *ស ់Option ែដល�នេដម,ីែកែ ប3េ]មតំរូវ0រ

15. រេប�ប Mute Track:

1. សមូ Select េល Audio Track ឬ Video Track ;ំងQយ�ែដល ត5វ0រ >

2. ចុច Mute Button

16. រេប�ប Mute All Track:

1. ចុច Options Menu >

Page 55: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 51

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

2. ចុច Mute All Audio ឬ Mute All Video

17.. រេប�ប Solo Track:

Solo Track Button ត5វ*នេ ប *សស់(ំប់េដម,ីខណ� ែចក0រbរែដលកំពុងេធ/0រ �មួយនឹង0រbរេផ�ងេទDត

េយ3 Mute Tracks ដៃទេទDតមិនេ@យដំេន0រេឡយ េយទុកែត Track �ែដល*នក់ Solo ប៉ុេ�� ះ។

1. ឈរេល Track �ែដល ត5វ0រ >

2. ចុច Solo Button

18. រេប�បេ()�(*ស ់Audio Bus Track:

1. ចុច View Menu >

2. Audio Bus Tracks >

Page 56: Khmer Sony Vegas

52 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. ចុច Track FX Button >

4. សមូ Select យក Plug In �មួយែដល ត5វ0រ >

5. ចុច OK Button >

6. ប�� ប់មកសមូេធ/0រែកែ ប Option របស3់េ]មតំរវូ0រ

Page 57: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 53

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

19.. រេប�បេ()�(*ស ់Audio Bus Track:

1. ចុច View Menu >

2. Video Bus Tracks >

3. ចុច Video Output FX Button >

4. សមូ Select យក Plug In �មួយែដល ត5វ0រ >

5. ចុច OK Button >

Page 58: Khmer Sony Vegas

54 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

6. ប�� ប់មកសមូេធ/0រែកែ ប Option របស3់េ]មតំរវូ0រ

20.. រេប�ប Render េ#, Track ថ./:

1. ចុច Tools Menu >

2. Render to New Track >

3. ក�ុង បអប់ File Name សមូក់េ[\ ះឲ Track >

4. ក�ុង បអប់ Save as type សមូេរ សយក AVI >

5. ចុច Save Button

Page 59: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 55

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

Page 60: Khmer Sony Vegas

56 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 6: ស�ក�លំអ�តព� Event

1. រេប�បបេង��ត Composite Level Automation (Video Only):

��ត�វ�នេ�ប��សេ់ដម�ីេធ��រែកែ�ប និងបែន�មបន�យេ�េល Opacity របស ់Video កំឡុងេពលដំេន�រ ។

1. ចុច Insert Menu >

2. Video Envelopes >

3. Track Composite Level >

4. ចុច Automation Settings >

5. សមូ&ញ Handle របស ់Level និង Fade េដម�ីេធ��រែកែ�ប

Page 61: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 57

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

2.. រេប�បបេង��ត Fade-to-color Level Automation (Video Only):

��ត�វ�នេ�ប��សេ់ដម�ីេធ��រែកែ�ប ឬ Fade ពណ៌របស ់Video ពីពណ៌មួយេ�ពណ៌មួយេទ-ត កំឡុងេពលដំេន�រ

1. ចុច View Menu >

2. Video Bus Track >

3. ចុច Mouse /0 ំេល Video Bus Track >

4. Insert/Remove Envelope >

5. Fade Color >

6. ចុច Mouse /0 ំេល Video Bus Track យក8ក9 Fade Colors >

Page 62: Khmer Sony Vegas

58 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

7. ចុចយក Top >

8. សមូេរ សយក ពណ៌<មួយែដល�ត�វ�រ >

6. ចុច Mouse /0 ំេល Video Bus Track យក8ក9 Fade Colors >

7. ចុចយក Bottom >

8. សមូេរ សយក ពណ៌<មួយែដល�ត�វ�រ

Page 63: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 59

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

9. ប?@ ប់មកសមូេធ��រ&ញែខGេ�ងរបស�់េដម�ី Test េមលលទJផល

3.. រេប�បបែន!ម Motion Blur Envelope:

Motion Blur គឺសQំប់េ�ប��សេ់ដម�ីកំនត់ឲ Video WនសXព�ពិលYងធមZ[ ។

1. ចុច Mouse /0 ំេល Video Track Bus >

2. Insert/Remove Envelope >

3. Motion Blur Amount >

4. ប?@ ប់មកសមូេធ��រ&ញែខGេ�ងរបស�់េដម�ី Test េមលលទJផល

Page 64: Khmer Sony Vegas

60 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

4.. រេប�បែកែ"# Track Envelope: 1. ចុច Double Click េលែខGេ�ងរបស�់ >

2. ចុច Mouse /0 ំេលចំនុចែដល�នបែន�ម យកជំេរ ស<មួយែដល�ត�វ�រ

5. រេប�បែកែ"# Track Envelope: 1. ចុចេល Normat Edit Tool ឬ Envelope Edit Tool >

2. ចុច Shift ឲYប់េហយគូសអូសពីេលែខGេ�ងេ�[មតំរវូ�រ

6. រេប�បលបុ Envelope Point:

Page 65: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 61

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

1. សមូចុច Mouse /0 ំេល Point េហយយក8ក9 Delete ឬ Reset All

7.. រេប�ប Mute Event: 1. សមូ Select េល Event &ំងqយ<ែដល�ត�វ�រ >

2. Switches >

3. Mute

8. រេប�ប Lock Event:

1. សមូ Select េល Event &ំងqយ<ែដល�ត�វ�រ >

2. Switches >

3. Lock

9. រេប�ប Loop Event:

1. សមូ Select េល Event &ំងqយ<ែដល�ត�វ�រ >

Page 66: Khmer Sony Vegas

62 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

2. Switches >

3. ប?@ ប់មកសមូចុចយក Loop >

4.េxេពលែដល Loop = off Wនន័យ| Frame ចុងេ��យនឹង�ត�វប~� ញរហតូដលច់ប់ ប៉ុែន0�បសនិ Loop=on

Wនន័យ| �នឹង�ប់េផ0ម Play Video េឡងវញិម0ងេទ-ត

10.. %រេ"#�"&ស ់Maintain Aspect Ratio: ��ត�វ�នេ�ប��សេ់ដម�ីេធ��រព�ងីកឬប�ង�មទំហរំបស ់Video Track េផGងៗ ឲយកទំហ[ំម Project &ំងមូល។

1. សមូ Select េល Event &ំងqយ<ែដល�ត�វ�រ >

2. Switches >

3. Maintain Aspect Ratio

11. រេប�ប Adjust Audio Channel:

��ត�វ�នេ�ប��សេ់ដម�ីេធ��រព�ងីកឬប�ង�មទំហរំបស ់Video Track េផGងៗ ឲយកទំហ[ំម Project &ំងមូល។

Page 67: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 63

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

1. ចុច Mouse /0 ំេល Audio Track >

2. Channels >

3. សមូេរ សយកជំេរ ស<មួយែដលនឹងពន9លដ់ូច�ងេ��ម

12.. រេប�ប Copy Event Attribute:

1. ចុច Mouse /0 ំេល Track <មួយែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Copy >

3. ចុច Mouse /0 ំេល Track ែដល�ត�វ Paste >

4. Paste Event Attributes

13. រេប�ប Stablizing Vedio Clip: 1. ចុច Tools Menu >

2. Video >

3. Stablilize Media >

Page 68: Khmer Sony Vegas

64 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

4. ប?@ ប់មកសមូេធ��រែកែ�ប Option េ�[មតំរូវ�រ >

5. ចុច Apply Button

14.. រេប�បបេង��ត Crossfade Event: Crossfade Event គឺY Video File ឬ Audio File ែដលែផ�ក�ងេដម និង�ងចុងរបស�់�ត�វ�នកំនត់ឲសេំលង ឬ

របូXព ប~� ញេឡង ឬ �ត់ចុះ។

រេប-បទី 1: 1. ចុច Mouse េឆ�ង�តង់ ចំនុចែកងែផ�ក�ងេលរបស ់Event >

2. &ញ�េ��ង/0 ំេដម�ីបេង�ត Crossfade

រេប-បទី 2: 1. េដម�ីកំនត់ឲ Event ទី1 និង ទី 2 បេង�ត Crossfade េxេពល��ត�ត�� េxក�ុង Track ែតមួយេ?ះ

សមូចុច Automatic Crossfade Button (Ctrl + shift + X) >

2. &ញ Media File ពីក�ុង Project Media មក�ក់បន0ពី Event មុន េxក�ុង Track ដែដល

Page 69: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 65

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

15.. រេប�បេ"ជីសេរ)សយក"#េភទរបស ់Crossfade:

1. ចុច Mouse /0 ំេល Crossfade <មួយ យក8ក9 Fade Type >

2. េ�ជសេរ សយក�បេភទ Crossfade <មួយ

16. រេប�បកំនត ់Opacity របស ់Video Envelope: 1. ចុច Mouse េឆ�ងេx Video Track <មួយ >

2. �ប់&ញ�មកេ��មេដម�ីបន�យ Opacity ឬ េឡងេ�េលេដម�ីបែន�ម Opacity >

Page 70: Khmer Sony Vegas

66 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. ប?@ ប់មកសមូេធ��រ Play Video េដម�ីេមលលទJផល

17.. រេប�បកំនត ់Opacity របស ់Video Envelope: 1. �ក់ Mouse Pointer េx�តង់ Handle របស�់ (ចំនុចែដលស�តិេx�ជ�ងែកង�ងេល) >

2. ប?@ ប់មកសមូេធ��រ&ញេដម�ីបេង�ត Fade offset

Page 71: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 67

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

18.. រេប�បកំនត ់Velocity របស ់Video Envelope: Velocity គឺY�របេង�តែខGេ�ង ែដលេ�បសQំប់កំនត់េល��នរបស ់Video Track ឲWនលក�ណៈេល�នឬយតឺខុសពី

ធមZ[។

1. សមូេធ��រ Mouse /0 ំេល Video Track >

2. Insert/Remove Envelope >

3. Velocity >

4. ប?@ ប់មកសមូេធ��របេង�ត Point េលែខGេ�ងេហយែកែ�បេ�[មតំរវូ�រ >

5. សមូចុច Mouse /0 ំេល Point <មួយេដម�ីេធ��រែកែ�ប�បេភទរបស�់

Page 72: Khmer Sony Vegas

68 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

19.. រេប�ប Group Event: 1. សមូេធ��រ Select េល Video Track &ំងqយ<ែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Mouse /0 ំយក8ក9 Group >

3. Create New

20. រេប�ប Add Event ចលូេ.ក/ុង Group:

1. សមូេធ��រ Select េល Video Track &ំងqយ<ែដល�ន Group េហយ>

2. ចុច Mouse /0 ំយក8ក9 Group >

3. Select All >

Page 73: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 69

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

4. ប?@ ប់មកសមូចុច Ctrl េហយ Select េល Track ថZី >

5. ចុច Mouse /0 ំេល Track ថZីេ?ះេហយចុច Group >

6. Create New

21.. រេប�ប Remove Event ព�ក/ុង Group: 1. សមូេធ��រ Select េល Video Track &ំងqយ<ែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Mouse /0 ំយក8ក9 Group >

3. Remove From

22. រេប�ប Copy Event ព�ក/ុង Group:

Page 74: Khmer Sony Vegas

70 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

1. សមូេធ��រ Select េល Video Track &ំងqយ<ែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Mouse /0 ំយក8ក9 Group >

3. Copy All >

4. ចុច Mouse /0 ំេល តំបន់ទំេនរ យក Paste

Page 75: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 71

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

Page 76: Khmer Sony Vegas

72 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 7: �រេ�����ស ់

Mixer ន�ង�រ Record សំេលង 1. ន�យមនយ័ Mixer:

Mixer Window គឺ�កែន�ងស�ំប់ឲេយងេធ��រ�គប់�គងេ�េលសេំលងរបស ់Project ។

េដម�ី�ក់ឬប"# ញ Mixer Windows សមូចុច

1. View Menu >

2. Mixer (Alt+3)

3. *ងេ��មេនះ�-/ ំងរបស ់Mixer

2. រេប�បបែន$មបន$យសំេលង Mixer:

1. ចុចេល Output Fader េហយ4ញេ�*ងេលេដម�ីបែន5មសេំលង ឬ4ញចុះេ��មេដម�ីបន5យសេំលងវញិ >

2. ចុចេល Lock Output Channel Button េដម�ី4ញ8ឲែ�ប�ប9លសេំលងមួយ*ង;< ក់

Page 77: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 73

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3.. រេប�បបែន$ម FX េ%ឲ Audio File:

1. �តង់ Mixer សមូចុចេល Master FX Button >

2. េ�ជសយកនូវ FX @មួយ (ExpressFX Delay) >

3. ចុច OK Button >

4. បH/ ប់មកសមូេធ��រែកែ�ប Option របស8់េ�Iមតំរវូ�រ

Page 78: Khmer Sony Vegas

74 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

4.. រេប�បលបុ FX:

1. ចុច Remove Selected Plug-In Button >

2. ចុច Close Window Button

5. �រេ�����ស ់Track FX:

Track FX គឺ� Option ស�ំប់ឲេយងេធ��រែកែ�បសេំលង�មួយនឹង Audio Track មួយៗYច់ពី[< ។

1. ចុច Track FX Button េ\�តង់ Timeline របស8់ >

2. �តង់ Track Noise Gate សមូេធ��រែកែ�ប Option េ�Iមតំរវូ�រ ែដល8គឺ� Option

មួយស�ំប់េធ��រ�ត់បន5យនូវសេំលងរ*ំនពី*ងេ�_េចញ >

Page 79: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 75

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3. សមូចុចេល Track EQ Button >

4. �តង់ Track EQ សមូេធ��រែកែ�ប Option េ�Iមតំរវូ�រ ែដល8គឺ� Option

មួយស�ំប់ជួយឲសេំលង;នលកbណៈតូចឬធំ�ងមុន >

5. សមូចុចេល Track Compressor Button >

6. �តង់ Track Compressor សមូេធ��រែកែ�ប Option េ�Iមតំរូវ�រ ែដល8គឺ� Option

មួយស�ំប់េធ��រ�ត់បែន5មឬបន5យសេំលងេ\េពល Output

Page 80: Khmer Sony Vegas

76 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

6.. �រ Record សំេលង:

ក<ុង�រ Record សេំលងចូលេ�ក<ុងកម|វធិី Sony Vegas គឺ;នវធិី}~ស��េ�ចន�បេភទ េYយេយង�ចេធ��រ

Record �មួយនឹង Mic ធម|Iក�៏ន ឬកេ៏យង�ចេធ��រត�� ប់�មួយនឹង អំភ�ី (Mixer)

េដម�ីជួយេធ��របំពងសេំលងឲ�ន់ែតពិេ�ះេ\កំឡុងេពលែដលកំពុងេធ��រ record សេំលងចូល។

> �រេ�ប��ស�់មួយនឹង Mic ធម|I

> �រេ�ប��ស�់មួយនឹង Mixer ជំនួយបែន5ម

Page 81: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 77

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

7.. រេប�ប Record សំេលងចលូក+ុងកម,�ធ�:

1. ចុចេល Record Button >

2. ចុច Browse Button េហយេ�ជសេរ សយកទីIំងរក� File ទុក >

3. ចុច OK Button >

4. បH/ ប់មកេធ��រប��ូ លសេំលងេ�ក<ុង Mic េដម�ីេធ��រ Record >

5. ចុច Done Button

Page 82: Khmer Sony Vegas

78 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

8.. រេប�ប Record សំេលងចលូក+ុងកម,�ធ�:

1. សមូ select យក Range ែដល�ត�វ�រ >

2. ចុច Record Button >

3. សមូេធ��រប��ូ លសេំលង បH/ ប់មកេ\េពលចប់ សមូចុច Done Button

Page 83: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 79

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

Page 84: Khmer Sony Vegas

80 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 8: រេប�បេ�����ស ់ Advanced Video Features

1. រេប�បេប�ក Track Motion:

1. �តង់ Video Track សមូចុចេល Track Motion Button >

2. ប�� ប់មក�នឹងប�� ញពី�� ំងស�ំប់េ�យេយងេធ!"រែកែ�បេ%េល Option របស�់

Page 85: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 81

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

2.. រេប�ប Zoom Video:

1. �តង់ Video Track សមូចុចេល Track Motion Button >

2. ប�� ប់មកសមូេធ!"រ&ក់ Mouse Pointer េ'ចំ�ជ)ងែកងរបស�់បអប់េហយ,ញ�េ%-មតំរវូ"រ

3. រេប�ប Rotate Video:

1. �តង់ Video Track សមូចុចេល Track Motion Button >

2. ប�� ប់មកសមូេធ!"រ&ក់ Mouse Pointer ឲចំរង!ង់ក34 លៃន�បអប់េហយបង!ិល�េ%-មតំរវូ"រ

Page 86: Khmer Sony Vegas

82 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

4.. រេប�បបែន!ម Animation េពល Resize:

1. �តង់ Video Track សមូចុចេល Track Motion Button >

2. សមូ&ក់ Play Head េ'�តង់ទី-ំងែដល�ត9វ"រេហយចុច Create Keyfrome Button >

3. ប�� ប់មកសមូេធ!"រ Resize � >

4. សមូ&ក់ Play Head េ'�តង់ទី-ំងដៃទេទ<តេហយចុច Create Keyfrome Button >

Page 87: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 83

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

5. ប�� ប់មកសមូេធ!"រ Resize � >

5.. រេប�បេ�����ស ់Image:

េ'ក?ុង Sony Vegas គឺ�ចឲេយងយក Image ធមD-Eេ�ចនេ%បេងFតE Slide Show ឬេធ!EរបូJពJL ប់Eមួយ

េភUងWនផងែដរ។ �បេភទ File Image (Image Format) ែដល�ចេធ!"រ Import ចូលWន]នដូចE BMP, GIF, JPG,

PNG, TIFF, PSD Eេដម។

1. ចុច File Menu >

2. Import >

3. Media >

4. េរ សយករបូJព3មួយែដល�ត9វ"រ >

5. ចុច Open Buttton

Page 88: Khmer Sony Vegas

84 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

6.. រេប�បបេង#�ត Image Slide Show:

1. ចុច Options Menu >

2. Automatic Crossfades >

3. Options Menu >

4. Preferences >

Page 89: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 85

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

5. ចុច Editng Tab >

6. ក?ុង�បអប់ New still length សមូកំនត់ចំនួន�ទី ែដលE�បែវងរបស ់Image េ'េពលែដលេយង,ញ�ចូលក?ុង

Timeline >

7. សមូ Tick យក Automatically overlap multiple selected media when added េដម~ីេ�យ Image ,ំងអស�់ច

Overlap ត�? ពីមួយេ%មួយ Eបន4ប�� ប់ >

8. ក?ុង�បអប់ Cut-to-overlap conversion សមូកំនត់ចំនួន�ទី ែដលE�បែវងៃន"រ Overlap រ�ង Image នីមួយៗ >

9. ចុច OK Button >

Page 90: Khmer Sony Vegas

86 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

10. ក?ុង Media Explorer សមូ Select យក Images ,ំង�យ3ែដល�ត9វ"រ >

11. ចុច Eមួយនឹង Mouse �4 ំ េហយ,ញ�មក&ក់េ'ក?ុង Timeline >

12. សមូេរ សយក Add Across Time

Page 91: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 87

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

7.. រេប�បបែន!ម Text ន�ង Title $មយួ ProType Titler:

ProType Titler គឺE Plug-In មួយស�ំប់ឲេយងេ�ប�Wសេ់ដម~ីេធ!"របេងFតE Text ធមD- ឬក ៏Text ែដល]ន

Animation និង Effects Eេ�ចនេទ<ត។

1. ចុច View Menu >

2. Media Generators >

3. �តង់ែផ?ក�ងេឆ!ងសមូចុច ProType Titler >

4. សមូ Select យក�បេភទៃន3មួយែដល�ត9វ"រ (Empty) >

5. សមូអូស�ចូលេ%ក?ុង Timeline >

6. ចុច Add New Text Block >

Page 92: Khmer Sony Vegas

88 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

7. ប�� ប់មកសមូសរេសរអក�រេ%-មតំរវូ"រ េហយចុច Esc Key េដម~ី�កេចញ

8.. រេប�បបែន!មText $មយួ Text Plug-In:

1. ចុច View Menu >

2. Media Generators >

Page 93: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 89

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3. �តង់ែផ?ក�ងេឆ!ងសមូចុចេល Text >

4. សមូ Select យក�បេភទៃន3មួយែដល�ត9វ"រ >

5. សមូអូស�ចូលេ%ក?ុង Timeline >

6. ប�� ប់មកសមូេធ!"រសរេសរអក�រចូលេ%-មតំរវូ"រ >

7. េហយសមូេធ!"រែកែ�ប Option របស�់េ%-ម"រកំនត់ែដល]ន��ប់ >

8. ចុច Close Button េដម~ីបិទ�េ�ល

Page 94: Khmer Sony Vegas

90 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

Page 95: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 91

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

Page 96: Khmer Sony Vegas

92 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 9: �រេ�����ស ់ Video Effects, Compositing, and Masks

1. �រេ�����ស ់Video Effects:

Video Effects គឺ� Plug-In ស�ំប់េធ�ែកែ�បេ�េល Media File របសេ់យងបែន�មេទ�តេ��ម Option ��របស�់

ែដល!ន�"ប់។ ក$ុងេ�ះេយង'ចេធ�)រ*ក់ Video Effects �មួយនឹងទី�ំង 4 ខុសៗ2$ ែដលក$ុងេ�ះរមួ!ន:

> Track FX : ស�ំប់*ក់ Effects េ�េ'យ Track មួយ”េផ5ងៗពី2$

> Event FX : ស�ំប់*ក់ Effects មួយ Event ែដលស�តិេ8េល Timeline

> Media FX : ស�ំប់*ក់ Effects េ�េ'យ Media File មុនេពលយក�េ�ក$ុង Event

> Video Output FX : ស�ំប់*ក់ Effects េ�ឲ Events ;ំងអសរ់បស ់Project េ8េពល Output

2. រេប�ប�ក ់Video Effects:

1. ចុច View Menu >

2. Video FX >

Page 97: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 93

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3. សមូេរ សយក Effect Bមួយ (Add Noise) េហយ;ញយក Preset របស�់មក*ក់េ8េល Event >

4. ប�K ប់មកសមូេធ�)រែកែ�ប Option របស�់េ��មតំរវូ)រ >

5. ចុច Close Button េដមUីបWY ប់

Page 98: Khmer Sony Vegas

94 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3.. រេប�ប�ក ់Video Effects:

1. េរ សយក Effect Bមួយ (Brightness and Contrast) េហយ;ញយក Preset របស�់មក*ក់េ8េល Event >

4. ប�K ប់មកសមូេធ�)រែកែ�ប Option របស�់េ��មតំរវូ)រ >

5. ចុច Close Button េដមUីបWY ប់

Page 99: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 95

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

4.. ស�ក"ព�#$ ំង Video Effects Chain:

�គឺ�ZK ំងស�ំប់ប[\ ញពីចំនួន Effects ែដលេយង]នេ�ប�]ស ់េហយក'៏ចឲេយងេធ�)រលបុ�ខ_ះេ`ល]ន

ផងែដរ។

1. េដមUី Select េល Effect មួយែដល�តqវេ�ះសមូចុចេលេxy ះរបស�់ (Brightness and Contrast) >

2. េដមUីលបុ�សមូចុច Remove Selected Plug-In >

3. េដមUីេធ�)រតំេរ�ប�េ�មុខឬេ�េ�)យ េ�ះសមូេធ�)រ Select េលេxy ះរបស ់Effect េហយអូសេ�)ន់ទី�ំង

ែដល�តqវ)រ

5. �រេ�����ស ់Generated Media:

Generated Media គឺ�ZK ំង Plug-In ពិេសសៗ�េ�ចនេទ�តស�ំប់េ�ប�]សេ់ដមUីបែន�មម៉ូដេ�ឲ Event

េ'យ!នលក~ណៈ�សស"់� តបែន�មេទ�ត។ ក$ុងេ�ះ��តqវ]នែបងែចក�ែផ$កៗ�េ�ចនដូច�:

Page 100: Khmer Sony Vegas

96 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

6.. រេប�ប Add Generated Media:

1. េ8ក$ុងZK ំង Generated Media សមូេ�ជសយក�បេភទBមួយ (Credit Roll) >

2. េ8ក$ុង Preset របស�់សមូេរ សយក�បេភទBមួយ េហយ;ញ�ចូលេ�ក$ុង Event ៃន Timeline >

3. ប�K ប់មកសមូេធ�)រែកែ�ប Option របស�់េ��មតំរវូ)រ

7. រេប�ប Edit Generated Media:

1. សមូចុច Generated Media Button េ8េល Event របស�់ >

Page 101: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 97

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

2. ប�K ប់មកសមូេធ�)រែកែ�ប Option របស�់េ��មតំរវូ)រ

8.. រេប�ប Duplicate Generated Media Event:

1. សមូ Select េល Generated Media េ8េល Event Bមួយ >

2. ចុច Ctrl ឲ�ប់េហយ;ញ�េ�)ន់ទី�ំងថyី >

3. េ�ជសយក ជំេរ សBមួយេហយចុច OK Button

9. រេប�បបេង'�ត Compositing:

Page 102: Khmer Sony Vegas

98 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

1. សមូបេង�ត Event ចំនួន 3 េហយ*ក់េ8ក$ុង Track 3 េផ5ង2$ ដូចរបូ�ងេ�)ម >

2. េ8េល Track អក5រ សមូចុច Compositing Mode Button >

3. សមូេរ សយក Multiply (Mask)

4. �ងេ�)មេនះ�លទ�ផលែដលទទួល]ន

Page 103: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 99

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

10.. ស�ក"ព� Compositing:

Compositing គឺ�ដំេន)រៃន)រ Mix �ង element �េ�ចនបWYូ ល2$ េដមUីបេង�តេ�� Output ចុងេ�)យ។ េនះ

!នន័យ�គឺ�វធិី"�ស�មួយក$ុង)ររួមបWYូ លរ�ង Track ជួរឈរ;ំងអសប់WYូ ល2$ េហយមុនេធ�)រ Mix

�បWYូ ល2$ េ�ះេយង�តqវសកិ�ពី Techniques និង Relationship របស�់�មុនសនិ។

េ8ក$ុង Relationship របស�់�តqវ]នែបងែចក�ពីរែដល!នដូច� Parent និង Child ែដលក$ុងេ�ះ Parent Track

គឺ� Track ក$ុង Group ែដលខ�ស�់ងេគ េហយ Behavior របស ់Child Tracks ;ំងអស�់តqវកំនត់េ*យឬយក�ម

Parent Track �និចY។

េយងក'៏ចេធ�)របេង�ត Compositing ែដល!ន Parent/Child Groups េ�ចនត2$ �បន�ប�K ប់]នផងែដរ។ េ8េពល

ែដល!ន Level ៃន Parent/Child េ�ចនតៗ2$ េ�ះេយង'ចេ�ប�]ស ់Make Compositing Child Button ឬ Make

Compositing Parent Button េដមUីរកំិល�េ� Child ឬេ� Parent ម�ងមួយ Level ។

> របូ�ព�ងេ�)ម� Track មួយៗ េ*យមិន]ន Group េ8េឡយេទ

Page 104: Khmer Sony Vegas

100 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

> របូ�ព�ងេ�)ម� Track ពីរែដល]ន�� ប់ Relationship េ�េ'យ�

> របូ�ព�ងេ�)ម� Track ចំនួន 3 ែដលទីមួយនឹងទីពីរ]ន�� ប់ Relationship ចូល2$ ចំែនក

Track ទីបី មិន]ន Group េ8េឡយេទ

11.. ��េភទរបស ់Compositing:

េដមUីេ�ប�]ស�់មួយនឹង Compositing Mode េ�ះ �៉ងេ�ចBសេ់យង�តqវ!ន Track `ប់ពី 2 េឡងេ�។

Page 105: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 101

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

ចំេ�ះ compositing Mode គឺ!នេ�ចន�បេភទស�ំប់េ'យេ�ប�]សដ់ូច�:

Page 106: Khmer Sony Vegas

102 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

12.. រេប�បបេង'�ត 3D Compositing:

េ8ក$ុង Vegas ជំ�ន់ៗមុនៗ គឺ!នែត 2D Compositing ស�ំប់ឲេយងេ�ប�]សែ់តប៉ុេB� ះេ*យ'ចេធ�)ររកំិល

Image ែផ$ក X និង Y ែតប៉ុេB� ះ ។ បុ៉ែន�ចំេ�ះ Vegas ជំ�ន់េនះវញិគឺ'ចឲេយងេធ�)ររកំិល Image �លក~ណៈ 3D

េ��មទិស X, Y និង Z េដមUីបេង�ត� Distance, Depth, និង Perspective ។

1. ចុច Track Motion Button េ8េល Track Bមួយែដល�តqវ)រ >

Page 107: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 103

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

2. េ8ែផ$ក�ងេល សមូេរ សយក 3D Source Alpha >

3. េ8ែផ$ក�ង"� ំសមូេរ សយក Layout (6) >

4. ប�K ប់មកសមូេធ�)រែកែ�ប�េ��មតំរវូ)រ

Page 108: Khmer Sony Vegas

104 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

13.. រេប�បបេង'�ត Mask:

1. សមូបេង�ត Track ចំនួន 3 ឲ]នដូចរូប�ងេ�)ម >

2. �តង់ Track �ងេលេគសមូចុច Event FX Button >

3. សមូេរ សយក Sony Brightness and Contrast >

4. ចុច OK Button >

Page 109: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 105

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

5. សមូកំនត់ Option េ��មតំរវូ)រ >

6. �តង់ Track �ងេលេគដែដលសមូចុចេល Compositing Button >

7. េរ សយក Multiply (Mask) >

8. េ8�តង់ Track ទី 2 សមូចុច Make Compsiting Child

Page 110: Khmer Sony Vegas

106 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

14.. រេប�បេ�����ស ់Bezier Mask:

1. សមូចូលេ�)ន់ Tools > Video > Video Event Pan/Crop >

2. សមូ Tick យក Mask >

3. េហយសមូេរ សយក Pen Tool េហយកំនត់ Option របស�់េ8ក$ុងតំបន់ Path េ��មតំរវូ)រ >

4. ប�K ប់មកសមូេធ�)រគូរបេង�ត�ងមួយស�ំប់យកេធ�� Mask

Page 111: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 107

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

15.. រេប�បដក Background េចញ:

1. សមូបេង�ត Track ចំនួន 2 េហយ Add Event ចូលេ�ក$ុង�េ*យ Event �ងេល ��បេភទ Media ែដល!ន

Background ែតមួយពណ៌ >

2. �តង់ Track �ងេលេគ សមូចុចេល Compositing Mode េហយេរ សយក Overlay >

3. សមូចូលេ�)ន់ Video FX េហយ`ប់;ញ Chroma Keyer មក*ក់េ8េល Event របស ់Track �ងេលេគ >

Page 112: Khmer Sony Vegas

108 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

4. �តង់ZK ំង Video Preview Split Screen View Arrow េហយេរ សយក FX Bypassed >

5. សមូ�តលប់មក)ន់ Track េលេគវញិេហយចុច Event FX របស ់Event � >

6. សមូចុច Pick Color from Screen >

7. េហយចុចេលតំបន់ពណ៌ៃផK Background ក$ុងZK ំង Video Preview >

Page 113: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 109

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

8. សមូេធ�)រែកែ�ប Option បែន�មេទ�តេ8េលZK ំង Video Event FX េដមUីេធ�)រដកយកពណ៌ Background េចញ

ឲអស ់>

9. េហយចុច Close Button េដមUីបិទ�េ`ល

Page 114: Khmer Sony Vegas

110 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 10: រេប�បបែន�ម Video Transition and Motion

1. �ពខសុ�! រ"ង Cut ន�ង Crossfad:

Track ែដល�ន Events �េចន Cut � �នន័យ� Events នីមួយៗ�នតំេរ�ប� �បន�ប�� ប់ េ�យ�ក់"�ប់ៗ

� #ប់ពីេឆ&ងេ()� ំេ�យមិនឲពួក"គង� េ�ះេទ។

ចំេ1ះ Track ែដល�ន Events �េចន Crossfades � �នន័យ� Events នីមួយៗ�នតំេរ�ប� �បន�ប�� ប់

េ�យ�ក់"�ប់ៗ � #ប់ពីេឆ&ងេ()� ំេហយពួក"3ចគងត4តេល� �ន ។ ប�� ប់ពី Events �ន Crossfades

� េហយេ�ះ េយង3ចេធ&6រ add Transition បែន7មេ8ចេ�9 ះ"�នផងែដរ។

2. រេប�ប Add Transition:

1. សមូបេង>ត Event ពីរេហយសមូេធ&6រតំេរ�ប"េ3យត4តសុ�ី េដម@ីបេង>ត� Crossfade >

2. ចុច Transitions Tab >

3. សមូ Select េល បេភទៃន Transition Hមួយ (3D Blinds) >

4. សមូ Select េល Preset Hមួយរបស"់ (Simple) >

5. Oញ"មក�ក់េ8េលតំបន់ Crossfade ៃន Event Oំងពីរ >

Page 115: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 111

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

6. ប�� ប់មកសមូេធ&6រែកែប Option របស"់េ(Vមតំរវូ6រ

3.. រេប�ប Add Transition េ$%ងេដ'ម ន�ងចងុ Event: 1. សមូបេង>ត Crossfade េ8Xងេដម និងXងចុងៃន Event Oំងពីរ >

Page 116: Khmer Sony Vegas

112 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

2. ចុច Transitions Tab >

3. សមូ Select េល បេភទៃន Transition Hមួយ (3D Blinds) >

4. សមូ Select េល Preset Hមួយរបស"់ (Simple) >

5. Oញ"មក�ក់េ8េលតំបន់ Crossfade ៃន Event Oំងពីរ >

6. ប�� ប់មកសមូេធ&6រែកែប Option របស"់េ(Vមតំរវូ6រ

4.. រេប�បលបុ Transition:

1. សមូចុចេល Transition Properties Icon >

Page 117: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 113

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

2. ចុច Remove Selected Plug-In Button

4.. រេប�ប Add Transition េ)ឲ Event +ំងអស:់ 1. សមូេធ&6រេរ�បចំ Event Oំងអសែ់ដលត]វ6រេហយដំេរ�ប"ឲ Crossfade � >

2. Select េលពួក"Oំងអស ់>

3. សមូចុច Transitions េហយេរ សយកបេភទHមួយែដលត]វ6រ >

4. #ប់អូស"មកទំ^ក់េ8តង់តំបន់ Crossfade របស ់Event Hមួយ >

Page 118: Khmer Sony Vegas

114 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

5. ប�� ប់មកសមូេធ&6រែកែប Option របស"់េ(Vមតំរវូ6រ េហយចុច Close Button

5.. រេប�ប Add Transition Progress Envelop:

1. សមូចុច Mouse )� ំេលតំបន់ Crossfade >

2. Insert/Remove Envelope >

3. Transition Progress >

Page 119: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 115

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

4. ប�� ប់មកសមូចុច Double Click េលែខjេ6ងេដម@ីបេង>ត�ន�ចំនុចេហយែកែប"េ(Vមតំរូវ6រ

6.. រេប�ប Add Transition Progress Envelop: 1. សមូចុច Mouse )� ំេលតំបន់ Track Hមួយែដលត]វ6រ >

2. Expand Track Layers >

3. Xងេ6មេនះ�លទwផលែដលទទួល�ន

7. រេប�ប Add Transition Progress Envelop:

1. សមូចុច Mouse )� ំេលតំបន់ Event Xងចុងេគ (េz� Cut) >

2. Trasition >

Page 120: Khmer Sony Vegas

116 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. Insert Iris >

4. ប�� ប់មកសមូេធ&6រែកែប Option របស"់េ(Vមតំរវូ6រ េហយចុច Close Button

8.. រេប�ប Preview Transition:

1. សមូចុច Double Click េលតំបន់ Transition >

2. ចុច Loop Playback >

3. ចុច Play Button េដម@ីេមលលទwផល

Page 121: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 117

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

9.. រេប�បបែន�ម Animation េ)េ.យ Transition:

1. សមូចុច Double Click េលតំបន់ Transition >

2. ចុចេល Animate Button >

3. សមូរកំិល Cursor េ(6ន់ទីVំងថ}ីែដលត]វ6រ >

4. ចុច Add Keyframe Icon >

5. សមូេធ&6រែកែប Option េ(Vមតំរវូ6រ >

Page 122: Khmer Sony Vegas

118 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

6. ចុច Close Button វញិ

10.. រេប�បែកសំរលួ Keyframe:

1. សមូចុចេល Keyframe Navigation Icon Hមួយ (First, Previous, Next, Last) េដម@ីេធ&6ររកំិល Cursor េ(មុខ

ឬថយេ6យ >

2. ឬកេ៏យង3ចេប�ស ់Shortcut េ�យចុច Ctrl + Right Arrow េដម@ីរកំិលេ()� ំ ឬ Ctrl+ Left Arrow េដម@ីរកំិល

េ(េឆ&ង >

3. េដម@ីរកំិល Keyframe Hមួយសមូ Select េល"េហយរកំិល"េ(6ន់ទីVំងែដលត]វ6រ >

4. េដម@ីេធ&6រលបុ Keyframe Hមួយេ�ះសមូ Select េល"េហយចុច Delete Keyframe Icon >

11. រេប�ប Copy Keyframe:

Page 123: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 119

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

1. សមូចុច Mouse )� ំេល Keyframe Hមួយែដលត]វ6រ យក1ក� Copy >

2. �ក់ Cursor េ8តង់ទីVំងែដលត]វ6រេហយចុច Mouse )� ំយក1ក� Paste

> ឬកេ៏យង3ចេធ&6រអូស"�មួយនឹង Ctrl េ(6ន់ទីVំងថ}ីេដម@ីេធ&6រ Copy "

12.. រេប�បែកែ2323េភទរបស ់Keyframe:

1. សមូចុច Mouse )� ំេល Keyframe Hមួយែដលត]វ6រ >

2. េជសយកបេភទរបស"់Hមួយេ(Vមតំរវូ6រ >

Page 124: Khmer Sony Vegas

120 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. Xងេ6មេនះ�ពណ៌គំររូបស ់ម៉ូដៃន Keyframe នីមួយៗ

13.. រេប�បែកែ23គំ6តរបស ់Keyframe:

1. សមូ Select យក Keyframe Oំង�យH ែដលត]វ6រេ�យចុច�� ប់ពួក"�មួយនឹង Shift >

2. ចុច Alt ឲ�ប់េហយសមូOញ Keyframe ែដលេ8ចុងេគេ(Vមតំរូវ6រ

Page 125: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 121

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

14.. រេប�ប Pan/Crop Animation: 1. សមូ ចុច Event Pan/Crop Icon េ8េល Event Hមួយ >

2. �ក់ Cursor េ8តង់ទីVំងថ}ីែដលត]វ6រ >

3. េហយសមូេធ&6រOញបអប់ Crop េដម@ីពងីកឬបង4ម"េ(Vមតំរវូ6រ

Page 126: Khmer Sony Vegas

122 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

15.. រេប�ប Save Preset Keyframe:

1. េ8ក ុង�� ំង Event Pan/Crop សមូេធ&6រពងីកបង4ម" >

2. ក ុងបអប់ Preset សមូេធ&6រ�ក់េ�} ះឲ" (Zoom) >

3. ចុច Save Preset Icon >

4. �ក់ Cursor េ8តង់ Position ថ}ី >

5. ក ងបអប់ Preset សមូេរ សយក zoom េ�ះ"នឹងេzយក Preset ែដល�ន Save មកេបវញិ

Page 127: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 123

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

16.. រេប�បបែន�ម 2D Shadow: 1. សមូបេង>ត Track ចំនួនពីរេហយេរ�ប Event ឲត4តេល� ដូចរបូXងេ6ម >

2. េ8េល Track Xងេលេគសមូចុច Track Motion Button >

Page 128: Khmer Sony Vegas

124 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. សមូ Tick យក 2D Shadow េដម@ី�ក់សេ�លឲ" >

4. េហយសមូេធ&6រែកែប Option របស"់េ(Vមតំរូវ6រ

17.. រេប�បបែន�ម 2D Glow:

1. េ8េល Track Xងេលេគសមូចុច Track Motion Button >

2. សមូ Tick យក 2D Glow េដម@ី�ក់ពណ៌ជុំវញិឲ" >

4. េហយសមូេធ&6រែកែប Option របស"់េ(Vមតំរូវ6រ

Page 129: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 125

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

Page 130: Khmer Sony Vegas

126 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

េមេរ�នទ� 11: រេប�ប Render Project & Burn to Disc

1. រេប�ប Render Project � AVI Format:

1. ចុច File Menu >

2. Reder As >

3. េ�ជសេរ សយកទី�ំងរក� File ទុក >

4. ក�ុង�បអប់ File name សមូ�ក់េ�� ះឲ� >

5. ក�ុង�បអប់ Save as type សមូេរ សយក avi >

6. ចុច Save Button >

Page 131: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 127

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

7. ប�� ប់មកសមូេធ"#ររង$ំរហតូដលច់ប់

2.. រេប�ប Render Still-image Sequences:

1. ចុច File Menu >

2. Reder As >

Page 132: Khmer Sony Vegas

128 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. េ�ជសេរ សយកទី�ំងរក� File ទុក >

4. ក�ុង�បអប់ File name សមូ�ក់េ�� ះឲ� >

5. ក�ុង�បអប់ Save as type សមូេរ សយក Image Sequence >

6. ក�ុង�បអប់ Template េរ សយក JPEG >

7. ចុច Save Button >

8. ប�� ប់មកសមូេធ"#ររង$ំរហតូដលច់ប់

3.. រេប�ប Render � Audio File:

1. ចុច File Menu >

2. Reder As >

Page 133: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 129

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

3. េ�ជសេរ សយកទី�ំងរក� File ទុក >

4. ក�ុង�បអប់ File name សមូ�ក់េ�� ះឲ� >

5. ក�ុង�បអប់ Save as type សមូេរ សយក mp3 ឬ wav >

6. ចុច Save Button >

7. ប�� ប់មកសមូេធ"#ររង$ំរហតូដលច់ប់

Page 134: Khmer Sony Vegas

130 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

4.. រេប�ប Render � MPEG Format:

*គេ�ចន MPEG Format �ត-វ0នេ�ប�0សស់9ំប់េធ"#រ Render File េហយ Burn :មួយនឹង Video CD

:េដម។ដូេច�ះ�បេភទ File Format ែដលេយង�ត-វ Render គឺ�ត-វេរ សយក MPG ែដលក�ុងេ�ះ��ត-វ0នែបងែចក: 2

គឺ VCD NTSC ស9ំប់េ�ប�0សេ់Kក�ុងតំបន់ America និង VCD PAL ស9ំប់េ�ប េKក�ុងតំបន់ Europe និង Asia ។

1. ចុច File Menu >

2. Reder As >

3. េ�ជសេរ សយកទី�ំងរក� File ទុក >

4. ក�ុង�បអប់ File name សមូ�ក់េ�� ះឲ� >

5. ក�ុង�បអប់ Save as type សមូេរ សយក mpg >

6. ក�ុង�បអប់ Template េរ សយក VCD PAL >

7. ចុច Save Button >

Page 135: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 131

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

8. ប�� ប់មកសមូេធ"#ររង$ំរហតូដលច់ប់

5.. រេប�ប Render � MPEG-2 Format:

*គេ�ចន MPEG-2 Format �ត-វ0នេ�ប�0សស់9ំប់េធ"#រ Render File េហយ Burn :មួយនឹង DVD

:េដម។ដូេច�ះ�បេភទ File Format ែដលេយង�ត-វ Render គឺ�ត-វេរ សយក MPG-2 ែដលក�ុងេ�ះ��ត-វ0នែបងែចក:

2 គឺ NTSC ស9ំប់េ�ប�0សេ់Kក�ុងតំបន់ America និង PAL ស9ំប់េ�ប េKក�ុងតំបន់ Europe និង Asia ។

1. ចុច File Menu >

2. Reder As >

1. ចុច File Menu >

2. Reder As >

Page 136: Khmer Sony Vegas

132 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

3. េ�ជសេរ សយកទី�ំងរក� File ទុក >

4. ក�ុង�បអប់ File name សមូ�ក់េ�� ះឲ� >

5. ក�ុង�បអប់ Save as type សមូេរ សយក mpg >

6. ក�ុង�បអប់ Template េរ សយក VCD PAL >

7. ចុច Save Button >

8. ប�� ប់មកសមូេធ"#ររង$ំរហតូដលច់ប់

Page 137: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 133

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

6.. រេប�ប Burn CD:

1. ចុច File Menu >

2. Import >

3. Media >

4. Select េល Audio File UំងWយXែដល�ត-វ#រ >

5. ចុច Open Button >

6. ចុច View Button >

7. Details >

Page 138: Khmer Sony Vegas

134 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

8. េKក�ុង Column Comment សមូ�ក់េលខេរ[ងស\ំលេ់]េល Audio File នីមួយៗ >

9. សមូ Select យក Audio Files Uំងអស ់យក Add as CD Track >

10. �ក់ Cursor េK�តង់ Red Book Marker េហយចុច Insert

11. េហយចុច Time >

12. សមូកំនត់ចំនួន �ទីស9ំប់ឲbf ច់ពី Audio File មួយេ]មួយេទ[ត >

Page 139: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 135

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

13. ចុច OK Button >

14. ចុច Tools >

15. Burn Disc >

16. Track-at-Once Audio CD >

17. ប�� ប់មកសមូកំនត់ Option េ]�មតំរវូ#រ >

18. ចុច Start Button េដមxី Burn េហយសមូរង$ំរហតូដលច់ប់

7.. រេប�ប Burn VCD:

1. សមូេធ"#រ Insert Media Files ែដល�ត-វេធ"#រ�ក់ចូលេ]ក�ុង Timeline >

2. ចូលេ]#ន់ Tools Menu >

3. Burn Disc >

4. Video CD >

Page 140: Khmer Sony Vegas

136 www.enteritc.com Sony Vegas 10

Enter Information Technology Center មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័

17. ប�� ប់មកសមូកំនត់ Option េ]�មតំរវូ#រ >

18. ចុច OK Button េដមxី Burn េហយសមូរង$ំរហតូដលច់ប់

8.. រេប�ប Burn DVD:

1. សមូេធ"#រ Insert Media Files ែដល�ត-វេធ"#រ�ក់ចូលេ]ក�ុង Timeline >

2. ចូលេ]#ន់ Tools Menu >

3. Burn Disc >

4. DVD >

Page 141: Khmer Sony Vegas

Sony Vegas 10 www.enteritc.com 137

មជ�មណ� លពត័�៌ន�ទ�អ�នធរ័ Enter Information Technology Center

17. ប�� ប់មកសមូកំនត់ Option េ]�មតំរវូ#រ >

18. ចុច OK Button េដមxី Burn េហយសមូរង$ំរហតូដលច់ប់