KIP - PEPR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KIP - PEPR. Architektury IS a požadavky na IS. Od dat k informacím. ČSN 369001: Údaj (data): obraz vlastností objektu, vhodně formalizovaný pro přesnost, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace je význam, který příjemce přisuzuje údajům (datům) - PowerPoint PPT Presentation

Text of KIP - PEPR

 • KIP - PEPRArchitektury ISa poadavky na IS.

 • Od dat k informacmSN 369001:daj (data): obraz vlastnost objektu, vhodn formalizovan pro pesnost, interpretaci nebo zpracovn prostednictvm lid nebo automatInformace je vznam, kter pjemce pisuzuje dajm (datm)Zprva je nositelem informace, pokud pin nco novhom vce zprva sniuje nejistotu, tm silnj je korelace mezi vstupem a vstupem komunikanho kanlu.

 • Teorie informaceInformace je mrou redukce nejistoty, k n dojde pi pijet zprvy. Pojem pesn definoval Claude Shannon z Bell Labs roku 1950. Jej jednotkou je jeden bit, co je snen nejistoty, k nmu dojde, pokud zjistte, e dolo k nemu, co m pravdpodobnost 1/2. M se v jednotkch zpornho logaritmu se zkladem 2: -log2(p). Podle tto definice zprva o udlosti s pravdpodobnost 1/4 pin dva bity informace, udlost s pravdpodobnost 1/8 ti bity atd.Zvltnost informanch tok je to, e pouze informace mohou pejt z A do B a souasn zstat v A - informace zpracovnm neubv. (koprka by nebyla k niemu, kdybyste si nemohli nechat originl)

 • ... a jet kousek dl

  1. Data

  text, fakta, obrazy, zvuk

  + vznam + struktura =

  2. Informace

  organizovan, strukturovan, interpretovan a shrnut data

  + zdvodnn + abstrakce + vztahy + aplikace =

  3. Znalosti

  ppad, pravidlo, proces, model

  + vbr + zkuenost + principy + omezen + uen se =

  4. Odbornost

  rychl a pesn rada, vysvtlen a zdvodnn vsledk a postup

  + integrace + distribuce + navigace =

  5. Zpsobilost

  organizan odbornost: sklad znalost, integrovan systm podpory vkonnosti, zkladn kompetence

 • InformaceTeprve v procesu interpretace zskv informace hodnotuKvalitn informace je:pesn - neobsahuje chyby, je jasn a reflektuje vznam dat, na kterch je zaloenavasn: potebn informace je k dispozici ve vhodnm aserelevantn: odpovd na otzky Co? Pro? Kde? Kdy? Kdo? Jak?pimen (s jistou mrou redundance) a srozumiteln

 • ZnalostiZnalosti:jsou vyuvny v procesech vbru, interpretace a rozhodovnv procesu uen se mn, petvej a rozvjejjsou zkladem pro prci s informacemi, vyhledvn datovch zdroj a jejich vyuvn.Management znalost (Knowledge management):http://www.kip.zcu.cz/kursy/imi/www/10_znalosti/10.html

 • AlgoritmyAlgoritmus: postup pro proveden komplexn operace s pomoc pesn definovan a konen posloupnosti jednoduch operac.Pro dosaen poadovanho cle me existovat vce algoritm (ale tak nemus existovat dn)Algoritmy posiluj monosti een komplexnch problm jejich rozkladem a uspodnm do hierarchickch krokAlgoritmy jsou obecn pouiteln, nevyaduj intuici apod.Typick prostedky: vvojov diagramy, speciln jazyky

 • Informan poteby manaeraJak rozhodnut pravideln provdte?Jak informace pro tato rozhodnut potebujete?Jak informace dostvte?Jak informace byste rdi dostvali?Jak informace potebujete denn, tdenn, msn, ron?Jak programy pro analzu dat byste potebovali?V jak form by mly bt informace prezentovny?

 • Informan systm (IS)Soubor lid, metod a technickch prostedk zajiujcch sbr, penos, uchovn, zpracovn a prezentaci dat, jeho clem je tvorba a poskytovn informac podle poteb jejich pjemc, innch v systmech zen.

  Technick prostedky (hardware)Programov prostedky (software)Organizan prostedky (orgware) - nazen a pravidla definujc provozovn a zen ISLidsk sloka (peopleware) - adaptace a inn fungovn lovka v prosted ISReln svt jako kontext IS - informan zdroje, legislativa, normy,

 • Komponenty organizaceMANAERSK PROCESYSTRATEGIETECHNOLOGIELID & ROLESTRUKTURAHranice organizaceVnj sociln-ekonomick prostedVnj prosted rozvoje vdy a technologie

 • Zkladn komponenty ISVstupy: data, texty, zvukov a obrazov zznamy vstupujc do IS a metody a prostedky, jimi jsou vkldny a uchovvnyModely: kombinace procedurlnch, logickch a matematickch model, kter transformuj vstupy na poadovan vstupyTechnologie: technici, hardware, softwareDatabze: soubor(y), v nm jsou uloena data potebn pro vechny uivateleSprva: ochrana dat a dalch komponent systmuVstupy: kvalitn informace pro vechny rovn zen a ostatn uivatele uvnit i vn organizace. Neme bt lep ne umouj vstupy a modely

 • Informace potebn na rznch stupnch zen 1

  Charakteristika

  Vrcholov

  Stedn

  Provozn

  Plnovn

  velk

  stedn

  mal

  zen

  mal

  velk

  velk

  asov rmec

  1 - 3 roky

  a 1 rok

  dny

  Rozsah innost

  velik

  cel funkn oblast

  jedin funkce nebo kol

  Strukturalizace innost

  nzk

  stedn

  vysok

  Komlexnost

  velk, mnoho promnnch

  men, promnn lpe definovan

  jednoduch

  Men vkonnosti

  obtn

  mn obtn

  pomrn snadn

 • Informace potebn na rznch stupnch zen 2

  Charakteristika

  Vrcholov

  Stedn

  Provozn

  Vsledky innost

  vize, dlouhodob cle a strategie

  harmonogramy implementace, vkonnostn metriky

  koncov produkty

  typy informac

  extern, intern, nejist

  hlavn intern, pomrn pesn

  intern, velice pesn

  mentln atributy

  kreativn, inovativn, analytick

  zodpovdn, pesvdiv, administrtor

  efektivn

  poet pracovnk

  mal

  stedn

  velk

 • Strategick vznam IS pro firmu Strategick vliv investic do IS/ITStrategick vznam stvajcch systm

  PodprnIS/IT m ve firm pouze podprnou roli(vroba stavebnch materil)ZvratovDochz k vznamnmu zvratu ve vznamu IS/IT pro firmu(supermarkety)ProvoznProvozovn IS/IT je bnou provozn aktivitou, zsadn zvrat se neoekv(automatizovan vroba)StrategickPodnikatelsk funkce firma je bez IS/IT nemysliteln(Eurocard)

 • Integrace podnikovch proces a funkc IS/ITStupn integrace:

  sten podpora jednotlivch procesPodpora proces v jednotlivch tvarechHorizontln integrace - podpora proces pesahujcch hranice tvar stejn rovn zenvertikln integrace - podpora proces pesahujcch hranice tvar rzn rovn zenKomplexn podpora podnikovch proces CIB (Computer Integrated Business)Podpora proces mezi podnikem a jeho externmi partnery (extern integrace)

 • Integrace podnikovch proces a funkc IS/IT

 • Architektura ISSchma, kter bere v vahu vechny podstatn dimenze nvrhu ISVchodisko pro dosaen potebn rovn konzistence, integrace a interoperability ISVychz z celopodnikov strategie, z podnikovch cl, kter se promtaj do t rovn podnikovch aktivit:produknchdcch zen ISPrincipy tvorby architektury:PerspektivnVyjaduje celkovou vizi IS, je oprotna od detailJe pimen jednoduch a srozumiteln, pedstavuje kostru, do n budou postupn zasazovny jednotliv aplikace

 • Obecn schma architektury ISTPSMISDWHEISEDIOISCISRISGISCIMCADCAM

 • Zkladn bloky IS

 • Vznam architektury ISVytv relativn stabiln rmec, do nho se v prbhu vvoje zaleuj jednotliv aplikace a prostedkyJe vznamnm komunikanm prostedkem mezi vedenm organizace a projektanty IS. Zajiuje souhlas a vzjemn porozumn rznch sloek organizace v tom, kter aplikace, data a rozhran budou v danm ase implementovny. Takto zen rst minimalizuje duplicity, zaruuje kompatibilitu, vzjemnou propojitelnost a integraci systmu Dostaten oteven architektura zajiuje stabilitu vvoje IS i pi rychlm rozvoji IT

 • Vznam architektury ISUmouje od potku een uvit hlavn poadavky na IS/IT a z nich odvjet specifikace tkajc se nap. obsahu a rozsahu een, charakteru zen, flexibility a spolehlivosti IS Umouje minimalizovat nklady vyplvajc z chybnho zadnReaguje na trendy smujc k vytven IS z hotovch produkt a na jejich stle vy heterogenitu

 • Vrstvy architektury IS/ITVrstva prosted: ekonomick, legislativa, organizan struktury, lidsk zdroje, jejich kvalifikace, zkuenosti s IT, motivaceVrstva aplikan: provozovan i een projekty, jejich dokumentace, funkn a datov specifikace, organizan pravidla jejich een a provozu, aplikan softwareVrstva technologick: nvrh a provoz st, specifikace komponent IS/IT - zkladnho SW, HW, vazby a vnitn struktura

 • Vrstvy informanch systm 1TPS Transaction Processing Systems transakn systmy, uvaj se pro operativn zenmzdy, fakturace, inventarizace, objednvkyMIS - Management Information Systems manaersk IStaktick rove zen sumarizace, agregace, genertory zprv, grafick podporaDSS - Decision Support Systems systmy pro podporu rozhodovnpodpora metod rozhodovac a operan analzy, pedpokldaj, e uivatel rozum podstat metody; analzy co kdyby

 • Vrstvy informanch systm 2EIS - Executive Information Systems - systmy pro podporu vrcholovho zenAI Artificial Intelligenceuit metod uml inteligence, schopnost uit se z realizovanch akcESS - Expert Suport Systems expertn systmypouvaj bzi znalost vytvoenou experty a inferenn rmecformalizace implicitnch znalost

 • Informace a zenS vy rovn zen roste neuritost v poadavcch na informace, draz se pesouv z kvantity na kvalitu informac (agregace, selekce). Roste poteba externch informacSelekce a agregace informacRst neuritostiTPSMISDWHEISTaktick zenOperativn zenStrategickzenExterninformace

 • TPS - Transaction Processing SystemSystm zpracovn transakc - je bezprostedn spojen s uritm typem procesu v rmci organizaceSubsystmy podporujc:dlensk, skladovac a transportn operace vrobnch podnik, konstrukn a technologick procesy,rezervan systmy dopravy, turistiky, hotel,provoz na pepkch bank, poty apod.,poskytovn zkaznickch slueb distribunch spolenost

 • Typick bloky TPS

 • Vrobn lohyCIM, CAD, CAMCle:Optimalizace zen vrobnch provozPodpora zen jakostiAutomatizace vrobnch linekProvozn a organizan nroky:Vysok nroky na bezpenost a spolehlivost provozu (zabezpeen proti vpadkm, havrim apod.)Kritick faktory spchu:Efektivn integrace vrobnch, konstruktrskch a ekonomickch modul

 • Zkaznick lohyCle:Zkladn administrativn operace (evidence spotebitel a spoteby, )Evidence a monitorovn mi spoteby, plnovn drby a obnovyFakturace, vazby a vstupy do loh typu MIS (etnictv, prodej,