Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA)

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA). Prof. Dr. Mehmet BAKIR. KKKA: tanım. Ateş Yaygın vücut ağrısı Bazı vakalarda deri, mukoza ve iç organlarda kanamalar ile seyreden kene kaynaklı viral enfeksiyondur. VHA’ya neden olan etkenler?. Filoviridae Marburg virus ve Ebola virus Arenaviridae - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA)

 • Krm Kongo Kanamal Ate (KKKA)Prof. Dr. Mehmet BAKIR

 • KKKA: tanm Ate Yaygn vcut ars Baz vakalarda deri, mukoza ve i organlarda kanamalar ile seyreden kene kaynakl viral enfeksiyondur

 • VHAya neden olan etkenler?Filoviridae Marburg virus ve Ebola virusArenaviridae Lassa virus ve Junin, Machupo, Sabia, ve Guanarito virusBunyaviridae Crimean-Congo hemorrhagic fever virus [CCHFV], Rift Valley fever virus [RVFV] ve Hantavirus)Flaviviridae Yellow fever virus ve Dengue virus

 • BUNYAVIRIDAEBunyavirusHantavirusNairovirusPhlebovirusTospovirushttp://www.virology.net/Big_Virology/BVRNAbunya.html

 • Nairovirus ( 7 alt cins ierir )CCHF Virus GroupDera Ghazi Khan virus

  Hughes virus Group

  Nairobi sheep disease virus GroupQalyub virus GroupSakhalin virus GroupThiafora virus Grouphttp://www.virology.net/Big_Virology/BVRNAbunya.htmlCCHFV Hazara virusNSDVDugbe virus

 • Nairovirus RNA blgesi iermektedirL ( Large )Viral RNA polimeraz M ( Medium)Yapsal proteinler(G1 ve G2)S ( Small)Nukleokapsid protein (N)Lipit membranBunyaviridae

 • CCHFVD ortama nispeten dayankszKonak dnda uzun sre yaayamazUltraviyole ile hzla lr56Cde 30 dakikada inaktive olurKanda 40Cde 10 gn sreyle yaayabilir%1 hipoklorit ve %2 glutaraldehide duyarlOrtam pHsna duyarl (dk pH da hzla inaktive olur)

 • Hcre kltrlerinde retilebilir Byle bir alma iin biyogvenirlilik seviye 3 veya 4 olan laboratuvar gereklidirRibavirine duyarl

  CCHFV

 • KKHA TariheHastalk ilk olarak 12. yy da Tacikistanda bir doktor tarafndan tanmlanmYllarca zbekistan'da Khungripta Kan almKhunymunyBurun kanamasKarakhalakKara lm

  Orta AsyadaAkut infeksiyz kapiller toksikozAkut infeksiyz hemorrajik hastalkKKHAzbekistan hemorrajik hastal

 • Virusun kefiResmi kaytlardaki ilk salgn 1944 ve 1945 ylnda yaz aylarnda Bat Krm da tespit edildiAralarnda Sovyet askerleri de olan 200 den fazla kiiyi etkilemiKrm Hemorajik Atei ad verilmi

 • Daha sonraki yllarda Eski Sovyetler Birlii Orta Asya Cumhuriyetleri olmak zere dier blgelerinde de uzun yllardr var Eski YugoslavyaBulgaristan da da olduu anlalm

 • Virus Akut dnemde hasta kanndan Hyalomma marginatum marginatum tr kene ve larvalarndan izole edilmi zole edilen ajan muhtemelen kaybolmu

 • 1956 ylnda Zaire de ateli bir hastadan izole edilen virusa Congo virus ad verilmitir1967 ylndaYenidoan farelere enjekte edilerek soyutlanmtr

 • 1967 ylnda 1956 da izole edilen virus ile sonradan izole edilen viruslarn ayn virus olduu gsterilmitir1969 ylnda Congo virus ve Krm Hemorajik Ate viruslarnn ayn virus olduu gsterilmitirCrimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV)

 • Epidemiyolojik zellikler

 • YumurtalarLarva yumurtadan karLarva yeni konak ararLarva I.konakta beslenirI. KonakBeslenen larva topraa derLarva nimfe dnrII. KonakNimf II.konaa yapr ve beslenirNimf erikin keneye dnrIII. KonakDii erikin kene III.konaa yapr ve beslenirBeslenen dii erikin kene topraa der

 • Virus kenelerin tm formlarndan izole edilebilir Avrupa ve Gney Afrika arasnda g eden gmen kular zerinde vektr kenelerin larval ve nimfal faz bulunmutur Bu kular, virusu iki kta arasnda tayabilir !nfekte keneler arasnda: trans-ovariyal, trans-stadial ve venereal gei var

 • Virusun izole edildii hayvanlar Sr Koyun Kei Yabani tavan Tilki

 • Belirtisiz infeksiyon (Bir hafta kadar sren geici viremi)

  KKHAByk memeliler(Sr ve koyun )Kk memeliler(Tavan ve kirpi)

  nsanlarda

 • Erikin keneler, virusu hayvanlardan aldktan sonra; Virus 36 saat iinde oalmaya balar 3-5 gn sonunda maksimum sayya ular Virus titresi azalarak aylarca devam edernfekte kene aylarca virus bulatrabilir

 • *Balca bula (kene tutunmas )Hyalomma truncatumHyalomma marginatum Hyalomma impeltatumHyalomma impressum Amblyomma variegatumBoophilus decolaratus866 tr keneden 30 unda CCHFV var

 • *Trkiyede Keneler ve CCHFV sular TRKelkit VadisiHayvanlar zerinden toplanan 69 kene havuzunun 4 (%5.8)nde virs var H. m. marginatum ve Rhipicephalus bursaCCHFV sular S genom segmenti sekans analizine gre Kosova, Bulgaristan ve Drosdov sularna benzer Tonbak et al, Journal of Clinical Microbiology,2006

 • Albayrak et al, Trop Anim Health Prod, 2010:42Trkiyede baz illerde kenelerde ELISA ile CCHFV antijeni

 • *30dan fazla lke KtadaKKKA Dnyada Dalm

 • *40dan fazla lke!

 • *TokatGiresunSivasYozgatTrkiyede KKKA

 • *Kelkit vadisi

 • Trkiyede KKKA hasta says ve lmlerYllar71733150624913266134382713156363131886449Toplam 5317 olgu, 267 lm , lm oran %5

 • Yllar7417414412594928569565710290919917291625720621515015CTF KKKA Hasta says ve lmlerToplam olgu:1189, len olgu: 87, lm oran %7.32011 181Olgu

  11 lm

  lm oran %6.07

 • YllarYllk KKKA saylar 1332 olgu/11 yl, len olgu 62, lm oran %4.7534 olgu/9 yl, len olgu 80, lm oran %15

 • KKKA iin epidemiyolojik risk faktrleri (Erzurum, 2004-2006)Kadanal A, et all, Turk Med J, 2009:39:829

 • Tokat iline ait seroprevalans almas

  alma guruplar (2006-2007)Salk alanlar 3/150 (%2)Hayvan temas olanlar 6/26 (%23)KKKA hastalarnn yaknlar 44/193 (%23)Kene yapmas hikayesi olanlar 11/106 (%10)Kontrol gurubu 11/240 (%4.6)

  Erzurum iline ait seroprevalans

  alma gruplar (2004)Salk alanlar 16/80 (%20)iftiler 19/114 (%17)Mezbaha iileri 6/44 (%14)Veterinerler 3/12 (%25)

  Tekin et al, African Journal of Microbiology Reseaach, 2010 Ozkurt Z, et al. 17th ECCMID, Munich, 2007

 • *Tokat ve Sivas Kylerinde KKKA seroprevalans

 • Tokat ve Sivasa ait 14 lede 56 ky (2006)(Salk alanlar, mezbaha iileri, veterinerler alma d)

  alma guruplar7 ya ve st ky ahalisi100/786 (%12.8)Kontrol gurubu (ehirliler) 2/100 (%2)

 • *KKKA seroprevalansnda riskler

 • Son yllarda blgemizde gzlenen deiiklikler ?klim deiiklikleri ?Is art (son yllarda belirgin art)Ya deiiklikleri Doal yaamda deiiklikler.?Krsal alanda ekili alanlarn azalmasVahi doal hayatta deiiklikler Gmen kular.?

 • Tarm alanlar Hayvanclk yapanlar iftlik alanlarobanlar Kasaplar Mezbaha alanlar Et rnleri market iileri

  KKKA iin risk guruplarVeterinerler ve hasta hayvan ile temas olanlar Endemik blgelerde grev yapan salk personeliAskerlerKamp yapanlar Deri fabrikas alanlar

 • nfekte kene tutunmas veya kene krma srasndaKannda virus bulunan hayvanlarn kesilmesi srasnda Hayvana ait kan ve dokulara temasnfekte hastalardan (hastanede, toplumda)Dorudan temasnfekte doku ve kan temas ileLaboratuvardan direkt temas ile (deriden veya havadan) Hava yolu?nfekte stn iilmesi ile?KKKA bula yollar

 • Direkt temas ile bulama Hastalara ait enfekte doku veya vcut svlarna temas ile bula varHastaya azdan-aza ressitasyon lmeden nce entbasyonEline ine batm hemire

 • ndirekt temas sonucu bulaHava yolu ile bula ne srlm ancak kantlanmam

  ndeks olgu ile temas (sadece hasta ile ayn ortamda bulunma)

  hastann bulunduu oday ziyaret eden bir doktor

  ndeks olgu ile temas olmayanbir servis hemiresi

 • ndirekt temas sonucu bulandeks olgunun lmesini takiben: morga gnderilmeden nce lysarp hazrlayan bir renci hemire

  Hastann bulunduu odann ald koridorda grev yapm, indeks olguya ait atk torbas ile temas etme

 • Tygerberg Hastanesi Epidemisi (1984)ne batmasnn yaratt morbidite 3/9 (%33) 46 hemorajik hasta temas saptanm 4 nde KKHA gelimi nfektivite oran 4/46 (%8.7) Toplam 459 KKHA hastas ile temas yks saptanm Yaklak infektivite oran 7/459 (%1.5)

 • KKKA:PatogenezPatogenezi tam olarak aydnlatlamamtrRetikloendotelyal sistem bata olmak zere, hedef doku ve hcrelere tutunur, oalr ve hasar yapmaya balar. Karacier en ok etkilenen organdrTemel patolojik bozukluklar, virsn etkisi ile uyarlan antiviral immn cevabn doku ve organlarda meydana getirdii hasara baldrVaskler endotel virsn direkt ve indirekt hedefleri arasndadrVirsn etkisi ile salnan proinflamatuvar sitokinler damar endoteli, hedef hcreler ve dokularda inflamatuvar immn cevaba neden olur

 • KKKA: Belirti ve bulgular

 • Viruslara bal Kanamal AteAteKanama+

 • Kene tutunmasndan sonra 1-3 (En fazla 9) gnnfekte kan/doku temas sonras3-10 (En fazla 13) gnnkbasyon periyodu

 • Ani balangl Ba arsme-titremAteKas arlarBa dnmesiBoyun ars Bel arsBelirtilerYaygn karn arsGz dibinde arFotofobiBulant Kusmashal

 • Birka gn sonrauur bulanklHuzursuzlukUyuma haliknt haliBezginlikKaracier lojunda arKlinii ar hastalardaTerminal dnemdeKomaokoklu organ yetmezliilm

 • KKKAl hastalarn laboratuvar bulgular (1)n (%)

  Trombositopeni 92 (100) Lkopeni 69 (75)Anemi 10 (11)Sedimantasyonda artma 20 (22) Uzam aPTT 22 (24)Uzam PT 19 (21)C-reactive protein protein art 58 (63)

 • KKKAl hastalarn laboratuvar bulgular (2)n (%)Ykselmi serum dzeyleriLaktat dehidrogenaz 90 (98)Aspartat aminotransferaz (AST) 84 (91) Alanin aminotransferaz(ALT) 73 (79) Kreatin fosfokinaz 22 (24)Kan re nitrojen art (BUN) 20 (22) Kreatinin art 15 (16)

 • *lm genelde 5-14.nc gnlerde Vaka-lm Oran %10-30 Trkiyede %5 civar

 • KKKAde ayrc tan ve tan

 • Ayrc tanSistemik salmonellozBruselloz LeptospirozRiketsiyozTatarck hummasMalarya Akut viral hepatit Sepsis Hematolojik hastalklarDier viral kanamal ateler (Hantavirus vb.)

 • viremi5IgMRT-PCRELISA IgM IgG,IFAVirs/antikor kinetii Virs izolasyonu010IgG16IgM pozitiflii: 2-3 ay (6 aya kadar devam edebilir)gn

 • KKKA Tedavi ve Korunma

 • TedaviDestek tedavisiTrombosit sspansiyonuPlazmaTam kanDierAntiviral tedavi