of 354 /354
3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith) http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 1/354 Haroen Soebratie In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Zoeken via Index in Hadith`s en Bronnen van de Hadith`s Ibn Sa'd's Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd Ibn Mani' alZuhri alBasrí KITAB ALTABAQAT ALKABIR Volume 1 Part III Volume 2 Part III IBN SA'D'S KITAB ALTABAQAT ALKABIR, Volume 1 Parts I Preface Introduction 1. The Chain of Narrators of the Book 2. The Genealogy of the Prophet 3. Account of the Prophets from whom the Apostle of Allah was descended 4. Account of Eve 5. Prophet Idris 6. Prophet Nuh 7. Account of Prophet Ibrahim, the friend of the Benevolent 8. Account of Isma`il (may peace be on him) 9. Account of Generations and period between Adam and Muhammad (may Allah bless them) 10. Account of the names of the Prohets and their Genelogies 11. Account of the Genealogy of the Prohet of Allah (may Allah bless him) and the names of his Forefathers to Adam 12. Account of Female Ancestors of the Apostle of Allah (peace be on him) 13. Account of Female Ancestors of the Apostle of Allah (may Allah bless him), Bearing the names, Fatimah and `Atikah 14. Account of the Mothers of the Prohet's Ancestors 15. Account of Qusayyi Ibn Kilab 16. Account of `Abd Manaf Ibn Qusayyi 17. Account of Hashim Ibn 'Abd Manaf 18. Account of `Abd alMuttalib 19. Account of 'Abd alMuttalib's vow to slaughter his Son

Kitab Al Tabaqat Al Kabir

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A collection of narrations about the genealogy of the prophet of Islam http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html

Text of Kitab Al Tabaqat Al Kabir

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 1/354

  HaroenSoebratie

  IndenaamvanAllah,deBarmhartige,deGenadevolle.

  ZoekenviaIndexinHadith`senBronnenvandeHadith`s

  IbnSa'd'sAbu'AbdAllahMuhammadIbnSa'dIbnMani'

  alZuhrialBasrKITABALTABAQATALKABIR

  Volume1PartIIIVolume2PartIII

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,Volume1PartsI

  PrefaceIntroduction1.TheChainofNarratorsoftheBook2.TheGenealogyoftheProphet3.AccountoftheProphetsfromwhomtheApostleofAllahwasdescended4.AccountofEve5.ProphetIdris6.ProphetNuh7.AccountofProphetIbrahim,thefriendoftheBenevolent8.AccountofIsma`il(maypeacebeonhim)9.AccountofGenerationsandperiodbetweenAdamandMuhammad(mayAllahblessthem)10.AccountofthenamesoftheProhetsandtheirGenelogies11.AccountoftheGenealogyoftheProhetofAllah(mayAllahblesshim)andthenamesofhisForefatherstoAdam12.AccountofFemaleAncestorsoftheApostleofAllah(peacebeonhim)13.AccountofFemaleAncestorsoftheApostleofAllah(mayAllahblesshim),Bearingthenames,Fatimahand`Atikah14.AccountoftheMothersoftheProhet'sAncestors15.AccountofQusayyiIbnKilab16.Accountof`AbdManafIbnQusayyi17.AccountofHashimIbn'AbdManaf18.Accountof`AbdalMuttalib19.Accountof'AbdalMuttalib'svowtoslaughterhisSon

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 2/354

  20.AccountoftheMarriageof`AbdAllahIbn`AbdalMuttalibto'AminahBintWahbthemotheroftheApostleofAllah(maypeacebeonHim)21.AccountoftheWomanwhoofferedherselfto`AbdAlaahIbn'AbdalMuttalib22.AccountofthePregnancyof'AminahwiththeProphet(mayAllahblessHim)23.Accountofthedeathof'AbdAllahIbn'AbdalMuttatib24.AccountoftheBirthoftheApostleofAllah(mayAllahblessHim)25.AccountoftheNamesandPatronymicsoftheApostle(mayAllahblessHim)26.AccountofthePatronymicsoftheApostleofAllah(mayAllahblessHim)27.AccountofthosewhoSuckledtheApostleofAllah(mayAllahblessHim)andNamesofHisFosterBrothersandSisters28.Accountofthedeathof'AminahthemotheroftheApostleofAllah,(mayAllahblessHim)29.Accountof`AbdalMuttalib'sCustodyoftheApostleofAllahaftertheDemiseof'Aminah,andofhisDeath,andhisDerectionstoAbuTalibConcerningtheApostleofAllah,(mayAllahblessHim)30.AccountofAbuTalib'sCustodyoftheApostleofAllah(mayAllahblessHim)andHisfirstJourneytoSyriawithHim31.AccountoftheCrazingofGoatsbytheApostleofAllah(mayAllahblessHim)atMakkah32.AccountofthePresenceoftheApostleofAllah,(mayAllahblessHim),attheBattleofFijar33.AccountoftheParticipationoftheApostleofAllah,(mayAllahblessHim),intheOathofAlFudul34.AccountofthesecondJourneyoftheApostleofAllah,(mayAllahblessHim),toSyria35.AccountoftheMarriageoftheApostleofAllah,(mayAllahblessHim),withKhadijahBintKhuwaylid36.AccountoftheChildrenoftheApostleofAllah,(mayAllahblessHim),andtheirNames37.AccountofIbrahimtheSonoftheApostleofAllah(mayAllahblessHim)38.AccountoftheParticipationoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,intheDemolitionandConstructionoftheKa'bahbytheQuraysh39.AccountoftheCalltoProphethoodoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim40.AccountoftheSignsofProphethoodintheApostleofAllah,maypeacebeonHim,beforetheRevelation41.AccountofthosewhowerenamedMuhammadinthedaysofJahiliyyah,inthehopeofbeingCommissionedtoProphethoodwhichhadbeenPredicted42.SignsofProphethoodaftertheRevelationhadcometotheApostleofAllah,mayAllahblessHim43.AccountoftheCalltoProphethoodoftheApostleofAllah,mayAllahblessHimandofwhatHewascommissionedto44.AccountoftheDaywhentheApostleofAllah,mayAllahblessHim,wasCommissioned(withProphethood)45.AccountofthecomingoftheRevelationtotheApostleofAllah,mayAllahblessHim46.AccountofwhatportionoftheQur'anwasfirstRevealedtoHimandwhatwassaidtoHim,peacebeonHim47.AccountoftheAfflictionExperiencedbyHim(Prophet),mayAllahblessHim,atthetimeofcomingoftheRevelation48.AccountofthePreachingofIslambytheApostleofAllah,mayAllahblessHim49.AccountofthecomingoftheQurayshtoAbuTalibinconnectionwiththeProphet'saffair,mayAllahblessHim50.AccountofthefirstHijrahoftheCompanionsoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,toAbyssinia51.AccountoftheCausesoftheReturnoftheCompanionsoftheProphet,mayAllahblessHim,fromAbyssinia

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 3/354

  52.AccountofthesecondHijrahtoAbyssinia53.AccountoftheBlockadebytheQurayshoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,alongwiththeBanuHashiminaMountainPass54.AccountoftheCausesoftheVisitJourneyoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,toAlTaif55.AccountoftheMi`raj(Ascension),andthePrayersbeingmadeObligatory56.AccountofthenightJourneyoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,toBaytalMuqaddas57.AccountoftheDa`wahoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,totheTribesofArabiaduringtheseasons(ofpilgrimage)58.AccountoftheInvitation(Du`a)oftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,toalAwsandalKhazraj59.Accountoffirstal`Aqabahthetwelve(persons)60.Accountofsecondal`AqabahwhenseventypersonsofferedBay'ahtotheApostleofAllah,mayAllahblessHim61.AccountoftheStayoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,atMakkah,fromHisbeingcommissionedtoProphethoodtotheHijrah62.AccountofthegivingofPermissionbytheApostleofAllah,mayAllahblessHim,toMuslimsforMigrationtoalMadinah63.AccountoftheDepartureoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,andAbuBakr,onHijrahtoalMadinah

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,Volume1PartsII

  64.AccountofFraternization(Muwakhah)betweentheMuhajirsandtheAnsarseffectedbytheApostleofAllah,mayAllahblessHim65.AccountoftheConstructionoftheMosquebytheApostleofAllah,mayAllahblessHim,atalMadinah66.AccountofthechangeofQiblahfrom(thedirectionof)BaytalMuqaddastothatoftheKa`bah67.AccountoftheMosque,theFoundationofwichwasLaidonPiety68.AccountofAdhan69.AccountofFastinginthemonthofRamadan,FitrahCharity,`IedPrayersandSacrificebeingmadeObligatory70.AccountoftheMimbar(Pulpit)oftheApostleofAllah,mayAllahblessHim71.AccountofAlSuffahandtheCompanionsoftheProphet,mayAllahblessHim,Stayingonit72.AccountofthePlacewheretheApostleofAllah,mayAllahblessHim,saidtheFuneralprayers73.AccountoftheDespatchofEpistlesbytheApostleofAllah,mayAllahblessHim,tothechiefs,InvitingthemtoJointhefoldofIslam,andwhattheApostleofAllah,mayAllahblessHim,wrotetothepeopleofArabiaandothers74.AccountoftheDeputationsoftheArabstotheApostleofAllah,mayAllahblessHim75.AccountoftheQualitiesoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,inAlTawrahandAlInjil76.AccountoftheQualitiesoftheMannersoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim77.AccountofPowerofSexualIntercourseGiventotheApostleofAllah,mayAllahblessHim78.AccountofHis(Prophet's)OfferingHimselfforRecompense79.QualityofHisSpeech,mayAllahblessHim80.AccountoftheQualityofHisRecitationinPrayersandonotherOccasionsandtheMelodyofHisVoice,mayAllahblessHim81.AccountoftheQualityofHisDeliveryofSermon,mayAllahblessHim82.AccountofHisExcellentMannersandSociality,mayAllahblessHim83.AccountofHisGait,mayAllahblessHim84.AccountofHisMannerofEatingFood,mayAllahblessHim85.AccountofHisGoodHabits,mayAllahblessHim

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 4/354

  86.AccountofthePrayersbytheApostleofAllah,mayAllahblessHim87.AccountoftheAcceptingofthePresentsandtheRejectingofsadaqahbytheApostleofAllah,mayAllahblessHim88.AccountoftheFoodoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim,andwhatFoodheLiked89.AccountofFoodsandDrinksDislikedbytheApostleofAllah,mayAllahblessHim90.AccountofwhatofWomenandPerfumeswerelikedbytheApostleofAllah,mayAllahblessHim91.AccountoftheHardnessofLife(Poverty)oftheApostleofAllah,mayAllahblessHim92.AccountoftheQualitiesoftheConstitutionoftheApostleofAllah,mayAllahblessHim93.94.95.96.97.98.99.100.

  DeHadith,deheiligeoverlevering

  NaasthetheiligewoordvanAllahzoalsdezeaanMohammedwasgeopenbaardenindeKoranwerdvastgelegd,circuleerdenindeeersteeeuwennadedoodvanMohammednogeengroteverzamelingvanuitsprakenenoverleveringendieaanMohammedenzijnmeestnabijevolgelingenwerdentoegeschreven.Dezewerdendoorverschillendeislamitischeschriftgeleerdenverzameldingeschriftendiebekendstaanalsdehadith,deoverlevering,endezegelden,nadeKoran,alsdeheiligeboekenvandetweederang.

  Aanvankelijkwerdendezetekstengeordendnaarhunherkomsteneendergelijkeverzameling,waarinvooriedereoverleveringeenvolledigeopsommingvandeketenvangetuigen(isnad)wordtopgegeven,staatbekendalseenmusnad.Onderdeoudstehadithverzamelingenvandezesoortgenietenmetnamedetweevolgendeeenhoogaanzien:

  AlMuwatta(MuwattaalImamMalik)verzamelddoorAbuAbdallahMalikibnAnasibnMalikibnabuAmiralAsbahi(ca.710795).MusnadAhmadbinHanbalverzamelddoorAbuAbdallahAhmadibnMuhammadibnHanbal(780855).

  Laterwerdendeoverleveringenmeernaaronderwerpinhoofdstukkengeordendeneendergelijkehadithverzamelingstaatbekendalseenmusannaf(geordend).Hiervanwordenzestraditioneelalshetmeestbetrouwbaargeachtendezestaanbekendalsdealkutubalsitta(dezesboeken)ofdezessahihs(degezondeofbetrouwbareboeken).Dezeverzamelingen,dieallendaterenuitdelaatstehelftvandenegendeenhetbeginvandetiendeeeuwvandewestersejaartelling,zijndevolgende:

  SahihalBukhariverzamelddoorAbuAbdallahMuhammadibnIsmailibnIbrahimibnalMughiraalJufialBukhari(810870).VolgenseenlatereoverleveringzoualBukhariinzestienjaartijdmaarliefst600000overleveringenhebbenverzameld,waarvanhijslechts7397betrouwbaargenoegachtteominzijnsahihoptenemen.SahihMuslimverzamelddoorAbulHusainMuslimibnalHajjajalQushairialNisaburi

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 5/354

  (817875).SunanAbuDawudverzamelddoorAbuDawudSulaimanibnalAshathibnIshaqalAzdialSijistani(817888).SunanibnMajahverzamelddoorAbuAbdallahMuhammadibnYazidibnMajahalQazwini(824886).SunanalTirmidhiverzamelddoorAbuIsaMuhammadibnIsaibnSauraalSulamialTirmidhi(825892).SunanalNasaiverzamelddoorAbuAbdalRahmanAhmadibnAliibnShuaibibnAlialNasai(830915).

  Deeerstetweehiervan,dieookhetmeesteaanziengenieten,staanbekendalsdealsahihan(detweesahihs).

  Daarnaastwordtooknogvaakverwezennaardevolgendelaterehadithverzamelingen:

  MasabihalSunnahverzamelddoorAbuMuhammadalHusaynibnMas'udibnMubammadalFarra'alBaghawi(10431122).MishkatalMasabiheenuitbreidingeneencommentaarophetvorigewerkdoorWalialDinibnAbdAllahalTabrizi(???1348).

  PREFACEI

  InviewoftheimportanceofIbnSa'd'sKitabalTabaqtalKabirasoneoftheearliestworksonthebiographicalliteratureofIslamandavaluablesourceofinformationforthestudentsofIslamichistoryaswellasscholarsengagedinresearch,theSocietyhasdecidedtopublishanEnglishtranslationofthisvoluminousbook.TheUrdutranslationoftheTabaqtwaspublishedbytheTranslationBureau,HyderabadDeccan,in1944thishoweverisnowoutofprint.Moreover,itdoesnotcontainthefullchainsofnarratorsasgivenintheoriginal.

  Nodoubt,manyofthenarrationsincludedintheTabaqtarefabricatedanduntrustworthyandcannotbeacceptedasauthority,butthebookisavastmineofinformation,andthemodernreaderwillfindconsiderablematerialwhichisusefulfortheearlyhistoryofIslam.

  INTRODUCTIONI

  IbnSa'd(HisfullnamewasAbu'AbdAllahMuhammadIbnSa'dIbnMani'alZuhrialBasr,andheismentionedasaMawidofBannHAim.SeealDhahab,TadhkiratalIluffdrVol.II,p.13IbnHajar,TandhbalTahgaib,Vol.IX,p.182)isoneofthegreatestauthoritiesonIslamicbiographicalliteraturebutverylittleinformationhascomedowntousabouthisownlife.However,onthebasisofreferencesinArabicworkssomefactshavebeencollectedbylaterwriters.Hewasbornin168H.ata1BasrahsubsequentlyhemigratedtoBaghdadwherehejoinedhispreceptor,alWqidi,afterwhomhehascometobeknownasKtibalWaqidi.ThenhevisitedKufahandMadinah,where,hesays,heheardHadithfromsomeeminentscholarsin189H.HemusthaveleftMadinahbefore200H.sinceallthenarrators,onwhoseauthorityhehasreported,hadpassedawaybythattime.HediedonSunday,26JumadaalAkhirah,230H.,andwasburiedoutsidetheDamascusGatewhichwasalsoknownasBabalShm(SyrianGate).

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 6/354

  ItisstatedthatlbnSa'dhadcollectedconsiderableinformationandcompiledseveralbooks,butthenamesofonlythreeofbisworksalTabaqtalKabir,alTabaqta1SaghirandAkhbralNabiarementioned.Ofthesethesecondisanabridgededitionofthefirst,andthethirdcoversinformationcontainedinthefirsttwovolumesofthefirstbook.Thus,actuallythereisonlyonebook.Thefamousscholar,Suyuti,abridgedtheTabaqtunderthetitle,InjazalWa'diLMuntaqaminTabaqtIbnSa'd.(SeeKashfalZunun(Istambul,1945),col.1103)

  IbnSa'dmetanumberofscholarsofhistime,manyofwhomweretrustworthynarratorsofHadith.OfhispreceptorsSufyanIbn`Uyaynah,AbualWalidalTayalisi,MuhammadIbnSa`dnalDarir,Waki`lbnalJarrah,SulaymanIbnHarb,Hushaym,alFadlIbnDukayn,alWalidIbnMuslim,Ma'nlbn`Isaetc.arecountedamongtrustworthynarrators.Moreover,IbnSa`d,whoholdsaneminentpositionamongthehistoriansandbiographersofIslam,usedtoexaminethenarrationscarefullybeforeincludingtheminhiswork.AmonghismanypupilsthenamesofalBaladhuri,alHarithIbnAbiUsamahandalHusaynIbnFahmmaybementioned.ThelasttwoarethetransmittersofIbnSa`d'sTabaqt.

  IbnSa`d'smonumentalworkKitbalTabaqtalKabirwaspublishedfromLeiden(1904to1921).Prof.E.Sachaucollecteditsmanuscriptsfromvariouslibrariesandeditedthetextwiththehelpofagroupofscholars.(TheeditorsofPart1ofVol.1,areVonEugenMittwochandProf.Sachau.)Theeditorshavedividedthebookintoeightvolumes,someofwhichhavetwoparts.ThefirsttwovolumesoftheTabaqtcontainnarrationsdealingwiththelifeofProphetMuhammadsubsequentvolumescontainclassifiedbiographiesofselectedCompanionsandtheirsuccessorsuptotheauthor'stime.(TheMuhaddi'hinofIslamhaveclassifiedtheCompanionsundertwelvecategories:(1)ThosewhowerethefirsttoembraceIslam,asforinstance,thefourrightlyguidedCaliphs(2)ThosewhoembracedIslamattheDaralNadwah(3)ThosewhomigratedtoAbyssinia(4)Thosewhoofferedbay'ahat'Aqabah(i)(5)Thosewhoofferedbuy`ahat'Aqabah(ii)(6)Thosewhomigrated(toalMadinah)aftertheazwahofBadrandbeforethepeaceofHudavbiyah(7)Thosewhoofferedbay'ahRidwanunderthetree(8)ThosewhomigrateduptotheconquestofMakkah(9)ThosewhoembracedIslamaftertheconquestofMakkah(10)ChildrenwhosawtheProphetattheconquestofMakkah(11)ThosewhosawtheProphetattheHajjahalwada'(12)others,SeeKashfalZunun,col.1103)

  OneoftheprominentfeaturesoftheTabaqtisthatitcontainschainsofauthoritiesforeachnarration.Thisenablesthereadertojudgeforhimselftheauthenticityorotherwiseofaparticularnarrationbydeterminingthetrustworthinessofthenarratorsmentionedinthechain.

  IbnSa`disgenerallyconsideredtobeatrustworthyandreliabletransmitterofHadith.Eminentwriters,likeIbnHajar,(TandhibalTandhib,Vol.IX,pp.1823)Dhahabi,(TadhkiratalHuffaz,Vol.II,p.13)KhatibBaghdadi,(TarikhBaghdad.Vol.V,p.321.2)andIbnKhallikan(SeeWdfayatalA'yan,No.619)havedeclaredhimtobetrustworthy.Theorientalistsalsohaveacceptedhisauthority,butitisanadmittedfactthatthreeofhispreceptorsalWaqidi,HishamIbnMuhammadIbnalSa'ibalKalbiandAbuMa`sharwerenottrustworthy.AlWaqidiissaidtohavefabricatedabouttwentythousandnarrations.Inspiteofthis,certaincriticsfindnoharminacceptinghisnarrationsrelatingtoSirahandMaghzi.Amodernwriter,however,cannotagreewiththisprinciple.Itisnecessarytodeterminethetrustworthinessofeverynarratorbeforeacceptinghisstatement,nomattertowhatsubjectitrelates.Nevertheless,somewriters,alJumahi,forinstance,consideredalWqiditobeoneofthemostlearnedmenofhistime.TheyalsosaythatevenImamMalikconsultedhimwhenhewasindifficulty.Mus'abalZubayrineversawascholarlikehim.Themajorityofcriticshavehoweverdeclaredhimtobeentirelyuntrustworthy.TheuntrustworthinessofalWaqidihasnotaffectedtheveracityofIbnSa'd.`AllmahShibliisthereforerightinhisremarkthathisnarrationsbasedontheauthorityofalWqidishouldnotbeacceptedwithout

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 7/354

  furtherinvestigations.(Cf.SiratalNabi,(Kanpur,1918),pp.1819)

  IbnSa`dwasalsoconsideredtobeaprominentscholarofFiqhbyhiscontemporaries.IthasbeenstatedthathewasoneoftheseventopmostjuristswhomCaliphM'munhadinvitedtogivetheiropiniononthequestionoftheKhalqQur'an(creationofQur'an).AllofthemcorroboratedtheCaliph'sviewthattheQur'anwascreated.ForthisreasonsomeoftheMuhaddithinweredispleasedwithhim.AhmadIbnHanbal,thegreatestopponentofthedoctrineofKhalqQur'an,had,however,cordialrelationswithhimandusedtoborrowaportionofalWqidi'snarrationseveryFridayreturningitafterperusalonthefollowingFriday.(Cf.`AbbasIhsn:IntroductiontotheBeiruteditionoftheTabaqat(1957),p.8)

  IbnSa`d'sbookisastoreofinformation,butthereaderhastobecarefulinselectingtrustworthyandauthenticnarrationsfromthemassofmaterialwhichhehasleftforus.

  Anattempthasbeenmadeinthetranslationtobeasfaithfultotheoriginalaspossiblethishasresultedinconstantrepetitionofsomewordsandphrases,butithastheadvantageofpresentinganalmosttruepictureoftheArabicversion.Intheoriginaldirectformofspeechhasbeenusedinthestatementsofeverynarrator,butintheEnglishrenderingitbecameimpossibletoinserttheinvertedcommas.Wehavethereforeputacolontoindicatewhereaparticularnarrationbeginsattheendthereisasimplefullstopmark.

  Ineachcaseanewnarrationbeginswithafreshparagraph.ThefollowingexpressionshavebeenusedfortheArabictermsusedbythenarrators:

  herelatedtous.heinformedus.henarrated.

  Theseexpressionsareinvariablyfollowedby..(hesaid).Thepreposition(ontheauthorityof)presentsanotherdifficulty.Inthiscasethepossibilityofanintermediarynarratorcannotberuledout.Therewasagainadifficultywhenan`anwasfollowedbyanother`anorwhentherewasaseriesof`ans.Insuchcaseswehaveusedtheexpression,'heontheauthorityof,'whichmeansthattheinformationhasbeentransmittedeitheronthebasisofthedirectstatementofthenarratororinformationcomingthroughhim.Anexceptionhashoweverbeenmadeinnarrationswhere'anprecedesthenameoftheProphet.Inthesecaseswehaverendereditthus:HelearntfromthelipsoftheProphet.

  TheearlyMuslimhistoriansandbiographersrepeatwitheverynarrationthefullnameofthepersonwithhisgenealogysothathemightnotbeconfusedwithanamesake,ifany.Wehavealsoretainedthesenamesasgivenintheoriginal.

  AsthebookcontainsbiographicalnoticesofallthenarratorsandauthoritiesofIbnSa'dithasnotbeenconsiderednecessarytoaddanindexofpropernames.

  TheEnglishtranslationisbasedonProf.Sachau'sedition(Leiden,190421),butafewvariantsnoticedinitsBeirutreprint(1956)havebeenmentioned.

  InconclusionitmaybenotedthatthepresenttextoftheTabaqthascomedowntousthroughachainoftransmitters,thelastofwhomwasalDimyti.

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 8/354

  1.THECHAINOFNARRATORSOFTHEBOOKI

  OGODMAKEITEASYANDHELP(US)!

  TheShaykh,theImam,theHafiz,themostlearned,thewellversedingenealogies,SharafalDin(thegloryofreligion)AbuMuhammad'AbdalMuminIbnKhalafIbnAbialHasanalDimyati(mayGodshowhimmercy)informedus,andIwashearinghesaid:TheShaykh,theImam,theMuhaddithofSyriaandthetrustedShamsalDinAbualHajjajYusufIbnKhalilIbn'AbdAllahalDimashqirelatedbeforeushesaid:AbuMuhammad`AbdAllahIbnDahbalIbn`AliIbnKarahrelatedbeforeushesaid:AlqadiAbuBakrMuhammadIbn`AbdalBaqiIbnMuhammadIbn`AbdAllahalAnsarirelatedbeforeushesaid:AbuMuhammadalHassanIbn`AliIbnMuhammadIbnalHasanIbn`AbdAllahalJawharinarratedontheauthorityofAbu`UmarMuhammadIbnal`AbbasIbnMuhammadIbnZakariyyaIbnYahyaIbnMu'adhIbnHayyawayhalKhazzaz(silkmerchant),from(i.e.ontheauthorityof)AbualHasanAhmadIbnMa'rufIbnBishrIbnMusaalKhashshab(timbermerchant)from(i.e.ontheauthorityof)AbuMuhammadalHarithIbnMuhammadIbnAbiUsamahalTamimifrom(i.e.ontheauthorityof)Abu`AdbAllahMuhammadIbnSa'dIbnMuni(mayGodshowhimmercy)he(i.e.IbnSa'd)said:

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

  2.THEGENEALOGYOFTHEPROPHETI

  Volume1,Parts1.2.1

  MuhammadIbnMus`abalQirgisaniinformedushesaid:AlAwz`iinformedus,ontheauthorityofYahyIbnAbiKathir,heontheauthorityofAbuSalamahIbn`AbdalRahmn,heontheauthorityofAbuHurayrah(secondchain)he(lbnSa`d)said:alHakamIbnMusainformedushesaid:HiqlIbnZiyadinformedusontheauthorityofalAwz'ihesaid:Abu`Ammarnarratedtomehesaid:`AbdAllahlbnFarrukhnarratedtomehesaid:AbuHurayrahnarratedtomehesaid:

  TheApostleofAllahsaid:IamthechiefofthechildrenofAdam.(SunanAbuDwud:alMuhammadiPress,Delhi,Vol.II,p.286seealsoTahdhib,Vol.V,p.356)

  Volume1,Parts1.2.2

  MuhammadIbnMus'abinformedushesaid:AlAwza`iinformedusontheauthorityofAbu`AmmarShaddadheontheauthorityofWathilahlbnalAsga`,hesaid:

  TheProphetsaid:VerilyGodchoseIsma'ilfromthechildrenofIbrahim,HechoseBanuKinanahfromthechildrenofIsma'il,HechosetheQurayshfromBanuKinanah,HechosetheBanuHashimfromtheQuraysh,andHechosemefromtheBanuHashim.('AliIbnBurhnalDinalHalabialShafi'iInsanalUyunftSirahalAminalMamingenerallyknownasSirahalHalabiyah,Vol,I,pp.2829)

  Volume1,Parts1.2.3

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 9/354

  AbuDamarahalMadaniAnasIbn`IydalLaythiinformedushesaid:Ja`farIbnMuhammadIbn`Aliinformedusontheauthorityofhisfather,MuhammadIbn`AliIbnHusaynIbn`AliIbnAbiTalib:

  VerilytheProphetsaid:Goddividedtheearthintwohalvesandplaced(me)inthebetterofthetwo,thenHedividedthehalfinthreeparts,andIwasinthebestofthem,(SirahalHalabiyahVol.I,p.30)thenHechosetheArabsfromamongthepeople,thenHechosetheQurayshfromamongtheArabs,thenHechosetheBanuHashimfromamongtheQuraysh,thenHechosethechildrenof`AbdalMuttalibfromamongtheBanuHashim,thenHechosemefromamongthechildrenofAbdalMuttalib.

  Volume1,Parts1.2.4

  `ArimIbnalFadlalSudusiandYunusIbnMuhammadalMuwaddib(tutor)informedustheysaid:HammdIbnZaydinformedusontheauthorityof'Amri.e.IbnDinar,he,ontheauthorityofMuhammadIbn`Alihesaid:

  TheProphetofGodsaid:VerilyGodchosetheArabs,thenfromamongthemHechoseKinanah,orNadrIbnKinanah,thenfromamongthemHechosetheQuraysh,thenfromamongthemHechosetheBanuHashim,andfromthemHechoseme.

  Volume1,Parts1.2.5

  He(IbnSa`d)said:Ya`qubIbnIshaqalHadramiinformedushesaid:Al`AlalbnKhalidinformedushesaid:'AbdAllahIbn`UbaydIbn`Umayrinformedushesaid:

  TheProphetofAllahsaid:VerilyAllahchosetheArabs,thenHechosetheKinanahfromamongtheArabs,thenHechosetheQurayshfromamongtheKinanah,thenHechosetheBanuHashimfromamongtheQuraysh,andHechosemefromamongtheBanuHashim.(SirahalHalablyah,Vol.I,p.28)

  Volume1,Parts1.2.6

  He(IbnSa`d)said:Ism`ilIbnIbrahimalAsadiinformedusontheauthorityofYunus,heontheauthorityofHasanhesaid:

  TheProphetofAllahsaid:IamsuperioramongtheArabs.

  Volume1,Parts1.2.7

  HishmIbnMuhammadIbnalSa'ibalKalbiinformedusontheauthorityofhisfatherheontheauthorityofAbuSalih,heontheauthorityofIbn`Abbas:

  Inthecourseofthecommentaryoftheverse:"heisaProphetfromamongyourselves.(AlQur'an,Surah9:128)Hesaid:OpeopleofArabiayouhavegivenhimbirth.

  Volume1,Parts1.2.8

  AbuNu'aymalFadllbnDukayninformedushesaid:Al`AlaIbn`AbdalKarim

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 10/354

  informedusontheauthorityofMujahidhesaid:

  TheProphetwastravellingbynightwithaguide,suddenlyheheardasingingcameldriverandhiskinsmenwerewithhim,thenhesaidtohiscomrade:"Whataluckymeeting,ifwehappentoapproachthem:thereuponwehastenedandjoinedthesemen.TheProphetofGodaskedthemtowichtribetheybelonged.TheyrepliedthattheybelongedtoMudar.He,then,said:IalsobelongtoMudar,oursingingcameldriverhadgrownweak,sohearingyoursingingcameldriverwecametoyou.

  Volume1,Parts1.2.9

  `UbaydAllahIbnMusaal'Abasiinformedushesaid:SufyanIbnSaidalThawriinformedusontheauthorityofHabibIbnAbiThabit,he,ontheauthorityofYahyaIbnJa`dahhesaid:

  TheProphetofAllahmetapartyofridersandaskedthemastowhichtribetheybelonged.TheyrepliedthettheybelongedtoMudar.Thenhesaid:IalsobelongtoMudar.Thereupontheysaid:OProphetofAllah,everytwoofusareridingonecamelandwehavenoprovisionexceptalaswadan(dateandwater).He(theProphet)saidLikewiseeverytwomenofusareridingonecamelandalsowehavenoprovisionexceptdateandwater.

  Volume1,Parts1.2.10

  'AbdalWahhabIbn`AtalIjliinformedushesaid:HanzalahIbnAbiSufyanalJumahiinformedusontheauthorityofTawushesaid:

  TheProphetofAllah,whilegoingon,heardthevoiceofasingingcameldriver,hewenttowardsitandapproachthemandsaid:Oursingingcameldriverhadgrownweakandweheardthevoiceofyoursingingcameldriverandwecameheretohearhim.Thenheaskedthemastowhichtribetheybelonged.TheyrepliedthattheybelongedtotheMudar.He,theProphetsaid:IalsobelongtotheMudar.Theysaid:OProphetofAllahthefirstmanwhofirstsangindrivingcamelswasaslavewhom,inajourney,hismasterstruckathishandswithastickwhichbroke.Theslavebegantosay:Omyhands!Omyhands!moveon!moveon!Hearingthisvoicethecamelsbegantomoveon.

  Volume1,Parts1.2.11

  Ma'nIbn`IsaalAshja`ialQazzaz(silkmerchant)informedushesaid:Mu'wiyahIbnSalihinformedusontheauthorityofYahyaIbnJabirwhohadseensomeCompanionsoftheProphethesaid:

  ThepeopleoftheBanuFuhayrahcametotheProphetandsaidtohim:Youbelongtous.Hereplied:Verily,(thearchangel)GabrielhasinformedmethatIbelongedtoMudar.

  Volume1,Parts1.2.12

  YazdIbnHaruninformedus,sayingAl`AwwamIbnHawshabinformedushesaid:MansurIbnalMu'tamarrelatedtoseontheauthorityofRib`iIbnHirash,heonthe

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 11/354

  authorityofHudhayfah:

  HementionedMudarinhisspeechinwhichhesaidthatthechief(sayyid)ofmankind,i.e.theProphet,belongedtothem

  Volume1,Parts1.2.13

  'AffanIbnMusliminformedus,hesaid:`AbdalWhidlbnZiyadinformedushesaid:Ma`marinformedusontheauthorityofalZuhrihesaid:

  AdeputationofKindah,membersofwhichhadputonstripedgarmentswithbrocade,coveredcollarsandsleeves,waitedontheProphetwhoaskedthemiftheyhadembracedIslamtheysaid:Yesthereuponheorderedthemtotakeoffthegarments.He(Zuhri)said:theysaidtotheprophet`Ochildrenof`AbdManaf!youarethedescendantsof(theking)AkilalMurar,He(Zuhri)said:TheProphetsaidtothem:Discussthispointofgenealogywith`AbbasandAbuSufyan.He(Zuhri)said:Theysaidthattheywerenotpreparedtodiscusswithanyoneelsethereupon(theProphet)said:WethedescendantsofalNadrIbnKinanaharenotpreparedtopreferanyoneelsetoourmother,nortoclaimaspuriousfather.

  Volume1,Parts1.2.14

  Ya'qubIbnIbrahimIbnSa`dalZuhriinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofSlihIbnKaysan,heontheauthorityofIbnShihabhesaid:

  WehavebeeninformedthattheProphetsaidtothedeputationistsofKindah,whowaitedonhimatMadinahandwhoconsideredBanuHashimtobeabranchoftheirtribe:WethedescendantsofalNadrIbnKinanahwillneverpreferanyoneelsetoourmothernorshallweclaimanyoneotherthanourfather(i.e.traceourgenealogytoanypersonotherthanourfather).

  Volume1,Parts1.2.15

  He(IbnSa'd)said:Ma'nIbn`Isainformedushesaid,IbnAbiDhibinformedusontheauthorityofhisfather:

  ThatitwassaidtotheProhetthattherewerecertainpeopleofthe(tribeof)Kindahwhobelievedhimtobeoneofthem.ThereupontheProphetsaid:AlAbbasIbn`AbdalMuttalibandAbuSufyanIbnHarbassertedthisinYamanforsafety'ssakeGodforbidthatwemaychargeourmotherswithadulteryordisownourfatherswearethedescendantsofalNadrIbnKinanahandheisaliarwhosaysotherwise.

  Volume1,Parts1.2.16

  `AffanIbnMusliminformedushesaid:HammadIbnSalamahinformedushesaid:`AgilIbnTalhahinformedusontheauthorityofMuslimlbnHaysamheontheauthorityofAsh`athIbnQayshesaid:

  IwaitedontheProphetwithadeputationofthe(tribe0f)Kinanahwhichdidnotconsidermethebestofthem,butIsaidtotheProphet:Webelieveyoubelongtoour

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 12/354

  tribehereplied:WearethedescendantsofalNadrIbnKinanah,wedonotdisownourmother,nordowedenyourfather.ThereuponalAsh'athsaid:IshallnotliketohearfromanyonedenyingtotehQurayshasbeingdescendedfromalNadrIbnKinanah,otherwiseIshallfloghiminpunishment.

  Volume1,Parts1.2.17

  He(IbnSa`d)said:Ma'nIbn`Isainformedushesaid:IbnAbiDhibinformedusontheauthorityofonewhoisnotsuspectedofuntrustworthinessheinformedusontheauthorityof'AmrIbnal`AsthattheProphetsaid:

  IamMuhammadIbn`AbdAllah.Andhetracedhislineagetillhereachedal_NadrIbnKinanah,sowhoevertellsotherwisespeaksalie.

  Volume1,Parts1.2.18

  YazidIbnHarunand'AbdAllahIbnNumayrinformedustheysaid:Isma'ilIbnAbiKhalidinformedusontheauthorityofQaysIbnAbiHazim:

  ThatamancametotheProphet,whilestandingbeforehim,hebegantotrembleinterrortheProphetsaidtohim:Bepatient,Iamnotaking,IamonlythesonofaQurayshitewomanwhousedtoeatqadid(slicedmeatdriedinsun).

  Volume1,Parts1.2.19

  He(IbnSa'd)said:HushaymIbnBashirinformedus:hesaid:HusayninformedusontheauthorityofAbuMalik,hesaid:

  TheprophethadrelationshipwithallthebranhesoftheQurayshandtherewasnosubtribewhichhadnotashareinhisrelationshipitiswhyGodsaidtohim:Say(OProphet),Idonotwantareturnformysolicitationsbutthatyoushouldshowconsiderationsformyrelationshipandprotectme.

  Volume1,Parts1.2.20

  He(IbnSa'd)said:Sa'idIbnMansurinformedushesaid:Hushayminformedushesaid:DawudinformedusontheauthorityofSha`bi:hesaid:

  Thereweredivergentinterpretationsofthisverse...soitwaswrittentoIbn`AbbaswhorepliedthattheProphethadrelationshipwithallthebranchesoftheQurayshandtherewasnosubtribewhichhadnotashareinhisgenealogy,soGodtheMostHighandExaltedrevealedtohim:Say(OProphet!),Iwantnoreturnformysolicitationsexcepttherelationshipthatsubsistsbetweenus,youshouldhaveaconsiderationforitandprotectme.(Surah42:23)

  Volume1,Parts1.2.21

  Ya`qubIbnIshaqalHadramiinformed'ushesaid:'AmrIbnAbiZ'idahinformedushesaid:

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 13/354

  Iheard`IkrimahinterpretingtheverseofGod...Hesaid:TherewasscarcelyasubtribeoftheQuraysh,whichhadnotarelationshipwiththeProphetsohesaidtothemiftheywerenotprotectinghimforwhathehadbroughttothem,theycouldprotecthimforhisrelationship.

  Volume1,Parts1.2.22

  AhmadIbn`AbdAllahIbnYunusinformedushesaid:Isra'ilinformedusontheauthorityofSalim,heontheauthorityofSa'idIbnJubayr:

  Intheinterpretationoftheverse...Heinterpreteditthus:Showmeconsiderationofmyrelationshipwithyou.

  Volume1,Parts1.2.23

  He(IbnSa'd)said:Waki`IbnalJarrhinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofIsra'il,heontheauthorityofAbuIshaq,heontheauthorityofalBaraIbn'Azib(secondchain),he(IbnSa`d)said:`UbaydAllahIbnMusaal`Abasi,QabisahIbn'UqbahalSuw'iandalDahhakIbnMakhladalShaybniinformedustheysaid:SufyanalThawriinformedusontheauthorityofAbuIshq,heontheauthorityofalBaraIbn'Azib(thirdchain)he(IbnSa`d)said:WahbIbnJarirIbnHazim,'AffanIbnMuslimandHishamAbualWalid'AbdalMalika1Tayalisisaid:Shu`bahinformedusontheauthorityofAbuIshaqheontheauthorityofalBaraIbn'Azib

  ThatheheardtheProphetrecitingonthedayofHunayn:"IamaProphetandthereisnofalsehoodin(thisclaim),andIamthegrandson(lit:son)of`AbdalMuttalib."

  Volume1,Parts1.2.24

  He(IbnSa`d)said:"AlDahhakIbnMakhladalShaybniinformedusontheauthorityofShabibIbnBishr,heontheauthorityof'Ikrimah,heontheauthorityofIbn'AbbAs:

  "Heinterpretedtheverse(AlQur'an,26:219andyourturninginthoseprostrating)asfromProphettoProphet,fromProphettoProphettill(Allahsaid)IshallraiseyouasaProphet."

  Volume1,Parts1.2.25

  He(IbnSa`d)said:Sa'idIbnSulaymanalWsitiandMuhammadIbnalSabbhalBazzz(clothmerchant)informedusontheauthorityofIsma'ilIbnJa'farhesaid:`Amri.e.IbnAbi'AmrthemawlofalMuttalibinformedusontheauthorityofSa'idi.e.alMagburiheinformedusontheauthorityofAbuHurayrah,saying:

  TheProphetsaid:Ihavebeenraisedinthebestperiodofmankindi.e.everysuccessiveperiodwasbetterandmineisthebest.

  Volume1,Parts1.2.26

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 14/354

  He(IbnSa`d)said:AbdalWahhbIbn`Atal`IjliinformedusontheauthorityofSaidIbnAbi'Arubah,heontheauthorityofQatdahhesaid:

  IthasbeenmentionedtousthattheProphetsaid:WhenGodwantstoraiseaprophetHechoosesthebesttribeofthepeopleandthenHechoosesthebestman.

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

  3.ACCOUNTOFTHEPROPHETSFROMWHOMTHEAPOSTLEOFALLAHWASDESCENDED

  IVolume1,Parts1.3.1

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbnAbiSufyanHumaydal`AbdiinformedusontheauthorityofSufyanIbnSa'idalThawri,heontheauthorityofHishmIbnSa`d,heontheauthorityofSa'idalMagburi,heontheauthorityofAbuHurayrahhesaid:

  TheProphetsaid:AllpeoplearechildrenofAdamandAdamrosefromthedust.

  Volume1,Parts1.3.2

  He(IbnSa'd)said:AlFadlIbnDukaynandMuhammadIbn'AbdAllahalAsadisaid:Sufyaninformedusontheauthorityof'AtAIbnalSa'ib,heontheauthorityofSa'idIbnJubayrhesaid:

  AdamwasborninthelandcalledDahna(aplateau).(AlTabari,Vol.1,P.60)

  Volume1,Parts1.3.3

  He(IbnSa'd)said:MuhammadIbn'AbdAllahalAsadiandKhalladIbnYahyasaid:Mis'arinformedusontheauthorityofAbuHasinhesaid:

  Sa'idIbnJubayrsaidtome:DoyouknowwhyAdamwasnamedAdam?Becausehewascreatedfromtheskinoftheearth.(AlTabari,Vol.1,p.46)

  Volume1,Parts1.3.4

  He(IbnSa'd)saidHawdhahIbnKhalifahinformedus,saying:`AwfinformedusontheauthorityofQusmahhesaid:IheardAbuMusaalAsh`arisaying:TheProphetsaid:

  VerilyAllahcreatedAdamoutofhandfulofdust,Heseizedfromeverykindofsoiloftheearth,sothechildrenofAdambecameofvarioustypesaccordingtothesoilsuchasred,white,blackandothershadesofthem,softandhard,andstinkingandgood.

  Volume1,Parts1.3.5

  He(IbnSa`d)said:`AmrIbnAsimalKilabiinformedussaying:alMu`tamarIbn

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 15/354

  Sulaymaninformedusontheauthorityof'AsimalAhwal(squinteyed),heontheauthorityofAbuQulbahhesaid:

  Adamwascreatedoutoftheskinoftheearthofeachtypeblack,red,white,hardandsoftandalHasansaidsomethingsimilartoitandthathistrunkwascreatedoutofalevelledground.

  Volume1,Parts1.3.6

  He(IbnSa`d)said:AbuQatan'AmrIbnalHaythaminformedussaying:Shu'bahinformedusontheauthorityofAbiHasin,heontheauthorityofSa'idIbnJubayrhesaid:

  AdamwascalledAdambecausehewascreatedfromthecrustoftheearthandhewascalledInsan(forgetful)becauseheforgot.

  Volume1,Parts1.3.7

  He(IbnSa`d)said:HusaynIbnHasanalAshqariinformedussaying:Ya`qubIbn`AbdAllahalQummiinformedusontheauthorityofJa'fari.e.IbnAbialMughirah,heontheauthorityofSa'idIbnJubayr,heontheauthorityofIbnMas'udhesaid:

  AllahsentIbliswhoobtainedfromthecrustoftheearthitssweetandsaltish(clay),then(Allah)createdAdamwhoeveriscreatedofhissweetpartwillenterheavenalthoughhebethesonofanimpiousperson,andwhoeveriscreatedoutofthesaltishpartwillenterhellalthoughhebethesonofapiousperson.ForthisreasonIblissaid(toAllah):AmItoprostratebeforeonewhomThouhastcreatedoutofclay?HesaidthisbecausehehadbroughttheclayandAdamwassonamedbecausehewascreatedoutofthecrustoftheearth.(AlTabari,Vol.I,p.46)

  Volume1,Parts1.3.8

  He(IbnSa`d)said:AlHasanIbnMusaalAshyabandYunusIbnMuhammadalMuwaddibsaid:HammdIbnSalamahinformedusontheauthorityofThabitalBunni,heontheauthorityofAnasIbnMalikhesaid:TheProphet,mayAllahblesshim,said:

  WhenAllahfashionedAdam,HelefthimuntilHeliked.InthemeantimeIbliswentoncircumambulatingroundhimwhenhediscoveredhimtothehollow,hesaid:thiscreaturewillnotstraighten.

  Volume1,Parts1.3.9

  He(IbnSa`d)said:Mu`adhIbnMu'dhal`Anbarlinformedus,saying:SulaymnalTaymiinformedussaying:Abu'UthmanalNahdiinformedusontheauthorityofSalmanalFrisiorIbnMasudhesaid:

  AllahkneadedtheclayofAdamforfortynightsorhesaidfortydays,thenHestruckitwithHishandandthenitspleasantportioncameintoHisrighthandandnoxiousportionintoHislefthand.ThenHemixedthem.He(IbnSa'd)said:itiswhyHebrings

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 16/354

  livingthingsoutofthedeadanddeadonesfromtheliving.

  Volume1,Parts1.3.10

  Ism`ilIbn`AbdAllahIbnAbiUwaysalMadaniinformedussaying:Myfatherrelatedtomeontheauthorityof`AwnIbn'AbdAllahIbnalHarithalHshimi,heontheauthorityofhisbrother`AbdAllahIbn`AbdAllahIbnalHarith,heontheauthorityofhisfatherhesaid:TheProphetsaid:

  VerilyAllahcreatedAdamwithHisownhand.(AlQur'an,23:1214327,etc)

  Volume1,Parts1.3.11

  He(lbnSa'd)said:Isma'ilIbn`AbdalKarimalSan`aniinformedushesaid:'AbdalSamadIbnMa`qilrelatedtomesaying:IheardWahbIbnMunabbihsaying:

  AllahcreatedthecildrenofAdamasHelikedandfromwhateverHeliked,sotheybecamewhattheyare,soblessedbeAllah,thebestofCreators.Hecreatedhimfromdustandwaterandoutofthemhisflesh,blood,hairbonesandallhisbody.ThisisthebeginningofthecreationofthechildrenofAdam.Thenbreathwasblownintohimwithwhichhestands,sits,hears,sees,andknowswhattheanimalsknow,andavoidswhattheyavoid.Thensoulwasgiventohimwithwhichhediscernsrightfromwrongandguidancefrommisguidance,andfears,goesahead,conceals,learns,andmanagesallhisaffairs.

  Volume1,Parts1.3.12

  He(IbnSa`d)said:KhalladlbnYahyinformedussaying:HishamIbnSa'dinformedus,saying:ZaydIbnAslaminformedusontheauthorityofAbuSlih,heontheauthorityofAbuHurayrahhesaid:

  TheProphetsaid:WhenAllahcreatedAdam,Hetouchedhisbackandallsoulswhicharetobecreateduptothedayofresurrectionfellfromhisback,thenHecreatedaglowoflightbetweentheireyes,thenHepresentedthemtoAdamwhoaskedastowhotheywere.(Allah)said:Youroffspring.Thenhesawamanwhoselightwasmuchlikedbyhimandhe(Adam)inquiredabouthim.HewasinformedthathisnamewasDawud.Thenheinquiredastohowlonghewilllivehewasinformedthathislifewouldbesixtyyears.ThenAdamsaid:Enhancehislifebyfortyyearsandthesamemaybediminishedfrommine.He(Allah)said:Thatitwastobenotedandsealedandthattherewouldbenochangeinit.He(theProphet)said:WhenAdam'slifecametoanendandtheangelofdeathcametohim:he(Adam)said:Donotyetremainfortyyearsoutofmylife?HewasinformedthatthesehehadbestowedanDawud,oneofhisoffspring.TheProphetremarkedthathedenieditandlikehimhischildrenalsodeny:andAdamforgot,sohischildrenforgot:andAdamcommittedamistakeandsohischildrencommitmistakes.(AlTabari,Vol.Ip.77,78)

  Volume1,Parts1.3.13

  AlHasanIbnMusalAshyabinformedus,saying:HammdIbnSalamahinformedus

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 17/354

  ontheauthorityof`AliIbnZayd,heontheauthorityofYusufIbnMihrn,heontheauthorityofIbnAbbashesaid:

  Whentheverseoffaithwasrevealed,theProphetsaid:ThefirstpersonwhodeniedwasAdamhedeniedthrice:oncewhenAllahcreatedAdam,touchedhisback,tookouthisoffspringandpresentedthemtohim,hesawamongthemapersonwithlightandaskedAllahwhichofhisoffspringhewas.He(Allah)said:Itisyouroffspring,Dawud.Thenheinquiredabouthisagewhichwassaidtobesixtyyears.ThereuponheprayedtoAllahtoaddtohisage.He(Allah)said:No!savethatyouhaveyourownlifediminishedequaltotheperiodyouwanttoaddtohisage.TheProphetsaidthatAdamlifewasdestinedtobeonethousandyears.ThereuponAdamsaid:OmyLord!addtohislifefrommine.Thenfortyyearswereaddedtoitandaducumentwasexecutedandtheangelswerewitnessestoit.WhenAdamwasatthepointofdeathandtheangelscametoextracthissoul,hesaidthatfortyyearsofhislifestillremained.Theyrepliedthathehaddonatedthoseyearstohisoffspring,Dawud.Thereuponhesaid:OmyLord!Ididnotdoit.ThenAllahrevealedthatbookandthewitnessesgaveevidence:thenAllahcompletedonethousandyearsofAdam'slife,andonehundredyearsofDawud'slife.(AlTabari,Vol.I,p.78)

  Volume1,Parts1.3.14

  He(IbnSa`d)said:Ism`ilIbnIbrahimalAsadi,whoisIbn`Ulayyah,informedusontheauthorityofKulthumIbnJabr,beontheauthorityofSa'idIbnJubayr,heontheauthorityofIbn`Abbas,aboutHis(Allah's)words:

  "And(remember)whenthyLordbroughtforthfromthechildrenofAdam,fromtheirreins,theirseed,andmadethemtestifyofthemselves,(saying):AmInotyourLord?Theysaid:Yea,verily!Wetestify."(AlQur'an7:172)(Ibn`Abbassaid):ThenyourLordtouchedthereinsofAdam,thenallthesouls,thatHeistocreatetillthedayofresurrection,emergedatNa'man,beyond`ArafatthenHeobtainedacovenantfromthem.AmInotyourLord?Theysaid:Yea,verily!Wetestify.

  Volume1,Parts1.3.15

  Isma'ilsaid:

  Rabi'ahIbnKulthumrelatedtous,ontheauthorityofhisfather,inthishadith."Theysaid:Yea,verily!wetestify:(Thatwas)lestyeshouldsayattheDayofResurrection:Lo!ofthiswewereunaware."

  Volume1,Parts1.3.16

  He(IbnSa`d)said:SulaymanIbnHarbinformedussaying:HammadIbnZaydinformedusontheauthorityofKulthumIbnJabr,heontheauthorityofSa'idIbnJubayr,heontheauthorityofIbn`Abbas,hesaid:

  YourLordtouchedthereinsofAdamatNa'man,thisveryNa'man,(i.e.Na'manalArak,avalleybeyond`Arafah)andbroughtfortheverysoulthatHeistocreateuptotheDayofResurrectionthenHe(Allah)obtainedthecovenant.(IbnJubayr)said:thenherecited:"And(remember)whenthyLordbroughtforthfromthechildrenofAdam,

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 18/354

  fromtheirreins,theirseed,andmadethemtestifyofthemselves,(saying):AmInotyourLord?Theysaid:Yea,verily!Wetestify."(Thatwas)lestyeshouldsayattheDayofResurrection:Lo!ofthiswewereunawareOrlestyoushouldsay:(Itis)only(that)ourfathersascribedpartnerstoAllahofold[andwewere(their)seedafterthem.]"(AlQur'an7:1723)

  Volume1,Parts1.3.17

  Sa'idIbnSulaymanalWasitiinformedussaying:Mansuri.e.IbnAbialAswadinformedusontheauthorityof'AtaIbnalSa'ib,heontheauthorityofSa'idIbnJubayr,heontheauthorityofIbn`Abbashesaid:

  AllahcreatedAdamonamound,thentouchedhisreinsandbroughtfortheverysoulthatHeistocreateuptotheDayofResurrection,saying:"AmInotyourLord?Theysaid:Yea,verily."He(Ibn`Abbas)said:Allahsays:"Wetestify.(Thatwas)lestyeshouldsayattheDayofResurrection:Lo!ofthiswewereunaware."(AlQur'an7:172)Sa'idIbnJubayrsays:Theyholdtheview,thecovenantwasmadethatday.

  Volume1,Parts1.3.18

  He(IbnSa'd)said:AbuHudhayfahalNahdiMusaIbnMas'udinformedus(saying):ZuhayrIbnMuhammadinformedusontheauthorityof`AbdAllahIbnMuhammadIbn`Aqil,heontheauthorityof`AbdalRahmanIbnYazidalAnsari,heontheauthorityofAbuLubabahIbn`AbdalMundhir:

  VerilytheProphetsaid:FridayisthechiefofdaysandgreatestofthembeforeAllah.HecreatedAdaminthatday,hewascastontheearthinthatdayandinthatdayAllahmadehimdie.(AlTabari,Vol.I,p.57)

  Volume1,Parts1.3.19

  He(IbnSa`d)said:`AffanIbnMusliminformedus(saying):HammadIbnSalamahinformedusontheauthorityofMuhammadIbn`Umar,heontheauthorityofAbuSalamah,heontheauthorityof`AbdAllahIbnSalamhesaid:

  AllahcreatedAdaminthelaterpartofFriday.(AlTabari,Vol.I,p.58)

  Volume1,Parts1.3.20

  'AmrIbnalHaythaminformedus(saying):Shu`bahinformedusontheauthorityofHakam,heontheauthorityofIbrahimhesaid:Salmansaid:

  ThefirstpartcreatedofAdamwashishead,andhisbodywascreatedwhichhewasseeing.He(Salman)said:Histwofeetstillremainedwhenitwasthetimeof`Asr(thedecliningday),thenhesaid:OLordofthenight!quicken,thenightisapproaching,andAllahsaid:"formanwasveryhasty".(AlQur'an17:11)ProbablyamistakeormisprintsinceintheQur'antheverseruns.Thesecondverseonthesubjectis("Manismadeofhaste").(AlQur'an21:37)AlTabariquotestheversecorrectly.SeeVol.I,p.58

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 19/354

  Volume1,Parts1.3.21

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbnHumaydal`AbdiinformedusontheauthorityofMa`mar,heontheauthorityofQatadahrelatingtoHis(Allah's)words,mintin(fromclay)hesaid:

  Adamwasextractedoutoftheearth.

  Volume1,Parts1.3.22

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbnHumaydal`AbdiinformedusontheauthorityofMa`mar,heontheauthorityofQatadahrelatingtoHis(Allah's)saying:

  Anshanakhalqanakhar(andthenproduceditasanothercreation)(AlQur'an23:14)hesaid:some(people)sayitreferstothegrowthofhair,whileotherssayitreferstotheblowingofsoul(intohisbody).

  Volume1,Parts1.3.23

  HammedIbnKhalidalKhayyatinformedusontheauthorityofMu`awiyahIbnSalih,heontheauthorityofRashidIbnSa'dhesaid:`AbdalRahmanIbnQatadahalSulami,whowasoneoftheCompanionsoftheProphet,relatedtous:IheardtheProphetsaying:

  VerilyAllahcreatedAdam,thenHebroughtforthhisseedfromhisreinsandsaid:TheywillbeintheheavensandIcarenotandtheywillbeinthehellandIcarenot.Thereuponamansaid:Thenwhyshouldwedoanythingatall?He(Prophet)replied:forwhatisdestinedtohappen.

  Volume1,Parts1.3.24

  MuhammadIbnMuqatilalKhursanlinformedus(saying):`AbdAllahlbnalMubrakinformedus:Ism`ilIbnRafiinformedusthatheheardSa'id:alMaqburisayingthatAbuHurayrahsaid:

  ThefirstpartofAdamthroughwhichspiritpassedwerehiseyesandnostrilswhenthesoulpassedtootherpartshesneezed,andAllahonspriredhimtopraiseHim,whichhedidandAllahsaidtohim:MayyourLordshowyoumercy.ThenAllahsaidtohim:OAdam!gotothisgroupandsaytothem:Peacebeonyou,andseewhattheyreply.Hedidaccordingly,thenhecamebacktotheAllPowerfulAllah,Whoaskedhim,althoughHeisOmniscient,whattheyhadsaid,He(Adam)said:theyreplied:OnyoubethepeaceandblessingofAllah.ThenHe(Allah)saidtohim:OAdam!thiswillbe(theformof)yourgreetingandthatofyourchildren.(AlTabari,Vol.I,p489)

  Volume1,Parts1.3.25

  He(IbnSa`d)said:HishmIbnMuhammadinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofAbuSlih,heontheauthorityof1bn`Abbashesaid:

  WhenspiritwasblownintoAdam,hesneezedandsaid:AllpraisebetoAllah,theLord

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 20/354

  oftheworlds.ThenAllahsaid:MaythyLordblessthee!Ibn`Abbassaid:HismercywentbeforeHiswrath.

  Volume1,Parts1.3.26

  He(IbnSa`d)said:`Affan1bnMuslimandHasanIbnMusaalAshyabinformedustheysaid:HammadIbnSalamahinformedusontheauthorityof'AliIbnZayd,heontheauthorityofYusufIbnMihrn,heontheauthorityofIbn`Abbashesaid:

  WhenAllahcreatedAdam,hisheadtouchedthesky,thenAllahestablishedhimontheearthandreducedhimtosixtycubitsintosevencubits.

  Volume1,Parts1.3.27

  He(IbnSa`d)said:'AbdalWahhabIbn`Ataal`IjliinformedusontheauthorityofSa'id,heontheauthorityofQatadah,heontheauthorityofalHasan,heontheauthorityof'Utayyi,heontheauthorityofUbayyiIbnKa'b,heontheauthorityoftheProphethe(Prophet)said:

  VerilyAdamwasverytalllikeaplamhavingthicklygrownhair,butwhenhecommittedtheerror,hisnakednessbecameapparenttohimandpriortoithehadnotseenitsohebeganrunningintheheavenandatreeobstructedhispath,andhesaidtoit:Letmego.Thetreesaid:No!I'llnotletyougo.TheProphetsaid:TheLordsaidtohim:OAdam!doyouescapefromme?Hesaid:Ifeelashamed,beforeThee.(AlTabari,Vol.I,p.80)

  Volume1,Parts1.3.28

  He(IbnSa`d)said:SaidIbnSulaymninformedus:`AbbdIbnal`AwwminformedusontheauthorityofSaidIbnAbi'Arubah,heontheauthorityofQatadah,heontheauthorityofa1Hasan,heontheauthorityofUbayyiIbnKa`b:

  WhomadeasimilarnarrationbutdidnotascribeittotheProphet.

  Volume1,Parts1.3.29

  HafsIbn`UmaralHawdiinformedus:AbuHamzahIshaqIbnRabi`alAttarinformedusontheauthorityofalHasan,heontheauthorityof`Utayyi,heontheauthorityofUbayyiIbnKa`bhesaid:

  Adamwastall,ofbrowncomplexion,havingcurlyhairasonahighpalmtree.

  Volume1,Parts1.3.30

  He(IbnSa`d)said:YahyIbnalSakaninformedus:HammadIbnSalamahinformedus:`AliIbnZaydIbnJud'AninformedusontheauthorityofSa'idIbnalMusayyibhesaid:TheProphet,mayAllah'speacebeonhim,said:

  Thepeopleofheavenwillenteritwithoutclothes,beardless,havingcurlyhair,with

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 21/354

  collyriumappliedtotheireyesandwiththestatureofAdam,sixtycubitsintosevencubits.

  Volume1,Parts1.3.31

  He(IbnSa`d)said:AhmadIbn'AbdAllahIbnYunusinformedus:FudaylIbn`IyadinformedusontheauthorityofHishm,heontheauthorityofalHasanhesaid:

  Adamweptforheavensforthreehundredyears.

  Volume1,Parts1.3.32

  'AmrIbnalHaythamandHshimIbnalQasimalKinaniinformedustheysaid:AlMas`udiinformedus,ontheauthorityofAbu`UmaralShami,heontheauthorityof`UbaydIbnalKhashkhash,heontheauthorityofAbuDharrhesaid:

  IaskedtheProphet,mayAllah'speacebeonhim,whowasthefirstProphet?Hereplied:ItwasAdam.Isaid:WasheaProphet?Hesaid:Yes!theonewithwhomAllahhadtalked.He(AbuDharr)said:HowmanyofthemareMursal(Messengers)?He(Prophet)replied:Alargenumber,thatisthreehundredandfifteen.(315)

  Volume1,Parts1.3.33

  He(IbnSa`d)said:AbuSalamahMusIbnIsm`ilalTabudhakiinformedus:HammdIbnSalamahinformedusontheauthorityof`AbdAllahIbn'UthmanIbnKhuthaym,heontheauthorityofSa'idIbnJubayr,heontheauthorityofIbn`Abbashesaid:

  Adamhadfourchildrencomprisingoftwotwins,onemaleandonefemaleineachpair.Thesisterbornwiththeagriculturistwasprettyandtheotherbornwiththeherdsmanwasugly.Sotheagriculturistsaid:Ihavebetterclaimonher.Theherdsmansaid:Ihavebetterclaimonher.Theherdsmansaid:Woetothee!dostthouwantpreferenceovermebecauseofherbeauty.Comeon!Letuseachmakeanoffering.Ifthyofferingisaccepted,thouwilthavebetterclaimonher,andifmyofferingisacceptedIshallhavebetterclaimonher.He(Ibn`Abbas)said:Bothofthemofferedofferingsandtheherdsmanofferedawhiteramwithlargeeyes,stronghorns,whiletheagriculturistbroughtforthsomefood.TheramwasacceptedanditwaspreservedintheheavenforfortyautumnsandthesameramwasslaughteredbyIbrahim.Thereupontheagriculturistsaid(totheherdsman):Ishallkillthee.Theherdsmanreplied:"Evenifthoustretchoutthyhandagainstmetokillme,Ishallnotstretchoutmyhandagainsttheetokillthee,Lo!IfearAllah,theLordoftheworlds.Lo!Iwouldratherthoushouldstbearthepunishmentofthesinagainstmeandthineownsinandbecomeoftheownersofthefire.Thatistherewardoftheevildoers."(AlQur'an5:2829)Thenhekillhim.ThesinnersamongAdam'schildrenaretheprogenyofthistansgressor.(AlTabari,Vol.I,p.70)

  Volume1,Parts1.3.34

  He(IbnSaid)said:MusIbnIsm`ilinformedus:HammdIbnSalamahinformedus

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 22/354

  ontheauthorityof`AliIbnZayd,heontheauthorityofYusufIbnMihran,heontheauthorityofIbn'Abbashesaid:

  Adamusedtowedhisdaughterofonetwinpairwiththesonoftheotherandviceversa.

  Volume1,Parts1.3.35

  He(lbnSa`d)said:HafsIbn`UmaralHawdiinformedus:IshqIbnalRabi`informedusontheauthorityofalHasan,heontheauthorityof`Utayyi,heontheauthorityofUbayyiIbnKa`b(hesaid):

  VerilywhenthehourofAdam'sdeathapproached,hesaidtohissons:Omysons!findafruitoftheheavenwhichIurgentlydesire.Hissonswentout,andtheyweresearchingfruitforhisdisease.InthemeantimetheymettheangelsofAllah,whoaskedthem:OsonsofAdam!whatdoyouwant?Theysaid:Ourfatherwantsaheavenlyfruitsoweareseekingit.Theysaid:Goback,thecommandofAllahhasbeencarriedouttheirfatherhadexpired.ThentheangelsseizedAdam,washedhisbody,perfumeditandenshroudedit,andtheydugagraveandpreparedaburialplace.Thenanangelcameforwardtosayfuneralprayersotherangelsstoodinarowbehindhim,andAdam'schildrenbehindthem.Thentheyplacedthebodyinthegraveandlevelledit.Thentheysaid:OchildrenofAdam!thisisyourwayandthiswillbeyourpractice.

  Volume1,Parts1.3.36

  He(lbnSa`d)said:Sa'idIbnSulaymaninformedus:Hushayminformedus:YunusIbn`UbaydinformedusontheauthorityofHasanwhosaid:`UtayyialSa`diinformedusontheauthorityofUbayyilbnKa`bhesaid:

  WhenAdamwasonthepointofhisdeathhesaidtohissons:Goandfindoutaheavenlyfruit.Hissonswentout.Whentheycamefacetofacewiththeangels,theysaid:Whitherdoyouintend(togo)?Theysaid:Ourfatherhadsentustobringforthaheavenlyfruit.Theysaid:Goback,itisover.TheyreturnedaccompaniedbytheangelstilltheycamenearAdam.WhenEvesawthem(angels)shewasscaredandcamenearAdamtobeclosetohim.Adamsaidtoher:Beawayfromme,becauseoftheeIsuffered,makeroombetweenmeandtheangelsofmyLord.Sotheyextractedhissoul,thenwashedhisbody,enshroudeditandperfumedit.Thentheysaidfuneralprayersoverhimanddiggingapittheyinterredhimandsaid:OchildrenofAdam!thisisthepracticetobefollowedforyourdead.

  Volume1,Parts1.3.37

  He(lbnSa`d)said:KhlidIbnKhidshIbn`Ajlninformedus:`AbdAllahlbnWahbinformedusontheauthorityof'AmrIbnalHrith,heontheauthorityofYazidIbnAbiHabib,heontheauthorityofonewhonarratedontheauthorityofAbuDharrhesaid:

  IheardtheProphet,mayAllahblesshim,saying:AllahcreatedAdamoutofthreekindsofsoil,black,whiteandfertile.

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 23/354

  Volume1,Parts1.3.38

  He(IbnSa`d)said:KhlidlbnKhidshinformedus:HammadIbnZaydinformedusontheauthorityofKhalidalHadhdhahesaid:

  OnceIwentoutandheardpeoplesaythatalHasanhadsaidsoImethimandsaid:OAbuSa'id!WasAdamcreatedforskyorforearth?Hesaid:OAbuManazil!whatdoyoumeanbythis?Hewascreatedfortheearth.I(alHadhdha)said:Do'ntyouseeifhehadabstainedfromeatingthefruitof(theprohibitedtree).Hesaid:Sincehewascreatedfortheearthitwasnecessaryforhimtoeatit.

  Volume1,Parts1.3.39

  KhlidIbnKhidshinformedus:KhlidIbn'AbdAllahinformedusontheanthorityofBayn,heontheauthorityofalSha`bi,heontheauthorityofJa`dahIbnHubayrah:hesaid:

  ThetreethroughwhichAdamwasputtotrialwasvineandthesameisthecauseoftrialforhisprogeny.

  Volume1,Parts1.3.40

  He(IbnSa'd)said:KhalidIbnKhidashinformedus:`AbdAllahIbnWahbinformedusontheauthorityofSa'idIbnAbiAyyub,heontheauthorityofJa'farIbnRabi'ahandZiyad,MawlofMus'abtheysaid:

  TheProphetwasaskedifAdamwasaProphetoranangel.Hereplied:AProphetwhohaddiscoursewithAllah.

  Volume1,Parts1.3.41

  He(lbnSa`d)said:KnhlidIbnKhidashinformedus:`AbdAllahIbnWahbinformedusontheauthorityoflbnLahi`ah,heontheauthorityofHarithIbnYazidIbn`AliIbnRabh,heontheauthorityof'UqbahIbn'Amir,hontheauthorityofApostleofAllahverilyhesaid:

  AllhumanbeingsaretheseedsofAdamanEve.AstheweightofashortmeasureofasawillnotbringadvantagetoanyonesoAllahwillnotaskaboutyourgenealogyontheDayofResurrection.ThemosthonouredofyouinthesightofAllahisthemostpiousofyou.

  Volume1,Parts1.3.42

  He(IbnSa`d)said:HishmIbnMuhammadinformedus:MyfatherinformedmeontheauthorityofAbuSalih,heontheauthorityofIbn`Abbashesaid:

  AdamwasexternedfromtheParadisebetweentheZuhr(afternoon)and`Asr(thedecliningofday)prayers.HisstayindeParadisehadbeenhalfthedayofthenextworld,andthedaythereisequaltoonethousandyearsbasedonthecalculationmadebythepeopleofthisworld.HewascastdownonamountaininIndiaknownasNawdh

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 24/354

  andEvecastatJuddah.AdamcamedownfromParadisebringingitsbreeze,whichstucktoitstreesandvalleysandfilleditwithperfume.ItisthroughthebreezewhichdescendedwithAdamthatperfumesgrew,AndtheysaythatmyrtlecamedownwithhimandtheBlackStonealsodescendedwithhim,andthatitwasmorewhitethanice,andalsoMoses`staffwhichwasofmyrtlewoodfromtheParadiseandwastencubitsinlengthequaltotheheightofMoses.Myrrhandlibanumalsocamewithhim.Thenhewasprovidedwithanvil,hammerandpincers.WhenAdamdescendeddownonthemountain,hesawanironbaronthemountain.Sohesaid:Itisfromthis.Thenhebegantobreakwiththehammerthetreeswhichhadbeenoldandwithered.Thenhekindledfireandburnttheironbartillitmeltedandthefirstthingmadeoutofitwasaknifewithwhichhebegantowork,thenhebuiltanovenwhichwasinheritedbyNuh,andfromthisovengushedoutboilingwaterbringingtormentinIndia.

  WhenAdammadeapilgrimage(hajj)heplacedtheBlackStoneatthemountainofAbuQubays.Itemittedlightindarknightsasthebrightmoon,andilluminatedMakkah.OnlyfouryearsbeforeIslamwhenmenstruatingwomenanduncleanpeopletouchedit,itgrewblackandtheQurayshcastitdownfromAbuQubays.AdammadefortypilgrimagesfromIndiatoMakkahonfoot.WhenAdamwascastdownhisheadtouchedtheskyandsohebecamebaldandhischildreninheritedthatbaldness.Thebeastsofthelandwereafraidofhimandbecamewild.Adamcouldhearthevoiceofangelsonthatmountainandcouldfeeltheairoftheheaven,sohisbodybegantodiminishinlengthtillitwassixtycubitsthiswashisheighttillhisdeath.NoneofhischildrenwaseverequaltohiminbeautyexceptJoseph.ThenAdamsaid:OmyLord!IwasThyneighbourinThyabodeandthereisnoLordtomeexceptTheeandnoProtectorexceptTheeIwaseatingeverythingincomfortandlivingwhereverIliked.ThenThoumademedescendonthisholymountainwhereIheardthevoicesoftheangelsandsawthemcircumambulatingroundtheThroneandfelttheairandperfumeoftheParadise,thanThoucastmeonthislandanddiminishedmystaturetosixtycubitsandIceasedtohearthevoices(oftheangels)andseethem,andtheairoftheParadisevanished.ThereuponAllahtheMostBlessedandtheMostHigh,replied:OAdam!onaccountofyoursinsIdidthiswithyou.WhenAllahnoticedthenakednessofAdamandEve.

  HecommandedhimtoslaugtheramalesheepoutoftheeightpairswhichAllahhadcastfromtheHeavens.SoAdamtookthemalesheepandslaughteredit.ThenheobtaineditswoolwhichEvespan.ThenAdamalongwithEveweavedit.SoAdamweavedagarmentforhimselfandashiftandaheadcoveringforEve.BothofthemdressedthemselvesintheirgarmentsandmettogetheronthedayofJam'aandthereforethedaywasnamedJam'atheyrecognisedeachotherat`Arafahandsoitwasnamed`Arafah.Theyweptforwhattheyhadlost,fortwohundredyears,andtheydidnoteatnordrankanythingforfortydays.Thentheybegantoeatanddrink,andatthattimetheywereonthemountainofNawdhonwhichAdamwasthrowndown.HedidnotgotoEveforonehundredyears,thenhecohabitedwithherandsheconceivedandborethefirstborntwins,Qabil(Cain)andhissisterLubud.ThensheconceivedagainandboreanothertwinsHabil(Abil)andhissisterIqlima.Whentheyattainedpuberty,AllahcommandedAdamtowedthefirstbornmaletothesecondbornfemaleandviceversa.BychancethetwinsisterofQabilwasbeautifulandthetwinsisterofHabilwasugly.AdammadethisproposalknowstoEvewhoputitbeforehersons.HabilconsentedtotheproposalandQabilresenteditandsaid:ItisnotcommandofAllah,OAdam!butitisthyproposal.ThenAdamaskedthemtopresentanoffering(addingthat)hewhoseofferingwouldbeconsumedbycelestialfirewouldhavebetter

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 25/354

  claim(towinLubud).Bothofthemagreed.

  ThenHabilwhowastheownerofgoatsbroughtforththebestofthemaswellasbutterandmilk.Qabil,ontheotherhandwasatilleroflandandtookasheafoftheworstquality.ThenbothofthemascendedthemountainofNawdhandAdamwaswiththem.TheypresentedtheirofferingsandAdamprayedtohisLordQabilsaidtohimself:Icarelittlefortheacceptanceofmyoffering,butIshallneverallowHabiltomarrymysister.InthemeantimecelestialfiredescendedandconsumedtheofferingmadebyHabil,leavingasidethatofQabilbecausehewasnotcleanofheart.ThenHabilwentoutandQabilcametohim,when(Habil)waswithhisflockandsaidtohim:Ishallslayyou.He(Habil)said:Whywillyoukillme?Hereplied:BecauseAllahacceptedthyofferingandrejectedmineandreturnedittome,andthatyouwillmarrymybeautifulsister,andIshallhavetomarryyouruglysister,andaftertodaypeoplewilltalkthatyouaresuperiortome.Habilsaidtohim:"Evenifthoustretchoutthyhandagainstmetokillme,Ishallnotstretchoutmyhandagainsttheetokillthee,Lo!IfearAllah,theLordoftheWorlds,Lo!IwouldratherthoushouldstbearthepunishmentofthesinagainstmeandthineownsinandbecomeoneoftheowneroftheFire,Thatistherewardofevildoers."(AlQur'an5:2829)Asregardshissaying:Mysinsignifiesthatthoushallbeasinnerwhenthoukillestme,whichwillbeaddedtothysinsbeforekillingme.Thereuponhekilledhimandthenbecamerepentant.Helefthisbodyanddidnotinterit.ThenAllahsentaravenscratchinguptheground,toshowhimhowtohidehisbrother'snakedcorpse.(AlQur'an5:31)

  Hehadkillinghimintheeveningandnextmorninghewasthinkingwhattodowithit(corpse).Suddenlyhesawaravenscratchingtheearthforadeadraven.Thenhesaidtohimself:Woetome!Ididnotevenhavetheunderstandingofthisraventohidethenakedcorpseofmybrother.(alTabari,Vol.I,p.68)Ashesaid,Woetome,hebecamerepentant.ThenhetookQabilinhishandanddescendedfromthemountainofNawdh.ThereuponAdamsaidtoQabil:Getout,youwillalwaysbefrightenedwheneveryouwillcomeacrosssomeoneandyouwillnotfeelpeaceful.Sononeofhischildrenpassedbyhimbutstruckhim.Onceoneofhissonswhowasblindcametohimwithhisson,andtheboysaidtohimthattherewashisfatherQabiltowardswhomhe(blindson)threwastonewhichhitQabil,andhediedforthwith.Thereupontheblindman'ssoninformedhimthatasaresultofhisthrowingthestonehisfatherQabilhaddied.Theblindmanslappedhissonwhoalsosuccumbedtoinjury.Thentheblindmansaid:Woetome,Ikilledmyfatherwithmystone,andmysonwithmyslap.SubsequentlyEveconceivedandboreShithandhistwinsister'Azura.HewasnamedHibatAllah(thegiftofAllah)thisnamewasderivedfromHabil,soGabrielsaidtoherwhenshegavebirthtohim:ThisisthegiftofAllahinexchangeforHabilanditisinArabicShith,inSyriacShathandinHebrewSheth.Adammadehiswillforhim.ThedaywhenShithwasbornAdamwasonehundredandthirtyyearsold."Andwhenbecoveredhersheborealightburden,andshepassed(unnoticed)withit".(AlQur'an,7:189)

  Thenhesaid:Shestoodandsat.ThenSatancametoherindisguiseandsaidtoher:OEve!whatisthisinsideofyou.Shereplied:Iknownot.Thenhesaid:Maybeoneofthebeastslikethese.Thenshesaid:Iknownot.Thenhedrewawayfromhertillshefeltsomeheavinessinher.Thereuponheappearedagainbeforeherandsaid:0Eve!howdoyoufeel?Shesaid:Iamafraiditmaybedeformedlikeonewithwhichyouhavefrightenedme,Ican'tremainstandingwhenIstand.Thenhesuggested:IfIpraytoAllahIhopeHewillformhimahumanbeinglikeyouandAdam,onlyifyounamehim

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 26/354

  afterme.Shesaid:Yes.ThenheturnedawayfromherandshesaidtoAdam:Aninformercametomeandsaidtomethatinmywombwasabeast,andIalsofeelsomeburdenandfearitmaybeashehasinformedme.TherewasnoworrytoAdamandEvesavethis,tillshedeliveredit.AboutthisAllahsays:"TheycrieduntoAllah,theirLord,saying:IfThougivestuntousarightweshallbeofthethankful".(AlQur'an,7:189)

  Thiswastheirprayerbeforethedelivery.Whenaperfectboywasborntothem,he(Satan)cametoherandsaid:Willyounotnamehimaftermeasyouhavepromised?Sheaskedhim:Whatisyourname?Hisnamewas'Azazil.Ifhehadmentionedthisnameshewouldhaverecognizedhim,sohesaid:MynameisHarith.Thereuponshegavehimthenameof`AbdalHarithwhodied,andAllahsaid:"ButwhenHegavethemaright,theyascribeduntoHimPartnersinrespectofthatwhichHehadgiventhem.HighisHe,Exaltedaboveallthattheyassociate(withHim)."(AlQur'an,7:190,cf.alTabari,Vol.I,p.75)

  SubsequentlyAllahrevealedtoAdam:ThereisasanctuaryoppositetomyThrone,sogoanderectahouseformeandcircumambulaterounditasyouhaveseentheangelsdoingroundMyThrone,andthereIshallacceptthyprayerandofthysonswhoobeyMe.ThereuponAdamsaid:OLord!howcanI?IhavenopowerandIhavenoguidance.ThenAllahsentanangelwholedAdamtoMakkah.ButonthewaywhenAdampassedbyagardenoraplacepleasingtohimhesaidtotheangeltogetdown,buthesaid:Goon.AtlengthhehaltedatMakkah.Andonthewaywhereverhehalted,itbecameapopulatedplace,andfromwherehepassedon,itbecameawildernessanddesolate.ThentheHouse(ofAllah)wasbuiltwith(materialobtainedfrom)fivemountainsSina,Zaytun.Lubnan,andJudi.ItsplinthwasmadefromHira.Whenhehadcompletedthework,theangelledhimto`Arafatandinstructedhiminalltheritualswhichpeopleperformeventoday.ThenhereturnedtoMakkahandcircumambulatedroundtheKa`bahforaweek.AfterthathereturnedtoIndiaanddiedonthemountainofNawdh.ThenShithsaidtoGabrieltosayfuneralprayersoverAdam.Hesaidtohim:Comeforwardandsayfuneralprayersoveryourfather,andrecite,Allahisgreat,thirtytimes,fiveasapartofobsequiesandtwentyfiveinhonourofAdam.AdamdidnotdieaslongasthenumberofhischildrenandgrandchildrenhadnottouchedfortythousandpeopleatNawdh.Adamnoticedinthemadultery,drinkinganddisturbances,sohecommandedthedescendantsofShithandQabilnottointermarry.ThechildrenofShithkeptAdaminacaveandappointedawatchmanthatnoneofthechildrenofQabilmightapproachhim.AndthepersonswhovisitedhimandaskedhimtopraytoAllahwerethechildrenofShith.ThenAdam'sagewasninehundredandthirtysixyears.(TheBiblegiveshisageas900yearsonly,videGenesis:ChapterV,verse6)

  AfterthatahundredpersonsofthechildrenofShithsaid:Lo!weshouldseewhatourcousinsi.e.,thechildrenofQbilaredoing.ThenthegroupofonehundredpersonsdescendedfromthemountainandcameacrossthesamenumberofuglywomenofthechildrenofQabilwhodetainedthem.TheystayedthereaslongasAllahwilled.Thenanotherpartyofahundredmendecidedtodiscoverwhathadhappenedtotheirmen.Theyalsodescendeddownthemountainandthewomendetainedthemalso.ThenallthemembersoftheShithfamilydescendedandsinspreadastheyintermarriedandmixedtogetherandthechildrenofQabilmultipliedinlargenumberstilltheyfilledthewholeearthandtheywerethesamewhoweredrownedinNuh'sdeluge.

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 27/354

  ShithIbnAdambegotAnush(Cf.GenesisV,7)(Enos)andmanyothersbutwithShithleftawillinfavourofAnush.ThenAnushbegotQaynan(Cf.GenesisV,9)(Cainan)andmanyothersbutAnushleftawillinQaynan'sfavour.ThenQaynanbegotMahallil(Mahalaleel)(Cf.GenesisV,12)andalargenumberbutthewillwasinhisfavour.ThenMahalalilbegotYaridh(Jared)(Cf.GenesisV,15)andheiscalledalYridhalso.Thereweresonnychildrenbutthewillwasinhisfavour.Duringhisdaysidolsweremade,andwhoeverlikedabandonedIslam.ThenYaridhbegotKhanukh(Enoch),(Cf.GenesisV,18)whoistheProphetIdris,andmannyothers.

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

  4.ACCOUNTOFEVEI

  Volume1,Parts1.4.1

  He(IbnSa'd)said:HajjjIbnMuhammadinformedusontheauthorityofIbnJurays,heontheauthorityofMujhidrespectingAllah'swords("andfromitcreateditsmate")(AIQur'an,4:1)Hesaid:

  He(Allah)createdEveoutofAdam'sshortrib,whilehewasasleep.ThenheawokeandrepeatedIththa,whichsignifieswomaninNabataeanlanguage.

  Volume1,Parts1.4.2

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbn`AbdAllahalAsadiinformedus:SufynIbnSa'idalThawriinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofamawlofIbn`Abbas,heontheauthorityofIbn`Abbashesaid:

  ShewasnamedEvebecauseshewasthemotherofallhumanbeing.(Cf.Genesis,3:20)

  Volume1,Parts1.4.3

  He(lbnSa`d)said:HishmIbnMuhammadIbnalSa'ibalKalbiinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofAbuSalih,heontheauthorityofIbn'Abbashesaid:

  AdamwascastdowninIndiaandEveatJuddah.ThenhecameinhersearchandreachedJam'athenEvejoinedhim,andsotheplacewasknownasalMuzdalifah,andtheyhadcometogetheratJam'asoitwasknownasJam'a.

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

  5.PROPHETIDRISI

  Volume1,Parts1.5.1

  HishmIbnMuhammadIbnalS'ibalKalbiinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofAbuSlih,heontheauthorityofIbn`Abbshesaid:

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 28/354

  ThefirstProphetraisedafterAdamwasIdrisandhewasKhinukh(Enoch)IbnYaridh(Jared),andheisalYridh.Somanyofhisnobledeedsascendedtheskyinoneday,asfromallmankinddidnotascendinonemonth.SoIblisbecameenviousofhimandmadehispeopledisobeyhim.ThereuponAllahraisedhimtoahighabode.Allahmadehimenterheavenandsaid:Iamnotgoingtoexternhim.ThisisfromalongnarrationaboutIdris.ThenKhinukhbegotMattushalikh(Methuselah)andseveralothers,buthewasthecustodian.ThenMattushalikh(Thewordsignifies:TheProphetdied)begotLamik(Lamech)andseveralothers,andhewasthetrustee.ThenLamikbegotNuh.

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

  6.PROPHETNUHI

  Volume1,Parts1.6.1

  He(IbnSa'd)said:HishmIbnMuhammadIbnalS'ibalKalbiinformedusontheauthorityofhisfahter,heontheauthorityofAbuSlih,heontheauthorityofIbn'Abbashesaid:

  ThedaywhenNuhwasborn,Lamikwaseightytwoyearsold.(AccordingtoGenesis(ChapterV,verses2829)hewasonehundredandeightytwoyearsold(182)Therewasnoneinthosedaystoprohibitpeoplefromundesirabledeeds,soAllahsentNuhtothem.Hewasfourhundredandeightyyearsold(480)whenhebeganpreachinghismission,andcontinuedforonehundredandtwentyyears(120).Then(Allah)commandedhimtomakeanark.Hemadeherandmountedherwhenhewassixhundredyearsold(600)theyweredrownedwhoweretobedrowned.(Cf.Genesis,Ch.7)Helivedafterleavingthearkforthreehundredandfiftyyears(350).NuhbegotSam(Shem),thecomplexionofwhosechildreniswhiteandtawny,Hamwhosechildrenwereofblackandwhitecomplexion,andYfith(Japeth)whosechildrenwereoffairandredcomplexion,andKin'n(Canaan)(AccordingtooldTestamentCanaanwasthesonofHamandthusagrandsonofNuhbuthewasnotdrowned,videGenesis.Ch.9,V.18)whowasdrowned.TheArabscallhimYamastheirproverbsays:TheheadofouruncleisYam.Themotherofallofthemwasone.

  NuhmadetheArkatNawdhandtherethedelugestartedandNuhboardedtheArkandwithhimwerehissonsanddaughtersinlaw,thewivesofhissons,andseventythree(73)descendantsofShith,whohadjoinedthefoldofIslamandthustherewereeighty(80)peopleintheArk.Heloadedtwopairsofalllivingspecies.TheArkwasthreehundred(300)cubitslong,bythecubitofNub'sgrandfather,anditswidthwasfifty(50)cubitsandits,heightwasthirty(30)cubitsanditwassix(6)cubitsabovewaterlevel.Itwasclosedbuthadthreeoutletssomeofthemwerelowerthantheothers.ThenAllahmaderainfallforfortynightsandfortydays.Whenthewildbeastsandfowlssufferedonaccountofrain,theycametoNuhandwithhimtheygrewtameheloadedintheArktwoandtwofromeverypairandborethecorpseofAdamwhichservedasascreenbetweenthemalesandfemales.TheyhadboardedtheArkwhentendaysofthemonthofRajabhadpassedandemergedfromitonthetenthofMuharram.ItiswhyhefastsonthetenthofMuharramwhofasts.ThewatergushedintwohalvestothisAllahrefersinHiswords:"Thenopenedwethegatesofheavenwithpouringwater".Inthisverse...signifies...`pouringwater'."Andcausedtheearthtogushforthsprings,sothatthewatersmetforapredestinedpurpose".(AIQur'an,54:1112)Inthis

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 29/354

  verse...signifies...(Wesplittheearth).Inthiswaythewatergushedintwohalves,onehalffromtheheavensandtheotherhalffromtheearthandthewateroverflewthehighestmountainbyfifteencubits.TheArk,therefore,withallinher,movedandwentroundtheearthinsixmonths.Shedidnotrestonanythingtillsheapproachedthesanctuary(Haram)butdidnotenteritandwentrounditforaweek.Thehouse(ofAllah)thatAdamhaderectedwasraisedtotheheaventosaveitfrombeingsubmergedandthesameisknownasBaytalMa`mur,andtheBlackStonewasplacedatAbuQubays.Thenroundthesanctuaryshe{theArk)wentonwithherpassengerstillshereachedalJudi,whichisamountainclosetothetwocastlesofMawsil.ShestoppedatJudiaftersixmonths,thenitwassaidtoher:"Afarremovalforwrongdoingfolk".(AlQur'an,11:44)WhenshecametorestuponalJudi,itwassaid:0earth!swallowthywaterand,Osky!beclearofclouds"...signifies...(control)."Andthewaterwasmadetosubside".(AlQur'an,11:44)Theearthdrenchedit,sothewaterthathadfallenfromtheskyturnedintooceans.

  He(IbnSa`d)said:TheremainderofthewaterofthedelugeflewintothevalleyofHismwhereitremainedforfortyyearsaftertheDelugethenitdriedaway.AfterthatNuhdisembarkedfromtheArkinavillage,andeveryoneofthem(hiscompanions)builtahouseforhimself,andsoitwascalledSuqalThamanin(Marketofeightypersons).AllthedescendantsofQabilweredrowned.AllNuh'sforefathersuptoAdamwerebelievers.He(IbnSa`d)said:Nuhcursedtheliontosufferalwaysfromfever,(humm)prayedforthedoveforloveandcursedthecrowtogetinsufficientsustenance.

  Volume1,Parts1.6.2

  He(IbnSa'd)said:QabisahIbn'UgbahalSuwa'iinformedas:SufyanIbnSa'idalThawriinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityof`Ikrimahhesaid:

  ThereweretengenerationsbetweenAdamandNuhandallofthemwerebelievers.

  Volume1,Parts1.6.3

  He(lbnSa'd)said:ThenthenarrationisconnectedwiththatofHishmlbnMuhammadIbnalS'ibontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofAbuSalih,heontheauthorityoflbn'Abbashesaid:

  NuhmarriedawomanfromthefamilyofQabil,whoborehimasonnamedYunatan.ThisboywasborninavillagetowardstheeastMa'alNurshams.WhenthetownSuga1ThamanincouldnotsufficeforthemtheyallshiftedtoBabil(Babylon)whichwaserectedbetweentheEuphratesandalSaratanditslimitsweretwelvebytwelvefarsakhs,anditsgatewas,wherethehousesofKufah,overitsbridgetotheleftside,aretodaybuilt.Theymultipliedandtheirnumberreachedonehundredthousand,andallofthemwerebelievers.WhenNuhdisembarkedfromtheArk,heinterredAdamatBaytalMuqaddasandNuhdied.

  Volume1,Parts1.6.4

  He(IbnSa`d)said:'AbdalWahhbIbn`Alaal'Ijliinformedasontheauthorityof

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 30/354

  Sa'id,heontheauthorityofQatadah,heontieauthorityofalHasan,heontheauthorityofSamrah:

  VerilytheProphetsaid:Sam(Shem)istheprogenitoroftheArabs,HamthatoftheAbyssiniansandYfiththatoftheRomans.

  Volume1,Parts1.6.5

  He(IbnSa`d)said:KhalidIbnKhidshIbn'Ijlaninformedas:'AbdAllahIbnWahbinformedusontheauthorityof:

  Volume1,Parts1.6.6

  He(IbnSa`d)said:HishamIbnMuhammadIbnalSa'ibinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofAbuSlih,heontheauthorityofIbn'Abbashesaid:

  AllahrevealedtoMusa:VerilythouandthypeopleandtheinhabitantsofalJazirah(theisle)andtheinhabitantsofal`Al(theupper`Iraq)arethedescendantsofSamIbnNuh.Ibn`Abbassaid:TheArabs,thePersians,theNabateans,Indians,Sindhis,andBindisarethedescendentsofSamIbnNuh.

  Volume1,Parts1.6.7

  He(IbnSa`d)said:HishamIbnMuhammadIbnalS'ibinformedusontheauthorityofhisfatherhesaid:

  TheIndians,theSindhisandtheBindisarethedescendantsofYufir(Ophir)IbnYaqtan(Joktan)Ibn`Abir(Ebar)IbnShalikh(Salah)IbnArfakhshad(Arphaxed)IbnSamIbnNuh.

  He(IbnSa`d)said:MakrnwassonofalBind.AndJurhum,Jurhum'snamewasHudhrum(Hadoram)Ibn'AmirIbnSaba'IbnYaqtanIbn`AbirIbnShlikhIbnArfakhshadIbnSamIbnNuhandHadramawt(Hazarmoreth)wasIbnYaqtanIbn'AbirIbnShlikhandYaqtanisthesameasQahtanIbn`AbirIbnShalikhIbnArfakhshadIbnSamIbnNubaccordingtothenarrationofthosewhoassignadifferentlineagethanthatofIsma'iltohim.

  ThePersiansarethedescendantsofFarisIbnBabrasIbnYasurIbnSamIbnNub.TheNabateansarethedescendantsofNubayt,IbnMash(Mash)IbnIram(Aram)IbnSamIbnNuh:'Imliqisthesameas'AribandTasimandArnimarethesonsofLudhIbnSamIbnNuh.

  'Imliqwastheprogenitorofthe'Imlags.AndtothembelongtalepeopleofBarbarwhosegenealogyisasfollows:BarbarIbnTamilaIbnMazarabIbnFrnIbn'AmrIbn'ImliqIbnLudhIbnSamIbnNuh.AsregardsSunhajahandKutamah,theyarethedescendantsofFariqisIbnQaysIbnSayfiIhnSaba(Sheba).Itissaidthat'ImliqwasthefirstpersontospeakArabicwhenhispeoplehadmigratedfromBabil.They

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 31/354

  alongwiththeJurhumiteswereknownasal'Arabal'Aribah.

  ThamudandJadisweretwosonsofJathir(Gether)IbnIramSamIbnNuh.'Adand'Abilwerethesonsof'Us(Uz)IbnIramIbnSamlbnNuh.TheRomanswerethedescendantsofNittiIbnYunan(Javan)ibnYfithIbnNuh.Nimrudh(Nimrod)wasthesonofKush(Cush)IbnKan'anIbnHamlbnNuh.ThesamewhoruledBabilinthedaysoflbrhim,thefriendoftheCompassionate.

  He(IbnSa`d)said:TheBanu'Adwereknownintheirtimeas'AdIram.WhentheysuffereddisastertheThamudwereknownasThamudIramwhoaretheNabateans.AllofthemprofessedIslam'.TheylivedinBabiltillitcameundertheswayofNimrudhIbnKushlbnKan'an(Canaan)lbnHamIbnNuh,whoaskedthemtoworshiptheidols,andtheycomplied.IntheeveningtheyweretalkingSyriacbutnextmorningAllahconfusedtheirtalk,andnonecouldunderstandwhattheothersspoke.ThedescendantsofSamspokeeighteenlanguages,andthedescendantsofHamspokeeighteenlanguagesandthedescendantsofYafithspokethirtysixlanguages.

  Allahmade`Ad,`Abil,Thamud,Jadis,`Imliq,Tasim,AmimandthedescendantsofYaqtanIbn`AbirIbnShalikhIbnArfakhshadIbnNOunderstandArabic.

  YuntanIbnSamhadpreparedtheirflagsinBbil,sothedescendantsofSamhaltedatMajdal,whichisthenavel(Thissignifiesthatitwastheplacefromwhere,theEarthbegantoexpand)oftheEarth.ItliesbetweenSatidamaseaononesideandbetweenSyriaandYamanontheother.Allahbestowedonthemprophethood,theScriptures,beauty,andwhiteandtawnycomplexions.

  ThedescendantsofHamsettledataplaceknownasDarumwherewesternandsouthernwindsblow.Allahgavethemlessofwhiteandtawnycomplexionsandpopulatedtheircitiesandkeptplaguefaroff.Intheirlandthetreesoftamarisk,arak(athornytree),`ushar,ghafandpalmgrew,andthesunandthemoonappearedtobeinmotionthere.

  ThedescendantsofYafithsettledatSafunwherethenortherlyandeasterlywindsblowandtheircomplexionisanadmixtureofredandblackcolour.AllahhasseparatedtheirlandanditisextremelycoldandHeseparatedtheirskysononeofthesevenplanetsmovesabovetheirheadbecausetheirsettlementfallsundertheUrsas,theSagittarius,andFarqadayn.Theyalwayssufferfromplague.Subsequentlythepeopleof`AdsettledatalShihrtheyperishedinavalleyknownasMughith.Theyweresucceededby(atribe)MahrahatalShihr.

  `AbilsettledatYathribandal`Amaliqatsan`beforeitwascalledsan`.ThensomeofthemmigratedtoYathribfromwheretheydroveawaythe`AbilsandsettledatJuhfah.AfloodsweptthemandsotheplacewasnamedJuhfah.

  TheThamudsettledatHijranditsadjoiningplaces,wheretheyperished.TasimandJadissettledatYamamah,(Yamamahwasnotedforhersharpvisionshecouldseepeoplemovingatadistanceofthreedays'journey)andthisnamewasgiventoitbecauseofawomanofthatname.The(Amim)settledatthelandofUbar,lyingbetweenalYamamahandalShihr,wheretheyperished.Nobodycanreachtherethesedaysbecausethejinnhaveseizedit.UbrwasnamedafterUbarIbnAmim.

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 32/354

  ThedescendantsofYaqtansettledinYamanwhichwasgiventhisnamebecausetheywalkedtotherightside(oftheKa`bah).AgroupofthedescendantsofKin`nIbnHamsettledinSyriawhichwasnamedShambeingtotheleftside(oftheKa`bah).SyriawasthelandoftheKananitessubsequentlytheIsraelitescameandputthemtoswordandturnedoutthesurvivingpersons.ThenSyriabecamethelandoftheIsraeliteswhowereattackedbytheRomanswhoputthemtosword.Someofthemwereexternedto`Iraqandaveryfewofthemremainedthere.ThentheArabsseizedSyria.

  FalighorFalikh(Peleg)Ibn`AbirIbnShalikhIbnArfakhshadIbnSamIbnNuhdividedthelandamongthedescendantsofNuhaswehavedescribedinthebook.

  Volume1,Parts1.6.8

  He(IbnSa`d)said:AbuUsn,ahHammdIbnUsmahinformedus:alHasanIbnalHakamalNakha`iinformedus:AbuSabrahalNakha`iinformedusontheauthorityofFarwahIbnMusaykalGhutayfi,subsequentlycalledalMuradihesaid:

  :IwenttotheProphetandsaidtohim0ApostleofAllah!shouldInotfightagainstthosewhohavelaggedbehind(injoiningthefoldofIslam)inthecompanyofthosewhohavecomeforward(toembraceIslam)?Hesaid:Yes,ThenanafterthoughtcametomeandIsaid:No!0ApostleofAllah!ImeanthepeopleofSabawhoareverypowerfulandstrong.ThereupontheProphetappointedmethecommanderandpermittedmetofightagainstthepeopleofSaba.WhenIcameoutfromhispresence,Allahrevealedsomethingaboutthem(theSaba).ThereuponheinquiredWhatalGhutayfihasdone?ThenhesentformebutIhadleft.(TheApostleofAllah)askedmetoreturn.

  WhenIreachedtheProphetIfoundhimsittingamidsthisCompanioishesaidtome:`Askyourpeople(toembraceIslam)iftheyrespond,acceptitandiftheyrejectdonotbehasty,unlessyouhaveatalkwithme.Thereuponamanasked:WhatisSaba?Isitalandorawoman?TheProphetsaid:NeitheralandnorawomanbutamanwhoistheprogenitoroftenArabtribessixofwhichsettledinYamanandfourinSyria.ThosewhosettledinSyriaareLakhm,Judham,Ghassnand'AmilahandthosewhosettledinYamanareAzd,Kindah,Himyar,alAsh`arun,AnmarandMudhhij.ThenamanaskedWhoaretheAnmar?TheProphetrepliedThosewhosesubthbesareKhath`amandBajilah.

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

  7.ACCOUNTOFPROPHETIBRAHIM,THEFRIENDOFTHEBENEVOLENT

  IVolume1,Parts1.7.1

  He(IbnSa`d)said:HishmIbnMuhammadIbnalSa'ibalKalbiinformedusontheauthorityofhisfatherhesaid:

  ThefatherofIbrahimwasaresidentofHarrn(Cf.Genesis,Chapter12,verse31,whichrunsthus:AndTerahtookAbram,hisson,andtheycameuntoHarananddweltthere)itwasoneyearstruckwithfamine,sohemigratedtoHurmuzjurd(AlTabarisays

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 33/354

  thenameoftheplacewasKutha,videVol.I,p.119)alongwithhiswife,themotherofIbrahim,whosenamewasNunathedaughterofKaranbaIbnKuthafromthefamilyofArfakhshadIbnSamIbnNih.

  Volume1,Parts1.7.2

  He(lbnSa`d)said:MuhammadIbn'UmaralAslamiinformedusontheauthorityofmorethanonescholarhesaid:

  HernamewasAbyuna,fromthedescehdentsofAfrayim(Ephraem)thesonofUrghuwa(Reu)IbnFaligh(Peleg)Ibn'AbirlbnShalikhIbnArfakhshadIbnSamIbnNuh.

  Volume1,Parts1.7.3

  He(IbnSa`d)said:HishamIbnMuhammadinformedusontheauthorityofhisfatherhesaid:

  Ibrahim'smaternalgrandfather,Karanba,dugtheKuthcanalhis(Ibrahim's)fatherwasthecustodianoftheidolsofthekingNimrudh(Nimrod).HewasbornatHurmuzjurd(AlTabarisays:Thereisdifferenceofopinionabouthisbirthplace.ItwasalSus,orBabylonorKuthaoralWarkaorHarranvideVol.I,p.119)andhewasgiventhenameofIbrahim.ThenhemigratedtoKutha,aplacesituatedinBabil(Babylon).WhenIbrahimcameofageheopposedhispeopleandpreachedtothemthattheyshouldworshipAllah.HavingreceivedthisnewsthekingNimrudhimprisonedhimforsevenyears.ThenheerectedacompoundwithstonesandpileddrypiecesofwoodinitthenhekindledfireandthrewIbrahiminit.Ibrahimsaid:MostExcellentisHeinwhomItrust.He,then,cameoutsafe,unhurt.(Cf.alTabarl,Vol.I,pp.123124)

  Volume1,Parts1.7.4

  He(lbnSa`d)said:HishamIbnMuhammadinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofAbuSalih,heontheauthorityofIbn'Abbashesaid:

  WhenIbrhimfledfromKuthaandcameoutofthefire,hespokeSyriacbutwhenhecrossedtheEuphratesfromHarran,AllahchangedhislanguageandashehadcrossedtheEuphrateshewascalled`Ibrani(Hebrew)Nimrudhsent(aparty)topursuehimwiththeseinstructions:DonotletescapeanyonewhospeaksSyriacbringhimbeforeme.TheyovertookIbrahimbuthewastalkingHebrew,sotheylethimgoandcouldnotunderstandhisspeech

  Volume1,Parts1.7.5

  He(lbnSa`d)said:HishamIbnMuhammadinformedusontheauthorityofhisfatherhesaid:

  IbrahimmigratedfromBabylontoSyriawhereSarah(Sarai)cameandofferedherselftohim.HemarriedherandproceededwithhertoHarran(Haran)hewasthirtysevenyearsold.TherehesojournedforashorttimeandthenproceededtoUrdun(Jordan)wherehestayedforsometimethenhedepartedforEgyptwherehelivedforsome

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 34/354

  time.ThenhereturnedtoSyriaandalightedatalSab`a,alandbetween'Iliy,andPalestine.Therehedugawellanderectedanaltar.SomeofitsresidentsharassedhimandhedepartedfromthereandcameataplacebetweenalRamlahand'Ilya.Therealsohedugawellandhegrewinprosperityandobtainedwealthandslaves.Hewasthefirsttoreceiveguestsandthefirsttopreparetharid(Thisisthenameofadishinwhichcrumbsofbreadaresoakedinsyruporsoup)andthefirsttoexperienceoldage(Cf.alTabari,Vol.I,p.160)

  Volume1,Parts1.7.6

  He(IbnSa'd)said:MuhammadIbn`AbdAllahalAsadiinformedus:SufyanalThawriinformedusontheauthorityof'Asim,heontheauthorityofAbu`Uthman:`Asimsays:IthinkheinformedusontheauthorityofSalmanhesaid:

  IbrahimprayedtoAllahtogranthimbenevolence.Inresponsetwothirdofhisheadturnedgrey.Thereuponheexclaimedwhatitwas!Hewasinformedthatitwasawarninginthisworldandlustreinthehereafter.

  Volume1,Parts1.7.7

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbn'AbdAllahalAsadiinformedus:SufyanIbnSa'idinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityof`Ikrimahhesaid:

  Ibrahim'spatronymicwasAbualAdyaf(fatheroftheguests).

  Volume1,Parts1.7.8

  He(IbnSa`d)said:Ma'nIbn'Isainformedus:MalikIbnAnasinformedusontheauthorityofYahyIbnSa'id,heontheauthorityofSa`idIbnalMusayyib,heontheauthorityofAbuHurayrahhesaid:

  IbrahimgothimcircumcisedatalQaddumattheageofonehundredandtwentyandafterthathelivedforeightyyears.

  Volume1,Parts1.7.9

  He(IbnSa`d)said:HishamIbnMuhammadinformedusontheauthorityofhisfather,heontheauthorityofAbuSlih,heontheauthorityofIbn`Abbashesaid:

  When,Allah(Himself)choseIbrahimforafriend,(AlQur'an,IVp.125)andcommissionedhimasProphet,hehadthreehundredslaveswhomhfreed.TheyembracedIslamandfoughtalongwithhimwithsticks.He(IbnSa`d)said:Theywerethefirstmawlaswhofoughtalongwiththeirmaster.

  Volume1,Parts1.7.10

  He(IbnSa`d)said:HishmIbnMuhammadinformedusontheauthorityofhisfatherhesaid:

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 35/354

  Isma'il(Ishmael),theeldestofIbrhim'schildren,wasbornofHjarah(Hagar),aCopticwoman,Ishaq(Isaac)whowasblindwasbornofSarah,daughterofButhwil(Bethul)IbnNahur(Nahor)IbnSarugh(Serug)IbnArghuwaIbnFalikh'AbirlbnShalikhIbnArfakhshadIbnSamIbnNuh,andMadan(Medan),Madyan(Midian),Yaqshan(YaqsnaccordingtoalTabara,Vol.I)(Jokshan),Zimran(Zimran),Ishbaq(YashaqaccordingtoalTabari,p.160)(Ishbak)andShukh(SuhaccordingtoalTabari,p.160)(Shuah)werebornofQanturah(Keturah),(Genesis,Chapter25,verse12)thedaughterofMafturwhowasanaboriginalArab('Arabal`Aribah).ThenYaqshn'sdescendantssettledatMakkahandMadyansettledinatownwhichwasnamedafterhimandotherswenttootherplaces.(Priortotheirdeparture)theysaidtoIbrahim:0father!youallowedIsm`ilandIshaqtolivewithyouandorderedustodwellinaforeignanddesolateland.Hereplied:Ihavebeensocommanded(byAllh).(Cf.alTabari,Vol.I,p.160)

  He(IbnSa`d)said:HetaughtthemoneofAllah'snameswithwhichtheyinvokedforrainsandsuccourfromAllah.ThepeopleofalKhizrcametothosewhodweltinKhursnandsaid:Hemustbethebestofmankindorkingwhotaughtyouthisname,sotheycalledtheirkingsKhaqan.(Cf.alTabari,Vol.I,p.160)

  Volume1,Parts1.7.11

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbn`UmaralAslamiinformedushesaid:

  WhenIbrahimbegotIsm`ilhewasninetyyearsoldandhewastheeldestofhischildren.ThenIshaqwasbornafterthirtyyears,whenIbrahimwasonehundredandtwentyyearsold.ThenSarahdiedandIbrahimmarriedaKan`niwomanwhosenamewasQanturah.Sheborefourchildrentohim.TheywereMadha,Zimrn,SarhajandSabaq.He(IbnSaid)said:HemarriedanotherwomanwhosenamewasHajunawhoborehimsevenchildren,Nafis,Madyan,Kayshan,Sharukh,Umayyim,LutandYaqshan.ThustherewereinallthirteenchildrenofIbrahim.(Cf.alTabari,Vol.I,p.160)

  Volume1,Parts1.7.12

  He(IbnSaid)said:HishamIbnMuhammadinformedusontheauthorityofhisfatherhesaid:

  IbrahimwenttoMakkahthreetimes.Inhislastvisitheaskedthepeopletoperformpilgrimageeveryonewhoheardhimcomplied.Thefirsttorespond,evenbeforeal`Amaliq,wereBanuJurhum.ThentheyembracedIslamandIbrahimreturned,toSyriawherehediedattheageoftwohundredyears.(AccordingtotheBibleonehundredandseventyfiveyears,videGenesis,Chapter25,verse7)

  IBNSA'D'SKITABALTABAQATALKABIR,VolumeIPartsI

  8.ACCOUNTOFISMA`IL(MAYPEACEBEONHIM)I

  Volume1,Parts1.8.1

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 36/354

  He(IbnSaid)said:HishamIbnMuhammadIbnalSa'ibalKalbiinformedusontheauthorityofhisfather(secondchain)he(lbnSaid)said:MuhammadIbn`UmaralAslamiinformedusontheauthorityofmorethanonescholartheysaid:

  HajarwasofCopticdescentandaresidentofavillagebeyondalFaramadjacenttoFustatofEgyptshewaslivingwithacoptictyrant,PharaohheisthesamepersonwhohadwantedtohaveSarah,thewifeofIbrahim,buthewasparalyzed.Itisalsosaidthathehadextendedhishand(towardsher)whichwasparalyseduptothebreast.ThereuponheaskedhertopraytoAllahtocurehimofthisandsaidthathewouldnotgiveherachancetobeangrywithhim.SheprayedtoAllahandhishandcouldbestretchedherecoveredandwaswell.ThenhecalledHajarwhowasthemosttrustworthyofhisservantsandhebestowedher(Hajar)onher(Sarah)andgaveherclothessubsequentlySarahmadeagiftofher(Hajar)toIbrahimwhocohabitedwithherandsheboreIsma'ilwhowastheeldestofhischildren.HisnamewasIshmuwilwhichwasArabicisedintoIsm'il.(Cf.alTabari,Vol.I,p.126)

  Volume1,Parts1.8.2

  He(IbnSa`d)said:`AffnIbnMusliminformedus:SulaymIbnAkhdarinformedus:Ibn`Awninformedushesaid:

  MuhammadpronouncedthenameofIsma'il'smotheras'Ajarwithouth.

  Volume1,Parts1.8.3

  He(IbnSa`d)said:AbuSufyanMuhammadIbnHumaydal`AbdiinformedusontheauthorityofMa`mar,heontheauthorityofAyyub,heontheauthorityofIbnSirin,heontheauthorityofAbuHurayrahhesaid:

  IbrahimwithSarahpassedthroughthelandofacruelpotentatewhowasinformedaboutthem.HesentforIbrahimandaskedastowhowaswithhim.Hesaid:Sheismysister.AbuHurayrahsaid:IbrahimdidnotspeakalieexceptonthreeoccasionstwiceconcerningAllahandonceconcerninghiswifei.e.,hesaid:Lo!Ifeelsick(AlQur'an,37:89):andhesaid:Butthis,theirchiefhathdoneit(AlQur'an,21:63)andhesaidtothetyrantconcerninghiswife:Sheismysister.He(AbuHurayrah)said:WhenhecameawayfromthetyranthewenttoSarahandsaidtoher:ThistyrantputmeaquestionconcerningyouandIhaveinformedhimthatyouaremysister,whichyouarewithAllahnowifheasksyou,informhimthatyouaremysister.Thenthetyrantsentforher.Whenshecamethere,sheprayedtoAllahtokeephimawayfromher.Ayyubsaid:Hishandreceivedashockandhehadseverepainonaccountofit.Thereuponhepromisedherifhewasrelieved(ofhisailment)hewouldnotapproachher.SheprayedtoAllahandherecoveredforthwith.

  Buthehadtheevilintentionasecondtime,andthistimehehadanattackmoreseverethanthefirst.Againhepromisedhernottoapproachherifhewasrelievedofhissuffering.Sheagainprayedandheagainrecovered,buthehadanevilintentionathirdtimeandthistimehehadanattacksevererthaneitherofthefirsttwo.Thenheagainpromisednottoapproachherifhewascured.Sheprayedagainandherecovered.Thenhecalledhimwhohadbroughtherandsaidtohim:Takeherawayfrommeyou

 • 3/4/2014 Ibn Sa'd's (public_html/religie/hadith)

  http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 9.1 37/354

  havebroughtadevil,andnotahumanbeing.HemadeHjaraservantofSarah.ThenshereturnedtoIbrahimwhowasofferingprayersandmakingsupplications.Thenshesaid:BepleasedthatAllahkeptawaythehandoftheunbelivingtransgressorandbestowedonmeHjartoserveme.ThenHjarbelongedtoIbrahimandboreIsma'il.AbuHurayrahsaid:OchildrenofMaalSamthatwasyourmotherahandmaidofIshaq'smother.(TheLakhmitekingsofHirahwereknownasBanuMa'alSama(thefamilyofrainwater)becauseofthepurityornobilityoftheirdescentoritwasthetitleoftheirmotherbecauseofherunblemishedcomplexion.TheArabsonthewholealsoborethesametitlebecauseoftheirdwellinginthedesert.ItisalsosaidthatZamzamisalsomaalsam.NawwabA'zamYrJanghasdiscreditedthistradition:ForadetaileddiscussionseeMaddminTahdibalAkhlaq,Vol.I11,p.89verso.Cf.alTabari,Vol.I,p.126)

  Volume1,Parts1.8.4

  He(lbnSa'd)said:MuhammadIbnHumaydinformedusontheauthorityofMa'mar,heontheauthorityofalZuhri,hesaid:

  TheProphetsaid:WhcnyouconquertheCopts,treatthemkindlybecausetheyareundercovenantandhavekinship(withus),referringtothemotherofIsma'ilwhowasoneofthem.(Cf.alTabari,Vol.I,p.127)

  Volume1,Parts1.8.5

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbnHumaydinformedusontheauthorityofMa`mar,heontheauthorityofAyyubhesaid:SaidIbnJubayrsaid:Ibn`Abbassaid:

  Thewomenfirstused(lose)skirtsfollowingIsma'il'smotherwhoworeittoerasethetraces(oftheirfeet)whenshewentwithIbrahimandhersontoMakkah,sothatSarahcouldnotfindtheroute.(Cf.Tabari,Vol.I.p.131)

  Volume1,Parts1.8.6

  He(IbnSa`d)said:MuhammadIbn`Umarinformedus:MusalbnMuhammadIbnIbrahimalTaymiinformedusontheauthorityofAbuBakrIbn`AbdAllahlbnAbiJahmal`Adawi,heontheauthorityofAbuBakrIbnSulaymanIbnAbiHathamahal`Adawi,heontheauthorityofAbuJahmIbnHudhayfahIbnGhanimhesaid:

  AllahrevealedtoIbrahimHiscommandtotraveltothesanctuary