klasifikacija delatnosti L

Embed Size (px)

Text of klasifikacija delatnosti L

Sifra A AA AB AV B V VA VB G GA GB GV GG GD G GE G GZ GI GJ GK GL GLJ D E Z I J K L LJ M N NJ

Naziv POLJOPRIVREDA, UMARSTVO I VODOPRIVREDA Poljoprivreda umarstvo Vodoprivreda RIBARSTVO VA ENJE RUDA I KAMENA Va enje energetskih sirovina Va enje ostalih sirovina i materijala PRERA IVA KA INDUSTRIJA Prehrambeni proizvodi, pi a i duvan Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda Prerada ko e i proizv. predmeta od ko e Prerada drveta i proizvodi od drveta Proizv. papira, izdavanje i tampanje Proizv. koksa i derivata nafte Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana Proizv. proizvoda od gume i plastike Proizv. proizvoda od ostalih minerala Proizv. metala i metalnih proizvoda Proizv. ostalih ma ina i ure aja Proizv. elektri nih i opti kih ure aja Proizv. saobra ajnih sredstava Ostala prera iva ka industrija PROIZV. EL. ENERGIJE, GASA I VODE GRA EVINARSTVO TRGOVINA NA VELIKO I MALO, OPRAVKA HOTELI I RESTORANI SAOBRA AJ, SKLADI TENJE I VEZE FINANSIJSKO POSREDOVANJE POSLOVI S NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE DR AVNA UPRAVA I SOCIJALNO OSIGURANJE OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD DR. KOMUNALNE, DRU TVENE I LI NE USLUGE DOMA INSTVA SA ZAPOSLENIM LICIMA EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TELA

Sifra A AA 1 11 111 1110 112 1121 1122 1123 113 1131 1132 1133 12 121 1210 122 1220 123 1230 124 1240 125 1250 13 130 1300 14 141 1411 1412 1413 142 1420 15 150 1500 AB 2 20

Naziv POLJOPRIVREDA, UMARSTVO I VODOPRIVREDA Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i usluge Gajenje useva i zasada, ba tovanstvo Gajenje ita i dr. useva i zasada Gajenje ita i dr. useva i zasada Gajenje povr a, cve a i sadnica Gajenje povr a, cve a i ukrasnog bilja Gajenje vo nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo a i bilja za napitke i za ine Gajenje vo a Gajenje gro a Gajenje bilja za napitke i za ine Uzgoj ivotinja Uzgoj goveda i proizv. mleka Uzgoj goveda i proizv. mleka Uzgoj ovaca, koza, konja Uzgoj ovaca, koza, konja Uzgoj svinja Uzgoj svinja Uzgoj ivine Uzgoj ivine Uzgoj ostalih ivotinja Uzgoj ostalih ivotinja Me ovito farmerstvo Me ovito farmerstvo Me ovito farmerstvo Poljoprivredne usluge Poljoprivredne usluge Iskori avanje voda za poljoprivredu Ure enje parkova i rekreacionih povr ina Ostale poljoprivredne usluge Usluge u uzgoju ivotinja Usluge u uzgoju ivotinja Lov, uzgoj divlja i i usluge Lov, uzgoj divlja i i usluge Lov, uzgoj divlja i i usluge umarstvo Uzgoj, iskori avanje uma i usluge Uzgoj, iskori avanje uma i usluge

GORE GORE GORE

GORE

201 2010 202 2020 AV 3 30 301 3010 302 3020 303 3030 304 3040 B 5 50 501 5011 5012 502 5020 V VA 10 101 1010 10100 102 1020 10201 10202 103 1030 10300 11 111 1110 11101 11102 112 1120 11200 12 120 1200 12000 VB 13 131 1310 13100 132 1320 13201 13202 13203 13204 14 141 1411 14110 1412 14120 1413 14130 142 1421 14210 1422 14220 143 1430 14300 144 1440 14401 14402 145 1450 14500 G

Uzgoj i iskori avanje uma Uzgoj i iskori avanje uma Usluge u umarstvu Usluge u umarstvu Vodoprivreda Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Gazdovanje vodnim resursima Iskori avanje i upotreba voda Iskori avanje i upotreba voda Za tita od tetnog dejstva voda Za tita od tetnog dejstva voda Za tita voda od zaga ivanja Za tita voda od zaga ivanja RIBARSTVO Ulov, uzgoj ribe i usluge Ulov, uzgoj ribe i usluge Ulov ribe Ulov ribe na moru Ulov ribe na rekama i jezerima Mre enje i uzgoj ribe u ribnjacima Mre enje i uzgoj ribe u ribnjacima VA ENJE RUDA I KAMENA Va enje energetskih sirovina Va enje uglja Va enje i briketiranje kamenog uglja Va enje i briketiranje kamenog uglja Va enje i briketiranje kamenog uglja Va enje, briketir. mrkog uglja i lignita Va enje, briketir. mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Va enje i briketiranje lignita Va enje i briketiranje treseta Va enje i briketiranje treseta Va enje i briketiranje treseta Va enje sirove nafte i gasa, usluge Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Va enje prirodnog gasa Usluge u proizv. nafte i gasa Usluge u proizv. nafte i gasa Usluge u proizv. nafte i gasa Va enje ruda urana i torijuma Va enje ruda urana i torijuma Va enje ruda urana i torijuma Va enje ruda urana i torijuma Va enje ostalih sirovina i materijala Va enje ruda metala Va enje ruda gvo a Va enje ruda gvo a Va enje ruda gvo a Va enje ruda obojenih metala Va enje ruda obojenih metala Va enje boksita Va enje ruda olova i cinka Va enje ruda bakra Va enje ruda ostalih obojenih metala Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Va enje kamena za gra evinarstvo Va enje kre njaka, sirovog gipsa i krede Va enje kre njaka, sirovog gipsa i krede Va enje kriljaca Va enje kriljaca Va enje peska i gline Va enje ljunka i peska Va enje ljunka i peska Va enje gline i kaolina Va enje gline i kaolina Va enje hemijskih minerala i ubriva Va enje hemijskih minerala i ubriva Va enje hemijskih minerala i ubriva Proizv. soli Proizv. soli Proizv. morske soli Proizv. ostale soli Va enje ostalih ruda i kamena Va enje ostalih ruda i kamena Va enje ostalih ruda i kamena PRERA IVA KA INDUSTRIJA

GORE

GORE

GORE GORE

GORE

GORE

GA 15 151 1511 15110 1512 15120 1513 15130 152 1520 15200 153 1531 15310 1532 15320 1533 15330 154 1541 15410 1542 15420 1543 15430 155 1551 15510 1552 15520 156 1561 15610 1562 15620 157 1571 15710 1572 15720 158 1581 15811 15812 1582 15821 15822 1583 15830 1584 15841 15842 1585 15850 1586 15860 1587 15870 1588 15880 1589 15890 159 1591 15910 1592 15920 1593 15930 1594 15940 1595 15950 1596 15960 1597 15970 1598 15981 15982 16 160

Prehrambeni proizvodi, pi a i duvan Proizv. prehrambenih proizvoda i pi a Proizv. obrada i konzervisanje mesa Proizv. i obrada ivotinjskog mesa Proizv. i obrada ivotinjskog mesa Proizv. i obrada ivinskog mesa Proizv. i obrada ivinskog mesa Prerada ivotinjskog i ivinskog mesa Prerada ivotinjskog i ivinskog mesa Prerada i konzervisanje ribe Prerada i konzervisanje ribe Prerada i konzervisanje ribe Prerada i konzervisanje vo a i povr a Prerada i konzervisanje krompira Prerada i konzervisanje krompira Proizv. sokova od vo a i povr a Proizv. sokova od vo a i povr a Prerada i konzervisanje dr. vo a i povr a Prerada i konzervisanje dr. vo a i povr a Proizv. ulja i masti Proizv. sirovih ulja i masti Proizv. sirovih ulja i masti Proizv. rafiniranih ulja i masti Proizv. rafiniranih ulja i masti Proizv. margarina i sl. masti Proizv. margarina i sl. masti Prerada i konzervisanje mleka Proizv. mle nih proizvoda Proizv. mle nih proizvoda Proizv. sladoleda Proizv. sladoleda Proizv. mlinskih proizvoda i skroba Proizv. mlinskih proizvoda Proizv. mlinskih proizvoda Proizv. skroba i proizvoda od skroba Proizv. skroba i proizvoda od skroba Proizv. gotove hrane za ivotinje Proizv. gotove hrane za ivotinje Proizv. gotove hrane za ivotinje Proizv. gotove hrane za ku ne ljubimce Proizv. gotove hrane za ku ne ljubimce Proizv. ostalih prehrambenih proizvoda Proizv. hleba i dr. proizvoda od testa Proizv. hleba i peciva Proizv. kola a i dr. proizvoda od testa Proizv. konzervisanih proizvoda od testa Proizv. keksa Dr. konzervisani proizodi od testa Proizv. e era Proizv. e era Proizv. okolade i konditorskih proizvoda Proizv. okolade i okoladnih proizvoda Proizv. ostalih konditorskih proizvoda Proizv. makarona i sl. proizvoda Proizv. makarona i sl. proizvoda Prerada aja i kafe Prerada aja i kafe Proizv. za ina i dr. dodataka hrani Proizv. za ina i dr. dodataka hrani Proizv. dijetetskih preparata Proizv. dijetetskih preparata Proizv. dr. prehrambenih proizvoda Proizv. dr. prehrambenih proizvoda Proizv. pi a Proizv. destilovanih alkoholnih pi a Proizv. destilovanih alkoholnih pi a Proizv. etil-alkohola Proizv. etil-alkohola Proizv. vina iz sve eg gro a Proizv. vina iz sve eg gro a Proizv. vina od ostalog vo a Proizv. vina od ostalog vo a Proizv. dr. nedestilovanih pi a Proizv. dr. nedestilovanih pi a Proizv. piva Proizv. piva Proizv. slada Proizv. slada Proizv. mineralne vode i sl. pi a Proizv. mineralne vode Proizv. osve avaju ih pi a Proizv. duvanskih proizvoda Proizv. duvanskih proizvoda

GORE

1600 16001 16002 GB 17 171 1711 17110 1712 17120 1713 17130 1714 17140 1715 17150 1716 17160 1717 17170 172 1721 17210 1722 17220 1723 17230 1724 17240 1725 17250 173 1730 17300 174 1740 17401 17402 17403 17404 175 1751 17510 1752 17520 1753 17530 1754 17540 176 1760 17600 177 1771 17710 1772 17720 18 181 1810 18100 182 1821 18210 1822 18220 1823 18230 1824 18240 183 1830 18300 GV 19 191 1910 19100 192 1920 19200 193 1930

Proizv. duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Prerada duvana Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda Proizv. tekstilnih prediva i tkanina Proizv. tekstilnih prediva Proizv. prediva pamu nog tipa Proizv. prediva pamu nog tipa Proizv. prediva vunenog tipa Proizv. prediva vunenog tipa Proizv. prediva od e ljanih vlakana Proizv. prediva od e ljanih vlakana Proizv. prediva lanenog tipa Proizv. prediva lanenog tipa Proizv. prediva svilenog tipa Proizv. prediva svilenog tipa Proizv. konca za ivenje Proizv. konca za ivenje Proizv. ostalih tekstilnih prediva Proizv. ostalih tekstilnih prediva Proizv. tkanina Proizv. tkanina pamu nog tipa Proizv. tkanina pamu nog tipa Proizv. tkanina vunenog tipa Proizv. tkanina vunenog tipa Proizv. tkanina od e ljanog prediva Proizv. tkanina od e ljanog prediva Proizv. tkanina svilenog tipa Proizv. tkanina svilenog tipa Proizv. ostalih tekstilnih tkanina Proizv. ostalih tekstilnih tkanina Dovr avanje tkanina Dovr avanje tkanina Dovr avanje tkanina Proizv. gotovih tekstilnih predmeta Proizv. gotovih tekstilnih predmeta Proizv. rublja za doma instvo Proizv. te ke konfekcije Proizv. ebadi Proizv. dr. gotovih tekstilnih predmeta Proizv. ostalih tekstilnih predmeta Proizv. tepiha i prekriva a za pod Proizv. tepiha i prekriva a za pod Proizv. u adi, kanapa i mre a Proizv. u adi, kanapa i mre a Proizv. netkanog tekstila Proizv. netkanog tekstila Ostali nepomenuti tekstilni predmeti Ostali nepomenuti tekstilni predmeti Proizv. pletenih i kuki anih tkanina Proizv. pletenih i kuki anih tkanina Proizv. pletenih i kuki anih tkanina Proizv. pletenih i kuki anih proizvoda Proizv. pletenih i kuki anih arapa Proizv. pletenih i kuki anih arapa Proizv. pletenih i kuki anih pulovera Proizv. pletenih i kuki anih pulovera Proizv. odevnih predmeta i krzna Proizv. ko ne ode e Proizv. ko ne ode e Proizv. ko ne ode e Proizv. dr. odevnih predmeta i pribora Proizv. radne ode e Proizv. radne ode e Proizv. ostale ode e Proizv. ostale ode e Proizv. rublja Proizv. rublja Proizv. dr. odevnih predmeta i pribora Proizv. dr. odevnih predmeta i pribora Proizv. krzna i proizvoda od krzna Proizv. krzna i proizvoda od krzna Proizv. krzna i proizvoda od krzna Prerada ko e i proizv. predmeta od ko e Proizv. ko e i predmeta od ko e, obu e tavljenje i dorada ko e tavljenje i dorada ko e tavljenje i dorada ko e Proizv. predmeta od ko e Proizv. predmeta od ko e Proizv. predmeta od ko e Proizv. obu e Proizv. obu e

GORE

GORE

19301 19302 19303 GG 20 201 2010 20101 20102 202 2020 20200 203 2030 20300 204 2040 20400 205 2051 20510 2052 20521 20522 GD 21 211 2111 21110 2112 21120 212 2121 21210 2122 21220 2123 21230 2124 21240 2125 21250 22 221 2211 22110 2212 22120 2213 22130 2214 22140 2215 22150 222 2221 22210 2222 22220 2223 22230 2224 22240 2225 22250 223 2231 22310 2232 22320 2233 22330 G 23 231 2310 23100 232 2320 23201 23202 233 2330

Proizv. ko ne obu e Proizv. obu e od plasti nih masa Proizv. gumene obu e Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada i proizvodi od drveta i plute Proizv.rezane gra e, impregnacija drveta Proizv.rezane gra e, impregnacija drveta Proizv. rezane gra e Impregnacija drveta Proizv. plo a i tabli od drveta Proizv. plo a i tabli od drveta Proizv. plo a i tabli od drveta Proizv. gra evinske stolarije Proizv. gra evinske stolarije Proizv. gra evinske stolarije Proizv. ambala e od drveta Proizv. ambala e od drveta Proizv. ambala e od drveta Proizv. dr. proizvoda od drveta i plute Proizv. dr. proizvoda od drveta Proizv. dr. proizvoda od drveta Proizv. predmeta od plute i slame Proizv. predmeta od plute Proizv. predmeta od slame, pru a i sl. Proizv. papira, izdavanje i tampanje Proizv.celuloze, papira i prerada papira Proizv. celuloze, papira i kartona Proizv. celuloze Proizv. celuloze Proizv. papira i kartona Proizv. papira i kartona Proizv. predmeta od papira i kartona Proizv. talasastog papira i ambala e Proizv. talasastog papira i ambala e Proizv. ku nih predmeta i sl. od papira Proizv. ku nih predmeta i sl. od papira Konfekcioniranje papira Konfekcioniranje papira Proizv. zidnih tapeta Proizv. zidnih tapeta Proizv. ostalih predmeta od papira Proizv. ostalih predmeta od papira Izdavanje, tampanje i reprodukcija Izdava ka delatnost Izdavanje knjiga, bro ura i sl. Izdavanje knjiga, bro ura i sl. Izdavanje novina Izdavanje novina Izdavanje asopisa i sl. izdanja Izdavanje asopisa i sl. izdanja Izdavanje zvu nih zapisa Izdavanje zvu nih zapisa Ostala izdava ka delatnost Ostala izdava ka delatnost tampanje i tamparske usluge tampanje novina tampanje novina tampanje, ostalo tampanje, ostalo Knjigoveza ki i zavr ni radovi Knjigoveza ki i zavr ni radovi Reprodukcija i slaganje Reprodukcija i slaganje Ostale aktivnosti u vezi sa tampanjem Ostale aktivnosti u vezi sa tampanjem Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu nih zapisa Reprodukcija zvu nih zapisa Reprodukcija video-zapisa Reprodukcija video-zapisa Reprodukcija kompjuterskih medija Reprodukcija kompjuterskih medija Proizv. koksa i derivata nafte Proizv. koksa i derivata nafte Proizv. produkata koksovanja Proizv. produkata koksovanja Proizv. produkata koksovanja Proizv. derivata nafte Proizv. derivata nafte Proizv. derivata nafte Proizv. bitumenskih materijala Pripremanje nuklearnog goriva Pripremanje nuklearnog goriva

GORE

GORE

GORE

23300 GE 24 241 2411 24110 2412 24120 2413 24130 2414 24140 2415 24150 2416 24160 2417 24170 242 2420 24200 243 2430 24300 244 2441 24410 2442 24420 245 2451 24510 2452 24520 246 2461 24610 2462 24620 2463 24630 2464 24640 2465 24650 2466 24660 247 2470 24700 G 25 251 2511 25110 2512 25120 2513 25130 252 2521 25210 2522 25220 2523 25230 2524 25240 GZ 26 261 2611 26110 2612 26120 2613 26131 26132 2614 26140 2615 26150 262

Pripremanje nuklearnog goriva Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana Proizv. hemikalija i hemijskih proizvoda Proizv. osnovnih hemikalija Proizv. industrijskih gasova Proizv. industrijskih gasova Proizv. boja i pigmenata Proizv. boja i pigmenata Proizv. ostalih neorganskih hemikalija Proizv. ostalih neorganskih hemikalija Proizv. ostalih organskih hemikalija Proizv. ostalih organskih hemikalija Proizv. ubriva i azotnih jedinjenja Proizv. ubriva i azotnih jedinjenja Proizv. plasti nih masa, primarni oblici Proizv. plasti nih masa, primarni oblici Proizv. kau uka, primarni oblici Proizv. kau uka, primarni oblici Proizv. hemikalija za poljoprivredu Proizv. hemikalija za poljoprivredu Proizv. hemikalija za poljoprivredu Proizv. boja, lakova i sl. Proizv. boja, lakova i sl. Proizv. boja, lakova i sl. Proizv. farmaceutskih proizvoda Proizv. farmaceutskih sirovina Proizv. farmaceutskih sirovina Proizv. farmaceutskih preparata Proizv. farmaceutskih preparata Proizv. sapuna i toaletnih preparata Proizv. sapuna i sl. preparata Proizv. sapuna i sl. preparata Proizv. toaletnih preparata Proizv. toaletnih preparata Proizv. ostalih hemijskih proizvoda Proizv. eksploziva Proizv. eksploziva Proizv. tutkala i elatina Proizv. tutkala i elatina Proizv. eteri nih ulja Proizv. eteri nih ulja Proizv. fotografskog materijala Proizv. fotografskog materijala Proizv. gotovih nesnimljenih medija Proizv. gotovih nesnimljenih medija Proizv. ostalih hemijskih proizvoda Proizv. ostalih hemijskih proizvoda Proizv. ve ta kih i sinteti kih vlakana Proizv. ve ta kih i sinteti kih vlakana Proizv. ve ta kih i sinteti kih vlakana Proizv. proizvoda od gume i plastike Proizv. proizvoda od gume i plastike Proizv. proizvoda od gume Proizv. guma za vozila Proizv. guma za vozila Protektiranje guma za vozila Protektiranje guma za vozila Proizv. ostalih proizvoda od gume Proizv. ostalih proizvoda od gume Proizv. proizvoda od plasti nih masa Proizv. plo a i sl. od plasti nih masa Proizv. plo a i sl. od plasti nih masa Proizv. ambala e od plasti nih masa Proizv. ambala e od plasti nih masa Proizv. predmeta za gra evinarstvo Proizv. predmeta za gra evinarstvo Proizv. ostalih proizvoda od plastike Proizv. ostalih proizvoda od plastike Proizv. proizvoda od ostalih minerala Proizv. proizvoda od ostalih minerala Proizv. stakla i proizvoda od stakla Proizv. ravnog stakla Proizv. ravnog stakla Oblikovanje i obrada ravnog stakla Oblikovanje i obrada ravnog stakla Proizv. upljeg stakla Proizv. ambala nog stakla Proizv. ostalog upljeg stakla Proizv. staklenih vlakana Proizv. staklenih vlakana Proizv. i obrada ostalog stakla Proizv. i obrada ostalog stakla Proizv. kerami kih proizvoda

GORE

GORE

GORE

2621 26210 2622 26220 2623 26230 2624 26240 2625 26250 2626 26260 263 2630 26300 264 2640 26400 265 2651 26510 2652 26520 2653 26530 266 2661 26610 2662 26620 2663 26630 2664 26640 2665 26650 2666 26660 267 2670 26700 268 2681 26810 2682 26820 GI 27 271 2710 27101 27102 27103 272 2721 27210 2722 27220 273 2731 27310 2732 27320 2733 27330 2734 27340 2735 27351 27352 274 2741 27411 27412 2742 27421 27422 27423 2743 27431 27432 27433 27434

Proizv. ku nih kerami kih predmeta Proizv. ku nih kerami kih predmeta Proizv. kerami kih sanitarnih ure aja Proizv. kerami kih sanitarnih ure aja Proizv. kerami kih izolatora i pribora Proizv. kerami kih izolatora i pribora Proizv. ostalih tehni kih proizvoda Proizv. ostalih tehni kih proizvoda Proizv. ostalih kerami kih proizvoda Proizv. ostalih kerami kih proizvoda Proizv. vatrostalne keramike Proizv. vatrostalne keramike Proizv. kerami kih plo ica i plo a Proizv. kerami kih plo ica i plo a Proizv. kerami kih plo ica i plo a Proizv. opeke i crepa od gline Proizv. opeke i crepa od gline Proizv. opeke i crepa od gline Proizv. cementa, kre a i gipsa Proizv. cementa Proizv. cementa Proizv. kre a Proizv. kre a Proizv. gipsa Proizv. gipsa Proizv. proizvoda od betona i gipsa Proizv. proizvoda od betona Proizv. proizvoda od betona Proizv. proizvoda od gipsa Proizv. proizvoda od gipsa Proizv. gotove betonske sme e Proizv. gotove betonske sme e Proizv. maltera Proizv. maltera Proizv. vlaknato-cementnih proizvoda Proizv. vlaknato-cementnih proizvoda Proizv. dr. proizvoda od betona i gipsa Proizv. dr. proizvoda od betona i gipsa Se enje, oblikovanje i obrada kamena Se enje, oblikovanje i obrada kamena Se enje, oblikovanje i obrada kamena Proizv. predmeta od nepomenutih minerala Proizv. brusnih proizvoda Proizv. brusnih proizvoda Proizv. proizvoda od azbesta i sl. Proizv. proizvoda od azbesta i sl. Proizv. metala i metalnih proizvoda Proizv. osnovnih metala Proizv. sirovog gvo a i elika Proizv. sirovog gvo a i elika Proizv. gvo a Proizv. elika Proizv. visokougljeni nih fero-legura Proizv. cevi Proizv. cevi od livenog gvo a Proizv. cevi od livenog gvo a Proizv. cevi od elika Proizv. cevi od elika Ostala primarna prerada gvo a i elika Hladno vu enje elika Hladno vu enje elika Hladno valjanje uzanih traka Hladno valjanje uzanih traka Hladno oblikovanje profila Hladno oblikovanje profila Vu enje ice Vu enje ice Dr. prerada gvo a i elika, fero-legure Dr. prerada gvo a i elika Proizv. ostalih fero-legura Proizv. plemenitih i obojenih metala Proizv. plemenitih metala Proizv. plemenitih metala Prerada plemenitih metala Proizv. aluminijuma Proizv. glinice Proizv. aluminijuma Prerada aluminijuma Proizv. olova, cinka i kalaja Proizv. olova Prerada olova Proizv. cinka Prerada cinka

GORE

27435 27436 2744 27441 27442 2745 27451 27452 27453 27454 275 2751 27510 2752 27520 2753 27530 2754 27540 28 281 2811 28110 2812 28120 282 2821 28210 2822 28220 283 2830 28300 284 2840 28400 285 2851 28510 2852 28520 286 2861 28610 2862 28620 2863 28630 287 2871 28710 2872 28720 2873 28730 2874 28740 2875 28750 GJ 29 291 2911 29110 2912 29120 2913 29130 2914 29140 292 2921 29210 2922 29220 2923 29230 2924 29240 293 2931 29310 2932

Proizv. kalaja Prerada kalaja Proizv. bakra Proizv. bakra Prerada bakra Proizv. ostalih obojenih metala Proizv. antimona Proizv. ive Proizv. nepomenutih obojenih metala Prerada ostalih obojenih metala Livenje metala Livenje gvo a Livenje gvo a Livenje elika Livenje elika Livenje lakih metala Livenje lakih metala Livenje ostalih obojenih metala Livenje ostalih obojenih metala Proizv. metalnih proizvoda, osim ma ina Proizv.metalnih konstrukcionih proizvoda Proizv. metalnih konstrukcija Proizv. metalnih konstrukcija Proizv. metalne stolarije Proizv. metalne stolarije Proizv. sudova, kotlova i radijatora Proizv. cisterni, rezervoara i sudova Proizv. cisterni, rezervoara i sudova Proizv. kotlova i radijatora Proizv. kotlova i radijatora Proizv. parnih kotlova Proizv. parnih kotlova Proizv. parnih kotlova Kovanje metala i metalurgija praha Kovanje metala i metalurgija praha Kovanje metala i metalurgija praha Prevla enje metala i ma inski radovi Obrada i prevla enje metala Obrada i prevla enje metala Op ti ma inski radovi Op ti ma inski radovi Proizv. se iva i sl. robe op te namene Proizv. se iva Proizv. se iva Proizv. alata Proizv. alata Proizv. brava i okova Proizv. brava i okova Proizv. ostalih metalnih proizvoda Proizv. buradi i sl. ambala e od elika Proizv. buradi i sl. ambala e od elika Proizv. ambala e od lakih metala Proizv. ambala e od lakih metala Proizv. i anih proizvoda Proizv. i anih proizvoda Proizv. veznih elemenata, lanaca i sl. Proizv. veznih elemenata, lanaca i sl. Proizv. ostalih metalnih proizvoda Proizv. ostalih metalnih proizvoda Proizv. ostalih ma ina i ure aja Proizv. ostalih ma ina i ure aja Proizv. energetskih ma ina, osim motora Proizv. motora i turbina, osim za vozila Proizv. motora i turbina, osim za vozila Proizv. pumpi i kompresora Proizv. pumpi i kompresora Proizv. slavina i ventila Proizv. slavina i ventila Proizv. le ajeva, zup anika i sl. Proizv. le ajeva, zup anika i sl. Proizv. ostalih ma ina op te namene Proizv. industrijskih pe i i gorionika Proizv. industrijskih pe i i gorionika Proizv. ure aja za dizanje i preno enje Proizv. ure aja za dizanje i preno enje Proizv. rashladne opreme, osim ku ne Proizv. rashladne opreme, osim ku ne Ostale nepomenute ma ina op te namene Ostale nepomenute ma ina op te namene Proizv. ma ina za poljoprivredu Proizv. traktora za poljoprivredu Proizv. traktora za poljoprivredu Proizv. ostalih ma ina za poljoprivredu

GORE

29320 294 2940 29400 295 2951 29510 2952 29520 2953 29530 2954 29540 2955 29550 2956 29560 296 2960 29600 297 2971 29710 2972 29720 GK 30 300 3001 30010 3002 30020 31 311 3110 31100 312 3120 31200 313 3130 31300 314 3140 31400 315 3150 31500 316 3161 31610 3162 31621 31622 32 321 3210 32100 322 3220 32200 323 3230 32300 33 331 3310 33101 33102 332 3320 33200 333 3330 33300 334 3340 33400 335 3350 33500 GL 34

Proizv. ostalih ma ina za poljoprivredu Proizv. alatnih ma ina Proizv. alatnih ma ina Proizv. alatnih ma ina Proizv. dr. ma ina za specijalne namene Proizv. ma ina za metalurgiju Proizv. ma ina za metalurgiju Proizv. gra evinskih ma ina Proizv. gra evinskih ma ina Proizv. ma ina za industriju hrane, pi a Proizv. ma ina za industriju hrane, pi a Proizv. ma ina za tekstilnu industriju Proizv. ma ina za tekstilnu industriju Proizv. ma ina za industriju papira Proizv. ma ina za industriju papira Proizv. dr. ma ina za specijalne namene Proizv. dr. ma ina za specijalne namene Proizv. oru ja i municije Proizv. oru ja i municije Proizv. oru ja i municije Proizv. ku nih aparata Proizv. elektri nih ku nih aparata Proizv. elektri nih ku nih aparata Proizv. neelektri nih ku nih aparata Proizv. neelektri nih ku nih aparata Proizv. elektri nih i opti kih ure aja Proizv.kancelarijskih i ra unskih ma ina Proizv.kancelarijskih i ra unskih ma ina Proizv. kancelarijskih ma ina Proizv. kancelarijskih ma ina Proizv. ra unskih ma ina Proizv. ra unskih ma ina Proizv. dr. elektri nih ma ina i aparata Proizv. elektri nih motora i generatora Proizv. elektri nih motora i generatora Proizv. elektri nih motora i generatora Proizv. opreme za distribuciju el. energ. Proizv. opreme za distribuciju el. energ. Proizv. opreme za distribuciju el. energ. Proizv. izolovane ice i kablova Proizv. izolovane ice i kablova Proizv. izolovane ice i kablova Proizv. akumulatora, elija i baterija Proizv. akumulatora, elija i baterija Proizv. akumulatora, elija i baterija Proizv. sijalica i ure aja za osvetljenje Proizv. sijalica i ure aja za osvetljenje Proizv. sijalica i ure aja za osvetljenje Proizv. ostale elektri ne opreme Proizv. elektro-opreme za motore, vozila Proizv. elektro-opreme za motore, vozila Proizv. dr. elektri ne opreme Proizv. ugljeno-grafitnih proizvoda Proizv. elektroinstalacionog materijala Proizv. radio, TV i komunikacine opreme Proizv. elektronskih komponenata Proizv. elektronskih komponenata Proizv. elektronskih komponenata Proizv. TV i radio-predajnika Proizv. TV i radio-predajnika Proizv. TV i radio-predajnika Proizv. TV i radio-prijemnika Proizv. TV i radio-prijemnika Proizv. TV i radio-prijemnika Proizv.preciznih i opti kih instrumenata Proizv. medicinske i hirur ke opreme Proizv. medicinske i hirur ke opreme Proizv. rendgen aparata Proizv. ortopedskih aparata i dr. opreme Proizv. mernih instrumenata i aparata Proizv. mernih instrumenata i aparata Proizv. mernih instrumenata i aparata Proizv. opreme za industrijsku kontrolu Proizv. opreme za industrijsku kontrolu Proizv. opreme za industrijsku kontrolu Proizv. opti ke i fotografske opreme Proizv. opti ke i fotografske opreme Proizv. opti ke i fotografske opreme Proizv. satova i asovnika Proizv. satova i asovnika Proizv. satova i asovnika Proizv. saobra ajnih sredstava Proizv. motornih vozila i prikolica

GORE

GORE

341 3410 34101 34102 34103 34104 342 3420 34200 343 3430 34300 35 351 3511 35110 3512 35120 352 3520 35201 35202 353 3530 35300 354 3541 35410 3542 35420 3543 35430 355 3550 35500 GLJ 36 361 3611 36110 3612 36120 3613 36130 3614 36140 3615 36150 362 3621 36210 3622 36220 363 3630 36300 364 3640 36400 365 3650 36500 366 3661 36610 3662 36620 3663 36631 36632 36633 37 371 3710 37100 372 3720 37200 D 40 401 4010 40101

Proizv. motornih vozila Proizv. motornih vozila Proizv. motora za motorna vozila Proizv. kamiona i specijalnih vozila Proizv. automobila Proizv. traktora, osim za poljoprivredu Proizv. karoserija, prikolica i sl. Proizv. karoserija, prikolica i sl. Proizv. karoserija, prikolica i sl. Proizv. delova i pribora za vozila Proizv. delova i pribora za vozila Proizv. delova i pribora za vozila Proizv. ostalih saobra ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i amaca Izgradnja i opravka brodova Izgradnja i opravka brodova Izgradnja i opravka amaca Izgradnja i opravka amaca Proizv. lokomotiva i voznog parka Proizv. lokomotiva i voznog parka Proizv. inskih vozila Opravka inskih vozila Proizv. vazdu nih i svemirskih letilica Proizv. vazdu nih i svemirskih letilica Proizv. vazdu nih i svemirskih letilica Proizv. motocikala i bicikala Proizv. motocikala Proizv. motocikala Proizv. bicikala Proizv. bicikala Proizv. sredstava za prevoz invalida Proizv. sredstava za prevoz invalida Proizv. dr. saobra ajnih sredstava Proizv. dr. saobra ajnih sredstava Proizv. dr. saobra ajnih sredstava Ostala prera iva ka industrija Proizv. name taja i sl. proizvoda Proizv. name taja Proizv. stolica i sedi ta Proizv. stolica i sedi ta Proizv. name taja za kancelarije Proizv. name taja za kancelarije Proizv. kuhinjskog name taja Proizv. kuhinjskog name taja Proizv. ostalog name taja Proizv. ostalog name taja Proizv. madraca Proizv. madraca Proizv. nakita Kovanje novca i medalja Kovanje novca i medalja Proizv. nakita i sl. predmeta Proizv. nakita i sl. predmeta Proizv. muzi kih instrumenata Proizv. muzi kih instrumenata Proizv. muzi kih instrumenata Proizv. predmeta za sportske potrebe Proizv. predmeta za sportske potrebe Proizv. predmeta za sportske potrebe Proizv. igara i igra aka Proizv. igara i igra aka Proizv. igara i igra aka Proizv. ostalih raznovrsnih predmeta Proizv. imitacije nakita Proizv. imitacije nakita Proizv. metli i etaka Proizv. metli i etaka Ostala proizv. raznovrsnih predmeta Proizv. ibica Proizv. suncobrana i ki obrana Proizv. ostalih raznovrsnih proizvoda Recikla a Recikla a metalnih otpadaka i ostataka Recikla a metalnih otpadaka i ostataka Recikla a metalnih otpadaka i ostataka Recikla a nemetalnih otpadaka i ostataka Recikla a nemetalnih otpadaka i ostataka Recikla a nemetalnih otpadaka i ostataka PROIZV. EL. ENERGIJE, GASA I VODE Proizv. el. energije, gasa i tople vode Proizv. i distribucija el. energije Proizv. i distribucija el. energije Proizv. hidroelektri ne energije

GORE

GORE

40102 40103 40104 40105 40106 402 4020 40201 40202 40203 403 4030 40300 41 410 4100 41000 45 451 4511 45110 4512 45120 452 4521 45210 4522 45220 4523 45230 4524 45240 4525 45250 453 4531 45310 4532 45320 4533 45330 4534 45340 454 4541 45410 4542 45420 4543 45430 4544 45440 4545 45450 455 4550 45500 E 50 501 5010 50100 502 5020 50200 503 5030 50300 504 5040 50401 50402 505 5050 50500 51 511 5111 51110 5112 51120 5113

Proizv. termoelektri ne energije Proizv. nuklearno-elektri ne energije Proizv. el. energije iz drugih izvora Prenos elektri ne energije Distribucija elektri ne energije Proizv. i distribucija gasa Proizv. i distribucija gasa Proizv. karbogasa Proizv. gasa za komunalne svrhe Distribucija gasa Proizv. i snabdevanje parom, toplom vodom Proizv. i snabdevanje parom, toplom vodom Proizv. i snabdevanje parom, toplom vodom Pre i avanje i distribucija vode Pre i avanje i distribucija vode Pre i avanje i distribucija vode Pre i avanje i distribucija vode GRA EVINARSTVO Gra evinarstvo Pripremni radovi Ru enje objekata, zemljani radovi Ru enje objekata, zemljani radovi Ispitivanje terena bu enjem i sondiranjem Ispitivanje terena bu enjem i sondiranjem Izgradnja objekata i delova, niskogradnja Grubi gra evinski radovi Grubi gra evinski radovi Monta a krovnih konstrukcija Monta a krovnih konstrukcija Izgradnja saobra ajnica, pista i sl. Izgradnja saobra ajnica, pista i sl. Izgradnja hidrogra evinskih objekata Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ost.gra evinski i specijalizovani radovi Ost.gra evinski i specijalizovani radovi Instalacioni radovi Postavljanje elektro-instalacija i opreme Postavljanje elektro-instalacija i opreme Izolacioni radovi Izolacioni radovi Postavljanje cevnih instalacija Postavljanje cevnih instalacija Ostali instalacioni radovi Ostali instalacioni radovi Zavr ni radovi Malterisanje Malterisanje Ugradnja stolarije Ugradnja stolarije Postavljanje podnih i zidnih obloga Postavljanje podnih i zidnih obloga Bojenje i zastakljivanje Bojenje i zastakljivanje Ostali zavr ni radovi Ostali zavr ni radovi Iznajmljivanje gra evinske opreme Iznajmljivanje gra evinske opreme Iznajmljivanje gra evinske opreme TRGOVINA NA VELIKO I MALO, OPRAVKA Prodaja i opravka vozila Prodaja motornih vozila Prodaja motornih vozila Prodaja motornih vozila Odr avanje i opravka motornih vozila Odr avanje i opravka motornih vozila Odr avanje i opravka motornih vozila Prodaja delova,pribora za motorna vozila Prodaja delova,pribora za motorna vozila Prodaja delova,pribora za motorna vozila Prodaja motocikala i delova, opravka Prodaja motocikala i delova, opravka Prodaja motocikala, delova i pribora Odr avanje i opravka motocikala Trgovina na malo motornim gorivima Trgovina na malo motornim gorivima Trgovina na malo motornim gorivima Trgovina na veliko i posredovanje Posredovanje u trgovini na veliko Posredovanje u prodaji agro-sirovina Posredovanje u prodaji agro-sirovina Posredovanje u prodaji goriva i ruda Posredovanje u prodaji goriva i ruda Posredovanje u prodaji gra e i sl.

GORE

GORE

51130 5114 51140 5115 51150 5116 51160 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 5121 51210 5122 51220 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 5132 51320 5133 51330 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 514 5141 51410 5142 51420 5143 51430 5144 51440 5145 51450 5146 51460 5147 51470 515 5151 51510 5152 51520 5153 51530 5154 51540 5155 51550 5156 51560 5157 51570 516 5161 51610 5162 51620 5163 51630 5164 51640 5165

Posredovanje u prodaji gra e i sl. Posredovanje u prodaji ma ina i sl. Posredovanje u prodaji ma ina i sl. Posredovanje u prodaji name taja i sl. Posredovanje u prodaji name taja i sl. Posredovanje u prodaji tekstila, ode e Posredovanje u prodaji tekstila, ode e Posredovanje u prodaji hrane, pi a Posredovanje u prodaji hrane, pi a Posredovanje u specijalizovanoj prodaji Posredovanje u specijalizovanoj prodaji Posredovanje u prodaji raznih proizvoda Posredovanje u prodaji raznih proizvoda Trg. na veliko agro-sirovinama Trg. na veliko semenjem, hranom Trg. na veliko semenjem, hranom Trg. na veliko cve em i rastinjem Trg. na veliko cve em i rastinjem Trg. na veliko ivim ivotinjama Trg. na veliko ivim ivotinjama Trg. na veliko ko om Trg. na veliko ko om Trg. na veliko sirovim duvanom Trg. na veliko sirovim duvanom Trg. na veliko hranom, pi ima Trg. na veliko vo em i povr em Trg. na veliko vo em i povr em Trg.na veliko mesom, proizvodima od mesa Trg.na veliko mesom, proizvodima od mesa Trg. na veliko mlekom, jajima i mastima Trg. na veliko mlekom, jajima i mastima Trg. na veliko pi ima Trg. na veliko pi ima Trg. na veliko duvanskim proizvodima Trg. na veliko duvanskim proizvodima Trg. na veliko e erom, okoladom i sl. Trg. na veliko e erom, okoladom i sl. Trg. na veliko kafom, ajevima i sl. Trg. na veliko kafom, ajevima i sl. Nespecijalizovana trg. na veliko hranom Nespecijalizovana trg. na veliko hranom Trg. na veliko ostalom hranom Trg. na veliko ostalom hranom Trg. na veliko ku nim predmetima Trg. na veliko tekstilom Trg. na veliko tekstilom Trg. na veliko ode om i obu om Trg. na veliko ode om i obu om Trg. na veliko radio, TV i dr. aparatima Trg. na veliko radio, TV i dr. aparatima Trg. na veliko staklarijom, bojama i sl. Trg. na veliko staklarijom, bojama i sl. Trg. na veliko toaletnim proizvodima Trg. na veliko toaletnim proizvodima Trg. na veliko farmaceutskim proizvodima Trg. na veliko farmaceutskim proizvodima Trg. na veliko dr. ku nim proizvodima Trg. na veliko dr. ku nim proizvodima Trg.na veliko repro-materijalom,otpacima Trg. na veliko gorivima Trg. na veliko gorivima Trg. na veliko metalima i rudama Trg. na veliko metalima i rudama Trg. na veliko gra evinskim materijalom Trg. na veliko gra evinskim materijalom Trg. na veliko opremom za grejanje Trg. na veliko opremom za grejanje Trg. na veliko hemijskim proizvodima Trg. na veliko hemijskim proizvodima Trg. na veliko dr. repro-materijalom Trg. na veliko dr. repro-materijalom Trg. na veliko otpacima i ostacima Trg. na veliko otpacima i ostacima Trg. na veliko ma inama i ure ajima Trg. na veliko ma inama za obradu metala Trg. na veliko ma inama za obradu metala Trg. na veliko gra evinskim ma inama Trg. na veliko gra evinskim ma inama Trg. na veliko tekstilnim ma inama Trg. na veliko tekstilnim ma inama Trg. na veliko kancelarijskim ma inama Trg. na veliko kancelarijskim ma inama Trg. na veliko ostalim ma inama

51650 5166 51660 517 5170 51700 52 521 5211 52110 5212 52120 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 523 5231 52310 5232 52320 5233 52330 524 5241 52410 5242 52420 5243 52430 5244 52440 5245 52450 5246 52460 5247 52470 5248 52480 525 5250 52500 526 5261 52610 5262 52620 5263 52630 527 5271 52710 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 55 551 5511 55110 5512 55120 552 5521 55211 55212 5522

Trg. na veliko ostalim ma inama Trg. na veliko poljoprivrednim ma inama Trg. na veliko poljoprivrednim ma inama Ostala trg. na veliko Ostala trg. na veliko Ostala trg. na veliko Trg. na malo, osim vozilima; opravka Trg. na malo u nespecijalizovanoj radnji Nespecijalizovana trg. na malo - hrana Nespecijalizovana trg. na malo - hrana Ostala trg. na malo - me ovita roba Ostala trg. na malo - me ovita roba Specijalizovana trg. na malo hranom Trg. na malo vo em i povr em Trg. na malo vo em i povr em Trg. na malo mesom i proizvodima od mesa Trg. na malo mesom i proizvodima od mesa Trg. na malo ribom i ljuskarima Trg. na malo ribom i ljuskarima Trg. na malo hlebom i slatki ima Trg. na malo hlebom i slatki ima Trg. na malo pi ima Trg. na malo pi ima Trg. na malo proizvodima od duvana Trg. na malo proizvodima od duvana Dr. specijalizovana trg. na malo hranom Dr. specijalizovana trg. na malo hranom Trg. na malo farmacetskim preparatima Izdavanje,spravljanje lekova po recepturi Izdavanje,spravljanje lekova po recepturi Trg. na malo medicinskim preparatima Trg. na malo medicinskim preparatima Trg. na malo toaletnim preparatima Trg. na malo toaletnim preparatima Dr.specijalizovana trg.novim proizvodima Trg. na malo tekstilom Trg. na malo tekstilom Trgovina na malo ode om Trgovina na malo ode om Trg. na malo obu om i predmetima od ko e Trg. na malo obu om i predmetima od ko e Trg. na malo name tajem Trg. na malo name tajem Trg. na malo ku nim aparatima Trg. na malo ku nim aparatima Trg. na malo metalnom robom, bojama i sl. Trg. na malo metalnom robom, bojama i sl. Trg. na malo knjigama, novinama i sl. Trg. na malo knjigama, novinama i sl. Dr. trg. na malo - specijalizovane radnje Dr. trg. na malo - specijalizovane radnje Trg. na malo polovnom robom, u radnji Trg. na malo polovnom robom, u radnji Trg. na malo polovnom robom, u radnji Trg. na malo izvan radnje Trg. na malo robom preko po te Trg. na malo robom preko po te Trg. na malo na tezgama i pijacama Trg. na malo na tezgama i pijacama Ostala trg. na malo izvan radnji Ostala trg. na malo izvan radnji Opravka predmeta za li nu upotrebu Opravka obu e i ostalih predmeta od ko e Opravka obu e i ostalih predmeta od ko e Opravka elektri nih ku nih aparata Opravka radio i TV aparata Opravka dr. elektri nih ku nih aparata Opravka satova, asovnika i nakita Opravka satova, asovnika i nakita Ostala opravka Ostala opravka HOTELI I RESTORANI Hoteli i restorani Hoteli Hoteli i moteli, s restoranom Hoteli i moteli, s restoranom Hoteli i moteli, bez restorana Hoteli i moteli, bez restorana Kampovi i drugi sme taj za kra i boravak Omladinska odmarali ta, domovi i ku e De ja i omladinska odmarali ta Planinarski domovi i ku e Kampovi

GORE

55220 5523 55231 55232 55233 553 5530 55300 554 5540 55400 555 5551 55510 5552 55520 Z 60 601 6010 60100 602 6021 60211 60212 6022 60220 6023 60230 6024 60240 6025 60250 603 6030 60300 61 611 6111 61110 6112 61120 612 6120 61200 62 621 6210 62100 622 6220 62200 623 6230 62300 63 631 6311 63110 6312 63120 632 6321 63211 63212 63213 63214 6322 63221 63222 6323 63230 633 6330 63300 634 6340 63400 64 641 6411 64110 6412

Kampovi Ostali nepomenuti sme taj Radni ka odmarali ta Turisti ki sme taj u doma oj radinosti Ostali sme taj za kra i boravak Restorani Restorani Restorani Barovi Barovi Barovi Kantine i ketering Kantine Kantine Ketering Ketering SAOBRA AJ, SKLADI TENJE I VEZE Kopneni saobra aj i cevovodni transport elezni ki saobra aj elezni ki saobra aj elezni ki saobra aj Ostali kopneni saobra aj Redovan prevoz putnika,drumski i gradski Prevoz putnika u drumskom saobra aju Prevoz putnika u gradskom saobra aju Taksi prevoz Taksi prevoz Dr. prevoz putnika u drumskom saobra aju Dr. prevoz putnika u drumskom saobra aju Dr. prevoz putnika u kopnenom saobra aju Dr. prevoz putnika u kopnenom saobra aju Prevoz robe u drumskom saobra aju Prevoz robe u drumskom saobra aju Cevovodni transport Cevovodni transport Cevovodni transport Vodeni saobra aj Pomorski i priobalni saobra aj Pomorski saobra aj Pomorski saobra aj Saobra aj u priobalnim morskim vodama Saobra aj u priobalnim morskim vodama Saobra aj unutra njim vodenim putevima Saobra aj unutra njim vodenim putevima Saobra aj unutra njim vodenim putevima Vazdu ni saobra aj Vazdu ni saobra aj, linijski Vazdu ni saobra aj, linijski Vazdu ni saobra aj, linijski Vazdu ni saobra aj, vanredni Vazdu ni saobra aj, vanredni Vazdu ni saobra aj, vanredni Vasionski saobra aj Vasionski saobra aj Vasionski saobra aj Prate e aktivnosti i putni ke agencije Pretovar tereta i skladi tenje Pretovar tereta Pretovar tereta Skladi ta i stovari ta Skladi ta i stovari ta Ostale prate e aktivnosti u saobra aju Dr. aktivnosti u kopnenom saobra aju Odr avanje i nega kola Odr avanje pruga Odr avanje ure aja na eleznici Usluge u drumskom saobra aju Dr. aktivnosti u vodenom saobra aju Usluge u pomorskom saobra aju Usluge u re nom i jezerskom saobra aju Dr. aktivnosti u vazdu nom saobra aju Dr. aktivnosti u vazdu nom saobra aju Delatnost putni kih agencija i sl. Delatnost putni kih agencija i sl. Delatnost putni kih agencija i sl. Aktivnost drugih posrednika u saobra aju Aktivnost drugih posrednika u saobra aju Aktivnost drugih posrednika u saobra aju Po tanske aktivnosti i telekomunikacije Po tanske aktivnosti, isporuka po iljki Delatnost po ta Delatnost po ta Isporuka po iljki, osim nacionalnih po ta

GORE

64120 642 6420 64200 I 65 651 6511 65110 6512 65121 65122 65123 652 6521 65210 6522 65220 6523 65231 65232 66 660 6601 66010 6602 66020 6603 66030 67 671 6711 67110 6712 67120 6713 67130 672 6720 67200 J 70 701 7011 70110 7012 70120 702 7020 70200 703 7031 70310 7032 70320 71 711 7110 71100 712 7121 71210 7122 71220 7123 71230 713 7131 71310 7132 71320 7133 71330 7134 71340 714 7140 71400 72 721 7210 72100 722

Isporuka po iljki, osim nacionalnih po ta Telekomunikacije Telekomunikacije Telekomunikacije FINANSIJSKO POSREDOVANJE Finansijsko posredovanje Monetarne institucije Centralne banke Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Po tanske tedionice Ostalo tedno-kreditno poslovanje Ostalo finansijsko posredovanje Finansijski lizing Finansijski lizing Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje Obavljanje platnog prometa u zemlji Nepomenuto finansijsko posredovanje Osiguranje i penzijski fondovi Osiguranje i penzijski fondovi Osiguranje ivota Osiguranje ivota Penzijski fondovi Penzijski fondovi Ostalo osiguranje Ostalo osiguranje Dr. poslovi u finansijskom posredovanju Dr. poslovi u finansijskom posredovanju Upravljanje finansijskim tr i tem Upravljanje finansijskim tr i tem Posredovanje s hartijama od vrednosti Posredovanje s hartijama od vrednosti Dr.pomo ni poslovi u finans. posredovanju Dr.pomo ni poslovi u finans. posredovanju Dr.pomo ni poslovi za osiguranje Dr.pomo ni poslovi za osiguranje Dr.pomo ni poslovi za osiguranje POSLOVI S NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE Poslovi s nekretninama Poslovi s nekretninama za svoj ra un Razvoj projekata o nekretninama Razvoj projekata o nekretninama Kupo-prodaja nekretnina za svoj ra un Kupo-prodaja nekretnina za svoj ra un Iznajmljivanje nekretnina Iznajmljivanje nekretnina Iznajmljivanje nekretnina Poslovi s nekretninama za tu ra un Agencije za nekretnine Agencije za nekretnine Upravljanje nekretninama za tu ra un Upravljanje nekretninama za tu ra un Iznajmljivanje ma ina i opreme Iznajmljivanje automobila Iznajmljivanje automobila Iznajmljivanje automobila Iznajmljivanje dr. saobra ajnih sredstava Iznajmljivanje dr.kopnenih saob.sredstava Iznajmljivanje dr.kopnenih saob.sredstava Iznajmljivanje sredstava za vodeni saobr. Iznajmljivanje sredstava za vodeni saobr. Iznajmljivanje sredstava za vazdu ni saob. Iznajmljivanje sredstava za vazdu ni saob. Iznajmljivanje ostalih ma ina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih ma ina Iznajmljivanje poljoprivrednih ma ina Iznajmljivanje gra evinskih ma ina Iznajmljivanje gra evinskih ma ina Iznajmljivanje biro-ma ina i kompjutera Iznajmljivanje biro-ma ina i kompjutera Iznajmljivanje ostalih ma ina i opreme Iznajmljivanje ostalih ma ina i opreme Iznajmljivanje predmeta za li nu upotrebu Iznajmljivanje predmeta za li nu upotrebu Iznajmljivanje predmeta za li nu upotrebu Kompjuterske i srodne aktivnosti Pru anje saveta u vezi s kompjuterima Pru anje saveta u vezi s kompjuterima Pru anje saveta u vezi s kompjuterima Saveti i izrada kompjuterskih programa

GORE

GORE

7220 72200 723 7230 72300 724 7240 72400 725 7250 72500 726 7260 72600 73 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 73109 732 7320 73201 73202 74 741 7411 74111 74112 7412 74120 7413 74130 7414 74140 7415 74150 742 7420 74201 74202 74203 74204 743 7430 74300 744 7440 74401 74402 745 7450 74500 746 7460 74600 747 7470 74700 748 7481 74810 7482 74820 7483 74830 7484 74840 K 75 751 7511 75110 7512 75120 7513 75130 7514 75140 752

Saveti i izrada kompjuterskih programa Saveti i izrada kompjuterskih programa Obrada podataka Obrada podataka Obrada podataka Izgradnja baza podataka Izgradnja baza podataka Izgradnja baza podataka Odr avanje, opravka biro i sl. ma ina Odr avanje, opravka biro i sl. ma ina Odr avanje, opravka biro i sl. ma ina Ostali poslovi u vezi s kompjuterima Ostali poslovi u vezi s kompjuterima Ostali poslovi u vezi s kompjuterima Istra ivanje i razvoj Istra ivanje u prirodnim naukama Istra ivanje u prirodnim naukama Istra ivanje u matematici Istra ivanje u tehni kim naukama Istra ivanje u biotehni kim naukama Istra ivanje u medicinskim naukama Istra ivanje u multidisciplinar. naukama Istra ivanje u dr. prirodnim naukama Istra ivanje u dru tvenim naukama Istra ivanje u dru tvenim naukama Istra ivanje u dru tvenim naukama Istra ivanje humanisti kim naukama Ostale poslovne aktivnosti Pravni, menad ment i holding poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ostali pravni poslovi Ra unovodstveni, poslovi kontrole i sl. Ra unovodstveni, poslovi kontrole i sl. Istra ivanje tr i ta i javnog mnenja Istra ivanje tr i ta i javnog mnenja Konsalting i menad ment poslovi Konsalting i menad ment poslovi Holding poslovi Holding poslovi Arhitektonski i in enjerski poslovi Arhitektonski i in enjerski poslovi Prostorno planiranje Projektovanje gra evinskih i dr. objekata In enjering Dr. arhitektonski i in enjerski poslovi Tehni ko ispitivanje i analiza Tehni ko ispitivanje i analiza Tehni ko ispitivanje i analiza Reklama i propaganda Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande Delatnost biroa za zapo ljavanje Delatnost biroa za zapo ljavanje Delatnost biroa za zapo ljavanje Delatnost tra enja lica i za tite Delatnost tra enja lica i za tite Delatnost tra enja lica i za tite i enje objekata i enje objekata i enje objekata Ostale poslovne aktivnosti Fotografske usluge Fotografske usluge Usluge pakovanja Usluge pakovanja Sekretarske i prevodila ke aktivnosti Sekretarske i prevodila ke aktivnosti Dr. nepomenute poslovne aktivnosti Dr. nepomenute poslovne aktivnosti DR AVNA UPRAVA I SOCIJALNO OSIGURANJE Dr avna uprava i socijalno osiguranje Dr avna uprava Delatnost dr avnih organa Delatnost dr avnih organa Ure enje poslovanja dru tvenih delatnosti Ure enje poslovanja dru tvenih delatnosti Ure enje poslovanja privrede Ure enje poslovanja privrede Pomo ni poslovi za funkcionisanje dr ave Pomo ni poslovi za funkcionisanje dr ave Usluge dr avnih organa za zemlju

GORE

7521 75210 7522 75220 7523 75230 7524 75240 7525 75250 753 7530 75300 L 80 801 8010 80101 80102 80103 80104 802 8021 80210 8022 80220 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 8032 80321 80322 80323 80324 80325 80326 80329 804 8041 80410 8042 80420 LJ 85 851 8511 85110 8512 85120 8513 85130 8514 85141 85142 852 8520 85200 853 8531 85311 85312 85313 8532 85321 85322 M 90 900 9000 90000 91 911 9111 91110 9112 91120 912

Poslovi sa inostranstvom Poslovi sa inostranstvom Poslovi odbrane Poslovi odbrane Sudske i pravosudne aktivnosti Sudske i pravosudne aktivnosti Javna bezbednost Javna bezbednost Delatnost vatrogasnih jedinica Delatnost vatrogasnih jedinica Obavezno socijalno osiguranje Obavezno socijalno osiguranje Obavezno socijalno osiguranje OBRAZOVANJE Obrazovanje Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje op teg tipa Osnovno specijalno obrazovanje Osnovno obrazovanje posebnog tipa Pred kolsko obrazovanje Srednje obrazovanje Op te srednje obrazovanje Op te srednje obrazovanje Tehni ko i stru no srednje obrazovanje Tehni ko i stru no srednje obrazovanje Vi e i visoko obrazovanje Vi e obrazovanje Vi e ekonomske i upravne kole Vi e tehni ke kole Vi e medicinske kole Vi e poloprivivredne i umarske kole Vi e pedago ke kole Vi e umetni ke kole Ostale vi e kole Visoko obrazovanje Prirodno-matemati ki fakulteti Tehni ki fakulteti Poljop. veterinarski i umarski fakulteti Medicinski fakulteti Fakulteti dru tvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko- kolske ustanove Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost kola za voza e Delatnost kola za voza e Ostalo obrazovanje Ostalo obrazovanje ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena za tita stanovni tva Delatnost bolnica Delatnost bolnica Medicinska praksa Medicinska praksa Stomatolo ka praksa Stomatolo ka praksa Ostala zdravstvena za tita stanovni tva Medicinska rehabilitacija Ostala zdravstvena za tita Veterinarske aktivnosti Veterinarske aktivnosti Veterinarske aktivnosti Socijalna za tita Socijalna za tita, sa sme tajem Domovi u enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna za tita, sa sme tajem Socijalni rad, bez sme taja Ustanove za dnevni boravak dece Ostali socijalni rad, bez sme taja DR. KOMUNALNE, DRU TVENE I LI NE USLUGE Odstranjivanje otpadaka, sme a i sl. Odstranjivanje otpadaka, sme a i sl. Odstranjivanje otpadaka, sme a i sl. Odstranjivanje otpadaka, sme a i sl. Delatnost organizacija na bazi u lanjenja Delatnost strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udru enja Delatnost poslovnih udru enja Delatnost strukovnih udru enja Delatnost strukovnih udru enja Delatnost sindikata

GORE

GORE

GORE

9120 91200 913 9131 91310 9132 91320 9133 91330 92 921 9211 92110 9212 92120 9213 92130 922 9220 92200 923 9231 92310 9232 92320 9233 92330 9234 92340 924 9240 92400 925 9251 92511 92512 9252 92521 92522 9253 92530 926 9261 92610 9262 92621 92622 927 9271 92710 9272 92720 93 930 9301 93010 9302 93020 9303 93030 9304 93040 9305 93050 N 95 950 9500 95000 NJ 99 990 9900 99000

Delatnost sindikata Delatnost sindikata Ostale organizacije na bazi u lanjenja Delatnost verskih organizacija Delatnost verskih organizacija Delatnost politi kih organizacija Delatnost politi kih organizacija Nepomenute organizac. na bazi u lanjenja Nepomenute organizac. na bazi u lanjenja Sportske, kulturne i sl. aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Kinematografska i video-proizvodnja Kinematografska i video-distribucija Kinematografska i video-distribucija Prikazivanje filmova Prikazivanje filmova Radio i televizijske aktivnosti Radio i televizijske aktivnosti Radio i televizijske aktivnosti Ostale zabavne aktivnosti Umetni ko i knji evno stvarala tvo Umetni ko i knji evno stvarala tvo Rad umetni kih ustanova Rad umetni kih ustanova Va arske aktivnosti i zabavni parkovi Va arske aktivnosti i zabavni parkovi Nepomenute zabavne aktivnosti Nepomenute zabavne aktivnosti Delatnost novinskih agencija Delatnost novinskih agencija Delatnost novinskih agencija Delatnost biblioteka, arhiva i muzeja Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Delatnost arhiva Delatnost muzeja i za tita objekata Delatnost muzeja, galerija i zbirki Za tita kulturnih dobara Delatnost botani kih i zoolo kih vrtova Delatnost botani kih i zoolo kih vrtova Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Delatnost sportskih arena i stadiona Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Nepomenute sportske aktivnosti Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Kockanje i kla enje Nepomenute rekreativne aktivnosti Nepomenute rekreativne aktivnosti Ostale uslu ne delatnosti Ostale uslu ne delatnosti Pranje i hemijsko i enje Pranje i hemijsko i enje Frizerski i dr. tretmani za ulep avanje Frizerski i dr. tretmani za ulep avanje Pogrebne i prate e aktivnosti Pogrebne i prate e aktivnosti Tretmani za pobolj anje fizi kog stanja Tretmani za pobolj anje fizi kog stanja Nepomenute uslu ne aktivnosti Nepomenute uslu ne aktivnosti DOMA INSTVA SA ZAPOSLENIM LICIMA Doma instva sa zaposlenim licima Doma instva sa zaposlenim licima Doma instva sa zaposlenim licima Doma instva sa zaposlenim licima EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TELA Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela

GORE

GORE