of 32 /32

ko Basa Maranao - DEPED-LDN

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ko Basa Maranao - DEPED-LDN
Page 2: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

Pangalan ng

Humiram

Kailan Ipi-

nahiram Kondisyon

Kailan Is-

inauli Kondisyon

Talaan ng Paggamit ng Modyul

Paaralan:

Purok:

Sangay:

Rehiyon:

Kailan natanggap sa paaralan:

Gamitin ang sumusunod na titik sa pagtatala ng kondisyon ng modyul:

A (Bago)

B (Gamit na ngunit maayos pa)

C (May kaunting sira)

D (Maraming sira)

Page 3: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

Mamatiya Tano

Gonanao ko Kiphangendaon

ko Basa Maranao

1

Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na

inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at

pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat

namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon

na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran

ng Edukasyon sa [email protected].

Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at

mungkahi.

Page 4: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

Mamatiya Tano Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao Ortograpiya Unang Edisyon, 2013 ISBN: 978-971-9990-03-1

Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas

Pambansa Bilang 8293: Hindi maaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang

akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng

pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa

pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaring gawin ng nasabing

ahensiya o tangapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,

ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na

ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at

mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang

ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda

ang karapatang-aring iyon.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon

Kalihim: Br. Armin Luistro FSC

Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano

Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz

Inilimbag sa Pilipinas ng ____________

Department of Education-Instructional Materials Council

Secretariat (DepEd-IMCS)

Office Address: 2nd Floor Dorm G, PSC Complex,

Meralco Avenue. Pasig City, Philippines 1600

Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072

E-mail Address: [email protected]

Mga Bumuo ng Ortograpiya

Mga manunulat: Saada J. Tubing, Pendi M. Ibrahim, Azisah A. Naga Sandor B. Abad, KWF

Mga tagasuri: Rosalina J. Villaneza Ph.D.

Gumuhit ng mga larawan: Noel B. Corpuz,

Jason O. Villena

Jacinto Cepeda

Naglayout: Aileen Nacario Ilagan

Page 5: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

iii

Mensahe

Bro. Armin Luistro

Page 6: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

Manga Madadalem Sii

Pamekasan ...................................................................... iv

Manga Batang ago Kasorat ..................................... 1

Bitikan ko Koropan........................................................ 11

Maana o manga Khakalilidan a Katharo ago

Sataga a Katharo ......................................................... 19

Page 7: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

Manga Batang

ago Kasorat

Page 8: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

2

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

Alpabetong Maranao

Batang Baris Manga Batang a

Da Baris iyan Miyadowa a Baris, Baris-

Batang & Diptonggo

18 4 14

Miyadowa Baris-Batang:

mblag

brit

grapon

trapo

kri

Diptonggo:

Aw:

taw

palaw

paitaw

Ao:

Maranao

Ranao

Lanao

Ay:

walay

amay

daway

Oy:

aroy

apoy

soroy

Page 9: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

3

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

Bitikan ko Kapagosara Sangkai a manga Batang:

1. So batang a Ee na pagosaren ko kisoraten ko manga katharo a Maranao a

mategas a kapembalesaon. Matatago ini lalayon ko ikadowa taga o

katharo. Ibarat o kisoraten ko: nem, dempas, leb, ago keleb.

2. Aya da sa ngkai a alpabeto na so batang a Cc, Ff, Jj, Qq, Vv, Xx, ago Zz.

Giyangkai a manga batang na pagosaren ko kisoraten ko manga katharo

a da sa basa Maranao.

3. So peman so batang a Hh na phagosaren igira a mbalesen ka so mategas a

katharo. Ipesompat so Hh sangkaya a manga batang ( t, k s, p ) aya manga

ibarat iyan na ( tharo, thengel, khan, shator, phanik, phamasa, phanog) .

Ago so batang a Hh na pagosaren pen ko ngaran a taw ibarat o (Hamid,

Hamdag, Hassan, Hapsa ).

4. Para di karimbotan so manga wata ko kaosara ko U ago O na pagosaren so

O ko manga katharo a pekhaosaran sa O na so U na pagosaren ko manga

ngaran a taw, inged ago ped pen a da sa basa Maranao.

Ibarat:

Usman - ngaran a taw

Tugaya - ngaran a inged

Uniform - ngaran a nganinsan

Ummah - ngaran a kipaparatiyaya

Manga Batang:

So Alpabeto a Maranao na kadadaleman sa sapolo ago walo (18) a

manga batang. Ogaid na aden a telo a batang sa Maranao a di- lalayon

pekhaosar ko kasorat sa Maranao ka pekhasaliyowan o ped a batang datar o

batang a Ee a daa todek iyan ko poro iyan ago so Ëë a totodekan.

Sii ko bago a inembaalan a okitokit o kasorat sa Maranao a kiya opaka-

tan ko manga propesyunal, phamangendao ago mangaala i sowa /katao ko

basa Maranao a batenger a manga Maranao na aden a inipagoman iran a pito

a batang. Kinowa iran a ngkai a manga batang ko basa a Arabic a lalayon

pekhaosar ko manga katharo a Maranao. Ogaid na da sii mirakes a ngkai a pito

a batang ka inibegay den a katao ko manga pemangendao sa madrasa so ki-

pangendaonon ko manga wata.

Kasorat:

Pagosaren o manga Maranao ko kasorat iran sa manga katharo sa basa

Maranao a ngkai a sapolo ago walo (18) a manga batang o alpabeto iran. So

batang a Ee na pagosaren ko manga katharo a manga tetegas i oni igira pem-

balesen. Datar mambo o batang a Hh a pagosaren ko manga katharo a igira

pembalesen na aden a pephakapoon a endo sa ngari tano. ( Ilayin so manga

ibarat a katharo sangkai a phakatondog a lekatan). Pekhaosar pen a ngkai a

batang a Ee ago Hh ko manga ngaran a taw, inged, ago nganinsan a da sa basa

Maranao.

So peman so manga batang a Cc, Ff, Jj, Qq, Vv, Xx, Yy ago Zz a da ko

manga batang a Maranao na phagosaren ko kisoraten ko manga ngaran a taw,

inged, darepa ago manga nganinsan a da sa basa a Maranao odi na daa rekon

o manga Maranao.

Page 10: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

4

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

Mga Batang

Mm

mama

Aa

amo

Ss

saging

Oo

olan

Page 11: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

5

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

Nn

nanas

Ii

ikog

Kk

kamais

Tt

totok

Page 12: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

6

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

Bb

bawoo

Pp

pato

Gg

gatas

Ee

keleb

Page 13: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

7

Ll

lima

Dd

dalog

Rr

rilos

NGng

ngirong

Page 14: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

8

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

Ww

walay

Yy

Oyo-oyo

Page 15: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

Bitikan ko Koropan

Page 16: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

10

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

GRAMATIKA-MARANAO

I. Manga ngaran a taw, darepa ago nganinsan.

Ngaran (Panggalan).

FILIPINO MARANAO ENGLISH

I. Kailanan I. Kadakel

A. Isahan A. Kanggaisa

kapatid pagari

B. Dalawahan B. Kanggadowa

magkapatid magari

C. Maramihan C. Kadakelan

magkakapatid magari-ari

II. Kasarian II. Kaatawi

A. Pambabae A. Kabababay

ina ina

ate kaka babay

tiya babo

B. Panlalaki B. Kamamamai

ama ama

kuya kaka mama

tiyo bapa

C. Di-tiyak C. Di- tendo

pinsan thenged

magulang lokes

kapatid pagari

D. Walang Kasarian D. Da -Kaatawi

lapis pansom

mesa lamisaan

Page 17: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

11

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

FILIPINO MARANAO ENGLISH

Ang – bata So – wata

Ang mga - bata So manga – wata

Si - kuya Si – kaka mama

Sina- kuya at ate Siki- kaka mama ago

kaka babay

Kay kuya Ki kaka mama

Kina kuya at ate Siki kaka mama ago

si kaka babay

III. Panghalip

IV. Pandiwa

FILIPINO MARANAO ENGLISH

ako saken

ikaw seka

siya sekaniyan

kayo sekano

kami sekami

tayo seketano

sila siran

ito giyai / giyaya

iyan giyanan

iyon giyoto

dito sii

diyan san

doon roo

FILIPINO MARANAO ENGLISH

Panahunan Masa

Nakaraan Miyaipos

Hal. Kumain, sumu-

lat, umaraw

Ibarat: komiyan,

misorat, somininang

Kasalukuyan Kapapantagan

II. Kaosara Ko “so” (Paggamit ng “ang”)

Page 18: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

12

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

V. Pang-Uri FILIPINO MARANAO ENGLISH

Antas Tamanan

a. Payak- hal: ganda a. Tod o katharo- ibarat:, taid

b. Lantay- hal: ma-

ganda

b. Betad -ibarat: mataid

c. Pahambing- hal: mas

maganda

c. Di ipakam-bebetadaan –

ibarat: mas mataid

d. Pasukdol- hal: pina-

kamaganda

d. Pithamanan – ibarat: mi-

yaka taitaid

VI. Parirala at Pangungusap (Manga Sakoyog a Katharo)

FILIPINO MARANAO ENGLISH

Mga Uri Manga Pitibarangan

1. Pasalaysay 1. Kaphanotol Hal. Ang malakas na

hangin ay dumaan.

Ibarat: Somiyagad so ma-

bager a ndo.

2. Pananong 2. Pakaisa Hal: Ano ang dumaan? Ibarat: Antonaa i somiyagad?

3. Padamdam 3. Pangedam Hal: Naku! Dumaan ang

malakas na hangin.

Ibarat: Aydaw! Somiyagad so

mabager a ndo. 4. Pautos 4. Phanonogo

Hal: Pigilan mo ang

malakas na hangin.

Ibarat: Rena ngka so ma-

bager a ndo.

5. Pakiusap 5. Pangampit

Hal. Paki pigil ang

malakas na hangin.

Ibarat: Khapiyaan ka na rena

ngka so mabager a ndo.

FILIPINO MARANAO ENGLISH

Hal. Kumakain, sumusu-

lat, umaaraw

Ibarat. Phekhan, diisorat,

somisinang

Panghinaharap Pakatalingoma

Hal. Kakain, susulat, aaraw Ibarat: Khan, pesorat, sinang

Page 19: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

Maana o manga Khaka-

lilidan a Katharo ago

Sataga a Katharo

Page 20: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

14

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

Maana ko Basa Maranao I. Kalalayaman a manga Kasalam

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

Assalamo alaikom Pangkalahatang pag-

bati sa mga Muslim/

Maranao sa lahat ng

panahon.

Mapiya a kapipita Magandang umaga Good morning

Mapiya khagabi Magandang hapon Good afternoon

Mapipiya ka? Kumusta ka? How are you?

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

olo ulo head

bok buhok hair

bangbang galang-galangan wrist

beneng noo forehead

bias pisngi face

kiray kilay eyebrow

kobal balat skin

ngirong ilong nose

pirpirek pilik-mata Eye lashes

mata mata eyes

modol labi lips

ngipen ngipin tooth

tangila tainga ears

baka baba chin

pisokan biloy dimple

lig leeg neck

waga balikat shoulder

barokan braso arm

lima kamay hand

kemer daliri finger

rareb dibdib chest

II. Manga Anggawta o Lawas

Page 21: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

15

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

tiyan tiyan stomach

posed pusod umbilical cord

bobon hita

pamosoan binti leg

ai Paa foot

kanoko kuko finger nail

palo talampakan

palad ai alak-alakan sole

leb tuhod knee

siko siko elbow

witan balakang thigh

pitot puwit hips

irek kili-kili armpit

III. Manga Ped ko Pamilya

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

ama tatay father

ina nanay mother

babo tiya aunt

bapa tiyo uncle

wata anak child

kaka babay ate elder sister

kaka mama kuya elder brother

ina a bai lola grand mother

ama a dato lolo grand father

ariya bunso youngest child

thenged pinsan cousin

ipag bayaw brother- in law

wiya hipag sister-in law

pakiwataan pamangkin niece /nephew

panogangan biyenan father/mother-in law

miyakamong manugang son/daughter-in law

apo apo grandchildren

idas bilas

patalilowan step son/daughter

balaiya balae

Page 22: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

16

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

IV. Manga Gomagalebek ko Inged

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

imam pari priest

sapiyor drayber driver

katib sakristan church worker

panday karpintero carpenter

panggaway manghihilot midwife

pamomolong albularyo quack doctor

paririmar manghuhula fortune teller

taribasok magsasaka farmer

pamamanai mananahi dress maker

padagang nagtitinda vendor

panginginseda manginginseda fisherman

pangangalot barbero barbers

pangangamet hardinero gardener

pararara manghahabi mat weaver

goro guro teacher

pangangaol manghahabi ng

tela

cloth weaver

pangangawid kargador porter

pamimipi labandera

panininda tagaluto cook

sogoon kasambahay helper

wakil mang-aareglo peacemaker

V. Khakalilidan a Nganinsan, Pangangayamen, ago

Pamomolan

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

amo unggoy monkey

aso aso dog

bedong pusa cat

bengit kuwago owl

darayo agila eagle

riya daga rat

kambing kambing goat

koda kabayo horse

sapi baka cow

karabaw kalabaw carabao

papanok ibon bird

ganso gansa

mera peacock

Page 23: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

17

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

lako lobo

timbalong wild cat

marapatik kalapati dove

bibi bebe

pato Pato duck

manok manok chicken

lomesed tandang roaster

gopoan inahin hen

piyak sisiw chick

bawoo pagong turtle

saladeng usa deer

bilibili kamel camel

nipay ahas snake

tabalik iguana aligator

bowaya buwaya crocodile

tagetek butiki house lizard

saridot kutsara spoon

sakedo tabo

salamin salamin sa mata eyeglass

tinilas tsinelas slipper

tanggob kumot blangket

lapad plato plate

ladiya mangkok bowl

bangkala damit clothes

baso baso glass

bowayowa almeres

lesong lusong

gelat kutsilyo knife

gonong lanseta

koden kaldero pot/casserole

dempas banig mat

dakesela tadtaran choppingboard

datola kalan

kara kawali frying pan

kararaw kaserola casserole

kampilan espada spade

kamanga hasaan

kawa kawa

kaloda sandok laddle

olona unan pillow

talompa sapatos shoes

Page 24: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

18

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

pansom lapis pencil

panginompa tiyani puller

kayoga/saloyota duyan swing

badi bolo

baor baol

bangkala kasootan dress

palanggana batya basin

pagalongan salamin mirror

paypas walis broom

panising pamunas rug

panisig toothpick

panggaw papag bed

pangonas pang-is-is

timbak baril gun

sambira/lilaya sampayan clothesline

nigo bilao

balengkat basket basket

omoy banga claypot

itagon panggatong charcoal

tapaan drier

pariyop pang-ihip

panipit pang-sipit tong

pirinsa plantsa flat iron

obarobar bulaklak flower

badak langka jackfruit

babasal kalabasa squash

bayaba bayabas guava

bowaan lansones lansones

darangita dalanghita orange

awi ubi halaya taro

kopaya papaya

kagoko bell pepper

kaloway sitaw string beans

kodalis beans

tagotong talong eggplant

tiboyas celery

tebo tubo sugarcane

saging saging banana

sakorab celery

dalog gabi gabi plant

Page 25: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

19

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

obi kamote camote

mangga mangga mango

madang marang

nanas pinya pineapple

niyog niyog coconut

pega suha pomelo

patatas patatas potato

sikowa patola

tiboyas a bombay sibuyas onion

labogandang upo

loya pagirisen loya ginger

loya tidek sili hot pepper

kamantis kamatis tomatoes

pako pako fern

lasona tekapen bawang garlic

VI. Khakalilidan a manga Darepa ko Walay, Iskowilaan,

ago Inged

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

walay bahay house

rowasan bintana window

panempang harapan

tolang kusina kitchen

lowakat sala living room

towak hagdan stairs

igaan kama bed

tilam kutson

olona unan pillow

paitaw pintuan door

papan papag

ontoda upuan chair

lamisaan mesa table

pagalongan salamin mirror

masgit simbahan church

padian palengke market

pantalan pantalan port

dagangan paninda

ospital ospital ospital

Page 26: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

20

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

VIII. Manga Ropaan ago Phanendo ko Ropaan

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

patirogo kuwadrado/parisukat square

matiboron bilog circle

teloi rogo tatsulok Triangle

matitiboron oblong oblong

IX. Pangengebawan, Panaamtaaman, ago Matotompa

o Phapanendo

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

mamot mabango fragrance

mado mabaho odorous

masenggi mapanghi

masem maasim sour

matimos maalat salty

mamis matamis sweet

mapeled mapakla

mapait mapait bitter

marenggay mahangin fresh

marominseng maalinsangan

madaya maaliwalas

maines masikip sa damit

maliget masikip

malowag malowang

VII. Manga Warna ago manga Phanendo ko Warna

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

mariga pula red

binaning dilaw yellow

gadong berde green

maitem itim black

maputi puti white

biro asul blue

kapega tsokolate brown

kasomba pink pink

rambayong lila violet

kaombi kulay abo gray

korit dalandan orange

Page 27: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

21

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

XI. Mambebetad o Mosim

MARANAO PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

mayaw mainit hot

matenggaw malamig cold

mariwara maalinsangan warm

phagoran umuulan raining

pesinang umaaraw sunny

lomelekep maulap cloudy

phanarintik umaambon showering

X. Manga Katao ko Kapagoras

MARANAO PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

gagawii gabi night

kapipita umaga morning

khagabi Hapon afternoon

khaoto a alongan tanghali noon

perimon palubog ang araw sunset

look a gawii hating gabi mid night

sobo madaling araw dawn

Akad Linggo Sunday

Isnin Lunes Monday

Salasa Martes Tuesday

Arbaa Miyerkules Wednesday

Kamis Huwebes Thursday

Diyamaat Biyernes Friday

Sapto Sabado Saturday

Enero Enero January

Pebrero Pebrero February

Marso Marso March

Abril Abril April

Mayo Mayo May

Hunyo Hunyo June

Hulyo Hulyo July

Agosto Agosto August

Setyembre Setyembre September

Oktubre Oktubre October

Nobyembre Nobyembre November

Disyembre Disyembre December

Page 28: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

22

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

XII. Manga Bilangan

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

daden / siro wala zero

isa isa one

dowa dalawa two

telo tatlo three

pat apat four

lima lima five

nem anim six

pito pito seven

walo walo eight

siyaw siyam nine

sapolo sampu ten

sapolo ago isa labing isa eleven

sapolo ago dowa labing dalawa twelve

sapolo ago telo labing tatlo thirteen

sapolo ago pat labing apat fourteen

sapolo ago lima labing lima fifteen

sapolo ago nem labing anim sixteen

sapolo ago pito labing pito seventeen

sapolo ago walo labing walo eighteen

sapolo ago siyaw labing siyam nineteen

dowa polo dalawampu twenty

dowa polo ago isa dalawampu't isa twenty one

dowa polo ago dowa dalawampu't dalawa twenty two

dowa polo ago telo dalawampu't tatlo twenty three

dowa polo ago pat dalawampu't apat twenty four

dowa polo ago lima dalawampu't lima twenty five

dowa polo ago nem dalawampu't anim twenty six

dowa polo ago pito dalawampu't pito twenty seven

dowa polo ago walo dalawampu't walo twenty eight

dowa polo ago siyaw dalawampu't siyam twenty nine

telopolo tatlompu thirty

telopolo ago isa tatlompu't isa thirty one

telopolo ago dowa tatlompu't dalawa thirty two

telopolo agotelo tatlompu't tatlo thirty three

telopolo ago pat tatlompu't apat thirty four

Page 29: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

23

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

telopolo ago lima tatlompu't lima thirty five

telopolo ago nem tatlompu't anim thirty six

telopolo ago pito tatlompu't pito thirty seven

telopolo ago walo tatlompu't walo thirty eight

telopolo ago siyaw tatlompu't siyam thirty nine

patpolo apatnapu forty

patpolo ago isa apatnapu't isa forty one

patpolo ago dowa apatnapu't dalawa forty two

patpolo ago telo apatnapu't tatlo forty three

patpolo ago pat apatnapu't apat forty four

patpolo ago lima apatnapu't lima forty five

patpolo ago nem apatnapu't anim forty six

patpolo ago pito apatnapu't pito forty seven

patpolo ago walo apatnapu't walo forty eight

patpolo ago siyaw apatnapu't siyam forty nine

limapolo limampu fifty

limapolo ago isa limampu't isa fifty one

limapolo ago dowa limampu't dalawa fifty two

limapolo ago telo limampu't tatlo fifty three

limapolo ago pat limampu't apat fifty four

limapolo ago lima limampu't lima fifty five

limapolo ago nem limampu't anim fifty six

limapolo ago pito limampu't pito fifty seven

limapolo ago walo limampu't walo fifty eight

limapolo ago siyaw limampu't siyam fifty nine

nempolo animnapu sixty

nempolo ago isa animnapu't isa sixty one

nempolo ago dowa animnapu't dalawa sixty two

nempolo ago telo animnapu't tatlo sixty three

nempolo ago pat animnapu't apat sixty four

nempolo ago lima animnapu't lima sixty five

nempolo ago nem animnapu't anim sixty six

nempolo ago pito animnapu't pito sixty seven

nempolo ago walo animnapu't walo sixty eight

nempolo ago siyaw animnapu't siyam sixty nine

Page 30: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

24

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

MARANAO

PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

pitopolo pitumpu seventy

pitopolo ago isa pitumpu't isa seventy one

pitopolo ago dowa pitumpu't dalawa seventy two

pitopolo ago telo pitumpu't tatlo seventy three

pitopolo ago pat pitumpu't apat seventy four

pitopolo ago lima pitumpu't lima seventy five

pitopolo ago nem pitumpu't anim seventy six

pitopolo ago pito pitumpu't pito seventy seven

pitopolo ago walo pitumpu't walo seventy eight

pitopolo ago siyaw pitumpu't siyam seventy nine

walopolo walumpu eighty

walopolo ago isa walumpu't isa eighty one

walopolo ago dowa walumpu't dalawa eighty two

walopolo ago telo walumpu't tatlo eighty three

walopolo ago pat walumpu't apat eighty four

walopolo ago lima walumpu't lima eighty five

walopolo ago nem walumpu't anim eighty six

walopolo ago pito walumpu't pito eighty seven

walopolo ago walo walumpu't walo eighty eight

walopolo ago siyaw walumpu't siyam eighty nine

siyawpolo siyamnapu Ninety

siyawpolo ago isa siyamnapu't isa ninety one

siyawpolo ago dowa siyamnapu't dalawa ninety two

siyawpolo ago telo siyamnapu't tatlo ninety three

siyawpolo ago pat siyamnapu't apat ninety four

siyawpolo ago lima siyamnapu't lima ninety five

siyawpolo ago nem siyamnapu't anim ninety six

siyawpolo ago pito siyamnapu't pito ninety seven

siyawpolo ago walo siyamnapu't walo ninety eight

siyawpolo ago siyaw siyamnapu't siyam ninety nine

magatos isang daan one hundred

Page 31: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

25

Gonanao ko Kiphangendaon ko Basa Maranao

XIV. Manga Katharo a Lalayon Pekhabales

MARANAO PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

Aydaw! aray! ouch!

Aynaw aray ko

Phamliin pambihira

Oway ba Oo nga Oh yes!

Inaw nalulungkot

Inanaw nagagandahan So cute

Benar ka Tama ka You’re right

Osto ka den Talaga lang

Mataan mambo Talaga naman

Mashaala pambihira

Astagangan horay

Astagpirola

Alhamdolillah pagtanggap acceptance

XIII. Manga Takesan

MARANAO PAGSASALIN SA

FILIPINO ENGLISH

Sarangaw Isang dangkal

Sadada Isang lakad

Sarpa Isang dipa one yard

Salakad Isang hakbang one step

Sarenet Isang metro one meter

Saakop one full hands

Saopak kalahati one half

Sakarad Isang hiwa one slice

Sapotol Isang putol one cut

Satebi Isang maliit na hiwa one small cut

Sakemes Isang puno ng kamay one full hand

Sapondot Isang piraso one piece

Salompok Isang tumpok one pile

Sakedot Isang kurot one pinch

Sabekhes Isang tali one string

Isa ka pansing Isang litro one liter

Isa ka gantang Isang ganta one ganta

Isa ka sako Isang sako one sack

Isa ka baso Isang baso one glass

Page 32: ko Basa Maranao - DEPED-LDN

ISBN: 978-971-9990-03-1