of 139 /139
ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina 2017./2018. Zadar, rujan 2017.

ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA

školska godina 2017./2018.

Zadar, rujan 2017.

Page 2: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

2

Sadrţaj

1. UVOD ........................................................................................................................................................................................................................................... 5

2. RAZREDNA NASTAVA ( DOP., DOD., INA, TERENSKA NASTAVA, IZLETI, ŠKOLA U PRIRODI,PROJEKTI) .................................................. 6

2.1. PRVI RAZRED ................................................................................................................................................................................................................ 6

2.2. DRUGI RAZRED ............................................................................................................................................................................................................... 12

2.3. TREĆI RAZRED ................................................................................................................................................................................................................ 17

2.5. PRODUŢENI BORAVAK – 1. I 2. RAZRED ................................................................................................................................................................. 40

3. PREDMETNA NASTAVA ( DOPUNSKA, DODATNA, TERENSKA NASTAVA,INA,PROJEKTI ) .............................................................................. 42

3.1. HRVATSKI JEZIK ............................................................................................................................................................................................................. 42

3.2. ENGLESKI JEZIK ............................................................................................................................................................................................................. 49

3.3. MATEMATIKA ................................................................................................................................................................................................................... 51

3.4. PRIRODA/BIOLOGIJA ..................................................................................................................................................................................................... 68

3.5. KEMIJA ............................................................................................................................................................................................................................... 71

3.6. FIZIKA ................................................................................................................................................................................................................................. 74

3.7. POVIJEST .......................................................................................................................................................................................................................... 77

3.8. GEOGRAFIJA ................................................................................................................................................................................................................... 85

3.9. LIKOVNA KULTURA ........................................................................................................................................................................................................ 90

3.10. GLAZBENA KULTURA .................................................................................................................................................................................................. 92

3.11. TJELESNA KULTURA ................................................................................................................................................................................................... 94

3.12. TEHNIĈKA KULTURA ................................................................................................................................................................................................... 97

3.13. VJERONAUK................................................................................................................................................................................................................... 99

3.14. IZBORNI PREDMETI – INFORMATIKA, TALIJANSKI I NJEMAĈKI JEZIK ....................................................................................................... 104

Page 3: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

3

4. ŠKOLSKA KNJIŢNICA .......................................................................................................................................................................................................... 111

5. UĈENIĈKA ZADRUGA MARAŠKA ..................................................................................................................................................................................... 115

6. EKOLOŠKA SEKCIJA ........................................................................................................................................................................................................... 124

7. CRVENI KRIŢ ......................................................................................................................................................................................................................... 126

8. VIZUALNI IDENTITET ŠKOLE ............................................................................................................................................................................................ 127

9. POSEBNA SKUPINA – terenska nastava .......................................................................................................................................................................... 128

10. ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO JADRAN ................................................................................................................................................................ 129

11. EU PROJEKT Zadar Za Dar ......................................................................................................................................................................................... 131

12. IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA – predmetna nastava ............................................................................................................................................... 135

Page 4: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

4

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

GODINA OSNIVANJA: 1985.

RAVNATELJICA: KATICA SKUKAN, prof. hrvatskog jezika

ZAMJENICA RAVNATELJICE: VERA ŠUŠIĆ, dipl.psiholog

TAJNICA: MARIJA PERAIĆ, spec.jav.upr.

PEDAGOGINJA: ANITA DUKIĆ, dipl. pedagog

DEFEKTOLOGINJA: NADA MEŠTROVIĆ, dipl.defektolog

KNJIŢNIĈARKE: IRENA STOJANOV, dipl. knjiţniĉarka i ANA BUĈIĆ, dipl. knjiţniĉarka

VODITELJICA RAĈUNOVODSTVA: NINA SMOLJAN, dipl.ekonomist

RAĈUNOVOTKINJA: SVETKA SMOLJAN

WEB ADRESA: www.os-bkasica-zadar.skole.hr

E-MAIL: [email protected]

BROJ UĈITELJA: 82

BROJ DJELATNIKA: 98

BROJ ODJELA: 50

BROJ UĈENIKA: 1004

BROJ STRUĈNIH SURADNIKA: 5

Page 5: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

5

1. UVOD

Školski kurikulum (ili kurikulum škole) moţemo definirati kao ukupnu aktivnost škole, odnosno pod tim pojmom podrazumijevamo sve sadrţaje,

procese i radnje koje su usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi se mogao promovirati intelektualni, osobni, društveni i

tjelesni razvoj uĉenika. Prilikom izrade školskog kurikuluma posebna pozornost posvećena je posebnosti škole i sredini u kojoj se nalazi.

Osnova sadrţaja kurikuluma jesu potrebe i interesi naših uĉenika i roditelja. Aktivnosti su planirane na naĉelima individualizacije, nepristranosti

i interdisciplinarnosti.

Školskim kurikulumom utvrĊuje se:

- aktivnost / program/ projekt

- sudionici i voditelji aktivnosti/ programa/ projekta

- namjena aktivnosti/ programa/ projekta

- cilj aktivnosti/ programa/ projekta

- vremenik aktivnosti/ programa/ projekta

- troškovnik aktivnosti/ programa/ projekta.

Kurikulum sadrţava sljedeća podruĉja:

- dodatna i dopunska nastava

- izborna nastava

- izvannastavne aktivnosti

- terenska i izvanuĉioniĉka nastava

- projekti

- aktivnosti produţenog boravka

- aktivnosti školske zadruge Maraška

- estetsko ureĊenje škole i brigu za okoliš

- aktivnost ŠSD Jadran

Page 6: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

6

2. RAZREDNA NASTAVA ( DOP., DOD., INA, TERENSKA NASTAVA, IZLETI, ŠKOLA U PRIRODI,PROJEKTI)

2.1. PRVI RAZRED

I. SADRŢAJI PODRUĈJA OSTVARIVANJA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI – KREATIVNE RADIONICE – VREMENIK – TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

NAĈIN KORIŠTENJA

Naziv aktivnosti: LIKOVNA GRUPA

Omogućiti uĉenicima likovno se izraţavati. Razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo i kreativnost. UreĊenje školskog prostora

Uĉitelji prvog razreda

Likovni uradci razliĉitih tehnika

Nabava osnovnog potrebnog materijala prema aktivnostima

Samovrednovanje Estetska kvaliteta Analiza rada

UreĊenje školskog interijera, razvijanje smisla za lijepo

Naziv aktivnosti: DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA

Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja, Njegovanje lijepog recitiranja, intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku.

Uĉitelji prvog razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika do matiĉne škole Ili u posjetu našim podruĉnim školama (šk. autobus)

Uspješnost nastupa Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

Page 7: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

7

Naziv aktivnosti: GLAZBENA GRUPA

Razvijanje sposobnosti pravilne dinamike, tonaliteta i vještine pjevanja. Njegovanje lijepog pjevanja, intonacije i ljubavi prema glazbi.

Uĉitelji prvog razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika do matiĉne škole Ili u posjetu našim podruĉnim školama (šk. autobus)

Uspješnost nastupa Analiza rada

Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

Naziv aktivnosti: LITERARNA GRUPA

Razvijanje sposobnosti pravilnog pisanja i vještine pismenog izraţavanja. Njegovanje lijepog pisanja, pismenog izraţavanja i ljubavi prema hrvatskom jeziku.

Uĉitelji prvog razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika do matiĉne škole Ili u posjetu našim podruĉnim školama (šk. autobus) Materijali za pisanje

Uspješnost nastupa Samovrednovanje, kritiĉki osvrt Analiza rada

Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

TEME ZA KREATIVNE RADIONICE – PO IZBORU UĈITELJA

Rujan Listopad

Jesen i plodovi jeseni MeĊunarodni dan zaštite ozonskog omotaĉa MeĊunarodni dan mira Svjetski dan srca Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Page 8: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

8

Studeni Prosinac Sijeĉanj Veljaĉa Oţujak Travanj Svibanj Lipanj

Dan neovisnosti Svjetski djeĉji dan Dan sjećanja na Vukovar Dan grada Zadra Promjene u prirodi Vrijeme Došašća i Boţića Izrada ukrasa Zima i vremenske promjene Karneval i izrada maski Valentinovo Proljeće i vremenske promjene Svjetski dan šuma Svjetski dan voda Uskrs Dan planeta Zemlje Majĉin dan Dan Sunca Svjetski dan kulturne raznolikosti Ljeto i vremenske promjene Svjetski dan oceana

Page 9: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

9

II. IZVANUĈIONIĈNA, TERENSKA I NASTAVA U PRIRODI

Povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta

Razvijanje sposobnosti povezivanja sadrţaja više nastavnih predmeta

Uĉitelji predmetne i razredne nastave

Troškovi školskog autobusa..

VREMENIK Tijekom cijele školske godine

Primjena nauĉenog u nastavi i svakodnevnom ţivotu

PLANIRANI SADRŢAJI I AKTIVNOSTI

CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVNIK

NAĈIN VRJEDNOVANJA

Naziv aktivnosti: POZDRAV GODIŠNJIM DOBIMA

VREMENIK: tijekom šk.god.

Razvijanje sposobnosti promatranja i uoĉavanja promjena u prirodi

Uoĉavanje, sustavno praćenje, biljeţenje podataka o promjenama u prirodi

Uĉitelji uĉenici

Poludnevni izleti u prirodu

Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primjeniti u nastavi i svakodnevnom ţivotu

Page 10: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

10

Naziv aktivnosti: UPOZNAJMO OKOLICU ŠKOLE

VREMENIK Tijekom šk. god.

Uoĉavanje raznolikosti

Promatranje,uoĉavanje ţivota i rada ljudi u zaviĉaju. Posjet tvornici kruha, obrtniĉkim radionicama i vatrogascima.

Poludnevni izlet u posjet jednoj našoj podruĉnoj školi. Obilazak grada i sela ( usporedba ).

Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ţivotu

Upoznavanje s boţićnim obiĉajima,razvijanje ljubavi i suodnosa meĊu ljudima, darivanje

Promatranje,uoĉavanje,povezivanje s nastavnim sadrţajima iz vjeronauka

Uĉitelji uĉenici i vjerouĉiteljica

Obilazak jaslica-Boţiću ususret

Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primijeniti u svakodnevnom ţivotu

Uoĉavanje razliĉitosti, veselje, smijeh…

Promatranje, opisivanje maske

Uĉitelji uĉenici

Karnevalić Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primijeniti u svakodnevnom ţivotu

Naziv aktivnosti: POSJET KAZALIŠTU I KINU

VREMENIK: tijekom školske godine

Razvijanje kulture ponašanja u kazalištu,kinu i usvajanje vrednota dramske, filmske i glazb.umjetnosti

Razvijanje navike posjeta kazalištu, kinu i njegovanje pravila ponašanja u takvim sredinama

Uĉitelji RN Posjet kazališnoj i kino predstavi

Troškovi organizacije posjeta kazalištu

Pouke,nauĉeno primijeniti u svakodnevnom ţivotu

Page 11: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

11

III. IZLETI

Naziv aktivnosti: ŠKOLSKI POLUDNEVNI IZLET NA SNIJEG ŠKOLSKI POLUDNEVNI IZLET po izboru

VREMENIK: sijeĉanj, veljaĉa 2018. svibanj, lipanj 2018.

Upoznavanje zaviĉaja uĉitelji, agencija

IV. DOPUNSKA NASTAVA

Naziv aktivnosti: HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

VREMENIK: tijekom šk. god.

Individ. rad s uĉ. koji imaju problema u usvajanju gradiva, vjeţbanje nastavnog gradiva

Pomoć pri usvajanju matematiĉkih znanja i znanja iz hrvatskog jezika. Razvoj samostalnosti kod uĉenika

Uĉitelji RN Prema planu i programu

Nabava pribora i opreme

Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

V. DODATNA NASTAVA

Naziv aktivnosti: MATEMATIKA

VREMENIK: tijekom šk. god.

Rad s grupom djece koja su nadarena i motivirana za dodatan rad

Razvijanje logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja

Uĉitelji RN Prema planu i programu

Nabava pribora i opreme

Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

Page 12: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

12

2.2. DRUGI RAZRED

I. SADRŢAJI PODRUĈJA OSTVARIVANJA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI – KREATIVNE RADIONICE – VREMENIK – TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

NAĈIN KORIŠTENJA

Naziv aktivnosti: LIKOVNA GRUPA

Omogućiti uĉenicima likovno se izraţavati. Razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo i kreativnost. UreĊenje školskog prostora

Uĉitelji drugog razreda Likovni uradci razliĉitih tehnika

Nabava osnovnog potrebnog materijala prema aktivnostima

Samovrednovanje Estetska kvaliteta Analiza rada

UreĊenje školskog interijera, razvijanje smisla za lijepo

Naziv aktivnosti: DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA

Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja, Njegovanje lijepog recitiranja, intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku.

Uĉitelji drugog razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika do matiĉne škole Ili u posjetu našim podruĉnim školama (šk. autobus)

Uspješnost nastupa

Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

Page 13: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

13

Naziv aktivnosti: GLAZBENA GRUPA

Razvijanje sposobnosti pravilne dinamike, tonaliteta i vještine pjevanja. Njegovanje lijepog pjevanja, intonacije i ljubavi glazbi.

Uĉitelji drugog razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika do matiĉne škole Ili u posjetu našim podruĉnim školama (šk. autobus)

Uspješnost nastupa Analiza rada

Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

Naziv aktivnosti: LITERARNA GRUPA

Razvijanje sposobnosti pravilnog pisanja i vještine pismenog izraţavanja. Njegovanje lijepog pisanja, pismenog izraţavanja i ljubavi prema hrvatskom jeziku.

Uĉitelji drugog razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika do matiĉne škole Ili u posjetu našim podruĉnim školama (šk. autobus) Materijali za pisanje

Uspješnost nastupa Samovrednovanje, kritiĉki osvrt Analiza rada

Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

TEME ZA KREATIVNE RADIONICE – PO IZBORU UĈITELJA

Rujan Listopad

Jesen i plodovi jeseni MeĊunarodni dan zaštite ozonskog omotaĉa MeĊunarodni dan mira Svjetski dan srca Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje Dan neovisnosti

Page 14: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

14

Studeni Prosinac Sijeĉanj Veljaĉa Oţujak Travanj Svibanj Lipanj

Svjetski djeĉji dan Dan sjećanja na Vukovar Dan grada Zadra Promjene u prirodi Vrijeme Došašća i Boţića Izrada ukrasa Zima i vremenske promjene Karneval i izrada maski Valentinovo Proljeće i vremenske promjene Svjetski dan šuma Svjetski dan voda Svjetski dan osoba s Down sindromom Uskrs Dan planeta Zemlje Majĉin dan Dan Sunca Svjetski dan kulturne raznolikosti Ljeto i vremenske promjene Svjetski dan oceana

Page 15: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

15

II. IZVANUĈIONIĈNA, TERERNSKA I NASTAVA U PRIRODI

Povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmet

Razvijanje sposobnosti povezivanja sadrţaja više nastavnih predmeta

Uĉitelji predmetne i razredne nastave

Troškovi školskog aotobusa..

VREMENIK Tijekom cijele školske godine

Primjena nauĉenog u nastavi i svakodnevnom ţivotu

PLANIRANI SADRŢAJI I AKTIVNOSTI

CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVNIK

NAĈIN VRJEDNOVANJA

Naziv aktivnosti: POZDRAV GODIŠNJIM DOBIMA VREMENIK: tijekom šk.god.

Razvijanje sposobnosti promatranja i uoĉavanja promjena u prirodi Posjet meteorološkoj stanici.

Uoĉavanje, sustavno praćenje, biljeţenje podataka o promjenama u prirodi

Uĉitelji uĉenici

Poludnevni izleti u prirodu

Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primjeniti u nastavi i svakodnevnom ţivotu

Naziv aktivnosti: UPOZNAJMO SVOJ ZAVIĈAJ

VREMENIK Tijekom šk. god.

Uoĉavanje raznolikosti zaviĉaja Gospodarstvo zaviĉaja Posjet rijeci Zrmanji, Vransko jezero

Promatranje,uoĉavanje ţivota i rada ljudi u zaviĉaju. Posjet tvornici kruha, obrtniĉkim radionicama, vatrogascima, banki, itd.

Poludnevni izlet u posjet jednoj našoj podruĉnoj školi( Ţerava). Obilazak grada i sela ( usporedba ).

Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ţivotu

Upoznavanje s boţićnim obiĉajima,razvijanje ljubavi i suodnosa meĊu ljudima,darivanje

Promatranje,uoĉavanje,povezivanje s nas. sadrţajima iz vjeronauka

Uĉitelji uĉenici i vjerouĉiteljica

Obilazak jaslica-Boţiću ususret

Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primijeniti u svakodnevnom ţivotu

Uoĉavanje razliĉitosti, veselje, smijeh…

Promatranje, opisivanje maske

Uĉitelji uĉenici

Karnevalić Trošak školskog autobusa

Nauĉeno primijeniti u svakodnevnom ţivotu

Page 16: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

16

Naziv aktivnosti: POSJET KULTURNIM USTANOVAMA

VREMENIK: tijekom školske godine

Razvijanje kulture ponašanja u kulturnim ustanovama,razvijanje tolerancije, razvijanje ljubavi prema knjizi i ĉitanju

Razvijanje navike posjeta kulturnim ustanovama, njegovanje pravila ponašanja u takvim sredinama

Uĉitelji RN Posjet muzejima I galerijama

Troškovi organizacije posjeta knjiţnici( školski autobus)

Pouke,nauĉeno primijeniti u svakodnevnom ţivotu

III. IZLETI

Naziv aktivnosti: IGRE NA SNIJEGU ŠKOLSKI POLUDNEVNI IZLET po izboru

VREMENIK: Sijeĉanj, svibanj, lipanj 2016.

Upoznavanje šireg zaviĉaja uĉitelji, agencija

V. DOPUNSKA NASTAVA

Naziv aktivnosti: HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA VREMENIK: tijekom šk. god.

Individ. rad s uĉ. koji imaju problema u usvajanju gradiva, vjeţbanje nastavnog gradiva

Pomoć pri usvajanju matematiĉkih znanja i znanja iz hrvatskog jezika. Razvoj samostalnosti kod uĉenika

Uĉitelji RN Prema planu i programu

Nabava pribora i opreme

Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

Naziv aktivnosti: POSJET KAZALIŠTU I KINU

VREMENIK: tijekom školske godine

Razvijanje kulture ponašanja u kazalištu,kinu i usvajanje vrednota dramske, filmske i glazb.umjetnosti

Razvijanje navike posjeta kazalištu, kinu i njegovanje pravila ponašanja u takvim sredinama

Uĉitelji RN Posjet kazališnoj i kino predstavi

Troškovi organizacije posjeta kazalištu

Pouke,nauĉeno primijeniti u svakodnevnom ţivotu

Page 17: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

17

VI. DODATNA NASTAVA

Naziv aktivnosti: MATEMATIKA

Vremenik: tijekom šk. god.

Rad s uĉenicima koji ţele znati više iz matematike.Motiviranje uĉenika da razvijaju matematiĉko mišljenje

Razvijanje odgovornosti za rad, toĉnost , urednost , preciznost. Rješavanje sloţenijih zadataka

Uĉitelj razredne nastave

Prema planu I programu

Nabava pribora i opreme

Listici , usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

2.3. TREĆI RAZRED

I. SADRŢAJI PODRUĈJA OSTVARIVANJA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI – KREATIVNE RADIONICE – VREMENIK – TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

NAĈIN KORIŠTENJA

Naziv aktivnosti: LIKOVNA GRUPA

Omogućiti uĉenicima likovno se izraţavati. Razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo i kreativnost. UreĊenje školskog prostora.

Uĉitelji trećeg razreda

Likovni uradci razliĉitih tehnika

Nabava osnovnog potrebnog materijala prema aktivnostima

Samovrednovanje Estetska kvaliteta Analiza rada

UreĊenje školskog interijera. Razvijanje kreativnosti i smisla za lijepo.

Page 18: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

18

Naziv aktivnosti: RECITATORSKA GRUPA

Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja. Njegovanje lijepog recitiranja, intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku.

Uĉitelji trećeg razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika (uĉionica) Dani kruha Boţić Uskrs.. (škola) Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika (šk. autobus)

Uspješnost nastupa

Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

Naziv aktivnosti: LITERARNA GRUPA

Razvijanje rjeĉnika i pisanog izriĉaja. Obogaćivanje rjeĉnika kroz djeĉji stvaralaĉki rad.

Uĉitelji trećeg razreda

Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika (uĉionica) Dani kruha Boţić Uskrs.. (škola) Dan škole….

Troškovi prijevoza uĉenika (šk. autobus)

Uspješnost nastupa Samovrednovanje Analiza rada

Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

TEME ZA KREATIVNE RADIONICE – PO IZBORU UĈITELJA

Rujan Listopad

Jesen i plodovi jeseni MeĊunarodni dan zaštite ozonskog omotaĉa MeĊunarodni dan mira Svjetski dan srca Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Page 19: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

19

Studeni Prosinac Sijeĉanj Veljaĉa Oţujak Travanj Svibanj

Dan neovisnosti Svjetski djeĉji dan MeĊunarodni dan pješaĉenja Svjetski dan uĉitelja Dan kravate u RH Dan meĊusobnog pomaganja Svjetski dan štednje Dan sjećanja na Vukovar Dan grada Zadra Promjene u prirodi Vrijeme Došašća i Boţića Izrada ukrasa MeĊunarodni dan osoba s posebnim potrebama Zima i vremenske promjene Karneval i izrada maski Valentinovo Svjetski dan bolesnika Proljeće i vremenske promjene Svjetski dan šuma Svjetski dan voda MeĊunarodni dan šale ili Dan ludosti Uskrs Dan planeta Zemlje Majĉin dan Svjetski dam smijeha Dan Sunca

Page 20: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

20

Lipanj

Svjetski dan kulturne raznolikosti Ljeto i vremenske promjene Svjetski dan oceana

II. IZVANUĈIONIĈNA I TERENSKA NASTAVA

CILJEVI IZVANUĈIONIĈKE NASTAVE

PLANIRANE AKTIVNOSTI

NOSITELJI AKTIVNOSTI

SUDIONICI

MJESTO ODRŢAVANJA

VRIJEME REALIZACIJE

-promatrati i opisivati promjene u ţivotnim zajednicama tijekom jeseni, zime, proljeća u vrtovima, voćnjacima, poljima, objašnjavati utjecaj promjena na ljude, ţivotinje i biljke.

1. Pozdrav godišnjim dobima (jesen, zima, proljeće) - obilazak PŠ Ţerava/Draĉevac/Poljica -usporedba gradske i seoske škole -obilazak sela (crkva) -radovi u selu u pojedina godišnja doba - posjet uljari

-uĉiteljice -uĉenici 3. razreda

-obliţnja šuma, vrt, park Vruljica, posjet PŠ Ţerava/Draĉevac/Poljica (obilazak sela)

- rujan, sijeĉanj, oţujak

-nauĉiti snalaziti se u prostoru tako što ćemo nauĉiti odrediti strane svijeta uz pomoć kompasa i nekih drugih znakova u prirodi -snalaziti se u

2. Snalaţenje u prostoru -popeti se na uzvišenje i odrediti strane svijeta uz pomoć kompasa i nekih drugih znakova u prirodi

-uĉiteljice -uĉenici 3. razreda

-bliţa okolica škole - Vidikovac/ Kamenjak

-rujan

Page 21: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

21

prostoru -uoĉavati promjene u prirodi i djelatnosti ljudi zaviĉaja u razliĉita godišnja doba

-uz pomoć «Karte s blagom» snaći se u prostoru prema zadanim odrednicama -šetnja prirodom

-rujan, sijeĉanj, oţujak, lipanj

-kulturno ponašanje i ophoĊenje na javnim mjestima:autobus, ulica, kazalište, muzeji - upoznati prošlost grada kroz kulturno-povijesne spomenike - orijentacija po uţem središtu grada

3. Gledanje kazališne predstave i obilazak grada - kulturno-povijesni spomenici (crkva sv. Donata, Forum, katedrala, Pozdrav Suncu,…), posjet muzejima

-uĉiteljice, turistiĉki vodiĉ

-uĉenici i uĉitelji RN

-grad, kazalište, muzej..

- tijekom školske godine

Page 22: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

22

-obiljeţja zaviĉaja - upoznati naše mjesto kao ţupanijsko središte Zadarske ţupanije - upoznati ulogu i rad ţupana - prepoznati zgradu Ţupanije - povezati sa Danom grada, 24. studenog (dan sv. Krševana)

4.Posjet meteorološkoj stanici 5. Posjet uredu ţupana Zadarske ţupanije - razgledavanje i likovna interpretacija crkve sv. Krševana

-uĉiteljice -uĉenici 3. razreda

-naše mjesto -tijekom godine (prema planu)

-izgraĊivati stav o potrebi uĉenika da razgledaju i ĉuvaju kulturno povijesne spomenike i narodnu baštinu,poticati na istraţivanje i povezivanje na temelju povijesnih izvora -obiljeţiti Dan osoba s Down sindromom - razvijanje empatije i prihvaćanje razliĉitosti

6. Posjet muzejima u Zadru 7. Posjet OŠ Voštarnica/DV Latica - zajedniĉke kreativne radionice (kratka predstava)

-uĉiteljice - uĉiteljice

-uĉenici 3. razreda - uĉenici, uĉiteljice i odgajatelji

- muzej u Zadru - OŠ Voštarnica/DV Latica

- veljaĉa, oţujak -oţujak, travanj 21.oţujka

Page 23: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

23

-akcijom ĉišćenja obiljeţiti Dan planeta Zemlja -poticati svijest o vaţnosti ĉistoće našeg okoliša - vode u zaviĉaju

8. Ĉišćenje okoliša škole - Zrmanja/ Krupa

-uĉiteljice -uĉenici i uĉiteljice

-bliţa okolica škole

-travanj -tijekom godine

-promicati primjereno ponašanje na prometnicama, upoznati prometna sredstva i vrste prometa

9. Promet u mjestu - trajektna luka Zadar - zraĉna luka Zemunik - autobusni kolodvor

-uĉiteljice uĉenici i uĉiteljice

-grad Zadar, Zemunik -tijekom godine (prema planu)

-uoĉiti promjene u prirodi neposredno prije poĉetka ljeta

10. Ljeto u zaviĉaju - obilazak gradske plaţe - skupljanje školjkica - likovna radionica

Uĉiteljice uĉenici i uĉiteljice

obliţnja šuma, vrt, park, plaţa

lipanj

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI OSTVARIVANJE CILJEVA, VREDNOVANJE I REZULTATI

NAĈIN VREDNOVANJA PRIMJENA REZULTATA

1. Na trošak škole i roditelja (školski autobus) 2. Nema troškova 3. Na trošak roditelja i škole (školski autobus+ karta za kino/kazalište) 4. Na trošak škole i roditelja (školski autobus) 5. Na trošak roditelja i škole (školski autobus) 6. Na trošak škole i roditelja (školski autobus +karte za muzej) 7. Na trošak škole i roditelja 8. Nema troškova

-vrednovati istraţivaĉke aktivnosti uĉenika -aktivno sudjelovanje u izvanuĉioniĉkoj nastavi -odnos prema radu i meĊusobna snošljivost - usmeno i pismeno izvješćivanje o obavljenom zadatku, grupni rad: izrada plakata, nastavni

-rezultati će biti primjenjivi u nastavnom procesu tijekom školske godine i sluţiti uĉenicima da se što bolje snalaze u svakodnevnim ţivotnim situacijama.

Page 24: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

24

9. Na trošak škole i roditelja (školski autobus) 10.Nema troškova Napomena : Na prvom roditeljskom sastanku uĉiteljice će traţiti suglasnost roditelja za realizaciju izvanuĉioniĉke nastave i upoznati ih sa naĉinom financiranja kao što je vidljivo iz troškovnika aktivnosti. Napomena : sve aktivnosti mogu se provesti uz suglasnost i na teret roditelja.

listić/upisivanje odgovarajućih imena, kviz znanja - istraţivaĉke aktivnosti uĉenika (prikupljanje dodatnog materijala) -aktivnost sudjelovanja u procesu izvanuĉioniĉke nastave

- lakše se snaći u prirodi ili u naseljenom mjestu - sigurno se kretati prometnicom i prelaziti preko nje pridrţavajući se prometnih pravila -uoĉiti promjene u neposrednoj okolini i njihov utjecaj na ţivot -sudjelovati u obiljeţavanju blagdana

IV. DOPUNSKA NASTAVA

Naziv aktivnosti: HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

VREMENIK: tijekom šk. god.

Individ. rad s uĉ. koji imaju problema u usvajanju gradiva, vjeţbanje nastavnog gradiva

Pomoć pri usvajanju matematiĉkih znanja i znanja iz hrvatskog jezika. Razvoj samostalnosti kod uĉenika.

Uĉitelji RN Prema planu i programu

Nabava pribora i opreme

Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

Page 25: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

25

V. DODATNA NASTAVA

Naziv aktivnosti: MATEMATIKA

VREMENIK: tijekom šk. god.

Rad s grupom djece koja su nadarena i motivirana za dodatan rad -Veĉer matematike (12.mjesec) -Klokan (3.mjesec) -Razredna i meĊurazredna natjecanja

Razvijanje logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja

Uĉitelji RN Prema planu i programu

Nabava pribora i opreme

Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

VI. IZLETI

Razred/razredni odjel

Odredište/plan i program izleta

Odgojno-obrazovne zadaće Vrijeme realizacije

Sudionici Izvor financiranja

OŠ Bartula Kašića Zadar 3. razredi

- Šibenik

- Etno selo

- Sokolarski centar

-upoznati širi zaviĉaj i njegove prirodne ljepote -razvijati svijest i potrebu za oĉuvanjem prirode i ţivotinja koje tu ţive - uoĉiti vaţnost oĉuvanja voda za - upoznati se sa kulturno povijesnim znamenitostima grada Šibenika

svibanj, lipanj

Uĉenici trećih razreda, voditelji i pratitelji

roditelji

Page 26: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

26

VII. PROJEKTI

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

Upoznati uĉenike s obiĉajima,predmetima, prehranom i naĉinom odijevanja u prošlosti. Istraţiti stare igre i njihova pravila. Izraditi rjeĉnik starih rijeĉi

Uĉiteljice trećih razreda

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti: 1. Predavanje i radionice za uĉenike koje će provesti uĉiteljice trećih razreda 2.Prikupljanje starih predmeta, recepata, izrada rjeĉnika starih rijeĉi našeg zaviĉaja 3. Igranje starih igara u razrednim odjelima 4. Pisanje literarnih radova pomoću starih rijeĉi našeg zaviĉaja 5. Crtanje predmeta u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. 6. Izloţba prikupljenih starih predmeta, likovnih radova, literarnih radova i rjeĉnika starih rijeĉi u holu škole

Škola i roditelji

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi

Kroz školsku godinu 2017./2018.

Page 27: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

27

2.4. ĈETVRTI RAZRED I. SADRŢAJI PODRUĈJA OSTVARIVANJA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI – KREATIVNE RADIONICE – VREMENIK – TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

CILJ AKTIVNOSTI NOSITELJI NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI NAĈIN VREDNOVANJA

NAĈIN KORIŠTENJA

KREATIVNA RADIONICA

Naziv aktivnosti: LIKOVNA GRUPA Omogućiti uĉenicima likovno se izraţavati. Razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo i kreativnost. UreĊenje školskog prostora. Naziv aktivnosti: RECITATORSKA GRUPA Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja. Njegovanje lijepog recitiranja., intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku. Naziv aktivnosti: LITERARNA GRUPA Razvijanje rjeĉnika i pisanog izriĉaja. Obogaćivanje rjeĉnika kroz djeĉji stvaralaĉki rad.

Uĉite

lji ĉ

etv

rto

g r

azre

da

Likovni uradci razliĉitih tehnika Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole, Veĉer sjećanja …. Skupni i pojedinaĉni nastupi uĉenika -uĉionica- Dani kruha Boţić Uskrs.. -škola- Dan škole….

Nabava osnovnog potrebnog materijala prema aktivnostima Troškovi prijevoza uĉenika do matiĉne škole Ili u posjetu našim podruĉnim školama (šk. autobus)

Samovrednovanje Estetska kvaliteta Analiza rada Uspješnost nastupa Uspješnost nastupa Samovrednovanje Analiza rada

UreĊenje školskog interijera, razvijanje smisla za lijepo Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama Sudjelovanje na školskim proslavama i sliĉnim prigodama

Page 28: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

28

Teme za kreativne radionice – po izboru uĉitelja

Jesen i plodovi jeseni MeĊunarodni dan zaštite ozonskog omotaĉa MeĊunarodni dan mira Svjetski dan srca Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje Dan neovisnosti Svjetski djeĉji dan MeĊunarodni dan pješaĉenja Svjetski dan uĉitelja Dan kravate u RH Dan meĊusobnog pomaganja Dan sjećanja na Vukovar Dan grada Zadra Promjene u prirodi Svjetski dan štednje Vrijeme Došašća i Boţića Izrada ukrasa

MeĊunarodni dan osoba s posebnim potrebama Zima i vremenske promjene Karneval i izrada maski Valentinovo Svjetski dan bolesnika Proljeće i vremenske promjene Svjetski dan šuma Svjetski dan voda MeĊunarodni dan šale ili Dan ludosti Uskrs Dan planeta Zemlje Majĉin dan Svjetski dan smijeha Dan Sunca Svjetski dan kulturne raznolikosti Ljeto i vremenske promjene Svjetski dan oceana

Page 29: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

29

PROJEKTI Kroz rad kreativne radionice planiraju se realizacija raznih Projekata.

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – HRVATSKI DVORCI I POVIJESNE LIĈNOSTI RH

-spoznati najvaţnije povijesne i kulturne znamenitosti -spoznati vaţne povijesne liĉnosti RH, a pogotovo svoga zaviĉaja - razvijati sposobnost promatranja i opisivanja povijesnih i kulturnih znamenitosti - razvijati sposobnost usporeĊivanja razliĉitih povijesnih i kulturnih znamenitosti - izgraĊivati pravilan stav prema oĉuvanju povijesnih i kulturnih znamenitosti - poštovati povijesno i kulturno nasljeĊe koje su nam ostavili naši Preci - razvijati osjećaj ljubavi prema povijesnim i kulturnim znamenitostima naše domovine u

ĉite

lji 4

. ra

zre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti: 1. Predavanje i radionice za

uĉenike koje će provesti uĉitelji ĉetvrtih razreda

2. Samostalan rad uĉenika kroz izradu ppt, pisanja legendi o vitezovima, povijesnim liĉnostima …

3. Pisanje literarnih radova pomoću starih rijeĉi našeg zaviĉaja 4. Crtanje predmeta iz prošlosti. 5.Portret povijesne liĉnosti 6. Izloţbe u Gradskoj knjiţnici i muzejima grada Zadra 7.Izloţba u našoj školi

Škola i roditelji

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi,

Kroz nastavnu godinu 2017./2018.

Page 30: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

30

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – MEMENTO PRIJATELJSTVA

- usvajati pravila ponašanja -osvijestiti i poticati kod uĉenika niz pozitivnih vještina -poticati meĊuvršnjaĉko prijateljstvo - razvijati empatiju - poštivati razliĉitost -poštivati drugoga - stjecati kompetencije komuniciranja na materinskom jeziku, -razvijati socijalna i graĊanska prava i duţnosti -spoznavati vlastite vrijednosti - odgovoran odnos uĉenika prema zajednici ( razredu, školi, obitelji...) u

ĉite

lji 4

. ra

zre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti: 1. uĉitelj priprema radionice za uĉenike (minimalno 2 ) u sklopu GraĊanskog odgoja i obrazovanja 2. Nakon svake odrţane radionice uĉenik će izraditi materijal koji će ga podsjećati na to da se treba pridrţavati dogovora 3. Evalvuacija uĉinjenog

Škola

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi

Kroz nastavnu godinu 2017./2018.

Page 31: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

31

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – DAN OBITELJI

- usvajati pravila ponašanja -osvijestiti i poticati kod uĉenika niz pozitivnih vještina - suraĊivati sa svim sudionicima projekta (ostalim školama i razredima) - razmjenjivati dojmove o iskustvima i ţeljama - provoditi zajedniĉke aktivnosti izmeĊu ĉlanova obitelji -poticati zajedništvo -poticati kvalitetno provoĊenje vremena unutar obitelji

uĉite

lji 4

. ra

zre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti: 1. uĉitelji pišu pismo roditeljima kako bi ih informirali o projektu ili sazivaju roditeljski sastanak na kojem će se osvrnuti na razliĉite ţivotne stvarnosti ne provodeći evaluaciju ţivotnih stilova. 2. uĉitelji pripremaju materijale uĉenicima za rad ( u korelaciji sa nastavnim predmetima) sa temom obitelji. (poţeljno je da se organizira zajedniĉka aktivnost roditelja i djece ( npr. izrada ukrasa, ..) u obliku radionice u školi) 4. u završnom dijelu projekta uĉenici npr. izraĊuju svoju kuću (od kartona, hamer papira...) i crtaju svoju obitelj.

Škola

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi

Kroz nastavnu godinu 2017./2018.

Page 32: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

32

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – 100. Dan škole (veljaĉa 2018.)

- usvajati pravila ponašanja -osvijestiti i poticati kod uĉenika niz pozitivnih vještina - stjecati kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku, -razvijati socijalna i graĊanska prava i duţnosti kao dio zajednice, - razvijati i osvijestiti vlastitu kulturološku dimenziju -razvijati aktivne kompetencije graĊanskog odgoja i obrazovanja

uĉite

lji 4

. ra

zre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti: 1. unutar predmetnih sadrţaja uĉitelj sudionik projekta odabire sadrţaje primjerene uĉenikovoj dobi 2. uĉitelji pripremaju materijale uĉenicima za rad ( u korelaciji sa nastavnim predmetima) sa temom broja sto. 3. uĉenici samostalno ispinjavaju materijale koje je uĉitelj pripremio ili uĉenici izraĊuju plakate. 4. evalvuacija uĉinjenog kroz anketni listić (ispitati stavove uĉenika o projektu).

Škola

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi

Kroz nastavnu godinu 2017./2018.

Page 33: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

33

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – ZONA

-povećanje svijesti populizacije o nutritivnoj, organoleptiĉkoj, kulturološkoj i gospodastvenoj vrijednosti tipiĉnih namirnica Zadarske ţupanije

uĉite

lji 4

. ra

zre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti:

Predavanje i radionice za uĉenike koje će provesti uĉitelji ĉetvrtih razreda

Samostalan rad uĉenika kroz izradu ppt

Pisanje literarnih radova Likovni izriĉaj ( sastavljanje recepata)

Škola i roditelji

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi,

Kroz nastavnu godinu 2017./2018.

Page 34: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

34

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – PISANJE RAZREDNE BAJKE/ IZRADA RAZREDNE SLIKOVNICE

njegovati tekovine hrvatskog jezika -poštivati pravopisnu normu - Odrediti knjiţevne vrste i uoĉavati razlike izmeĊu istih (poezija- proza: npr.pjesma – bajka...) - poticati kreativnost, maštu, stvaralaĉko pisanje, likovni izriĉaj

uĉite

lji 4

. ra

zre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti: 1. Najava aktivnosti – pisanje razredne bajke i dogovor s uĉenicima. Ponavljanje što je to bajka, koje su njene odrednice... Uĉenici navode poznate bajke koje su ĉitali te se time motiviraju za predviĊenu aktivnost 2. odreĊivanje teme, likova, osobina likova, mjesta i vremena radnje naše razredne bajke 3. zapisivanje prijedloga uĉenika te odabir onih za koje većina uĉenika smatra najboljima ( npr. kod odabira imena likova...) 4. odreĊivanje naslova i same etape pisanja bajke. 5. uĉenici daju prijedloge o igledu bajke te se isti zapisuju na papir-kronološki dogaĊaj (izraĊuje se „kostur“ bajke) 6. Odabir „pisca“ i odabir „ilustratora“ (isti se mjenjaju svaki dan)- bajka „kruţi“ po razredu tako da svi uĉenici sudjeluju, mogu biti isti ako je broj uĉenika u razrednom odijeljenju manji ili prema odabiru uĉitelja 7. zapisanje bajke u odabranu biljeţnicu i ilustriranje 6. Evalvuacija uĉinjenog – razgovor o realiziranom ( metoda usmenog razgovora).

Škola

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi

Kroz nastavnu godinu 2017./2018. (duţi vremenski period)

Page 35: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

35

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – MALI GLAGOLJAŠI

- poštovati povijesno i kulturno nasljeĊe koje su nam ostavili naši Preci - njegovati stara hrvatska pisma - osvijestiti vaţnost njegovanja kulturno-povijesne baštine -pisati starim hrvatskim pismima

uĉite

lji 4

. ra

zre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti: 1. Zorno se pokazuje Bašćanska ploĉa (suvenir) te se objašnjava njegova vaţnost (* ukoliko uĉitelj posjeduje isti)-razgovor o prikazanom. 2. Uĉitelj objašnjava što je to glagoljica pomoću ppt ili istraţivaĉkim radom na internetu ( poţeljno uz aktivnost samih uĉenika). 1. uĉitelj najavljuje grupnu aktivnost u kojoj uĉenici moraju smisliti i napisati što više rijeĉi koje poĉinju npr. slovom B slovima latinice...). Uĉenici u grupi smišljaju te zapisuju rijeĉi koje poĉinju zadanim slovom 4. Razgovor o napisnom te pisanje istih rijeĉi slovima glagoljice (uĉitelj je prethodno pripremio papire A4 formata s abecedom / pismom glagoljica). 5. Svaki uĉenik unutar grupe zapisuje rijeĉi slovima glagoljice (ispod / iznad rijeĉi koju je prethodno zapisao slovima latinice). Na taj naĉin se isto moţe izraditi zaviĉajni rijeĉnik, ali slovima glagoljice ili pjesmu koju su uĉenici napisali latinicom, napisati glagoljicom... 6. Evalvuacija uĉinjenog – razgovor o realiziranom ( metoda usmenog razgovora).

Škola

Usmena i pisana komunikacija, izraĊeni radovi

Kroz nastavnu godinu 2017./2018.

Page 36: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

36

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVI

NAĈIN VREDNOVANJA

VREMENIK

Naziv aktivnosti: PROJEKT – MINI ODBOJKA

- spoznati pravila mini odbojke -razvijati i poštivati timsku igru -razvijati športski duh

Od

bo

jka

ški ku

b Z

ad

ar

i

uĉite

ljice

4.r

azre

da

Projekt će se realizirati putem sljedećih aktivnosti:

1. Zorno pokazivanje osnovnih pravila mini odbojke

2. Igra u paru 3. Turnir u mini odbojci 4. Odlazak na trening OK

Zadar u Športski centar Višnjik

Škola

-Motoriĉke i funkcionalne sposobnosti -Koordinacija

Kroz nastavnu godinu 2017./2018.

II. DOPUNSKA NASTAVA

Naziv aktivnosti: HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

VREMENIK: tijekom šk. god.

Individ. rad s uĉ. koji imaju problema u usvajanju gradiva, vjeţbanje nastavnog gradiva

Pomoć pri usvajanju matematiĉkih znanja i znanja iz hrvatskog jezika. Razvoj samostalnosti kod uĉenika.

Uĉitelji RN Prema planu i programu

Nabava pribora i opreme

Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

Page 37: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

37

III. DODATNA NASTAVA

Naziv aktivnosti: MATEMATIKA

VREMENIK: tijekom šk. god.

Rad s grupom djece koja su nadarena i motivirana za dodatan rad Školsko natjecanje (sijeĉanj-veljaĉa) Veĉer matematike (prosinac) Klokan bez granica (oţujak)

Razvijanje logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja

Uĉitelji RN Prema planu i programu

Nabava pribora i opreme

Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

IV. PLAN IZVOĐENJA IZVANUĈIONIĈNE, TERENSKE NASTAVE , NASTAVE U PRIRODI I ŠKOLE U PRIRODI ZA ĈETVRTI RAZRED. VRIJEME REALIZACIJE – ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

Povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmet

Uĉitelji predmetne i razredne nastave

Troškovi školskog aotobusa, roditelja

VREMENIK Tijekom cijele školske godine

Primjena nauĉenog u nastavi i svakodnevnom ţivotu

Page 38: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

38

PLANIRANI SADRŢAJI I AKTIVNOSTI

CILJ AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

TROŠKOVNIK

NAĈIN VRJEDNOVANJA

Razvijanje sposobnosti promatranja i uoĉavanja promjena u prirodi Uoĉavanje raznolikosti zaviĉaja Upoznavanje s boţićnim obiĉajima,razvijanje ljubavi i suodnosa meĊu ljudima,darivanje Razvijanje kulture ponašanja u kazalištu,kinu i usvajanje vrednota dramske, filmske i glazb.umjetnosti Razvijanje kulture ponašanja u kulturnim ustanovama,razvijanje tolerancije, razvijanje ljubavi prema knjizi i ĉitanju

Uĉite

lji i u

ĉen

ici

Poludnevni izleti u prirodu Posjet meteorološkoj stanici. -Posjet Gradskoj knjiţnici -Kino ili kazališna predstava Ravni kotari-obilazak PRIMORSKI KRAJ-gospodarstvo,naselja i povijesno-kulturnih znamenitosti-obilazak Posjet Pomorskom muzeju odlazak na obliţnji vidikovac -promatranje ţive i neţive prirode -istraţivanje u okolici škole Dan štednje-posjet banci -posjeta Domu sv. Frane, OB Zadar, DV Latica, OŠ Voštarnica... Posjet mjesnom groblju i crkvi Obilazak jaslica u katedrali Sv.Stošije-Boţiću u susret -Obilazak kulturnih spomenika naše domovine (Nin, Obrovac,Benkovac- obilazak crkvi i muzeja -posjet Arheološkom ili Povijesnom muzeju u Zadru istraţujemo i promatramo:ţivi svijet ,biljke i ţivotinje - rijeka Krupa ili Krašica, Vransko jezero, more -Nacionalni parkovi, Parkovi prirode -Posjet muzejima i galerijama -Posjet gradskoj knjiţnici -Posjet Športskom centru Višnjik

Trošak školskog autobusa, roditelji Nabava pribora i opreme

Nauĉeno primjeniti u nastavi i svakodnevnom ţivotu Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uĉenika

Page 39: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

39

ŠKOLA U PRIRODI

Razred/razredni odjel

Odredište/plan i program

Odgojno-obrazovne zadaće Vrijeme realizacije

Sudionici Izvor financiranja

OŠ Bartula Kašića Zadar 4. razredi Podruĉna i matiĉna škola

-Zagreb i Hrvatsko zagorje - Upoznavanje šireg zaviĉaja, razvijanje ekološke svijesti o zaštiti prirode i naĉina ţivota i rada ljudi. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa. U dogovoru s roditeljima i agencijom.

travanj ili svibanj 2018.g.

Uĉenici ĉetvrtih razreda matiĉne i podruĉnih škola voditelji i pratitelji

roditelji

VI. IZLETI

Razred/razredni Odjel

Odredište/plan i program izleta

Odgojno-obrazovne zadaće Vrijeme realizacije

Sudionici Izvor financiranja

OŠ Bartula Kašića Zadar 4. razredi

-jednodnevni izlet - jednodnevni izlet na snijeg

-upoznati izgled krajolika - promatrati i uoĉiti promjene u prirodi na biljkama i ţivotinjama - nauĉiti igre i aktivnosti i uoĉiti njihov utjecaj na zdravlje

školska godina 2017./2018.

Uĉenici ĉetvrtog razreda, voditelji i pratitelji

roditelji

Page 40: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

40

2.5. PRODUŢENI BORAVAK – 1. I 2. RAZRED

AKTIVNOSTI/PROGRAM/PROJEKT

PROGRAM RADA PRODUŢENOG BORAVKA U 1. I 2. RAZREDU

CILJEVI AKTIVNOSTI PROGRAMA/PROJEKTA

Omogućiti djetetu ispunjen ţivotu u školi i otkriti njegove pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov razvoj kao socijalnog bića kroz ţivot i suradnju s ostalima kako bi doprinijelo dobru društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloţivotno uĉenje(uĉiti kako uĉiti).

NAMJENA AKTIVNOSTI PROGRAMA/PROJEKTA

Organizirana skrb i produţeni dnevni rad za djecu koja nakon redovite prijepodnevne nastave ostaju u školi. Osposobljavanje djece za daljnje obrazovanje i cjeloţivotno uĉenje.

NOSITELJ AKTIVNOSTI PROGRAMA/PROJEKTA

2.d uĉiteljica Ana Lemezina Rogić i 1.e uĉitelj Alen Juriĉić

NAĈINI REALIZACIJE AKTIVNOSTI PROGRAMA/PROJEKTA

SADRŢAJ

Sadrţaji i teme propisane Nastavnim planom i programom (MZOŠ, 2006.) za 1. I 2. razred koji se odjelotvoruju u vremenu predviĊenom za ponavljanje, uvjeţbavanje i primjenu nauĉenog. Igre, literatura, kulturni sadrţaji, sadrţaji kojima se potiĉe razvoj komunikacijskih i socijalizacijskih te radno tehniĉkih kompetencija koji se odjelotvoruju u vrijeme predviĊeno za realizaciju ostalih podruĉja.

Page 41: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

41

SOCIOLOŠKI OBLICI RADA

- frontalni - individualni - u paru - skupni

METODE

Metode razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije, ĉitanja i pisanja, metoda raĉunanja, metoda preraĉunavanja, metoda praktiĉnog rada( crtanja geometrijskim priborom)

Suradnici Uĉitelji RN

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA Tijekom nastavne školske godine

TROŠKOVNIK Troškovi za papir i umnoţavanje

NAĈINI PRAĆENJA AKTIVNOSTI PROGRAMA

Razina postignuća: -izvrsno -vrlo uspješno -uspješno

Page 42: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

42

3. PREDMETNA NASTAVA ( DOPUNSKA, DODATNA, TERENSKA NASTAVA,INA,PROJEKTI )

3.1. HRVATSKI JEZIK

AKTIVNOSTI CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK AKTIVNOSTI

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

NAĈIN VREDNOVANJA

Dodatna nastava

- proširiti znanje uĉenika; osposobiti uĉenike za usmenu i pismenu komunikaciju

- usvojiti detaljnije jeziĉne zakonitosti

- uĉenici 7.i 8. razreda te uĉitelji M.Popović, I. Ĉakarun Tokić i K. Katuša

- razliĉiti oblici i metode rada

- jedan ili dva puta tjedno na satovima dodatne nastave

- trošak kopiranja materijala

- pisana provjera, samoprocjena, sudjelovanje na natjecanju u poznavanju hrvatskog jezika

Dopunska nastava Dramska grupa Recitatorska grupa

- usvajanje gradiva; vjeţbati nauĉeno gradivo, te uputiti uĉenike kako će savladati poteškoće u uĉenju -razvijanje jeziĉne sposobnosti i vještina u

- pomoći svakom pojedincu da svlada gradivo i da se u potpunosti uklopi u rad razreda zadovoljavanje potrebe za kretanjem i isticanjem svojih sposobnosti

- uĉenici, uĉitelji K.Katuša, I.Ĉ.Tokić,H. Patrk -uĉenici i uĉiteljice M. Popović, I.Ĉ.Tokić,K. Katuša

-individualizirani rad sa svakim pojedincem - metoda pokušaja i pogrešaka, razgovora, krasnoslova, demonstracije; dramske igre, improvizacije, stvaranje teksta,

- jedan sat tjedno - dva/ jedan sat tjedno

- trošak kopiranja materijala - prema potrebi (za materijal)

- samoprocjena, analiza, usmena i pismena provjera - razgovor s uĉenicima, samoprocjena i procjena; predstava, nastup na Veĉeri sjećanja,

Page 43: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

43

Novinarska grupa Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika

govornom izraţavanju; poticanje znatiţelje i kreativnosti te estetske prosudbe - izdvajati najvaţnije obavijesti, koristiti intervju kao oblik razgovora, pisati kritiku ili problemski ĉlanak, osvrt ili prikaz o odabranoj temi... osmisliti i stalno „osvjeţavati“ internetske novine BARTULIN - provjera znanja,

na kreativan naĉin -zadovoljavanje potrebe za pisanjem novinarskim stilom; isticanje kreativnosti i bogatstva jezika - ovladavanje jeziĉnim zakonitostima hrv.jezika; razvijanje ljubavi prema

- uĉenici i uĉiteljica A.Lisica - uĉenici 7. i 8. razreda, uĉiteljice HJ

uloge, predstava - promatranje, zapaţanje; pisanje osvrta, kritike,intervjua, ĉlanaka, obrada fotografija... - dodatna nastava, školsko natjecanje, ţupanijsko natjecanje/ drţavno natjecanje

- dva sata tjedno - sijeĉanj /veljaĉa ili oţujak/ svibanj

- papir, fotokopiranje, izrada fotografija i slika -laptop, printer, internetska stranica - troškovi -fotokopiranje materijala i prijevoz uĉenika

LiDraNu, Danu škole, Dani INA... - školske internetske novine; posjećenost, analiza uĉinjenoga - rezultati natjecanja. analiza

Page 44: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

44

Obiljeţavanje mjeseca hrvatske knjige

druţenje - razvijati ĉitalaĉke, interpretacijske i literarne sposobnosti, darivanje knjiga

hrv.j. - uĉenici, uĉitelji HJ i knjiţniĉarke

- uĉenici, uĉitelji HJ i knjiţniĉarke

- ĉitanje i interpretacija knjiţevnih djela - akcija – Darujmo knjigu školskoj knjiţnici (na razini razreda)

- listopad

- uĉenici na razini razreda skupljaju novac i kupuju knjigu – dar školskoj knjiţnici

-analiza uĉinjenog

LiDraNo Sudjelovanje na razliĉitim natjeĉajima Sudjelovanje u

- razvijati sposobnosti literarnog i dramskog izraţavanja - razvijati literarne sposobnosti

- zainteresirati uĉenike za razliĉite oblike stvaralaštva; druţenje - razvijanje ljubavi prema hrv.jeziku: meĊusobna samoprocjena

- uĉenici iz dramske i novinarske skupine, uĉiteljice HJ - uĉenici i uĉiteljice HJ - uĉenici i

- odlazak na gradsko/ţupanijsko/ drţavno natjecanje - slanje literarnih i novinarskih radova na razliĉite natjeĉaje -konkuriranje za

-sijeĉanj/veljaĉa -tijekom školske godine

- troškovi fotokopiranja, prijevoz, materijali - troškovi fotokopiranje, poštarina

- razgovor s uĉenicima, samoprocjena, procjena - razgovor s uĉenicima, samoprocjena, procjena -analiza

Page 45: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

45

Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ Susret s piscem Knjiţnica Kino i kazališna predstava Dan škole

-razvijanje literarnih, novinarskih, dramskih...svih kreativnih sposobnosti - upoznati se s knjiţevnim opusom pisca - upoznati ustroj knjiţnice i samostalno se sluţiti knjiţnom graĊom; rjeĉnik, enciklopedija, pravopis - primati i vrednovati kazališnu predstavu ili film

- zainteresirati uĉenike za razliĉite oblike stvaralaštva; druţenje - spoznati vaţnost pisane rijeĉi i njegovati kulturu ĉitanja -razvijanje ljubavi prema pisanoj rijeĉi; razvijanje kulture ĉitanja - spoznati vaţnost sedme umjetnosti; kultura ponašanja

uĉiteljice HJ -uĉenici, uĉiteljice HJ, knjiţniĉarka - uĉenici, uĉiteljice HJ, knjiţniĉari - uĉenici, uĉiteljice HJ, razrednici - uĉenici i

sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ - susret u školskoj knjiţnici ili odlazak u gradsku knjiţnicu - posjet školskoj i gradskoj knjiţnici u dogovoru s knjiţniĉarima - posjet kazalištu i kinu -priredba

-travanj - tijekom školske godine - tijekom školske godine, rujan -5. razred -tijekom školske godine

-troškovi puta - ulaznica ( oko 20 kn ) -prema potrebi (za materijal)

sudjelovanja -razgovor s pisanim osvrtom na susret - razgovor - pisanje sa zadatkom, razgovor s uĉenicima, ocjena

Page 46: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

46

Dan grada Zadra Valentinovo Dani hrvatskog jezika

- obiljeţavanje Dana škole -obiljeţavanje Dana grada Zadra -obiljeţavanje Valentinova -obiljeţavanje Dana hrvatskog jezika

- predstavljanje uĉeniĉkih postignuća iz kulturno-umjetniĉkog podruĉja - predstavljanje uĉeniĉkih postignuća iz kulturno-umjetniĉkog podruĉja - predstavljanje uĉeniĉkih postignuća iz kulturno-umjetniĉkog podruĉja

uĉitelji HJ -uĉenici i uĉitelji HJ -uĉenici i uĉitelji HJ -uĉenici i uĉitelji HJ

-priredba priredba -priredba/ predavanje/kviz ili sl.

-svibanj/lipanj -studeni -veljaĉa - oţujak

-prema potrebi (za materijal) -prema potrebi (za materijal)

Page 47: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

47

Zadar ĉita – sudjelovanje i natjecanje u ĉitanju Dan INA TERENSKE NASTAVE

- sudjelovanje u manifestaciji Zadar ĉita -obiljeţavanje Dana INA - posjet Kazalištu lutaka

- predstavljanje uĉeniĉkih postignuća iz kulturno-umjetniĉkog podruĉja -ostvarivanje satova HJ u školskoj knjiţnici u sklopu manifestacije Zadar ĉita, natjecanje u ĉitanju -predstavljanje podostignuća uĉenika i djelatnika škole iz svih izvan-nastavnih aktivnosti -

-knjiţniĉarke, uĉenici i uĉitelji HJ - uĉenici i djelatnici škole

-sat HJ, natjecanje u ĉitanju -prezentacija u gradu

-travanj -lipanj

-prema potrebi (za materijal) -prema potrebi (za materijal)

Page 48: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

48

Festival ţidovskog filma Obiljeţavanje Dana zdravlja Posjet znamenitostima grada,Zadarske ţupanije Posjet izloţbama izvan škole

Zadar, projekcija filma i predavanje, 7. i 8. razredi -obiljeţavanje Dana zdravlja posjetom DV Latica i sl. -posjet znamenitostima - primati i vrednovati postav odreĊene izloţbe

-gledanje filma i slušanje predavanja - predstavljanje uĉeniĉkih postignuća iz kulturno-umjetniĉkog podruĉja - spoznati vaţnost svih umjetnosti; kultura ponašanja

-uĉenici i uĉitelji HJ -uĉenici i uĉitelji HJ, Biologije... -uĉenici i uĉitelji -uĉenici i uĉitelji

- posjet -posjet -posjet -posjet

-rujan -travanj studeni -prema ponudi

-cijena ulaznice -prema potrebi (za materijal) -cijena ulaznice

-pisanje sa zadatkom, razgovor s uĉenicima -pisanje sa zadatkom, razgovor s uĉenicima

Page 49: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

49

3.2. ENGLESKI JEZIK

AKTIVNOSTI CILJ

AKTIVNOSTI

NAMJENA

AKTIVNOSTI

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

NAĈIN

REALIZACIJE

VREMENIK

AKTIVNOSTI

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

NAĈIN

VREDNOVANJA

dodatna

nastava

dopunska

nastava

- proširiti znanje

uĉenika

-zainteresirati i

osposobiti

uĉenike za

samoistraţivanje

- vjeţbati

nauĉeno gradivo

te uputiti

uĉenike kako će

svladati

poteškoće u

uĉenju

- proširiti

vokabular, usvojiti

detaljnije jeziĉne

zakonitosti

-osposobiti

uĉenike da

nauĉene sadrţaje

primjenjuje u

nastavi

-pomoći svakom

pojedincu da

svlada gradivo i

uklopi se u rad

razreda

-ovladavanje

- uĉenici,

uĉiteljica

K.V.Ninĉević,

Snjeţana

Šanko, Lana

Kulišić

- uĉenici,

uĉiteljice

K.V.Ninĉević,

S.Šanko,

L.Kulišić,

S.Burić,

K.J.Radas

- razliĉiti oblici i

metode rada

-

individualizirani

rad sa svakim

uĉenikom

- na satovima

dodatne

nastave

(1 puta tjedno)

- na satovina

dopunske

nastave

(1 -2 sata

tjedno)

-dodatna

- fotokopiranje

materijala

- papiri,

fotokopiranje

- razgovor, pisana

provjera, procjena i

samoprocjena

- sudjelovanje na

školskom i

ţupanijskom

natjecanju (8.r.)

-samovrednovanje,

analiza, usmena i

pismena provjera

-rezultati

Page 50: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

50

natjecanje u

poznavanju

engleskog

jezika

Dan škole

dan INA-i

izvanuĉioniĉka

nastava

kino predstava

kazališna

predstava

-provjera znanja,

druţenje

-obiljeţavanje

dana škole

-obiljeţavanje

dana INA-i

-poimati i

vrednovati film i

kazališnu

predstavu

vokabularom i

jeziĉnim

zakonitostima

eng.jezika

-predstavljanje

postignuća

uĉenika i

djelatnika škole

-predstavljanje

postignuća

uĉenika i

djelatnika škole iz

izvannastavnih

aktivnosti

-spoznati vaţnost

sedme

umjetnostirazvijati

kritiĉko

razmišljanje;

kultura ponašanja

- uĉenici 8.r.,

uĉiteljice

Nada

Arbanas,

Lana Kulišić

-uĉenici i

uĉitelji ej

-uĉenici i

uĉitelji ej

-uĉenici i

uĉitelji

engleskog

jezika

-razliĉiti

pismeni

zadatci;

školsko /

ţupanijsko/

drţavno

natjecanje

-dodjela

priznanja

-otvoreni dan

-posjet kinu

nastava,

natjecanje –

sijeĉanj,

veljaĉa/oţujak,

svibanj

-lipanj

-lipanj

-tijekom

školske

godine

-troškovi

fotokopiranja i

prijevoz

uĉenika (po

potrebi)

-prema potrebi

materijal

-prema potrebi

material

-cijena

ulaznice

natjecanja, analiza

-video uradak

-video uradak

-kritiĉki osvrt

(review)

Page 51: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

51

3.3. MATEMATIKA

5. razredi

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

BROJ UĈENIKA/GRUPA

SATI GODIŠNJE

VODITELJ

Dodatna nastava – 5.razredi 10 35 AnĊelka Marin i Marijana Gladović

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Stjecanje temeljnih matematiĉkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematiĉke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematiĉkih problema.

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Realizirati navedene ciljeve, postići višu razinu znanja matematike, steći sigurnost u radu i predstaviti steĉena znanja na natjecanjima iz matematike.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Predmetni uĉitelj i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

uĉioniĉka nastava i natjecanja uĉenika

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Tijekom nastavne godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Papir za kopiranje i troškovi ispisa, bijela kreda i kreda u boji

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Samovrednovanje uĉenika i meĊusobno vrednovanje uĉenika i uĉitelja (ankete), rezultati uĉenika sa natjecanja

Page 52: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

52

AKTIVNOST, PROGRAM I /ILI PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE 5. Razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I /ILI PROJEKTA

Vjeţbati nauĉeno gradivo ,te uputiti uĉenike kako će savladati poteškoće u uĉenju.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Pomoći svakom pojedincu da savlada gradivo i uklopi se u rad razreda

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Predmetni uĉitelj i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I /ILI PROJEKTA

Individualizirani rad sa svakim uĉenikom

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine ( 35 sati godišnje)

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

papir za fotokopiranje , grafofolije

NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Samovrednovanje uĉenika ,analiza postignutih rezultata individualno za svakog uĉenika

Page 53: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

53

6. razredi

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

BROJ UĈENIKA/GRUPA

SATI GODIŠNJE VODITELJ

DODATNA NASTAVA /2 70 Natalija Zvelf i Ivana Bencun

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Stjecanje temeljnih matematiĉkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematiĉke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematiĉkih problema.

NAMJENA,AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Realizirati navedene ciljeve, postići višu razinu znanja matematike, steći sigurnost u radu i predstaviti steĉena znanja na natjecanjima iz matematike.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Predmetni uĉitelji i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA IPROJEKTA

uĉioniĉka nastava i natjecanja uĉenika

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Tijekom nastavne godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Papir za kopiranje i troškovi ispisa, bijela kreda i kreda u boji

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Samovrednovanje uĉenika i meĊusobno vrednovanje uĉenika i uĉitelja (ankete), rezultati uĉenika sa natjecanja

Page 54: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

54

NAZIV AKTIVNOSTI, PROGRAMA IPROJEKTA

BROJ UĈENIKA/GRUPA

SATI GODIŠNJE VODITELJ

DOPUNSKA NASTAVA – 6.R. 10 /2 35 Ivana Bencun Natalija Zvelf

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

Dopunska nastava iz matematike za 6.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Stjecanje temeljnih matematiĉkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematiĉke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematiĉkih problema

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Realizirati navedene ciljeve, postići zadovoljavajuću razinu znanja matematike, steći sigurnost u radu i jaĉati samopouzdanje.

Odgovornost napredovanja svakog pojedinog uĉenika prema interesu i sposobnostima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Ivana Bencun i Natalija Zvelf, uĉitelji matematike

NAĈIN REALIZACIJE uĉioniĉka nastava prema nastavnim cjelinama 6. R

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Tijekom nastavne godine tjedno jedan školski sat

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,PROGRAMA I PROJEKTA

potrošnja papira za fotokopiranje, krede i troškovi kupovine matematiĉke literature

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Individualno praćenje postignuća uĉenika Rezultati se koriste kako bi se poboljšao rad na dopunskoj nastavi.

Page 55: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

55

7. razredi

NAZIV AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

BROJ UĈENIKA/GRUPA SATI GODIŠNJE VODITELJ

DODATNA NASTAVA 10 po grupi 35 Marijana Gladović Natalija Zvelf

AKTIVNOST,PROGRAM I PROJEKTI

Dodatna nastava iz matematike za 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Osposobiti uĉenike za nastavak školovanja i primijeniti usvojeno znanje u svakodnevnom ţivotu. Usvojiti metode matematiĉkog mišljenja i logiĉkog zakljuĉivanja u rješavanju problema. Razvijati sposobnost izraţavanja matematiĉkim jezikom i lakšem razumijevanju i usvajanju sadrţaja drugih predmeta. Razvijati smisao za samostalan rad, toĉnost, urednost, preciznost, sustavnost u pismenom i usmenom izraţavanju.

NAMJENA,AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Uĉenicima 7. razreda koji uspješno svladavaju redovne nastavne sadrţaje te ih ţele produbiti i proširiti .

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA (aktivnost uĉenika)

Riješiti sve vrste sloţenih zadataka-raĉunanje u skupu brojeva koje smo radili. Riješiti primijenjene zadatke iz proporcionalnost i obrnuta proporcionalnosti. Rješavati sloţene zadatke iz geometrije za 7. razred.

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,PROGRAMA I PROJEKTA (postignuća uĉenika )

Rješavati zadatke, pronalaziti prikladan naĉin rješavanja problema, obrazlagati postupak, primjenjivati znanje za uspješnije i brţe rješavanje zadataka, crtati i geometrijski osmisliti naĉin rješavanja problemskih zadataka.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Od mjeseca rujna 2017. do mjeseca svibnja 2018.to jest prije svakog natjecanja pojaĉani rad

DETALJAN TROŠKOVNIK Potrošnja papira za fotokopiranje

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Samo vrednovanje uĉenika. Usmeno i opisno praćenje uspješnosti u usvajanju planiranih sadrţaja. Vrednovanje rezultata na meĊu razrednom, školskom, općinskom i ţupanijskom natjecanju.

Page 56: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

56

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE - 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I

PROJEKTA

Objasniti pojmove koje uĉenici nisu uspjeli shvatiti na satu.

Usvojiti i uvjeţbati postupke rješavanja matematiĉkih zadataka.

Pripremiti uĉenike za pisanje pismenih ispita.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I PROJEKTA

Uĉenicima 7. razreda koji nisu uspješno savladali gradivo na redovnoj nastavi (jer im je preteško

ili su izostali sa nastave).

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I PROJEKTA (aktivnost uĉenika) Vlatka Ignac i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I PROJEKTA

(postignuća uĉenika )

Objasniti i vjeţbati zadatke iz cjelina:

1. Koordinatni sustav

2. Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

3. Sliĉnost trokuta i mnogokuti

4. Kruţnica i krug

5. Sustavi linearnih jednadţbi

6. Linearna funkcija i jednadţba pravca

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I PROJEKTA Tijekom godine po jedan sat tjedno (za uĉenike prema potrebi)

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I

PROJEKTA

potrošnja papira za fotokopiranje, krede i troškovi kupovine matematiĉke literature

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VRADNOVANJA Individualno praćenje uspješnosti u usvajanju planiranih sadrţaja

VODITELJ: Vlatka Ignac BROJ UĈENIKA/GRUPA: /1 SATI GODIŠNJE: 35

Page 57: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

57

8. razredi

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

BROJ UĈENIKA/GRUPA

SATI GODIŠNJE VODITELJ

DODATNA NASTAVA 10/2 70 AnĊelka Marin i Ivana Bencun

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA IPROJEKTA

Stjecanje temeljnih matematiĉkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematiĉke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematiĉkih problema.

NAMJENA,AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Realizirati navedene ciljeve, postići višu razinu znanja matematike, steći sigurnost u radu i predstaviti steĉena znanja na natjecanjima iz matematike.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Predmetni uĉitelj i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

uĉioniĉka nastava i natjecanja uĉenika

VREMENIKAKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Tijekom nastavne godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Papir za kopiranje i troškovi ispisa, bijela kreda i kreda u boji

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Samovrednovanje uĉenika i meĊusobno vrednovanje uĉenika i uĉitelja (ankete), rezultati uĉenika sa natjecanja

Page 58: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

58

NAZIV AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

BROJ UĈENIKA/GRUPA

SATI GODIŠNJE VODITELJ

DOPUNSKA NASTAVA – 8.R /1 35 Marijana Gladović i Ivana Bencun

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

Dopunska nastava iz matematike za 8.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Stjecanje temeljnih matematiĉkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematiĉke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematiĉkih problema

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Realizirati navedene ciljeve, postići zadovoljavajuću razinu znanja matematike, steći sigurnost u radu i jaĉati samopouzdanje. Odgovornost napredovanja svakog pojedinog uĉenika prema interesu i sposobnostima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Marijana Gladović i Ivana Bencun uĉiteljice matematike

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Uĉioniĉka nastava prema nastavnim cjelinama: 1.Kvadriranje i korjenovanje 2.Pitagorin pouĉak 3. Realni brojevi 4. Preslikavanje ravnine 5. Toĉke,pravci i ravnine u prostoru 6. Geometrijska tijela

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Tijekom nastavne godine tjedno jedan školski sat

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

potrošnja papira za fotokopiranje, krede i troškovi kupovine matematiĉke literature

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Individualno praćenje postignuća uĉenika Rezultati se koriste kako bi se poboljšao rad na dopunskoj nastavi.

Page 59: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

59

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

ABACUS SOROBAN

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Poticati naĉin na koji djeca razmišljaju ,sjedinjuju i pojaĉavati moć slušanja i razumijevanja ,razvijati brzinu ,toĉnost ,koncentraciju .Postići brze i toĉne mentalne proraĉune.Poticati naviku korištenja višestrukih sposobnosti istovremeno.

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Abacus razvija sposobnost raĉunanja i moţe odigrati vaţnu ulogu pri razumjevanju aritmetike. Djecu treba nauĉiti manipulaciji s brojevima, stvaranju jasnog dojma o veliĉini prirodnih brojeva i moguĉnostima baratanja s njima . Uĉenici usvajaju osnove decimalnog sustava postiţu brze i toĉne mentalne proraĉuna.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Predmetni uĉitelj i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

IzvoĊenje osnovnih raĉunskih operacija (zbrajanje ,oduzimanje ,mnoţenje ,dijeljenje prirodnih brojeva i decimalnih brojeva) korištenjem moći misaonog procesa pri izvoĊenju matematiĉkih operacija.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Tijekom godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Raĉunaljka (70kn)

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

samovrednovanje

Page 60: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

60

Predmetni uĉitelji: Natalija Zvelf i Vlatka Ignac

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI PROJEKT FESTIVAL ZNANOSTI (matematika)

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Obiljeţiti Festival znanosti u Zadru. Popularizirati matematiku i upoznati uĉenike sa znanstvenim naĉinom rada te s neposrednim radom znanstvenika.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Uĉenici od petog do osmog razreda

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I NJIHOVA ODGOVORNOST

Aktiv matematike

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- sudjelovanje na radionicama u skladu s programom Festivala i dobivenim rasporedom - posjet izloţbi slika i fotografija znanstvene tematike - sudjelovanje na predavanjima i raspravama znanstvenika sudionika Festivala

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Travanj/svibanj 2018.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Ovisno o lokaciji (troškovi autobusa) i prijavljenim radionicama

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA.

Vrednovat će se motiviranost uĉenika, njihovo samostalno korištenje izvora informacija, sudjelovanje u radionicama. Rezultate objaviti na web stranici škole.

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT GEOGEBRA –inovacija u nastavi matematike

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA Inovativno, interaktivno i dinamiĉko poduĉavanje iz raznih oblasti matematike. Istraţivanje matematiĉkih koncepata i odnosa. Modeliranje

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA Popularizacija matematike, unapreĊenje metodologije uĉenja i pouĉavanja kroz meĊusobnu suradnju. Usavršavanje korištenja ICT tehnologije kod uĉenika.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA Predmetni uĉitelj i uĉenici šestih i sedmih razreda

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Ukljuĉiti uĉenike u radionice u kojima će se upoznati i nauĉiti koristiti Geogebra program dinamiĉke geometrije.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA Tijekom školske godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA Nema troškova

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Izrada riznice apleta koji nudi znaĉajne mogućnosti za usvajanje nastavnih sadrţaja.

Page 61: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

61

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI PROJEKT

GLOBAL MATH WEEK 2017. - Exploding Dots

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Obiljeţiti Global Math Week zajedno s milijun uĉenika iz cijeloga svijeta. Popularizirati matematiku i upoznati uĉenike s metodom EXPLODING DOTS.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Uĉenici šestog razreda

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I NJIHOVA ODGOVORNOST

Natalija Zvelf, Vlatka Ignac i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- sudjelovanje na radionicama i predavanjima u skladu s programom i uputama koje se nalaze na web stranici www.theglobalmathproject.com

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Od 10. do 17.10. 2017.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Trošak printanja i kopiranja materijala

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA.

Vrednovat će se motiviranost uĉenika, njihovo samostalno korištenje izvora informacija, sudjelovanje u radionicama. Rezultate objaviti na web stranici škole i školskim novinama.

Page 62: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

62

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT KLOKAN BEZ GRANICA“ meĊunarodno matematiĉko natjecanje

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Cilj natjecanja je popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne matematiĉke kulture te omogućiti uĉenicima da na temelju usvojenih znanja i sposobnosti rješavaju netipiĉne zadatke.

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Svaki se uĉenik ima pravo prijaviti na natjecanje. Namjena je„bez selekcije, eliminacije i finala“rješavati matematiĉke zadatke razvijajući logiĉko razmišljanje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- struĉno vijeće nastavnika matematike i uĉitelji razredne nastave zainteresirani uĉenici - predstaviti natjecanje i uvjete natjecanja uĉenicima - pripremiti pano, prikupiti novac, organizirati nastavu na dan natjecanja, formirati skupine i rasporediti ih po uĉionicama - kontaktirati Hrvatsko matematiĉko društvo - brinuti se o ispravnoj provedbi natjecanja - osigurati uvjete za uspješan rad svakog uĉenika - pruţati savjetodavnu pomoć uĉenicima

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

-natjecanje se provodi u školi -uĉenici su razvrstani u skupine prema uzrastu "Pĉelica" (2.razred), "Leptirići" ( 3. razred ), "Ecolier" ( 4. i 5. razred), "Benjamin" ( 6. i 7. razred ) i "Cadet" ( 8. razred ).

- uĉenici iz razliĉitih skupina rasporeĊeni su po uĉionicama

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Organiziranje natjecanja 16. 3. 2017. god. u 12 sati i 30 minuta za sve prijavljene uĉenike. Objava rezultata natjecanja i uruĉivanje nagrada uĉenicima u svibnju 2018. godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Svaki uĉenik koji ţeli sudjelovati na natjecanju plaća 15 kn kotizacije koja se uplaćuje udruzi „Klokan bez granica“. -Listići s rješenjima uĉenika razvrstavaju se i šalju na ispravljanje u HMD -najuspješniji uĉenici dodatno se nagraĊuju

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Praćenje i analiza rada i zalaganja uĉenika. Rezultati natjecanja.

Razred: 2.,3.,4.,5.,6 ., 7. i 8. na nivou škole

Page 63: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

63

Razred: 2.,3.,4.,5.,6 ., 7. i 8.na nivou škole - Veĉer matematke – predmetni uĉitelj: M. Gladović

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

VEĈER MATEMATIKE

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Proširivanje matematiĉkog znanja na sadrţaje koji nisu planirani u redovnoj nastavi, rješavanje logiĉkih zadataka te zadataka iz svakodnevnog ţivota Uĉenici će:

usvojiti temeljna matematiĉka znanja i vještine te ih primjenjivati u privatnom, društvenom i budućem profesionalnom ţivotu

razviti pozitivan odnos prema matematici

razviti svijest o vlastitom matematiĉkom umijeću

steći temelje za cijelo ţivotno uĉenje i nastavak matematiĉkog obrazovanja

moći primijeniti matematiĉke pojmove i postupke u razliĉitim kontekstima

moći postaviti i analizirati problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematiĉkih pojmova i postupaka, riješiti ga te interpretirati i vrednovati rješenje i postupak

moći primijeniti matematiĉke pojmove i postupke u razliĉitim kontekstima

moći uoĉiti pravilnosti vezane uz brojeve, njihove zapise i raĉunske operacije te ih primjenjivati

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Popularizacija matematike te poticaj uĉenika za nastavak matematiĉkog obrazovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

-voditeljica struĉnog aktiva matematike za školsku godinu 2017-2018 prof.M.Gladović - struĉno vijeće nastavnika matematike i uĉitelji razredne nastave - uĉenici sudjeluju zajedno sa svojim roditeljima u prostorima škole

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Veĉer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiĉu izgradnju pozitivnog stava uĉenika prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva ĉesto zaboravljenu zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i ĉime se bavi te dokazuje da matematiĉke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo. Veĉer matematike nalik je sajmu. Sudionici obilaze „matematiĉke stanice“ i odabiru aktivnosti u kojima će sudjelovati. Materijali s detaljnim uputama o

Page 64: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

64

aktivnostima dostupni su na svakoj stanici, a „deţurni matematiĉar“ (profesor matematike i/ili uĉenik) pomoći će pri njihovoj provedbi. Nastavne listiće za radne centre za uĉenike od prvog do osmog razreda osnovne škole pripremit će HMD i bit će dostupni svim uĉiteljima koji ţele Veĉer matematike provesti u svojoj školi. Za osnovne škole preporuĉa se da uĉenici sudjeluju zajedno sa svojim roditeljima. Naime, pomoć roditelja u pojašnjavanju obrazovnih zadataka pozitivno utjeĉe na rezultate uĉenika u školi. Veĉer matematike potiĉe takvu interakciju te pomaţe jednima i drugima da razumiju meĊusobne potrebe i izazove

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Veĉer matematike provest će se 7. prosinca 2017. godine s poĉetkom u 18 sati. Tijekom listopada i studenog 2015. provest će se i radionice za uĉenike.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Papir za fotokopiranje, materijali za pripreme

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

-praćenje, poticanje i pohvaljivanje -sudjelovanje u aktivnostima -evaluacijski listić

Page 65: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

65

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

Matematika i arhitektura – 7.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Motivirati uĉenike u prepoznavanju matematike u arhikteturi koja ih okruţuje, potaknuti ih da upoznaju povijest svoga grada kroz poznate arhitetonske zgrade, poticati njihovu znatiţelju, istraţivanje i razvoj kreativnosti.Potaknuti uĉenike da upoznaju povijest okruţenja škole partnera kroz poznate arhitetonske zgrade.

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Povezivanje matematiĉkog sadrţaja s aspektima svakodnevnog ţivota. Razvijati matematiĉke, umjetniĉke, digitalne i graĊanske kompetencije kod uĉenika.Razvijanje organizacijskih vještina, tehnika, razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta, poboljšanje komunikacijskih vještina . Razumijevanje kulturne i povijesne pozadine naših partnera te razvijanje tolerancije i suradnje.Po moguĉnosti i razmjena uĉenika sa školom partnerom.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Uĉitelji matematike : Natalija Zvelf O.Š.Bartula Kašića Uĉitelji škole partnera

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Poĉetna aktivnost ukljuĉuje prezentacije uĉenika o povijesti grada Izrada loga, odabir nekoliko atrakcija od posebnog znaĉaja za grad Istraţivanje i izrada postera ,prezentacija ,razmjena radova sa školom partnerom

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA IPROJEKTA

Veljaĉa-travanj 2018.g.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA IPROJEKTA

Papir, škare, ljepilo, hamer papir za izradu plakata

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Evaluacija moţe biti u obliku upitnika ili on-line ankete , IzraĊene materijale moţemo koristiti za poduĉavanje odreĊenih tema,pripremiti izloţbu ,objaviti na web stranici škole

Page 66: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

66

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

Obiteljski odlazak na zimovanje, 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Kako organizirati putovanje? Izabrati mjesto za zimovanje, odrediti udaljenost, vrijeme potrebno za putovanje, troškovi putovanja, troškovi smještaja obitelji (hotelski ili privatni) ,naĉin plaćanja : gotovina ili kartice, valute –kuna i eurpreraĉunavanje, koliko potrošiti za hranu, dţeparac i ulaznice. Otplata zimovanja na rate.

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Smislenom ţivotnom situacijom zainteresirati uĉenike, problem prilagoditi predznanju uĉenika .Projekt obuhvaća prikupljanje podataka, komunikaciju, istraţivanje, dokumentiranje, suradnju sa bankama, objedinjavanje rezultata i prezentacije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Predmetni uĉitelj i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Prikupljanje podataka, voĊenje dnevnika izrada proraĉunskim tablicama ( Excel), kruţni, stupĉasti grafovi, PowerPoint, Prezi, objava na Web stranice škole, obiljeţiti Svjetski tjedan novca prezentirajući razliĉitim zainteresiranim skupinama rezultate provedenih projekata.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Prvo polugodište šk.g.2017/18

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

Evaluacija moţe biti u obliku upitnika ili on-line ankete. IzraĊene materijale moţemo koristiti za poduĉavanje odreĊenih tema, pripremiti izloţbu, objaviti na web stranici škole

Page 67: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

67

Razredi: peti ,šesti,sedmi,osmi

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

DAN BROJA PI

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Dan broja Pi je godišnja proslava kojom se komemorira matematiĉka konstanta Pi. Dan broja se odvija na datum 14.03. (po ameriĉkom zapisu dauma 3.14). Ĉesto se na taj dan odrţavaju natjecanja u memoriranju decimalnih znamenki broja Pi,pa smo i mi zamislili jedno takvo (od nekoliko desetaka znamenki).Osim pamćenja decimala, poĉasiti ćemo se pitama (engl. se izgovara kao i broj Pi),pizzama i tortama ili bilo ĉime što ima oblik kruga.Svakako da ćemo dati i povijesnu priĉu o broju Pi kroz prezentacije. U natjecanju se dobro trenira memorija sudionika. Cilj obiljeţavanja je razvijati pozitivan odnos prema matematici,ispitati svoje mogućnosti,steći temelje za cjeloţivotno uĉenje i povećati svoje sposobnosti.

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Popularizacija matematike i poticaj za sliĉne aktivnosti koji će dobro doći u daljnjem obrazovanju

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

-nositeljice: Natalija Zvelf,Marijana Gladović i Vlatka Ignac struĉno vijeće nastavnika matematike zainteresirani uĉenici 7. i 8. razreda

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Realizacija je zamišljena tako da uĉenicima prije samog dana broja Pi (nekih 7 dana)damo na uvid i pamćenje nekoliko desetaka decimala. Na sam dan broja Pi, provodi se natjecanje. Osim natjecanja,biti ce tu i prezentacije i zanimljivosti o broju Pi,te o ljudima koji su povijesno postupno dolazili do velikih rezultata.Za ovu prigodu sve će biti u znaku kruga (likovno ćemo urediti uĉionice).

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Dan broja Pi realizirat ćemo14.oţujka 2018.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Papiri za fotokopiranje,likovno ureĊenje uĉionice (hamer).

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

IzraĊene prezentacije, plakati, ocjenjivanje, samo vrednovanje. Pohvale za osvojeno mjesto i zahvale za sudjelovanje

Page 68: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

68

3.4. PRIRODA/BIOLOGIJA

IZVANUĈIONIĈKA I TERENSKA NASTAVA

Aktivnosti, program i projekt

5. a,b,c,d,e

6.a,b,c,d,e

7. a,b,c,d,e

8. a,b,c,d,e

Ciljevi, aktivnosti programa i projekta

Istraţivaĉkim radom usvojiti i primjenjivati znanja

Poticati zanimanje za opaţanje u prirodi, istraţivanje i logiĉno zakljuĉivanje o ustrojstvu ţivog svijeta

Steći predodţbu o razvoju ţivih bića na Zemlji i spoznati bogatstvo ţivoga svijeta koje se oĉituje u raznolikosti biljnih i ţivotinjskih vrsta

Upoznati ljudski organizam njegovu osnovnu graĊu (anatomiju) i funkciju (fiziologiju), ukazati na problem ovisnosti,

Namjena aktivnosti programa i projekta

Promatranjem procesa i pojava u prirodi istraţivati, te izvoditi pokuse i praktiĉne radove

Razvijati ekološku kulturu koja utjeĉe na odreĊeno primjereno ponašanje prema prirodi i ĉovjekovom okolišu, nuţno svakom ĉovjeku

Uoĉiti svoju prirodnu baštinu, isticati vaţnost timskog rada

Razvijati kulturu ponašanja u svakodnevnom ţivotu, cijeniti ţivot samopoštovanje i samosvjest te odgovornost za vlastito zdravlje

Nositelj Aktivnosti Predmetni uĉitelji i uĉenici Predmetni uĉitelji i uĉenici Predmetni uĉitelji i uĉenici Predmetni uĉitelji i uĉenici

Naĉin realizacije aktivnosti

Izvanuĉioniĉka nastava i terenska nastava

Izvanuĉioniĉka i terenska nastava

Terenska, izvanuĉioniĉka i integrirana nastava

Terenska projektna nastava

Aktivnosti, program i projekt Vremenik Aktivnosti

1.Promatranje prirode i sve što nas okruţuje - školski vrt - izvanuĉioniĉka nastava - IX. mj 2. Posjet zoološkom vrtu – Poljica –terenska nastava – X. mj. 3. Promatranje biljki cvjetnjaĉa- šk. vrt- izvanuĉioniĉka nastava -

1 Promatranje staništa -školski vrt- izvanuĉioniĉka nastava – IX. mj. 2. Primorska vazdazelena šuma-izvanuĉioniĉka nastava – X. mj. 3. Ţivotna zajednica more – terenska nastava – Ljubaĉ – II. mj. 4. kopnene vode – terenska nastava –

2. Prirodoslovni muzej – posjet prema postavkama izloţbe – II. mj. 3. Promatranje i prepoznavanje golosjemenjaĉa i kritosjemenjaĉa –izvanuĉioniĉka nastava – V. mj.

1. Odgovorno spolno ponašanje – tribina, predavaĉ ginekolog X. mj. 2.Posjet Centru za suzbijanje i zlouporabe droga ili posjet komuni - terenska nastava I. mj 3. Posjet zavodu za transfuziju krvi – struĉno predavanje o vaţnosti davanja krvi – II. mj. 3.AIDS (tribina) - III. mj. 5. Posjet trţnici (zdrava prehrana)

Page 69: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

69

PROJEKTI

III. mj. 4. Posjet rasadniku - izvanuĉioniĉka nastava- V. mj.

Vransko jezero – IV. mj. 5. Travnjak- šk maslinik- izvanuĉioniĉka nastava – V. mj.

Detaljan troškovnik aktivnosti

Putovanje – šk. Autobusom

Putovanje – šk. Autobusom

Putovanje – šk. autobusom Putovanje – šk. autobusom

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Prirodni materijali, plakati , nastavni listići, usmena i pismena komunikacija

Prirodni materijali, plakati, anketni listići za uĉenike, usmena i pismena komunikacija,Power point prezentacija

Usmena i pismena komunikacija. Power point prezentacija, izloţba fotografija, anketa za uĉenike

Usmena i pismena komunikacija, izlaganje u vidu plakata ili Power point prezentacija

Predmetni Uĉitelji Dušanka Dujić; Iva Lisica

Projekt MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 15. 11. – 15. 12.

MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE MOĈVARA 02. 02.

Cilj Upozoravanja na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, a osobito droga

Oĉuvanje onih podruĉja na Zemlji koji su od presudne vaţnosti za opstanak brojnih biljnih i ţivotinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih mnoge ĉovjek koristi i u odreĊenoj mjeri ovisi o njima.

Namjena

Ojaĉati negativan stav prema bilo kojoj ovisnosti, a osnaţiti pozitivan stav prema zdravim navikama i stilovima ţivljenja.

Razvijati ekološku kulturu koja utjeĉe na odreĊeno primjereno ponašanje prema prirodi i ĉovjekovom okolišu, nuţno svakom ĉovjeku

Nositelj Uĉitelji i uĉenici Uĉitelji i uĉenici

Naĉin realizacije Predavanje i terenska nastava Predavanja, radionice i terenska nastava

Aktivnosti, program i projekt Vremenik Aktivnosti

PP – odrastanje, sazrijevanje, rizici Edukacijski plakati Terenska nastava- posjet komuni 15. 11. – 15. 12.

Predavanja – djelatnici PP Vransko jezero Radionice Terenska nastava Veljaĉa

Detaljan troškovnik aktivnosti

Putovanje – šk. Autobusom Putovanje – šk. Autobusom

Naĉin vrednovanja Usmena i pismena komunikacija Usmena i pismena komunikacija, Power point prezentacija, izloţba fotografija

Page 70: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

70

BIOLOGIJA, dopunska nastava, kombinirana grupa: 7.de, 8.cde

Plan rada dodatne nastave biologije, kombinirana grupa: 7de, 8.cde

CILJEVI Poticati zanimanje uĉenika za prirodoslovne predmete, razvijati svijest o vaţnosti oĉuvanja vlastitog zdravlja,

poticati interes za istraţivaĉki rad s ciljem razvijanja logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja. Priprema uĉenika za

natjecanje u znanju.

NAMJENA Motivirati uĉenike za istraţivaĉki rad i primjenu nauĉenog u svakodnevnom ţivotu. Proširivanje nastavnih

sadrţaja redovnog plana i programa. Poticati uĉenike na kreativnost i stjecanje uporabljivih znanja. Razvijanje

ekološke svijesti i odgovornosti pojedinca prema ţivotnom okruţenju. Razvijati suradniĉki odnos i toleranciju.

NOSITELJ Iva Lisica i uĉenici 7. i 8.razreda

NAĈIN REALIZACIJE Grupni rad, rad u paru, individualni, eksperimentalno istraţivanje, izrada plakata, prezentacija, rješavanje

testova. Korištenje razne literature i interneta.

VREMENIK Jednom tjedno (7.i 8. razredi skupa), tijekom školske godine, ukupno 35 sati

TROŠKOVNIK Radni materijal oko 200 kn.

NAĈINVREDNOVANJA

I NAĈINKORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Stalno praćenje i analiza postignutog i usvojenog znanja i vještina. Upućivanje najuspješnijih uĉenika na

natjecanja.

Uoĉiti propuste i poraditi na njima.

Predmetni Uĉitelji Dušanka Dujić; Iva Lisica; Nada Meštrović, defektologinja

CILJ AKTIVNOSTI: Pomoć slabijim uĉenicima. Uĉenike koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva osposobiti za samostalno rješavanje zadataka i razvijanje biološkog mišljenja.

NAMJENA: Pomoći uĉenicima da usvoje nastavne sadrţaje koje nisu usvojili tijekom redovne nastave.

NAĈIN REALIZACIJE: Individualnim pristupom, uĉenjem kroz igru

VREMENIK: Jedan sat tjedno tijekom školske godine.

NAĈIN VREDNOVANJA:

Rezultati postignuti na ispitima znanja, redovitim praćenjem rada i napredovanja uĉenika. Usvajanje osnovnog znanja i njegovo pravilno korištenje.

TROŠKOVNIK: Nastavna pomagala i pribor, fotokopirni papir, kolaţ papir (100 kn)

NOSITELJI: Iva Lisica i uĉenici

Page 71: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

71

3.5. KEMIJA

KEMIJA – TERENSKA I IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

AKTIVNOSTI, PROGRAM I PROJEKTI

7. a, b, c, d, e 8. a, b, c, d, e

CILJEVI, AKTIVNOSTI PROGRAMA I PROJEKTA

Pobliţe predoĉiti što rade kemiĉari, koji je njihov doprinos znanosti i zašto je

vaţna. Uĉenicima bliţe predoĉiti primjenu analitiĉke kemije tijekom

kemijskih eksperimenata.

Upoznati se sa preraĊivaĉkim procesima, te sa naĉinom obrade i proizvodnje stakla i polimernih struktura. Uĉenicima prikazati kako se do tada steĉeno znanje iz kemije moţe primjenjivati u svakodnevnom ţivotu.

NAMJENA AKTIVNOSTI PROGRAMA I PROJEKTA

Kroz eksperimente vjeţbati uporabu kemijskog posuĊa i kemikalija, te

pravilnog odlaganja kemijskog otpada. Usvojiti osnovna pravila prilikom

izvoĊenja pokusa, te iste koristiti na pojedinim eksperimentima.

Usvojiti da su masti neizostavni dio ljudske prehrane, te povezati sa prehrambenom piramidom i pravilnom ishranom. Uoĉiti potrebu za

kemijskom analizom u svim prehrambenim industrijama. Pribliţiti kemiju uĉenicima kroz prigodne eksperimente.

NOSTELJI AKTIVNOSTI Predmetni uĉitelji i uĉenici Predmetni uĉitelji i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE Izvanuĉioniĉka i terenska nastava Izvanuĉioniĉka i terenska nastava

AKTIVNOSTI, PROGRAM I PROJEKT

VREMENIK AKTIVNOSTI

- Terenska nastava – NP Paklenica u korelaciji s geografijom, matematikom, biologijom i tjelesnom i zdravstvenom kulturom – tijekom prvog polugodišta (ovisno o vremenskim prilikama) - Terenska nastava – Institut RuĊer Bošković – u korelaciji s geografijom, fizikom, matematikom – tijekom godine - Terenska nastava – Muzej Antiĉkog stakla – u korelaciji s geografijom i likovnom kulturom – tijekom poĉetka godine - Terenska nastava – posjet Meteorološkoj stanici u korelaciji s

- Terenska nastava – NP Paklenica u korelaciji s geografijom, matematikom, biologijom i tjelesnom i zdravstvenom kulturom – tijekom prvog polugodišta (ovisno o vremenskim prilikama) - Terenska nastava – Gligora, Pag u korelaciji s biologijom, geografijom, likovnom kulturom i matematikom (drugo polugodište travanj - svibanj) - Terenska nastava – Institut RuĊer Bošković – u korelaciji s geografijom, fizikom, matematikom – tijekom godine - Terenska nastava – Muzej Antiĉkog stakla – u korelaciji s geografijom i likovnom kulturom – tijekom poĉetka godine - Terenska nastava – posjet Strukovnoj školi u korelaciji s fizikom - Izvanuĉioniĉka nastava - Dan prirodoslovlja - Izvanuĉioniĉka nastava – Festival znanosti – travanj – svibanj - Izvanuĉioniĉka nastava – izvoĊenje pokusa u vrtiću – tijekom školske godine

Page 72: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

72

fizikom – tijekom školske godine - Izvanuĉioniĉka nastava - Dan prirodoslovlja - Izvanuĉioniĉka nastava – Festival znanosti – travanj – svibanj - Izvanuĉioniĉka nastava – izvoĊenje pokusa u vrtiću – tijekom školske godine - Terenska nastava – Dana PMF-a u Zagrebu – u sklopu profesionalne orijentacije i kao poveznica sa svim prirodoslovno-matematiĉkim predmetima - travanj - Terenska nastava – izloţba „Nikola Tesla – Mind of the future“ u korelaciji sa fizikom – studeni - oţujak

- Terenska nastava – Dana PMF-a u Zagrebu – u sklopu profesionalne orijentacije i kao poveznica sa svim prirodoslovno-matematiĉkim predmetima – travanj - Terenska nastava – izloţba „Nikola Tesla – Mind of the future“ u korelaciji sa fizikom – studeni - oţujak

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- problemsko i heuristiĉko pouĉavanje, uĉenje otkrivanjem i vjeţbanje pomoću eksperimenta, oluja ideja, evaluacija, izrada plakata i/ili kolaţa sa terenske

nastave, galerija slika

- problemsko, heuristiĉko i programirano pouĉavanje, uĉenje otkrivanjem pomoću promatranja, istraţivanja i eksperimenata, izraţavanje pomoću rasprave i interpretacije, oluja ideja, izrada plakata i/ili kolaţa, galerija

slika

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

Škola - putovanje školskim autobusom, pribor i kemikalije za eksperimente

Škola - putovanje školskim autobusom, pribor i kemikalije za eksperimente

PREDMETNI UĈITELJI Andreja Kakša

DOPUNSKA NASTAVA IZ KEMIJE (7. i 8.RAZRED)

Page 73: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

73

AKTIVNOST UĈENIKA I CILJ IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

- Uĉenicima sedmih i osmih razreda pomoći u razumijevanju gradiva dodatnim vjeţbanjem zadataka, objašnjavanjem i praktiĉnim radovima. - Izrada modela molekula s kojima se uĉenici susreću u nastavi kako bi lakše savladali gradivo kemije, te povezati sa srodnim prirodoslovno-matematiĉkim predmetima.

NAMJERA Pomoći uĉenicima da bolje savladaju osnovne pojmove iz kemije, te da shvate njenu usku poveznicu sa prirodnim i ostalim predmetima (biologija, geografija, fizika, matematika).

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici 7. i 8. razreda i uĉiteljica Andreja Kakša

NAĈIN REALIZACIJE 1 sat tjedno kroz jednu školsku godinu, od rujna da lipnja, tijekom školske godine 2017./'18. (35 sati)

VREMENIK AKTIVNOSTI 35 sati godišnje

DETALJNI TROŠKOVNIK Kemijski pribor, posuĊe, kemikalije, dodatni pribor za izradu modela, troškovi putovanja školskim autobusom.

NAĈIN VREDNOVANJA Opisno praćenje uĉenika

DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE (7.RAZRED)

AKTIVNOST UĈENIKA I CILJ IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

- Potaknuti u uĉenicima zanimanje za prirodoslovne predmete, njihovim povezivanjem tijekom izvedbe programa. - Samostalna izvedba pokusa, posebnu pozornost obratiti na pravilno i oprezno korištenje kemijskog posuĊa, pribora te kemijskih otopina. Koristiti zaštitna sredstva, te se upoznati sa hitnim sluĉajevima prve pomoći (nagrizanje kiseline, sluĉajni poţar, eksplozije,...). - Postići spretno i uvjeţbano korištenje kemijskog pribora i posuĊa tijekom izvoĊenja pokusa. - Izrada modela molekula s kojima se uĉenici susreću u nastavi, te shvatiti trodimenzijski mikrosvijet koji obuhvaća predmet kemije. - Izrada kozmetiĉkih preparata. - Korištenje plastiĉnih masa za izradu novih predmeta. - Izrada modela i plakata na navedene teme. - Uĉenje u sklopu terenske nastave (NP Paklenica, Pag, Kolan – Gligora, Zadar, Institut RuĊer Bošković, Otvoreni dani kemijskog odsjeka PMF Zagreb i sl.).

NAMJERA Ovim programom uĉenici se potiĉu na danje interesiranje za predmet kemiju, njenu usku poveznicu sa prirodnim i ostalim predmetima (biologija, geografija, fizika, matematika). Uĉenici će dobiti osnovnu vještinu tijekom izvoĊenja pokusa, sa dodatnim objašnjenjem mikrosvijeta koji kemija ĉini.

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici i uĉiteljica

NAĈIN REALIZACIJE 1 sat tjedno kroz jednu školsku godinu, od rujna da lipnja, tijekom školske godine 2017./'18. (35 sati)

VREMENIK AKTIVNOSTI 35 sati godišnje

DETALJNI TROŠKOVNIK Kemijski pribor, posuĊe, kemikalije, dodatni pribor za izradu modela, troškovi putovanja školskim autobusom.

NAĈIN VREDNOVANJA Opisno praćenje uĉenika, te rezultati sa natjecanja iz kemije.

Page 74: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

74

DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE (8.RAZRED)

AKTIVNOST UĈENIKA I CILJ IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

- Potaknuti u uĉenicima zanimanje za prirodoslovne predmete, njihovim povezivanjem tijekom izvedbe programa. - Samostalna izvedba pokusa, posebnu pozornost obratiti na pravilno i oprezno korištenje kemijskog posuĊa, pribora te kemijskih otopina. Koristiti zaštitna sredstva, te se upoznati sa hitnim sluĉajevima prve pomoći (nagrizanje kiseline, sluĉajni poţar, eksplozije,...). - Postići spretno i uvjeţbano korištenje kemijskog pribora i posuĊa tijekom izvoĊenja pokusa. - Izrada modela molekula s kojima se uĉenici susreću u nastavi, te shvatiti trodimenzijski mikrosvijet koji obuhvaća predmet kemije. - Izrada kozmetiĉkih preparata. - Korištenje plastiĉnih masa za izradu novih predmeta. - Izrada modela i plakata na navedene teme. - Sudjelovanje na Danu prirodoslovlja i Festivalu znanosti sa prigodnim pokusima i radionicama. - Uĉenje u sklopu terenske nastave (NP Paklenica, Pag, Kolan – Gligora, Zadar, Institut RuĊer Bošković, Dani PMF-a u Zagrebu, solana Nin i sl.).

NAMJERA Ovim programom uĉenici se potiĉu na danje interesiranje za predmet kemiju, njenu usku poveznicu sa prirodnim i ostalim predmetima (biologija, geografija, fizika, matematika). Uĉenici će dobiti osnovnu vještinu tijekom izvoĊenja pokusa, sa dodatnim objašnjenjem mikrosvijeta koji kemija ĉini.

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici i uĉiteljica

NAĈIN REALIZACIJE 1 sat tjedno kroz jednu školsku godinu, od rujna da lipnja, tijekom školske godine 2017./'18. (35 sati)

VREMENIK AKTIVNOSTI 35 sati godišnje

DETALJNI TROŠKOVNIK Kemijski pribor, posuĊe, kemikalije, dodatni pribor za izradu modela, troškovi putovanja školskim autobusom.

NAĈIN VREDNOVANJA Opisno praćenje uĉenika, te rezultati sa natjecanja iz kemije.

3.6. FIZIKA

Razred: 8 (osmi)

Page 75: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

75

AKTIVNOST, PROGRAM I /ILI PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE

Ciljevi aktivnosti, programa i /ili projekta

Na višoj razini od redovite nastave treba upoznati uĉenike s najvaţnijim fizikalnim pojmovima i njihovim zakonitostima. Osposobiti uĉenike za primjenu fizikalnih spoznaja i metoda u suvremenom ţivotu, tehnici i proizvodnji te za stjecanje tehniĉke i prirodoznanstvene kulture Podrţavati, razvijati, usmjeravati, usavršavati znanja i vještine uĉenika prema njihovim ţeljama, sposobnostima i potrebama

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nastava je namijenjena darovitim uĉenicima, uĉenicima nadprosjeĉnih sposobnosti i interesa za prirodoslovlje koji ţele sudjelovati na natjecanjima iz fizike u OŠ ili razvijati svoja znanja, sposobnosti i vještine

Nositelji Aktivnosti, programa i/ili projekta

Predmetni uĉitelj i uĉenici

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i /ili projekta

Rješavanje sloţenijih zadataka , zadataka s prošlih natjecanja, izvoĊenje pokusa i provjeravanje zakonitosti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine jedan sat tjedno (35 godišnje ) x2 dvije smjene

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Nabava potrebnog materijala iz fizike, pisanog materijala, papir za printanje i fotokopiranje, putne karte i ostalo po potrebi (ovisi o ospjehu uĉenika)

Naĉin vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

Samovrednovanje uĉenika i meĊusobno vrednovanje uĉenika , rezultati uĉenika sa natjecanja Sadrţaji rada na dodatnoj nastavi ne ocjenjuju se ali doprinose uspješnosti i iznadprosjeĉnom uspjehu uĉenika na redovnoj nastavi i u nastavku školovanja

Razred: 7. i 8. (sedmi i osmi)

AKTIVNOST, PROGRAM I /ILI DOPUNSKA NASTAVA

Page 76: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

76

PROJEKT

IZ FIZIKE

Ciljevi aktivnosti, programa i /ili projekta

Razvijanje interesa za predmet, radnih navika i sistematiĉnosti u radu. Svladavanje kljuĉnih pojmova. Stjecanje korisnih fizikalnih znanja te osposobljavanje uĉenika za primjenu istih u svakodnevnom ţivotu. Pomoći uĉeniku da prema svojim sposobnostima ostvari što bolji uspjeh.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Dopunska nastava iz fizike namijenjena je uĉenicima koji imaju poteškoća u razumijevanju i usvajanju obveznih programskih sadrţaja fizike, uĉenicima koji nisu razumjeli dio sadrţaja, uĉenicima koji ţele ostvariti još bolji uspjeh od onoga koji su postigli na redovnoj nastavi, uĉenicima koji se prije kontrolnog rada ţele što bolje pripremiti, uĉenicima koji su radi bolesti (ili iz drugih razloga) izostali s redovne nastave i ţele nadoknaditi propušteno

Nositelji Aktivnosti, programa i/ili projekta

Predmetni uĉitelj i uĉenici sedmih i osmih razreda

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i /ili projekta

PrilagoĊen predznanju i potrebama uĉenika- individualizirani oblik rada u grupama Primjena razliĉitih oblika i metoda pouĉavanja i uĉenja.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine dva sata tjedno Po potrebi, u dogovoru s uĉenicima (npr. prije kontrolnog rada, radi dulje bolesti uĉenika…) ( 35 sati godišnje) sedmi i osmi razredi po jedan sat tjedno

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Potrošni materijal za dodatne zadatke (papir za kopiranje i fotokopiranje)

Naĉin vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje uĉenikova napretka u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadrţajima programa.

Razred: sedmi i osmi razredi

Page 77: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

77

AKTIVNOST, PROGRAM I /ILI PROJEKT

ASTRONOMIJA

Ciljevi aktivnosti, programa i /ili projekta

Cilj nastave astronomije je postići da uĉenici savladaju osnovna i dodatna znanja o Zemlji, Sunĉevom sustavu i Svemiru. Pokušati postići da razumiju i primjenjuju osnovne fizikalne zakone, razvijaju radoznalost i zainteresiranost za svijet koji ih okruţuje te da samostalno zakljuĉuju i primjenjuju steĉeno znanje. Nastavno astronomije razvijaju i osjećaj za timski rad kroz praktiĉnu i terensku nastavu.

Namjena aktivnosti , programa i/ili projekta

Nastava je namijenjena darovitim uĉenicima, uĉenicima nadprosjeĉnih sposobnosti i interesa za prirodoslovlje koji ţele sudjelovati na natjecanjima iz astronomije i razvijati svoja znanja iz ovog specifiĉnog dijela fizike te sposobnosti i vještine promatranja astronomskih pojava

Nositelji Aktivnosti, programa i/ili projekta

Predmetni uĉitelj i uĉenici

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i /ili projekta

Nastava astronomije izvodit se na naĉin da se uĉenici na zanimljiv naĉin upoznaju s osnovama najstarije znanosti - znanosti o svemiru. Promatranje astronomskih pojava. Rješavanje sloţenijih zadataka , zadataka s prošlih natjecanja, mjerenje i promatranje te provjeravanje zakonitosti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine jedan sat tjedno (35 godišnje )

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Nabava potrebnog materijala za izradu astronomske radnje i potrebnih mjerenja

Naĉin vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

Samovrednovanje uĉenika i meĊusobno vrednovanje uĉenika , rezultati uĉenika sa natjecanja Sadrţaji rada na dodatnoj nastavi ne ocjenjuju se ali doprinose uspješnosti i iznadprosjeĉnom uspjehu uĉenika na redovnoj nastavi i u nastavku školovanja

3.7. POVIJEST

PREDMETNI UĈITELJ: IVANA PAVIĆ

Page 78: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

78

AKTIVNOSTI, PROGRAM

CILJ AKTIVNOSTI, PROGRAM

NAMJENA AKTIVNOSTI

NOSITELJI AKTIVNOSTI

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

DODATNA NASTAVA

Proširiti znanje uĉenika.

Razvijati interes uĉenika za povijest.

Uĉenici 7. I 8. razreda s uĉiteljicom Ivanom Pavić

Dva sata tjedno na satovima dodatne nastave.

Trošak kopiranja materijala.

Razliĉite metode rada. Priprema uĉenika za natjecanje prema propisanim uvjetima.

Sudjelovanje na natjecanju iz povijesti. Primjena usvojenog znanja.

DOPUNSKA NASTAVA

Usvajanje i razumijevanje osnovnih nastavnih sadrţaja.

Pomaganje uĉenicima kod kojih je uoĉen problem u svladavanju nastavnih sadrţaja.

Uĉenici od 5. do 8. razreda s uĉiteljicom Ivanom Pavić.

Dva sata tjedno.

Trošak kopiranja materijala.

Individualizirani rad s uĉenicima.

Analiza, samoprocjena

POSJET MUZEJIMA

Upoznati se s kulturnom i povijesnom baštinom.

Razvijati ljubav i interes prema vlastitoj kulturno-povijesnoj baštini

Prirodoslovni muzej, Narodni muzej, Arheološki muzej, Muzej antiĉkog stakla i uĉenici 5. 6. 7. i 8. razreda.

Tijekom školske godine

Trošak ulaznice (20 kuna)

Posjet muzejima.

Razgovor s uĉenicima, korelacija biologija-povijest.

KINO, HNK….

Sudjelovati na predavanjima i izloţbama o Domovinskom

Stjecanje novih i proširivanje postojećih znanja o pojedinim

Uĉenici 5. 6. 7. I 8. razreda

Tijekom školske godine

Trošak ulaznice

Posjet kazalištu, kinu, knjiţnici i drugim

Analiza, rasprava, razgovor s uĉenicima, rješavanje

Page 79: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

79

ratu, Drugome svjetskom ratu, Festivalu Ţidovskog filma i sl.

sadrţajima. kulturnim ustanovama.

zadataka i ocjenjivanje uĉenika.

IZVANUĈIONIĆKA NASTAVA

Posjet ostacima liburnsko-rimskog naselja Asseria i svetištu Sv. Nediljice u Vrani

Istraţivaĉkim radom upoznati, usvojiti i primjenjivati znanja. Upoznati kulturno povijesnu baštinu. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa

Uĉenici 5. razreda s uĉiteljicom povijesti Ivanom Pavić i vjerouĉiteljicom Ljiljanom Elek

Tijekom školske godine

Troškovi prijevoza.

Posjet lokalitetu Assria i Smiljĉić.

Analiza, rasprava, razgovor s uĉenicima, rješavanje zadataka i ocjenjivanje uĉenika.

- Posjet PP Vransko jezero, srednjovjekovni grad Vrana, Maškovića Hanu.

Istraţivaĉkim radom upoznati, usvojiti i primjenjivati znanja. Upoznati kulturno povijesnu baštinu. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa

Uĉenici 6. d i e razreda

Tijekom školske godine

Troškovi prijevoza i struĉno vodstvo PP.

Posjet PP Vransko jezero

Analiza, rasprava, razgovor s uĉenicima, rješavanje zadataka i ocjenjivanje uĉenika.

Posjet sajmu u Benkovcu i srednjovjekovnim utvrdama Kaštel Benković i utvrdi Kliĉevica.

Istraţivaĉkim radom upoznati, usvojiti i primjenjivati znanja. Upoznati kulturno povijesnu baštinu. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa

Uĉenici 6. Razreda, razrednice Meri Popović, Ana Kajić i uĉiteljica Ivana Pavić

10. 4. 2018.

troškovi prijevoza

Posjet srednjovjekovnim utvrdama i sajmu u Benkovcu.

Analiza, rasprava, razgovor s uĉenicima, rješavanje zadataka i ocjenjivanje uĉenika.

Page 80: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

80

TERENSKA NASTAVA

Posjet Vukovaru

Istraţivaĉkim radom upoznati, usvojiti i primjenjivati znanja o Domovinskom ratu. Poticati interes za nacionalnom povijesti. Upoznati kulturno povijesnu baštinu. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa

Uĉenici 8. razreda

Nema troškova

Posjet Vukovaru

Analiza, rasprava, razgovor s uĉenicima, rješavanje zadataka i ocjenjivanje uĉenika.

Naziv dopunske nastave

DOPUNSKA NASTAVA POVIJESTI

Školska godina 2017. / 2018.

Planirani broj uĉenika Po potrebi uĉenika

Razred 5,6,7,8 razredi

Ime i prezime voditelja Boţena Mišić / Ivana Pavić

Planirani broj sati tjedno 1 nastavni sat

Planirani broj sati godišnje 35 nastavnih sati

Ciljevi dopunske nastave

Uĉenike koji imaju poteškoća u svadavanju nastavnog gradiva osposobiti za samostalno uĉenje i razvijanje povijesnog mišljenja.

Naĉin realizacije dopunske nastave

Individualizirani pristup svakom uĉeniku u skladu s njegovim potrebama

Vremenski okvir dopunske nastave

Nastava se izvodi jednom tjedno tijekom cijele nastavne godine.

Osnovna namjena dopunske Usvajanje nastavnih sadrţaja koje uĉenici nisu usvojili tijekom redovne nastave.

Page 81: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

81

nastave

Troškovnik dopunske nastave Ništa

Naĉin vrednovanja dopunske nastave

Rezultati postignuti na usmenoj provjeri znanja i na pismenom ispitu znanja

Naĉin korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave

Osobna analiza i ukljuĉenost roditelja/skrbnika s ciljem uspješnog svladavanja nastavnog gradiva.

Naziv dodatne nastave

DODATNA NASTAVA POVIJESTI

Školska godina 2017. / 2018.

Planirani broj uĉenika 3

Razred 8 razredi

Ime i prezime voditelja Boţena Mišić / Ivana Pavić

Planirani broj sati tjedno 1 nastavni sat

Planirani broj sati godišnje 35 nastavnih sati

Ciljevi dodatne nastave

Dodatno proširivanje i razvijanje interesa za nastavu povijesti.poticanje kreativnog rada (referati, plakati) u evaluaciji novopostignutih povijesnih spoznaja.

Naĉin realizacije dodatne nastave

nastavni sat

Vremenski okvir dodatne nastave

Ovisno o rasporedu sati (petak 6 sat )

Osnovna namjena dodatne nastave

Razvijanje interesa za povijest, proširivanje ranije steĉenih znanja, razvijanje kritiĉkog povijesnog mišljenja. Priprema za natjecanje.

Troškovnik dodatne nastave Plakati, flomasteri, printanje ispita za vjeţbu na raĉun škole

Naĉin vrednovanja dodatne nastave

opisne ocjene, ali je vaţno poticati i samovrednovanje.

Naĉin korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave

Korištenje plakata i drugih uĉeniĉkih radova u redovnoj nastavi.

IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA – BOŢENA MIŠIĆ

Page 82: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

82

5 . A I B RAZRED

NAZIV AKTIVNOSTI

CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK AKTIVNOSTI

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

NAĈIN VREDNOVANJA

posjet arheološkom muzeju u zadru

korelacija: povijest, geografija, vjeronauk, 5.razredi

spoznati vaţnost povijesti i povijesti umjetnosti, graditeljstva; usmeni i pisani izvori, kultura ponašanja i sl

razrednici i uĉitelji pratitelji i uĉenici 5 razreda

- promatranje, zapaţanje; pisanje osvrta, , fotografije...

u listopadu jedan sunĉan dan

troškovi za ulaznice 10 kn

pisanje sa zadatkom, razgovor s uĉenicima

6. A , B I C RAZREDI

NAZIV AKTIVNOSTI

CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK AKTIVNOSTI

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

NAĈIN VREDNOVANJA

posjet kraljevskom gradu ninu

korelacija: povijest, geografija, vjeronauk,tehniĉka kultura 6. razredi

spoznati vaţnost povijesti i povijesti umjetnosti, graditeljstva; usmeni i pisani izvori, kultura ponašanja i sl

uĉitelji povijesti, geog.i vjeronauka pratitelji i uĉenici 6 razreda

- promatranje, zapaţanje; pisanje osvrta, , fotografije...

studeni ili prosinac

troškovi za muzej ulaznice 10 kn + troškovi voţnje autobusom

pisanje sa zadatkom, razgovor s uĉenicima

8. A, B RAZREDI

Page 83: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

83

NAZIV AKTIVNOSTI

CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK AKTIVNOSTI

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

NAĈIN VREDNOVANJA

domovinski rat vro maslenica

korelacija: povijest, geografija, vjeronauk, 8. razredi

razvijanje domoljublja kod uĉenika i vaţnost domovinskog rata i slobode, te stvaranja hrvatske domovine.

uĉitelji povijesti,geog., i vjeronauka pratitelji i uĉenici 8 razreda

- promatranje, zapaţanje; pisanje osvrta, , fotografije...

u sijeĉnju

ništa pisanje sa zadatkom, razgovor s uĉenicima

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT SAT POVIJESTI IZ VUKOVARA - videokonferencija –

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Upoznati uĉenike sa stradanjima u vrijeme Domovinskog rata

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Razvijanje domoljublja. Detaljnije upoznavanje Domovinskog rata.

GraĊanski odgoj: kulturna, društvena i politiĉka dimenzija

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

OŠ Dragutina Tadijanovića Vukovar, Carnet OŠ Bartula Kašića Zadar (Dinko Marin)

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Uĉenici aktivno sudjeluju putem videokonferencije s ostalim školama sudionicama konferencije

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

kroz prvo – odgojno obrazovno razdoblje šk. god. 2017./2018.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

prijevoz autobusom do konferencijske dvorane troškovi papira

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Usmena i pisana komunikacija.

AKTIVNOST, PROGRAM I

Page 84: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

84

PROJEKT VEĈER SIJEĆANJA

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- razvijati domoljubne osjećaje - osuda svakog oblika mrţnje i nacionalne netrpeljivosti

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- namijenjeno svim uĉenicima Škole - prisjećanje na sve ţrtve Domovinskog rata napose na ţrtve Škabrnje i Vukovara - GraĊanski odgoj /kulturna, društvena i politiĉka dimenzija/

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- Dinko Marin, mag.edu. hist. et. mag.edu. geogr.

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- priredba - kratka svjedoĉenja sudionika Domovinskog rata

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- kroz mjesec studeni 2017. godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Svijeće, papir, zahvalnice reprezentacija oko 600 kn

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

- rezultati se mogu koristiti u nastavi povijesti, meĊupredmetnoj obradi graĊanskog odgoja i na satu SRZ u sklopu tema u kojima se osuĊuje nasilje

Page 85: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

85

3.8. GEOGRAFIJA

Naziv aktivnosti,program i projekt

Dopunska nastava-geografija

Nositelj aktivnosti, programa i projekta

Uĉitelj Stipe Mitrović i uĉenici petih i šestih razreda

Ciljevi aktivnosti programa i projekta

Razvijati samostalnost u radu Povećati interes za predmet Poboljšati radne navike Steći temeljna znanja o planetu Zemlja (5.razred) ; odnosno temeljna znanja o svjetskom

stanovništvu te prirodnim i društvenim obiljeţjima pojedinih kontinenata(6.razred)

Svrha aktivnosti programa i projekta o Pruţiti pomoć uĉenicima kojima je to potrebno o Usvojiti sadrţaje i poboljšati znanje o Razvijati osjećaj tolerancije

Naĉin realizacije aktivnosti programa i projekta

o Samostalnim individualnim radom tijekom školske godine

Vremenik aktivnosti, broj ukljuĉenih uĉenika

Tijekom školske godine 2016./2017. 1 sat tjedno, do 10 uĉenika

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja vrednovanja

Samovrednovanje i meĊusobno vrednovanje

Pohvala, opisno praćenje zalaganja i vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti o Nema troškova

7. A , B i C razred

NAZIV AKTIVNOSTI

CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK AKTIVNOSTI

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

NAĈIN VREDNOVANJA

Posjet benkovaĉkom sajmu, obilazak benkovaĉkog kaštela, drevne Asserije i Lisiĉića(benkovaĉki kamen)

Korelacija: povijest, vjeronauk, geografija, fizika; Posjet gradu Benkovcu, putovanje kroz

Upoznati osnovna prirodna i društvena obiljeţja Benkovca i okolice te spoznati poljoprivredne,

Uĉitelji povijesti, fizike, vjeronauka i geografije i uĉenici 7. razreda

Izrada itinerara, promatranje, zapaţanje, pisanje osvrta, fotografiranje

10.11..2017. Troškovi autobusa(20 kn)

Pisanje sa zadatkom, razgovor s uĉenicima, prezentacije

Page 86: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

86

Ravne kotare i dio Bukovice, posjet tradicionalnoj manifestaciji

industrijske i turistiĉke resurse benkovaĉkog kraja i općenito zadarskog zaleĊa

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA GEOGRAFIJE - 7/8.RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Usvojiti znanja o općim obiljeţjima Europe, drţavama Europe i Republike Hrvatke. Usvojiti osnovna znanja o matematiĉkoj geografiji. (TK karta)

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Realizirati navedene ciljeve, postići zadovoljavajuću razinu znanja geografije, steći sigurnost u radu i jaĉati samopouzdanje

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- Dinko Marin, mag. hist. i mag. geog.

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- individualni pristup prema potrebi uĉenika sukladno nastavnom planu i programu geografije za sedmi i osmi razred osnovne škole

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- kroz školsku godinu 2017./2018. (35 h nastave)

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- papir za kopiranje

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

individualno praćenje postignuća uĉenika - Rezultati se koriste kako bi se poboljšao rad na redovnoj nastavi.

Page 87: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

87

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

DODATNA NASTAVA GEOGRAFIJE - 6. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Usvojiti i primijeniti znanja o stanovništvu svijeta, te kontinentima, Azija, Afrika N i S Amerika, Australija i Antarktika.

NAMJENA, AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Proširivanje znanja uĉenika koji pokazuju poseban interes za predmet.

- Snalaţenje na slijepim zemljovidima - Razni matematiĉko – geografski izraĉuni. (gustoća st., NBP - Uoĉavanje prostornih promjena, razliĉitosti i sliĉnosti pojedinih kontinenata.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- Dinko Marin, mag.educ. hist. i mag.educ geogr.

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- individualni pristup - timski rad - pedagoške igrice - rješavanje kompliciranijih geografskih zadataka - vjeţbe na slijepim zemljovidima

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- kroz školsku godinu 2017./2018. (35 h nastave)

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

- papir za kopiranje (pribliţno oko 100 kuna) - troškovi odlaska na natjecanje

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRADNOVANJA

- opisno praćenje uĉenika - samovrednovanje uĉenika - rezultati na natjecanjima koje organizira AZOO

Page 88: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

88

Tema terenske nastave UPOZNAJMO PRIRODNE LJEPOTE PAKLENICE

Nastavni predmeti Geografija, kemija, biologija, matematika i TZK-a

Uĉitelj voditelj D. Marin, A. Kuštelega, Z. Veselinović i D. Zidar

Uĉitelj pratitelj Prema odluci ravnatelja, uĉitelj razrednog vijeća ili struĉni suradnik

Odredište NP Paklenica

Ciljana grupa 8.RAZREDI smjena putnika

Troškovnik Škola; Na temelju ĉl. 12. St. 1., 2. Pravilnika o izvoĊenju uzleta, ekskurzija i drugih-obrazovnih aktivnosti izvan škole, škola će samostalno izvesti terensku nastavu bez angaţiranja davatelja usluga.

Planirano vrijeme terenske nastave

Kroz školsku godinu 2017/2018. kroz prvo polugodište

Trajanje terenske nastave Poludnevna

Ciljevi terenske nastave - Razvijati pozitivan odnosa prema geografiji, kao znanosti koja se bavi utjecajem prirodnih ĉimbenika (u ovom sluĉaju krša) na ţivot ĉovjeka

- Razvijati svijest o oĉuvanju prirode - Upoznati uĉenike s bogatstvom biološke raznolikosti NP Paklenice. Upoznati ţivotnu zajednicu i ekološki

sustav šume. Shvatiti vaţnost osnivanja zaštićenih podruĉja. Razvijati ekološku svijest i ljubav prema prirodi. Naglasiti veliku raznolikost i prisutnost reliktnih i endemiĉnih vrsta biljaka, kao i zaštićenih ţivotinja. Nauĉiti i razlikovati 7 šumskih zajednica na podruĉju NP Paklenica.

- Kroz pokuse vjeţbati uporabu kemijskog posuĊa i kemikalija, te pravilnog odlaganja kemijskog otpada. Uĉenicima bliţe predoĉiti primjenu analitiĉke kemije tijekom kemijske analize izvorske vode.

- istaknuti opće znaĉajke krškog prostora koje se ogledaju u specifiĉnoj topografiji i konfiguraciji, a koje su generirale sloţeni historijsko-geografski procesi.

- izraĉuni nadmorske visine, brzine prijeĊenog prostora planinarenjem razvijati tjelesnu aktivnost uĉenika

Ishodi terenske nastave Primijeniti nauĉene sadrţaje u izvornoj stvarnosti.

Aktivnosti prije terenske nastave

Prouĉavanje literature koja se odnosi na prirodna bogatstva NP Paklenice

Aktivnosti za vrijeme terenske nastave

Pisanje dnevnika terenske nastave, aktivno praćenje predavanja uĉitelj.

Nastavna sredstva bojice, biljeţnica, karta

Oblici rada Frontalni, individualni i grupni

Metode rada Izlaganje, razgovor, demonstracija

Vrjednovanje Usmena i pisana komunikacija

Kriteriji i elementi vrjednovanja

Kriterij vrjednovanja, prema postojećem kriteriju iz geografije, kemije, matematike, TZK-a i biologije

Page 89: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

89

Tema terenske nastave

DOMOVINSKI RAT Prirodno-geografska obiljeţja Ravnih kotara

Nastavni predmeti Geografija

Uĉitelj voditelj Dinko Marin, mag.

Uĉitelj pratitelj Prema odluci ravnatelja, uĉitelj razrednog vijeća ili struĉni suradnik

Odredište Škabrnja, Ravni kotari

Ciljana grupa Uĉenici 8. razreda smjene putnika

Troškovnik Škola; Na temelju ĉl. 12. St. 1. i2 Pravilnika o izvoĊenju uzleta, ekskurzija i drugih-obrazovnih aktivnosti izvan škole, škola će samostalno izvesti terensku nastavu bez angaţiranja davatelja usluga.

Planirano vrijeme terenske nastave

Studeni 2017.

Trajanje terenske nastave

Poludnevna

Ciljevi terenske nastave

Upoznati uĉenike s prirodno i društveno geografskim karakteristikama Ravnih kotara i stradanjem već spomenutog prostora u Domovinskom ratu.

Ishodi terenske nastave

Objasniti uzroke smanjenja broja stanovnika na prostoru Ravnih kotara. U stvarnosti uoĉiti razlike izmeĊu odreĊenih krških reljefnih oblika (polja u kršku, fliš..). Ispravno ĉitati topografsku i geološku kartu. Objasniti poljoprivredno-gospodarsku vaţnost Ravnih kotara. Razvijanje domoljublja . Izrada tematskih zemljovida.

Aktivnosti prije terenske nastave

Izrada seminarskih radova, tematskih zemljovida i klimadijagrama.

Aktivnosti za vrijeme terenske nastave

Uz pomoć TK izraĉunati udaljenosti prijeĊenog prostoraUz pomoć geološke karte uoĉiti graĊu promatranog prostora. Uĉenici će pisati dnevnik terenske nastave. Za vrijeme terenske nastave ĉitati će se i seminarski radovi. Uĉenici će demonstrirati tematske zemljovide gustoće naseljenosti pojedinih podruĉja Ravnih kotara.

Nastavna sredstva Biljeţnica, olovka, TK karta, geološka karta, krivinomjer, tematski zemljovidi gustoće naseljenosti, trokut ili ravnalo.

Oblici rada Frontalni, individualni i grupni

Metode rada Izlaganje, razgovor, demonstracija

Vrjednovanje Usmena i pisana komunikacija

Kriteriji i elementi vrjednovanja

Usvojenost sadrţaja, geografske vještine i snalaţenje na zemljovidu. Kriterij vrjednovanja prema postojećem kriteriju iz geografije.

Page 90: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

90

3.9. LIKOVNA KULTURA

AKTIVNOSTI, PROGRAM I PROJEKT

Likovna kultura unutar terenske nastave MAS, Arheološki muzej, Etnološki muzej, uĉeniĉki posjet izloţbi u organizaciji NMZ

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Promatranje kiparskih reljefa i plastike nastalih na našem podruĉju kroz povijest, promatranje djela primijenjene umjetnosti nastalih u odreĊenim povijesnim razdobljima, uoĉavanje i razumijevanje karakteristika stila odreĊenog povijesnog razdoblja s obzirom na identitet i podneblje. Upoznavanje uĉenika sa oĉuvanim primjerima materijalne kulturne baštine zaviĉaja kao i djelima suvremene umjetnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Povezivanje i razumijevanje nastavnih sadrţaja iz više nastavnih predmeta (hrvatski jezik, matematika, povijest, geografija, kemija, biologija, tehniĉka kultura). Osvijestiti kod uĉenika likovni jezik kroz primjere iz umjetnosti, razvijati ponos i ljubav prema kulturnim vrijednostima zaviĉaja, razumjeti i prepoznati stvaralaĉka postignuća u kontekstu vremena i podneblja u kojem su nastala.

CILJANA SKUPINA Uĉenici od 5. do 8. razreda

NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Analitiĉko promatranje, razgovor, objašnjenje, skice, fotografiranje.

VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom školske godine 2017/18.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

Prijevoz uĉenika školskim autobusom do odreĊenih lokacija, ulaznice o vlastitom trošku.

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje na satu likovne kulture nakon promatranja i zadanog zadatka, izraţavanje tehnikama na satu.

PREDMETNI UĈITELJ Emina Mijatović, prof. likovne kulture

Page 91: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

91

PLAN I PROGRAM LIKOVNE SKUPINE VIŠIH RAZREDA - MALI KERAMIĈARI- ŠK.GOD. 2017.-18.

MJESEC TEMA MATERIJALI BROJ SATI

RUJAN MODELIRANJE CVJETOVA RUŢE GLINA MAJOLIKA, ALATI, GLAZURE 4

LISTOPAD IZRADA TANJURA U OBLIKU LISTA SA UTISNUTOM TEKSTUROM

BIJELA GLINA, ALATI, LIŠĆE IZ PRIRODE (SMOKVA, VINOVA LOZA)

4

STUDENI MODELIRANJE BOŢIĆNE KUGLICE SPAJANJEM DVA ŠUPLJA VOLUMENA

GLINA MAJOLIKA, ALATI, GLAZURE 5

PROSINAC BOŢIĆNI SAJAM UĈENIĈKI RADOVI 3

SIJEĈANJ RELJEFNE PLOĈICE GLINA MAJOLIKA, ALATI, GLAZURE 3

VELJAĈA IZRADA BOCE I VAZE IZVLAĈENJEM PRSTIMA

GLINA MAJOLIKA, ALATI, ENGOBA, GLAZURE

4

OŢUJAK IZRADA KUTIJE I ZDJELE OD TVRĐE I MEKANE PLOĈE

GLINA MAJOLIKA, ALATI, ENGOBA, GLAZURE

4

TRAVANJ RELJEFNE PLOĈICE I BAS RELJEF GLINA MAJOLIKA, ALATI 3

SVIBANJ SLIKE I RELJEFI NA STAKLENIM PLOĈAMA, STAKLENE ZDJELE; NAKIT OD KERAMIKE

-RADIONICA U SVIJETU STAKLA; GLINA MAJOLIKA, GLAZURE

4 2

LIPANJ DAN INA IZLOŢBA RADOVA 4

Page 92: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

92

3.10. GLAZBENA KULTURA

ODGOJNO OBRAZOVNO PODRUĈJE UMJETNIĈKO

Obrazovni ciklus – razred

5 - 8 RAZREDI

Naziv aktivnosti programa

Veliki zbor

Voditelj

Snjeţana Kukavica

Planirani br. sati tijekom šk.god. 35

Ciljevi/aktivnosti programa

Razvoj vještina glazbenog izraţavanja,doţivlja i upoznavanje glazbe, te razvoj glazbenog senzibiliteta i interesa za daljnje bavljenje glazbenim aktivnostima.

Namjena aktivnosti programa

Namjena programa je sudjelovanje na izvanastavnim školskim aktivnostima i školskim priredbama.

Nositelji aktivnosti programa i njihova odgovornost

Snjeţana Kukavica, odgovorna za redovito odrţavanje proba i poticanje interesa za zborno pjevanje.

Naĉin realizacije aktivnosti programa

Zajedniĉko pjevanje i stvaralaštvo; redovito vjeţbanje, suradnja sa ostalim aktivnostima unutar škole i realizacija zajedniĉkih projekata.

Vremenik aktivnosti programa Tijekom godine

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Opisno praćenje rezultata aktivnosti.

Detaljan troškovnik programa Dodatnih troškova nema.

Page 93: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

93

ODGOJNO OBRAZOVNO PODRUĈJE UMJETNIĈKO

Obrazovni ciklus - razred 4. RAZREDI

Naziv aktivnosti programa Mali zbor

Voditelj Terezina Bytyqi

Planirani br. sati tijekom šk.god. 35

Ciljevi/aktivnosti programa Razvoj vještina glazbenog izraţavanja, doţivlja i upoznavanje glazbe, te razvoj glazbenog senzibiliteta i interesa za daljnje bavljenje glazbenim aktivnostima.

Namjena aktivnosti programa Namjena programa je sudjelovanje na izvanastavnim školskim aktivnostima i školskim priredbama.

Nositelji aktivnosti programa i njihova odgovornost

Terezina Bytyqi, odgovorna za redovito odrţavanje proba i poticanje interesa za zborno pjevanje.

Naĉin realizacije aktivnosti programa Zajedniĉko pjevanje i stvaralaštvo; redovito vjeţbanje, suradnja sa ostalim aktivnostima unutar škole i realizacija zajedniĉkih projekata.

Vremenik aktivnosti programa Tijekom godine

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Opisno praćenje rezultata aktivnosti.

Detaljan troškovnik programa Dodatnih troškova nema.

Page 94: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

94

3.11. TJELESNA KULTURA

Vremenik /Mjesec/

AKTIVNOSTI Ciljevi aktivnosti

Sudionici i suradnici

Oblici nastavnog

rada

Naĉin realizacije

Troškovnik

IX

Formiranje grupe i dogovor o radu. Igra na dva koša uz obranu igraĉ na igraĉa. KONTRANAPAD-startna faza nakon obrambenog skoka,središnjica i završnica. Prodori s loptom sa razliĉitih pozicija – eksplodirajući korak , igra 1:1. Napad bez lopte-okomito presijecanje ispred i iza obrambenog igraĉa.

Tjelesnim vjeţbanjem trajno poticati skladan rast i razvoj

Uĉenici Uĉitelj TZK

Individualni Grupni Kombinirani

2x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

X

Zatvoreni i otvoreni obrambeni stav. Igra 3:3 sa primjenom svih vrsta blokova. Napad poslije dodane lopte. Timska obrana u formaciji 2:2 i 1:2:1. Postavljanje obrane prema poziciji lopte u igri na dva koša. TRENING UTAKMICA

Usvojiti i znati primjenjivati kineziološka teorijska i motoriĉka znanja

Uĉenici Uĉitelj TZK

Individualni Grupni : * u trojkama * u parovima

2x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

XI

Zonski presing 1:2:2 i kretanje igraĉa u obrambenim zadacima. Zonska obrana 2:1:2 i kretanje u obrani i u napadu protiv zonske obrane. Šut u parovima sa mijenjanjem pozicija. KONTRANAPAD-središnjica i završnica s polaganjem na tablu ili šut iz naskoka ovisno kako je postavljena obrana. KONTRANAPAD-poslije šuta,nakon oduzete ili presijeĉene lopte. PRIGODNA UTAKMICA ZA DANE SPORTA I ZA DAN GRADA

Razvijati motoriĉko izraţavanje i stvaralaštvo Razvijati pozitivne osobine liĉnosti.

Uĉenici Uĉitelj TZK

Grupni rad * u petorkama * u trojkama

2x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

Tranzicija lopte – kretanje igraĉa i lopte. Flex napad 1:4 nisko,kretanje i otvaranje igraĉa. Napad protiv zonske obrane i postavljanje prema

Razumjeti potrebu oĉuvanja

Uĉenici

Individualni

2x po 1

3.000,00 kn

Page 95: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

95

XII

poziciji obrane i poziciji lopte. Napad protiv zonskog presinga i kretanje prema lopti. PRIGODNA UTAKMICA ZA BOŢIĈNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE.

športske povijesno-kulturne tradicije i baštine

Uĉitelj TZK Košarkaški suci

Grupni * u petorkama

šk.sat tjedno

na teret škole

I

Igra 3:3 otvaranje za primanje lopte nakon primljenog koša i prenošenje lopte u prednje polje. Presing obrana i kako je igrati , zašto je igramo i kada ju igrati . Zonska obrana 2:3 , 1:2:2 i igra u napadu protiv iste obrane.

IzgraĊivati humane meĊuljdske odnose.

Uĉenici Uĉitelj TZK

Individualni Grupni * u trojkama * u petorkama

2 x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

II

Zonski presing 1:2:2 s vraćanjem u zonu 1:2:2. TRENING UTAKMICA Kontranapad-otvaranje poslije obrambenog skoka,središnjica i završnica sa šutom s distance ili polaganjem na tablu. Suradnja 2 i 3 igraĉa u obrani od kontranapada, usmjeravanje lopte. Igra 3:3 sa primjenom vodoravnih i okomitih blokova – dole i gore.

Znati primjenjivati osnovna teorijska i motoriĉka znanja u svakodnevnom ţivotu

Uĉenici Uĉitelj TZK Košarkaški suci

Individualni Grupni * u trojkama * u petorkama

2x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

III

Zonski presing-postavljanje i udvajanje na loptu , pokrivanje leĊa prvoj crti obrane. KONTRANAPAD-sa svih pet igraĉa i tranzicija lopte. Zonska obrana 2:3 i 2:1:2,napad protiv ovih zonskih obrana. Flex napad 1:4 nisko i visoko-blok,pretrĉavanje, prijem lopte , šut. Kontranapad – završnica 2:1 i 3:2 bez voĊenja lopte. Pick & roll – postavljanje , otvaranje iz bloka i akcija na koš. Obrana od Pick & rolla .

Imati odgovoran i objektivan odnos prema stanju i razvoju svojih antropoloških obiljeţja

Uĉenici Uĉitelj TZK

Grupni * u petorkama * u trojkama Individualni

2x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

Presing – napadanje na igraĉa sa loptom , ne dozvoliti mu da doda loptu.

Page 96: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

96

IV

Zonski presing 1:2:2 , prijelaz u pasivnu zonsku obranu ako se ne obranimo agresivno. Kontranapad – završnica 3:1 i 3:2 s naglaskom na napadanje rupa u obrani. TRENING UTAKMICA

Razviti ekološku svijest

Uĉenici Uĉitelj TZK

Individualni Grupni * u petorkama * u trojkama * u parovima

2x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

V

Individualna obrana – kretanje u obrani i razbijanje kretanja napadaĉa sa i bez lopte. Flex napad 1:4 nisko i visoko , blok , pretrĉavanje , prijem lopte i šut. Pick & roll – postavljanje , otvaranje iz bloka , igra na koš. Obrana protiv Pick & rolla.

Znati pravilno i samostalno provoditi tjelesno vjeţbanje

Uĉenici Uĉitelj TZK

Individualni Grupni * u parovima

2x po 1 šk.sat tjedno

3.000,00 kn na teret škole

VI PRIGODNA UTAKMICA ZA DAN ŠKOLE Analiza rada u protekloj školskoj godini.

Uĉenici Uĉitelj

Grupni

Page 97: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

97

3.12. TEHNIĈKA KULTURA

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

MLADI TEHNIĈARI

CILJ

- Razvijanje tehnološkog i poduzetniĉkog naĉina mišljenja uĉenika te stjecanje i vjeţba primjene znanja - nauĉiti uĉenike da na osnovu tehniĉke dokumentacije razliĉitim materijalima izrade uporabne predmete (makete i

modeli)

NAMJENA

- Motivacija uĉenika za tehniĉko-tehnološko stvaralaštvo kroz radne vjeţbe, te njihova osposobljenost za

prepoznavanje i primjenu tehniĉkih tvorevina u ţivotnom okruţju - razvijati tehniĉki naĉin mišljenja i pravilnu uporabu tehniĉke terminologije - razvijati sposobnost rješavanja tehniĉkih problema na stvaralaĉki naĉin

NOSITELJ

Predmetna uĉiteljica Ana Ĉolak i svi uĉenici (uĉenici prosjeĉnih sposobnosti, daroviti uĉenici, uĉenici koji zaostaju za oĉekivanom razinom uĉenja i

uĉenici s posebnim potrebama) Obaveza uĉenika je redovit dolazak i aktivno sudjelovanje u svim vidovima rada grupe u koji se mogu ukljuĉiti u skladu

sa svojim sposobnostima i interesima. Grupe su: promet, modelarstvo, graditeljstvo, strojarske konstrukcije, obrada metala, elektrotehnika, elektronika i robotika.

Sudjeluju uĉenici 5., 6., 7., i 8. razreda.

NAĈIN REALIZACIJE

Uĉenici vjeţbaju tehniĉko crtanje i izraĊuju tehniĉke tvorevine, fotografiraju znaĉajne školske i izvanškolske dogaĊaje,

sudjeluju na natjecanjima iz tehniĉke kulture.

VREMENIK

- tijekom školske godine - predviĊeno je 2 školska sata tjedno

TROŠKOVNIK

Troškove alata, pribora i materijala osigurat će Osnivaĉ ovisno o vrsti i sloţenosti tehniĉke tvorevine = 12.450,00 kn.

NAĈIN VREDNOVANJA

Vrednovat će se zalaganje uĉenika i njihovo aktivno sudjelovanje. Uĉenici mogu sudjelovati na natjecanjima iz tehniĉke kulture i prigodnim školskim i izvanškolskim aktivnostima.

Page 98: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

98

Program: IZVEDBA PROGRAMA KLUBA MLADIH TEHNIĈARA – Sigurno u prometu

Nositelj aktivnosti: Ana Ĉolak (nastavnica tehniĉke kulture), HAK, prometna policija i uĉenici od 9 do 12 godina starosti.

Cilj(evi): Snalaţenje uĉenika u sloţenim prometnim situacijama za samostalno i sigurno kretanje u prometu kao pješak ili vozaĉ bicikla sa svrhom smanjenja nesreća.

Naĉin realizacije: Teorijskim radovima i pouĉavanjem na poligonu za voţnju bicikla.

Mjesto izvedbe: U razredu i na školskom igralištu.

Vremenik: 2 sata tjedno (70 sati godišnje).

Troškovnik: Elementi poligona, priruĉnici „Škola voţnje“-HAK (20 komada), testovi provjere prometnih pravila i propisa (20 komada), 2 bicikla, troškovi sudjelovanja na školskom, ţupanijskom i drţavnom natjecanju = 10.500, 00 kn .

Naĉin financiranja: Osnivaĉ.

Vrednovanje: Provjeru usvojenih znanja vrši predmetna nastavnica i ovlašteni instruktor HAK-a. Uĉenici mogu sudjelovati na školskom, ţupanijskom, drţavnom i evropskom natjecanju „Sigurno u prometu“ gdje se provjeravaju usvojena znanja i steĉene vještine u voţnji biciklom.

Program: MODELARSTVO

Nositelj aktivnosti: Slavka Oštrić (nastavnica tehniĉke kulture), uĉenici od 5. do 8. razreda.

Cilj(evi): Razvijanje tehnološkog i poduzetniĉkog naĉina mišljenja uĉenika te stjecanje i vjeţba primjene znanja. Nauĉiti uĉenike da na osnovu tehniĉke dokumentacije razliĉitim materijalima izrade uporabne predmete.

Naĉin realizacije: Uĉenici vjeţbaju tehniĉko crtanje i izraĊuju tehniĉke tvorevine, sudjeluju na natjecanjima iz tehniĉke kulture.

Mjesto izvedbe: Školska uĉionica.

Vremenik: 2 sat tjedno (70 sati godišnje).

Troškovnik: Priruĉnici za modelarstvo-radni listovi „Profil“ (8 kom), stroj za obradu drva Unimat (10 kom), ĉekić (5 kom), kliješta (5 kom), set turpija za drvo (4 kom), brusni papir, ljepilo za drvo, balza (20 kom formata A4), šperploĉa debljine 3 mm (20 kom formata A4), šperploĉa debljine 4 mm (20 kom formata A4), papir od 160 g (20 kom formata A4), troškovi sudjelovanja na školskom, ţupanijskom i drţavnom natjecanju = 30.500, 00 kn .

Naĉin financiranja: Osnivaĉ.

Vrednovanje: Vrednovat će se zalaganje uĉenika i njihovo aktivno sudjelovanje. Uĉenici mogu sudjelovati na natjecanjima iz tehniĉke kulture (školsko, ţupanijsko i drţavno natjecanju „Mladi tehniĉari – modelarstvo uporabnih tehniĉkih tvorevina“ i „Modelarska liga“) i prigodnim školskim i izvanškolskim aktivnostima.

Page 99: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

99

3.13. VJERONAUK

Aktivnost, program i projekt

VJERONAUK 1. – 8. Razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i projekta

Pomoći vjerouĉenicima u upoznavanju Boţje ljubavi i dobrote, te Boţje brige i dobrote prema ljudima i svemu stvorenome. Potaknuti vjerouĉenike na prihvaćanju svoga mjesta u obitelji, razredu, školi i Crkvi, te poslanja u ţivotu ţupe, Crkve i društvene zajednice. Razumjeti dar ĉovjekove slobode, znati prepoznati poziv na ljubav i prijateljstvo. Poticati vjerouĉenike na upoznavanje Biblije, aktivno ĉitanje Boţje rijeĉi i njezino posadašnjenje.

Namjena aktivnosti, programa i projekta

Upoznavanje katoliĉke vjere i ostalih religija, te zauzimanje stava: znati biti, znati djelovati i znati ĉiniti.

Nositelji aktivnosti Vjerouĉiteljice i vjerouĉenici

Naĉin realizacije aktivnosti

Tijekom redovne nastave 2 sata tjedno.

Vremenik aktivnosti 70 sati godišnje

Detaljan troškovnik aktivnosti

500,00 kn po razrednom odjelu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Radni listići, umne mape, plakati, kviz, tombola, asocijacije, kriţaljke, usmena i pismena provjera znanja. Anketni listić za vjerouĉenike.

Predmetni uĉitelj Nada Šarlija, Marin Ruić, Marina Srzentić, Ana Kajić, Jolida Klarić i Ljiljana Elek

Page 100: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

100

Aktivnost

, program

i projekt

RAZREDNA NASTAVA PREDMETNA NASTAVA

1. razredi 2. razredi 3. razredi 4. razredi 5. razredi 6. razredi 7. razredi 8. razredi

Ciljevi

aktivnosti,

programa i

projekta

Otkriti

vjerouĉenici

ma Boga koji

je ĉudesno

stvorio svijet

i ljude; koji

nas ljubi i

prihvaća.

Otkriti i

upoznati u

biblijskim

likovima

tajnu Boţje

blizine.

Otkriti i

prihvatiti

Isusa koji

je put,

istina i

ţivot.

Upoznati i

prihvatiti Boţje

zapovijedi kao

pravila ţivota.

Razvijati

osjećaj

nesebiĉnosti,

dobrote i

dareţljivosti

prema drugim

ljudima

posebno

siromašnima i

ugroţenima.

Njegovati

kod

vjerouĉenika

knjiţevnu

osjetljivost i

interes

prema Bibliji-

rijeĉi ţivota.

Upoznati

hrvatske

svetce i

blaţenike.

Pomoći

vjerouĉenicima u

upoznavanju i

ţivljenju

kršćanske vjere

koja ih vodi do

potpune i prave

slobode. Shvatiti

vaţnost i ulogu

svakog

kršćanina u

Crkvi, upoznati

pastire zadarske

Crkve,crkvene

zgrade i muzeje,

te Marijansko

svetište.

Otkrivati i

ostvarivati

zapovijed

ljubavi

prema Bogu

i bliţnjemu

kao put u

osobnu

slobodu i

zajedništvo.

Upoznati i

shvatiti

opasnosti

suvremenih

ovisnosti.

Otkriti snagu

zajedništva,

pravog prijateljstva

i ispravnog

shvaćanja ljudske

spolnosti koja je u

sluţbi ljubavi i

ţivota.

Upoznati ulogu

Katoliĉke Crkve u

Hrvata posebno u

domovinskom

ratu. Doţivjeti

poboţnost Kriţnog

puta u prirodi.

Namjena

aktivnosti,

programa i

projekta

Potaknuti

vjerouĉenike

na

izgraĊivanje

povjerenja

prema Bogu,

prema sebi i

prema

U duhu

Isusove

poruke

nauĉiti ih

graditi dobre

odnose sa

svojim

vršnjacima i

svima koje

Pomoći

vjerouĉenic

ima

upoznati,

doţivjeti i

iskusiti

Isusovu

blizinu i

ljubav u

Ići Kristovim

putem i

oblikovati svoj

ţivot po

Kristovim

rijeĉima i

primjeru

kojega nam je

Osposobiti

vjerouĉenike

za otkrivanje

i uoĉavanje

elemenata

Kristova

kraljevstva u

svakodnevno

m ţivotu, te

Njegovati kod

vjerouĉenika

otvorenost i stav

prihvaćanja

sakramenata-

Kristovih darova

te razviti

odgovoran stav

prema

Pomoći

vjerouĉenici

ma u

upoznavanj

u Krista koji

je ispunjenje

svih

proroĉansta

va.

Potaknuti

vjerouĉenike na

otkrivanje svoje

zadaće i svoga

poslanja u svijetu

u kojemu ţive, te

aktivno

sudjelovanje u

Page 101: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

101

drugima susreću. sakrament

u pokore i

euharistije.

ostavio. ţeljom za

pomaganjem

: siromasima,

ugroţenima

po primjeru

svetaca.

ţivotu,sebi,drugi

ma i svemu što

postoji a

posebno prema

svojoj zajednici.

Potaknuti na

izgraĊivanje

osobnog

stava pred

napastima

suvremenih

ovisnosti.

Crkvi i društvu.

Nositelji

aktivnosti

Vjerouĉiteljic

e, uĉiteljice

Vjerouĉiteljic

e, uĉiteljice,

uĉenici

Vjerouĉitelji

ce,

uĉiteljice,

uĉenici

Vjerouĉiteljice,

uĉiteljice,

uĉenici

Razrednici,

uĉenici,

vjerouĉitelji,

ţupni

suradnici,

redovnici

Vjerouĉiteljice,

vjerouĉenici,

ţupni suradnici,

redovnici

Vjerouĉitelji

ce,

vjerouĉenici

Vjerouĉiteljice,

vjerouĉenici i gosti

iznenaĊenja,

Naĉin

realizacije

aktivnosti

Integrirana

nastava,

Izvanuĉioniĉ

na nastava

Integrirana

nastava,

izvanuĉioniĉ

na nastava

Integrirana

nastava,

Izvanuĉioni

ĉna

nastava

Integrirana

nastava

tijekom

godine,

izvanuĉioniĉn

a nastava

Integrirana

nastava,

izvanuĉioniĉ

na nastava

Integrirana,

izvanuĉioniĉna

nastava

Integrirana

nastava,

izvanuĉioniĉ

na nastava

Integrirana i

projektna

nastava,

izvanuĉioniĉna

nastava

Vremenik

aktivnosti

Dani kruha-

listopad, Svi

sveti-studeni

(posjet

groblju),

Boţić-

prosinac/

sijeĉanj,

Dani kruha-

listopad, Svi

sveti-

studeni,(posj

et groblju,

posjet crkvi

sv.Josipa)

Boţić-

Dani

kruha-

listopad,

Godina

oĉeva-

posjet crkvi

sv.Josipa,

Svi sveti-

Dani kruha-

listopad, Svi

sveti-studeni,

(posjet

groblju),

Boţić- posjet

Caritasu

prosinac/

Franjevaĉki

samostan sv.

Frane ( bl.

Jakov

Zadranin) i

Svetište sv.

Šime -

Došašće i Boţić-

prosinac,

Korizma i Uskrs-

oţujak/ travanj,

liturgijski

predmeti, jezik i

glazba, crkvene

zgrade ( Zlato i

Zamke

suvremenih

ovisnosti -

Zajednica

Cenakolo u

Jankolovici,

nadbiskupijs

ko svetište

Kriţni put-

Posedarje

Katoliĉka Crkva u

Hrvata- (veljaĉa-

travanj),

tijekom nastavne

godine prema

Page 102: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

102

Korizma i

Uskrs-

oţujak/

travanj

Majĉin dan-

svibanj

prosinac/

sijeĉanj,

Korizma i

Uskrs-

oţujak/

travanj,

Majĉin dan-

svibanj

studeni

(posjet

groblju),

Boţić-

prosinac/

sijeĉanj,

Korizma i

Uskrs-

oţujak/

travanj,

Majĉin

dan-

svibanj

sijeĉanj (put u

Vukovar u

sklopu akcije

Vukovaru Za

dar), Korizma i

Uskrs-oţujak/

travanj, Majĉin

dan-svibanj

listopad

Došašće i

Boţić-

prosinac,

Korizma i

Uskrs-

oţujak/

travanj

srebro Zadra,

sv.Krševan,

katedrala

sv.Stošije),

susret s

nadbiskupom,

ţivot redovnika i

redovnica -

(listopad-

travanj), Posjet

Marijanskom

svetištu UBDM-

Belafuţa (Gospa

maslinska) -

listopad/travanj

sv. Nediljice

u Vrani-

studeni,

tijekom

nastavne

godine

prema

Godišnjem

planu i

programu,

posjet

pravoslavno

j crkvi

sv.Ilije na

Poluotoku –

oţujak/trava

nj

Godišnjem planu i

programu

Detaljan

troškovnik

aktivnosti

hamer papir,

fotokopirni

papir, grafo i

termo folije,

ljepilo, škare

i ostali

uredski

materijal

potreban za

rad u

hamer papir,

fotokopirni

papir, grafo i

termo folije,

ljepilo, škare

i ostali

uredski

materijal

potreban za

rad u

hamer

papir,

fotokopirni

papir, grafo

i termo

folije,

ljepilo,

škare i

ostali

uredski

hamer papir,

fotokopirni

papir, grafo i

termo folije,

ljepilo, škare i

ostali uredski

materijal

potreban za

rad u

hamer papir,

fotokopirni

papir, grafo i

termo folije,

ljepilo, škare

i ostali

uredski

materijal

potreban za

rad u

hamer papir,

fotokopirni papir,

grafo i termo

folije, ljepilo,

škare i ostali

uredski materijal

potreban za rad

u skupinama,

posjet

samostanu i

hamer

papir,

fotokopirni

papir, grafo i

termo folije,

ljepilo, škare

i ostali

uredski

materijal

potreban za

hamer papir,

fotokopirni papir,

grafo i termo folije,

ljepilo, škare i

ostali uredski

materijal potreban

za rad u

skupinama

Page 103: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

103

skupinama skupinama materijal

potreban

za rad u

skupinama

skupinama skupinama ulaznica po

uĉeniku ako je

potrebna

rad u

skupinama

Naĉin

vrednovan

ja i naĉin

korištenja

rezultata

vrednovan

ja

Radni

listići,govorn

o i likovno

izraţavanje

Radni listići,

asocijacije,

kriţaljke,

govorno i

likovno

izraţavanje

Radni

listići,

tombola,

asocijacije,

kriţaljke,

govorno i

likovno

izraţavanje

Radni listići,

tombola,

asocijacije,

kriţaljke,

govorno i

likovno

izraţavanje

Radni listići,

umne mape i

plakati, kviz,

tombola,

asocijacije,

govorno

izraţavanje

Radni listići,

umne mape i

plakati, kviz,

tombola,

asocijacije,

govorno

izraţavanje

Radni listići,

umne mape

i plakati,

kviz,

tombola,

asocijacije,

govorno

izraţavanje

Radni listići, umne

mape i plakati,

kviz, tombola,

asocijacije,

govorno

izraţavanje

Predmetni

uĉitelj

Marina

Srzentić,

Ljiljana Elek,

Marin Ruić,

Nada Šarlija

Ana Kajić,

Nada Šarlija,

Marina

Srzentić,

Marin Ruić

Marina

Srzenti,

Nada

Šarlija,Ana

Kajić,

Ljiljana

Elek, Marin

Ruić

.

Marina

Srzentić,

Jolida Klarić,

Nada Šarlija,

Marin Ruić

Jolida Klarić,

Ljiljana Elek,

Ana Kajić, Jolida

Klarić, Marina

Srzentić

Jolida

Klarić,

Ana Kajić,

Ljiljana Elek

Ana Kajić,

Jolida Klarić

Page 104: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

104

3.14. IZBORNI PREDMETI – INFORMATIKA, TALIJANSKI I NJEMAĈKI JEZIK

INFORMATIKA

AKTIVNOST, PROGRAM, PROJEKT ROBOTIKA

CILJEVI

Upoznavanje uĉenika s tehnologijom, spajanjem i programiranjem. U okviru ove aktivnosti osposobljavamo uĉenike za: - razliĉit i svestran pristup problemima, kao i njihovo rješavanje - komuniciranje razliĉitim medijima - timski rad i ustrajnost.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Nakon realizacije plana i programa izvannastavne aktivnosti robotike uĉenici moraju: - Shvaćati pravna i moralna naĉela uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije - Kako sastaviti modele robote - Testirati mogućnosti robota i ureĊaja - Programirati - Koristiti odgovarajuća pomagala za rješavanje problema.

NOSITELJI AKTIVNOSTI Uĉitelji informatike i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE Izvannastavna aktivnost realizira se jedan sat tjedno tijekom cijele godine

VREMENIK Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK Iznos za realizaciju izvannastavne aktivnosti robotike.

NAĈIN VRJEDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Sudjelovanje na natjecanjima, prezentacija nauĉenog

VODITELJI Milan Troskot, Vlatka Ignac

Page 105: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

105

AKTIVNOST, PROGRAM, PROJEKT

IZBORNA NASTAVA INFORMATIKE

CILJEVI Motivirati uĉenika za uĉenje rada na raĉunalu korištenjem razliĉitih alata. Razvijati kreativnost razliĉitim pristupima u rješavanju problemskih zadataka. Poticati uĉenike u usvajanju i razvoju znanja i kreativnosti. Razvijati naĉine i tehnike komunikacije i suradnje meĊu uĉenicima.

NAMJENA AKTIVNOSTI Omogućiti uĉenicima da kroz rad na raĉunalu razviju radne navike i kreativnost u rješavanju problema. Potaknuti ih na daljnji razvoj i napredovanje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI Uĉenici 5. – 8. razreda, uĉitelji infomatike

NAĈIN REALIZACIJE Realizira se kroz 2 sata nastave tjedno.

VREMENIK Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK Prema iskazanim potrebama tijekom provedbe, papiri, raĉunalna oprema,...

NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Nastava informatike je dio općeg uspjeha uĉenika. Doprinosi samopouzdanju i izgradnji pozitivnih vrijednosti. Pomaţe razvijanju osnovne komunikacije i stvara pozitivan stav prema vrijednostima kao što su prijateljstvo, suradnja i tolerancija.

VODITELJI Milan Troskot, Vlatka Ignac

AKTIVNOST, PROGRAM, PROJEKT

Hour of Code

CILJEVI Popularizirati programiranje i informatiku tako da uĉenici na zabavan i pouĉan naĉin isprobaju sat kodiranja (www.code.org) u svrhu proslave tjedna poduĉavanja informatike.

NAMJENA AKTIVNOSTI Motivacija uĉenika za upis na nastavu informatike, poticanje algoritamskog naĉina razmišljanja, popularizacija programiranja

NOSITELJI AKTIVNOSTI Uĉitelji informatike, uĉenici koji se prijave i suradnici

NAĈIN REALIZACIJE Individualni rad za raĉunalom

VREMENIK Prosinac 2017.

TROŠKOVNIK Materijali za printanje potvrda

NAĈIN VRJEDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Analiza uĉinjenog u zadanom programu

VODITELJI Milan Troskot, Vlatka Ignac

Page 106: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

106

AKTIVNOST, PROGRAM I PROJEKT

TERENSKA NASTAVA INFORMATIKA – POSJET INFORMATIĈKIM TVRTKAMA

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKTA

Uĉenike upoznati sa informatiĉkim zanimanjima u realnom sektoru, tipovima poslova i iskustvima zaposlenika

NAMJENA, AKTIVNOSTI Povezivanje i razumijevanje nastavnih sadrţaja iz STEM podruĉja. Osvijestiti kod uĉenika potrebu za, ne samo korištenjem informatiĉke tehnologije, nego i stvaranjem.

NOSITELJI AKTIVNOST Vlatka Ignac i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE Poludnevna terenska nastava

VREMENIK Listopad 2017.

DETALJAN TROŠKOVNIK -

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Usmena i pismena komunikacija, objava u školskim novinama, prezentacije

AKTIVNOST, PROGRAM, PROJEKT

WEB

CILJEVI Osposobiti uĉenike za aktivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije. Izrada WEB site-a Škole

NAMJENA AKTIVNOSTI Aktivno ukljuĉivanje u oblikovanje stranica, aţuriranje istih

NOSITELJI AKTIVNOSTI Uĉitelj informatike, Uĉenici, svi uĉitelji i suradnici

NAĈIN REALIZACIJE Prigodno tijekom godine

VREMENIK Tijekom godine

TROŠKOVNIK Foto kamera, slike ...

NAĈIN VRJEDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Analiza sadrţaja oblikovane stranice

VODITELJI Milan Troskot, Vlatka Ignac

Page 107: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

107

AKTIVNOST, PROGRAM, PROJEKT

WEB NOVINARSTVO

CILJEVI

Poticati interes za istraţivaĉkim radom, izradom i odrţavanjem web stranica osmisliti i stalno „osvjeţavati“ internetske novine www.bartulin.com, usvojiti i primjenjivati znanja meĊupredmetno

NAMJENA AKTIVNOSTI Aktivno ukljuĉivanje u oblikovanje stranica školskih novina, aţuriranje istih

NOSITELJI AKTIVNOSTI Ana Lisica, Vlatka Ignac, ostali uĉitelji suradnici i uĉenici

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK Tijekom godine

TROŠKOVNIK Po potrebi odrţavanje opreme, plaćati domenu i hosting

NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Analiza sadrţaja oblikovane stranice, sudjelovanje na natjecanjima, posjećenost stranice

VODITELJI Ana Lisica, Vlatka Ignac

Page 108: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

108

NJEMAĈKI I TALIJANSKI JEZIK

AKTIVNOSTI CILJ AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK AKTIVNOSTI

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

NAĈIN VREDNOVANJA

Natjecanja u

poznavanju

talijanskog i

njemaĉkog

jezika

Veĉer stranih jezika Benvenuti/Will-kommen Dani INA

- provjera

znanja,

druţenje

-upoznavanje

roditelja s

radom svoje

djece koji

pohaĊaju

izbornu

nastavu

talijanskog i

njemaĉkog

jezika

-

obiljeţavanje

Dana INA

- ovladavanje jeziĉnim zakonitostima talijanskog i njemaĉkog jezika

-što nam donosi

uĉenje stranih

jezika i motivacija

za uĉenje stranih

jezika

- predstavljanje

postignuća uĉenika

i djelatnika škole iz

izvannastavnih

aktivnosti

- uĉenici

8.r.,uĉiteljice

Doris Koţul

Car i Marija

Juriĉić(Katari

na Miĉić)

-uĉenici

talijanskog i

njemaĉkog

jezika uz

svoje

nastavice

- uĉenici i

nastavnica

tal.jezika

Doris Koţul

Car

- pismeni zadatci;

školsko / ţupanijsko

/ drţavno natjecanje

-izlaganje radova

uĉenika uz prigodan

program kojeg će

izvoditi uĉenici

- prvo predstavljanje

školskih novina na

talijanskom jeziku

unutar škole

- otvoreni dan,

uĉenici ĉlanovi

Cluba creativo – dio

uĉeniĉke zadruge

Maraška izloţiti će

svoje radove i

predstaviti školske

novine na

talijanskom jeziku „ I

passi zaratini „

- natjecanje-

sijeĉanj,

veljaĉa/oţujak,

svibanj

-svibanj -lipanj

- troškovi

fotokopiranja i

prijevoz

uĉenika ( po

potrebi )

- materijal

prema potrebi

- materijal

prema potrebi

- rezultati

natjecanja,

analiza

Page 109: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

109

Terenska nastava Talijanski jezik 1. a) Posjet Talijanskoj zajednici i sudjelovanje na Tjednu talijanskog jezika i kulture b) Che cosa sappiamo di Zara? Što znamo o Zadru? Šetnja ulicama koje nose talijanske nazive 2. Posjet Arheološkom muzeju Zadar i sudjelovanje u radionici „ Postani Rimljanka na jedan dan“

pribliţiti im strani jezik kroz upoznavanje kulture i obiĉaja Italije zainteresirati i osposobiti uĉenike za samoistraţiva-njem i upoznati nešto više o svom gradu... ono što nisu znali upoznati

uĉenike s

rimskim

obiĉajima i

tadašnjim

modnim

izriĉajima

-razvijati kod

uĉenika ljubav i

interes za

usvajanje stranog

jezika

- motivirati uĉenike

i pribliţiti im strani

jezik

-razviti osjećaj

njegovanja

razliĉitih kultura i

ljubav prema

usvajanju

povjesnih

zanimljivosti

uĉenici osmih

razreda ( 8 a

i 8b),

nastavnica

Doris Koţul

Car

uĉenici osmih razreda (8c,8d i 8e) svi uĉenici sedmih razreda

-sudjelovati dana 16.10. na otvaranju Tjedna talijanskog jezika i kulture uz prigodan program - uĉenici će imati predstavljanje svoje izloţbe na zadanu temu pod naslovom „Andiamo al cinema!“ - fotografirati ulice tj. nazive ploĉica po rasporeĊenim grupama,te saznati više o nositeljima naziva - kratka anketa -izrada plakata nakon terenske nastave -sudjelovanje u radionici uz struĉan tim

-listopad -listopad -studeni

-materijal prema potrebi -materijal prema potrebi

Page 110: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

110

Terenska nastava Njemaĉki jezik Austrijska knjiţnici Dr.Alois Mock:

1. Boţićna radionica za uĉenike osmih razreda

Izloţbe u Gradskoj knjiţnici Zadar

1. „Natale in Italia“

2. „Pinocc

hio a Zara“

Mjesec školskih knjiţnica

- pribliţiti im strani jezik kroz upoznavanje kulture i obiĉaja zemalja njem.govornog poduĉja Upoznavanje kulture i obiĉaja Italije Obiljeţavanje Svjetskog dana lutkarstva -obiljeţavanje Mjeseca školskih knjiţnica uz bajke na talijanskom i njemaĉkom jeziku

-motivirati uĉenike

za upoznavanjem s

Boţićnim obiĉajima

- upoznavanje sa

obiĉajima Boţića u

Italiji

-motivirati uĉenike

za uĉenje stranih

jezika kroz

kreativne radove

-motivirati uĉenike

na ĉitanje bajki

Uĉenici osmih razreda i nastavnica Marija Juriĉić uĉenici ĉetvrtih i petih razreda uĉenici ĉetvrtih i petih razreda uĉenici petih i šestih razreda

- radovi na temu Boţića -radovi na temu Boţića -radovi na temu Pinocchia koji dolazi u posjet gradu Zadru -Ĉitanje bajki u školskoj knjiţnici uz nastavnice i knjiţniĉarke -izrada plakata uz voĊenje knjiţniĉarke

-prosinac -prosinac -oţujak -listopad

-materijal prema potrebi -materijal prema potrebi -materijal prema potrebi

Page 111: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

111

4. ŠKOLSKA KNJIŢNICA

Razred: 4. d i 6. d

Aktivnost, program i/ili projekt

MeĊunarodni projekt razmjene straniĉnika (ISLM Bookmark Project)

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Obiljeţiti MeĊunarodni mjesec školskih knjiţnica razmjenom straniĉnika s odabranom školom iz druge zemlje ukljuĉene u projekt. Omogućiti uĉenicima upoznavanje razliĉite kulture, obiĉaja i naĉin ţivota. Ruĉnom izradom straniĉnika (raznih oblika i stilova) poticati umjetniĉko izraţavanje, maštu i kreativnost.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Ruĉnom izradom straniĉnika (raznih oblika i stilova) poticati umjetniĉko izraţavanje, maštu i kreativnost.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Irena Stojanov

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati uĉenike s pojmom bookmarker (straniĉnik). Uĉenici će se upoznati sa zemljom partnera koristeći razne izvore informacija u školskoj knjiţnici. Prema zadanoj temi ovogodišnjeg projekta (Connecting Communities and Cultures) osmisliti izgled te odabrati likovnu tehniku za izradu straniĉnika.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Listopad - studeni 2017.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Materijali za izradu straniĉnika (bojice, flomasteri, hamer papir), iznos poštarine za slanje straniĉnika.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja.

Vrednovat će se motiviranost uĉenika, njihovo samostalno korištenje izvora informacija, kreativnost pri izradi straniĉnika te povratne informacije od uĉenika zemlje partnera.

Page 112: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

112

Razred: 4.-8.

Aktivnost, program i/ili projekt

MLADI KNJIŢNIĈARI

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- osposobiti uĉenike za samostalno snalaţenje u knjiţnici te pretraţivanje i korištenje razliĉitih izvora znanja -razvijati ljubav prema knjizi i ĉitanju, knjiţnici, kao i knjiţniĉarskom poslu -pouĉiti uĉenike vještinama informacijske i knjiţniĉne pismenosti - razvijati i poticati kreativnost (likovnu,literarnu, izraţajnu) -ukljuĉivanje u školske aktivnosti i projekte -razvijati i poticati radne navike, timski rad i suradnju

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta -ukljuĉivanje u školske aktivnosti i projekte, -razvijati ljubav prema knjizi, ĉitanju kao i knjiţniĉarskom poslu.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Irena Stojanov i Ana Buĉić

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-izvannastavna aktivnost će se odrţavati svakoga tjedna tijekom cijele školske godine u školskoj knjiţnici, a po potrebi i u uĉionici. -uĉenike će se poticati na ĉitanje zadanih knjiga te na razgovor o proĉitanom. -sudjelovati će u radionicama, kvizovima, igrama i obiljeţavati prigodne datume ukrašavanjem knjiţnice, panoa u školi, izradom tematskih plakata i sl..

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 sat tjedno tijekom školske godine.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Potrošni materijal za realizaciju projekata (400kn)

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja.

Vrednovat će se ono što su uĉenici usvojili tijekom školske godine, koliko se samostalno snalaze u knjiţnici i korištenju razliĉitih izvora znanja, zalaganje, aktivnost, timski rad, kreativnost itd…

Page 113: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

113

Razred: 1.-8.

Aktivnost, program i/ili projekt

Mjesec hrvatske knjige

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijati ljubav prema knjizi i ĉitanju, - razvijati i poticati kreativnost (likovnu,literarnu, izraţajnu) -osposobiti uĉenike da kroz radionice, ilustracije, razgovor interpretiraju knjiţevno djelo, i na taj naĉin objave vlastiti doţivljaj proĉitanoga.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta u listopadu obiljeţiti Mjesec hrvatske knjige.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Irena Stojanov i Ana Buĉić

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

U dogovoru s razrednim uĉiteljima, knjiţniĉarke će zajedno s uĉenicima organizirati radionice, kvizove, ĉitanje priĉa, ilustriranje i ostale aktivnosti na odabranu temu Mjeseca hrvatske knjige 2017. Svi radovi izloţiti će se u školskoj knjiţnici.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Listopad 2017.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Potrošni materijal za realizaciju projekata (100kn)

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja.

Vrednovat će se motiviranost uĉenika, kreativnost pri izradi zadanih zadataka, plakata, izraţajnog ĉitanja, ilustriranja

Page 114: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

114

Razred: 1.-8.

Aktivnost, program i/ili projekt

Zadar ĉita

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijati ljubav prema knjizi i ĉitanju, stjecati navike ĉitanja te razvijati ljubav prema svim knjiţevnim vrstama. -kroz ĉitanje razvijati likovnu i literarnu kreativnost - na zadana knjiţevna djela interpretirati doţivljaj proĉitanoga.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Na poticaj knjiţniĉarki, uĉenici će proĉitati odreĊena djela te ih interpretirati kroz razne aktivnosti. Svi rezultati aktivnosti izloţit će se u školskoj knjiţnici.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Irena Stojanov i Ana Buĉić

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

U dogovoru s razrednim uĉiteljima, knjiţniĉarke će zajedno s uĉenicima organizirati radionice, kvizove, ĉitanje priĉa, ilustriranje i ostale aktivnosti na odabranu temu Zadar ĉita 2017.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Travanj 2017.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Potrošni materijal za realizaciju projekata (100kn)

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja.

Vrednovat će se motiviranost uĉenika, kreativnost pri izradi zadanih zadataka, plakata, izraţajnog ĉitanja, ilustriranja

Page 115: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

115

5. UĈENIĈKA ZADRUGA MARAŠKA

Naziv aktivnosti

Uĉeniĉka zadruga “MARAŠKA”

Ime i prezime voditelja/ice

Dušanka Dujić, Elza Bariĉić – Nadarević

Nositelj / planirani broj uĉenika/razredi

Voditelji UZ “MARAŠKA”, voditelji radionica i sekcija, Doris Koţul - Car; Emina Mijatović; Elza Bariĉić – Nadarević; Dušanka Dujić; Meri Popović; Irena Stojanov te uĉenici, roditelji i vanjski suradnici. 100 – 150 uĉenika viših razreda (5. – 8. razredi), 10 – 15 uĉenika 2.A razreda.

Cilj

U zadruzi se posebno razvijaju i njeguju radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, primjenjuju zadruţne vrijednosti i naĉela, stjeĉu znanje i svijest o naĉinima i potrebi oĉuvanja prirode kao i njegovanja baštine i puĉkog stvaralaštva, uĉenici profesionalno informiraju i usmjeravaju, te stvaraju preduvjeti za prijenos i praktiĉnu primjenu znanja u ţivotu i lokalnoj sredini. Razvijanje poduzetniĉkog i stvaralaĉkog mišljenja te prepoznavanje i primjena tehniĉkih sadrţaja u ţivotnim okruţenju.

Namjena

Proizvodnja maslinovog i lavandinog ulja, mirisnih vrećica s lavandom i ruţom, izrada i oslikavanje ambalaţe za proizvode, izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od prirodnih materijala Prikupljati narodne recepte, pripremati tinkture, osvjeţivaĉe prostora, ljekovitih ulja i krema. sokove i sirupe. Izrada modela od gline, keramike i stakla, krojenje i šivanje, salvetna tehnika. Odrţavanje kamenjara i ruţiĉnjaka , kućica za ptice. Proširivanej proizvodnje, osmišljavanje i proizvodnja novih proizvoda.

Aktivnosti, program i projekt

10. mjesec Drţavna smotra uĉeniĉkih zadruga 20. 10. dan jabuka 10. i 11. mjesec branje maslina 11. mjesec – radionica- ususret Boţiću u SŠ Stanka Oţanića 12. mjesec - humanitarna akcija –za korisnike socijalne samoposluge 12. mjesec - Boţićni sajam na Narodnom trgu i u školi 02. mjesec – prikupljanje knjiga i slikovnica

Page 116: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

116

Vremenik aktivnost

03. mjesec – izloţba u Gradskoj knjiţnici 04. mjesec – Uskršnji sajam na Narodnom trgu i u školi 07. 04. dan bolesnika u DV ”Latica” 04. mjesec – meĊuţupanijska smotra uĉeniĉkih zadruga 22. 04. dan planeta Zemlje na Kalelargi 05. mjesec – meĊuţupanijska smotra uĉeniĉkih zadruga - 6.mj. suradnja s etnog odjelom Narodnog muzeja Postoji mogućnost da tijekom školske godine budemo sudionici nekih drugih aktivnostu ukoliko budemo pozovani.

Naĉin realizacije/ metode aktivnosti

Teorijska i praktiĉna nastava kroz suradniĉki i individualni rad

Vremenik i planirani broj sati

Program će se ostvariti - 5 sati tjedno - 175 sati

Nuţni resursi i troškovnik

Materijali i sredstva za rad UZ “Maraška” (alat, pribor, ambalaţe, boje, glina) staklo, tkanina, biljke.......), odlasci na izloţbe, smotra, razne institucije i natjecanje

UZ „Maraška“ u školskoj godini 2017./18. ima sjedeće sekcije:

Broj sekcija

IME SEKCIJE VODITELJI SEKCIJE

1. Likovna sekcija uĉ. Emina Mijatović

2. Mladi maslinari uĉ. Dušanka Dujić

3. Ljekovito i aromatiĉno bilje uĉ. Dušanka Dujić

4. Rad s prirodnim materijalima uĉ. Dušanka Dujić

6. Club creative uĉ. Doris Koţul-Car

7. Salvetna tehnika uĉ. Elza Nadarević- Bariĉić

8. Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta uĉ. Elza Nadarević- Bariĉić; Irena Stojanov

9. Dramska sekcija uĉ. Meri Popović

Page 117: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

117

LIKOVNA SKUPINA

VODITELJ: uĉ. Emina Mijatoviĉ

CILJ:

Usmjeriti uĉenike oblikovnom radu, stvaralaštvu i radnim navikama te samostalnosti u radu.

Upoznavanje uĉenika s oblikovanjem gline i izradom jednostavnih predmeta uz pomoć ploha, valjĉića i kuglica.Upoznavanje uĉenika s ostalim

tehnikama rada s glinom;

Savladati sve faze izrade cjelovitog keramiĉkog predmeta: sušenje, biskvitno paljenje, bojanje, glaziranje I drugo paljenje, te finalizacija

oblikovanih predmeta.

NAMJENA:

Osposobiti uĉenike za samostalan rad s glinom u pojedinim fazama rada. TakoĊer uĉiti uĉenike kako vlastite proizvode na adekvatan naĉin

ponuditi trţištu i prodati ih.

NAĈIN REALIZACIJE:

Grupni rad

Teoretski dio - predavanja i videozapis, rad s literaturom, posjet izloţbama

Praktiĉan dio - rad da glinom, te rad sa keramiĉarskom peći

VREDNOVANJE, VALORIZACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Praćenje uspješnosti u oblikovanju gline i na popratnim poslovima. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganje na raznim

prodajnim izloţbama i sajmovima u našem kraju. Pripremanje za MeĊuţupanijsku i Drţavnu smotru uĉeniĉkih zadruga.

Page 118: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

118

CLUB CREATIVO

VODITELJ: uĉ. Doris Koţul-Car

CILJ:

Usmjeriti uĉenike stvaralaštvu i razvijanju umjetniĉkih radova. Osposobiti uĉenike za samostalan rad s razliĉitim materijalima. Izrada

ukrasnih i uporabnih predmeta od tjestenine, oblutaka, gline i prema dogovoru s uĉenicima. Prodaja i stvaranje financijske samostalnosti

vlastitom proizvodnjom.

NAĈIN REALIZACIJE:

Grupni rad

VREDNOVANJE, VALORIZACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Njegovanju baštine i puĉkog stvaralaštva.Najuspješniji radovi usmjeravaju se prodaji i izlaganju na štandovima, izloţbama, sajmovima i

smotrama.

RAD S PRIRODNIM MATERIJALIMA

VODITELJ: uĉ. Dušanka Dujić

CILJ:

Osposobiti uĉenike za samostalan rad sa razliĉitim materijalima i izrade ukrasnih i uporabnih predmeta kao što su,ukrasni predmeti od raznih

prirodnih materijala i već korištenih. Razvijati ljubav prema prirodi. TakoĊer uĉiti uĉenike kako vlastite proizvode na adekvatan naĉin ponuditi

trţištu i prodati.

NAMJENA:

Upoznavanje sa raznim tehnikama izrade raznih ukrasnih predmeta od prirodnih materijala, te izrade prigodnih ĉestitki.Stjecanje novih znanja,

sklonosti i interese, a posebno razvijanje radnih navike i vještine, svijest o oĉuvanju prirode, njegovanju baštine i puĉkog stvaralaštva.Razvoj

smisla za lijepo, te usvajanje navike pravilnog korištenja slobodnog vremena.

Page 119: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

119

NAĈIN REALIZACIJE:

Grupni rad

Teoretski dio - predavanja

Praktiĉan dio - rad sa raznim materijalima u uĉionici

VREDNOVANJE, VALORIZACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Praćenje uspješnosti u radu s raznim materijalima. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganje na raznim prodajnim

izloţbama i sajmovima u našem kraju. Pripremanje za MeĊuţupanijsku i Drţavnu smotru uĉeniĉkih zadruga.

Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i motivacije uĉenika za aktivno sudjelovanje u radu sekcije za izradu suvenira i daljnje poticanje

razvoja sekcije.

MLADI MASLINARI

VODITELJ: uĉ. Dušanka Dujić

CILJ:

Osposobiti uĉenike za samostalan rad u školskom masliniku, rezidba, gnojidba, berba i proizvodnja maslinovog ulja u uljarama, suvremenim

postupcima, što našem ulju osigurava visoku kvalitetu .Ĉuvati tradiciju poznavanja I njegovanja maslina našeg kraja. Poticati zanima uĉenika za

kvalitetu maslinovog ulja, korišten kao vaţan proizvod u prehrambenoj industriji. TakoĊer,uĉiti uĉenike kako vlastite proizvode na adekvatan

naĉin ponuditi trţištu iprodati.

NAMJENA: Upoznavanje sa raznim sortama maslina, izrada sortiranih ulja i ekstara djeviĉanskog malinovog ulja. Stjecanje novih znanja,

sklonosti, interese, a posebno razvijanje radnih navike i vještine. Razvijanje svijesti o oĉuvanju prirode, njegovanju tradicije našeg kraja, te

usvajanje navike pravilnog korištenja slobodnog vremena

Page 120: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

120

NAĈIN REALIZACIJE:

- grupni rad - teoretski dio – predavanja - praktiĉni rad – rad sa raznim materijalima u uĉionici

VREDNOVANJE, VALORIZACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Praćenje uspješnosti u radu. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganja na raznim prodajnim izloţbama i sajmovima

u našem kraju. Pripremanje za MeĊuţupanijsku i Drţavnu smotru uĉeniĉkih zadruga.

Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i motivacije uĉenika za aktivno sudjelovanje u radu sekcije za izradu nakita i daljnje poticanje

razvoja sekcije.

LJEKOVITO I AROMATIĈNO BILJE

VODITELJ: uĉ. Dušanka Dujić

CILJ:

Upoznati uĉenike sa uzgojem autohtonim ljekovitim biljkama našeg kraja. Prikupljati narodne recepte, pripremati tinkture, osvjeţivaĉe prostora,

ljekovitih ulja I krema.sokove isirupe. Uĉenici ostvarivanjem ovog programa razvijaju ekološku kulturu koja utjeĉe na odreĊeno primjereno

ponašanje prema prirodi I ĉovjekovom okolišu, nuţno svakom ĉovjeku. Cilj nam je takoĊer poticanje pozitivne slike o sebi, drugima, duhovnim i

materijalnim vrjednostima.

NAMJENA:

Pripremljene materijale pakirati u prigodne eko-ambalaţe i prodavati na sajmovima, izloţbama, te stvaranje financijske samostalnost i

poduzetniĉkg duha.Uĉenici ostvarivanjem ovog programa razvijaju ekološku kulturu koja utjeĉe na odreĊeno primjereno ponašanje prema

prirodi I ĉovjekovom okolišu, nuţno svakom ĉovjeku.

NAĈIN REALIZACIJE:

Page 121: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

121

- grupni rad - teoretskidio – predavanje - praktiĉni rad – rad saautohtonimbiljkama -

VREDNOVANJE, VALORIZACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Praćenje uspješnosti u radu. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganja na raznim prodajnim izloţbama i

sajmovima u našem kraju. Pripremanje za MeĊuţupanijsku i Drţavnu smotru uĉeniĉkih zadruga. Rezultate koristiti u cilju povećanja

interesa i motivacije uĉenika za aktivno sudjelovanje u radu sekcije za izradu razliĉitih ljekovitih preparata, daljnje poticanje razvoja

sekcije.

IZRADA UKRASNIH I UPORABNIH PREDMETA

VODITELJ: uĉ. Elza Nadarević-Bariĉić; knjiţniĉarka, Irena Stojanov

CILJ:

Osposobiti uĉenike za samostalan rad sa razliĉitim materijalima i izradu ukrasnih i uporabnih predmeta. Uĉiti uĉenike kako vlastite

proizvode na adekvatan naĉin ponuditi trţištu i prodati ih.

NAMJENA:

Upoznavanje sa naĉinom izrade nakita – ogrlica, lanĉića, narukvica, naušnica – od fimo mase,ukrasnih perli i ţice. Stjecanje novih znanja,

sklonosti i interesa, a posebno razvijanje radnih navika i vještina, svijesti o oĉuvanju prirode, njegovanju baštine i puĉkog stvaralaštva.

Razvoj osjećaja za lijepo, razvoj fine motorike, te usvajanje navike pravilnog korištenja slobodnog vremena.

NAĈIN REALIZACIJE:

- grupni rad - teoretskidio – predavanja - praktiĉni rad – rad sa raznim materijalima u uĉionici

Page 122: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

122

VREDNOVANJE, VALORIZACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Praćenje uspješnosti u radu. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganja na raznim prodajnim izloţbama i sajmovima

u našem kraju. Pripremanje za MeĊuţupanijsku i Drţavnu smotru uĉeniĉkih zadruga. Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i

motivacije uĉenika za aktivno sudjelovanje u radu sekcije za izradu nakita i daljnje poticanje razvoja sekcije.

SALVETNA TEHNIKA

VODITELJ: uĉ. Elza Nadarević-Bariĉić

CILJ:

Osposobiti uĉenike za samostalan rad sa razliĉitim materijalima i izradu ukrasnih i uporabnih predmeta. Uĉiti uĉenike kako vlastite

proizvode na adekvatan naĉin ponuditi trţištu i prodati ih.

NAMJENA:

Upoznavanje sa naĉinom izrade odnosno ukrašavanja salvetnom tehnikom. Razne stare predmete, ambalaţu ili keramiĉke ploĉice ukrasiti

salvetnom tehnikom te im vratiti upotrebnu ili ukrasnu funkciju. Stjecanje novih znanja, sklonosti i interesa, a posebno razvijanje radnih

navika i vještina, svijesti o oĉuvanju prirode, njegovanju baštine i puĉkog stvaralaštva. Razvoj osjećaja za lijepo, razvoj fine motorike, te

usvajanje navike pravilnog korištenja slobodnog vremena

.NAĈIN REALIZACIJE:

- grupni rad - teoretski dio – predavanja - praktiĉni rad – rad sa raznim materijalima u uĉionici

Page 123: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

123

DRAMSKA SEKCIJA

VODITELJ: uĉ. Meri Popović

CILJ:

Razvoj kreativnosti kroz pisanu rijeĉ i scenski pokret, razvoj empatije prema svima koji su u potrebi, poticanje samopouzdanja, samopoštovanja

i ljubavi prema radu.

NAĈIN REALIZACIJE:

- grupni i pojedaniĉni rad (scenski nastup)

NAMJENA:

Pratnja i podrška Zadrugarima pri obiljeţavanju i odrţavnju svih manifestacija u koje je ukljuĉena UZ MARAŠKA.

VREDNOVANJE, VALORIZACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Praćenje uspješnosti u radu. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganja na raznim prodajnim izloţbama i sajmovima

u našem kraju. Pripremanje za MeĊuţupanijsku i Drţavnu smotru uĉeniĉkih zadruga.

Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i motivacije uĉenika za aktivno sudjelovanje u radu sekcije za izradu nakita i daljnje poticanje

razvoja sekcije.

Voditeljice zadruge: Dušanka Dujić; Elza Nadarević - Bariĉić

Page 124: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

124

6. EKOLOŠKA SEKCIJA

EKOLOŠKA SEKCIJA - IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

Aktivnost, programi projekt

- njegovati školski maslinik, autohtone biljke, kamenjare (3), ruţiĉnjak - njegovati lonĉanice u školskom holu - proizvoditi školsko maslinovo ulje - proizvodi od autohtonih biljaka ( pourpouri, ulje kantarionovo, lavande - izrada suvenira od školjki - sadnja razliĉitih vrsta biljaka - obiljeţavanje znaĉajnih ekoloških datuma, te izrada eko postera i prezentacija 4. X - ZAŠTITA ŢIVOTINJA 20. X – DAN JABUKA X. i XI. – BERBA MASLINA - USUSRET BOŢIĆU EKO - RADIONICE XII. – HUMANITARNA AKCIJA- USUSRET BOŢIĆU

I. – POSJET PRIRODOSLOVNOM MUZEJU 2. II. – MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE MOĈVARA

22.III - VODA ZA ŢIVOT 4. IV - DAN ZDRAVLJA. 22. IV – DAN PLANETA ZEMLJE 05. VI – SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA POSADI CVIJET – ZA LJEPŠI SVIJET - ĉišĉenje obliţnje plaţe - izrada kućica za ptice i hranilice - sakupljanje sekundarnog otpada (baterije, papir, limenke…..) - upoznati ukrasno drveće i grmlje - posjetiti prirodoslovni odjel Narodnog muzeja u Zadru - izvanuĉioniĉka nastava – upoznajem ljekoviti biljni svijet

Ciljevi aktivnosti, program i projekt

- poticati zanimanje uĉenika za opaţanje i dogaĊanja u prirodi - razvijati ekološku svijest i vaţnost o oĉuvanja sveukupne prirode - razvijati ţelju za samostalnim uzgojem biljaka - ĉuvati tradiciju poznavanja i njegovanja autohtonih biljaka - razvijanje estetskog doţivljaja ukrašavanjem prostora biljka

Page 125: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

125

Namjena aktivnosti, programa i projekta

- uĉenici ostvarivanjem ovog programa razvijaju ekološku kulturu koja utjeĉe na odreĊeno primjereno ponašanje prema prirodi i ĉovjekovom okolišu, nuţno svakom ĉovjeku, te stjecanje samostalnosti i samopuzdanja

Nositelj Aktivnosti - uĉenici i nastavnica

Naĉin realizacije aktivnosti

-.uĉenici će se okupljati 1 sata tjedno od IX-VI mj. ukupno 35 sati (prema potrebi i više)

Vremenik Aktivnosti - 35 sati tjekom školske godine

Detaljan troškovnik aktivnosti

- biljke, zemlju, posude za cvijeće, alat za rad, gnojivo, pomoćni materijali za izradu razliĉitih ekoloških suvenira i slika, troškovi putovanja šk. autobusom

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

- opisno praćenje uĉenika

Nastavnica Dušanka Dujić

Page 126: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

126

7. CRVENI KRIŢ

Aktivnosti, program i projekt CRVENI KRIŢ

Ciljevi, aktivnosti programa i projekta

Usvajanje zadaća i naĉela Crvenog kriţa na teorijskoj i praktiĉnoj razini

Osposobljavanje uĉenika za pruţanje prve pomoći u potrebnim situacijama

Pripremanje uĉenika za natjecanje

Namjena aktivnosti programa i projekta

Upoznavanje uĉenika s ustrojem organizacije Crvenog kriţa, razvijanje humanosti i pruţanje prve pomoći u potrebnim situacijama

Nositelj Aktivnosti Uĉitelj biologije Dušanka Dujić i uĉenici osmih razreda te vanjski suradnici: djelatnica Crvenog kriţa

Naĉin realizacije aktivnosti Teoretski dio – rad u uĉionici biologije, a praktiĉni dio – takoĊer rad u prostorijama uĉionice biologije

Vremenik Aktivnosti Tijekom nastavne godine

Detaljan troškovnik aktivnosti Sve troškove snosi organizacija Crvenog kriţa

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje suradnje i timskog rada, praćenje individualnog napredovanja kroz pismene provjere, provjere praktiĉnog znanja, snalaţenja u stresnim situacijama, rezultati postignuti na natjecanjima

Predmetni Uĉitelji Dušanka Dujić

Page 127: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

127

8. VIZUALNI IDENTITET ŠKOLE

MJESEC SADRŢAJI RADA MATERIJALI BROJ SATI

RUJAN IZMJENA POSTOJEĆIH SADRŢAJA NA PANOIMA UĈENIĈKIH RADOVA

UĈENIĈKI RADOVI 6

LISTOPAD PRIPREMA PANOA JESEN I JESENSKI PLODOVI; PRIPREMA POZADINE SCENE POVODOM PRIREDBE DANA GRADA

PAPIRI, BOJE, ŠKARE, LJEPILO, RADOVI, MATERIJALI

8

STUDENI ZIDNA SLIKA UZ VRATA KABINETA LIKOVNE KULTURE

BOJE, KISTOVI

10

PROSINAC UREĐENJE PANOA, DIJELA POZORNICE I GALERIJE HOLA U BLAGDANSKOM OZRAĈJU;

UĈENIĈKI RADOVI SA SATA LIKOVNE KULTURE I VAN NASTAVE; PAPIRI, ŠKARE, LJEPILO, KONAC

6

SIJEĈANJ IZRADA PROSTORNE INSTALACIJE MASKE I SCENA VALENTINOVO

PAPIRI, ŠKARE, LJEPILO, DETALJI OTPADNOG MATERIJALA

8

VELJAĈA LIK 2017.-NATJECANJE IZ LIKOVNE KULTURE; UREĐENJE PANOA U HOLU

PREMA PROPOZICIJAMA NATJEĈAJA UĈENIĈKI RADOVI

4

4

OŢUJAK PROLJETNA SLIKA; UREĐENJE PANOA

PAPIRI, BOJE, RAZLIĈITI MATERIJALI

8

TRAVANJ PROSTORNA INSTALACIJA PRIRODNE TEMATIKE

KAŠIRANI PAPIR, ŢICA, BOJE, KISTOVI, OSTALI MATERIJALI

6

SVIBANJ PRIPREME ZA PREDSTAVLJANJE NA DAN INA I DAN ŠKOLE; SCENA, PANOI, PROSTORNI RADOVI

PREMA DOGOVORU; UĈENIĈKA IZLOŢBA

8

LIPANJ DAN INA ANALIZA POSTIGNUĆA

IZLOŢBA STVARALAĈKIH RADOVA

6 1

- voditeljica, uĉiteljica Emina Mijatović

Page 128: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

128

9. POSEBNA SKUPINA – terenska nastava

AKTIVNOSTI

CILJEVI I NAMJENA

NOSITELJI (Posebni razredni odjel, razredi II, III, IV i VI), Uĉitelj: Mladen Divković

NAĈIN REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAĈIN VREDNOVANJA I NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Seosko imanje (Seosko imanje

pored park šume Musapstan)

Upoznati uĉenike sa ţivotinjama i radom na seoskom imanju.

Prehrana, svakodnevne aktivnosti, glasanje i ostale

osobine ţivotinja, po mogućnosti i jahanje konja uz pratnju.

Uĉenici posebne odgojno obrazovne skupine, uĉitelj, roditelji, pomoćnici u nastavi, vlasnik i radnici na seoskom imanju.

Terenska nastava

Rujan-listopad

2017

Roditelji će

osigurati prijevoz, hranu i osvjeţenje te participaciju za

posjet imanju

Izrada plakata s fotografijama, praćenje

interesa i zalaganja uĉenika,

razgovor i iznošenje zapaţanja tijekom i

nakon terenske nastave

Zadar

Kneţeva palaĉa i Advent u Zadru

Obilazak obnovljene Kneţeve palaĉe, upoznavanje povijesne

baštine i njene današnje namjene, suvremenih instalacija i programa. Opuštanje i praćenje

predblagdanskih programa i sadrţaja Adventa u Zadru

Uĉenici posebne

odgojno obrazovne skupine, uĉitelj, roditelji,

pomoćnici u nastavi, djelatnici Kneţeve

palaĉe.

Terenska nastava

Prosinac 2017

Roditelji će

osigurati prijevoz, hranu i osvjeţenje

te potrebnu za posjet participaciju

za Kneţevoj palaĉi

Likovni radovi uĉenika,

praćenje interesa i zalaganja uĉenika,

razgovor i iznošenje zapaţanja tijekom i

nakon terenske nastave

Starigrad NP Paklenica

Uoĉavanje promjena u prirodi dolaskom proljeća, upoznavanje bogate flore i faune Paklenice,

znaĉaja oĉuvanja prirode i rekreacije u ĉistoj prirodi

Uĉenici posebne odgojno obrazovne

skupine, uĉitelj,pomoćnici u nastavi, roditelji,

djelatnici nacionalnog parka

Terenska nastava

Oţujak - travanj 2018

Prijevoz-školski autobus; roditelji

će osigurati hranu, osvjeţenje te

ulaznice za NP

Kratak video zapis, praćenje interesa i zalaganja uĉenika,

razgovor i iznošenje zapaţanja tijekom i

nakon terenske nastave

Preko (Ugljan)

Pripreme za ljeto, upoznavanje turistiĉkih sadrţaja, njihove

raznovrsnosti i gospodarskog znaĉaja, voţnja trajektom.

Uĉenici posebne odgojno obrazovne skupine, uĉitelj, pomoćnici u nastavi, roditelji, mještani, turisti, mornari i osoblje trajekta

Terenska nastava

Lipanj 2018

R će osigurati

hranu i osvjeţene, dţeparac te karte

za trajekt.

Likovni radovi uĉenika, praćenje interesa i zalaganja uĉenika,

razgovor i iznošenje zapaţanja tijekom i

nakon terenske nastave,

Page 129: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

129

10. ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO JADRAN

KURIKULUM RADA ŠKOLSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA „J A D R A N“

1. Cilj: ŠSD „J A D R A N“ je ukljuĉivanje što veĉeg broja uĉenika u izvannastavne sportske Aktivnosti. 2. Zadaće :ŠSD-a „J A D R A N“ su:

sustavno planiranje, organiziranje i provedba sportskih aktivnosti za uĉenike kao dio izvannastavnih sadrţaja škole,

poticati ukljuĉivanje što većeg broja uĉenika u školske sportske aktivnosti, a posebice uĉenika s invaliditetom,

poticati i promicati struĉni rad u školskome sportu, kao i struĉni sportski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici,

poticati etiĉka i moralna naĉela, poštovanje ljudskog dostojanstva, fair playa, tolerancije, nenasilja i kulture sporta,

provoditi i promovirati programe koje organiziraju školski športski savezi te poticati uĉenike na ukljuĉivanje u iste,

sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima i priredbama,

interaktivna suradnja s drugim premetima i školskim sekcijama,

edukacija uĉenika putem školskih sportskih aktivnosti,

razvijanje odgojnih i kulturnih vrijednosti uĉenika putem školskih sportskih aktivnosti,

organizacija meĊu razrednih sportskih natjecanja. 3. USTROJ ŠSD-a:

Ĉlanovi ŠSD-a su voditelj ŠSD-a, uĉitelji, nastavnici i struĉni suradnici, zaposlenici škole, koji sudjeluju u radu ŠSD-a te uĉenici škole koji su uĉlanjeni u ŠSD. 4. RAD ŠSD-a Školske sportske aktivnosti ŠSD-a provode se kroz sekcije koje predstavljaju temeljne odgojno obrazovne jedinice ŠSD-a. ŠŠD „J A D R A N“ ima ove stalne sekcije:

košarka

badminton

odbojka

nogomet

rukomet

Page 130: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

130

atletika

plivanje

Na temelju interesa uĉenika, voditelj ŠSD-a moţe na poĉetku školske godine odluĉiti da se ustroje dodatne sekcije. 5. FINANCIRANJE ŠSD-a Sredstva za rad i aktivnosti ŠSD-a osiguravaju se iz drţavnog proraĉuna i iz proraĉuna jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave i Grada Zadra na raĉun škole. Sredstva za rad ŠSD-a mogu se osigurati i:

iz materijalnih troškova škole,

sredstvima iz proraĉuna zajednice sportskih udruga općina, gradova i ţupanija,

sredstvima iz proraĉuna školskih sportskih saveza,

sredstvima Ministarstva nadleţnog za školski sport,

sponzorstvom i donacijama,

iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ŠŠD nema poseban raĉun nego se njegova novĉana sredstva vode na raĉunu škole.

Izradio :

Zoran Veselinović

Uĉitelj TZK Savjetnik

Page 131: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

131

11. EU PROJEKT Zadar Za Dar

Školski kurikulum - PROJEKTI

Naziv projekta

"ZadarZaDar" Doţivljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih uĉenika - UP.03.2.1.02.0102

Naziv natjeĉaja

Poticanje rada s darovitom djecom i uĉenicima na predtercijarnoj razini - UP.03.2.2.02 (Europski socijalni fond)

Tko je raspisao natjeĉaj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Projektni konzorcij:

Nositelj projekta: Osnovna škola Bartula Kašića Zadar Partneri:

1. Sveuĉilište u Zadru 2. Grad Zadar 3. Osnovna škola Šimuna Koţiĉića Benje u Zadru 4. Osnovna škola Zadarski otoci Zadar 5. Osnovna škola Kruno Krstić Zadar 6. Osnovna škola Sv. Filip i Jakov

Trajanje projekta:

18mjeseci (28.6.2017. – 27.12.2018.)

Page 132: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

132

Vrijednost projekta

973.127,32 kn (bespovratna sredstva 100%)

Ciljevi projekta

1. Ojaĉati kapacitete zadarskih osnovnih škola za uspostavu sustava koji će omogućiti: a) uoĉavanje i ranu identifikaciju darovitih uĉenika b) primjenu doţivljajne pedagogije i druge oblike poticanja razvoja darovitih uĉenika

2. Uspostaviti suradniĉku platformu za podršku „Online centar Zadar za darovite“

ZadarZaDar potiĉe primjenu doţivljajne pedagogije u predmetima biologija, kemija, fizika i geografija.

Ciljne skupine (Namjena)

1. 150 odgojno-obrazovnih djelatnika koji će sudjelovati u struĉnom usavršavanju: uĉitelja (127) i struĉnih suradnika (23) u 5 osnovnih škola: 39 OŠ Bartol Kašić (34/5); 34 OŠ Zadarski otoci Zadar (30/4); 22 OŠ Kruno Krstić (18/4); 20 OŠ Sv. Filip i Jakov (16/4); 35 OŠ Šimuna Koţiĉića Benje (29/6)

2. 165 odgojno-obrazovnih struĉnjaka koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za razvoj i provedbu

obrazovnih politika (150 uĉitelja i struĉnih suradnika škola, 14 djelatnika Sveuĉilišta u Zadru: s Odjela za pedagogiju i s Odjela za izobrazbu uĉitelja i odgojitelja i 1 Grad Zadar.

3. 100 darovitih uĉenika - planirano je ukljuĉiti u projektne aktivnosti 20 uĉenika iz svake partnerske škole, po 5

uĉenika za 4 podruĉja prirodoslovlja 4.

Vremenik aktivnosti

Rujan 2017

Edukacija 1: Odnos kreativnosti i darovitosti; Uloga emocija u procesu samoregulacije uĉenja kod darovitih uĉenika

Listopad 2017

Edukacija 2: Procjena osobina i identifikacija darovite djece i uĉenika

Studeni 2017

"Edukacija 3: Osposobljavanje struĉnih suradnika za izradu individualiziranih upitnika" Studijsko putovanje "Promicanje kvalitete ţivota darovitih" – Ljubljana

Prosinac 2017

Page 133: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

133

"Edukacija 4: Primjena doţivljajne pedagogije u radu s darovitom djecom"

Sijeĉanj 2018

Edukacija 5: Daroviti uĉenici u inkluzivnom odgoju i obrazovanju

Veljaĉa 2018

Edukacija 6: Inovativan naĉin razvoja aktivnog i suradniĉkog uĉenja darovitih uĉenika

Oţujak 2018

"Edukacija 7: Mentorski i savjetodavni rad s darovitim uĉenicima" Opremanje praktikuma prirodoslovlja (FI-KE-BIO-GEO) Opremanje Didaktiĉkim sredstvima za praktikume prirodoslovlja (Partnerske škole)

Travanj 2018

"Edukacija 8: Primjena listi opaţanja u procesu identifikacije darovitih uĉenika" "Izrada online multimedijskih sadrţaja - priruĉnika i materijala za provjeru znanja iz podruĉja Biologije,Kemije,

Fizike, Geografije" Izrada on-line platforme sustava za uĉenje na daljinu Nabava potrošnog materijala za izvoĊenje pokusa Nabava literature i testova za procjenu intelektualnih sposobnosti, izrada listi opaţanja za uĉitelje i roditelje

Svibanj 2018

"Edukacija 9: Iskustveno uĉenje - modeli i obiljeţja te uloga uĉitelja u procesu iskustvenog uĉenja" – Veliki Ţitnik

Oĉekivani rezultati

Educirani uĉitelji i struĉni suradnici – 150 sudionika (127 uĉitelja razredne i predmetne nastave, te 23 struĉna suradnika) sudjelovalo na ukupno 9 predavanja za jaĉanje kompetencija u radu s darovitim uĉenicima.

20 sudionika partnerskih ustanova sudjelovalo na studijskom putovanju u Centar za istraţivanje promicanja darovitosti Pedagoškog fakulteta Sveuĉilišta u Ljubljani

Page 134: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

134

IzraĊeno 5 školskih planova za rad s darovitom djecom 100 darovitih uĉenika ukljuĉeno u projektne aktivnosti Organizirane 4 istraţivaĉke nastave u Nacionalne parkove i Parkove prirode u svrhu primjene metoda

doţivljajne pedagogije u radu s darovitim uĉenicima (za 100 uĉenika i 20 uĉitelja predmetne nastave) IzraĊeni online multimedijski sadrţaji – priruĉnici i materijali za provjeru znanja IzraĊena online platforma za uĉenje na daljinu Nabavljena oprema i didaktiĉka sredstva za praktikum prirodoslovlja (fizika, kemija, biologija, geografija) Kreiran priruĉnik „Razvijanje socio-emocionalnih vještina darovitih uĉenika“ Publicirana znanstvena monografija „Odgoj i obrazovanje darovitih uĉenika, suvremene pedagogijske

implikacije“ – Odjel za pedagogiju Kreirano 100 individualiziranih programa prilagoĊenih darovitim uĉenicima ukljuĉenim u projektne aktivnosti Kreirana 2 kratka video filma o projektnim aktivnostima i rezultatima projekta

Troškovnik

Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

Voditelji projekta:

Vera Šušić, psiholog Krešimir Groš, prof. - administrativni voditelj projekta

Page 135: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

135

12. IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA – predmetna nastava

Razrednici: SlaĊana Burić, Josip Kvartuĉ, Marijana Gladović, Ivana Pavić

Aktivnost, program i projekt Jednodnevni izlet po izboru uĉenika i roditelja 5. a, b, c, d, razrednih odjela

Ciljevi aktivnosti, programa i projekta

Istraţivaĉkim radom upoznati, usvojiti i primjenjivati znanja. Upoznati prirodne ljepote kulturno povijesnu baštinu hrvatskog naroda. Buditi i razvijati ekološku svijest, uĉiti kulturu putovanja i ponašanja u restoranu. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa.

Namjena aktivnosti, Poticati uĉenike na njegovanje i vrednovanje kulturne baštine.

Nositelji aktivnosti, Razrednica, uĉenici, roditelji i turistiĉka agencija

Naĉin realizacije aktivnosti Jednodnevni izlet uz pismeno odobrenje roditelja u organizaciji agencije.

Vremenik aktivnosti Kraj svibnja ili poĉetak lipnja.

Detaljan troškovnik aktivnosti Na teret roditelja , prema cjeniku agencije.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Razgovor s uĉenicima na SR i s roditeljima na roditeljskom sastanku. Kritiĉki osvrt na realizaciju izleta- uĉeniĉki doţivljaj izleta.

Page 136: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

136

Razrednici: Dušanka Dujić, Marina Srzentić, Vlatka Ignac, Meri Popović, Ana Kajić

Aktivnost, program i projekt Jednodnevni izlet po izboru uĉenika i roditelja 6. a, b, c, d, e razrednih odjela

Ciljevi aktivnosti, programa i projekta

Istraţivaĉkim radom upoznati, usvojiti i primjenjivati znanja. Upoznati prirodne ljepote kulturno povijesnu baštinu hrvatskog naroda. Buditi i razvijati ekološku svijest, uĉiti kulturu putovanja i ponašanja u restoranu. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa.

Namjena aktivnosti, Poticati uĉenike na njegovanje i vrednovanje kulturne baštine.

Nositelji aktivnosti, Razrednica, uĉenici, roditelji i turistiĉka agencija

Naĉin realizacije aktivnosti Jednodnevni izlet uz pismeno odobrenje roditelja u organizaciji agencije.

Vremenik aktivnosti Kraj svibnja ili poĉetak lipnja.

Detaljan troškovnik aktivnosti Na teret roditelja , prema cjeniku agencije.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Razgovor s uĉenicima na SR i s roditeljima na roditeljskom sastanku. Kritiĉki osvrt na realizaciju izleta- uĉeniĉki doţivljaj izleta.

Razrednici: Natalija Zvelf, Boţena Mišić, Jolida Klarić, Snjeţana Šanko, Ljilja Elek

Aktivnost, program i projekt Dvodnevni izlet po izboru uĉenika i roditelja 7.a b c d e razrednog odjela

Ciljevi aktivnosti, programa i projekta

Istraţivaĉkim radom upoznati, usvojiti i primjenjivati znanja. Upoznati prirodne ljepote kulturno povijesnu baštinu kako hrvatskog naroda tako i izvan naše domovine. Buditi i razvijati ekološku svijest, uĉiti kulturu putovanja i ponašanja u restoranu. Druţenje i razvijanje prijateljskih odnosa.

Namjena aktivnosti, programa i projekta Poticati uĉenike na njegovanje i vrednovanje kulturne baštine, upoznavanje drugih kultura i obiĉaja.

Page 137: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

137

Nositelji aktivnosti, programa i projekta Razrednica, uĉenici, roditelji i turistiĉka agencija

Naĉin realizacije aktivnosti, programa i projekta

Dvodnevni izlet uz pismeno odobrenje roditelja u organizaciji agencije.

Vremenik aktivnosti, programa i projekta Kraj svibnja.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i projekta

Na teret roditelja , prema cjeniku agencije.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Razgovor s uĉenicima na SR i s roditeljima na roditeljskom sastanku. Kritiĉki osvrt na realizaciju izleta- uĉeniĉki doţivljaj izleta.

Razrednici: Ana Lisica, Slavka Oštrić, Dinko Marin, Ines Ĉakarun Tokić, Lana Kulišić

POSJET VUKOVARU – TERENSKA NASTAVA ZA OSME RAZREDE U ORGANIZACIJI AZOO, MZOS-A I MEMORIJALNOG CENTRA U

VUKOVARU

Aktivnost, program i Project

Razred: osmi razredi

Ciljevi, aktivnosti programa i projekta

Upoznavanje uĉenika s: -prirodnom i kulturnom okolinom -ljudima koji ţive u odreĊenom prirodnom i kulturnom okruţenju koji su utjecali ili utjeĉu na okolinu. Otkrivati nepoznato, inzistirati na obrazovnim sadrţajima.

Namjena aktivnosti, programa i projekta

Istraţivaĉkim radom upoznatih, usvojiti i primjenjivati znanja o Domovinskom ratu. Poticati interes za nacionalnom povijesti. Upoznati kulturno - povijesnu baštinu. Poticanje intelektualne radoznalosti, utjecanje na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine razrednih odjela te predmetnih nastavnika.

Nositelji aktivnosti Razrednici, uĉenici

Naĉin realizacije aktivnosti

Page 138: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

138

Vremenik aktivnosti travanj 2018.g.

Detaljan troškovnik Aktivnosti

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja

Ocjena uĉenika u usmenoj aktivnosti

Razrednici: razrednici osmih razreda

Realizacija travanj 2018.

Page 139: ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BARTULA KAŠIĆA školska godina … · - dodatna i dopunska nastava - izborna nastava - izvannastavne aktivnosti - terenska i izvanuĉioniĉka nastava - projekti

139