Click here to load reader

Komiteler sunum 3.grup

 • View
  751

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Komiteler sunum 3.grup

 • 1. KOMTELER Hazrlayan M. Enis GVEN Halil SADI Gker AKDOAN Mehmet OKUL Nuri HORZUM

2. NDEKLER

 • Tanm
 • Yetkileri bakmndan komite trleri
 • Komitelerin kurulma nedenleri
 • Uygulamada en ok rastlanan komite trleri
 • Komitelerin yarar ve sakncalar
 • Komitelerin etkin bir ekilde alabilmesi iin alnacak nlemler
 • deal bir komite bakannn balca grevleri
 • Komite organizasyonu
 • Temel komite trleri

3. TANIM

 • Komiteler, yetkinin bireyden alnarak bir gruba verilmesidir.
 • Komiteler yalnz iletmelerde deil her cins kurumlarn ynetiminde vardr. Devlet ynetim-organizasyonunda, parlamentolarda, okullarda vb. komiteler uzun yllardan beri mevcut olduu halde iyi bir ekilde ileyememektedirler.

4. YETKLER BAKIMINDAN KOMTE TRLER

 • Komiteler yetkileri bakmndan 3e ayrlr.
 • Mutlak komuta yetkisine sahip komiteler
 • Snrl veya ksmi komuta yetkisine sahip komiteler
 • Danma veya tavsiyeler sunma yetkisine sahip komiteler

5. KOMTELERN KURULMA NEDENLER

 • letme ierisinde yaplan ilerin koordinasyonunu salamak ve faaliyetlerin etkinliini arttrmak
 • Uygulama ilerini yapan kiilerin de karara katlmalarn ve ileri uygulama safhasnda daha benimseyerek yapmalarn salamak
 • Komite ynetimi sayesinde ayr ayr ellerde toplanan yetkiler birletirilerek yetki glendirmesini salamak

6. UYGULAMADAEN OK RASTLANAN KOMTE TRLER

 • Uygulamada en ok rastlanan komite trleri 3 ana grupta toplanr.
 • Genel ynetim ve koordinasyon komiteleri
 • Fonksiyonel alanlarla ilgili komiteler
 • Daha alt teknik dzeylere ilikin komiteler

7. KOMTELERN YARAR VE SAKINCALARI

 • Yararlar
 • Etkili bir haberleme sistemine olanak salar
 • letme amalarna artan bir ballk olumasn, etkin bir iletme politikas oluturulup uygulanmasna olanak salar.
 • Farkl zelliklere sahip kiilerin alnacak kararlar srasnda farkl bak alar sayesinde; karar vermede objektiflik salanr, tek kiinin karar vermesindeki sbjektiflik ve sakncalar giderilir, daha youn bir yaratclk (beyin frtnas) salanm olur.

8. KOMTELERN YARAR VE SAKINCALARI

 • Sakncalar
 • Komiteler masrafldr.
 • Komite yeleri toplant srasnda faaliyet alanlarndan uzaklarlar.
 • Komite yeleri yeterli donanma sahip olamayabilirler.
 • Gr ayrlklar ortaya kabilir.
 • Komitelerin sorumluluk snrlar tam anlamyla belirlenmemi olabilir.

9. KOMTELERN ETKN ALIABLMES N ALINACAK NLEMLER

 • zellikle byk iletmelerde komitelerin kuruluunu, yeliini, yetkisini ve alma usullerini resmiletirmeli ve bu konuda bir ynetmelik veya el kitab hazrlamaldr
 • Toplantlarda grlecek konular nceki bir tarihten yelere bildirerek onlara konular zerinde hazrlanma olana salanmal

10. KOMTELERN ETKN ALIABLMES N ALINACAK NLEMLER

 • Komite yelerini baz konularn ayrntlar hakknda bilgilendirmek iin alt aratrma ve inceleme komisyonlar kurulabilir.
 • Komitelerin faaliyet sahas btn komite yelerinin ilgilendii sorunlardan oluturulabilir.
 • Komite yelerinin konuma ve hareketleri kontrol altnda tutulmal, konu dna tamalara mani olunmal, bu nedenle konuma zamanlar snrlandrlmaldr.

11. KOMTELERN ETKN ALIABLMES N ALINACAK NLEMLER

 • Komitenin toplantlar mmkn olduu lde programa gre yaplmal, balama ve bitirme zamanlar belirlenmeli ve gndemdeki konular nem srasna gre dzenlenmelidir.
 • Komitelerin faaliyet alanyla ilgili uygun kiilie ve uzman bilgilerine sahip kiiler seilmelidir.

12. KOMTELERN ETKN ALIABLMES N ALINACAK NLEMLER

 • ok sayda yeden oluan komitelerde karara varma hem daha ok zaman alacak hem de konu dalaca iin ye saysn ve komitelerin bykln snrlamak yararl olacaktr.
  • yelii say itibariyle 5-9 kii arasnda snrlayarak kk gruplardaki karar verme kolaylk ve dinamizmden yararlanmak yerinde olur
  • yelii sosyal stat itibariyle snrlamak (rnein mdrler veya efler seviyesi) sz konusu olabilir. Ancak bu tr komiteler tek bir fonksiyonel alanda (muhasebe, imalat vb.) faaliyet gsterebilir.

13. DEAL BR KOMTE BAKANININBALICA GREVLER

 • yeleri cesaretlendirmek ve konu hakknda grlerini almak
 • yelerin farkl grlerini kullanarak ortak bir karar alnmasn salamak
 • Toplant srasnda ortaya kabilecek gerginliklerin bertaraf edilmesini salamak
 • Belli bir gr savunmaktan ziyade arabuluculuk veya hakemlik rol stlenmek

14. KOMTE ORGANZASYONU

 • Grup veya komite ynetiminin mevcut sakncalarnn giderilerek yaygnlatrlmasn dnen modern ynetim grne sahip olan dnrler olduka ounluktadr.

15. BALICA KOMTE TRLER

 • cra Komitesi
 • Denetim Komitesi
 • Danma Komitesi
 • Muhasebe ve Finansman Komitesi
 • malat Komitesi
 • Pazarlama Komitesi
 • Hukuk Komitesi
 • likiler Komitesi
 • Mhendislik ve Aratrma Komitesi
 • Emeklilik Kurulu

16. CRA KOMTES

 • cra Komitesi btn komiteler arasnda tm kurul adna karar verme yetkisine sahip tek komitedir.
 • Acil bir durumda ynetim kurulu adna hareket etme bu komitenin en yaygn sorumluluudur.
 • Hzl karar almay gerektiren durumlarda ve Ynetim Kurulunun toplanma olana bulunmadnda bu komite gerekli kararlar almaktadr.

17. DENETM KOMTES

 • irketin hazrlad finansal tablolarn doruluu ve drstln, d denetilerin bamszlklarn ve yetkinliklerini, i ve d denetilerin performanslarn, irketin yasal dzenlemelerine uyumunu i kontrol sistemlerinin etkinliini gzetmektedir. Ayrca irketin d denetilerini belirlemek, cretlerini belirlemek, performanslarn deerlendirmek ve gerekli hallerde ilerine son vermek zere teklifte bulunmak sorumluluundadr.

18. DENETM KOMTES

 • Kamuya aklanacak yllk ara ve mali tablolar, ortaklarn izledii muhasebe ilkelerinin geree uygunluu ve doruluuna ilikin olarak ortakln sorumlu yneticileri ve bamsz denetilerin grlerini alarak ve deerlendirerek Ynetim Kuruluna yazl olarak vermelidir.
 • irketin hizmet alaca bamsz denetim kurulularnn seimi ve bu kurululardan alnacak hizmetler Denetim Komitesinin n onayndan sonra Ynetim Kuruluna sunulur. yelerden en az bir tanesi finansal tablolar anlayacak dzeyde olmal. Ayrca komite en az 3er aylk dnemlerde toplanmal.

19. YNETM DANIMA KOMTES

 • Temel Fonksiyonlar
 • Ynetim danma komitesinin temel fonksiyonu, ana iletme politikalar usulleri ve kontrollerine ilikin sorunlarda irket tepe yneticisine danma olana salamaktr.

20. FAALYET SAHASI

 • Bu komitenin grev ve sorumluluklar iletmenin tm sorumluluklarn gz nnde tutarak yaplan fonksiyonlar yneltme ve btnletirmeyi kapsar.

21. SORUMLULUKLARI

 • Komitenin herhangi bir yesinin dikkatini iletmenin herhangi bir ana politikasn yapma veya koordine etmek. Komite, u konulara dikkati eker.
 • -Ana kapital harcamalar
 • -Ana aratrma projeleri
 • -Genileme (veya yaylma)
 • -Kar amalarn saptama
 • -Faaliyet btelerini belirleme
 • -irketin temel varlklarn dzenleme
 • -Byk organizasyon deimeleri
 • -Yeni temel amalar ve programlar
 • -Yeni veya deitirilmi politikalar veya usuller, alma ve kontrol verilerini salama

22. KOMTENN YELER

 • -Bakan
 • -Bakana dorudan doruya rapor veren tm yneticiler
 • -Kurmay departmanlarnn bakanlar ve alma blmlerinin genel yneticilerini rotasyon eklinde veya aralarnda seim yapmak suretiyle komiteye katmak.

23. KOMTENN YETKLER

 • Bu komite politika ve alma konularnda alnacak kararlar iin bakana bilgi verecek ve yardm edecektir. Komitenin devaml etkinliini salamak komite tavsiyelerinin sonular devaml incelenerek yaplr.

24. MUHASEBE VE FNANS KOMTES

 • Temel Fonksiyonlar
 • Bu komitenin fonksiyonlar mevcut muhasebe sistemini salama , politika belirlemede bir rehber olarak, ana ekonomik analizleri deerleme, alma sonularn gzden geirme, sermaye temini konusunda incelemeler yapma ve alma aamalar politika ve usulleri gelitirme olarak ifade edilir.

25. FAALYET ALANI

 • Muhasebe ve finansman komitesi kendi iinde muhasebe ve finansman politikalaryla iletmeyi bir btnlemi alma gruplar ve blmleri eklinde grme ve zellikle onlar dier ynetim fonksiyonlaryla pekitirme greviyle ykmldr

26. SORUMLULUKLARI

 • 1-letmenin ihtiyalar ve hukuksal dzenlemelerdeki deiiklikleri dikkate almak ve bir btn olarak iletmenin ve onun eitli ksmlarnn maliyeti ve finansmann daha etkili hale getirmek iin ana muhasebe ve kontrol srelerinin deiimini yklenmek.
 • 2.Bir btn olarak iletmenin ve onun eitli blmlerinin, sanayinin, milli ve dnya ekonomisinin ksa ve uzun dneme ilikin sorunlarn ana ekonomik incelemelerle yrtme. Politik kararlarn nerisi iin ekonomik tavsiyelerin geerliliini aratrmak..

27.

 • 3.Bakana sistematik, abuk kullanlabilir bir biimde farkl alma gruplar