Kompleksni brojevi

 • View
  156

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Kompleksni brojevi

 • 1

  Kompleksni brojevi (C)

  Kompleksni brojevi su izrazi oblika: biaz += gde su a i b realni brojevi a i simbol koji ima vrednost 1=i . Za kompleksan broj biaz += , a je njegov realni deo i obeleava se az =)Re( , b je njegov imaginarni deo i obeleava se bz =)Im( , a 1=i je imaginarna jedinica. Primeri:

  0)Im(,2)Re(28)Im(,0)Re(8

  7)Im(,43)Re(7

  43

  2)Im(,5)Re(254)Im(,5)Re(45

  555

  444

  333

  222

  111

  ======

  ======

  ==+=

  zzzzziz

  zziz

  zzizzziz

  Dva kompleksna broja bia + i dic + su jednaka ako i samo ako je ca = i db = ,tj imaju iste realne i imaginarne delove.

  Poto smo rekli da je 1=i ,zanimljivo je videti kako se ponaaju stepeni broja i .

  11

  11

  1)1)(1(1

  11

  448

  3347

  2246

  45

  _________________________________

  224

  23

  2

  =====

  ======

  ======

  ==

  iiiiiiii

  iiiiiiiii

  iiiiiiii

  ii

  itd.

  www.matematiranje.com

 • 2

  ta zakljuujemo? i stepenovano bilo kojim brojem moe imati samo jednu od ove 4 vrednosti: ii ,1, ili 1. Uopteno, tu injenicu bi mogli zapisati:

  iii

  iii

  k

  k

  k

  k

  ==

  ==

  +

  +

  +

  34

  24

  14

  4

  1

  1

  za .Nk

  Kako ovo primeniti u zadacima?

  Primeri:

  Izraunati:

  23

  102

  25

  2006

  100

  )))))

  idigivibia

  100)ia

  Ovde postoje 2 ideje : Ili da koristimo da je 14 =i i naravno pravila za stepen : nmnm aa =)( i nmnm aaa =+

  Dakle: 1)1()( 50502100 === ii ili druga ideja da je 4 1ki = 11)( 50504100 === ii Odluite sami ta vam je lake!

  ?) 2006 =ib 1)1()( 1003100322006 === ii

  www.matematiranje.com

 • 3

  iiiiiiiiv ===== 1)1()() 1212212425 Kad je stepen neparan, napiemo ga kao za 1 manji paran broj pa plus 1, to jest

  12425 += .

  1)1()() 51512102 === iig iiiiiiiid ===== 1)1()() 1111212223

  Pazi: )1( paran broj 1= )1( neparan broj 1=

  Kako se sabiraju, oduzimaju I mnoe kompleksni brojevi?

  1) Zbir dva kompleksna broja bia + i dic + je kompleksan broj )()( dbica +++ , a njihova razlika je )()( dbica + . To znai da se sabiraju I oduzimaju normalno, kao u R.

  Primer: iz

  iz10435

  2

  1

  =+=

  iiiiizz 79103451043521 =++=++=+

  iiiiizz 13110435)104(3521 +=++=+= 2) Proizvod dva kompleksna broja bia + i dic + je kompleksan broj

  ++ )()( bcadibdac mnoi se svaki sa svakim I vodimo rauna da je 2 1i = 2)()(

  +++=++ ibdbciadiacdicbia

  )( bcadibdac

  bdbciadiac++=++=

  www.matematiranje.com

 • 4

  Primer: iziz

  2453

  2

  1

  =+=

  =++=+= 221 1020612)24()53( iiiiizz [sad zameni da je 12 =i , pa

  10)1(1010 2 == i ] iii 2621020612 +=+++=

  Deljenje kompleksnih brojeva Recimo najpre da svaki kompleksan broj ima svoj konjugovan broj.

  Za z a bi z a bi= + = je konjugovan broj.

  Primeri: za iz 1210+= je iz 1210= za iz 34= je iz 34+=

  za iz 54+= je iz 54= Dva kompleksna broja se dele tako to izvrimo racionalisanje sa konjugovanim brojem delioca.

  =+

  +=++

  dicdic

  dicbia

  dicbia

  gore mnoimo svaki sa svakim a dole je razlika kvadrata.

  2 2 2 2( )( ) ( )( )

  ( )a bi c di a bi c dic di c d+ + = = +

  Primer 1)

  =++=+

  ++=

  += 22 )3(4)34)(25(

  3434

  3425

  3425

  iii

  ii

  ii

  ii

  www.matematiranje.com

 • 5

  2

  22 2

  20 15 8 6 ( 1)16 3

  20 15 8 6 14 23 14 2316 9 25 25 25

  i i i ii

  i i i i

  + + += = = + + += = = ++

  Savet: Uvek na kraju rastavi icb

  ca

  cbia +=+ da bi mogao da proita )Re(z i

  )Im(z Primer 2)

  ii

  ii

  ii

  3535

  3573

  3573

  +

  +=++

  2 2

  2

  2 2

  (3 7 )( 5 3 )( 5) (3 )15 9 35 21

  25 315 9 35 21

  25 96 44 6 44 3 22

  34 34 34 17 17

  i ii

  i i ii

  i i

  i i i

  + = = += += = =

  Modul kompleksnog broja biaz += je nenegativan broj 22 baz +=

  Primeri: Za iz 43+= je 516943 22 =+=+=z Za iz 129= je 1514481)12()9( 22 =+=+=z Naveemo neke od osobina vezanih za kompleksne brojeve koje e nam dosta pomoi u reavanju zadataka:

  1) 1221 zzzz +=+ ( komutativnost) 2) 1 2 3 1 2 3( ) ( )z z z z z z+ + = + + ( asocijativnost) 3) zzz =+=+ 00 (0 je netral za +) 4) 0'' =+=+ zzzz ( 'z je suprotni broj) www.matematiranje.com

 • 6

  5) 1221 zzzz = 6) )()( 321321 zzzzzz = 7) zzz == 11 (1 je neutral za ) 8) 1'' == zzzz ( 'z je inverzni za ) 9) 1 2 3 1 3 2 3( )z z z z z z z+ = + ( distributivnost) 10) 2121 zzzz = 11) 22 zz =

  12) 2

  1

  2

  1

  zz

  zz =

  Primer : Nadji realni I imaginarni deo kompleksnog broja: 512

  )1()1(iiz +

  = Odredimo najpre ?)1( 12 = i Podjimo od 2 2(1 ) 1 2 1 2 1 2i i i i i = + = = Kako je 642)1(22)2())1(()1( 666666212 ====== iiii Nadjimo dalje ?)1( 5 =+ i

  iiiii 212121)1( 22 =+=++=+

  )1(4)1(4)1()2()1())1(()1()1()1(

  2

  22245

  iiiiiiiiii

  +=+=+=++=++=+

  i

  iiiii

  ii

  iiiiiz

  88

  )1(82

  )1(1611

  )1(161

  )1(1611

  116

  116

  )1(464

  )1()1(

  22

  5

  12

  ====+

  ==

  =+=+=+

  =+=

  Dakle : Re 8)( =z 8)Im( =z

  www.matematiranje.com

 • 7

  Primer : Nadji x i y iz

  { { {

  2

  ReRe ImIm

  1 ( 3) (1 )(5 3 )1 ( 3) 5 3 5 31 ( 3) 5 8 31 ( 3) 2 8

  x y i i ix y i i i ix y i ix y i i

  + + = + + + + = + + + + + = + + + = +123

  Dakle : 53883

  31221===+=+==yyyxxx

  Primer: Ako je 2

  31 iw += dokazati da je 012 =++ ww Reenje:

  2

  2

  2

  1 3 1 3 12 2

  1 2 3 ( 3) 1 3 14 2

  1 2 3 3 1 3 14 2

  1 2 3 3 2( 1 3) 44

  1 2 3

  i i

  i i i

  i i i

  i i

  i

  + ++ + = + ++ + = + ++ + = + + + = 3 2 2 3i + 4 0 0

  4 4+ = =

  Primer: Odredi sve kompleksne brojeve z koji zadovoljavaju sistem jednaina:

  1

  2

  ==ziz

  ziz

  www.matematiranje.com

 • 8

  Reenje: Neka je biaz +=

  22

  22

  22

  )1(1111

  )1()1(

  )2(2)2(22

  bazbiabiaz

  baizbiaibiaiz

  baizbiaibiaiz

  +=+=+=+=+=+=

  +=+=+=

  Dakle:

  2222

  2222

  )1()1(

  )2(

  baba

  baba

  +=++=+

  Kvadrirajmo obe jednaine!

  ___________________________________________

  2 2 2 2

  2 2 2 2

  ( 2)( 1) ( 1)

  a b a ba b a b

  + = ++ = +

  ___________________________________________

  1

  4444 22

  ==

  =+

  bb

  bbbzamenimo u drugu jednainu

  2 2 2 2

  2 2 2 2

  2 2

  ( 1) ( 1)(1 1) ( 1) 10 2 1 1

  2 21

  a b a ba aa a aa

  a

  + = ++ = ++ = + +=

  =

  Traeni kompleksni broj je iz +=1 Primer: Nadji sve kompleksne brojeve z koji zadovoljavaju:

  02 =+ zz www.matematiranje.com

 • 9

  Reenje: Neka je biaz += traeni kompleksni broj. Onda je 2 2, z a bi z a b = = +

  {

  2 2 2

  2 2 2 2 2

  2 2 2 2

  ImRe

  ( ) 0

  2 0

  2 0

  a bi a b

  a abi b i a b

  a b a b abi

  + + + =+ + + + = + + + =144424443

  Kako je = 12i Ovde oigledno I Re I Im moraju biti nula.

  2 2 2 2 0

  2 0a b a bab + + ==

  ______________________

  Iz 002 == aab v 0=b 1) Ako je 0=a , zamenimo u prvu jednainu:

  22

  2222 000

  bb

  bb

  ==++

  ( 2b 0)

  Ovde je oigledno 0=b ili 1=b 2) Ako je 0=b , zamenimo u prvu jednainu:

  22

  22

  2222

  0

  000

  aa

  aa

  aa

  ==+

  =++nema reenja sem 0=a

  Dakle: 0=z ; iz = I iz = su traeni brojevi. Primer: Za koje vrednosti prirodnog broja n vai jednakost: nn ii )1()1( =+ ? Reenje:

  1

  111

  )1()1(

  )1()1(

  =

  +=

  +=+

  n

  n

  n

  nn

  ii

  ii

  ii

  www.matematiranje.com

 • 10

  Transformiemo izraz:

  iiiii

  iiii

  ii

  ii

  ii

  212121)1(2

  )1(11)1(

  1)1(

  11

  11

  11

  22

  22

  22

  2

  =+=++=+

  +=++=+

  +=++

  +=+

  Dakle:

  iiiii ==+=

  +22

  2)1(

  11 2

  Vratimo se u 111 =

  + nii

  , dobijemo 1=ni A ovo je ( vec smo videli ) mogue za n k4= , Nk .

  www.matematiranje.com

 • 1

  Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

  Da se podsetimo:

  Kompleksni broj je oblika yixz += x je realni deo, y je imaginarni deo kompleksnog broja, i- je imaginarna jedinica

  1=i , )1( 2 =i Dva kompleksna broja iyxz 111 += i iyxz 222 += su jednaka ako je 21 xx = i 21 yy =

  Za yixz += broj yixz =_ je konjugovano kompleksan broj.

  Modul kompleksnog broja yixz += je : 22 yxz += Kompleksni brojevi se predstavljaju u kompleksnoj ravni, gde je x-os