of 6/6
Srpska Logistička Asocijacija S L A Godišnja konferencija 12. decembar 2012, Beograd

Konferencija SLA

 • View
  237

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izvestaj sa godisnje konferencije Srpske Logisticke Asocijacije

Text of Konferencija SLA

 • Srpska LogistikaAsocijacija S LA

  Godinja konferencija12. decembar 2012, Beograd

 • Konferencija

  Godinja konferencija Srpske Logistike Asocijacije okupila je logistike profesionalce iz naih najveih kompanija, kao i vodee svetske, regionalne i domae dobavljae tehnolokih reenja za upravljanje lancem snabdevanja.

  ODRANA KONFERENCIJA SAVREMENE TEHNOLOGIJE U

  LANCIMA SNABDEVANJA

  Godinja konferencija Srpske Logistike Asocijacije (SLA) odrana je 12. decembra 2012. u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo vie od 120 ljudi, dok je dvadesetak prijavljenih uesnika odustalo zbog izuzetno loih vremenskih uslova. lanovi SLA postavili su zahtev da se skupovi SLA odravaju dva puta godinje, pa je odlueno da prvi naredni skup bude organizovan u maju, a sledei u novembru 2013. godine.

  Najvie uesnika Konferencije dolo je iz kompanija koje se bave pruanjem logistikih usluga - ak 28,80 %. Na drugom mestu po broju uesnika je industri-jski sektor - 21,20 %. Slede distributivne kompanije sa 16,00 %, farmacija sa 11,90 %, retail sa 8,50 %, proizvodnja hrane i pia 7,60 % i univerzitetski radnici sa 6 %.

  Od zanimanja uesnika Konferencije preovladavalo je zanimanje menader logistike - sa 46,70 % uesnika. Sledei su bili menaderi transporta sa 17,75 %, direk-tori preduzea - 17,75 %, menaderi lanaca snabdevanja - 11,60 % i nastavnici univerziteta sa 6 %.

  Pokrovitelji Konferencije bile su kompanije poznate kao vodei svetski, regionalni i domai provajderi tehnolokih reenja za upravljanje lancem snabdevanja: Motorola Solutions, Intermec, Chep, Storactlog, Da-tamax-ONeil, SAP, Dexion, KardexMlog, KardexRem-star, Aqcon, Alba Tehnologije, Veridix, pica Centar, LS Data, kao i asopis Poslovna Logistika, vodei (itaj jedini) magazin za logistiku i upravljanje lancem snab-devanja u regionu zapadnog Balkana.

  Poslovna LOGISTIKA 35

 • Konferencija

  36 Poslovna LOGISTIKA

  LOKACIJA

  Hotel Holiday Innpanskih boraca 7411070 Belgrade

  PROGRAM KONFERENCIJE

  09.00 - 09.30Registracija

  09.30 - 09.35Uvod

  Bane PetronijeviBeologistikaPoslovna Logistika

  09.52 - 10.12Profesionalni stres u logistikom sektoru

  Dr sci med Jasminka Markovi, psihijatarKlinika za psihijatriju, Kliniki centar Vojvodine

  10.37 - 10.57Najnoviji trendovi i tehnologije u upravljanju skladitem

  Vuk Viti, SCM Program Managerpica Centar

  11.20 - 12.10Motorola Solutions

  Zoran Simi,Territory Account Manager for AdriaticMOTOROLA SOLUTIONS, Inc.

  09.35 - 09.50Otvaranje Konferencije

  Prof. dr Milosav GeorgijeviPredsednik Srpske Logistike AsocijacijeFakultet tehnikih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

  10.15 - 10.35Najbolja svetska praksa u logistici

  Olja Lapevi, Pre Sales SpecialistSAP West Balkans

  11.00 - 11.20 Pauza sa osveenjem, izloba tehnolokih reenja i opreme

  12.12 - 12.32Mobile WMS the Basis for e cient Labour Management

  Peter Kliegl, Managing Directoraqcon GmbH Consulting & Software

  12.34 - 12.54Intermec Solutions - When details matter and seconds count

  Ciprian COSMAChannel Business ManagerIntermec Technologies GmbH

  13.05 - 13.45Upravljanje drvenom ambalaom iznajmljivanje paleta

  Branka Zindovi, predstavnik razvoja poslovanjaCHEP Srbija

  14.07 - 14.15Kratka pauza, izloba tehnolokih reenja i opreme

  14.37 - 14.57Predstavljanje rme Kardex Mlog

  Edis Zjajo, Project ManagerKardex Mlog

  15.20 - 16.00Laki ruak,osveenje, izloba tehnolokih reenja i opreme

  12.55 - 13.05 Kratka pauza, izloba tehnolokih reenja i opreme

  13.47 - 14.07When it should be to use automated warehouses, radio shuttle and mobile racking systems

  Hristo Urumov, General ManagerStoract Log

  14.15 - 14.35Kako do e kasnijih logistikih procesa upotrebom mobilnih tampaa Datamax-ONeil

  Matej KracunTeritory Manager Eastern EuropeDatamax-ONeil

  15.00 - 15.20Automation in logistics

  Dave Barret, Sales ManagerKardex Remstar

  10

  20

  30

  Logi

  stika

  Indu

  strija

  Farm

  acija

  Dist

  ribuc

  ija

  Reta

  il

  Hra

  na

  Uni

  verz

  iteti

  Uesnici Konferencije po sektorima u % Zanimanja uesnika Konferencije u %

  50

  30

  10 Men

  ade

  ri lo

  gisti

  ke

  Men

  ade

  ri tr

  ansp

  orta

  Men

  ade

  ri la

  naca

  snab

  deva

  nja

  Dire

  ktor

  i pre

  duze

  a

  Nas

  tavn

  ici u

  nive

  rzite

  ta

  Program Konferencije

  Konferenciju je otvorio prof. dr Milosav Georgijevi, predsednik SLA, koji se u svom predavanju osvrnuo na informatiku kao jedan od stubova logistike. Nakon pri-kaza hijerarhijskih nivoa tokova informacija u sistemu za upravljanje skladitem, prof. Georgijevi je naglasio velike probleme u naem privrednom okruenju: U Beogradu ne stanuje logistika, a u Srbiji ne stanuje

  inovativnost, rekao je prof. Georgijevi. Meutim, odrani skup pokazuje da se neto i popravlja.

  Veoma interesantno predavanje odrala je dr Jasminka Markovi, psihijatar i psihoterapeut. Uzevi u obzir ko-liko je logistika stresno zanimanje, njeno predavanje o profesionalnom stresu ohrabrilo je uesnike da se mogu izboriti sa svakodnevnim situacijama uz pomo prika-zanih tehnika. Posle definisanja osnovnih pojmova i

 • Poslovna LOGISTIKA 37

  simptoma i posledica stresa, dr Markovi je objasnila ta je to sagorevanje i koji su izvori stresa. Suoavanje sa stresom i strategije samopomoi predstavljaju nain da se opstane u tekim poslovima sektora lanca snab-devanja.

  Olja Lapevi iz kompanije SAP West Balkans objas-nila je kako SAP, najpoznatiji svetski poslovni softver, moe da optimizuje operacije u lancu snabdevanja, od planiranja proizvodnje i prodaje, preko nabavke, proiz-vodnje, skladitenja, distribucije i prodaje, do kontrole finansijskih tokova i kljunih indikatora performansi. Od klasinog ERP-a, SAP je narastao do SAP Business Suite koji obuhvata SAP SCM, SAP CRM, SAP SRM i SAP PLM.

  Vuk Viti iz kompanije pica Centar je na veoma slikovit nain objasnio uesnicima Konferencije u emu je razlika ukoliko se za upravljanje skladinim operaci-jama koristi papir i olovka, raunovodstveni i poslovni softveri ili sistemi za upravljanje skladitem (WMS). Prednosti korienja WMS-a prikazane su na primeru jednog od najpoznatijih svetskih sistema, Accellos One WMS, softvera za podrku logistikim porcesima ot-vorene arhitekture koja omoguava efikasnu integracijusa informacionim sistemima koji ve postoje u kom-panijama.

  Zoran Simi, Territory Account Manager for Adriatic, iz kompanije Motorola Solutions, odrao je zanimljivu prezentaciju o najnovijim deavanjima u ovom vodeem globalnom dobavljau komunikacionih reenja za poslovni i javni sektor. Od prikazanih reenja i opreme koja pokriva sve operacije u lancu snabdevanja, posebnu panju je privukao ureaj HC1 Headset Computer, koji radniku u skladitu ostavlja potpuno slobodne ruke, dok omoguava korienje voice i video tehnologije za efikasan rad i komunikaciju sa sistemom.

  Peter Kliegl, iz firme aqcon GmbH Consulting & Soft-ware, uspeno je uesnicima objasnio kako se uz pomo WMS sistema moe efikasno upravljati radnom snag-om, na primeru softvera LX One. Trokovi radne snage u distributivnim centrima odnose i do 75 % ukupnih trokova. U cilju da svaki radnik u skladitu uspeno obavi svoj zadatak, neophodno je korienje mobilnih ureaja povezanih sa WMS-om, koji osim prenosa informacija, uspeno slue za kontrolu obavljenog posla, planiranje i nagraivanje radnika itd.

  Konferencija

  Dr Jasminka Markovi

  Ciprian Cosma, Channel Business Manager iz firmeIntermec Technologies GmbH, predstavio je Intermec, vodeeg globalnog dobavljaa mobilnih reenja za poslovni i javni sektor. Od nedavno deo Intermec-a je i firma Vocollect, koja ima preko 400.000 korisnika voice tehnologije u celom svetu. Cosma je objasnio kako voice tehnologija funkcionie i koje su prednosti ove napredne tehnologije pri korienju u distributivnim centrima i skladitima. Platinum partner Intermec-a za na region je kompanija Alba Tehnologije.

  Tamas Kis iz firme Chep predstavio je uslugu upravl-janja paletama u lancu snabdevanja, novitet na naem tritu. Ova usluga omoguava korisnicima da ne kupuju i uvaju vlastite palete, ve da porue potrebnu koliinu paleta od Chep-a, upakuju svoje proizvode i informiu Chep o destinaciji na koju se palete sa robom alju. Sve ostalo je briga firme Chep. Chep u svom vlasnitvu ima preko 300 miliona paleta raznih vrsta i dimenzija a svoju uslugu pruaju u celom svetu. Od nedavno Chep je proirio svoje operacije i na Srbiju.

  Hristo Urumov iz firme Storactlog je odrao preda-vanje o tri sistema za skladitenje: automatizovano skladite, radio shuttle i mobilna regalna skladita. Na osnovu jednostavnih trokovnih kalkulacija moe se lako odrediti koja vrsta skladita je optimalna za odreenu situaciju. Predavanje je bilo posebno korisno za uesnike jer je razbilo predrasudu da su klasina re-galna skladita najjeftinija opcija za kompanije. U vreme dostupnosti najsavremenijih tehnologija, nova, efikasna reenja su istovremeno i ekonominija od starih.

 • 38 Poslovna LOGISTIKA

  Matej Kracun, Teritory Manager Eastern Europe za kompaniju Datamax-ONeil, efektno je prezentovao tampae ovog globalnog dobavljaa sa preko 200.000 korisnika irom sveta. Posle prikaza portfolia statikih i mobilnih tampaa koji imaju primenu u svim operaci-jama lanca snabdevanja, Kracun je posebnu panju pos-vetio RL seriji mobilnih tampaa i izveo demonstraciju ispitivanja robusnosti i izdrljivosti ovog tampaa, namenjenog tekim operativnim uslovima.

  Edis Zjajo, Project Manager firme Kardex Mlog, predstavio je kompaniju Kardex i njen ogranak za au-tomatizovana skladita Mlog. Kardex Mlog je nemaka firma sa velikim iskustvom i brojnim referencama na podruju projektovanja i instalacije miniload i paletnih automatizovanih skladita. Posebna zanimljivost je bio prikaz projekta izgradnje automatizovanog skladita za firmu PharmaSwiss, koja se upravo obavlja u Beogradu. Uskoro e PharmaSwiss biti jedna od malobrojnih kom-panija sa automatizovanim skladitem u Srbiji.

  Bane Petronijevi je odrao prezentaciju automati-zovanih ureaja za skladitenje globalnog proizvoaa Kardex Remstar. Cenovno veoma prihvatljivi, ovi

  Konferencija

  Matej Kracun

  automatizovani ureaji donose niz prednosti za kom-paniju a imaju primenu u svim poslovnim segmentima. Horizontalni i vertikaloni karuseli su pre svega namen-jeni za male proizvode, rezervne delove, dokument-aciju i sl. dok se vertikalne podizne platforme koriste za teke i gabaritne predmete, koji nisu pogodni za klasina polina i regalna skladita. Svi Remstar ureaji obezbeuju veliku tanost, produktivnost i utedu prostora.

 • Poslovna LOGISTIKA 39

  Konferencija

  34.pdfKonferencijaDec12.pdf