of 52 /52
ioseb tabiZe kosmosuri odisea 3001 gamomcemloba `universali~ Tbilisi 2009

kosmosuri odisea 3001

Embed Size (px)

Text of kosmosuri odisea 3001

 • ioseb tabiZe

  kosmosuri odisea 3001

  gamomcemloba `universali~ Tbilisi 2009

 • 2

  UDC (uak) 821.353.1 344 t 154

  i. tabiZe, 2009

  gamomcemloba `universali~, 2009

  Tbilisi, 0179, i. WavWavaZis gamz. 19, : 22 36 09, 8(99) 17 22 30

  Email: [email protected] ISBN 978-9941-12-868-4

 • 3

  kosmosuri odisea 3001

  Cosmic Odyssey 3001

  vuZRvni mecnierebis progresirebasa da erTa

  Soris kosmosur mSvidobianobas.

  Dedicated to Progress of Science and cosmic peacful among nations.

  3001 wels, gaeros egidiT, uaxloes varskvlavisaken

  gagzavnili kosmosuri ekipaJi `inter 110~, Svidi astro-

  navtisagan Sesdgeboda: Sveicarieli (meTauria), qarTve-

  li, amerikeli (Statebidan), rusi, samxreT amerikeli,

  Turqmeni da iaponeli. kosmosur centrSi maT pirobi-

  Tad `SesaniSnavi Svideuli~ Searqves.

  ager ukve 3 weliwad naxevari gavida maTi mgzavro-

  bidan da XV, +100km/wm aCqarebuli siswrafiT moZravma

  xomaldma, romelsac TermobirTviTi amaCqarebeli Zra-

  vi aqvs, rogorc iqna miaRwia, uaxloesi gamosakvlevi

  varskvlavis planetas, romelic, 1000 wlis win, miuRwe-

  vel romeliRac Soreul varskvlavTan miiCneoda, magram

  Cvens galaktikis orbitaSi moZravi didi da mcire var-

  skvlavebi, metad Tu naklebad, Sordebian an uaxlovde-

  bian erTmaneTs. am movlenebis gamo, Seiqna uaxlesi teq-

  nikis saSvalebiT am moaxloebul varskvlavis planeti-

  saken mgzavroba SesaZlebeli, romelsac, kosmonavtebma

  Cvens planetasTan msgavsebis gamo mas, `partniori man-

 • 4

  dilosani~ Searqves. igi mzidan aTobiT mlr/km-iT iyo

  daSorebuli

  romeli kuTxiT SevdivarT `mandilosnis~ atmos-

  feroSi, meTauro?, ikiTxa qarTvelma, roca planetas

  orjer ukve Semoufrines da suraTebic gadauRes.

  eg `mandilosnis~ mdgomareobas gaaCnia, biWo,

  ixumra meTaurma, rogorc yovelTvis rTuli situacii-

  sas sCvevia xolme.

  igi karg xasiaTze iyo, radgan manamde, planetaze

  upiloto TviTmfrinavi Seagzavna, romlis monacemebis

  mixedviT yvelaferi gaTvaliswinebuli iqneboda.

  planetaze SesvlisTanave atmosferom xomaldi,

  aTi wuTiT Zalze gaaxura, magram cecxlgamZle korpu-

  sis gamo, am gamocdasac gauZlo da meTaurma misi okeane-

  ze rbilad daSveba amjobina, romelic kargad Sesrulda.

  samiod wuTSi, xomaldis iluminatoridan movar-

  disfro ca da sanapiros umSvenieresi landSafti gamoC-

  nda. sanapiros cis Tavze, mTvaris msgavsi, mcire plane-

  ta, mkrTalad anaTebda, rac saRamo Jams moaswavebda.

  ramdenime wuTSi, xomaldis kiCoze, moulodnelad

  uzarmazari did niskartiani frinveli dafrinda. frin-

  velma kosmonavtebs Cveni planetis, milioni wlis winan-

  deli periodi moagona da erTi suli gauCndaT sanapiro-

  ze gadasuliyvnen da es axali miwa daeTvalierebinaT,

  viT an riT iyo igi dasaxlebuli? magram amdeni xnis nam-

 • 5

  gzavrni, Tavs ise sustad grZnobdnen rom, kidev erTi

  kvira dasWirdaT srul Seguebas. Tumca am SemTxvevaSi

  moZraoba yvelaze kargi wamalia.

  atmosferos Seswavlis Semdeg, ekipaJis wevrebma ga-

  dawyvetileba miiRo, yvelganmavali amfibiiT napirze

  asuliyvnen da klimati ukeT SeeswavlaT.

  laboratoriuli da sabrZolo iaraRebiT aRWurvi-

  li amfibiiT, napirs miaRwies. sanapiroze uzarmazari ma-

  Rali palmis xeebi daxvdaT. erTi SexedviT, aq iseTi sim-

  Svide sufevda rom, kacs namdvili samoTxe egoneboda.

  gadawyda, yvelganmavliT (romelic wylis sawvaviT

  muSaobda) midamo SemoevloT da gaegoT frinvelebis

  garda kidev vin saxlobda am wynar da movardisfro pla-

  netaze. amis gafiqreba da saSineli bRaviliT, asiod met-

  rSi, xe gadawva, saidanac mamontis msgavsi cxoveli ga-

  moCnda, gamoCnda da dinji bajbajiT manqanisken daiZra.

  eriha, aqeT modis, ra movuxerxoT? ikiTxa ameri-

  kelma Statebidan.

  movides, Tu Segvexeba, `Zabva CarTulia, Tqva,

  qarTvelma.

  daicaT, Tu ufro axlos mova, TavSi vesvri,

  Tqva, meTaurma.

  iqneb, sanam movidodes, manamde lazeriT davaf-

  rTxoT? azri gamoTqva, samxreT amerikelma.

 • 6

 • 7

  ara, sjobs ufro axlos movides, ar iSlida Ta-

  visas meTauri.

  magram, es ucnauri cxoveli, iqve Soriaxlo Camoj-

  da da yvelganmavals gakvirvebuli TvalebiT dauwyo yu-

  reba. ekipaJma manqana ukan daZra, magram, mamontic maSin-

  ve bajbajiT mihyva. TaTiT Sexebas ki, ratomRac jer ver

  bedavda, etyoboda aseTi ucnauri cxoveli jer ar ena-

  xa...

  sjobs xmiT gavagdoT, vnaxoT misi reagireba,

  Tqva iaponelma.

  me ki mgonia, lazeriT movuwvaT tako, ambobda,

  Turqmeni.

  bolos zarbaznis xmiT daafrTxes bajbaja...

  kosmonavtebma caze kidev erTi iseTive, mcire zo-

  mis, oRond gansxvavebuli feris mTvare SeamCnies, Tanac

  amCnevdnen rom, planetaze adre Tendeboda da adre Ram-

  deboda. xSiri iyo qariani da Rrubliani amindebic. roca

  ekipaJi yvelganmavlidan gadmovida da iqve sanapiros mi-

  damoebSi gaiar gamoiares, saaT-naxevarSi, rogorc mosa-

  lodneli iyo, mosaRamovda da Semdeg Camobnelda Tu

  ori mTvaris bJutvas ar CavTliT. iqedan Cveni mze, 9 ma-

  gad Semcirebuli varskvlavi Canda.

 • 8

  *

  es Ramec kosmonavtebma, Seguebis gamo, ugemovnoT

  gamoiZines. diliT ki, cam movardisfrod inaTa, romel-

  sac, frinvelebis Cxavili mohyva.

  naxeT, naxeT, isev movardisfro-momwvano Rrub-

  lebi fuvdeba, ra lamazia, siCume daarRvia, Turqmenma.

  male gaTenda, isev kargad ver gamoviZine, am-

  bobs, laTino amerikeli.

  ras izamT, unda SeveguoT, sxva gza ar gvaqvs,

  Tqva, amerikelma Statebidan.

  marTlac rom, sxva gza ar gvaqvs, daadastura,

  rusma.

  dRes ra gvaqvs gegmaSi, gamaxseneT, ikiTxa qar-

  Tvelma.

  ra da jer azrze movdivarT pirvel rigSi, mere ki,

  saqme gvanaxebs, midamos daTvalierebisas, miugo meTa-

  urma.

  rodesac avtomobilidan gadmovidnen dilis haeris

  Casaylapad, hava nestiani daxvdaT da okeanec Rrublebi-

  sa ar iyos, momwvano-movardisfro Canda. balaxeuloba

  da buCqebi rogorc Cvens planetaze iseTive iyo, oRond,

  ufro didi da qorfa iyo. mere iqve, SemaRlebuli goraki

  SeniSnes...

  modiT am gorakze avideT da iqidan ufro Tval-

  naTliv gamoCndeba teleskopSi yvelaferi.

 • 9

  meTaurs yvelani daeTanxma da gorakisaken yvelgan-

  mavliT auyvnen, romelic SeumCnevlobis mizniT, gare-

  mos mixedviT icvlida, fers, xolo, qarTveli, ZiriTa-

  dad xomaldSi rCeboda.

  asvlisTanave, Tvalwin vrceli landSafti gadaiSa-

  la: marcxena ferdobisken Sereuli tye daiCiTa, dafnis

  xeebiT garemoculi. tyeSi maRali farTo foTlebian xe-

  ebs Soris eria naZvis maRali xeebi. miwa rbili, ufro Wa-

  obis ferisa iyo da Znelad savali. tyeSi, alag-alag uc-

  nauri Cxavana frinvelebi gadifrendnen xolme.

  marcxena mxaris paralelurad, raRac gaWimuli zo-

  liviT gamoCnda; ferdobs qvemoT, iq misvlamde, mcire

  tye iyo gasasvleli.

  marjvniv, raRac zoliviT rom mosCans, rogor

  fiqrobT, ra unda iyos? Tqva, amerikelma Statebidan.

  xom ar mivuaxlovdeT, aqedan verafels vamCnev.

  zolis iqiT, Cemi azriT, didi xevi unda iyos, ambobda

  iaponeli, teleskopSi kargad ar Cans.

  gadawyvites daSveba da tyis gavliT im momaRlo

  zolisken asuliyvnen.

  yvelganmavali dinjad miikvlevda xe-RorRebian

  tyeSi gzas, Tan suraTebs iRebdnen da dedamiwaze gasaa-

  nalizeblad agzavnidnen, romlebic ramdenime dRis dag-

  vianebiT unda mieRwia.

 • 10

  uceb win, or uzarmazar marTkuTxa lods Soris,

  dawvenili xis totebi gamoCnda. meTaurma mimarTuleba

  im lods Soris aiRo, magram lodebs gascda Tu ara, mou-

  lodnelad niadagi Caiqca da avtomobilic Sig Caiyola.

  yvelganmavalma ramdenime bruni gaakeTa da raRac cica-

  bo, Rrma ormoSi aRmoCnda. ramdenime mcdelobis miuxe-

  davad, iqidan amosvla SeuZlebeli aRmoCnda. ormo Zal-

  ze cicabo da sveli iyo amosasvlelad, rogorc mobili-

  saTvis ise adamianisTvisac.

  samwuxaro kidev is iyo rom, am marcxisas mobilidan

  sasroli sabuqsire trosi dazianda. zemoT ki veravin

  adioda rom raimesTvis moedo igi, radgan adamianisaT-

  vis sasrol-sabuqsire trosis wamoReba, veravin gaiTva-

  liswina.

  meTaurma gadawyvetileba miiRo ZiriTad xomaldze

  darCenili qarTvelisaTvis raciiT Seetyobinebina mom-

  xdaris Sesaxeb, da meore yvelgan mavalis saSualebiT

  damxmare samuSao Seesrulebina.

  samaSvelo signalis gagzavnisTanave, ca odnav moi-

  qufra da gogird narevi wvima wamovida ramac ormodan

  amosvla ufro gaarTula. mere Zlieri qari amovarda da

  umal gamoidara, magram maSvelidan samwuxaro signali

  movida: iuwyeboda rom, isic imnair ormoSi Cavardnili-

  yo da yvelafers ecdeboda amosasvlelad...

 • 11

  am ormoebis gamo, samSvidobo misia safrTxeSi aR-

  moCnda. erTi SansiRa rCeboda, ZiriTadad xomaldidan

  radiomarTvis vertmfreni gamoeZaxebinaT da erT-erTi

  astronavtis zemoT ayvaniT, romelic mobilis sabuqsi-

  re tross romelime did xes moabamda, moaxerxebdnen av-

  tomatur reJimSi mobilis amoyvanas, magram es versia,

  gadades, radgan, SeiZleboda vertmfreni vinme mosaxle-

  obas SeemCnia da vin icis Semdeg rogor warimarTeboda

  samSvidobo misiis moRvaweoba, amitom amnairad moqmede-

  ba saeWvo iyo.

  amasobaSi ki, ormoSi Cavardnili qarTveli TviTon

  cdilobda sasrolis Tokis meSveobiT, alalbedze iqneb

  rames movsdo da avZvreo... da ha saocrebav, imdeni uSe-

  dego cdis mere, ucabedad, zemodan raRac cxovelis Tu

  adamianis msgavsi arseba dainaxa; silueti xan gamoCnde-

  boda, xan miimaleboda, isev gamoCndeboda miimaleboda,

  ase ramodenimejer. qarTvelma ifiqra, rogorme ndobaSi

  Sevide da maTiani vegonoo, iqneb amomiyvanos kideco, me-

  re me vici, biWebsac male movnaxavo. gadawyvita masac ve-

  luriviT emoqmeda, talaxSi amoigvangvla da ucnaurad

  SesZaxa, eehee, eheheu!...

  ucxom Camoxeda, magram xma ar gaucia....

  Semdeg qarTvelma ifiqra, modi raimes vetyvi, miva-

  niSneb an am brWyviala plastikur sarkeebis acmas auTa-

  maSebo.

 • 12

  asec moiqca, brWyviala nivTebi auTamaSa da samaSve-

  lo TokTan erTad zemoT myofs augdo.

  velurma nivTebi aiRo Tu ara, piridan ucnauri ram

  warmoTqva:

  auaaa... auaaa!..

  amanac aqedan, auaa!... auaaa!... Semdeg radio Camwe-

  ri CaurTo, anaxa Tu ra saamur xmebs gamoscemda, iqneb

  dainteresdeso.

  magram ucnobi miimala da karga xans ar gamoCnda.

  moulodnelad isev, auaa bao! daiZaxa zemodan

  da gamoCnda, xelSi ki, samaSvelo Toki ekava, TiTqos ra-

  Racas aniSnebso.

  qarTvelma asvla scada da hoi saocrebav, velurs

  Toki raRacaze mtkiced moedo.

  oriod wuTSi, igi ukve zemoT iyo, ra-Tqma unda, ia-

  raR asxmuli, mobilis sabuqsireTi.

  roca irgvliv miixed-moixeda, veravin SeniSna, mere

  iqve raRac gafaCunda da buCqebs amofarebuli, TiTqmis

  SiSveli, veluri qali dainaxa; buCqebidan Cumad ixede-

  boda. qarTvelma misvla scada, magram, yovel miaxloebi-

  sas is gaurboda. mere ifiqra, amisaTvis sad mcaliao, mo-

  bili amoiyvana, mognitofoni CarTuli dautova da hai-

  da, biWebisaken misaxmareblad gaswia.

  gagzavnili signalis mixedviT, male miagno. Semdeg

  roca isini ormodan amoiyvana, momxdaris Sesaxeb yvela-

 • 13

  feri uambo, ramac yvelani saocrad gaaxara. eWvs ar iw-

  vevda is rom, planeta adamianis magvari velurebiT iyo

  dasaxlebuli.

  magaTTvis merec movicliT, axla ori wevri isev

  xomaldze dabrundeba, Tqva meTaurma, Cven ki kvlav

  im xevis dasaTvaliereblad gavwevT.

  asec moxdeba, roca uCumari yvelganmavliT im xevs

  TavSi moeqcevian, Sig uzarmazar tbas dainaxaven, roca

  iqve sanapiros miuaxlovdnen, Tvalebs ar ujerebdnen,

  iseTi bzinavi kenWebi daxvdebaT, eeWvebodaT es kvarci

  iyo Tu, almasisebri raRac.

  erTi imaTi saxeebi manaxa, roca amas centrSi naxa-

  ven, Tqva, amerikelma Statebidan.

  minamde rTuli da didi dro gvelis, Tqva, meTa-

  urma, romelsac araviTari aRtaceba ar gamouxatavs.

  am dros tbidan, nensis magvari urCxuli amoyvin-

  Tavs, miaTval-moaTvalierebs iqaurobas da dinjad, vi-

  Tomc araferi momxdarao, kvlav CayvinTavs.

  me mgoni, prontozavrebis periodSi aRmovCndiT,

  sainteresoa ara? Tqva, samxreT amerikelma RimiliT.

  da qvebis nimuSebi plastmasis konteinerSi Caawyo.

  amisTvisac mere movicliT, axla mTavaria, midamo

  rac SeiZleba vrclad SeviswavloT, Tqva meTaurma.

  rogorc vatyob, aq karga xans mogviwevs darCena, kamere-

  bi CarTuli gqondeT gadasacemad, axla ki, samxreTisa-

 • 14

 • 15

  ken gavwioT. rukis Sedgena ar dagaviwydes Tan, mimarTa

  iaponels, oc kilometrian radiuss SemovivliT da

  isev xomaldze davbrundebiT, yovelive nanaxis gasaana-

  lizeblad. Rame ki, varskvlavebis moZraobebs Seviswav-

  liT da amasac centrs gavugzavniT.

  *

  amasobaSi, qarTveli da Turqmeni xomalds daub-

  rundnen. dabrunebisas roca isev is gza gaiares, is ve-

  luri qali, aRar SexvedriaT.

  saRamosTvis, roca xuT kaciani ekipaJi xomaldze

  dabrunda da nanaxis Taobazed imsjeles, daadgines; rom

  planeta, ori sxvadasxva qimiuri Semadgenlobis mTvari-

  sagan Sesdgeboda. dRe-Ramis xangrZlivoba 22 saaTs Se-

  adgens, xolo, weliwadis xangrZlivoba, jerjerobiT

  ucnobia. rac Seexeba, im did ormoebs, romlebSic ekipa-

  Jis wevrebi aRmoCndnen, amerikelis varaudiT, igi xe-

  lovnurad unda yofiliyo adgilobrivi velurebis mier

  Seqmnili, didi cxovelebis dasaWerad, radgan ase, na-

  dirs ufro iolad moklavdnen.

  *

  Semdegi kvirisTvis Semovlis radiusi 100 kilomet-

  riT gaizarda. sami wevri: iaponeli, samxreT amerikeli

  da Turqmeni ZiriTad xomaldze rCeboda, danarCenebi,

 • 16

  sabrZolo iaraRebiTa da saTanado aRWurvilobiT, bro-

  nirebuli amfibiiT, gzas gaudgeba.

  movardisfro Rrublebi alag-alag uZravad Sem-

  dgariyvnen caze, es bambis qulebi, xan dinozavrebs, xa-

  nac uzarmazar ucnaur frinvelebs waagavdnen, iseve ro-

  gorc, gzadagza dayrili ucnauri formis lodebi rom-

  lisTvisac gverdi unda aevloT an mobilis amweTi gver-

  dze gadaewiaT. rac mTavaria, gza ar gaxldaT Waobiani,

  rac aq xSiria, Tumca, Waobis daZlevis saSualebac gaaC-

  nda manqanas.

  uceb, ormocdameaTe kilometrze, Sereuli tyis

  zonidan, cxovelis ucnauri Rriali da adamianTa velu-

  ri wivil-kivilis magvari ram gamoscra.

  ekipaJma, ra Tqma unda, sabrZolo iaraRebi saTana-

  do mzadyofnaSi momarTa da tyis im siRrmisken daiwyo

  moZraoba, saidanac es ucnauri gminva gamodioda. Zne-

  lad magram xeebis avliT im adgils miaRwies saidanac es

  xmebi modioda. amis mere ki, sazareli suraTi gadaiSle-

  ba;

  erT-erTi gamZvinvarebuli eSvebiani, didi daTvi,

  romelic rogorc Canda adgilobrivi tomis dagebuli

  maxidan amomZvrala, roca isini SubebiT mis mokvlas

  cdilobdnen da Semdeg, sxvadasxva mimarTulebiT gaqce-

  ul xalxs, xocva-JletiT dadevneboda.

 • 17

  yvelaferi naTeli iyo, samSvidobo misiis wevrebma

  uswrafesi gadawyvetileba miiRes, cxovelis likvidaci-

  isa.

  avtomobilidan uxmaurod, lazeriT TavSi damizne-

  biT, raTa zedmet xmaurs velurebSi panika ar gamoewvia,

  oriode gasrolis Semdeg, cxoveli miwaze gaSxlarTu-

  liyo da fexebs ucnaurad asavsavebda.

  amis momswre, veluri adamianebis gancvifrebas saz-

  Rvari ar qonda, xan erTmaneTs gadaxedavdnen, xan cxo-

  vels, ase uceb sikvdili ver daejerebinaT. verc axlos

  misvla gaebedaT, raTa ufro ukeT darwmunebuliyvnen

  mis sikvdilSi... verc am ucnauri manqanis gaegoT rame.

  SiSma da sixarulma eiforiaSi Caagdo isini. xolo, iqve

  miwaze, daCexili da dakbenili velurebis gminva, gulis

  amaCuyeblad moismoda.

  manqanidan gadmosuli ekipaJi, demonstraciis miz-

  niT jer, cxovelTan axlos mivida, TavSi kidev erTi

  tyvia daaxala, maT dasanaxad, Semdeg ki, damtvreuli

  adamianebis saTuTad zrunvas Seudga, im gadarCenili

  macxovreblebis dasarwmuneblad rom, ucxo stumrebi,

  ara borotni, aramed keTili adamianebi arian.

  am dros, qarTvelma, is axalgazrda qali amoicno

  vinc ormodan amoZromaSi miexmara; kiserze is naCuqari

  brWyviala plastikuri suraTebiani baraTebi Camoekid-

 • 18

  na, sxvebTan erTad, isic maT damtvreul belads Tavs

  dastrialebda, romelic mwared gminavda.

  aSkara iyo, biWebi masac unda mixmareboda da bela-

  dis mimarTulebiT daiZrnen. magram, sxva velurma meb-

  rZolebma, romlebsac xelSi xis wvetiani Subebi ekavaT,

  xelebi momarTes da is is iyo beladis misaxmareblad

  daZrul ekipaJisaTvis Subebi unda daexalaT rom, is

  axalgazrda qali SuaSi Cadga da TavianT enaze raRacis

  axsna daiwyo, Tan yelze Camocmul plastikuri baraTe-

  bis suraTebze miuTiTebda. aman ratomRac isinic moal-

  bo, mere, qarTvelma gariska da martom miuaxlovda be-

  lads. naxa rom, belads xel-fexi mostexoda, tkivils ki

  vaJkacurad ebrZoda. qarTvelma, iqve dagdebuli xis

  ori toti aiRo, xel-fexze malamo wausva gasayuCeblad

  da zed dadebul totebTan erTad naWriT Seuxvia. mere

  isev, iqve mdgar ekipaJis wevrebs, dinjad SeuerTda.

  beladma igrZno ra tkivilis daameba, TavianT enaze

  raRac warmoTqva:

  aua... galba ... aua galba!

  am sityvebze, yvelam wamoiCoqes da Tavebi daxares,

  mere ekipaJs miubrunda da xelis moZraobiT TavianT ena-

  ze uTxra:

  tabia, abia! es nanadirevi Tqvenia, waiReTo.

  keTili damokidebulebis gamosaxatavad ekipaJis

  wevrebmac, igive gaimeores.

 • 19

 • 20

  tabia, abia! ara, Tqveniao.

  tabia, abia... abia! kvlav gaimeora beladma, ro-

  melsac sxvebiviT tan-saxe masac sul daSramuli qonda.

  maSin, amerikelma Statebidan xeliT aniSna, Tqvenc

  da Cvenc, tabia, abiao, amaze belads xma ar amouRia.

  mere ekipaJis wevrebma, es ucnauri nadiri, TavianTi

  super Tanamedrove iaraRiT, velurebis Tvalwin gamo-

  Signes, gaatyaves da koconze Sedges. amave dros, ekipa-

  Jis zogi wevri, dasaxiCrebulebs mkurnalobdnen, tki-

  vils uyuCebdnen da Wrilobebs saxveviT uxvevdnen. ad-

  gilobrivi xalxi ki, gancvifrebiT adevnebdnen Tvals

  mTel am process da erTmaneTs raRaceebs TavianT enaze

  CasCurCulebdnen.

  bolos, roca sadili Seiwva da irgvliv xorcis suni

  dadga, rusma, erTi didi naWeri, belads miarTva. mere

  yvelas dauZaxa da miirTviTo, magaliTi misca.

  es didi, daTvis msgavsi cxovelis xorci ekipaJis

  wevrebisTvisac gemrieli gamodga, magram, yovel Sem-

  TxvevisaTvis, sadezinfeqcio abebi mainc dalies.

  roca kargad danayrdnen, beladma xelebis moZrao-

  biT da raRac sityvebiT, ekipaJis wevrebi, TavisTan da-

  patiJa.

  zaua, ua, zaua... ua.

  misvlisas, aRmoCnda rom, barakebi sadac isini

  cxovrobdnen, uzarmazari vulkanuri mTis Ziras mdeba-

 • 21

  reobda, xolo vulkanuri mTa TavianT RmerTad miaC-

  ndaT, romelsac `CaCa-CaCas~ eZaxdnen, anu, cecxlTayva-

  nismcemlebi iyvnen. cecxls ki, cxovelebis winaaRmdeg

  RmerTis mier boZebul iaraRad Tvlidnen. toms, garda

  kldis qvabulebisa, mcire meurneoba da ucnauri, qvis

  kedlebiani CalmiT daxuruli saxlebic qondaT.

  saRamo xans, roca ekipaJis wevrebma wasvla daapi-

  res, adgilobrivebs saxeze wyena daetyoT, xeliT aniS-

  nebdnen `raTa, aq darCiT CvenTano~. mere Zalian, Zalian

  rom gabrazdnen, qarTvelma neba sTxova meTaurs, me gav-

  riskav da erTi dRiT davrCebi, Tan amaT cxovrebis wess

  Seviswavli, gamogvadgebao.

  gadawyda erTi dRiT daetovebinaT.

  xolo, meore dRes, aucileblad gamouvlidnen Tu

  manamdis, raime saWiroeba ar Seiqmna. Tan daubares:

  usafrTxoebis mizniT, iaraRi axlos gqondes da mTlad

  nu miendobio. TviTon ki, xvalindeli dRis dasagegmad

  ZiriTadad xomaldze dabrundnen.

  *

  planetaze aq Ramis temperatura 270 uCvenebda.

  (zamTarSi albaT vulkanuri mTa uTbobda miwas) Ramis

  cidan, niavi rom wamouberavda da palmis xeebs aamoZra-

  vebda, totebs Suidan drodadro mcire, savse mTvare Se-

  moiWyiteboda xolme. Sori-axlodan ucnaur frinvelTa

 • 22

  Cxavilic gahkilavda, rom arafeli vTqvaT, pawawina mwe-

  rebis bzuilze, tomi ojaxebad cxovrobda, magram, erTi

  didi saerTo moedani mainc hqondaT, sadac Tavyrilobi-

  sas erT did kocons yovelTvis anTebdnen, es cxoveleb-

  sac afrTxobda. cota xanSi, Zilis droc dadga, magram,

  aravis eZineboda, mere beladma Tavis enaze raRac brZa-

  neba gasca da xuT wuTSi mozrdili wre Seikra, Semdeg

  rigrigobiT, gogoebi koconTan midiodnen, xelT arse-

  bul Subismagvar joxebs anTebdnen da wreSi cekvebs iw-

  yebdnen. es cxovelTan brZolis rituali iyo; joxebis

  erTmaneTze bakuniT da ucnauri SeZaxilebiT, romelsac

  es saxe SeRebili xalxi gamoscemda, Zalian gavda Zvel

  afrikul da samxreT amerikul tomebis cekvebs.

  cekvisas beladi xelebiT da aqcentebiT Tavisebu-

  rad cdilobda aexsna qarTvelisaTvis romelic isedac

  veluri adamianTa enis specialisti iyo, rom, am cekvas

  `brZeni Tvali~ qviao:

  `brZeni Tvali~, eubneboda igi, yvelafers xe-

  davs, `brZeni Tvali~ ambobs: gaWirvebaSi, ori adamiani,

  mtris jibrze, erTmaneTs exmareba, da am dros, Cveni

  RmerTi, vulkanur mTaze mianiSnebs, zeimobs. roca,

  ori boroti Cxubobs, Wkuis saswavleblad, Cveni RmerTi,

  isev vulkanur mTaze aniSnebs, isev zeimobs Tavis

  gulSi. `brZeni Tvali~ yvelaze swrafi da uCinaria. igi,

  yovel mxriv ixedeba da qurdi ver gamoepareba.

 • 23

 • 24

  qarTveli usmenda am sibrZnes da aocebda misi ase-

  Ti unikaluroba da ubraloeba. mocekvaveebi ki ager uk-

  ve erTi saaTi SeuCerebliv asrulebdnen TavianT cek-

  vebs. bolos, beladma Tavis enaze uTxra qarTvels: es

  TqvenTvis cekvaveno, airCie vinc mogewoneba, SegiZlia

  iq waiyvano, kldis gamoqvabulze mianiSna da zin-zin

  gaukeToo...

  zin, zin, zin, zin, iqo, aniSnebda beladi.

  es SemoTavazeba, ra Tqma unda, euxerxula, Tumca

  didi xania qalTan ar yofila da uari uTxra. arao, ramac

  beladis saxe, didad ganacvifra da qveSevrdomebs ub-

  rZana, stumari sastumro oTaxSi miacileTo.

  dasaZineblad wamowolilma gvianobamde ver mois-

  vena, arc eZineboda. amaTi zne-Cveulebac eucxoeboda.

  drodadro ZilquSi mainc moereoda xolme, magram, sru-

  lad pirveli dRe, mainc ver daeZina. Tan azri aekviata,

  am ganviTarebad xalxSi qalebi ratom sWarbobs kacebso,

  raRac mizezi arsebobs, magram ra? amas ki am RameSi ver

  mimxvdariyo.

  uceb, am mTvaris Suqze, qvabuli oTaxis Sesasvlel-

  Tan, Tma dawnuli, SiSveli, tanadi, axlad daqalebuli

  mandilosnis silueti Sedga; aqeT-iqiT gaixed-gamoixe-

  da, Semdeg oTaxSi Seixeda, isev ukan daixevs, SeCerdeba

  da iseve uceb gaqreba, rogorc gamoCnda. qarTvelma gu-

  maniT icno; es is iyo, ormodan amosvlaSi rom moexmara.

 • 25

 • 26

  magram, axla, am ucnaur situaciaSi verafeli gaego, ra

  surda mas... mere dafiqrda ... aRegzno da aforiaqda...

  arada, es beladic ra alaliviT iqceoda, esec akvirveb-

  da mas, iyvnen ki sandoebi `eh gaTendes da yvelaferi ga-

  moCndeba~ gadawyvita bolos. Tan rogorc daariges ia-

  raRs xels ar uSvebda, raciac iqve, jibeSi edo. am silue-

  tis Semyures gaTenebamde ar CaeZina. ganTiadisas odnav

  ZilquSi daewyo... magram ucnaurma faCunma, isev gamoaf-

  xizla,.. da rogor aRmoCnda mis sawolSi, mis gverdiT ax-

  la es SiSveli qali, ver gaego. cota xanSi ki, igrZno Tu

  rogor evseboda moTminebis fiala... da, is is iyo `aqti~

  unda gaformebuliyo rom, garedan saSineli wivil-kivi-

  lis xma gaisma...

  am xmaze, qali qurcikiviT wamoxta da gareT gavar-

  da. am eiforiaSi myofi, odnav daxanebiT, iaraR momar-

  Tuli, qarTvelic wamodgeba, gareT gava da ras xedavs:

  ucxo, anu mezobeli tomis adgilobrivi veluri mcxov-

  reblebi, SubmomarTuli xocva-JuJviT dasdevdnen am

  mSvidobian toms...

  samaSvelo signalis gagzavna vin acala qarTvels,

  misi gamoCenisTanave, odnav ascda nasroli wvetiani xis

  Subi, romelsac mSvenivrad flobdnen velurebi. aman ki,

  lazeris iaraRis gamoyenebas, pnevmaturi, cecxlsasro-

  li avtomatis gamoyeneba amjobina, xmis gamo. miuSva da

 • 27

  miuSva, imaT, vinc ki Subian, gansxvavebuli Seferilobis

  velurs dainaxavda. mere, cecxlovani maSxalac gadaag-

  do im areulobaSi...

  avtomatis xmaze, adgilobrivebi erTmaneTSi Sei-

  yuJnen, agresori mezobeli tomis xalxi ki, zogi tyeSi

  garboda, zogic, SiSisagan Cakecilebs xelebi Tavze wae-

  faraT.

  mTeli es omi, 5-10 wuTSi CamTavrda. roca adgilob-

  rivebic azrs moegnen, es kosmosidan Casuli kaci, lamis

  RmerTad aRiares, aRar icodnen ra pativi ecaT. sabrZo-

  lo iaraRi misi sxeulis organo egonaT. qarTveli mix-

  vda rom, xomaldze gangaSis gagzavnas amjerze azri ar

  qonda, xolo, Tu, agresia kvlav ganmeordeboda, signals

  pirvel rigSi gagzavnida. axla ki, Tavi Seikava. saRamos-

  Tvis biWebi xom TviTon moakiTxaven.

  Sua dRisTvis, tomma isev gamarTa koncerti; ucxo

  stumars, xili, TavianTi xelnakeTi saCuqrebi da qalebi

  SesTavazes asarCevad. ar icodnen pativi riTi ecaT. ram-

  denime kaci maTac moukles mtrebma... da maSvin mixvda

  qarTveli, Tu ratom iyo amaTSi qalebi kacebze ufro me-

 • 28

  ti; cxovelebTan da mtrebTan brZolaSi bevri kaci eRu-

  pebodaT am mSvidobian macxovreblebs. xvdeboda imasac

  rom, es xalxi, daxmarebas, ganviTarebasa da gamravlebas

  saWiroebda.

  *

  ZiriTad xomaldis wevrebs ki, guSin dagegmili Se-

  movla, ukve karga xania, dilidanve daewyoT. Semovlis

  ariali isev jerjerobiT 100 kilometrs Seadgenda.

  Semovlis Semdeg, roca ekipaJma qarTvels sanaxavad

  miakiTxa, Seityves ganTiadisas momxdaris Sesaxeb da usay-

  vedures, ratom samaSvelo signali ar gamogvigzavneo.

  mere amaTac uambes Semovlisas nanaxi da aRwerili sana-

  xaobebi. Tqves rom, aqve 15 kilometrSi, axali veluri

  tomi aRmoaCines, romlebic TavianT adgilobriv tomis

  wevrebs, koconze wvavdnen da Semdeg Wamdnen. moyolis

  dros, gaCnda versia; SesaZlebeli yofiliyo diliT is

  veluri tomi dasxmoda amaT Tavs. Semdeg aRmoCnda rom,

  kvali marTlac im mxares midioda. kosmosur centrTan

  TaTbiris mere, samSvidobo kosmosurma misiam, gadawyvi-

  ta daxmareboda am mSvidobian toms. xolo, agresorebis-

  Tvis saTanado pasuxi gaecaT, an maTi beladi moeklaT,

  magram, jer gadawyda am tomisTvis Tavdacvis ileTebi

  eswavlebinaT, Semdeg axali iaraRebi daemzadebinaT maT-

 • 29

 • 30

  Tvis, romlebsac TviTonac SesZlebdnen SeeqmnaT damo-

  ukideblad. rac mTavaria, tomi Tvinieri da damjeri aR-

  moCnda. magram swavliT, rac marTalia, Znelad iTviseb-

  dnen gakveTilebs. amerikelma Statebidan, amaT rom

  vuyureb, milioni wlis win Cvens planetaze adamianebad

  Camoyalibeba magondebao, RimiliT ambobda.

  maTi ganviTarebis garda, kidev bevri saqmeebis ke-

  Teba eloda samSvidobo misias; axlad aRmoCenil plane-

  tis landSafti unda SeeswavlaT Tavisi qimiur-fiziku-

  ri TvisebebiT da informaciebi dedamiwaze egzavnaT pa-

  ralelurad. dro ki, ra Tqma unda, gansazRvruli iyo.

  amitom, ori kaci amaT miamagres, ori mudmivad mTavar

  xomalds udarajebda, romelic, TiTqmis mTlianad

  wyalSi iyo usafrTxoebisa gamo Casuli. danarCenebi ki,

  yvelganmavliT Semovlas gaagrZelebdnen, rac Seexeba

  SveulmfreniT Semovlas, amaze jer-jerobiT kvlav Tavs

  ikavebdnen, amitom planetis Seswavla amjerad okeanis

  daTvalierebiT Semoifargla; rac Seexeba mcire batis-

  kafiT okeanis aRweras, igi didad ar gansxvavdeboda

  Cvens okeanisaze, Tu ar CavTvliT geizerebis simravles,

  romlebic iq ufro sWarbobda. Tevzebic didad ar gan-

  sxvavdebian; igive rvafexebi, delfinebi, zvigenebi da

  uamravi narnara lamaz-lamazi Seferilobis okeanis bi-

  nadarni. rac Seexeba wylis Semadgenlobas, iq iod-kali-

  umi sWarbobda, rac Sig arsebuli wyal-mcenareebis si-

 • 31

  qorfeze mianiSnebda, romlebSic Cveni navi gaexlarTe-

  boda xolme.

  okeanis Seswavlis da samecniero masalebis Segro-

  vebas, ekipaJma ori kvira dauTmo, radgan ufro met

  dros, xmeleTis Seswavla saWiroebda.

  *

  momdevno Semovlis radiusi, 200 kilometriT gai-

  zarda. gadawyda vulkanuri mTisaTvis garSemo Semoev-

  loT.

  gzadagza Releebi da Tbili geizerebi blomad

  xvdebodaT, saidanac, cxeli wyali butbutebda. Semov-

  lisas, mTis ukan, axali tba gamoCnda romlis Tavze, uS-

  velebeli, niskartiani frinvelebi planirebdnen. isini

  ufro did svavebs waagavdnen. tbaSi blomad iyvnen nian-

  gebi, iseTive Sesaxedaobis rogorc Cvens planetazea,

  oRond, ufro masiurebi. tbis iqiT, isev xevi daiCiTa,

  romelic did kraters ufro hgavda. mdinareebis niada-

  gi, blomad oqros Semcvel qviSas Seicavda.

  amjerad Semovla mSvidobianad damTavrda, Tu ar

  CavTvliT dabrunebisas momxdar incidents, romelic

  Cvens ekipaJs gadaxda: saqme exeba, ucnaur did siraqle-

  mas, romelic maT Tavs im dros daesxa, roca biWebi avto-

  mobilidan yvavilovan mindorze mosasveneblad iyvnen

 • 32

 • 33

  gadmosulni. es, naxevrad frinveli, iseTi Cqari aRmoC-

  nda rom, misTvis iaraRis zustad TavSi gartyma TiTqmis

  SeuZlebeli Seiqna, amitomac iyo rom, xan erT ekipaJis

  wevrs daedevneboda, xan meores, ara da lazeriT tanis

  mowva, odnav aferxebda mas. bolos erTmaneTis daxmare-

  biT, biWebma rogorc iqna gaagores. nanadirevi, wamoaT-

  ries da banakSi daagdes.

  sakvebad, sxvaTa Soris, gemrieli aRmoCnda da ram-

  denime dRe bevrs SimSils uklavda.

  *

  am xnis ganmavlobaSi, es adgilobrivi tomi, ucxop-

  lanetelebs ise Seegua rogorc erTguli cxoveli Tavis

  patrons SeeCveva xolme. es aris rom, erTmaneTis enis ga-

  geba uWirdaT, rasac xelebis moZraobis miniSnebiT uf-

  ro axvedrebdnen saTqmels.

  ramdenime dReSi, SveulmfreniT aTas kilometriani

  radiusis Semovlis droc dadga.

  samkacianma ekipaJma, romelic: amerikeli (Statebi-

  dan) rusi da Turqmenisagan Sesdgeboda, Sveulmfreni

  cisken uxmod azida. dRe uRrublo SeirCa, amitom, 6 ki-

  lometris simaRlidan, qvemo ariali kargad Canda. rome-

  lic Zalian waagavda dedamiwisas, oRondac, ufro axal-

  gazrda, mwvaned imzireboda.

 • 34

  rogor gagvimarTla, ra mSvenieri peizaJia, Tqva

  Turqmenma.

  marTlac, kargi peizaJia, daadastura, rusma.

  Tan yuradRebiT viyoT, raime frinvels ar Seve-

  jaxoT am simaRleze, uTxra, amerikelma (Statebidan).

  am simaRleze romeli giJi amoaRwevs, Tqva, rus-

  ma.

  ra ici? miugo, Turqmenma.

  yovel SemTxvevaSi, ager monitors Tvals ar vaSo-

  reb, miugo, rusma.

  gamoCndeba da Camogdeba ar ascdeba, Tqva, ameri-

  kelma.

  Semovla male dasrulda. dabrunebisas gadaRebuli

  masalebis analizi cxadyofda rom, adgilobrivi tomebi,

  garda im orisa, rac icodnen, kidev iyvnen ramodenime

  adgilebSi. erT adgilas qvebis ucnauri wyobac SeamCni-

  es, romelic jer civilizebuli nageboba egonaT, magram,

  foto gadidebisas ase ar aRmoCnda; lodebi Taviseburad

  adgilobriv toms daewyo. gadaRebul suraTze agreTve

  kargad gamoCnda didi dinozavris magvari cxoveli, Tu

  rogor miirTmevda maRali xis qorfa foTlebs. sruliad

  moulodnelad, maTda gasakvirad da sasixarulod gada-

  Rebul masalaze, cxenebis jogi SeniSnes, razec, erT-

  erTma wevrma, `gvigulaviao~ wamoiZaxa. Semdeg suraTze,

  ucnauri cxoveli gamoCnda, did Tvaleba, gaberili,

 • 35

  cxvars Tu Zroxas gavda, patara rqebi da ZuZuebi qonda.

  da kidev sakvirveleba; vake adgilas, mzesumziris plan-

  taciebi qarSi yviTlad bibinebda, rac umSvenieres sana-

  xaobas warmoadgenda. Sereul tropikul tyeSi xSirad

  eria dafnis xeebic, romlis foTlebsac velurebi yelis

  tkivilisa da gacivebis sawinaaRmdego saSualebad iye-

  nebdnen, cxovelebi ki, uiSviaTesad Tu daagemovnebda

  mas. (sxvaTa Soris, foTlebis Wama, Cvens astronavtebis-

  Tvis ucxo movlenas ar warmoadgenda, amis keTeba maT

  kosmosSi, xomaldis saTburSi xSirad uwevdaT, magram

  amas akeTebdnen vitaminebis abebTan erTad, sisxlis ana-

  lizis Semdeg). sivrciTi daTvalierebisas, Crdiloe-

  TiT, erTi maRali pitalo da mbzinavi myinvarwveri dai-

  CiTa. siSoris gamo, axlos misvla gadaido, magram kosmo-

  sidan igi iyo ukve gadaRebuli.

  suraTze aRmoaCines geizerebi da mcire CanCqere-

  bic. arsad am xnis ganmavlobaSi civilizaciis niSanwyali

  ar dafiqsirebula. arc elodnen, radgan minamde, deda-

  miwaze kosmosidan radiosignalebi ar fiqsirdeboda.

  gadaRebuli masalebiT kmayofilebi iyvnen da es

  warmatebuli dRe, okeaneSi, didi Tevzis daWeriT aRniS-

  nes, romelic adgilobrivebTan erTad zeimiT gaformda.

  xolo, adgilobrivebis mxridan, madlierebis grZnobas

  sazRvari ar qonda. aRar icodnen Tu riTi ecaT stumre-

  bisTvis Tavis mxriv pativi da qarTvelma dauSva aseTi

 • 36

  precendenti; gadawyvita daqorwinebuliyo im velur

  qalze, romelmac rom, ormodan amosvlaSi daexmara.

  iq, miwaze, erTi uTvistomo, oboli kaci var da es

  Sansi xelidan ratom unda gavuSva, ganucxada man ekipa-

  Jis wevrebs.

  am gadawyvetilebaze, meTaurma ase ixumra:

  kargi, oRond, swori kuTxiT Sefrindi planetaze,

  xomaldi rom ar daiRupos...

  qorwili nanadirevis SewviT da zar-zeimiT aRiniS-

  na. kosmosur xomaldSi sam weliwad-naxevriani patimro-

  bis mere, qorwili pirdapir miswreba aRmoCnda. eg koara-

  da, aRniSnavs qarTveli mogvianebiT: Cvens pretenzi-

  ulobaTa TrobiT CaxuTuli qalebisagan gansxvavebiT,

  amaT qalebs, seqsualuri niWis meti araferi aqvTo. es

  niWi, ase mgonia, dabadebidan mosdgamT maTo da sxvebsac

  urCevda mis magaliTisTvis miebaZaT: `am xalxs, gamrav-

  leba da ganviTareba sWirdeba yvelaze metad da es aris

  axla maTi gadarCenis Wkvianuri gza.~ misi naTqvami zog-

  zogierTs WkvaSi daujda...

  *

  am drois ganmavlobaSi, planeta, mSvenieri drois

  satarebeli, samecniero samuSao adgili aRmoCnda; nadi-

  robdnen, Tevzaobdnen adgilobriv tomTan erTad, Tama-

  Sobdnen burTs, aswavlidnen maT Tu raimes aTvisebis ni-

 • 37

  Wi aRmoaCndebodaT, swavlobdnen agreTve erTmaneTis

  kulturas, folklors, Seaswavles maT cxovelis tyavi-

  sagan martivi da mosaxerxebeli tansacmlis kerva, aswav-

  les rkinis damuSaveba da sabrZolo Tu sayofacxovrebo

  iaraRis Seqmna; mSvildisriT dawyebuli, najaxiT dam-

  Tavrebuli. maT Tvalwin akeTebdnen da aswavles, bor-

  blebiani urikis damzadeba, qvebis gaTla da blokebad

  dawyoba. eg kiarada, ekipaJis wevrebma maTi daxmarebiT,

  qvis mcire eklesia auges da swavleba, aTi mcnebiT daiw-

  yes, rac arc Tu ise ioli iyo. am drois ganmavlobaSi, ad-

  gilobrivebs agreTve cxovelebisa da sxva barbarosebi-

  sagan ukeT Tavdacvis mizniT, kldovan ferdobze, sac-

  xovrebeli gamoqvabulebi mouwyves, da Sig, ukeTesi pi-

  robebisaTvis wyalic gauyvanes.

  erTxel, samxreT amerikelma, veluri yurZnisagan

  romelic aq xSiri iyo, maWari daamzada da adgilobriv

  macxovreblebs miarTva... cota xanSi, maT saxeze sim-

  Tvralis elementebi SeamCnies. mere TamaSisa da cuRlu-

  tobis xasiaTzec movidnen, gansakuTrebiT qalebi aReg-

  znen, cekva TamaSebi gamarTes. maT saxeebze ukve SiSi

  aRar ikiTxeboda. maWari beladsac moewona da damzade-

  bis receptic Taviseburad CainiSna, naxatebis saSuale-

  biT.

  ase gadioda Tveebi Sromasa da xalisSi. dardi da

  gaWirveba viRas axsovda, iyo qorwilebi da drostareba.

 • 38

  magram erTxelac, erT mSvenier dRes, kosmonavte-

  bis xelsawyom, miwisZvris moaxloeba daafiqsira. ramac

  xomaldis wevrebs sazrunavi gauCina. isini ufro adgi-

  lobrivze dardobdnen vidre TavianT Tavebze, radgan,

  TviTon xomaldzec kargaT Seafarebdnen Tavs. saqme ima-

  Si iyo axla Tu, rogor aexsnaT amaTTvis da maTi bela-

  disTvis mTeli am saSiSroebis ubedureba. rom, saWiro

  iyo droebiT gasclodnen am teritorias. rom, SesaZle-

  beli iyo, mwvervalze arsebuli vulkanis sruli amof-

  rqveva. iaponeli Seecada amis axsna-ganmartebas xelebiT

  da fexebiTac, magram aman, beladis eWvi gamoiwvia da was-

  vlazec uars iyo. sxvebi ki, mis gareSe fexis moclasac

  ver gabedavdnen. did pativs scemdnen Tavis belads da

  amitom, Tumc, sxva saqmeebSi, metad Tvinierebi gax-

  ldnen.

  me vici rogorc moviqceT, Tqva, rusma,

  rogor? ikiTxa iaponelma da Tvalebi kidev uf-

  ro moWuta.

  rogor da mcire miwisZvra movuwyoT da SiSisagan

  gamogvyvebian...

  Wkvianuria, Tqva, samxreT amerikelma.

  kargi, ase vqnaT, daeTanxma xomaldis meTauri,

  xvalidanve SeudeqiT amis gakeTebas, Tu gvian ar iqneba

  yovelive es.

 • 39

  naRmi im Ramesve iqna CamontaJebuli Rrmad miwaSi.

  kvamliani SaSxanac mzad qondaT dilisaTvis asamoqme-

  deblad...

  ... da ai dilas, rogorc ki iriJraJa, biWebma Tavian-

  Ti Canafiqri aamoqmedes. mere erTi magrad yrud daibu-

  xuna, miwa karga Zalze Setortmanda, daaxloebiT 4 ba-

  liT, mere iqauroba sul gaibola, razec yvelani gareT

  gamovardnen da imis magivrad rom kosmonavtebs gahyo-

  lodnen, miwaze Camuxlebulebi xelebs vulkanis mTisken

  asavsavebdnen da maTi beladTan erTad gayvirodnen;

  abai tua... abai tua, anu RmerTo Segviwyaleo, ra-

  Rac amdagvari.

  rogorc Canda am saqmidan arafeli gamovidoda, ami-

  tom gadawyvites, saswrafod okeanemde swori gza gaeyva-

  naT, super teqnikis saSualebiT da vulkanis amofrqve-

  vis SemTxvevaSi, orive yvelganmavali amfibiebis saSua-

  lebiT, visac daiyoliebdnen, ZaliT Tu nebiT, es xalxi

  ganeridebinaT ubedurebas.

  sxva gza ara gvaqvs, Zmebo, Tqva qarTvelma.

  saeWvoa mxolod droSi rogor moeswreba es yove-

  live, magram Seni Tqmisa ar iyos, sxva gza ar gvaqvs,

  Tqva, amerikelma Statebidan.

  unda gavriskoT da aqedan fexi ar unda movicva-

  loT, Tqva, meTaurma, sami kaci xomaldze mudmivad

 • 40

  iyos. da misi usafrTxoeba uzrunvelyos, raTa, didma

  talRebma napirs ar gamoriyos...

  sami dRe da Rame elodnen kosmonavtebi naxevrad

  mZinareni, miwisZvris moaxloebas. meoTxe dRis gviani

  RamiT ki, rogorc iqna igriala, magram ra igriala; jer

  miwa SeinZra, eqvs balamde, mere ielvasaviT da mTidan

  mTeli energia cisken avarda, cecxlis enebi zarbazani-

  viT iltvoda cisken, mTa gavarvarebul, wiTel lavas

  afurTxebda.

  qarTvelma, pirvel rigSi, Tavisi coli, xolo,

  sxvebmac TavianTi qalebi yvelganmavalSi Catenes... ki-

  dev ramdenime adamiani daiyolies, garda beladisa da mi-

  si ramdenime garemocvisa. dro ki ar icdida, beladi

  darCa, Tavisi garemocviT.

  yvelganmavlebi, rogorc ki SeiZleboda swrafad

  miiwevda gayvanili gziT okeanisken, ase, ramdenime kilo-

  metri iares, sanam sanapiros miaRwies. kidev gverdiT da-

  cildnen, ufro usafrTxoebis mizniT. mxolod amis mere

  gaaCeres manqana, gadmovidnen iqidan da gayuCebulebi

  uyurebdnen Tu rogor afrqvevda drodadro mTa la-

  vebs...

  mTa mTeli Ramis ganmavlobaSi isroda Tavis Tu Se-

  iZleba ase iTqvas, boRmas. xalxi erTad idga, am sanaxao-

 • 41

  bas, mTeli Rame uyurebda. aravis sZinebia am Rames, haeri

  gogirdis suniT iyo TiTqmis gajerebuli.

  dilas, burusis magvari seri nisli iwva garSemo.

  mTa vulkanisagan damcxraliyo, mxolod Savi boli amo-

  dioda iqidan, TiTqos Cibuxs abolebso ise.

  Sua dRisaTvis, roca vulkanidan araviTari agresi-

  is niSanwyali. aRar iyo garda Savi bolisa, gadawyvites

  dabrunebuliyvnen ramdenadac SesaZlebeli iqneboda da

  Tavisi TvaliT enaxaT Tu ra moxda iq, darCa Tu ara vinme

  cocxali, an mixmareba, xom ar iyo saWiro.

  Znelad, lodebis avliT rogorc iqna mivlen im ad-

  gilas sadac adgilobrivi tomi saxlobda. midamo da ezo

  garemo, Savi fxvieri ferfliT iyo gajerebuli, xexils

  totebi Camomtvreoda. irgvliv samarisebuli siCume su-

  fevda. kaciSvilis WaWaneba ar ismoda. mere im qvabulisa-

  ken aixedes, ekipaJis wevrebma rom gamoTxares da hoi sa-

  ocrebav; kldovani gamoqvabulidan, beladi Tavis xal-

  xTan erTad SeyuJuliyvnen da iqidan gamuruli maimune-

  biviT iWyitebian, xmasac ki ar gamoscemen. etyobodaT

  rom, momxdaris gamo, jer kidev SokSi iyvnen. maT danax-

  vaze, sixarulisagan yvelam yiJina morTo. ekipaJis wev-

  rebsac ise eamaT, TiTqos maTi ojaxis wevrebi yofiliy-

  vnen.

  amaT rom vuyureb, iseTi gancda maqvs, TiTqos ba-

  buaCemi miyurebs da Cumad damcinis, Tqva, Turqmenma.

 • 42

  mere isev moiyares yvelam erTad Tavi. visac dam-

  wvroba qonda miRebuli, malamoTi dauames. xolo, vinc

  isev SokSi iyo, damawynarebliT umkurnales.

  ramdenime dRis mere ferflis gawmendac daamTav-

  res, mTel moedanze rom iyo modebuli. nel-nela yvela-

  feri Tavis adgilas lagdeboda, dangreuli qoxebi

  kvlav aaSenes.

  mogvianebiT, roca rusma da qarTvelma Sveulmfre-

  niT midamos daTvalierebis mizniT vulkanur mTas Semo-

  ufrines, aRmoCnda rom, is veluri agresori tomi, rom-

  lebic maSin Tavs daesxa mezobel toms, sul Camwvariyo

  da irgvliv arc cxovelebisa Tu frinvelebis niSanwyali

  ar Canda. anu, lava agresori tomis mxares Caqceuliyo.

  alag-alag, tyis masivebs cecxli wahkidebodaT, magram,

  wvimebma rogorc es iq xSirad icis, xanZrebi nel-nela

  sul daazro.

  mogvianebiT, astronavtebma civi vulkanuri lavi-

  dan sinjebi aiRes da gadarCenilebma, gadarCenis aRsa-

  niSnavad erTi kargi koncerti moawyves da gadawyvites,

  simamacis gamo, beladisaTvis didi qvis Zegli daedgaT,

  mtrebis gulis gasaxeTqad.

  axla mTeli am midamoebis baton-patroni, Tu SeiZ-

  leba ase iTqvas, vulkanis wyalobiT, es mSvidobiani to-

  mi iyo da igi namdvilad ganviTarebasa da gamravlebas

 • 43

  imsaxurebda, rasac cxovelebisagan gansxvavebiT maTi

  axali tradiciebi, moqnili ena da TiTebi ganapirobebda.

  *

  samwuxarod, kosmonavtebis misia, or TveSi iwure-

  boda. mTeli es darCenili Tveebi, kosmonavtebma am gan-

  viTarebadi xalxis daxmarebasa da planetis geo struq-

  turis SeswavlaSi gaatares. rac mTavaria, misiam adgi-

  lobrivebs, cxenis moTviniereba da zed jiriTi aswavla.

  Znelad magram mainc daaintereses agreTve, im ucnauri

  Txa-Zroxis moTviniereba da mowvela, rom araferi

  vTqvaT, Cais smasa da mzesumziris zeTisagan saWmlis

  damzadebaze, romlis Seswavlac, qarTvelma aiRo Tavis

  Tavze.

  pirvelad vxedav, qmari cols saWmelis keTebas as-

  wavlideso, xumrobdnen biWebi.

  yvelam Tavis cols unda aswavlos, miugebda igi.

  kargi urTierToba Camoyalibda agreTve, ekipaJis

  wevrebsa da bavSvebs Soris; maTTan erTad TamaSobdnen

  burTs, umzadebdnen sabavSvo Svildisrebs, aseirnebdnen

  avtomobiliT, daumzades patara urika, romelsac dide-

  bic sixaruliT daagorebdnen. iaponelma, moedanze

  eleqtro ganaTeba mouwyo, romelic martivad dasateni

  iyo; meqanikuri wnevis SeqmniT ori qimiuri nivTiereba

  dens gamoimuSavebda, helio naTuris asanTebad... kidev,

 • 44

  teritorias qvis mtkice sacxovrebeli nagebobebi Sehma-

  tes, romlebSic TavianT colebTan siamovnebiTY cxov-

  robdnen. agreTve SemogarenSi cxovelebis dasaWeri or-

  moebi gaumravles.

  xolo, roca 8 Tviani samSvidobo misia mTlad amoi-

  wura da ekipaJi Cvens planetaze unda dabrunebuliyo,

  biWebs moewyinaT, saxeebi daudardiandaT.

  didi siamovnebiT davrCebodi kidev rom SeiZle-

  bodes, Tqva, qarTvelma mowyeniT.

  eh, mec, amoixvneSa, Turqmenma.

  mec,

  mec,

  mec,

  mec, magram modiT es Tqveni ocneba sxva drois-

  Tvis gadavdoT, Tqva, Sveicarielma, xomaldis meTaur-

  ma, kargaT iciT win kidev ra didi sakeTebeli gvelis.

  sanam Sin davbrundebiT, am varskvlavis Tanamgzavrebs

  unda gadavuRoT suraTebi da kidev vin icis ra, ase rom,

  mzadeba daiwyeT, zeg Rame, am xalxis TandaswrebiT, pla-

  netas vtovebT.

  *

  ekipaJma mzadeba daiwyo: planetis niadagidan aRe-

  buli masalebs specialur konteinerSi awyobdnen da Zi-

  riTad xomaldSi moxerxebulad alagebdnen. gadaRebul

 • 45

  Zvirfas masalebs Tavis adgilas aTavsebdnen. Semowmda,

  uswrafesi rotori da xomaldis magnito-gravitaciuli

  velebi. aseve girovertikali da sxvebi...

  amasobaSi, kosmosuri xomaldis startis dRec mo-

  vida. adgilobriv xalxTan damSvidobeba Zalze STambeW-

  davi gamodga; uyurebdnen erTmaneTs da sinanulisgan

  veraviTar xmas ver iRebdnen. gulis siRrmeSi yvelas si-

  amtkbilobiT gatarebuli epizodebi agondeboda, Tumca

  Cveni planetac enatrebodaT. raRac momentSi, qarTvel-

  ma iq darCena gadawyvita, magram biWebs xom ver miatoveb-

  da, saqmes ver uRalatebda.

  startamde, kosmonavtebma kidev aCuqes samaxsov-

  rod TavianTi nivTebi. am xnis ganmavlobaSi, zog-zogi-

  erTeb,s colebi dauorsuldaT, rac gulis siRrmeSi did

  sixaruls iwvevda. bolos kosmonavtebi adgilobrivebs

  kvlav Casvlas dapirebdnen da ekipaJi Tavis misiis das-

  rulebas Seudga...

  Sua Ramisas, xomaldma starti aiRo, kosmosSi aiW-

  ra, planetas Semouara, kosmosuri aCqarebiT daitvirTa

  da miwisken gamoemgzavra.

  gzadagza, rogorc dagegmili iyo, sxva Tanamgzav-

  rebs rac SeiZleba axlos Caufrines, Semouares da sura-

  Tebi gadauRes, romlebzec sicocxlis araviTari niSan-

  wyali ar Canda. agreTve gzadagza, kosmosis kopirebasa

  da axali asteroidebis da maTi moZraobis koordinacie-

 • 46

  bis asaxvas akeTebdnen, romlebsac Semdeg, Sin dabrune-

  bisas, ufro kargad gamoTvlidnen warmoadgenda Tu ara

  igi raime saSiSroebas da saWiro iqneboda misi afeTqeba

  Tu mimarTulebis Secvla an romelime usicocxlo pla-

  netisaTvis Sejaxeba da sicocxlis raime niSanwyalis

  Seqmna, rogorc es, wina saukuneebSi, warmatebiT gakeT-

  da, mzis sistemaSi.

  ekipaJma, Tu ar CavTvliT patara eqscesebs, (zogi-

  erTi gadaiRala da sanam dedamiwas miaRwevdnen manamdis

  (liturgiuli) Zili arCia) Tavisi misia brwyinvaled Se-

  asrula da xomaldi Cvens planetaze, okeaneSi mSvidobi-

  anad daeSva.

  kosmosur centrSi, egreTwodebul `SesaniSnav Svi-

  deuls~ zar-zeimiT daxvdnen.

  * * *

  Semdeg mogvianebiT, roca ukve sakmao dro gava da

  Cvens ekipaJis wevrebs asaki daematebaT, Seikribebian Tu

  martoni iqnebian, yovelTvis gauelvebT fiqri, `netavi

  iq ra xdeba? rogor arian, gamravldnen Tu ara xalxi,

  mSvidobaa Tu ara, momavali Taoba ras Svreba?... beladi

  cocxalia Tu ara? iqneb davrCeniliyavi?~... da aTasi

  ram...

 • 47

  ise, ra aris adamianis buneba, wamoscda erTxel

  erT-erT maTgans, Sekrebisas, iq viyaviT, aqauroba gve-

  natreboda, aq varT da iqaurobas vnatrobT.

  wasvla ver moxerxda, Tqva meorem, magram iqneb

  momavalma Taobam gaagrZelos Cveni saqme, iqneb Cavidnen

  da xangrZlivi muSaoba gawion.

  amin, Tqva mesamem RmerTma yvelas xeli mou-

  marTos karg saqmeSi.

  Zmebo, ager ukve ocdaxuTi weli gavida mas mere,

  TiTqmis saiubileo welia, minda kidev erTxel gavixse-

  noT iqauri ambebi, Tqva, amerikelma Statebidan a, ras

  ityviT?

  erT sasacilo epizods gagaxsenebT axlave,

  Tqva, samxreT amerikelma, gaxsovT, tomis xalxs pirve-

  lad dinamikidan rok koncerti rom movuwyveT... gaxsovT

  maTi gancvifrebuli SeSfoTebuli saxeebi? icinoda,

  samxreT amerikeli.

  mere xom kargad mieCvien, Tqva qarTvelma, ki-

  dev surdaT mosmena, zogi acekvda kidec, gaxsovT...?

  is Tu gaxsovT, patara martorqis Svili rom mo-

  cunculda Tavis fexiT, eSvebianma Cxubisas mSobeli rom

  moukla. velurebs SeWma undodaT. me gadavarCine, jiga-

  ri, ambobda, Turqmeni, isev tyeSi gavapare.

 • 48

 • 49

  amden laparaks, ager disketa da Tavidan gadavav-

  loT Tvali, guls mogvefineba, Tqva iaponelma da vi-

  deo disketa kidev erTxel CarTo.

  karga xans uyurebda ekipaJis wevrebi iq, siamtkbi-

  lobiT gatarebul odiseas... zogs Tvalze cremlic mi-

  adga... mogonebebi gvianobamde gagrZelda, minamde sanam

  sarkmlidan, planeta venera Tavisi mSvenierebiT ar

  gamoCnda, gamoCnda rogorc Cveni droisa da sivrcis

  gzajvaredinze ganaxlebuli binadari, rogorc

  Semoqmedebis sikaSkaSe.

 • 50

 • 51

  ioseb (soso) SoTas-Ze tabiZe

  kosmosuri odisea 3001

  fantastikuri moTxroba

  mxatvroba: avtorisa.

  Ioseph Tabidze

  Cosmic Odyssey 3001

  gadaeca dasabeWdad 09.11.09 w.

 • 52

  gamomcemloba `universali~

  Tbilisi, 0179, i. WavWavaZis gamz. 19, : 22 36 09, 8(99) 17 22 30

  E-mail: [email protected]