kpc nowelizacja

  • View
    208

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of kpc nowelizacja

USTAWAz dnia 16 wrzenia 2011 r.

o zmianie ustawy Kodeks postpowania cywilnego oraz niektrych innych ustaw[1][2]

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pn. zm.[3])) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) art. 3 otrzymuje brzmienie: Art. 3. Strony i uczestnicy postpowania obowizani s dokonywa czynnoci procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawa wyjanienia co do okolicznoci sprawy zgodnie z prawd i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawia dowody.; 2) art. 5 otrzymuje brzmienie: Art. 5. W razie uzasadnionej potrzeby sd moe udzieli stronom i uczestnikom postpowania wystpujcym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa niezbdnych poucze co do czynnoci procesowych.; 3) w art. 6 dotychczasow tre oznacza si jako 1 i dodaje si 2 w brzmieniu: 2. Strony i uczestnicy postpowania obowizani s przytacza wszystkie okolicznoci faktyczne i dowody bez zwoki, aby postpowanie mogo by przeprowadzone sprawnie i szybko.; 4) art. 8 otrzymuje brzmienie: Art. 8. Organizacje pozarzdowe, ktrych zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej, mog dla ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcz postpowanie oraz wzi udzia w toczcym si postpowaniu.; 5) w art. 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) o prawa majtkowe, w ktrych warto przedmiotu sporu przewysza siedemdziesit pi tysicy zotych, oprcz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielnoci majtkowej midzy maonkami, o uzgodnienie treci ksigi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postpowaniu upominawczym,;

6) art. 34 otrzymuje brzmienie: Art. 34. Powdztwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treci, o zmian umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwizanie lub uniewanienie, a take o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy mona wytoczy przed sd miejsca jej wykonania. W razie wtpliwoci miejsce wykonania umowy powinno by stwierdzone dokumentem.; 7) art. 54 otrzymuje brzmienie:

Art. 54. Przepisy niniejszego dziau stosuje si odpowiednio do wyczenia referendarza sdowego, awnika, jak rwnie innych organw sdowych oraz prokuratora. Wniosek o wyczenie referendarza sdowego oraz awnika sd rozstrzyga zgodnie z przepisami poprzedzajcymi, a wniosek o wyczenie pozostaych osb przekazuje odpowiedniemu organowi nadrzdnemu.; 8) w czci pierwszej w ksidze pierwszej tytu III otrzymuje brzmienie: Tytu III. Organizacje pozarzdowe Art. 61. 1. Organizacje pozarzdowe w zakresie swoich zada statutowych mog, za zgod osoby fizycznej wyraon na pimie, wytacza powdztwa na jej rzecz w sprawach o: 1) alimenty; 2) ochron rodowiska; 3) ochron konsumentw; 4) ochron praw wasnoci przemysowej; 5) ochron rwnoci oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezporednie lub porednie zrnicowanie praw i obowizkw obywateli. 2. W sprawach wymienionych w 1 organizacje pozarzdowe w zakresie swoich zada statutowych mog, za zgod osoby fizycznej wyraon na pimie, przystpi do niej w toczcym si postpowaniu. 3. Za zgod przedsibiorcy bdcego osob fizyczn, wyraon na pimie, organizacja pozarzdowa, ktrej jest on czonkiem, moe na jego rzecz wytoczy powdztwo lub przystpi do niego w toczcym si postpowaniu w sporze z innym przedsibiorc o roszczenia wynikajce z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. 4. Do pozwu lub pisma obejmujcego przystpienie organizacja pozarzdowa docza wyraon na pimie zgod osoby fizycznej. Art. 62. 1. Do organizacji pozarzdowych wytaczajcych powdztwa na rzecz osb fizycznych stosuje si odpowiednio przepisy o prokuratorze wytaczajcym powdztwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjtkiem art. 58 zdanie drugie. 2. Do przystpienia organizacji pozarzdowych do strony w toczcym si postpowaniu stosuje si odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, do ktrej nie maj odpowiedniego zastosowania przepisy o wspuczestnictwie jednolitym. Art. 63. Organizacje pozarzdowe wymienione w artykuach poprzedzajcych, ktre nie uczestnicz w sprawie, mog przedstawia sdowi istotny dla sprawy pogld wyraony w uchwale lub w owiadczeniu ich naleycie umocowanych organw.; 9) art. 633 otrzymuje brzmienie: Art. 633. W sprawach o ochron konsumentw powiatowy (miejski) rzecznik konsumentw moe wytacza powdztwa na rzecz obywateli, a take wstpowa, za zgod powoda, do postpowania w tych sprawach w kadym jego stadium.; 10) w art. 64 uchyla si 2; 11) w art. 65 1 otrzymuje brzmienie: 1. Zdolno do czynnoci procesowych (zdolno procesow) maj osoby fizyczne posiadajce pen zdolno do czynnoci prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w art. 64 11.;

12) w art. 67 1 otrzymuje brzmienie: 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w art. 64 11, dokonuj czynnoci procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do dziaania w ich imieniu.; 13) w art. 89 1 otrzymuje brzmienie: 1. Penomocnik jest obowizany przy pierwszej czynnoci procesowej doczy do akt sprawy penomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis penomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a take radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa mog sami uwierzytelni odpis udzielonego im penomocnictwa oraz odpisy innych dokumentw wykazujcych ich umocowanie. Sd moe w razie wtpliwoci zada urzdowego powiadczenia podpisu strony. Zdania pierwszego nie stosuje si w przypadku dokonania czynnoci procesowej w elektronicznym postpowaniu upominawczym, jednak penomocnik powinien powoa si na penomocnictwo, wskazujc jego dat, zakres oraz okolicznoci wymienione w art. 87.; 14) w art. 125: a) 2 otrzymuje brzmienie:

2. Jeeli przepis szczeglny tak stanowi, pisma procesowe wnosi si na urzdowych formularzach., b) dodaje si 21 w brzmieniu: 21. Jeeli przepis szczeglny tak stanowi, pisma procesowe wnosi si za pomoc systemu teleinformatycznego obsugujcego postpowanie sdowe (drog elektroniczn). Jeeli przepis szczeglny przewiduje, e pisma wnosi si wycznie drog elektroniczn, pisma niewniesione t drog nie wywouj skutkw prawnych, jakie ustawa wie z wniesieniem pisma do sdu., c) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory i sposb udostpniania stronom urzdowych formularzy, o ktrych mowa w 2, odpowiadajcych wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczeglnym wymaganiom postpowania, w ktrym maj by stosowane, oraz zawierajcych niezbdne pouczenia dla stron, co do sposobu ich wypeniania, wnoszenia i skutkw niedostosowania pisma do tych wymaga, uwzgldniajc, e urzdowe formularze powinny by udostpniane w siedzibach sdw oraz bezpatnie w sieci Internet w formie pozwalajcej na dogodn edycj treci formularza., d) dodaje si 31 w brzmieniu: 31. Minister Sprawiedliwoci, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw informatyzacji, okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb wnoszenia pism procesowych drog elektroniczn, majc na wzgldzie skuteczno wnoszenia pism, szczeglne wymagania postpowa obsugiwanych przez system teleinformatyczny oraz ochron praw osb wnoszcych pisma., e) uchyla si 4; 15) art. 127 otrzymuje brzmienie: Art. 127. W pismach procesowych majcych na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) naley poda zwile stan sprawy, wypowiedzie si co do twierdze strony przeciwnej i dowodw przez ni powoanych, wreszcie wskaza dowody, ktre maj by przedstawione na rozprawie, lub je zaczy. W pismach przygotowawczych strony mog wskazywa podstawy prawne swoich da lub wnioskw.; 16) w art. 1301 uchyla si 3; 17) w art. 139 po 1 dodaje si 11 w brzmieniu: 11. Pismo zoone w placwce pocztowej operatora publicznego lub innego operatora pocztowego moe zosta odebrane take przez osob upowanion na podstawie penomocnictwa pocztowego do

odbioru przesyek pocztowych, o ktrym mowa w przepisach okrelajcych warunki wykonywania powszechnych usug pocztowych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z pn. zm.[4])).; 18) w art. 153: a) po 1 dodaje si 11 w brzmieniu: 11. Sd na wniosek strony zarzdza odbycie posiedzenia lub jego czci przy drzwiach zamknitych, gdy mog by ujawnione okolicznoci stanowice tajemnic jej przedsibiorstwa., b) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Sd moe ponadto zarzdzi odbycie posiedzenia lub jego czci przy drzwiach zamknitych na wniosek strony, jeeli podane przez ni przyczyny uzna za uzasadnione lub jeeli roztrzsane by maj szczegy ycia rodzinnego. Postpowanie dotyczce tego wniosku odbywa si przy drzwiach zamknitych. Postanowienie w tym przedmiocie sd ogasza publicznie.; 19) w art. 158 2 otrzymuje brzmienie: 2. Jeeli przebiegu posiedzenia nie utrwala si za pomoc urzdzenia rejestrujcego dwik albo obraz i dwik, protok sporzdzony pisemnie powinien, oprcz danych i okolicznoci okrelonych w 1, zawiera wnioski oraz twierdzenia stron, udzielone pouczenia, a take wyniki postpowania dowodowego oraz inne okolicznoci istotne dla przebiegu posiedzenia; zamiast podania wnioskw i twierdze mona w protokole powoa si na pisma przygotowawcze.; 20) w art. 174: a) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) jeeli postpowanie dotyczy masy upadoci i ogoszono upado z moliwoci zawarcia ukadu, a strona pozbawiona zostaa prawa zarzdu mas upadoci, albo ogoszono upado obejmujc likwidacj majtku strony;, b) 3 otrzymuje brzmienie: 3. W wypadku, o ktrym mowa w 1 pkt 4, sd wezwie syndyka albo zarzdc masy upadoci do wzicia udziau w sprawie, a jeeli syndyk albo zarzdca moe odmwi wstpienia do postpowania, sd wyznaczy mu odpowiedni termin do zoenia owiadczenia. Niezoenie w terminie owiadczenia co do wstpienia do postpowania uwaa si za odmow wstpienia.; 21) w art. 180 w 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) w razie ogoszenia upadoci strony z chwil zgoszenia si lub wskazania syndyka albo zarzdcy masy upadoci, a jeeli syndyk albo zarzdca moe odmwi wstpienia do postpowania z chwil zoenia przez niego owiadczenia; w przypadku odmowy wstpienia do postpowania przez syndyka albo