kpc opracowanie

 • View
  73

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of kpc opracowanie

 • WYKAZ ZAGADNIEO EGZAMINACYJNYCH DOTYCZCYCH POSTPOWANIA

  CYWILNEGO.

  1. Pojcie postpowania cywilnego i pojcie sprawy sdowej ( w ujciu materialnym i

  formalnym).

  Postpowanie cywilne zesp norm prawnych regulujcych sposb postpowania w sprawach

  cywilnych (art. 1 k.p.c) o dwojakim charakterze:

  pierwszym materialnym - do ktrego zalicza si sprawy wynikajce ze stosunkw z zakresu prawa

  cywilnego, rodzinnego i opiekuczego oraz prawa pracy,

  drugim formalnym - w ktrego zakres wchodz sprawy rozpoznawane wedug przepisw kodeksu

  postpowania cywilnego - z mocy przepisw zawartych bd w tym kodeksie (np. sprawy z zakresu

  ubezpiecze spoecznych - art. 459 i 477 ze znaczkiem 8 k.p.c, sprawy z zakresu przepisw o

  przedsibiorstwach pastwowych i samorzdzie zaogi przedsibiorstwa pastwowego - art. 691 ze

  znaczkiem k.p.c), bd te w innych ustawach (np. ustawa z dnia 29 wrzenia 1986 r. - prawo o aktach

  stanu cywilnego).

  2. Systematyka postpowania cywilnego przyjta W KPC. Rodzaje postpowao.

  Rodzaje postpowa

  Odwoujc si do kodeksu postpowania cywilnego, postpowanie mona podzieli na:

  a) rozpoznawcze (cz pierwsza KPC) jest to ten rodzaj postpowania, kiedy sprawa jest rozpoznawana i

  rozstrzygana,

  b) zabezpieczajce (cz druga KPC) spenia funkcj zabezpieczenia realizacji orzeczenia,

  c) egzekucyjne (cz trzecia KPC) suy urzeczywistnieniu praw i obowizkw poprzez przymusowe ich

  wykonanie,

  d) midzynarodowe (cz czwarta KCP) reguluje midzynarodowe postpowanie cywilne.

 • 3. Przesanki procesowe postpowania cywilnego. Podzia na przesanki dotyczce:

  stron, sdu oraz przedmiotu ( sprawy). Skutki braku i naprawienie brakw w

  zakresie przesanek

  procesowych.

  Przesanki procesowe dotyczce sdu

  Do przesanek dotyczcych sdu zalicza si okolicznoci, ktre zwizane s z kompetencj sdu do rozpoznania

  i rozstrzygnicia danej sprawy.

  Nale do nich:

  1. droga sdowa (art. 2 k.p.c.) to kompetencja sdw powszechnych do rozpoznawania spraw

  cywilnych;

  2. sprzeczno skadu sdu z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.) wystpienie tej przesanki

  skutkuje niewanoci postpowania;

  3. sprawa rozpoznana zostaa przez sdziego, ktry podlega wyczeniu z mocy ustawy (art. 379 pkt 4

  k.p.c.) wystpienie tej przesanki skutkuje niewanoci postpowania;

  4. niewaciwo sdu rejonowego w sprawie, w ktrej sd okrgowy jest waciwy bez wzgldu na

  warto przedmiotu sporu (art. 379 pkt 6 k.p.c.);

  5. waciwy tryb postpowania (art. 201-202 k.p.c.) przewodniczcy obowizany jest bada w jakim

  trybie sprawa powinna by rozpoznana;

  6. waciwo sdu (art. 200 i 202 z wyjtkiem art. 379 pkt 6 k.p.c.) w przypadku, gdy sd stwierdzi

  swoj niewaciwo obowizany jest przekaza spraw sdowi waciwemu;

  7. jurysdykcja krajowa (art. 1097 1116 k.p.c.) wskazuje sprawy z zakresu prawa cywilnego

  podlegajce waciwoci sdw polskich;

  8. zapis na sd polubowny (art. 1157 i 1161 w zw. z art. 1165 k.p.c.) jest to umowa stron, ktra

  poddaje wyniky lub mogcy wynikn w przyszoci spr z oznaczonego stosunku prawnego pod

  rozstrzygnicie sdu polubownego.

  Przesanki procesowe dotyczce stron

  Przesanki procesowe, ktre dotycz stron postpowania s nastpujce:

  1. zdolno sdowa (art. 64 k.p.c.) to zdolno do bycia stron w procesie;

  2. zdolno procesowa (art. 65 k.p.c.) to zdolno do dokonywania samodzielnie lub przez

  przedstawiciela czynnoci procesowych wobec sdu;

  3. brak waciwej reprezentacji po stronie powoda (art. 379 pkt 2) przesanka ta zachodzi wwczas,

  gdy za powoda niemajcego zdolnoci sdowej lub procesowej nie dziaa podmiot uprawniony do jego

  reprezentowania;

  4. brak w skadzie organw jednostki organizacyjnej bdcej powodem brak ten skutkuje

  niemoliwoci podejmowania czynnoci procesowych w imieniu tej jednostki organizacyjnej;

  5. kaucja aktoryczna (art. 1119 k.p.c.) suy ona zabezpieczeniu kosztw procesu; obowizany jest ni

  wnie na danie pozwanego powd, ktry nie ma miejsca zamieszkania lub zwykego pobytu albo

  siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej;

  6. immunitet dyplomatyczny (art. 1111 k.p.c.) osoby posiadajce ten immunitet nie mog by

  pozywane przed sdem polskim.

 • Przesanki procesowe dotyczce przedmiotu sprawy

  Przesanki procesowe, ktre dotycz przedmiotu sprawy to:

  1. zawiso sporu (lis pendens) (art. 379 pkt 3, art. 192 pkt 1 k.p.c.) przesanka ta uniemoliwia

  ponowne wytoczenie powdztwa w stosunku do przedmiotu, co do ktrego postpowanie jest ju w

  toku przed tym samym lub innym sdem;

  2. powaga rzeczy osdzonej (res iudicata) (art. 379 pkt 3, art. 366 k.p.c.) przesanka ta uniemoliwia

  ponowne rozpoznanie sprawy, ktra zostaa ju rozstrzygnita.

  Przesanki procesowe bezwzgldne i wzgldne

  Istnienie bezwzgldnej przesanki procesowej skutkuje bezwzgldn niedopuszczalnoci wszczcia i

  merytorycznego rozpoznania sprawy przez sd (np. powaga rzeczy osdzonej, brak jurysdykcji krajowej).

  Przesanki te sdobowizany jest bra pod uwag z urzdu w kadym stanie sprawy. Ponadto nie podlegaj one

  konwalidacji. Stwierdzenie przez sd istnienia takiej przesanki powoduje odrzuceniem pozwu. Natomiast

  rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia mimo wystpowania przesanek procesowych o charakterze

  bezwzgldnym stanowi podstaw stwierdzenia niewanoci postpowania.

  Z kolei wzgldne przesanki procesowe uwzgldniane s przez sd nie z urzdu, lecz na zarzut lub wniosek

  pozwanego, a take takie, ktrych braki mog by uzupenione przez strony lub sd w terminie okrelonym (np.

  kaucja aktoryczna, zdolno procesowa).

  Przesanki procesowe pozytywne i negatywne

  Wystpowanie pozytywnych przesanek procesowych skutkuje merytorycznym rozpoznaniem sprawy (np. droga

  sdowa, zdolno sdowa). Natomiast konsekwencj istnienia negatywnych przesanek procesowych jest

  przeszkoda w rozpoznaniu sprawy (np. powaga rzeczy osdzonej, zapis na sd polubowny).

  4. Uczestnicy postpowania cywilnego : strona , uczestnik postpowania

  nieprocesowego, podmioty na prawach stron.

  Strona procesu cywilnego powd lub pozwany. Proces cywilny charakteryzuje si dwustronnoci.

  Oznacza to, e w procesie cywilnym wystpuj zawsze dwie i tylko dwie strony, choby po

  ktrejkolwiek z nich wystpowao wicej ni jeden podmiot wspuczestnictwo procesowe. Po jednej ze

  stron procesu wystpuje powd (strona czynna), po drugiej za stronie pozwany (strona bierna).

  W postpowaniu nieprocesowym nie ma stron procesowych - s uczestnicy postpowania o

  identycznym statusie procesowym (art. 510 kpc). Legitymacj do udziau w sprawie ma ten, ktrego

  praw bdzie dotyczy wynik postpowania. Sd ma obowizek z urzdu wezwa do udziau w

  postpowaniu zainteresowanego, ktry nie bierze w nim udziau.

  Podmioty na prawach strony s to podmioty, ktre maj prawa procesowe tak jak strona, ale nie

  maj w postpowaniu interesu. Nale do nich Prokurator, organizacja spoeczna, Rzecznik Praw

  Obywatelskich oraz inne podmioty. Przysuguj im prawa wynikajce z kpa oraz ustaw szczeglnych

  (np. ustawa o ochronie rodowiska- Inspekcja Ochrony rodowiska

  moe da wszczcia postpowania).

  5. Legitymacja procesowa , jej rodzaje i sposoby naprawienia brakw legitymacji

  procesowej (

  dopozwanie wg. art. 194 i n KPC).

 • Wyrni mona nastpujce rodzaje legitymacji procesowej: indywidualna i grupowa oraz materialn

  i formaln. Legitymacja procesowa indywidualna wystpuje wtedy, gdy prawo do wytoczenia

  powdztwa przysuguje jednej tylko okrelonej osobie lub wtedy, gdy powdztwo moe by wytoczone

  przeciwko jednej tylko okrelonej osobie. Tytuem przykadu osoba uprawniona do wiadczenia

  alimentacyjnego ma legitymacj procesow indywidualn. Legitymacja procesowa grupowa moe

  natomiast przysugiwa kilku osobom wskazanym w ustawie. Warte podkrelenia jest, e legitymacja

  procesowa grupowa moe mie charakter legitymacji procesowej grupowej dowolnej (osoby

  legitymowane mog wystpi wsplnie w procesie, ale rwnie dobrze kada z nich moe wystpi

  oddzielnie) lub cznej (w roli strony procesu musi wystpi kilka podmiotw (wspuczestnictwo

  konieczne).

  Legitymacja procesowa materialna przysuguje bezporednio podmiotom okrelonego stosunku

  prawnego, czyli np. wierzycielowi czy wacicielowi. Natomiast legitymacja procesowa formalna

  przysuguje osobie wykonujcej okrelon rol, ale jednoczenie nie bdcej stron danego stosunku

  prawnego.

  Brak legitymacji procesowej prowadzi w zasadzie do oddalenia powdztwa. Istniej jednak przepisy,

  ktre pozwalaj na uniknicie tak daleko idcych konsekwencji braku legitymacji w procesie. Jeeli

  bowiem okae si, e powdztwo nie zostao wniesione przeciwko osobie, ktra powinna by w sprawie

  stron pozwan, sd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie t osob do wzicia udziau w

  sprawie. Osoba wezwana do wzicia udziau w sprawie w charakterze pozwanego moe za zgod obu

  stron wstpi w miejsce pozwanego, ktry wwczas bdzie zwolniony od udziau w sprawie. Jeeli

  okae si, e powdztwo zostao wniesione nie przez osob, ktra powinna wystpowa w sprawie w

  charakterze powoda, sd na wniosek powoda zawiadomi o toczcym si procesie osob przez niego

  wskazan. Osoba zawiadomiona, ktra zgosia przystpienie do sprawy w charakterze powoda, moe

  za zgod obu stron wstpi na miejsce strony powodowej, ktra wwczas bdzie od udziau w sprawie

  zwolniona.

  6. Interwencja gwna i uboczna.

  Interwencja gwna - instytucja procesu cywilnego, dajca osobie trzeciej moliwo

  wytoczenia po