Kreativní myšlení a mentální mapy

 • View
  54

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kreativn mylen a mentln mapy. Peji hezk den Jana Ltalov jana.latalova@cmrol.cz ; 603 28 75 25. Adresa: Olomouc, Krapkova 4. Kde to asi je?. Mapa: Olomouc, Krapkova 4. K emu je vlastn mapa dobr?. . Nkres zmapovn bytu: 2+kk. Jak asi vypad jeho dispozice?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Kreativn mylen amentln mapyPeji hezk denJana Ltalovjana.latalova@cmrol.cz; 603 28 75 25

 • Adresa: Olomouc, Krapkova 4Kde to asi je?

 • Mapa: Olomouc, Krapkova 4

 • K emu je vlastn mapa dobr?

 • Nkres zmapovn bytu: 2+kkJak asi vypad jeho dispozice?

 • Zmapovn situace: Stav firemn kultury 7SStrategieSystmyStrukturaStyl vedenSchopnostiSpoluprce

 • Stav firemn kultury

 • 7 manaerskch nvyk v spnch organizacch

  VZJEMN ZVISLOSTZVISLOST OSOBNVTZSTV

  VTZSTV VE SPOLENOSTI 1.Vdy pnem situace 2.Architektem svho ivota 3.dit se prioritamiVzjemn vhodn spoluprce 4. Nejdve pochopit okol a pak se prosadit 5.Nebojme se odlinost Synergie 6.7.Brouen pily, vyhodnocen spch, pouen z nespchNEZVISLOST

 • Mapa: mch mylenek Jak uspt

 • Pehled zkladnch kreativnch technik:- Branistorming- Brainwriting- Mylenkov mapa- Disociace- Mylenkov idle- Mylenkov klobouky- Laterln mylen

 • Mylenkov mapyChcete zvit svoji produktivitu? Potebujete jednodue vyjdit svj projekt? Pouijte princip MYLENKOV MAPY.Je dleit mt pehled o detailu nebo spe o celku?

  Ideln oboj.

  K tomu je ale zapoteb pouvat vizulnch zkratek, kter nm umouj nast cel obraz danho tmatu najednou a zrove je dleit sledovat souvislosti mezi jednotlivmi stmi celku.

  Mylenkov mapy toto umouj.

 • Mentln mapyMentln mapa je nejdokonalejm organizanm nstrojem naeho mozku

  Mentln mapy mohou pomhat vmnoha smrech:plnovnrozvjen komunikanch schopnosttvoivostizvldn problmkoncentracizapamatovn siefektivnm uenvnmn

  Mentln mapy pomhaj nauit se, upodat, uskladnit informace a pirozenm zpsobem je utdit tak , abychom ke ktermkoliv znich mli okamit pstup.

 • Prvn mapaSlavnostn veee pro 4 osoby

  zky s bramborovm saltem a zmrzlinov pohr

 • DRUH MAPAIDELN PRACOVNK VUT - CV

 • Lidsk mozek a vzorce kreativityMentln mapy nm umouj:

  zvyovat rychlost mylen

  zskat nim neohranienou flexibilitu

  vyuvat tch nejvzdlenjch oblast mylen, kde se skrvaj originln pedstavy a npady.

 • BRAINSTORMING (skupinov kreativn sezen)Co je vlastn mylenkov boue?

  Z odbornho hlediska, podle pedagogickho slovnku, je mylenkov boue resp. "bouen mozku (angl. Brainstorming) jednou z technik tvoivho mylen.

  Pvodn byla tato metoda urena pro dc pracovnky, konstruktry, ekonomy, nyn m ir pouit (nap. ve vyuovn jako aktivizan prvek). Technika se opr o skupinovou diskuzi a een problm.

  Brainstorming, neboli burza npad, je technika skupinov prce, kter m formou neomezovan diskuse, s npady plnmi fantazie, vystit v kreativn mylen.

 • Aby byly k dosaen tohoto cle vytvoeny pedpoklady ji okruhem astnk, plat pro ppravu a organizaci schzky tyto zsady:- Okruh astnk by neml bt pli velik, ml by mt zhruba 4 12 osob.

  - Ml by odpovdat pokud mono irokmu spektru odbornch znalost a rznmu stupni zkuenost.

  - Hierarchick rozdly mezi astnky by nemly bt pli velik, jinak bude tok mylenek brzdn.

  - ast by mla bt dobrovoln, nebo alespo ne proti vli astnka.

  - Aby se nevytvely pedsudky, seznm se astnci s problmem teprve na vlastnm setkn.Pedem maj znt jen obecn tmatick zamen.

  - Struktura skupiny by mla bt pokud mono jednoduch: zen m na starosti lektor (modertor) a administrativu obstar zapisovatel.

  - Kad astnk se sm voln vyjadovat mylenky tzv. ltaj ve vzduchu, a tm vyvolvaj dal nov mylenky. Nkdy se v souvislosti s brainstormingem hovo o smrti mylenek.

 • Pro vlastn brainstormingovou vuku plat tato pravidla:Npady maj bt pedneny spontnn a voln, a to i kdy se zdaj neobvykl, nebo dokonce absurdn. Zapisovatel zaznamenv mylenky (bez uvdn jmen) heslovit, zpsobem viditelnm vem astnkm (nstnn tabule, aj.)

  Jde o mnostv nvrh kvantita je dleitj ne kvalita.

  Neuplatuje se autorsk prvo, vslovn je douc navazovat na nvrhy pedchozho diskutujcho (pokraovat v nich a dle rozvjet).

  Bhem jednn nesmj bt nvrhy kritizovny nebo hodnoceny. V ppad nutnosti mus zashnout modertor.

  Z dvodu navy astnk odbornci nedoporuuj sezen del ne 45 minut.

  Druh (hodnotc) st se odehrv za monho pizvn dalch/externch odbornk a provede se posouzen jednotlivch mylenek a nvrh.

 • Brainstorming je zejmna vhodn pro:vypracovn podklad pro stanoven a pro nvrhy koncepc v projektech a plnechvytvoen novho propaganho konceptusoubor opaten ke krtkodobmu zlepen podnikovch vsledk

  Pro kolitele me slouit k tzv. mylenkov rozcvice astnk kurzu.

 • BRAINWRITINGMetoda brainwriting je podobn metod brainstormnig, provd se vak psemn na jednom zasedn skupiny (bezprostedn zapisovn npad).

 • Pravidla pro brainwriting:Kad z astnk nape ti mon een zadanho problmu bhem nkolika mlo minut. Pot pedme list sousedovi. Postup opakujeme do vymizen npad.

  Metoda brainwriting spov ve vzjemnm podncovn astnk na jednom setkn vnovanm hledn novch mylenek. Pedevm je teba doshnout toho, aby mylenky byly zachyceny a dle rozvinuty, a tm aby byla zvyovna jejich kvalita.

 • Dal pednosti tto metody oproti metod brainstorming jsou:urit efektivnost dan materilnm a asovm omezenm, jako i stanovenmi pravidly o vmn mylenekpsemn zpsob vyluuje ruiv vlivy nekonench diskus a usnaduje koncentraci v etap hledn mylenek se uvnit skupiny neprojevuje napt a konfliktyproces hledn neme bt ovldn dominantnmi osobnostmi,nesml lid, kte se ostchaj pronet sv mylenky ped publikem, zde mohou sv nvrhy zaznamenvat na papr anonymn.

 • DISOCIACESpojen dvou pedem nespojitelnch dimenz mylen, nap. objeven knihtisku na principu lisu na vno.S pekonvnm barir souvis i nsledujc cvien, kdy proti sob stoj dv nae hemisfry.

 • Ne napsan slova tte je co nejrychleji:lut oranov modrern zelen ervenlut rov ervenoranov zelen bl

 • MYLENKOV IDLEMylenkov idle zaloil Walt Disney. Pi prci prochzel postupn temi odlinmi rolemi - snlka, realisty a kritika, kter clen a vdom odlioval.

  Modifikace tto cesty ke kreativnm npadm spov v naem posazen se na idli snlka, tzn. vymlet fantastick npady, hra s tm, co mon nen, vytvme odvn spojen, meme ve, jenom ne vn pemlet o problmu. Potom pesedneme na idli realisty, kdy zapojme svj rozum, zdokonalujeme npady snlka, postupujeme plnovit a rozumn, objev se pragmatinost. Nakonec pesedneme do role kritika - podrobme sv npady psn kritice, provujeme, uvaujeme, zda se vyplat npad realizovat. Co je dobr a co je nadbyten?

  Nae pemlen na jednotlivch idlch nm uke mnoh nov npady, nov cesty, nebo ns utvrd, e nic mnit nebudeme.

 • MYLENKOV KLOBOUKYJde o techniku zaloenou na podobnm principu jako mylenkov idle, s tm rozdlem, e u klobouk je podtren vznam jejich barvy: bl klobouk pedstavuje nepopsan list papru, je neutrln. erven pedstavuje teplo a ohe - co pociujete? ern klobouk pedstavuje kritiku a pochybnosti redukce chyb, lut klobouk - optimistick postoj a dal. Podstata kreativity je opt ve vmn klobouk.

 • Jak se vyznat v nepebernm mnostv kreativnch technik?Vyberte si tu, kter se pro danou situaci hod nejlpe a s chut a odvn se puste do kreativnho obohacen svho pracovnho i soukromho ivota.

 • LATERLN MYLENLaterln mylen smuje k tomu, aby se bezdn i vdom pivodil odklon od dosavadnho prbhu mylen, tj. aby se mylen zavedlo na vedlej cestu.

  Tento odklon sleduje nsledujc pozitivn inky: na problm se pohl jaksi ze strany, z novho hlediska Postup, kterm jsme se dostali do slep uliky, opustme a naskt se monost postupu lepho Laterln znamen postrann, tzn. e se pi laterlnm mylen nevzdalujeme daleko od problmu. Je to nco podobnho jako objka, kterou pouijeme pi dopravn zcp.Z hlediska didaktiky pedstavuje laterln mylen navozen specifickho zpsobu uen dosplho.Pi laterlnm mylen se peru zvolen nebo vznouc mylenkov proces a odvede se stranou. To me tento navykl mylenkov proces uvolnit, podntit intuici, a dokonce vst k novm, neekanm eenm.

 • Mylenkov mapyChcete zvit svoji produktivitu? Potebujete jednodue vyjdit svj projekt? Pouijte princip MYLENKOV MAPY.Je dleit mt pehled o detailu nebo spe o celku?

  Ideln oboj.

  K tomu je ale zapoteb pouvat vizulnch zkratek, kter nm umouj nast cel obraz danho tmatu najednou a zrove je dleit sledovat souvislosti mezi jednotlivmi stmi celku.

  Mylenkov mapy toto umouj.

 • Termn Mylenkov mapapochz od kanadskho psychologa T. Buzona. Vnoval se zven vkonnosti mozku v souvislosti se zapamatovnm vt a znak. Vsledkem byl nzor, e si poznatky ukldme do pamti ve form "trs" od eho se nakonec vyvinula grafick prava metody Mylenkovch Map. Podobn jako otisky prst je i soustava tchto "trs" vysoce individuln, protoe odr neopakovateln zvltnosti kadho lovka.

  Je oveno, e pouvnm Mylenkovch map stoup produktivita tikrt a ptkrt.

 • Mentln mapyMentln mapa je nejdokonalejm organizanm nstrojem naeho mozku

  Mentln mapy mohou pomhat vmnoha smrech:plnovnrozvjen komunikanch schopnosttvoivostizvldn problmkoncentracizapamatovn siefektivnm uenvnmn

  Mentln mapy pomhaj nauit se, upodat, uskladnit informace a pirozenm zpsobem je utdit tak , abychom ke ktermkoliv znich mli okamit pstup.

 • Zatek akademickho rokuSestavte v tmu mylenkovou mapu, kter bude odret Vai ppravu /plnovn/ na zatek novho semestru

 • Co potebuji kvytvoen mentln mapy:ist bl nelinkovan paprbarevn pera a tukymozekpedstavivost

 • 7 krok kvytvoen mentln mapyzante uprosted ikmo poloenho istho paprustedn pedstavu vyjdete obrzkem uvejte rzn barvykcentrlnmu obrzku pipojte hlavn vtve, knim vtve druh rovnvtve zakreslujme jako kivky nikoliv pmkypro kadou linku uijte jedno jednoduch klov slovo nebo slovn spojenvyobrazen pouvejte na cel ploe mapy

 • Test na hemisfrov preferenceLev hemisfraPrav hemisfraMUSK slokaENSK sloka

  vyn soudy nerozhoduje, alea rozhodujevnm barvy, e