of 19 /19
Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo KREPITEV NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE strokovno poročilo za leto 2016 dr. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor URI SOČA

KREPITEV NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE strokovno ... · 2017. 3. 23. · V okviru zaposlitvene rehabilitacije področje krepitve notranje moči uporabnikov

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KREPITEV NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE strokovno ... · 2017. 3....

 • Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo

  KREPITEV NOTRANJE MOČI

  UPORABNIKOV STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

  strokovno poročilo za leto 2016

  dr. Aleksandra Tabaj

  Vodja Razvojnega centra

  za zaposlitveno rehabilitacijo

  mag. Robert Cugelj

  Generalni direktor URI SOČA

 • 2

  Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

  Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

  Izvajalec: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

  Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo

  Linhartova 51, 1000 Ljubljana

  Naslov poročila: KREPITEV NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV

  ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE – strokovno poročilo za leto

  2016

  Vodja delovne skupine mag. Valentina Brecelj, URI SOČA

  Člani delovne skupine mag. Valentina Brecelj, URI SOČA

  mag. Andreja Švajger, URI SOČA

  Črtomir Bitenc, URI SOČA

  Bojana Fulder, URI SOČA

  Brigita Šinigoj, Integra Inštitut

  Datum izdaje poročila: 31. 12. 2016

  Izvodi: MDDSZ – Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

  URI SOČA – Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, knjižnica,

  spletna stran: http://www.ir-rs.si/sl/Razvojni_center_za_zaposlitveno_rehabilitacijo/

  Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI SOČA

  dr. Aleksandra Tabaj, vodja Razvojnega centra za zaposlitveno

  rehabilitacijo, URI SOČA

  http://www.ir-rs.si/sl/Razvojni_center_za_zaposlitveno_rehabilitacijo/

 • 3

  KAZALO VSEBINE

  UVOD ................................................................................................................................... 4

  1. MODEL KREPITVE NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV ZAPOSLITVENE

  REHABILITACIJE ............................................................................................................. 6

  3. ANALIZA VPRAŠALNIKA »KREPITEV NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV

  ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE« ............................................................................... 7

  3.1. Metodologija in opis vzorca ..................................................................................... 7

  3.2. Rezultati raziskave ................................................................................................ 10

  3.3. Analiza vprašalnika za merjenje krepitve notranje moči uporabnikov storitev

  zaposlitvene rehabilitacije ...................................................................................... 11

  3.1. Statistična značilnost razlik glede na demografske podatke po posameznih

  komponentah ........................................................................................................ 11

  3.2. Primerjava rezultatov, dobljenih v letu 2015 in 2016 .............................................. 17

  4. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ........................................................................................... 18

  V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški ali ženski slovnični obliki, so uporabljeni kot

  nevtralno poimenovanje, uporabljeni za oba spola.

  Besedilo ni lektorirano.

 • 4

  UVOD

  Notranjo moč posameznika kot kazalnik sprememb v funkcioniranju posameznika na

  različnih življenjskih področjih prepoznavajo in poudarjajo pomembne mednarodne institucije

  in dokumenti: Konvencija o pravicah invalidov, Svetovna zdravstvena organizacija, Evropska

  strategija invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir,

  evropski sistem kakovosti v socialnih storitvah EQUASS ipd.

  Krepitev notranje moči (ang. empowerment) je proces, v katerem posamezniki, organizacije

  in skupnost pridobijo nadzor nad odločitvami, ki vplivajo na njihova življenja1.

  Krepitev notranje moči je pomembna predvsem iz vidika sprejemanja avtonomnih odločitev –

  spodbuja samokontrolo, ozaveščenost in podajanje pobud, spodbuja osebno odgovornost in

  učinkovite odnose, omogoča kreativnost in inovativnost. Opolnomočenost je pomemben

  dejavnik, ki vpliva na uspešnost procesa zaposlitvene rehabilitacije. Koncept krepitve

  notranje moči odgovarja na vprašanja »Kako lahko izboljšam pot vračanja na delo?«, »Kaj

  lahko sam naredim za uspešno reševanje lastne zaposlitvene problematike?«, »Kako lahko

  izboljšam možnosti za zaposlovanje?«. Opolnomočenost omogoča večjo samostojnost pri

  iskanju in ohranitvi zaposlitve, sprejemanju lastne invalidnosti, poznavanju svojih zmožnosti

  in ovir, realnejši predstavitve sebe v odnosu do delodajalca, drugih oseb in institucij ter tudi

  prevzemanje nadzora nad lastnim življenjem in zmožnost odločanja o samem sebi

  neodvisno od drugih.

  V okviru zaposlitvene rehabilitacije področje krepitve notranje moči uporabnikov storitev

  sistematično spremljamo od leta 2013 dalje. Posamezni izvajalci zaposlitvene rehabilitacije

  so krepitev notranje moči uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije spremljali že pred

  tem, pri čemer so uporabljali različne metode. Z namenom poenotenja metod za ugotavljanje

  opolnomočenosti tako pri posameznikih kot tudi na ravni vseh uporabnikov storitev smo v

  letu 2013 pričeli razvijati vprašalnik za merjenje krepitve notranje moči uporabnikov storitev

  zaposlitvene rehabilitacije. Pri pripravi vprašalnika smo za osnovo uporabili model, ki je bil

  razvit v okviru evropskega projekta EQUAL: Request (2007)2, saj je model specifičen za

  področje zaposlovanja oseb, ki imajo težave pri iskanju in ohranitvi zaposlitve in je kot tak

  najprimernejši za prenos v slovensko okolje. V prvi pilotni fazi smo v sodelovanju z

  uporabniki storitev in strokovnimi delavci oziroma člani timov sestavili vprašalnik in preverjali

  merske karakteristike. V drugi pilotni fazi, leta 2014, smo ponovno preverjali merske

  karakteristike vprašalnika, saj je bilo v prvi pilotni fazi ugotovljeno, da vse trditve ne ustrezajo

  kriterijem dobrega psihometričnega inštrumenta in smo določene trditve izboljšali. V tretji

  pilotni fazi, leta 2015, so pri izpolnjevanju vprašalnika sodelovali vsi izvajalci ZR, namen

  izpolnjevanja pa je bil postavljanje norm. Ker gre pri tem za dolgotrajnejši proces (za

  postavljanje norm mora biti vzorec ustrezno velik), smo tudi v letu 2016 nadaljevali z

  zbiranjem podatkov.

  1 De Konig, J. (2008). Handbook for Empowering Strategies in Social Services and Vocational Rehabilitation.

  @Equip(ment). 2 Van Lierop b., Van de Ven l., Schouten M., Janssen N., Cima R. »Vrij Baan« Interim Report. iRv.

  Kenniscentrum voor revalidatie en Handicap, Hoensbroek. NL. 2003

 • 5

  Ugotavljanje zaznavanja posameznih komponent je pomembno predvsem:

  na individualni ravni z vidika načrtovanja aktivnosti, ki bodo pripomogle k večji

  opolnomočenosti posameznika z namenom večje lastne aktivnosti in sodelovanja ter

  izboljšanja upravljanja z lastnimi sposobnostmi ter tudi določanja ciljev, ki naj bi jih

  posamezen uporabnik dosegel v procesu zaposlitvene rehabilitacije,

  na skupinski ravni pa z vidika razvijanja področij storitev zaposlitvene rehabilitacije

  (na ravni mreže izvajalcev ZR), kjer se ugotavlja primanjkljaje pri vseh uporabnikih

  storitev.

 • 6

  1. MODEL KREPITVE NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV ZAPOSLITVENE

  REHABILITACIJE

  Za ustrezno načrtovanje aktivnosti/storitev, ki bodo pripomogle k večji opolnomočenosti

  uporabnikov storitev, je pomembno, da na začetku procesa opredelimo področja, ki so

  potrebna posebne obravnave (primanjkljaji). Pri tem si lahko pomagamo z vprašalnikom za

  ugotavljanje krepitve notranje moči. Za koncept krepitve notranje moči obstaja več različnih

  definicij. Skupen jim je cilj, in sicer krepitev zmožnosti posameznikov in skupin, da izboljšajo

  svoje okoliščine in prevzamejo nadzor nad svojim življenjem.

  Model krepitve notranje moči je podrobneje opisan v dosedanjih letnih poročilih (od leta 2013

  dalje) o izvedenih razvojnih nalogah »Krepitev notranje moči uporabnikov storitev

  zaposlitvene rehabilitacije«.

  Model, ki ga uporabljamo na področju zaposlitvene rehabilitacije in na njegovi osnovi

  razvijamo vprašalnik, je bil razvit v okviru evropskega raziskovalnega projekta EQUAL:

  Request (2007). Zajema 6 področij: sposobnost/občutek lastne učinkovitosti, odločanje o

  samem sebi, vpliv, pomen/smisel, sodelovanje v skupini in pozitivna identiteta/občutek o

  sebi. Profil posameznika predstavlja stopnjo posamezne komponente, kot jo zaznava

  posameznik.

  Slika 1: Komponente krepitve notranje moči

  Komponente notranje

  moči

  Sposobnost

  Odločanje o samem sebi

  Vpliv

  Pomen/ smisel

  Sodelovanje v skupini

  Pozitivna identiteta/ občutek o

  sebi

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti: gre za zaupanje v lastne sposobnosti za

  uspešno izvedbo naloge. Posamezniki z visoko stopnjo zaupanja v lastne sposobnosti si

  postavljajo relativno visoke cilje in se trudijo za njihovo realizacijo; pri delu so sistematični in

  disciplinirani ter dobro razumejo svojo osebnost.

  Odločanje o samem sebi: gre za avtonomno svobodo odločanja o lastnem življenju.

  Pomeni zmožnost prevzemanja učinkovitih in ključnih odločitev – zmožnost nadzora ali

 • 7

  vpliva na določene situacije. Posamezniki z visoko stopnjo samoodločanja poznajo svoje

  pravice in jih lahko razložijo; nimajo težav z izražanjem svojega mnenja; lahko sprejemajo

  kreativne rešitve brez omahovanja ter verjamejo, da lahko nadzorujejo ali vplivajo na

  situacijo.

  Pomen/smisel: predstavlja občutek, da so odločitve in izbire posameznika v skladu z

  njegovimi vrednotami. Gre za pomembnost, ki jo posameznik pripisuje določenim

  nalogam/aktivnostim oz. stopnjo ujemanja med značilnostmi naloge in interesi/zmožnostmi

  posameznika. Posamezniki z visoko stopnjo občutka smisla gledajo na aktivnosti v okviru

  šolanja/dela kot na zelo pomembne; vidijo delovne naloge kot pomembne in zadovoljujoče;

  na splošno radi delajo in verjamejo, da se njihovo šolanje/delo ujema z njihovimi težnjami in

  zmožnostmi.

  Vpliv: predstavlja razumevanje, da naše odločitve in izbire vplivajo na naše življenje. Gre za

  vprašanje osebnega prepričanja, ali nekdo lahko vpliva na dogajanje in rezultate. Vpliv je

  nasprotje od nemoči. Posamezniki z visoko stopnjo vpliva občutijo, da lahko sami usmerjajo

  svoje vedenje v skupini/organizaciji in vplivajo na uspeh šolanja/kariere.

  Pozitivna identiteta/občutek o sebi: predstavlja sposobnost, da se posameznik sprejme

  takšnega, kot je, tudi svojo invalidnost. Gre za samozavest oziroma za vrednost, ki jo

  posameznik pripisuje samemu sebi. Ta komponenta najverjetneje odločilno vpliva na to,

  kako uspešen je posameznik pri reševanju problemov na delovnem mestu ali v zvezi z

  invalidnostjo. Posamezniki z visokim pozitivnim občutkom o sebi imajo pozitiven pogled nase

  in njihovo delovno situacijo; so realistični pri spoprijemanju s težavami; težave ne jemljejo

  kot nekaj, kar ima odločilno vlogo na njihovo življenje, in jih ne uporabljajo kot izgovor ter

  poleg dela in kariere obravnavajo tudi ostale zadeve kot pomembne.

  Sodelovanje v skupini: gre za razumevanje posameznika, da je del skupine oziroma, da je

  njegova uspešnost lahko odvisna tudi od drugih. Posamezniki z visoko stopnjo sodelovanja

  v skupini vidijo uspeh pri šolanju/karieri kot nekaj, kar je odvisno od drugih, in vidijo potrebo

  po komunikaciji in sodelovanju z drugimi; uživajo v delu z drugimi in so pri tem uspešni;

  sodelujejo v različnih skupinskih aktivnostih ter vprašajo druge za pomoč, če jo potrebujejo,

  in pomagajo drugim.

  3. ANALIZA VPRAŠALNIKA »KREPITEV NOTRANJE MOČI UPORABNIKOV STORITEV

  ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE«

  3.1. Metodologija in opis vzorca

  Vprašalnik za merjenje krepitve notranje moči uporabnikov storitev smo pričeli razvijati v letu

  2013 na podlagi modela Vrij Baan (prva pilotna faza). Pri oblikovanju vprašalnika so

  sodelovali člani strokovnih timov in uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije. V okviru

  fokusnih skupin, posebej s strokovnimi delavci in posebej z uporabniki storitev, smo izvedli

  nabor trditev in nadalje selekcionirali tiste, ki najbolj odražajo posamezno komponento

  krepitve notranje moči. Tako smo za vsako izmed 6 komponent izbrali 10 trditev, z izjemo

  zadnje, ki je obsegala 12 trditev. Približno polovica je predstavljala pozitivno dojemanje,

  polovica pa negativno. Skupno je vprašalnik za merjenje krepitve notranje moči sestavljalo

  62 trditev. Po prvi pilotni uporabi v letu 2013 smo na podlagi ugotovitev statistične analize

  preverjanja merskih karakteristik določene trditve iz vprašalnika izvzeli, nekatere pa

 • 8

  spremenili. Druga različica vprašalnika tako obsega 46 trditev. Vsaka trditev se točkuje na

  petstopenjski Likertovi lestvici (1 – nikoli ne drži; 5 – vedno drži).

  Poleg trditev je vprašalnik sestavljen še iz demografskih podatkov (spol, starost, zakonski

  stan, bivanje, izobrazba, delovna doba, čas brezposelnosti, trajanje invalidnosti, vrsta

  invalidnosti, kraj bivanja, trajanje procesa ZR, status po zaključenem procesu ZR). Širši

  nabor demografski podatkov je uporaben predvsem pri evalvaciji na skupinski ravni: pri

  ugotavljanju povezanosti demografskih spremenljivk s posameznimi komponentami notranje

  moči. Demografski podatki ostajajo isti, kot so bili v prvi različici vprašalnika.

  Za vnos odgovorov iz vprašalnika smo posebej pripravili vnosnik z navodili za vnos in

  Excelovo tabelo.

  Vprašalnik so v prvi pilotni fazi izpolnjevali uporabniki storitev, ki so bili vključeni v proces

  zaposlitvene rehabilitacije pri 11 izvajalcih ZR. Izpolnjevanje je z namenom ugotavljanja

  zanesljivosti vprašalnika v času (re-test metoda) potekalo dvakrat: prvič je pri izpolnjevanju

  sodelovalo 162 uporabnikov storitev, drugič, tj. tri do štiri tedne po prvem izpolnjevanju, pa

  108 uporabnikov storitev, ki smo jih upoštevali pri ugotavljanju zanesljivosti vprašalnika.

  Normativni vzorec v prvi pilotni fazi (leto 2013) je sestavljalo 162 uporabnikov storitev

  (80 moških – 49 % in 82 žensk – 51 %). Starost je bila med 15 in 60 let (M = 36,13;

  SD = 10,28), povprečna starost moških je bila 33,54 let (SD = 10,11) in žensk 38,56 let

  (SD = 9,90).

  Pri izpolnjevanju vprašalnika v drugi pilotni fazi (leto 2014) so sodelovali uporabniki

  storitev, ki so bili v proces zaposlitvene rehabilitacije vključeni pri 13 izvajalcih ZR. Pri pilotni

  uporabi ni sodeloval izvajalec ZR URI SOČA, saj za merjenje sprememb pri krepitvi notranje

  moči že uporabljajo vprašalnik Vrij Baan. Tako bi izpolnjevanje dveh vprašalnikov pomenilo

  dodatno obremenitev za uporabnike storitev in strokovne delavce, poleg tega je bil numerus

  sodelujočih uporabnikov storitev pri ostalih izvajalcih ZR pri študiji ustrezen.

  Vprašalnik so uporabniki storitev izpolnjevali ne glede na to, v kateri fazi procesa

  zaposlitvene rehabilitacije so bili v času izpolnjevanja, saj je bil namen študije preverjanje

  merskih karakteristik, ne pa tudi ugotavljanje področij krepitve notranje moči. V drugi pilotni

  fazi je ravno tako kot v letu 2013 sodelovalo 162 uporabnikov storitev, pri tem opozarjamo,

  da so sodelovali drugi uporabniki storitev kot v letu 2013. Glede na rezultate statističnih

  analiz merskih karakteristik, so uporabniki v drugi fazi vprašalnik izpolnjevali le enkrat, kar

  zadošča za ponovno preverjanje merskih karakteristik.

  Stratificirano vzorčenje (tj. vzorčenje znotraj vsakega izvajalca zaposlitvene rehabilitacije)

  smo kombinirali z zaporednim (zajeti so bili vsi uporabniki zaposlitvene rehabilitacije v

  obdobju september 2013 in september 2014).

  Normativni vzorec v drugi pilotni fazi (leto 2014) je sestavljalo 162 uporabnikov storitev

  (78 moških – 51 % in 75 žensk – 49 % od tistih, ki so podali odgovor glede spola), ki so

  vključeni v proces rehabilitacije pri 13 izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije. Starost vzorca v

  drugi pilotni fazi je bila med 20 in 62 let (M = 38,00; SD = 10,25). Povprečna starost moških

  je bila 37,97 let (SD = 10,73), žensk pa 38,03 let (SD = 9,80).

 • 9

  Analiza je pokazala dobro zanesljivost vprašalnika skozi čas (Pearsonov koeficient korelacije

  pri vseh 6 komponentah večji od 0,7), zato v drugi pilotni fazi ponovno preverjanje

  zanesljivosti s to metodo ni bilo potrebno.

  Tretja pilotna faza je potekala v letu 2015, od marca 2015 do oktobra 2015. Pri

  izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo vseh 14 izvajalcev ZR oziroma 236 uporabnikov

  storitev. V vzorcu so nekoliko prevladovale ženske, in sicer je sodelovalo 55,1 % oziroma

  130 žensk in 44,9 % oziroma 106 moških.

  V letu 2016 je sledila še četrta pilotna faza, ki je potekala od maja do decembra 2016. Cilj

  letošnje raziskave je bil zbrati podatke o zaznavanju uporabnikov storitev glede lastne

  opolnomočenosti in jih primerjati s preteklimi leti. Sodelovalo je 154 uporabnikov pri

  12 izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije. Vzorec je bil povsem uravnoteženo sestavljen glede

  na spol (74 moških in 74 žensk; 2 uporabnika pa se glede spola nista opredelila).

  Za lažjo uporabo vprašalnika in izračun rezultatov smo vprašalnik pripravili tudi v

  elektronski obliki. Sodelujoči uporabniki so vprašalnik lahko izpolnjevali ali v elektronski

  obliki ali pa v papirni obliki. Pri izpolnjevanju e-vprašalnika so po koncu izpolnjevanja na

  voljo rezultati, in sicer: zbrani demografski podatki, povprečni rezultati po komponentah in

  pajkova mreža (Slika 2). ZA skupni zbir podatkov smo pripravil poseben vnosnik v Excelu.

  Slika 2: Primer izpisa rezultatov

 • 10

  3.2. Rezultati raziskave

  V nadaljevanju so predstavljeni demografski podatki sodelujočih, ki so v raziskavi sodelovali

  v letu 2016. Navedeni rezultati tako ne predstavljajo značilnosti populacije, ampak samo

  skupine uporabnikov, ki so sodelovali v raziskavi. Ker niso vsi uporabniki odgovorili na

  vprašanja o demografskih podatkih, navajamo pri posamezni postavki tudi število

  sodelujočih (N = …).

  Zakonski stan (N = 147): prevladujejo samski udeleženci (57,8 ), nekaj manj je udeležencev,

  ki živijo v (izven)zakonski skupnosti (42,2 %).

  Bivanje (N = 141): največ sodelujočih uporabnikov živi s starši in/ali brati/sestrami (43,3 %) ali

  pa s partnerjem/zakoncem in/ali otroki (40,4 %).

  Dokončana izobrazba (N = 151): največ jih je dokončalo srednjo šolo (32,5 %) in srednjo

  poklicno šolo (21,9 %). Sledijo udeleženci z dokončano osnovno šolo (14,6 %) in nižjo

  poklicno šolo (12,6 %). Najmanj je uporabnikov, ki so dokončali višjo strokovno šolo (1,3 %),

  ki imajo nedokončano osnovno šolo (3,3 %) in imajo narejeno osnovno šolo s prilagojenim

  programom (4,0 %). Visoko strokovno ali univerzitetno izobraževanje je zaključilo 9,9 %

  udeležencev. V izbranem vzorcu ni bilo nobenega, ki bi imel zaključeno katero od oblik

  podiplomskega izobraževanja.

  Delovna doba (N = 152): dobra tretjina udeležencev je brez delovne dobe (23,0 %) ali pa jo

  imajo manj kot eno leto (14,5 %). Največ udeležencev je pridobilo od 1 do 7 let delovne dobe

  (30,3 %), sledijo udeleženci z od 8 do 14 let delovne dobe (15,1 %), najmanj pa je

  udeležencev, ki so pridobili več kot 15 let delovne dobe3.

  Trajanje brezposelnosti (N = 149): v času raziskave 13,0 % udeležencev še ni bilo

  zaposlenih; največ udeležencev (24,2 %) je bilo brezposelnih več kot 6 let, od 5 do 6 let je

  3 od 15 do 21 let delovne dobe = 6,6 %

  od 29 do 37 let delovne dobe =5,9 %

  od 22 do 28 let delovne dobe = 4,6 %

 • 11

  bilo 20,1 %, od enega do dveh let 19,5 % udeležencev, od 3 do 4 let je bilo brezposelnih

  14,8 %, manj kot 1 leto pa 8,1 % udeležencev.

  Trajanje invalidnosti (N = 144): več kot dve tretjini udeležencev je invalidnost pridobilo v

  odrasli dobi (70,1 %), ostalih 29,9 % pa ob rojstvu oziroma zgodnjem otroštvu.

  Vrsta invalidnosti (N = 133): največ udeležencev v vzorcu predstavlja oseb z gibalno

  oviranostjo (28,6 %), sledijo udeleženci s težavami v duševnem zdravju (22,6 %). Nadalje so

  zastopani udeleženci z gluhoto/naglušnostjo (6,8 %), še nekoliko manj je udeležencev z

  motnjami v duševnem razvoju (5,3 %). Več različnih invalidnosti navaja 16,5 % udeležencev.

  Kraj bivanja: največ udeležencev (53,6 %) prihaja iz manjših mest (do 10.000 prebivalcev),

  25,4 % jih je iz večjih mest (nad 10.000 prebivalcev), 21,0 % pa iz Ljubljane in Maribora.

  3.3. Analiza vprašalnika za merjenje krepitve notranje moči uporabnikov storitev

  zaposlitvene rehabilitacije

  Na podlagi analize ugotavljamo, da sodelujoči uporabniki storitev v povprečju ocenjujejo

  svojo notranjo moč kot srednje visoko (povprečna ocena je 3,67)4.

  V povprečju je najvišje ocenjena komponenta »vpliv«, in sicer s povprečno oceno 3,90, kar

  pomeni, da udeleženci menijo, da njihove odločitve in izbire precej vplivajo na njihova

  življenja.

  Ostale komponente si sledijo od najvišje ocenjene komponente »odločanje o samem

  sebi« (3,62), ki ji sledijo komponente »smisel/pomen« (3,53) in »sposobnost / občutek lastne

  učinkovitosti« (3,52), kot najnižje ocenjeni pa sta komponenti »pozitiven občutek o sebi«

  (3,40) in »sodelovanje v skupini« (3,34).

  Tabela 1: Povprečne ocene po posameznih komponentah krepitve notranje moči

  Komponenta Rezultat – povprečna ocena

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,52

  Odločanje o samem sebi 3,62

  Smisel/pomen 3,53

  Vpliv 3,90

  Pozitiven občutek o sebi 3,40

  Sodelovanje v skupini 3,34

  SKUPNO 3,67

  3.1. Statistična značilnost razlik glede na demografske podatke po posameznih

  komponentah

  Preverjali smo statistično značilnost razlik glede na demografske podatke sodelujočih

  uporabnikov storitev po posameznih komponentah krepitve moči. Slednje smo opravili z

  4 podrobnejši opisi posameznih komponent krepitve moči so v poglavju 1. Model krepitve notranje moči

  uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije

 • 12

  Mann-Whitneyjevimi in Kruskal-Wallisovimi testi za neparametrične vzorce, saj se podatki ne

  porazdeljujejo normalno, v programskem okolju SPSS.

  Glede na krepitev notranje moči v celoti (in ne po posameznih komponentah) se

  statistično značilne razlike pojavljajo pri starosti in bivanju – bolj opolnomočeni se

  počutijo uporabniki v starostni skupini od 30 do 39 let in tisti, ki živijo s partnerjem

  in/ali otroci.

  Statistično značilne razlike so se pokazale glede:

  spola, in sicer imajo moški v primerjavi z ženskami nižji rezultat pri komponenti

  »vpliv«, kar pomeni, da imajo slabši občutek, da lahko sami usmerjajo svoje vedenje ter

  vplivajo na uspeh pri zaposlovanju oz. delu.

  Tabela 2: Statistično značilne razlike po spolu

  Rezultat – povprečna ocena

  Komponenta MOŠKI ŽENSKE

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,55 3,50

  Odločanje o samem sebi 3,63 3,64

  Smisel/pomen 3,65 3,69

  Vpliv 3,96 4,21

  Pozitiven občutek o sebi 3,60 3,55

  Sodelovanje v skupini 3,58 3,51

  SKUPNO 3,66 3,68

  delovne dobe – glede na delovno dobo se kažejo statistično značilne razlike pri

  komponenti »vpliv«. Uporabniki z 1 do 7 let delovne dobe v primerjavi s tistimi, ki imajo

  od 8 do 14 ter s tistimi, ki imajo od 22 do 28 let delovne dobe, v večji meri zaznavajo, da

  sami usmerjajo svoja življenja. Podobno velja tudi za skupine uporabnikov, ki so brez

  delovne dobe, imajo manj kot 1 leto delovne dobe in med 15 in 21 let delovne dobe, da

  v večji meri zaznavajo, da sami usmerjajo svoja življenja v primerjavi s skupino oseb, ki

  imajo od 22 do 28 let delovne dobe. Drugih razlik med skupinami pa ni bilo moč zaznati.

  Tabela 3: Statistično značilne razlike po delovni dobi

  Rezultat – povprečne ocene

  Komponenta Brez DD < 1 leto 1 – 7 let 8 – 14

  let 15 – 21

  let 22 – 28

  let 29 – 37

  let

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,48 3,58 3,53 3,58 3,39 3,53 3,56

  Odločanje o samem sebi 3,61 3,69 3,71 3,39 3,71 3,50 3,76

  Smisel/pomen 3,57 3,97 3,64 3,60 3,64 3,53 3,78

  Vpliv 4,06 4,14 4,28 3,86 4,13 3,53 4,03

  Pozitiven občutek o sebi 3,57 3,73 3,63 3,53 3,47 3,25 3,53

  Sodelovanje v skupini 3,58 3,83 3,51 3,52 3,41 3,27 3,31

  SKUPNO 3,64 3,82 3,72 3,58 3,62 3,44 3,66

 • 13

  vrste invalidnosti – glede na vrsto invalidnosti se statistično značilne razlike pojavljajo

  pri komponentah »smisel/pomen« in »vpliv«. Uporabniki z možganskimi poškodbami

  imajo dosti manjši občutek, da so odločitve in njihove izbire v skladu z njihovimi

  vrednotami kot pa gibalno ovirani, slepi in slabovidni, uporabniki s težavami v duševnem

  zdravju ter uporabniki s kombiniranimi motnjami. Podobno velja za gluhe in naglušne

  uporabnike, ki imajo dosti manjši občutek, da so odločitve in njihove izbire v skladu z

  njihovimi vrednotami kot pa gibalno ovirani, uporabniki s težavami v duševnem zdravju,

  slepi in slabovidni ter uporabniki s kombiniranimi motnjami. Uporabniki z možganskimi

  poškodbami imajo večji občutek, da lahko sami usmerjajo svoje vedenje v skupini kot pa

  uporabniki z motnjami v duševnem zdravju. Gibalno ovirani uporabniki in uporabniki z

  mišično-skeletnimi boleznimi bolj zaupajo v lastne sposobnosti kot pa osebe s težavami

  v duševnem zdravju.

  Tabela 4: Statistično značilne razlike po vrsti invalidnosti

  Rezultat – povprečne ocene5

  Komponenta gib. ovir.

  možg. pošk

  Miš-skel

  TDZ SS G/nagl MDR komb ost

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,59 3,66 3,89 3,66 3,79 3,16 3,43 3,23 3,40

  Odločanje o samem sebi 3,65 3,85 4,09 3,76 3,45 3,44 3,46 3,43 3,59

  Smisel/pomen 3,67 2,97 3,82 3,69 4,19 3,29 3,67 3,68 3,48

  Vpliv 4,19 4,40 4,07 4,10 4,33 3,76 3,82 3,93 4,05

  Pozitiven občutek o sebi 3,62 3,69 3,64 3,60 3,63 3,42 3,59 3,21 3,73

  Sodelovanje v skupini 3,60 3,28 3,97 3,52 3,77 3,17 3,57 3,44 3,42

  SKUPNO 3,72 3,64 3,91 3,72 3,86 3,37 3,59 3,49 3,61

  trajanja invalidnosti – glede na trajanje invalidnosti se statistično značilne

  razlike pojavljajo pri komponentah »odločanje o samem sebi«. Uporabniki, ki

  so postali invalidi že v odrasli dobi, v večji meri verjamejo, da lahko

  nadzorujejo in vplivajo na situacijo ter nimajo tolikšnih težav z izražanjem

  svojega mnenja kot pa tisti uporabniki, ki so invalidi že od rojstva.

  5 gib. ovir – gibalna oviranost

  možg. pošk. – možganska poškodba

  miš-skel – mišično-skeletne bolezni

  TDZ – težave z duševnim zdravjem

  SS – slepi in slabovidni

  G/nagl – gluhi in naglušni

  MDR – motnje v duševnem razvoju

  komb – kombinirane motnje

  ost - ostalo

 • 14

  Tabela 5: Statistično značilne razlike po trajanju invalidnosti

  Rezultat – povprečne ocene

  Komponenta Invalid od rojstva Invalid v odrasli dobi

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,43 3,56

  Odločanje o samem sebi 3,51 3,70

  Smisel/pomen 3,67 3,68

  Vpliv 4,00 4,11

  Pozitiven občutek o sebi 3,63 3,58

  Sodelovanje v skupini 3,51 3,57

  SKUPNO 3,63 3,70

  Nadalje je analiza pokazala, da se statistično značilne razlike ne pojavljajo pri preostalih

  demografskih spremenljivkah:

  starost

  Tabela 6: Statistično značilne razlike po starosti

  Rezultati – povprečne ocene

  Komponenta do 29 let 30–39 let 40–49 let 50 in več

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,53 3,57 3,54 3,43

  Odločanje o samem sebi 3,72 3,58 3,61 3,62

  Smisel/pomen 3,74 3,61 3,61 3,68

  Vpliv 4,07 4,18 4,02 3,96

  Pozitiven občutek o sebi 3,75 3,58 3,53 3,38

  Sodelovanje v skupini 3,65 3,53 3,58 3,28

  SKUPNO 3,74 3,67 3,65 3,56

  zakonski stan

  Tabela 7: Statistično značilne razlike po zakonskem stanu

  Rezultat – povprečne ocene

  Komponenta Samski Živeči v partnerstvu

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,47 3,63

  Odločanje o samem sebi 3,58 3,72

  Smisel/pomen 3,67 3,68

  Vpliv 4,03 4,17

  Pozitiven občutek o sebi 3,55 3,64

  Sodelovanje v skupini 3,54 3,54

  SKUPNO 3,64 3,73

 • 15

  zakonski skupnosti

  Tabela 8: Statistično značilne razlike po bivanjskem statusu

  Rezultat – povprečne ocene

  Komponenta Živi sam Partner/otroci Prvotna družina

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,44 3,63 3,46

  Odločanje o samem sebi 3,61 3,71 3,52

  Smisel/pomen 3,63 3,66 3,67

  Vpliv 4,12 4,20 4,01

  Pozitiven občutek o sebi 3,56 3,60 3,54

  Sodelovanje v skupini 3,64 3,52 3,57

  SKUPNO 3,67 3,72 3,63

  izobrazba

  Tabela 9: Statistično značilne razlike po izobrazbi

  Rezultat – povprečne ocene6

  Komponenta OŠ PP

  Ned. OŠ

  OŠ NPŠ SPŠ SŠ VSŠ UNIV SPECMAG/ DOKT

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,95 2,97 3,28 3,49 3,54 3,59 3,93 3,61 /

  Odločanje o samem sebi 3,79 3,20 3,57 3,54 3,63 3,72 3,75 3,55 /

  Smisel/pomen 4,29 3,43 3,57 3,73 3,59 3,66 4,29 3,55 /

  Vpliv 4,19 3,97 3,97 3,95 4,23 4,08 4,43 4,06 /

  Pozitiven občutek o sebi 4,00 3,18 3,47 3,75 3,63 3,53 3,56 3,48 /

  Sodelovanje v skupini 3,98 3,50 3,25 3,52 3,55 3,63 3,75 3,48 /

  SKUPNO 4,03 3,37 3,52 3,66 3,70 3,70 3,95 3,62 /

  6 OŠ PP – Osnovna šola s prilagojenim programom

  Ned. OŠ – Nedokončana osnovna šola

  OŠ – osnovna šola

  NPŠ – nižja poklicna šola

  SPŠ – srednja poklicna šola

  SŠ – srednja šola

  VŠ – višja strokovna šola

  UNIV. – visoka strokovna/univerzitetna izobrazba

 • 16

  trajanje brezposelnosti

  Tabela 10: Statistično značilne razlike po trajanju brezposelnosti

  Rezultat – povprečne ocene

  Komponenta Nikoli

  zaposlen < 1 leto

  1 – 2 leti

  3 – 4 leta

  5 – 6 let Nad 6

  let

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,67 3,51 3,41 3,58 3,39 3,65

  Odločanje o samem sebi 3,75 3,60 3,57 3,66 3,54 3,65

  Smisel/pomen 3,68 3,48 3,51 3,92 3,63 3,77

  Vpliv 4,11 3,86 3,94 4,22 4,07 4,17

  Pozitiven občutek o sebi 3,71 3,50 3,54 3,58 3,40 3,70

  Sodelovanje v skupini 3,83 3,63 3,39 3,50 3,44 3,56

  SKUPNO 3,79 3,60 3,56 3,74 3,58 3,75

  kraj bivanja

  Tabela 11: Statistično značilne razlike po kraju bivanja

  Rezultat – povprečne ocene

  Komponenta LJ in MB Večja mesta Manjša mesta

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,59 3,60 3,48

  Odločanje o samem sebi 3,56 3,71 3,59

  Smisel/pomen 3,68 3,64 3,69

  Vpliv 4,16 4,20 3,98

  Pozitiven občutek o sebi 3,41 3,72 3,57

  Sodelovanje v skupini 3,39 3,77 3,46

  SKUPNO 3,63 3,78 3,63

 • 17

  3.2. Primerjava rezultatov, dobljenih v letu 2015 in 2016

  Zanimalo nas je, ali je med izbranima letoma 2015 in 2016 prišlo do razlik oziroma odstopanj

  v rezultatih vprašalnika. V nadaljevanju predstavljamo tabelo s povprečnimi vrednostmi

  komponent vprašalnika po posameznemu letu.

  Tabela 12: Povprečne ocene po posameznih komponentah krepitve notranje moči po

  posameznih letih

  Komponenta Rezultat – povprečna ocena

  2015 2016

  Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti 3,60 3,52

  Odločanje o samem sebi 3,66 3,62

  Smisel/pomen 3,66 3,53

  Vpliv 4,06 3,90

  Pozitiven občutek o sebi 3,61 3,40

  Sodelovanje v skupini 3,68 3,34

  SKUPNO 3,71 3,67

  Kot lahko vidimo iz tabele, je v obeh letih najbolj izražena komponenta notranje moči

  uporabnikov zaposlitvene rehabilitacije »vpliv«, medtem ko med drugimi komponentami med

  posameznima letoma prihaja do razlik. Razlike smo ugotavljali s pomočjo

  neparametričnega testa Mann-Whitney, saj se podatki ne porazdeljujejo normalno. Ugotovili

  smo, da prihaja do statistično značilnih razlik med komponentama »pozitiven občutek o

  sebi« in »sodelovanje v skupini«. Do razlik je morda prišlo zaradi bodisi dela izvajalcev

  zaposlitvene rehabilitacije z uporabniki storitev bodisi zaradi uporabnikov storitev samih (ena

  "generacija" uporabnikov se lahko zelo razlikuje od druge "generacije" uporabnikov, kar je

  razvidno tudi iz razlik glede na demografske značilnosti uporabnikov iz leta 2015 in iz leta

  2016). Na podlagi omenjenih razlik moramo žal zaključiti, da vzorca med seboj nista

  primerljiva.

 • 18

  4. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI

  Na podlagi vseh štirih pilotnih študij zaključujemo, da je vprašalnik primeren za praktično

  uporabo. Tudi po četrti pilotni fazi ugotavljamo, da je vprašalnik uporaben kot podporni

  instrument pri delu z uporabniki storitev na individualni ravni oz. da se ugotovitve lahko

  povezuje in preverja z ostalimi ugotovitvami, ki jih strokovni delavci pridobijo tekom obravnav

  z različnimi vprašalniki, testiranji in razgovori z uporabniki storitev. Poleg spremljanja

  področja na individualni ravni lahko spremljamo tudi rezultate na skupinski ravni, kar

  pripomore pri razvijanju programa oziroma izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije.

  Ugotavljamo, da uporabniki storitev, ki so sodelovali v raziskavi, lastno opolnomočenost v

  povprečju ocenjujejo srednje visoko (povprečna ocena je 3,67). Med posameznimi

  komponentami je v povprečju najvišje ocenjena komponenta »vpliv«, in sicer s povprečno

  oceno 3,90, kar pomeni, da udeleženci menijo, da njihove odločitve in izbire precej vplivajo

  na njihova življenja.

  Ostale komponente si sledijo od najvišje ocenjene »odločanje o samem sebi« (3,62),

  »sposobnost/občutek lastne učinkovitosti« (3,53) in »smisel/pomen« (3,52), do najnižjih

  »pozitiven občutek o sebi« (3,40) in »sodelovanje v skupini« (3,34).

  Glede na krepitev notranje moči v celoti (in ne po posameznih komponentah) se statistično

  značilne razlike pojavljajo pri starosti in bivanju – bolj opolnomočeni se počutijo

  uporabniki v starostni skupini od 30 do 39 let in tisti, ki živijo s partnerjem in/ali otroci.

  Rezultati se ne razlikujejo glede na leto 2015.

  Rezultati po posameznih komponentah pa kažejo, da so moški manj opolnomočeni glede

  odločitev in izbir del, ki so v skladu z njihovimi sposobnostmi in zmožnostmi oziroma imajo

  slabši občutek, da lahko sami usmerjajo svoje vedenje ter vplivajo na uspeh pri zaposlovanju

  oz. delu (komponenta vpliv). Do enakih ugotovitev smo prišli tudi v letu 2015.

  Statistično značilne razlike se kažejo še glede delovne dobe, in sicer uporabniki z manj leti

  delovne dobe (od 1 do 7 let) v večji meri zaznavajo, da sami urejajo oziroma usmerjajo svoja

  življenja in vplivajo na uspeh pri reševanju zaposlitvene problematike (komponenta vpliv).

  Glede vrste invalidnosti imajo uporabniki z možganskimi poškodbami dosti manjši občutek,

  da so odločitve in njihove izbire v skladu z njihovimi vrednotami (komponenta smisel/pomen)

  kot pa gibalno ovirani, slepi in slabovidni, uporabniki s težavami v duševnem zdravju ter

  uporabniki s kombiniranimi motnjami. Podobno velja za gluhe in naglušne uporabnike, ki

  imajo dosti manjši občutek, da so odločitve in njihove izbire v skladu z njihovimi vrednotami

  (komponenta smisel/pomen) kot pa gibalno ovirani, uporabniki s težavami v duševnem

  zdravju, slepi in slabovidni ter uporabniki s kombiniranimi motnjami. Uporabniki z

  možganskimi poškodbami imajo večji občutek, da lahko sami usmerjajo svoje vedenje v

  skupini (komponenta vpliv) kot pa uporabniki z motnjami v duševnem zdravju. Gibalno

  ovirani uporabniki in uporabniki z mišično-skeletnimi boleznimi bolj zaupajo v lastne

  sposobnosti (komponenta sposobnost/občutek lastne učinkovitosti) kot pa osebe s težavami

  v duševnem zdravju.

  Glede trajanja invalidnosti se statistično značilne razlike pojavljajo pri komponenti

  odločanje o samem sebi – uporabniki, ki so postali invalidi v odrasli dobi, v večji meri

 • 19

  verjamejo, da lahko nadzorujejo in vplivajo na situacijo ter nimajo tolikšnih težav z

  izražanjem svojega mnenja kot pa tisti uporabniki, ki so invalidi že od rojstva.

  Statistično značilne razlike se v primerjavi z letom 2015 ne pojavljajo pri več demografskih

  spremenljivkah, in sicer se v letu 2015 niso pojavljale pri spremenljivkah trajanje

  brezposelnosti in trajanje invalidnosti, v letu 2016 pa se ne pojavljajo pri spremenljivkah

  starost, zakonski stan, bivanje, izobrazba, trajanje brezposelnosti in kraj bivanja.

  Za učinkovitejšo rabo vprašalnika so v naslednjih letih smiselne še naslednje aktivnosti:

  o normiranje vprašalnika za različne podskupine ciljne populacije (spol, starost,

  izobrazba) bi omogočilo primerjavo in vrednotenje rezultatov posameznikov in

  skupin/populacij, ki jim posamezniki pripadajo, saj so le na ta način njihovi rezultati

  sploh smiselni. Ker je določanje norm dolgotrajnejši proces, bomo zbirali podatke

  vsaj še dve leti. V letošnjem letu smo primerjali skupino sodelujočih iz leta 2015 in

  2016; ugotovili smo, da je v obeh letih najbolj izražena komponenta notranje moči

  uporabnikov zaposlitvene rehabilitacije »vpliv«, medtem ko med drugimi

  komponentami med posameznima letoma prihaja do razlik. Ugotovili smo, da

  prihaja do statistično značilnih razlik med komponentama »pozitiven občutek o sebi«

  in »sodelovanje v skupini«, kar pomeni, da vzorca med seboj nista primerljiva. Tako

  bomo z zbiranjem podatkov nadaljevali še v letu 2017.

  o priprava krajše različice vprašalnika: ker je med uporabniki veliko uporabnikov z

  nižjimi kognitivnimi sposobnostmi, je smiselna uporaba manj zahtevnih vprašalnikov.

  S tem tudi sledimo načelu, da se vse informacije uporabnikom poda na njim razumljiv

  oziroma dostopen način.

  o priprava in standardizacija priročnika (navodila za uporabo modela krepitve notranje

  moči in uporabo vprašalnika ter za vrednotenje, smernice za delo po posameznih

  področjih krepitve moči – zbir vaj za krepitev moči po posameznih komponentah

  krepitve moči) ter usposabljanje strokovnih delavcev.