Click here to load reader

Královédvorský majáles ozdobila Ewa · PDF file či vystoupení žáků ZUŠ R. A. Dvorského a studentů gymnázia. Hvězdou akce byla na prvního máje zpěvačka Ewa Farna,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Královédvorský majáles ozdobila Ewa · PDF file či...

 • 1www.dvurkralove.cz

  Studenti pracují na on-line stezce

  2 Městská policie funguje již přes dvacet let

  3 Setkání podnikatelů v ZOO Dvůr Králové

  3 Technické služby informují

  5 Pravidla zveřejňování příspěvků v NKR

  16

  5 2015

  Vydává město Dvůr Králové nad Labem | Vychází 29. května 2015 ZDARMA

  Pozor na vyřazení vozidla Vyzýváme občany, aby si včas zkontrolo- vali, zda jim nehrozí vyřazení motorového vozidla z  registru vzhledem ke  změnám, které jsou platné v registru silničních vozi- del od  1. ledna 2015. Dokončenou regis- traci vašeho vozidla si můžete zkontrolovat na www.dokonceteregistraci.cz.

  Bc. Jan Sedláček vedoucí ODP

  Zveme na zastupitelstvo Čtvrté zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem se uskuteční ve čtvr- tek 11. června od 16 hodin v sále Han- kova domu. Pokud nemáte možnost se zúčastnit osobně, můžete si poslechnout audiozáznam na www. dvurkralove.cz.

  Mgr. Ing. Miroslava Kameníková tisková mluvčí

  Vyplňte dotazník spokojenosti občanů s úrovní služeb úřadu Cílem pracovníků Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem je poskytovat obča- nům kvalitní a rychlé služby v příjemném prostředí. Rádi bychom věděli, zda se nám to daří, a proto jsme pro vás opět po roce připravili dotazník mapující spokojenost občanů s úrovní služeb MěÚ. Budete tak mít prostor pro náměty a připomínky vůči práci úřadu, uvést můžete i návrhy na zlepšení činnosti. Dotazník najdete v elektronické verzi na www.mudk.cz, v papí- rové formě si ho budete moci vyzvednout v městském informačním centru a na recepci městského úřadu. Zde bude také umístěna uzamčená schránka, kam budete moci vyplněný dotazník hodit. Dotazníkové šetření se uskuteční od 18. května do 15. června, poté bude vyhod- noceno a výsledky zveřejníme na úřední desce směrem k bývalé ZŠ Komenského i v Novinách královédvorské radnice.

  Jaroslava Kirschová CAF tým

  Královédvorský majáles ozdobila Ewa Farna

  facebook.com/ mestodknl

  Náměstí TGM patřilo na přelomu dubna a května tradičnímu Královédvorskému majálesu. Během dvou dní nechyběla čarodějnická show, ohňostroj, lampiónový průvod, koncerty kapel Ina Urbanová Band, Vaťák, Bylo nás pět nebo Poletíme? či vystoupení žáků ZUŠ R. A. Dvorského a studentů gymnázia. Hvězdou akce byla na prvního máje zpěvačka Ewa Farna, kterou doprovázela její kapela. Rozhovor najdete v příloze KdeCO. Foto: J. Skalický

  Mostní provizorium přes Hartský potok zmizelo

  Rekonstrukce mostu přes Hartský potok v Nedbalově ulici odstartovala v pondělí 11. května. V prvních dnech pracovníci společ- nosti MPS Mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o., odstranili asfaltové nájezdy, aby se mohlo demontovat a odvézt mostní provizorium. Další práce aktuálně probíhají v korytě potoka na opravě a doplnění nábřežních zdí. Samotné sne- sení stávající konstrukce mostu je naplánováno na konec června. Celá rekonstrukce by měla skončit do 31. července. Se stavebními pracemi souvisí také uzavírka mostu pro motoristy. Pro řidiče platí zákaz stání na označené části parkoviště naproti objektu společnosti TMW, a. s., které slouží jako zázemí staveniště.

  Pěší v současnosti chodí po stávajícím mostu, po jeho snesení budou mít k dispozici nově položenou provizorní lávku. Po dobu rekonstrukce vede silniční doprava po vyznačených objízdných trasách ulicemi Tyršova, Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova, Nerudova a Vrchlického. Uzavírka se dotkla také městské hromadné dopravy. Spoje k nemocnici a ke hřbitovu zůstaly zachovány, je však ome- zena obsluha zastávek Oční škola a Tyršova. Bez obsluhy je zastávka Nedbalova. Podrobné informace o objízdných trasách a objížďkové jízdní řády najdete na interneto- vých stránkách www.dvurkralove.cz.

  Mgr. Ing. Miroslava Kameníková tisková mluvčí

 • 2

  NoViNy KráLoVéDVorsKé raDnice 5/2015

  www.dvurkralove.cz

  Svazek obcí Královská věnná města hodnotil uplynulý rok V krásném prostředí hradu Svojanova, který stojí nedaleko Poličky, se ve středu 13. května uskutečnila valná hromada svazku obcí Královská věnná města, jehož členem je také Dvůr Králové nad Labem. Město zastupovaly místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková a Bc. Petra Zivrová z odboru školství, kultury a sociálních věcí. Zástupci měst vyslechli informace o čin- nosti svazku, dále o projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“, jehož prostřednictvím se města prezen- tovala například na veletrzích, jarmarcích a v různých propagačních materiálech. „Poprvé se také konala volba královny věnných měst prostřednictvím interneto- vého hlasování, jež navazovala na fotoakci ´Volba královny věnných měst´ z březno- vého veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové,“ podotkla k činnosti Bc. Petra Zivrová. Na valné hromadě nechyběly ani informace o připravovaných aktivitách svazku, například o blížícím se výtvarném salonu královských věnných měst a ZUŠ v Novém Bydžově a o společné kuchařce, která vyšla na konci května, nebo o prezentaci měst v časopise Moje země.

  Mgr. Ing. Miroslava Kameníková tisková mluvčí

  Uctili památku padlých za druhé světové války

  Starosta Ing. Jan Jarolím spolu s místosta- rostkou Mgr. Alexandrou Jiřičkovou uctili ve čtvrtek 7. května památku těch, kteří zemřeli za 2. světové války při osvobo- zování tehdejšího Československa. Na městském hřbitově položili u hrobu pad- lých vojáků vzpomínkový věnec. Českou státní hymnu zazpívali členové pěveckého spolku Záboj, čestnou stráž během obřadu drželi královédvorští skauti a sokolové spolu s Jiřím Pluhařem ze Dvora Králové nad Labem, který oblékl předválečnou důstojnickou uniformu pevnostních hra- ničářů. Poté ještě starosta Ing. Jan Jarolím položil kytice na dalších pietních místech, u Pomníku obětem světových válek na Wolkerově nábřeží a u Pomníku obětí květnového povstání 1945 u budovy ZŠ 5. května. Přestože 2. světová válka v Evropě skončila 8. května 1945, kdy vstoupila v platnost bezpodmínečná kapi- tulace německých ozbrojených sil, Dvůr Králové nad Labem byl osvobozen až 10. května toho roku.

  Mgr. Ing. Miroslava Kameníková tisková mluvčí

  Město úspěšně pokračuje v projektu „Města vzdělávání“, který mu nabídla nezisková orga- nizace EDUin. Po schválení strategie vzdělávání přibyl akční plán, který by měl podpořit formální i neformální vzdělávání a pomoci spoluvytvá- řet komunitní život ve městě. V současné době připravují Královédvorští tzv. „Street teaching“, tedy zapojení lidí do vzdělávání přímo na ulici. Konkrétně se jedná o naučnou on-line stezku a umístění šachového stolku na náměstí TGM. „Naučnou on-line stezku vytvoří studenti střed- ních škol, kteří podle preferencí města zvolí trasu i počet stanovišť. Na nich bude vždy pro- střednictvím on-line aplikace odkryt úkol, dotaz či informativní popisek s napojením na lokální historii nebo současné dění v regionu,“ říká místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková, která je ambasadorkou projektu ve městě. Akce se zúčastní deset studentů z královédvorského gymnázia a stejný počet ze SŠIS. Během posledního květnového víkendu se stu- denti na workshopu, který pro tvůrce online stezky zajistila organizace Gameleon a který se uskutečnil na gymnáziu i na SŠIS, zaměřili na práci s aplikací i na obsahovou stránku stezky, aby byla atraktivní pro vybranou cílovou sku- pinu. Dokončovací práce potrvají ještě zhruba tři týdny a slavnostní otevření se uskuteční v úterý 23. června 2015. Druhým projektem „Street teachingu“ je vytvo- ření šachového stolku na náměstí TGM. Jed- notlivé návrhy vytvořili žáci výtvarného oboru královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. V pondělí

  11. května odborná komise ve složení Mgr. Alexandra Jiřičková, Mgr. Ivana Černá, Mgr. Jiří Holan, Ing. arch. Pavel Tomek a Petr Vaněk vybrala tři práce jako volnou inspiraci pro sochaře Petra Vaňka, jenž vytváří originální kovové plastiky a který šachový stolek na náměstí vytvoří. Šachový stolek slavnostně odhalí v úterý 23. června. Obyvatelé budou mít při té pří- ležitosti možnost si prohlédnout další návrhy žákovských prací z výtvarného oboru ZUŠ. Na akci bude navazovat program Královédvorského hudebního léta, těšit se můžete na hudební pásmo ZUŠ R. A. Dvorského a Big Band Dvorský. Zajímavostí je, že na šachový stolek je možné čerpat dotaci od J & T Banky až do výše 50 tisíc korun. Podmínkou ale je, že do projektu vstoupí místní podnikatel nebo podnikatelé, kteří na výrobu stolku přispějí. „Banka dá stejnou finanční částku, jakou nám přispěje příslušný podnikatel. Chtěli bychom tak veřejnost oslovit, zda se z je- jích řad najde někdo, kdo nás podpoří,“ dodala místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková.

  Mgr. Ing. Miroslava Kameníková tisková mluvčí

  Město aktivně spolupracuje s obecně prospěš- nou společností EDUin, je