Kršćanska geštalt-pedagogija CJELOŽIVOTNOG UČENJA Kršćanska geštalt-pedagogija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Program za usavršavanje religijsko-pedagoških page 1
Kršćanska geštalt-pedagogija CJELOŽIVOTNOG UČENJA Kršćanska geštalt-pedagogija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Program za usavršavanje religijsko-pedagoških page 2

Kršćanska geštalt-pedagogija CJELOŽIVOTNOG UČENJA Kršćanska geštalt-pedagogija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Program za usavršavanje religijsko-pedagoških

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kršćanska geštalt-pedagogija CJELOŽIVOTNOG UČENJA Kršćanska geštalt-pedagogija na...

 • PROGRAM CJELOIVOTNOG UENJA

  Kranska getalt-pedagogijana Katolikom bogoslovnom fakultetu u Splitu

  Program za usavravanje religijsko-pedagokihi pastoralnih vjetina odgoja, komunikacije,

  animacije i programiranja

  O studijuProgram traje 4 semestra, a izvodi se, uglavnom potkraj tjedna u obliku cjelodnevnih aktivnosti.Takav oblik i duinu trajanja programa predvia Europsko udru e nje za integrativnu getalt-pedagogiju. Na program ima licencu do ti nog europskog udruenja, to znai da je meunarodno priznat.

  Uvjeti upisa:1. Zavren odgovarajui preddiplomski sveuilini ili

  struni studij na kojem se stjee minimalno 180 ECTS bodova (teologija, obrazovne znanosti, obrazovanje uitelja, socijalni rad, drutvene znanosti, zdravstvo) i koji imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na podruju rada s ljudima;

  2. Zavren odgovarajui diplomski sveuilini ili struni studij (teologija, obrazovne znanosti, obrazovanje uitelja, socijalni rad, drutvene znanosti, humanistike znanosti, zdravstvo);

  3. Apsolventi preddiplomskog sveuilinog ili strunog studija, ako imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na podruju rada s ljudima te ako su prije upisa izvrili sve studentske obveze koje su bitne za ukljuivanje u program;

  4. Apsolventi diplomskog sveuilinog ili strunog studija, ako prije upisa izvre sve studijske obveze bitne za ukljuivanje u program.

  Dodatne informacije:

  http://www.kbf.unist.hr/index.php/hr/studiji/cjelozivotno-ucenje

  SVEUILITE U SPLITUKATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET

  Studijski program Cjelovito uenje na naelima kranske getalt-pedagogije Narativna didaktika Osobnost i identitet Uvod u psihologiju karaktera i osnove biblijske

  psihoterapije Socijalne uloge i zvanje Biblijska didaktika Tjelesnost i spolnost Obiteljski sustavi i poruke roditelja Kriza, resursi i novi poetak

  Kontakt:aperos@kbf-st.hrjgarmaz@kbf-st.hr

  Sveuilite u SplituKatoliki bogoslovni fakultetZrinsko-Frankopanska 1921000 SplitTel.: +385 21 308-322 +385 21 308-316

  i koji imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na podruju rada s ljudima;

  2. Zavren odgovarajui diplomski sveuilini ili struni studij (teologija, obrazovne znanosti, obrazovanje uitelja, socijalni rad, drutvene znanosti, humanistike znanosti, zdravstvo);

  3. Apsolventi preddiplomskog sveuilinog ili strunog studija, ako imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na podruju rada s ljudima te ako su prije upisa izvrili sve studentske obveze koje su bitne za ukljuivanje u program;

  4. Apsolventi diplomskog sveuilinog ili strunog studija, ako prije upisa izvre sve studijske obveze bitne za ukljuivanje u program.

  Dodatne informacije:

  http://www.kbf.unist.hr/index.php/hr/studiji/cjelozivotno-ucenje

  Kontakt:aperos@kbf-st.hrjgarmaz@kbf-st.hr

  Sveuilite u SplituKatoliki bogoslovni fakultetZrinsko-Frankopanska 1921000 Split

  +385 21 308-322 +385 21 308-316 +385 21 308-316

  aperos@kbf-st.hrjgarmaz@kbf-st.hr

  Sveuilite u SplituKatoliki bogoslovni fakultetZrinsko-Frankopanska 1921000 SplitTel.: +385 21 308-322 +385 21 308-316

 • Temeljni cilj programa:Potreba usavravanja postignutih pedagokih i pastoralnih vjetina te njihove prerade u smislu da pomou novih metodolokih shvaanja koriste svima koji su ukljueni u odgojni, religijsko-pedagoki i pastoralni obrazovni proces. Budui da su upravljanje sobom i donoenje odluka, komunikacija i suradnja generike kompetencije prema NOK-u, cilj je pruiti podrku (vjero-)uiteljima u ostvarivanju istih te im pomoi objektivnije procijeniti i potaknuti usvojenost odreenih elemenata generikih kompetencija kod uenika, a sukladno NOK-u.

  Ishodi uenja na razini programa:1. Ishodi uenja u podruju razvoja osobnosti: - prepoznati, analizirati i vrednovati vlastitu ivotnu biografi ju kao

  polazita za pedagoki te socijalni i karitativni rad; - analizirati i otkrivati granice i resurse vlastite osobnosti; - oblikovati pozitivnu sliku o sebi samome te posvijestiti relacijsku

  osobnost; - oblikovati profesionalnu osobnost vjerouitelja/katehete i pedagokog

  djelatnika za samostalnost i stvaralatvo u smislu postizanja kompetencije znati initi.

  2. Pedagoko-struni ishodi: - razumjeti, vrednovati i objasniti kompleksnosti pedagokog i

  didaktikog procesa; - objasniti, analizirati i primjeniti u praksi spoznaje iz podruja cjelovitih

  pedagokih i didaktikih metoda; - objasniti, razlikovati i analizirati spoznaje iz pedagokog i didaktikog

  podruja i primijeniti odgovarajue strune odgovore; - oblikovati i poticati procese uenja usmjerene prema postizanju

  ljudske i kranske zrelosti; - razviti kvalitetnu komunikaciju s drugima te razviti sposobnost

  prihvaanja drugih i drukijih.3. Socijalni ishodi: - oblikovati pedagoke i socijalne skupine ili grupe kao zajednice

  produbljenih i raznovrsnih meusobnih odnosa: - oblikovati, primijeniti i moderirati grupnu dinamiku na temelju

  heterogene socijalizacije, gdje se uvaava ne samo kvantitativna, ve i kvalitativna razina odnosa u grupi ili skupini;

  - prepoznati, razlikovati i analizirati odnose u skupini te uvaavati i one malo slabije lanove i lanice; rjeavati konfl ikte i konfl iktne situacije u skupini;

  - razlikovati i promicati pravila katehetskog programiranja: poznavanje i tumaenje polazne situacije sudionika, izrada konkretnog projektnog djelovanja, izvoenje i vrednovanje, poboljanje i daljnje ostvarivanje.

  4. Religiozni ishodi: - prepoznavati i prihvatiti vlastitu religioznu biografi ju i uiti iz te

  biografi je; kritiki teoloki, psiholoki i pedagoki analizirati vlastitu religioznost;

  - artikulirati religijska i teoloka ivotna pitanja te oblikovati otvorene religijske i pedagoke vizije;

  - utvrivati vlastitu vjeru kao polazite za pedagoki i katehetski rad.5. Savjetodavni ishodi: - analizirati, vrednovati i oblikovati kljune elemente za razvoj

  sposobnosti sluanja; - oblikovati savjetodavnu djelatnost ne u smislu direktiva, nego na

  razini stvaranja novih prilika; - pruiti mogunost pojedincima da sami oblikuju svoje odluke; - motivirati skupine ili grupe za pruanje potpore pojedincu pri

  ostvarivanju njegovih odluka.

  Program Kranske getalt-pedagogije je namjenjen: - pedagokim djelatnicima i djelatnicama te svima kojima je stalo

  do pridobivanja kompetencija za kreativnu nastavu i djelotvorno rjeavanje ivotnih pitanja u radu s djecom i mladima;

  - vjerouiteljicama i vjerouiteljima / katehistkinjama i katehistima koji se ele struno usavriti na podruju didaktikih i metodolokih te savjetodavnih oblika rada;

  - katehetskim i pastoralnim suradnicama i suradnicima kojima je stalo do senzibilnog i kreativnog pastorala;

  - svima koji svoj pastoralni i pedagoki rad i viziju ele nadograditi cjelovitim getaltistikim pristupima i metodama;

  - svima koji ele biti aktivno i struno pripremljeni za suradnju kod dijagnosticiranja i rjeavanja pastoralnih i socijalnih te obrazovnih i odgojnih problema;

  - svim pastoralnim i pedagokim djelatnicima kojima je stalo do strune i produbljene suradnje s obiteljima, odnosno s roditeljima djece i mladih;

  - roditeljima i suprunicima koji ele struno produbiti vrline odgoja i komuniciranja u obitelji.