Kulturowe podstawy życia społecznego

  • Published on
    05-Jan-2016

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kulturowe podstawy ycia spoecznego. Krzysztof T. Konecki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarzdzania ISU Podyplomowe Studium Edukacji Ekonomicznej i Spoecznej dla Nauczycieli Szk Podstawowych i Gimnazjalnych. www.krzysztofkonecki.prv.pl. Globalne antropologiczne definicje kultury. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Kulturowe podstawy ycia spoecznegoKrzysztof T. Konecki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarzdzania ISU</p><p>Podyplomowe Studium Edukacji Ekonomicznej i Spoecznej dla Nauczycieli Szk Podstawowych i Gimnazjalnych </p><p>www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Globalne antropologiczne definicje kultury</p><p>E. B. Taylor Kultura lub cywilizacja jest to zoona cao obejmujca wiedz, wierzenia sztuk, prawo, moralno i obyczaje i wszystkie inne zdolnoci i nawyki nabyte przez czowieka jako czonka spoeczestwa. www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Kultura a dziaanie</p><p>R. Linton Kultura jest konfiguracj wyuczonych zachowa i ich rezultatw, ktrych elementy skadowe s wsplne czonkom danego spoeczestwa i przekazywane w jego obrbie</p><p>www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Korelaty kulturyStanisaw Ossowski, korelaty kultury Postawy i dyspozycje do obiektw naturalnych s korelatami kultury. www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Globalne antropologiczne ujcie(podsumowanie)</p><p>Definicja - KULTURA obejmuje rnorodne postacie zjawisk: przedmioty bdce wytworami i obiektami ludzkiej dziaalnoci, same dziaania oraz stany psychiczne czowieka ( postawy, dyspozycje , nawyki stanowice rezultat wczeniejszych oddziaywa oraz przygotowanie i warunek przyszych dziaa). www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Socjologiczne ujcie kultury (Stefan Czarnowski) Kultura jest dobrem zbiorowym owocem wysiku niezliczonych pokole.O kulturze moemy mwi wtedy, gdy odkrycie lub wynalazek zostaje zachowane, gdy jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdy staje si dorobkiem trwaym zbiorowoci, nie jednostki.Stan kulturowy w danej chwili warunkuje wejcie w jej skad nowego odkrycia (Leonardo DaVinci) Jest w rozwoju kultury konieczno, ktra sprawia, e kadorazowy stan jest warunkiem stanu jej nastpnego. </p></li><li><p>Socjologiczne ujcie kultury (S. Czarnowski, c.d.)Materia a duch w kulturze Wyrzuty sumienia s zalene i ich charakteru, od epoki historycznej </p></li><li><p>Socjologiczne ujcie kultury (S. Czarnowski, c.d.) Niecay dorobek zbiorowoci moe by zaliczony do kultury (gwara, wierzenia). Element dorobku spoecznego zaliczony moe by do kultury, gdy stanie si dobrem wsplnym szeregu grup ludzkich, np. totemizm jest zjawiskiem midzygrupowym. Kultura jest zjawiskiem geograficznym, krg kulturowy.Definicja - Kultur jest caoksztat zobiektywizowanych elementw dorobku spoecznego, wsplnych szeregowi grup i z racji swej obiektywnoci ustalonych i zdolnych rozszerza si przestrzennie. </p></li><li><p>Socjologiczne ujcie kultury (S. Czarnowski, c.d.) Im bardziej zobiektywizowana rzecz, tym atwiej si przyjmuje, np. towar do spoycia, a nie technika, czyli duta, noe, oglnie zasady prawa. Trudno przyjmuje si jzyk, wyrazy atwo. </p></li><li><p>Socjologiczne ujcie kulturyCzy zasady ekonomii kapitalistycznej przyjmuj si atwo? (Pytanie do Pastwa)Czy znaczenie pienidza w ekonomii kapitalistycznej przyjmuj si atwo?Czy oszczdzanie jako obyczaj przyjmuje si atwo?</p></li><li><p>Socjologiczne ujcie kultury obyczajeKiedy jest dzie oszczdzania?31 padziernika jest wiatowym Dniem OszczdzaniaNiestety, a 52 proc. Polakw nie oszczdza. Jak wynika z badania TNS Pentor, regularnie robi to tylko 7 proc. pytanych. (GW, 31.10.2011).Najwicej rodkw trzymamy na lokatach bankowych, s jednak te inne metody odkadania pienidzy. Anna Winiewska z warszawskiej Giedy Papierw Wartociowych przekonuje, e dugoterminowe inwestycje na giedzie mimo kryzysu s dobrym sposobem oszczdzania (j.w.). </p></li><li><p>Oszczdzanie i inwestowanie w Polsce tradycja?Specjalici ze Zwizku Firm Doradztwa Finansowego podkrelaj, e w porwnaniu z krajami rozwinitymi Polska ma skromne tradycje oszczdzania. Reguy wolnorynkowej gospodarki, stabilny rozwj gospodarczy oraz rodowisko niskiej inflacji nale do stosunkowo wieych czynnikw majcych wpyw na mentalno spoeczn. Okres socjalizmu oraz pocztek transformacji systemowej wyksztaciy postawy nastawione na przeznaczenie wypracowanych dochodw na konsumpcj.</p></li><li><p>Oszczdzanie i inwestowanie w Polsce tradycja?</p></li><li><p>Akulturacja bankwWedug deklaracji ankietowanych niespena jedna trzecia dorosych Polakw (31%) w ogle nie korzysta z usug bankowych (cbos.pl, 2009 POLAK PRZED BANKOWYM OKIENKIEM)</p></li><li><p>Oszczdzanie i inwestowanie w Polsce tradycja?</p><p>Zaufanie do bankw na pocztku kryzysu finansowego, 2009 (CBOS.pl zaprezentowa raport) Czy korzysta z usug bankowych: Tak 44%; Nie 32% Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie banki w Polsce gwarantuj klientom pewno zysku od powierzonego kapitau? Wrd korzystajcych z banku -&gt; Tak 44%; Nie 49%, trudno powiedzie 7%</p></li><li><p>Oszczdzanie i inwestowanie w Polsce tradycja?Wizerunek bankw akulturacja bankowoci w Polsce. Mimo oglnego zaufania do bankw Polacy nie maj zudze co do zasad dziaania tych instytucji. Ponad poowa ankietowanych (54%) ocenia, e klient nie jest traktowany w banku jak partner, z ktrym robi si interes, ale wycznie jako rdo zysku, czyli mwi bardziej obrazowo raczej jako ofiara do wykorzystania. O tym, e banki traktuj klient po partnersku, przekonany jest mniej ni co trzeci respondent (32%). (j.w.)www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Oszczdzanie i inwestowanie w Polsce tradycja?Niska skonno do oszczdzania w Polsce wynika gwnie z niskich dochodw (wg Anny Wildowicz)Demografia i wyksztacenie te ma znaczenie. </p><p>www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Oszczdzanie i inwestowanie w Polsce tradycja?Kultura wpywa na preferencje co do podziau dochodu na oszczdzanie i konsumpcjPewne kultury akceptuj bardziej odroczona gratyfikacj w czasie.Zjawiska gospodarcze maj duchowy charakter (por. S. Czarnowski, Max Weber). Wany jest system wartoci w danym spoeczestwie (zob. system wartoci Polakw, www.cbos.pl - CO JEST WANE, CO MONA, A CZEGO NIE WOLNO NORMY I WARTOCI W YCIU POLAKW ). www.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Oszczdzanie i inwestowanie w Polsce tradycja?Postawy wobec pienidza s okrelone normami spoecznymi wynikajcymi z wartoci Wpywa to na podzia dochodu na konsumpcj teraniejsz i przyszNa decyzj konsumenta wpywa tutaj reklamaW Polsce nastpi wzrost znaczenia konsumpcjiwww.krzysztofkonecki.prv.pl </p></li><li><p>Dzikuj bardzo Praca domowa: Napisz esej na nastpne zajcia na temat: Oszczdzanie jako warto w kulturze spoeczestwa polskiego. Pamitaj o:Postawieniu na pocztku tez i celw do osigniciaRozwiniciu tematuPodsumowaniu z odniesieniem do postawionych na pocztku tez i celw Przegldzie literatury, powoaniach i cytowaniu oraz bibliografii na kocu eseju. </p><p>Wg. A. Koskowskiej Socjologia Kultury *Przypadek Latawicy. Przypadek wsi Taplary i wynalazek w postaci kosy (Konopielka)*Podzia faktw na materialne i psychiczne jest bezzasadny. S czyny, czyli fakty materialne (nie ma religii bez obrzdw). Mwimy o kulturze duchowej lub materialnej zalenie od tego, ktre oblicze dostrzegamy, bez wnikania w gb rzeczy </p><p>****http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,10566215,Swiat_swietuje_Dzien_Oszczedzania__A_Polska_.html#ixzz2AAC1fPTCObyczaj jest elementem kontroli spoecznej, std jego naruszenie powoduje zazwyczaj negatywn reakcj ze strony grupy. Obyczaje s przekazywane z pokolenia na pokolenie i ulegaj zmianom bardzo powoli. Og obyczajw w danej zbiorowoci tworzy jej obyczajowo. (Wikipedia) </p><p>*http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/oszczedzanie-i-inwestowanie-w-polsce-okiem-zfdf.html *http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/oszczedzanie-i-inwestowanie-w-polsce-okiem-zfdf.html UFK - Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaowym jako alternatywna forma oszczdzania - Ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaowym jest nowoczesn form polisy, ktra umoliwia alternatywne inwestowanie naszych rodkw. Jest to umowa, w ktrej towarzystwo zobowizuje si do wypaty okrelonej umow sumy gwarancyjnej w razie mierci ubezpieczonego (lub innych zdarze losowych, jeeli umowa zawiera dodatkowe opcje). Z jednej strony, jak normalna polisa na ycie, zapewnia wypat wiadczenia na rzecz uposaonych, czyli osb wskazanych w umowie w przypadku naszej mierci, z drugiej za odkadane pienidze aktywnie pracuj na nasz przyszo. Naley jednak pamita, e wysoko naszego przyszego kapitau w momencie podpisywania umowy nie jest znana, gdy zaley od kilku czynnikw, midzy innymi od tego, jaka cz skadki bdzie inwestowana, a jaka zostanie przeznaczona na ochron ubezpieczeniow.</p><p>*http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_086_09.PDF - jest to badanie wizerunku, zadowoloenie z usug *http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_075_09.PDF **http://mikroekonomia.net/system/publication_files/766/original/5.pdf?1315216516</p><p>**http://mikroekonomia.net/system/publication_files/766/original/5.pdf?1315216516*http://mikroekonomia.net/system/publication_files/766/original/5.pdf?1315216516 (zob. Take) *</p></li></ul>

Recommended

View more >