81
KUMPULAN 5 APLIKASI KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL

Kumpulan 5 Elm 3102

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kumpulan 5 Elm 3102

KUMPULAN 5APLIKASI KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL

Page 2: Kumpulan 5 Elm 3102

PEMBELAJARAN BERASASKAN TEORI OF CONSTRAINT (TOC)

Pengenalan - Theory of Constraints (TOC) adalah

salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif daripada

perspektif guru dan murid. - Teknik ini dapat “menghidupkan”

pengajaran dan pembelajaran sejarah sekaligus meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran ini.

Page 3: Kumpulan 5 Elm 3102

APAKAH TOC?

TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah berdasar pemikiran yang logik dan sistematik.

Teknik ini adalah sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.

Rumusan kepada apa yang dimaksudkan dengan TOC adalah sebagaimana berikut;

Page 4: Kumpulan 5 Elm 3102

TOC UNTUK PEMBELAJARAN

Satu Teknik Pengajaran danPembelajaran Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah

Pemikiran logik

Pemikiran kritis dan kreatif

Sesuai untuk semua peringkat pelajar

Cara sistematik

Mudah dan konkrit

Page 5: Kumpulan 5 Elm 3102

KELEBIHAN TOC

Menerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dan guru berupaya;

-mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

-menyelesaikan masalah dengan berkesan. -membuat keputusan secara

bertanggungjawab dan bersama.

-berkomunikasi dengan baik dan -memperoleh pembelajaran sepanjang

hayat.

Page 6: Kumpulan 5 Elm 3102

Melalui aplikasi teknik TOC, tiga kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu;

• kemahiran berfikir secara kritis • kemahiran berfikir secara kreatif • kemahiran generik

Page 7: Kumpulan 5 Elm 3102

APLIKASI TOC DALAM PENDIDIKAN

Dalam pendidikan, teknik TOC boleh diaplikasikan menerusi;

• kandungan kurikulum. • pengajaran dan pembelajaran konsep. • membuat keputusan berkaitan dengan

permasalahan pembelajaran. • perancangan strategik untuk mencapai

matlamat.

Page 8: Kumpulan 5 Elm 3102

CONTOH CADANGAN KAEDAH PENGGUNAAN TEKNIK TOC DALAM

PENDIDIKAN ADALAH SEBAGAIMANA BERIKUT;

• Sesi bercerita ( pemahaman konflik dan cara watak membuat keputusan).

• Kajian kes ( modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian).

• Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran (kemahiran berfikir dan perancangan strategik).

Page 9: Kumpulan 5 Elm 3102

TEKNIK DALAM TOC

Dalam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah, terdapat tiga teknik TOC yang boleh diaplikasikan iaitu;

• Teknik Awan ( The Cloud ) • Teknik Sebab dan Akibat ( Logic Branch ) • Teknik Penyelesaian Masalah ( Problem

Solving)

Page 10: Kumpulan 5 Elm 3102

TEKNIK AWAN ( THE CLOUD ) Teknik ini memikirkan tentang sesuatu kejadian,

idea, situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. Konflik yang hendak diselesaikan mungkin berbentuk konflik internal yang hanya melibatkan satu pihak sahaja atau konflik eksternal yang melibatkan dua pihak.

Aspek-aspek yang perlu diberikan penekanan dalam melaksanakan teknik awan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah ialah;

• Kehendak (dua kehendak yang salin bertentangan yang mewujudkan konflik).

• Keperluan (apa yang hendak dicapai berdasarkan kehendak).

Page 11: Kumpulan 5 Elm 3102

• Anggapan (penentu kepada cara untuk memenuhi keperluan yang berdasarkan kehendak).

• Matlamat bersama (matlamat yang hendak dicapai berdasarkan

keperluan). • Penyelesaian ‘Win-Win’ ( penyelesaian

yang dibuat supaya keduadua keperluan dan matlamat bersama berjaya dicapai).

Page 12: Kumpulan 5 Elm 3102

TEKNIK SEBAB DAN AKIBAT (LOGIC BRANCH)

Teknik ini menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea atau kejadian mengakibatkan kesan-kesan berikutnya. Murid mampu menerangkan urutan perkara-perkara penting dengan cara hubungan yang logik. Murid juga mampu mengenalpasti hubungan sebab dan akibat dengan cara yang berfokus menerusi permulaan tindakan yang berentet-rentet.

Page 13: Kumpulan 5 Elm 3102

Penekanan yang perlu diberikan ketika melaksanakan teknik sebab dan akibat dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah termasuklah;

• Memahami teks atau maklumat yang diberikan.

• Mengenal pasti objektif pengajaran dan pembelajaran (what to learn).

• Menentukan titik tolak atau permulaan peristiwa (the begining event).

• Mengenalpasti perkara-perkara penting yang terkandung dalam teks.

Page 14: Kumpulan 5 Elm 3102

• Menyusun perkara-perkara tersebut mengikut turutan yang bermula dengan titik tolak peristiwa.

• Mengemukakan maklumat yang menyokong perkara-perkara penting (anggapan antara sebab dan akibat) yang memperkembangkan

“higher-order thinking”.

Page 15: Kumpulan 5 Elm 3102

TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH (PROBLEM SOLVING) Teknik penyelesaian masalah adalah satu

teknik pengajaran yang bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang

dikemukakan kepada mereka. Teknik ini boleh digunakan bagi merancang

langkah-langkah dengan sistematik secara kolaboratif untuk menghadapi dan mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.

Page 16: Kumpulan 5 Elm 3102

Matlamat tidak akan dapat dicapai jika cabaran-cabaran yang menghalang pencapaian matlamat tidak diatasi terlebih dahulu.

Dari itu langkah-langkah yang dikemukakan adalah langkah-langkah yang mampu mengatasi cabaran.

Kelebihan teknik penyelesaian masalah ialah;- membolehkan murid bertanggungjawab

ketika mengemukakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat.

- membina semangat berpasukan untuk mencapai matlamat melalui motivasi kemahiran perancangan strategik yang melibatkan persetujuan ahli pasukan.

Page 17: Kumpulan 5 Elm 3102

PEMBELAJARAN AKTIFPengenalan Pembelajaran aktif bukanlah satu idea yang baru. Sejak

zaman Socrates lagi pembelajaran aktif sudah dipraktikkan.

Pendidik progresif seperti John Dewey menekankan kepentingan pembelajaran aktif.

Pembelajaran aktif merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang semakin popular dalam era ini.

Guru digalakkan beralih daripada pengajaran pasif ke pengajaran aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Tetapi guru perlu ada inovasi dan kreativiti dalam imaginasi mereka sama ada di dalam atau di luar bilik darjah untuk melaksanakan satu set aktiviti pembelajaran aktif.

Page 18: Kumpulan 5 Elm 3102

APAKAH SEBENARNYA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PEMBELAJARAN

AKTIF?

Pembelajaran aktif merujuk kepada pendekatan di mana murid berinteraksi dengan bahan pengajaran.

Murid melakukan sesuatu yang termasuk mengenali, memproses and mengaplikasi informasi (nilai) yang diterima.

Menurut Meyers dan Jones (1993), pembelajaran aktif berasal daripada dua andaian: (1) pembelajaran pada hakikatnya adalah satu aktiviti yang aktif dan (2) murid yang berlainan mempunyai cara belajar yang berbeza.

Page 19: Kumpulan 5 Elm 3102

Pembelajaran aktif menjadi realisasi apabila murid diberikan peluang untuk berinteraktif dengan apa yang dipelajari.

Ini sebenarnya menggalakkan mereka memahami dan mengembangkan pengetahuan dan bukan menerima pengetahuan secara pasif.

Dalam persekitaran pembelajaran aktif, guru mengambil posisi fasilitator dan bukan setakat penyampai ilmu sahaja.

Page 20: Kumpulan 5 Elm 3102

BAGAIMANAKAH MENYERAP PEMBELAJARAN AKTIF DALAM PENGAJARAN ANDA?

Think-pair-share ialah aktiviti mudah yang boleh digunakan dalam kelas. Berikan masa untuk murid memikirkan tentang sesuatu topik, minta mereka berbincang dengan kawan di sebelah dan kemudian berkongsi hasil perbincangan tadi dengan seluruh kelas.

Minute Papers memberi peluang kepada murid untuk sintesis pengetahuan mereka dan menanya soalan kepada isu yang tidak terjawab. Berikan murid beberapa minit untuk menjawab soalan berikut secara bertulis ataupun lisan: Apakah perkara yang paling penting yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu kurang faham? Pelbagaikan soalan sebegini dan respon murid akan mengukuhkan proses pembelajaran mereka dan memberikan kamu feedback/maklum balas tentang pemahaman murid.

Page 21: Kumpulan 5 Elm 3102

Brainstorming ialah satu lagi teknik mudah yang melibatkan seluruh kelas dalam sesuatu perbincangan. Perkenalkan apa yang perlu dipelajari dan minta input daripada murid yang akan anda catat atas papan hitam.

Permainan yang berkaitan dengan Pendidikan Moral mudah diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk menggalakkan pembelajaran aktif dan penglibatan murid. Permainan berbentuk padankan, pertandingan, permainan board, menyelesaikan puzzle dan sebagainya boleh digunakan.

Kerja kumpulan membenarkan setiap ahli kumpulan bersuara, berkongsi pendapat dan mengembangkan kemahiran untuk bekerjasama dengan orang lain untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Kerja kumpulan koperatif menghendaki semua ahli kumpulan bekerjasama untuk menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan.

Page 22: Kumpulan 5 Elm 3102

Perbahasan di kelas merupakan satu perkakas efektif yang boleh menggalakkan murid memikirkan pelbagai perspektif sesuatu isu.

Kajian kes menggunakan kisah sebenar yang menerangkan apa berlaku dalam sesuatu masyarakat, keluarga, sekolah atau individu akan menggalakkan murid mengintegrasikan pengetahuan yang diperolehi dalam bilik darjah dengan pengetahuan kehidupan sebenar, tindakan dan akibat sesuatu tindakan.

Page 23: Kumpulan 5 Elm 3102

APAKAH CIRI-CIRI PEMBELAJARAN AKTIF?

Arahan berpusatkan murid

Minat, motivasi dan kekuatan murid perlu dipertimbangkan apabila guru Pendidikan Moral merancang aktiviti kelas. Guru perlu sensitif terhadap latar belakang murid dan kreatif dalam menggunakan pengetahuan sedia ada murid untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.

Komuniti diskusi

Murid mempunyai banyak peluang untuk kolaborasi and bertukar idea antara satu sama lain (murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan warga sekolah). Peluang untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran dikonstruk dengan pembelajaran melalui interaksi dengan lain secara inovatif agar pembelajaran menyeronokkan dan memotivasikan murid.

Page 24: Kumpulan 5 Elm 3102

Refleksi

Pembelajaran aktif diimbangkan dengan refleksi. Murid perlu ada masa dan peluang untuk membuat refleksi atas maklumat yang diterima semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Refleksi ini boleh dibantu melalui kolaborasi dengan murid dan guru yang akan membawanya ke tahap equilibrium. Untuk sampai ke tahap pemahaman nilai atau konsep yang diajar, murid terpaksa melalui satu proses yang mencabar dan memerlukan refleksi yang serius. Guru yang kreatif dan inovatif boleh membantu murid membuat refleksi dengan pelbagai cara.

Berkongsi tanggungjawab dalam proses pembelajaran

Pembelajaran menjadi bermakna apabila murid bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. Guru boleh membantu murid mencapai tahap tersebut dengan memberi bimbingan dalam bertindak dan berinteraksi dengan pembelajaran sendiri.

Page 25: Kumpulan 5 Elm 3102

Kesalahan sebagai perkakas untuk pembelajaran

Menurut Brooks & Brooks (1993), kesalahan adalah satu komponen konflik kognitif dan perkembangan. Ianya merupakan langkah semula jadi untuk pemahaman yang baru. Apabila kesalahan dipandang daripada perspektif positif, murid tidak akan takut membuat kesalahan atau mengambil risiko apabila melaksanakan sesuatu aktiviti.

Penilaian autentik Dalam Pendidikan Moral, murid dinilai melalui

pelbagai cara. Melalui pembelajaran aktif, tanggungjawab untuk menilai juga dikongsi bersama murid. Misalnya, penilaian diri dan penilaian rakan sebaya membantu murid menilai pengetahuan dan pemahaman murid yang menjadikan pengajaran lebih bermakna.

Page 26: Kumpulan 5 Elm 3102

Peranan guru sebagai fasilitator Murid belajar melalui pelbagai cara. Seorang

guru yang kreatif akan membantu mengembangkan pemikiran kritikal murid. Guru akan menjadi fasilitator yang membantu murid menyelesaikan masalah dan membawa makna kepada pengajarannya daripada hanya setakat menyampaikan ilmu.

Menggunakan masalah autentik Penggunaan masalah autentik seperti kajian

kes adalah satu perkakas pembelajaran yang efektif. Apabila berhadapan dengan situasi kehidupan sebenar yang tidak mempunyai satu cara penyelesaian yang mutlak, murid perlu menggunakan kemahiran berfikir secara kritikal.

Page 27: Kumpulan 5 Elm 3102

Peranan guru Pendidikan Moral dalam KSSR

Sebagai guru yang perlu mengajar tiga domain (penaakulan moral, perasaan moral, tingkah laku moral), guru berhadapan dengan cabaran yang agak kompleks dalam penyediaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Perhatian perlu diberikan terhadap aktiviti yang akan membantu meningkatkan tanggungjawab murid dalam pembelajaran mereka.

Guru juga perlu membantu murid dengan menyediakan garis panduan bagaimana mereka bekerja dalam kumpulan atau melaksanakan aktiviti kolaborasi.

Guru menyediakan peluang untuk komunikasi yang akan memberi kesan kepada murid dari aspek berkongsi idea, melaksanakan aktiviti dan mencapai kata sepakat.

Tahap penglibatan murid secara aktif juga bergantung kepada jumlah masa dan tahap kedalaman dalam penglibatan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Page 28: Kumpulan 5 Elm 3102

PEMBELAJARAN KONTEKSTUALISME

Matlamat: Matlamat modul ini ialah untuk membantu guru

memahami, menguasai dan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran.

Objektif: Setelah menggunakan modul ini, guru berupaya : Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual dan

kepentingan menyerapkan pendekatan kontekstual ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Menguasai strategi pengajaran dan pembelajaran �secara kontekstual.

Mengaplikasi dan mengamalkan pendekatan kontekstual �dalam bilik darjah dengan yakin dan berkesan.

Melatih guru lain menjalankan pengajaran �menggunakan pendekatan kontekstual.

Page 29: Kumpulan 5 Elm 3102

APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL?

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.

Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on.

Pembelajaran Secara Kontekstual - Pembelajaran hanya berlaku apabila murid

dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

Page 30: Kumpulan 5 Elm 3102

KUMPULAN SASARAN MURID YANG MANAKAH BOLEH MENDAPAT MANFAAT YANG LEBIH DARIPADA

PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL?

Jenis murid :- Kumpulan sederhana Ciri murid :- • cenderung kepada aplikasi konsep

• terdorong melalui aktiviti hands-on

• tidak yakin mempelajari matematik dan sains secara abstrak

Lokasi :- • sekolah-sekolah menengah teknik dan vokasional

• sekolah-sekolah menengah harian

Page 31: Kumpulan 5 Elm 3102

MENGAPAKAH PENDEKATAN KONTEKSTUAL PERLU DALAM

PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN?

Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri.

Individu memiliki pelbagai jenis kecerdasan.

Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran.

Page 32: Kumpulan 5 Elm 3102

FAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

MURID• Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan• Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian• Boleh memindahkan kemahiran• Boleh meneroka dan mendapatkan bukti• Boleh menguasai perkara abstrak melalui

pengalaman konkrit• Dapat belajar secara kerjasama

Page 33: Kumpulan 5 Elm 3102

GURU• Dapat menjadikan pengajaran

sebagai satu pengalaman yang berjaya.

• Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan.

• Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.

Page 34: Kumpulan 5 Elm 3102

INDUSTRI• Menerima tenaga kerja yang berpotensi

untuk dilatih atau dilatih semula secara berkesan

mengikut keperluan.• Menggerakkan industri ke dalam pendidikan sebagai rakan kongsi

Page 35: Kumpulan 5 Elm 3102

PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

Page 36: Kumpulan 5 Elm 3102

Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan

kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan

penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan

bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain.

(McBrien & Brandt,1997)

Murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan

pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada,

mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan

pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia

wujud. (Briner,M.,1999)

Page 37: Kumpulan 5 Elm 3102

BERDASARKAN KEPADA PANDANGAN-PANDANGAN DI ATAS MAKA PENGERTIAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME BOLEHLAH DIRUMUSKAN SEBAGAI YANG BERIKUT:

Konstruktivisme adalah satu fahaman

bahawa murid membina sendiri

pengetahuan atau konsep secara aktif

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman

sedia ada. Dalam proses ini, murid akan

menyesuaikan pengetahuan yang diterima

dengan pengetahuan sedia ada untuk

membina pengetahuan baru.

Page 38: Kumpulan 5 Elm 3102

KONSEP UMUM Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman

yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar

seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka.

Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar

sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara

pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru.

Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina

pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan

informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada.

Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan

dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar.

Page 39: Kumpulan 5 Elm 3102

Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya

sebagai panduan merancang pengajaran.

Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru.

Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid.

Menyokong pembelajaran secara koperatif.

Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan

memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar

Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.

Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea.

Ciri ciri pembelajaran konstruktivisme

Page 40: Kumpulan 5 Elm 3102

PERANAN MURID Murid mengemukakan soalan-soalan dan isu,

kemudian secara individu mereka membuat

analisis dan menjawab soalan-soalan itu.

Mereka bertanggungjawab terhadap

pembelajaran mereka sendiri dan boleh

menyelesaikan masalah.

Murid selalu berbincang dengan guru dan sesama

mereka.

Perbincangan itu akan membantu murid

mengubah atau mengukuhkan idea-idea mereka.

Page 41: Kumpulan 5 Elm 3102

Murid mencabar hipotesis yang telah dibuat

untuk membuat ramalan.

Murid diberi banyak ruang dan peluang

untuk menguji hipotesis mereka terutamanya

melalui perbincangan dalam kumpulan.

Murid menggunakan data dan bahan-bahan

fizikal, manipulatif atau interaktif untuk

menolong mereka menjana idea dan

pengetahuan.

Page 42: Kumpulan 5 Elm 3102

PERANAN GURU Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai

pandangan mereka.

Menstruktur pelajaran untuk mencabar persepsi murid.

Membantu murid menyedari kerelevanan kurikulum kepada

kehidupan mereka.

Mentaksir pembelajaran melalui aktiviti harian di kelas, bukan hanya

dalam bentuk ujian bertulis.

Menggalakkan murid membuat tugasan yang berbentuk

penyelesaian, menganalisis, meramal, meneroka dan membuat

hipotesis.

Page 43: Kumpulan 5 Elm 3102

Menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut jawapan mereka.

Menggalakkan penemuan oleh murid melalui pertanyaan soalan

bercapah dan menggalakkan murid menyoal murid yang lain.

Memberi masa secukupnya kepada murid untuk menjawab soalan

setelah soalan dikemukakan.

Memberi masa secukupnya kepada murid untuk membuat perkaitan

antara idea-idea yang telah dijanakan.

Menggalakkan pembelajaran koperatif dalam menjalankan tugasan

tertentu.

Membimbing murid mendapatkan jawapan yang tepat.

Page 44: Kumpulan 5 Elm 3102

Kemahiran berfikir secara kritis dan

kreatif

Page 45: Kumpulan 5 Elm 3102

Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk

mencari makna dan pemahaman terhadap

sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea

atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang

wajar, bagi membuat keputusan dan

menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat

refleksi dan metakognisi terhadap proses yang

dialami 

Page 46: Kumpulan 5 Elm 3102

TUJUAN KBKK

mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat

keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak

mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir

secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah

menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif

mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru,

kabur dan sempit.

Page 47: Kumpulan 5 Elm 3102

meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya

perkembangan intelek mereka

bersikap terbuka dalam menerima dan memberi

pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujah,

membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti,

serta berani memberi pandangan dan kritik

Page 48: Kumpulan 5 Elm 3102

PEMIKIRAN SECARA KRITIS

keupayaan dan kecekapan yang ada pada minda untuk membuat

keputusan yang wajar berkenaan sesuatu idea, menilai logiknya

sesuatu perkara, meneliti kebernasan dan membuat pertimbangan

yang wajar berdasarkan bukti-bukti yang kukuh untuk menyokong lagi

keputusan yang telah dibuat.

Menurut Mohd Micheal Abdullah; pemikiran kritis ialah

membincangkan bagaimana untuk menimbangkan iaitu samada baik

atau buruk terhadap sesuatu perkara dengan teliti dan menggunakan

fakta samada benar atau salah dan susunan hujah sama ada sah atau

batal. 

Page 49: Kumpulan 5 Elm 3102

CONTOH-CONTOH KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS

Membanding dan Membeza

Membuat Kategori

Meneliti Bahagian Kecil & Keseluruhan

Membuat Sekuens

Menerangkan Sebab

Membuat Ramalan

Mengusul Periksa Andaian

Membuat Inferens

Mengesahkan Sumber Maklumat

Page 50: Kumpulan 5 Elm 3102

PEMIKIRAN SECARA KREATIF

kecekapan menggunakan minda untuk:

a) menjana danmenghasilkan idea.

b) mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa

dan bernilai sama ada bersifat maujud,abstrak,

idea atau gagasan.

c) menerokai dan mencari makna ,

pemahaman  dan penyelesaian masalah

seacara inovatif.

Page 51: Kumpulan 5 Elm 3102

Menurut Samsu Yaacub; 1993, pemikiran kreatif

membincangkan bagaimana cara-cara atau teknik-teknik

untuk memperluaskan dan memperkembangkan daya

imaginasi, inovasi dan kreativiti individu.

Page 52: Kumpulan 5 Elm 3102

CONTOH-CONTOH KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF

Menjana Kemungkinan Idea

Mencipta analogi - kenyataan yang dicipta

daripada perbandingan antara satu perkara

dengan perkara yang lain berdasarkan ciri-

ciri persamaan dan perbezaan untuk

menyatakan maksud tertentu.

Page 53: Kumpulan 5 Elm 3102

Mencipta metafora -  sejenis bahasa figuratif

yang dicipta untuk menyatakan makna

sesuatuperkara dengan menggunakan kata

lain.

Page 54: Kumpulan 5 Elm 3102

KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

Page 55: Kumpulan 5 Elm 3102

OHP 3

Definisi Kajian Masa Depan

Definisi Kajian Masa Depan

Apa Pilihan Anda?

Senario:Gambaran

Yang Boleh

Didapati

KEHIDUPAN ANDAKEHIDUPAN ANDA PERSEKITARANPERSEKITARAN

NEGARANEGARA SELURUH DUNIASELURUH DUNIA

Masa Lalu:Perspektif

Masa Kini:Trend Utama

Masa Depan:Perubahan

Page 56: Kumpulan 5 Elm 3102

CONTOH:PILIHAN KERJAYA

CONTOH:PILIHAN KERJAYA

KERJA TRADISI

IKUT ARUS MASA

MENEROKA ALIRAN BARU

KERJA TRADISI

IKUT ARUS MASA

MENEROKA ALIRAN BARU

APA BOLEH BERLAKU 20 TAHUN DI HADAPAN?

Keadaan dan Trend

Semasa

Trend Masa Depan

Cita-Cita dan Impian

Pilihan dan Perbincangan

Pekerjaan

Page 57: Kumpulan 5 Elm 3102

OHP 9Rasional Pengajaran Kajian Masa Depan.

Prinsip Perubahan

 Prinsip Pandangan Jauh

Prinsip Perancangan Strategik

Prinsip Pengupayaan

RASIONAL PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPANRASIONAL PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN

Page 58: Kumpulan 5 Elm 3102

OHP 5

Alvin Toffler: FUTURE SHOCK

Alvin Toffler:“FUTURE SHOCK”

KEKEJUTAN“FUTURE SHOCK”

PERUBAHAN YANG PESAT

KEKELIRUANPSIKOLOGI

(Psychological

Disorientation)

MempunyaiKemahiran

memandang masa depan

Bolehmenangani

masalah

PENYESUAIANDIRI

Tidak mempunyaikemahiran

memandang masa depan

Menghadapi masalah

menangani perubahan

Page 59: Kumpulan 5 Elm 3102

OHP 6

Kauffman, Mengapa Mengajar Tentang Masa Depan?

“ ...What we can and must do is to give our students

an understanding of the most important issues,

problems and opportunities they may face, teach

them the skills they will need to continue to look

ahead on their own; and prepare them to cope

successfully with the dislocations and stresses of

rapid change….” 

Mengapa Mengajar Tentang Masa Depan?Why Teach The Future?

Mengapa Mengajar Tentang Masa Depan?Why Teach The Future?

D.L. Kauffman (1976) , Teaching The Future. ETC Publication, California

Page 60: Kumpulan 5 Elm 3102

OHP 8

Umar Alkhatab

“Berilah pendidikan kepada

anak-anak kamu yang dilahirkan

untuk zaman lain

daripada zaman kamu”

 Umar Alkhatab

Page 61: Kumpulan 5 Elm 3102

 Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam

menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan.

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Page 62: Kumpulan 5 Elm 3102

“KAJIAN MASA DEPAN”Satu Cara Kita Menyusun Pemikiran

Satu Cara Kita Mengkonsepsikan KehidupanTindakan-Tindakan Seharian Serta Jangka Panjang

Keputusan-Keputusan Yang Kita Akan Ambil

“KAJIAN MASA DEPAN”Satu Cara Kita Menyusun Pemikiran

Satu Cara Kita Mengkonsepsikan KehidupanTindakan-Tindakan Seharian Serta Jangka Panjang

Keputusan-Keputusan Yang Kita Akan Ambil

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang Masa Depan secara berkaedah,

bermakna dan bertanggungjawab

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang Masa Depan secara berkaedah,

bermakna dan bertanggungjawab

GENERASI MASA DEPAN YANG BERKEYAKINAN, BERUPAYA DAN

BERTANGGUNGJAWAB

Page 63: Kumpulan 5 Elm 3102

·Kenapakah tajuk ini penting bagi masa depan?

·Bagaimanakah tajuk ini boleh dikaitkan dengan Kajian Masa Depan?

·Apakah yang diberi perhatian?

BERFIKIR TENTANG MASA DEPANBERFIKIR TENTANG MASA DEPAN

Page 64: Kumpulan 5 Elm 3102

OHP 21Tiga Cara Pengajaran

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Perancangan Seorang Guru PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Perancangan Seorang Guru

Perancangan Yang Strategik

Isu dan Tema Yang Relevan

Berpusatkan Murid

Aplikasi Sebagai Projek, Kerja Kokrikulum atau

Sepanjang Hayat

Peranan Guru

Sebagai Fasilitator

Page 65: Kumpulan 5 Elm 3102

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang masa depan

secara berkaedah, bermakna dan bertanggungjawab

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang masa depan

secara berkaedah, bermakna dan bertanggungjawab

KANDUNGAN MODUL

PENERANGAN AM

BAHAGIAN

1BAHAGIAN

2BAHAGIAN

3BAHAGIAN

4BAHAGIAN

5

“MENAMBAHKAN

ILMU”“BELAJARSENDIRI “

CARAPENGAJARAN

CARA “BERKONGSI”

Page 66: Kumpulan 5 Elm 3102

BAHAGIAN 1

PENERANGAN AM

Guru boleh mendapat satu gambaran dan

kefahaman tentang modul latihan pengajaran

berasaskan Kajian Masa Depan.

·Pengenalan·Objektif Modul Latihan ·Prinsip Organisasi·Pengoperasian Modul Latihan

·Pengenalan·Objektif Modul Latihan ·Prinsip Organisasi·Pengoperasian Modul Latihan

Page 67: Kumpulan 5 Elm 3102

BAHAGIAN 2

“BELAJAR SENDIRI”Guru boleh mendapat kefahaman Kajian Masa Depan dengan lebih mendalam dan mengaplikasikan pengajaran berasaskan Kajian

Masa Depan

APA?MENGAPA?

BAGAIMANA?

MEMAHAMI KONSEP UTAMA ·Apakah Kajian Masa Depan?·Rasional Pengajaran Kajian Masa Depan·Objektif ·Faedah Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

MEMAHAMI TEKNIK DAN ALAT KAJIAN MASA DEPAN·Komponen Kajian Masa Depan ·Bagaimana bahan pengajaran digunakan

MEMAHAMI KONSEP UTAMA ·Apakah Kajian Masa Depan?·Rasional Pengajaran Kajian Masa Depan·Objektif ·Faedah Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

MEMAHAMI TEKNIK DAN ALAT KAJIAN MASA DEPAN·Komponen Kajian Masa Depan ·Bagaimana bahan pengajaran digunakan

Page 68: Kumpulan 5 Elm 3102

BAHAGIAN 3

CARA MENJALANKAN PERANCANGAN PENGAJARAN BERASASKAN

KAJIAN MASA DEPAN

Guru boleh merancang pembelajaran berasaskan pengetahuan dan Kemahiran

Kajian Masa Depan.

PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN·Rangka perancangan·Cara Pengajaran Contoh mata pelajaran

PENILAIAN KENDIRI

PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN·Rangka perancangan·Cara Pengajaran Contoh mata pelajaran

PENILAIAN KENDIRI

Page 69: Kumpulan 5 Elm 3102

BAHAGIAN 4 Guru boleh menggunakan bahan untuk melatih guru lain ke arah pengajaran

berasaskan Kajian Masa Depan

Guru boleh menggunakan bahan untuk melatih guru lain ke arah pengajaran

berasaskan Kajian Masa Depan

MENGAPLIKASIKAN KAJIAN MASA DEPAN DALAM MATA PELAJARAN 1·Kandungan Sesi Latihan “Berkongsi Apa Yang Saya Tahu”·Perincian Sesi Latihan·Nota-Nota Penceramah·Kandungan Buku Kursus Peserta·Senarai bahan lutsinar·Koleksi bahan lutsinar

MENGAPLIKASIKAN KAJIAN MASA DEPAN DALAM MATA PELAJARAN 1·Kandungan Sesi Latihan “Berkongsi Apa Yang Saya Tahu”·Perincian Sesi Latihan·Nota-Nota Penceramah·Kandungan Buku Kursus Peserta·Senarai bahan lutsinar·Koleksi bahan lutsinar

Page 70: Kumpulan 5 Elm 3102

BAHAGIAN 5

MENAMBAHKAN ILMUGuru boleh dapat maklumat

tambahan tentang Kajian Masa Depan.

Guru boleh gunakan bahan mengajar

semasa menjalankan latihan

MENAMBAHKAN ILMUGuru boleh dapat maklumat

tambahan tentang Kajian Masa Depan.

Guru boleh gunakan bahan mengajar

semasa menjalankan latihan

KAJIAN KES

GLOSARI DAN RUJUKAN·Pengertian Istilah ·Senarai Bahan Bacaan dan Laman Web

KAJIAN KES

GLOSARI DAN RUJUKAN·Pengertian Istilah ·Senarai Bahan Bacaan dan Laman Web

Page 71: Kumpulan 5 Elm 3102

MENUNGU SESUATU JUGA SATU KEPERLUAN KAJIAN MASA DEPAN

Page 72: Kumpulan 5 Elm 3102

INTEGRASI KECERDASAN EMOSI (KKE) DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL

EMOTIONAL QUOTIENT (EQ)

Page 73: Kumpulan 5 Elm 3102

DEFINISI KECERDASAN EMOSI (EQ)

Istilah emotional intelligence (EQ) mula-mula sekali digunakan pada tahun 1990 oleh ahli psikologi iaitu Peter Salovey (Universiti Harvard) dan John Mayer (Universiti New Hampshire).

Ia digunakan bagi menjelaskan kualiti-kualiti diri khusus yang terdapat pada emosi yang penting supaya seseorang dapat mencapai kejayaan.

Lima tahun selepas itu, Daniel Goleman (1995) mempopularkan EQ dalam bukunya Emotional Intelligence dan sekali gus berjaya membangkitkan kesedaran orang ramai berkenaan konsep ini.

Page 74: Kumpulan 5 Elm 3102

Seperti aspek lain dalam kehidupan, kecerdasan emosi mempunyai peranan yang besar dalam bidang pendidikan.

Hakikatnya kecerdasan emosi menjadi pendukung kepada kecerdasan intelek dalam menjamin kualiti produk yang dihasilkan.

Apabila diperhalusi dalam segala aspek pendidikan sama pendidikan secara umum, pendidikan kanak-kanak, pendidikan orang dewasa apatah lagi pendidikan tinggi menekan aspek kecerdasan emosi sama ada dalam pembentukan dan perlaksanaan kurikulum ataupun dalam aspek pembangunan profesionalisme pendidiknya.

Page 75: Kumpulan 5 Elm 3102

Apabila kecerdasan emosi mula-mula diperkenalkan kepada dunia banyak sarjana dan pemikir yang mempersoalkan berkenaan keperluan dan signifikannya kepada ‘kepintaran manusia’.

Hal ini kerana, ‘kepintaran’ menurut pandangan mereka merujuk kepada kepintaran kognitif yang menggunaan simbol IQ.

Namun selepas beberapa tahun ia diperkenalkan secara giat dan komprehensif oleh sarjana-sarjana psikologi daripada sekolah-sekolah psikologi ternama seperti Havard dan Yale, kepintaran emosi menjadi kesedaran dan momentum baru kepada mana-mana individu, institusi dan masyarakat seluruh dunia.

Page 76: Kumpulan 5 Elm 3102

Justeru itu, kepintaran tidak lagi menjadi faktor dominan sebagai penentu penentu kepintaran manusia. Manusia pintar dan bijaksana dalam dekad ini bukan sahaja memiliki IQ yang tinggi malah EQ yang tinggi.

Page 77: Kumpulan 5 Elm 3102

KEPENTINGAN EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) ATAU KECERDASAN

EMOSI DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL

Page 78: Kumpulan 5 Elm 3102

Pertumbuhan kecerdasan emosi seseorang dipengaruhi oleh :

keluarga lingkungan persekitaran contoh-contoh pengalaman yang diperoleh sejak lahir dari kedua ibu bapanya.

Kecerdasan emosi mempunyai kaitan dengan pelbagai aspek yang dirasakan semakin sukar dilihat dalam kehidupan manusia yang semakin moden dan maju kini.

Page 79: Kumpulan 5 Elm 3102

Antara objektif-objektif Pendidikan Moral untuk sekolah rendah ialah:

1.Memahami dan menghayati nilai-nilai murni

masyarakat Malaysia

2. Meningkatkan amalan budi pekerti mulia

3. Menyedari dan menerima kepentingan

tanggungjawab moral dan sosial bagi

mengekalkan kesejahteraan hidup dalam

perhubungan diri dengan keluarga, masyarakat,

negara serta alam sekitar.

Page 80: Kumpulan 5 Elm 3102

4. Mengembangkan dan mengaplikasi pemikiran

moral, perasaan moral dan perlakuan moral

dalam membuat sesuatu pilihan dan keputusan

yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat

Malaysia.

Page 81: Kumpulan 5 Elm 3102

Seseorang insan bermoral adalah seseorang yang memahami keperluan untuk mengamalkan peraturan dalam masyarakat tetapi tidaklah pula mematuhinya tanpa berfikir.

Antara empat kepentingan Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan emosi dalam pengajaran Pendidikan Moral adalah berdasarkan aspek-aspek berikut:

• Kesedaran kendiri• Mengendalikan emosi• Penentuan matlamat• Kemahiran bersosial