KURIKULUM MATEMATIK

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  1/22

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  2/22

  Dari segi sejarah pula, curriculum berasal daripada Latin. Perkataan ini mula digunakan sekitar tahun

  400 SM, ketika zaman Plato di mana ia membawa maksud ruang sesi pembelajaran berlansung. Ketika

  itu, kanak-kanak di Bandar Athens telah mengikuti satu bentuk kurikulum pendidikan di mana ketika

  mereka berpeluang belajar pelbagai jenis ilmu ketika di sekolah.

  Dari segi pendapat pakar pendapat pendidikan, pelbagai pendapat yang berbeza dapat dilihat apabila

  kita mencari definisi kurikulum. Antara yang dipetik adalah menurut Hirst(1975) dalam Pengurusan

  Kurikulum, beliau mendefiniskan kurikulum sebagai satu program yang mengandungi aktiviti

  pembelajaran dan disusun oleh guru untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif yang

  ditentukan.

  Sekiranya kita lihat definisi kurikulum dari ketiga-tiga perspektif, dapat kita rumuskan kurikulum

  merupakan suatu perkara yang luas dalam pendidikan dimana ia melibatkan perancangan bagaimana

  pengajaran dan pembelajaran harus dilaksanakan dan mempunyai objektif tertentu yang harus dicapai

  semasa sesi pelaksanaannya berlangsung.

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  KURIKULUM PROSES PERKEMBANGAN KURIKULUM

  Kurikulum berkembang mengikut proses aliran yang bermula dengan pembentukkannya terlebih dahulu.Selepas kajian dan perancangan yang berkaitan, maka terbentuklah satu kurikulum yang dimana ianya

  disebarkan di medium seperti sekolah. Selepas itu proses pengajaran kurikulum tersebut akan

  berlangsung. Ketika proses ini berlangsung, pelbagai penilaian akan dijalankan untuk mengetahui sejauh

  mana keberkesanan kurikulum tersebut. Setelah kelemahan dikenal pasti dan dikaji, maka pembaharuan

  akan dilakukan untuk memastikan kurikulum sedia ada kekal relevan dan sesuai dengan peredaran masa

  dan perkembangan teknologi.

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/proses-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/proses-perkembangan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/proses-perkembangan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/proses-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/proses-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/proses-perkembangan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/proses-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  3/22

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT KURIKULUM

  PEMBENTUKAN KURIKULUM

  Pembentukan kurikulum merupakan bahagian pertama dalam perkembangan kurikulum. Aspek pertama

  dalam membentuk kurikulum ialah rasional. Rasional adalah penting kerana ia memberi penjelasan

  kepada perlunya wujud satu kurikulum itu selain mengemukakan alasan atau sebab serta asas kepada

  kewujudan kurikulum itu. Dengan adanya alasan-alasan itu, maka rasional memberi panduan dan hala

  tuju bagi menyelesaikan atau mengurangkan masalah itu. Kepentingan rasional dalam pembentukan

  sesuatu kurikulum itu sangat tinggi kerana rasional merupakan asas dan panduan dalam pembentukan

  kurikulum. Jadi, perhatian yang mendalam dan sempurna perlu diberi dalam pembentukan rasional bagi

  satu-satu kurikulum. Sekiranya bahagian rasional didapati memuaskan, maka aktiviti seterusnya akan

  dilakukan iaitu proses pembentukan objektif bagi kurikulum tersebut.

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembentukan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembentukan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembentukan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembentukan-kurikulum/http://kurikulummatematik.files.wordpress.com/2011/12/image.pnghttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembentukan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembentukan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembentukan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  4/22

  Objektif didefinisikan sebagai sesuatu yang telah ditentukan yang perlu dicapai oleh pelajar mengikut

  tahap-tahap objektif itu (Razali Arof, 1991). Objektif ini dibahagikan kepada beberapa peringkat seperti

  objektif negara (paling umum), objektif kementerian, objektif sekolah/maktab/universiti dan akhir sekali

  objektif pengajaran (harian/khusus). Objektif umum lebih menyeluruh berbanding dengan objektif khusus,

  namun objektif khusus tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk dicapai jika dibandingkan denganobjektif umum. Kalaulah rasional menjawab soalan mengapa atau kenapa satu-satu kurikulum itu harus

  dibentuk, objektif pula menjawab soalan apa yang harus dicapai oleh kurikulum yang mahu dibentuk itu.

  Setelah kita berbincang tentang konsep objektif, perkara yang seterusnya adalah mengenalpasti dan

  memilih objektif. Objektif mesti dipelbagaikan mengikut domain-domain yang ada dalam tiap-tiap individu

  iaitu domain kognitif , psikomotor dan afektif supaya domain-domain itu dapat berfungsi dan berada

  dalam keadaan yang baik dan penuh produktif.

  Sebelum objektif yang sebenar dan tepat itu dipilih, beberapa kriteria pemilihan akan dibuat. Diantara

  perkara yang termasuk di dalam kriteria pemilihan objektif itu ialah objektif mestilah selari dengan

  rasional kurikulum tersebut. Sekiranya objektif yang dipilih tidak selari dengan rasional kurikulum

  tersebut, ianya sia-sia kerana pencapaian objektif tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah

  yang telah dikenalpasti dalam rasional kurikulum itu. Kriteria kedua ialah objektif tersebut boleh dicapai

  dah boleh diajar. Kriteria keupayaan untuk mencapai objektif itu memberi makna bahawa pelanggan atau

  penerima kurikulum yang dibentuk itu berupaya untuk mencapai objektifnya. Seterusnya kebolehan dan

  keupayaan untuk melaksanakan kurikulum itu bagi mencapai objektifnya juga penting untuk

  dipertimbangkan. Selain itu juga, perlulah dipastikan bahawa setiap objektif yang dipilih untuk dijadikan

  objektif kurikulum itu mestilah saling menyokong dan tidak pula sebaliknya. Sesuatu kurikulum itu akan

  cacat sekiranya mempunyai objektif-objektif yang bertelingkah atau bercanggah.

  Tiap-tiap objektif itu patut dilihat dan dinyatakan mengikut apa yang akan diperolehi atau dikuasai oleh

  pelajar diakhir sesuatu program. Ianya perlulah jelas menunjukkan hasil yang akan diperolehi oleh

  pelajar, bukanlah oleh pengajar atau pihak lain.

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  KURIKULUM ISI KURIKULUM

  Setelah meneliti tentang objektif, langkah seterusnya adalah membincangkan aspek-aspek mengenai isi

  dalam kurikulum. Isi dalam kurikulum merupakan ilmu pengetahuan yang hendak diajar kepada pelajar-

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/isi-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/isi-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/isi-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/isi-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/isi-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/isi-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/isi-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  5/22

  pelajar. Namun demikian, ianya bukalah objektif sesuatu kurikulum sebalikya isi merupakan alat untuk

  mencapai objektif itu.

  Isi boleh merupakan kajian seperti peristiwa kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka, peristiwa mencapai

  kemerdekaan sesebuah negara dan sebagainya. Isi juga boleh merupakan fakta-fakta atau maklumat

  mengenai peristiwa atau kejadian tersebut. Selain itu, isi juga boleh merupakan konsep misalnya semua

  konsep yang terlibat atau terdapat dalam peristiwa kekalahan satu pasukan bola sepak. Seterusnya, isi

  juga boleh mengandungi andaian teori dan prinsip.

  Seterusnya kita boleh mendapati bahawa isi-isi itu dibahagikan kepada bentuk teoritikal/konseptual dan

  bentuk aplikasi atau praktikal. Ilmu pengetahuan atau isi yang berbentuk teori lebih abstrak, tidak dapat

  dilihat dan agak sukar dikuasai berbanding dengan ilmu praktikal. Kaitan dan perbezaan diantara ilmu

  teori dan ilmu praktikal adalah penting untuk difahami kerana ia sangat berguna bagi membuat aktiviti

  penyusunan isi dalam kurikulum. Dalam pemilihan isi terdapat juga dua konsep yang penting yang perlu

  dijelaskan iaitu isi sokongan dan isi sebenar. Isi sokongan ialah isi yang dimasukkan bertujuan untuk

  membantu isi sebenar mencapai objektif kurikulum.

  Isi dalam kurikulum boleh didapati daripada beberapa sumber. Pertama, melalui kajian yang dilakukan

  oleh orang lain, atau kita sendiri. Jadi, hasil dari kajian itu, timbulnya ilmu pengetahuan yang boleh dipilih

  untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. seterusnya adalah melalui pengalaman sendiri. Ramai ahli tokoh

  pemikir menemukan ilmu pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri seperti Discartes, yang

  menemukan satah Cartesian setelah memerhatikan lalat di siling biliknya. Sumber terakhir, adalah

  melalui literatur atau buku-buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

  Setelah mengenalpasti sumber-sumber, langkah seterusnya adalah memilih isi kurikulum itu. Beberapa

  kriteria harus dipatuhi seperti isi kurikulum itu mestilah selari dengan kehendak objektif kurikulum yang

  berkenaan. Dengan kata lain, ianya mestilah mengikut matlamat-matlamat objektif tersebut. Seterusnya,

  ilmu pengetahuan yang dipilih perlulah mendapat kebenaran untuk diajar kepada pelajar dan ilmu

  tersebut adalah benar. Ilmu pengetahuan yang bercorak kontroversi perlu diberi pertimbangan yang

  mendalam sekiranya mahu dipilih untuk dijadikan isi. Dan akhir sekali adalah, ianya mestilah mengikut

  kesesuaian dengan peringkat keadaan dan minat pelajar.

  Demikianlah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih ilmu pengetahuan bagi dijadikan

  isi sesuatu kurikulum itu. Lebih banyak objektif yang boleh diselarikan dengan isi yang dipilih, adalah

  lebih menguntungkan.

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penyebaran-dan-pengajaran-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penyebaran-dan-pengajaran-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penyebaran-dan-pengajaran-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penyebaran-dan-pengajaran-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penyebaran-dan-pengajaran-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  6/22

  KURIKULUM PENYEBARAN DAN PENGAJARAN KURIKULUM

  Penyebaran kurikullum membawa maksud segala aktiviti yang terlibat dalam proses penyampaian

  kurikulum yang telah dibentuk di Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). Secara kasarnya, terdapat

  beberapa kumpulan yang terlibat dalam prosses pelaksanaan penyebaran kurikulum. Diantaranya ialah

  pegawai-pegawai atau ahli-ahli Jawatankuasa Perkembangan Kurikulum di peringkat negeri dan daerah,

  para guru besar, para guru kanan mata pelajaran dan akhir sekali guru-guru yang akan mengajar sesuatu

  kurikulum itu. Disebabkan terdapat satu pemisah jarak jauh danpersekitaran yang berbeza, dari BPK

  kepada guru yang akan menyampaikan kurikulum tersebut, pelbagai masalah mungkin timbul.

  Terdapat beberapa faktor yang perlu diawasi proses penyebaran kurikulum. Perkara-perkara tersebut

  perlu dititik berat supaya kurikulum yang akan diterima oleh pengajara adalah yang terbaik. Sekiranya

  perkara ini tidak dikawal, maka besar kemungkinan kurikulum ini tidak akan berjaya menghasilkanperkara yang diinginkan oleh penggubalnya.

  Faktor pertama yang perlu dikawal ialah taraf kefahaman pengajar. Pengajar sebagai penyampai

  kurikulum kepada para pelajar. Para pengajar terlebih daahulu perlu memahami secara menyeluruh

  mengenai kurikulum yang hendak diajar. Hal ini kerana, para pengajar akan dapat mengatasi masalah

  yang akan wujud dalam hal ini dengan lebih awal sebelum bermulanya aktiviti pengajaran. Kadangkala,

  disebabkan kebanyakkan para pengajar kurang memahami beberapa aspek dalam kurikulum yang telah

  diperbaharui, para pelajar yang mendapat implikasi buruk.

  Faktor kedua ialah keaslian kurikulum itu perlu dipelihara agar tidak berlaku aktiviti tokok tambah atau

  tolak campur atau sebarang penyesuaian ke atas kurikulum tersebut. Perubahan secara tidak sengaja

  mungkin boleh berlaku sekiranya mereka-mereka yang menyebarkan kurikulum ini bukanlah daripada

  mereka-mereka yang membentuk kurikulum tersebut. Masalah juga boleh timbul sekiranya terdapat lebih

  banyak peringkat perantaraan diantara Jawatankuasa Pembentukan Kurikulum dengan pengajar. Lebih

  banyak peringkat perantaraan wujud, maka akan lebih besarlah peluang perubahan keaslian kurikulum

  akan berlaku dalam proses penyebaran itu. Perubahan secara sengaja juga mungkin berlaku. Ini kerana

  akan terdapat beberapa golongan penyebar ataupun pengajar yang disebabkan oleh sesuatu sebab telah

  dengan sengajanya mengubah keaslian kurikulum tersebut.

  Faktor ketiga yang perlu diawasi adalah masyart setempat perlu diyakini mengenai kebaikan yang

  terdapat dalam kurikulum yang dibentuk. Ahli-ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) serta Pengetua

  perlulah diyakinkan agar mereka dapat menerima kurikulum yang berkesan dan mereka ini seterusnya

  akan menyebabkan ibubapa memainkan peranan mereka dalam mewujudkan sikap positif di kalangan

  anak-anak mereka untuk mempelajari isi-isi kurikulum tersebut. Implikasi yang buruk akan timbul jika

  masyarakat tidak dapat menerima kurikulum yang dibentuk.

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penyebaran-dan-pengajaran-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penyebaran-dan-pengajaran-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  7/22

  Faktor seterusnya ialah pentingnya penyediaan saluran maklum balas. Satu medium maklum perlu

  diadakan diantara pihak pembentuk kurikulum dan para pengajar ataupun para pelajar itu sendiri.

  Dengan ini pihak BPK mempunyai saluran untuk menerangkan serta menjawab segala persoalan yang

  mungkin akan timbul dari pihak sekolah. pihak sekolah juga berpeluang untuk menyuarakan pendapat

  mereka terhadap kurikulum yang mereka terima jika saluran-saluran ini diwujudkan.

  Faktor terakhir yang perlu diberi penekanan ialah faktor masa. Disebabkan jarak diantara Kementerian

  Pendidikan dengan sekolah adalah jauh, maka faktor masa perlu difikirkan. Kelambatan pengajaran

  kurikulum akan menjadi lambat sekiranya kurikulum yang disebarkan itu lambat sampai disekolah

  berkenaan. Kelambatan ini akan menimbulkan suasan terdesak para pengajar untuk menyampaikan

  kurikulum itu kepada para pelajar dan seterusnya menyebabkan para pelajar mungkin mendapat

  kefaham rendah dalam pelajaran tersebut. Unutk mengelakkan masalah ini berlaku, pihak

  BPKseharusnya penyebarkan kurikulum yang dibentuk selewat-lewatnya sepenggal sebelum ianya

  digunakan.

  Menurut Razali Arof (1991) proses penyebaran kurikulum ini merupakan satu tangan yang panjang,

  yang mengambil kurikulum yang telah dibentuk itu dan dibawa atau diberikan kepada sekolah-sekolah

  untuk digunakan oleh para guru. Sekiranya manusi mempunyai tangan yang sebegitu panjang,

  kemungkinan tidak akan wujud banyak masalah dalam proses penyebaan kurikulum itu.

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  KURIKULUM PENILAIAN KURIKULUM

  Definisi bagi penilaian kurikulum menurut Razali Arof, 1991 ialah satu proses untuk membuat keputusan

  mengenai keberkesanan sesuatu kurikulum. Dalam penilaian kurikulum ini badan-badan yang terlibat

  ialah pihak Sekolah yang paling memainkan peranan selepas itu Jabatan Pelajaran Negeri dan akhir

  sekali Kementerian Pelajaran Malaysia yang akan membuat keputusan sama ada untuk membubarkan,

  mengugurkan atau memperbaiki sesuatu kurikulum tersebut. Antara aktiviti-aktiviti yang terlibat ialah

  sebab dan tujuan penilaian, aspek yang dinilai, kaedah penilaian, kaedah penganalisaan maklumat,

  menginterpretasi maklumat, dan membuat keputusan tentang keberkesanan program. Bagi keputusan

  ini ia akan dibuat selepas semua aktiviti yang dinyatakan telah lengkap barulah keputusan akan dibuat

  iaitu sama ada untuk meneruskan, memperbaharui atau menggugurkannya.

  Dalam penilaian kurikulum ini banyak model yang dikemukan untuk diguna pakai bagi menganalisis dan

  membuat keputusan. Terdapat tiga model yang selalu digunakan iaitu:

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penilaian-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penilaian-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penilaian-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penilaian-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penilaian-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penilaian-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/penilaian-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  8/22

  1. C.I.P.P(konteks, input, proses, produk)-Stufflebeam

  2. Model Countenance-R.E Stake

  3. Model Penilaian Sistem

  Bagi model C.I.P.P penilaian dilakukan dengan menggunakan empat aspek iaitu konteks, input, proses

  dan juga produk atau hasil yang didapati selepas model ini digunakan. Untuk model Contenance yang

  dihasilkan oleh R.E Stake pula ia terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian laporan atau gambaran

  dan juga bahagian penghakiman. Akhir sekali ialah model penilaian siatem, bagi model ini kurikulum dan

  juga pengajaran dikatakan sebagai satu system yang mempunyai aktivitinya sendiri dan kedua-duanya

  berkait antara satu sama lain. Gambarajah di bawah menunjukkan model penilaian sistem.

  Tujuan untuk membuat penilaian kurikulum ini ialah untuk mengenal pasti jawapan kepada persoalan

  awal atau lebih dikenali sebagai kajian status dan diagnostik. Jawapan ini sangat penting kerana ia akandijadikan sebagai asas untuk pembentukkan sesuatu kurikulum tersebut. Tujuan yang kedua ialah untuk

  memperbaiki mana-mana aspek dalam proses pembentukan dan perkembangan kurikulum ianya juga

  dikenali sebagai penilaian berterusan, pembaikan atau formatif. Akhir sekali untuk melihat sejauh mana

  kurikulum itu berkesan ia juga dikenali sebagai penilaian sumatif.

  Kaedah penilaian ini terbahagi kepada dua iaitu kaedah sumatif dan kaedah formatif. Contoh bagi

  kaedah sumatif ialah peperiksaan atau sebarang ujian yang dijalankan. Contoh bagi kaedah formatif pula

  ialah pembentangan, folio, kerja kursus dan juga penilaian lain seperti ujian lisan, ujian pendengaran dan

  lain-lain. Bagi kaedah-kaedah ini ia mestilah melalu satu ujian iaitu untuk melihat kesahannya sama ada

  ia sah atau tidak untuk digunakan. Dalam proses kaedah ini juga setiap ujian atau kaedah yang

  dilakukan mestilah tidak bias atau tidak berat sebelah ketika melakukannya supaya hasil atau keputusan

  yang didapati itu boleh digunakan bagi proses pembentukkan kurikulum.

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  KURIKULUM

  PEMBAHARUAN KURIKULUM

  Pembaharuan kurikulum ini ialah kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen baru yang

  sebelumnya tidak terdapat dalam kurikulum tersebut supaya kurikulum yang diperbaharui akan menjadi

  lebih berkesan. Pembaharuan kurikulum ini disebabkan oleh beberapa factor iaitu ialah kewujudan ilmu-

  ilmu baru atau perkembangan atau penemuan ilmu baru. Tambahan lagi kehendak masyarakat yang

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembaharuan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembaharuan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembaharuan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembaharuan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembaharuan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembaharuan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/pembaharuan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  9/22

  berubah juga merupakan faktor yang menyumbang kepada pembaharuan kurikulum ini. Faktor lain ialah

  perkembangan dasar kerajaan dan juga idea-idea baru yang diperkenalkan dalam bidang pendidikan.

  Langkah-langkah yang perlu diambil bagi proses pembaharuan kurikulum ialah mengenalpasti masalah

  untuk membuat pembaharuan, mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum yang ada

  dengan masalah-masalah yang telah dikenalpasti, mewujudkan objektif pembaharuan kurikulum,

  mewujudkan rangka bentuk atau model bagi perubahan, jadual kerja dan orang yang terlibat, membuat

  jangkaan atau andaian mengenai hasil kurikulum yang telah diperbaharui dan akhir sekali melaksanakan

  proses pembaharuan tersebut. Oleh itu kurikulum ini akan berubah mengikut peredaran zaman dan juga

  mengikut perkembangan dunia semasa supaya dapat membekalkan modal insan yang berpontensi dari

  segala bidang dan juga mempunyai akhlak yang baik.

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  KURIKULUM TRANSFORMASI KURIKULUM DI MALAYSIA

  Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, transformasi bermaksud perubahan bentuk seperti sifat, rupa dan

  keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi

  yang lain. Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud proses melakukan

  satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil

  kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum seperti struktur kandungan, pedagogi,peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kementerian

  Pelajaran Malaysia

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  KURIKULUM

  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPEMBENTUKAN DAN

  PERKEMBANGAN KURIKULUM

  Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks

  pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum khususnya KBSR dan KBSM adalah

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/transformasi-kurikulum-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/transformasi-kurikulum-di-malaysia/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/transformasi-kurikulum-di-malaysia/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/transformasi-kurikulum-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pembentukkan-dan-perkembangan-kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/transformasi-kurikulum-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/transformasi-kurikulum-di-malaysia/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/transformasi-kurikulum-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  10/22

  didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber

  inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.

  Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem pendidikan

  sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu

  kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras

  dengan cita-cita dan kehendak negara ( Kamaruddin Haji Hussin, 1994 ). Perkembangan kurikulum tidak

  berlaku dengan sendiri tanpa sebab yang mempengaruhinya. Ia berlaku sejajar dengan kemajuan

  masyarakat dan negara dan ia dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang.

  Terdapat beberapa faktor yang menggerakkan pembentukan dan perkembangan kurikulum. Antaranya

  ialah keperluan masyarakat dan negara seperti melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang

  vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi negara, perkembangan sains dan teknologi

  yang mendorongkan negara untuk mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam

  pelajaran sains dan matematik dan perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang

  membawa reformasi kurikulum supaya pendidikan di sekolah menjadi lebih baik dan sempurna misalnya

  pelaksanaan Wawasan Pendidikan berteraskan Wawasan 2020 ( Mok Soon Sang, 2008).

  Tagged Penulisan Ilmiah

  DEC 02 2011LEAVE A COMMENT

  KURIKULUM

  PERKEMBANGAN KURIKULUM MATEMATIKDI MALAYSIA

  Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah.

  Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. Aritmetik, geometri dan algebra diajar

  secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. Perbincangan berikut memperihalkan

  beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia.

  i. Laporan Razak (1956)

  Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan

  Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Walau bagaimanapun, terdapat

  hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Perubahan besar hanya berlaku selepas

  pelaksanaan Projek Khas pada 1970.

  ii. Laporan Projek Khas (1970)

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/category/kurikulum/http://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/#respondhttp://kurikulummatematik.wordpress.com/2011/12/02/perkembangan-kurikulum-matematik-di-malaysia/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  11/22

  Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En.Abu Hassan Ali.

  Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan

  perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka

  cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Hanya terdapat sedikit perubahan

  kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Walau bagaimanapun, strategi serta kaedahberpusatkan guru diperkenalkan. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Program ini telah diubahsuai dan

  diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan

  Matematik KBSR.

  iii. Program Matematik Moden (1970)

  Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an.

  Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set, statistik

  dan vektor yang dipermudahkan. Selain itu, pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah

  semasa. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada

  1969. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School

  Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Panitia berkenaan memilih sukatan

  SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Pada

  1972, topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

  kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan

  Matematik. Dua buah buku teks iaitu Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden

  Tingkatan Lima telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. Seterusnya, kedua-dua sukatan menengah

  rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima telah

  disatukan pada 1978. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baruseperti sistem pernomboran, pemetaan, transformasi geometri, matriks dan statistik. Strategi pengajaran

  dan pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan.

  iv. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983)

  KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai

  sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). Melaluinya, kurikulum

  matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. Perubahan

  utama ialah mengurangkan kandungan matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid.

  Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua iaitu Aras I dan Aras II. Aras I (Tahun 1 Tahun 3)

  mementingkan penguasaan terhadap konsep-konsep asas penomboran serta pelaksanaan empat

  operasi asas matematik (+, -, dan x). Aras II (Tahun 4 Tahun 6) pula mementingkan aplikasi

  kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Kurikulum ini bertujuan untuk

  menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap,

  peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Matematik KBSR ini bertujuan untuk

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  12/22

  mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-

  kemahiran asas matematik.

  v. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994)

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun

  1994. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan

  daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  pada tahun 1998. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang

  terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. Matlamat utama Pendidikan Matematik

  dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep

  nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. Dengan ini, diharapkan pelajar dapat menyelesaikan

  masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Berasaskan pengetahuan matematik yang

  diperolehi, pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Ini

  dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan datang dan

  menyumbang kepada pembentukan modal insane yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat

  dan negara. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993)

  vi. Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998)

  Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti

  yang terdapat dalam cabaran visi 2020, sukatan matematik telah disemak semula. Semakan sukatan

  matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat

  menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan

  kemahiran belajar yang diperlukan kepada sembilan tajuk utama. Bagi setiap tajuk, kemahirannya

  disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Tajuk- tajuknya ialah nombor bulat dan operasi asas,

  pecahan dan operasi asas, perpuluhan dan operasi asas, wang, ukuran panjang dan berat, ruang,

  purata, peratus dan graf.

  Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik

  bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam

  kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang

  digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020.

  Pada bulan Januari 2003, Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa

  Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1, 4 dan 6 rendah. Dengan

  penguasaan Bahasa Inggeris yang baik, perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses

  maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah, seiring dengan perkembangan teknologi maklumat.

  Tagged Penulisan Ilmiah

  http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/http://kurikulummatematik.wordpress.com/tag/penulisan-ilmiah/
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  13/22

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

  RENDAH

  POSTED BY NORAIANI (D042970) CERDAS MATEMATIK AT 03:04 CATEGORIES CATATAN MINDA

  Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalamkonteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum adalah didasarioleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dansumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.

  Kurikulum ataupun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalamsistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun,Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistempendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara ( KamaruddinHaji Hussin, 1994 )

  Perkembangan kurikulum tidak berlaku dengan sendiri tanpa sebab yangmempengaruhinya. Ia berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara dan ia

  dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang.

  Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan matematik Malaysia, kandungan isipelajaran matematik telah beberapa kali mengalami perubahan. Dari segi kandungan sukatanpelajaran, kurikulum matematik yang dilaksanakan sebelum tahun 70-an memberi fokuskepada matematik tradisi. Dalam sukatan ini, kemahiran asas dalam ketepatan dan kelajuankira mengira diberi penekanan. Pendekatan pengajaran pembelajaran begini sangat berkesan

  http://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/search/label/CATATAN%20MINDAhttp://noraiani.blogspot.com/search/label/CATATAN%20MINDAhttp://noraiani.blogspot.com/search/label/CATATAN%20MINDAhttp://2.bp.blogspot.com/-ZwrIa4VpHew/Ts-AUGVHvDI/AAAAAAAAABQ/gSeywxMTBlg/s1600/Image0048.jpghttp://noraiani.blogspot.com/search/label/CATATAN%20MINDAhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://noraiani.blogspot.com/2011/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah.html
 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  14/22

  dalam meningkatkan kemampuan pelajar dari segi mengulangi algorithma atau prosedurmatematik, tetapi tidak boleh digunakan untuk menerapkan pemikiran matematik yang lebihluas. Matematik pada ketika itu dianggap sebagai ilmu kira mengira. Segala fakta, petua danhukum mesti dihafal oleh murid-murid. Maka pembelajaran matematik menjadi satu rutinmenerima pengetahuan, menghafal pengetahuan dan membuat latih tubi supayameningkatkan penghafalan.

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah, (KBSR) merupakan perintis kepada model-modelkurikulum di Malaysia. Sebagai tapak permulaan, banyak kekurangan serta penambahbaikanyang telah dilakukan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan Malaysia. Walaubagaimanapun, ia menjadi asas kepada permulaan kurikulum sehingga terhasilnya KurikulumBersepadu Sekolah Rendah yang juga dikenali sebagai KBSR pada tahun 1983. Pada tahun2011, berlaku lagi satu perubahan dalam kurikulum matematik iaitu terbentuknya KurikulumStandard Sekolah Rendah (KSSR).

  Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan matematik Malaysia, kandungan isipelajaran matematik telah beberapa kali mengalami perubahan. Dari segi kandungan sukatanpelajaran, kurikulum matematik yang dilaksanakan sebelum tahun 70-an memberi fokuskepada matematik tradisi. Dalam sukatan ini, kemahiran asas dalam ketepatan dan kelajuankira mengira diberi penekanan. Pendekatan pengajaran pembelajaran begini sangat berkesandalam meningkatkan kemampuan pelajar dari segi mengulangi algorithma atau prosedurmatematik, tetapi tidak boleh digunakan untuk menerapkan pemikiran matematik yang lebihluas. Matematik pada ketika itu dianggap sebagai ilmu kira mengira. Segala fakta, petua danhukum mesti dihafal oleh murid-murid. Maka pembelajaran matematik menjadi satu rutinmenerima pengetahuan, menghafal pengetahuan dan membuat latih tubi supayameningkatkan penghafalan.

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah, (KBSR) merupakan perintis kepada model-modelkurikulum di Malaysia. Sebagai tapak permulaan, banyak kekurangan serta penambahbaikanyang telah dilakukan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan Malaysia. Walaubagaimanapun, ia menjadi asas kepada permulaan kurikulum sehingga terhasilnya KurikulumBersepadu Sekolah Rendah yang juga dikenali sebagai KBSR pada tahun 1983. Pada tahun2011, berlaku lagi satu perubahan dalam kurikulum matematik iaitu terbentuknya KurikulumStandard Sekolah Rendah (KSSR).

  Banyak faktor yang mempengaruhi berlakunya rombakan serta perubahan dalam sistempendidikan. Paling utama ialah faktor falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan negaramemainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara,khususnya di Malaysia. Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadappembentukan kurikulum. KBSR dan KSSR adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalamFalsafah Pendidikan Negara. Berdasarkan Kamaruddin Haji Husin (1994), antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam KBSR ialah sukatan pelajaran yang digubal

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  15/22

  memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. Oleh itu konsep-konsepseperti penggabungjalinan dan penyerapan sentiasa dititik beratkan. Selain itu, penekananbaru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni. Kehendak masyarakat juga menjadi faktorkepada perubahan kurikulum, ini kerana masyarakat juga menentukan samada kurikulum itusesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka.

  Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadapkurikulum dan sumbangannya pada budaya, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleksdan mengalami perubahan yang pesat. Oleh itu, kajian secara mendalam perlu dilakukansebelum apa-apa perubahan dilaksanakan. Faktor politik mendorong perubahan kurikulum diMalaysia. Ini jelas dibuktikan apabila bertukarnya tampuk kepimpinan negara, maka akanberlakulah perubahan kurikulum dan dikaji semula. Kurikulum pendidikan menjadi saluranpenting bagi setiap badan pemerintahan menguatkan pengaruh mereka. Kerajaanbertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah.Di samping itu, faktor pembangunan dan perkembangan dunia juga memberi doronganperubahan kurikulum. Ini kerana negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnyamempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dankemajuan sains dan teknologi.

  Faktor perubahan sosial juga perlu dititikberatkan kerana kurikulum yang mantapmampu mewujudkan sosial yang sihat di kalangan murid. Oleh itu, ia mestilah sentiasa diubahagar sejajar dengan peredaran zaman. Tambahan pula, faktor perkembangan ilmu sertakepentingannya sangat mendorong ke arah perubahan. Ilmu yang bersifat dinamikmenyebabkan ia sentiasa berkembang. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakatmenerusi perancangan kurikulum yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakatdan negara. Perkembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia dapatdikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu-ilmu baru ini dapat disalurkan kepada murid-muridbagi mengimbangi keperluan zaman. Dengan adanya kepastian bahawa perubahan kurikulumsentiasa berlaku, sudah semestinya akan timbul kesan-kesan kepada bakal guru. Antaranyaseperti berlaku kejutan budaya dalam proses pengajaran baru. Oleh itu, guru seharusnyasentiasa bersedia menempuh pembaharuan yang akan terjadi. Di samping itu, guru juga perlupandai menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Guru juga memerlukan sedikit masa untukmemastikan murid-murid terbiasa dengan perubahan kurikulum ini. Proses komunikasi jugaakan menjadi sedikit bermasalah kerana perubahan bahasa perantaraan yang jelas. Ini jugaakan memakan masa bagi murid serta guru menyesuaikannya. Ia bukan proses yang mudahtetapi tidak mustahil untuk dicapai.

  Berdasarkan pemahaman tentang kedua-dua jenis kurikulum iaitu antara KBSR danKSSR, terdapat beberapa perbezaan dari pelbagai aspek. KBSR mempunyai tiga bidang rekabentuk kurikulum iaitu komunikasi, manusia dan alam sekeliling, dan perkembangan diriindividu. KBSR menggunakan reka bentuk kurikulum secara linear. Berbeza dengan KSSR yang

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  16/22

  secara modularnya mempunyai enam tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai,kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan ketrampilan diri.

  Dari segi bahan kurikulum, KBSR menggunakan sukatan pelajaran yang sentiasa diubahmengikut keadaan manakala KSSR menggunakan pendekatan baru iaitu Dokumen Standard

  Kurikulum. Ini kerana KSSR banyak menggunakan modul-modul selaras dengan standardkurikulum. Terdapat perbezaan dalam organisasi kurikulum antara KBSR dan KSSR. Pada tahapsatu dan dua, murid diajar mata pelajaran teras, wajib dan tambahan bagi KBSR. Untuk KSSRpula, tahap satu berbeza dengan tahap dua iaitu modul teras asas, modul teras tema danmodul elektif diajar. Manakala pada tahap dua, mata pelajaran teras dan elektif sahajadiajar.

  Dalam fokus KBSR terdapat hanya 3M iaitu membaca, menulis, mengira. Ini berbezadengan KSSR yang ditambah lagi elemennya menjadi 4M iaitu membaca, menulis, mengiraserta menaakul. Ini jelas menunjukkan bahawa KSSR banyak ditambahbaikkan. Jika merujuk

  kepada matlamat umum pelaksanaan, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) adalah satutransformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepadakurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan,pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.Pelaksanaan KSSR adalah sangat bertepatan dan sesuai pada masanya. Maka dengan itu,pengenalan kepada KSSR ini diharapkan dapat membaharui kurikulum sedia ada danmemastikan ianya relevan dengan keperluan pendidikan semasa.

  Penggunaan istilah standard dalam KSSR merujuk kepada intipati yang digunakandalam kurikulum ini yang mana menggariskan dua standard utama. Pertamanya ialah

  Standard Kandungan yang merujuk kepada penyataan spesifik tentang perkara yang muridpatut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspekpengetahuan, kemahiran dan nilai. Manakala, standard kedua yang ditekankan pulaberkonsepkan kepada Standard Pembelajaran yang merupakan satu penetapan kriteria atauindikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standardkandungan. Jadi penggunaan istilah standard yang menggantikan bersepadu amatlahsesuai. Ini kerana kurikulum baru ini amat berbeza dari segi modulnya serta pelaksanaan yangberlandaskan Dokumen Standard Kurikulum.

  Persoalan sama ada KSSR mampu membantu guru meningkatkan penguasaan

  matematik di kalangan murid sekolah rendah boleh dijawab dari segi keberkesanan KSSR ini.Seperti yang kita sedia maklum, dalam KSSR terdapat banyak pembaharuan dilakukan sertapenambahbaikan dari banyak aspek. Jika dilihat sekali imbas sekalipun, kurikulum baru inisudah semestinya mampu membantu guru meningkatkan penguasaan matematik. Secaralogiknya, wujudnya KSSR serta perubahan kurikulum adalah kerana timbulnya kelemahankurikulum terdahulu. Jadi ia semestinya lebih baik dari sebelumnya. Tambahan pula ilmupengetahuan itu sangat dinamik. Maka tiada salahnya malah amat diperlukan perubahan

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  17/22

  dalam kurikulum ini bagi memastikan ia sentiasa selaras dengan perkembangan serta zamansemasa.

  Bakal guru Matematik sememangnya memainkan peranan yang penting dalam usahauntuk melaksanakan kurikulum Matematik dengan berkesan. Ini kerana tugas seorang guru itu

  bukan hanya menyampaikan isi kandungan bagi sesuatu topik yang dipelajari, malah gurujuga perlu memberi penekanan terhadap kefahaman murid tentang apa yang dipelajari supayamurid tersebut dapat melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang bermakna sertamemberi kesan kepada mereka. Tugas bakal guru yang pertama ialah mewujudkan suasanapembelajaran yang kondusif dan menarik. Guru seharusnya menyediakan aktiviti yang bolehmemupuk minat murid untuk terus meminati subjek Matematik semasa proses pengajaran danpembelajaran di dalam bilik darjah. Sebagai contoh melalui penggunaan bahan bantumengajar (BBM) secara tidak langsung dapat membantu murid memahami tentang topik yangdipelajari. Murid hanya akan mengalami pembelajaran apabila mereka membina pemahamansendiri. Oleh hal yang demikian, BBM yang dihasilkan perlulah sesuai dan mengekalkan konseppembelajaran yang dipelajari pada sesuatu topik.

  Dalam usaha untuk menggalakkan murid menggunakan pemikiran aras tinggi, bakalguru seharusnya melibatkan murid dengan aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka untukmembuat analisa, menginterpretasi, dan membuat ramalan. Selain daripada itu juga, bakalguru perlu menggunakan soalan-soalan yang mencapah (open-ended) di mana satu persoalanakan membawa kepada persoalan yang lain. Soalan sebegini akan memangkinkan prosesmurid berfikir mencari makna sesuatu ungkapan. Selain itu, murid-murid juga dapat berfikirsecara lebih kreatif dan kritis. Murid digalakkan untuk belajar melalui perbincangan kumpulankerana dengan latar belakang murid yang berlainan dan kecenderungan murid yang pelbagai,sudah tentu ianya akan memberi idea yang lebih berkesan kepada seseorang individu.

  Seterusnya, bakal guru juga perlu memainkan peranan yang penting dalammengaplikasikan Matematik dalam kehidupan seharian supaya murid dapat melihat subjekMatematik secara keseluruhan dan bukan hanya pada satu skop di dalam bilik darjah semata-mata. Ini kerana, murid dapat memahami konsep yang diajarkan dengan lebih berkesan danlebih kekal lama dalam memori murid. Selain itu, murid juga akan lebih peka terhadap duniasekeliling sekiranya mereka dapat mengaplikasikan Matematik dalam rutin seharian.

  Sebagai konklusinya, Kurikulum Matematik KBSR dan Kurikulum Matematik KSSR

  merupakan dua modul yang berbeza. Akan tetapi matlamat serta konsepnya tetap sama dantidak pernah berubah iaitu untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dan berjaya darisegi semua aspek sama ada jasmani, emosi, rohani, intelek mahupun sahsiah berlandaskanFalsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita harus akui bahawa yang baru lebih baik daripada yangterdahulu. Maka sebab itulah terbentuknya Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yangdipercayai mampu mengubah dan memperbaiki kelamahan yang ada dalam sistem KBSR. Jadikita sebagai bakal guru seharusnya memberi sokongan yang jitu agar Kurikulum Matematik

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  18/22

  yang baru ini terlaksana mengikut matlamatnya dan sentiasa bersedia menerima perubahankurikulum yang pasti ini.

  MINDA CERDAS BERSAMA MATEMATIK

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  19/22

  BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU

  1.1 : KSSR1.2 : KSSM

  1.3 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  1.4 : MBMMBI

  1.5 : 1 Murid 1 Sukan

  1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional

  1.7 : NKEA

  1.8 : NKRA Pendidikan

  1.1 : Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

  KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula danmenambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan,kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21.

  Pelaksanaan KSSR menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bermula sesi persekolahanJanuari lalu bertujuan meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris.

  KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan pembelajaran yangperlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan.

  Standard Kandungan ialah penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukandalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai, manakala StandardPembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh

  diukur bagi setiap standard kandungan.

  Berikut adalah soal jawab KSSR bagi membolehkan kita memahami konsep diperkenalkan KementerianPelajaran.

  Apakah perbezaan KSSR dengan KBSR?

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  20/22

  KSSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan 6 tunjang iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai;Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains dan Teknologi serta Keterampilan Diri.

  KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat danKomunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan

  Menaakul).

  KBSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang iaitu Komunikasi; Manusia dan AlamKelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. Kaedah ini menggunakan Elemen Kemahiran Berfikir SecaraKritis dan Kreatif dengan fokus kepada 3M (Membaca, Menulis dan Mengira)

  Adakah terdapat perubahan mata pelajaran dalam KSSR Tahap Satu?

  Dalam KSSR Tahap Satu, ada beberapa mata pelajaran baru di samping penggabungan semua disiplinilmu dalam Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif bagi pengurusan kurikulum lebihberkesan.

  Mengapa Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas?

  Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas kerana Modul Teras Asas memberi fokus kepada literasi dannumerasi, kesejahteraan diri dan pembangunan rohani. Manakala Sains pula diperkenalkan dalamModul Teras Tema bagi memberi pengetahuan asas disiplin ilmu Sains.

  Adakah murid akan bosan di dalam kelas dengan penambahan waktu Pengajaran dan Pembelajaran(P&P) bahasa Inggeris?

  Tidak. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. ModulLanguage Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. P&P bahasa yangmenarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi, jazz chants, choral speaking, drama, muzik danbahan bantu mengajar lain yang sesuai.

  Apakah usaha dilakukan bagi menyediakan guru bagi pelaksanaan KSSR?

  KPM menjalankan kursus penyebaran KSSR kepada semua guru terbabit dalam pelaksanaan KSSR. Guru juga dibekalkan bahan sokongan dan boleh mengakses maklumat daripada laman web di KPM sepertiberikut: http://www.moe.gov.my/bpk atau menghubungi Bilik Gerakan KSSR di nombor telefon 03-88842283 .

  S: Adakah KSSR mampu mendorong kreativiti guru dan murid dalam P&P?

  J: KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P sepertididik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. Guru dibekalkan dengan buku panduan

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  21/22

  kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P.

  S: Dalam tahap 1, setakat manakah pendidikan seks diajarkan? J: Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapisebagai komponen yang besar (75%) dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.

  KSSR terap 1 Malaysia

  KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akandiperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebihinteraktif.

  Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akanmemperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

  KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian muridtersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka.

  Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur.

  Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, KSSR tidak akanmenggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

  Melalui KSSR katanya, pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akanmenggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR.

  Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasaMelayu dan bahasa Inggeris.

  Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif dimana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

  Buat peringkat permulaan, sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009sehingga akhir Jun 2009.

  Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnyaakan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih.

  KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema danModul Asas Elektif.

 • 8/14/2019 KURIKULUM MATEMATIK

  22/22

  Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca,menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT),perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai.

  Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan danaplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.

  Selain itu, kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara.

  Pada peringkat ini pula, tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M.

  KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alampersekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkatumur kanak-kanak prasekolah.

  Isu Terkini KSSR ( UTUSAN 30 Disember 2011

  - See more at: http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/bab-9-dasar-kurikulum-item-baru.html#sthash.1cChBl8Y.dpuf