84
Matematik SJK (T) TAHUN 2 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Matematik SJK (T) · Matematik SJK (T) TAHUN 2 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH . ... kebenaran bertulis

  • Upload
    vothu

  • View
    242

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Matematik SJK (T)

TAHUN 2

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

iii

2016

(KSSR)

(DSKP)

2

iii

Terbitan 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam

apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat

kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,

Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

..................................................................................................................................................... v

.............................................................................................................................................. vi

......................................................................................................................................................... vii

..................................................................................................................................................................... 1

........................................................................................................................................................................ 2

...................................................................................................................................................................... 2

.................................................................................................. 3

................................................................................................................................................................. 4

21 ................................................................................................................... 13

.................................................................................................................................... 15

................................................................................................................................ 16

.................................................................................................................................................. 22

......................................................................................................................................... 25

............................................................................................................................................. 26

iii

1000 .......................................................................................................................... 35

............................................................................................................................................ 39

.............................................................................................................................................. 43

............................................................................................................................................................... 47

................................................................................................................................................ 51

............................................................................................................................................................. 55

.. 59

... 63

.... 67

iii

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukungcita-citahendak: Mencapaiperpaduan yang lebiheratdalamkalanganseluruhmasyarakatnya;

Memeliharasatucarahidupdemokratik; Menciptasatumasyarakat yang adil di manakemakmurannegara

akandapatdinikmatibersamasecaraadildansaksama; Menjaminsatucara yang liberal terhadaptradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya danberbagaicorak; Membinasatumasyarakatprogresif yang akanmenggunakansains

danteknologimoden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrarakanmenumpukanseluruhtenagadanusaha kamiuntukmencapaicita-citatersebutberdasarkanprinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iv

v

iii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

iii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua

pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan

kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan

sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk

menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk

menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97]

vii

iii

vii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi

memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang

dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard

antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan

antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua

mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard

Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenal

pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta

membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi

mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam

tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan,

kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit

Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan

insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan.

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran

guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi

fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan

Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai

kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

Kebangsaan.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix

iii

.... 2

1

. . , , . , , . . , . ; . .

, . , , . , . , , , , , , . 21 . .

.... 2

2

, , . , 21 .

. 1. .

2. ,

.

3. , , ,

, ,

, ,

.

4. , ,

.

5. , ,

.

6.

.

7.

, , ,

, .

8.

.

9. .

10. ,

,

.

.... 2

3

.... , , , , , , , , . . ,

, , . , , , , , 1 .

1:

.... 2

4

, . , , , .

, , , , , .

2 . 4 . 1.

2.

3.

4.

. , .

2:

.... 2

5

, , 21- .

:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .

.:

;

;

;

;

.

. . , . . .

.

.

.

. . , , , , , , , , , , , .

.... 2

6

. . . . . , . . . / , , , , , , . , .

. , . , , , , , . .

, . , , , . .

, . . , , , (, ,

.... 2

7

) .

, , , , . , , , . . . . , , , , . .

. , , , , . , . , , , . , , , , . . , , . 3 .

.... 2

8

3:

. , , , . . , . . .

. , , . .

, . , , , . , .

, . , . . . , .

.... 2

9

, . , , . , . , . . , , , , . .

. , , , , . . , , . , , , . .

.... 2

10

1:

.

.

.

.

.

.

, , , .

.

, , .

, .

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

; .

.

, .

, , , .

.

.... 2

11

, , , , , , , , , .

:

. i)

. ii) . iii) ; , . iv) . v) .

:

.

; .

; ; .

.

; .

.

:

; .

; .

.

.

.

.

.... 2

12

:

, .

.

.

.

. :

.

.

.

. , , , , :

.

; , .

.

.

. . , . , , .

:

1. , .

2. , , , , , .

3. .

, , , , , . . .

.... 2

13

, , . . 21

21 . , . , 21 . 2 .

2:

, , , .

, , , .

, ; ; ; , , ; .

.... 2

14

. . .

. . .

, , , . .

. , . .

/ . . . .

, , .

.... 2

15

. . 3 .

3:

, , .

.

, , , ; ; .

, , .

, , , , . , , , , .

.

,

.

.

.

.... 2

16

, ,

,

. ,

,

.

, , , ,

, ,

.

. ,

,

.

;

;

,

.

; , 21

,

,

.

, , ,

.

,

, ,

.

, ,

. ,

, , ,

,

.

,

,

.... 2

17

,

.

,

,

. ,

, ,

, , ,

.

,

.

, ,

, ,

; .

.

.

.

.

.

. , ,

.

.... 2

18

.

.

, ,

,

. ,

.

.

,

, , ,

.

.

, ,

.

.

,

, .

.

.

.

.

.... 2

19

, ,

,

.

, ,

.

.

, ,

.

. ,

;

. 21-

.

.

.

,

.

.

.

.

. ,

.

.

.

.... 2

20

:

1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

, , ,

,

.

.... 2

21

(STEM) (, ,

, )

(STEM)

, ,

. , ,

, ,

,

.

.

:

) ,

)

)

)

)

) ,

) ,

) , ,

4: (STEM)

&

.... 2

22

,

. ,

,

. :

1.

.

, , ,

,

.

2.

,

.

,

.

3.

.

, ,

.

4. ,

,

.

,

.

.... 2

23

,

.

i) , (, , , )

ii) ( )

iii) (, , ) iv)

5.

, ,

.

.

6.

,

,

.

, ,

.

. 21

.

.

7.

.

, ,

.

.... 2

24

8.

.

.

,

.

.

.

9. , ,

,

.

, ,

.

10.

.

.

.

.

.

.... 2

25

.

.

.

,

,

.

, , ,

.

.

, ,

.

, , ,

, , ,

(DSKP)

.

, , ,

. ,

, ,

.

,

.

:

.... 2

26

1.

.

2. ; ,

, ,

.

3.

.

4.

.

5. , ,

.

.

,

.

.

,

.

.

4

.

.... 2

27

4:

, , ,

.

.

.

.

1 .

2 ; .

3 , ; .

4 ; .

5

; .

6

, ; .

.... 2

28

5:

1

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

3

.

.

, .

.

.

.... 2

29

4

.

.

, .

.

.

5

.

.

, .

.

.

6

.

.

, .

.

.

.... 2

30

, , , , . .

. , , . , , , , .

6 .

6:

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

.... 2

31

7:

1

. . .

2

. . .

3

. . .

4

. . .

5

.

.

.

6

. .

.

.... 2

32

4: MS Excel

. MS Excel

.

.

, ,

, ,

.

,

.

.

.

....

8

.... 2

33

8:

, ,

, ,

. I

96

.

, ,

.

,

. 9

.

.

.

.

,

.

.... 2

34

9: (DSKP)

, , .

, .

.

. .

.... 2

35

: 1000 ; ; . . 1000 ;

; ; .

1.0 1000

.... 2

36

1.1 .

: 1.1.1 1000 :

() .

() .

() . 1.1.2 1000

: ()

. ()

. () . ()

.

. 235- . . , , , 4:1 .

1.2 . 1.2.1 .

1.3 . 1.3.1 . 1.3.2 .

, , , 4:1 , , .

1.4 . 1.4.1 .

1.4.2 , .

4:1 .

1.0 1000

.... 2

37

1.5 .

:

1.5.1 .

, , .

1.6 . 1.6.1 .

, .

1.7 . 1.7.1 .

1.7.2 .

, , .

1.8 1.8.1 .

1.0 1000

.... 2

38

1 1000 .

2 ; .

3 .

.

4 .

5 .

6 , .

1.0 1000

.... 2

39

: , , , ,

. . , , ,

. ; ;

; , .

2.0

.... 2

40

2.1 1000 .

: 2.1.1 1000

. 2.1.2 1000

.

. , , , 4:1, .

2.2 1000 . 2.2.1 1000 .

2.2.2 1000

.

. , , , 4:1 .

2.3 1000 . 2.3.1 .

2.3.2 10 .

. , . . , , , 4:1, .

: ab = ba

2.0

.... 2

41

2.4 1000 .

: 2.4.1 . 2.4.2 10

.

, . 10 . , , , . . , , , 4:1, .

2.5 .

2.5.1 1000 , , , .

2.5.2 , , , .

.

: . . . . .

2.0

.... 2

42

1 , , , .

2 , , , ; .

3 , , , .

4 , , , .

5 , , , .

6 , , , , .

2.0

.... 2

43

: .

, , , .

3.0 .

.... 2

44

3.1

:

3.1.1 .

3.1.2 9 10 .

3.1.3 .

3.1.4 . 3.1.5

.

, , .

. , , , . . , , .

3.2 3.2.1 .

3.2.2 .

3.2.3 0.1 0.9 .

3.2.4 .

, .

3.0

.... 2

45

3.2.5 .

3.2.6 .

, .

, , .

3.3 3.3.1 .

, .

3.4 3.4.1 .

3.0

.... 2

46

1 .

2 .

.

3 , , .

4 , .

5 , .

6 , .

3.0

.... 2

47

: . . ; ;

. ; ,

. .

4.0

.... 2

48

4.1

:

4.1.1 RM100 .

4.1.2 RM100 .

. 4:1 . .

4.2 4.2.1 RM100 .

4.2.2 RM100 .

4.3 4.3.1 RM100 .

4.3.2 RM100 .

4.4 4.4.1 RM100 .

10 ; .

4.5 4.5.1 RM100 .

4.6 . 4.6.1 .

RM100 .

4.7 . 4.7.1 .

4.0

.... 2

49

1 RM100 .

2 RM100 .

3 ; .

4 .

5 .

6 , .

4.0

.... 2

51

:

. ;

; . ; ; ; ;

.

.

5.0

.... 2

52

5.1

:

5.1.1 .

.

5.1.2 ; .

, . , . , .

5.1.3 , , .

5.1.4 .

, .

5.2

5.2.1 ; .

5.3 5.3.1 .

5.0

.... 2

53

1 ; , .

2 . ; .

3 , .

4 .

5 .

6 , .

5.0

.... 2

55

.

; ; ; .

; .

6.0

.... 2

56

6.1 .

:

6.1.1 .

6.1.2 .

6.1.3 .

, , . , cm, m . cm, m . , . cm, m . , .

6.2 6.2.1 .

, . , . , g, kg .

6.0

.... 2

57

6.2.2 .

6.2.3 .

, ; . , .

6.3 6.3.1 . 6.3.2 . 6.3.3

, .

.

, .

, .

, .

6.4 . 6.4.1 .

6.0

.... 2

58

1 , , , , , .

2 , , .

3 ; , .

4 .

5 .

6 , .

6.0

.... 2

59

: ; . ; ; ;

, .

.

7.0

.... 2

60

7.1

:

7.1.1 .

7.1.2 .

7.1.3 .

, , , , .

7.2 7.2.1 .

7.2.2 .

, , , .

7.3 7.3.1 .

7.0

.... 2

61

1 .

2 .

3

.

.

.

4 .

5 .

6 , .

7.0

.... 2

63

: . ;

; ; ; .

.

8.0

.... 2

64

8.1 , ,

:

8.1.1 .

.

8.2 . 8.2.1 .

x-, y- , .

8.3 . 8.3.1 .

, , x-, y- .

8.0

.... 2

65

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 , .

8.0

67

PANEL PENGUBAL

1. Datin Dr. Ng Soo Boon Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. Zaidah binti Md. Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. Mazlan bin Awi Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Mohd Ali Henipah bin Ali Bahagian Pembangunan Kurikulum

5. Hoi Sim Min Bahagian Pembangunan Kurikulum

6. Kumaresan a/l M. Subramaniam Bahagian Pembangunan Kurikulum

7. Radin Muhd Imaduddin Radin Abdul Halim Bahagian Pembangunan Kurikulum

8. Nor Fauziah binti Mat Jaafar Bahagian Pembangunan Kurikulum

9. Hamzah bin Salleh SK Kalumpang, Kerling, Selangor

10. Nyapon binti Hj. Ab. Rahman SK Semabok, Semabok, Melaka

11. Zarina binti Zainal SK Kem Terendak 1, Kem Terendak, Melaka

12. Zanarita binti Zainal Arifin SK Trolak Utara, Sungkai, Perak

13. Sri Andayu binti Ahmad Adenan SK Putrajaya Presint 8(2), Putrajaya

14. Fariza Nurbaya binti Nordin SK Desa Pandan, Kuala Lumpur

15. Hermawati binti Abdul Samad SK Putrajaya Presint 16(2), Putrajaya

16. Choi Chee Wei SJK(C) Chee Wen, USJ 1, Jalan Subang Mewah, Selangor

17. Choo Lay Yoong SJK(C) Damansara, Jalan Tropicana, Petaling Jaya, Selangor

18. Sadheeskumar @ Kuang Leong Yee SJK(T) Ladang Sg. Tinggi, Bestari Jaya, Selangor

19. Murugan a/l Renganathan SJK(T) Taman Melawati, Taman Melawati, Kuala Lumpur

68

TURUT MENYUMBANG

1. Sarifah binti Ahmad Bahagian Buku Teks

2. Mohd Sukri bin Mohd Ariffin Lembaga Peperiksaan

3. Pumadevi a/p Sivasubramaniam, PhD. IPG Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan

4. Azizah binti Tengah IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor

5. Aminah binti Samsudin IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang

6. Azlin binti Mohd Rosdi IPG Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, Negeri Sembilan

69

PENGHARGAAN

Penasihat

Dr. Sariah binti Abd. Jalil Pengarah

Shamsuri bin Sujak Timbalan Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial

Dr. Aazmi bin Shahri Ketua Sektor

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor

Hajah Chetrilah binti Othman Ketua Sektor

Zaidah binti Mohd. Yusof Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor

70

PANEL PENTERJEMAHAN

1. Kumaresan a/l M. Subramaniam (Penyelaras) Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. En Narayanasamy a/l Angamuthu SJKT Ladang Kulai Besar, Kulai, Johor

3. En Ravi a/l Ramasamy SJKT Batu Anam, Segamat, Johor

4. Pn Saraswathi a/p Kanapathy SJKT Jenjarom, Jenjarom, Selangor

5. Sundari a/p Kanapan SJKT Ldg West Country 'Timur', Kajang, Selangor

6. Pn Thamil Selvi A/P K. Arumugam SJKT Batu Caves, Gombak, Selangor

7. En Jayabalan a/l Angappan SJKT FES Serdang, Serdang, Selangor

8. Pn Anusiah a/p Ramalu SJKT Simpang Lima, Klang, Selangor

9. En Sivakumar a/l Sekharan SJKT Bukit Cerakah, Jeram, Selangor

10. En Puspanathan a/l Naharajah SJKT Ladang Bukit Kledek,Negeri Sembilan

11. Cik Selvarani a/p Karishnan SJKT Ladang Tanah Merah, Lukut, Negeri Sembilan

12. Pn Mohana a/p Machap SJKT Nilai, Nilai, Negeri Sembilan

13. Pn Latha a/p Subramaniam SJKT Ldg Seafield, Subang Jaya, Selangor

14. Pn Vijayalakshmi a/p Paranthaman SJKT Ladang Paya Kamunting, Kedah

15. En Gopinathan a/l Subramaniam SJKT Barathy, Alor Setar, Kedah

http://bpk.moe.gov.my