85
K K U U R R S S W W E E B B D D I I Z Z A A J J N N A A (PHOTOSHOP ZA WEB, JAVASCRIPT – OSNOVE) mr Besara Nikola, dipl. inž. Priručnik sa kursa SMISLI, KODIRAJ, STILIZUJ, POSTAVI NA SERVER

Kurs Web Dizajna Skripta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kratak kurs web dizajna

Citation preview

Page 1: Kurs Web Dizajna Skripta

   

KKUURRSS  WWEEBB  DDIIZZAAJJNNAA  ((PPHHOOTTOOSSHHOOPP  ZZAA  WWEEBB,,  JJAAVVAASSCCRRIIPPTT  ––  OOSSNNOOVVEE))  

 mr Besara Nikola, dipl. inž. 

 

Priručnik sa kursa   

  

 SMISLI, KODIRAJ, STILIZUJ, POSTAVI NA SERVER  

   

  

Page 2: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

SSaaddrržžaajj   

11..  UUVVOODD ................................................................................................................................................................................................................ 44 

1.1. Struktura i organizacija statičkog sajta ................................................ 5 

22..  PPOOČČEETTAAKK  ‐‐  PPRRVVAA  WWEEBB  SSTTRRAANNAA.................................................................................................................................... 77 

2.1. HTML ‐ Uvod, struktura jedne web stranice ........................................ 7 

2.2. Title, keywords, description, favicon ................................................... 8 

2.3. DivTag‐ovi – konstrukcija web  strane ................................................. 9 

2.6. CSS – stilovi ....................................................................................... 12 

2.7. Formatiranje uz pomoć CSS‐a (definisanje klasa)............................... 13 

2.8.  Kreiranje Header‐a  ‐ ubacivanje slike............................................... 18 2.8.1. Link u delu slike – HOT SPOT  (Dreamweaver) ................................ 19 

33.. NNAAVVIIGGAACCIIJJAA  ––  hhoorriizzoonnttaallnnaa  ii  vveerrttiikkaallnnaa...................................................................................................... 2200 

3.1. Ubacivanje horizontalne navigacije ................................................... 20 

44..  CCOONNTTEENNTT  ––  ggllaavvnnii  ssaaddrržžaajj  wweebb  ssttrraannee .......................................................................................................... 2222 

4.2. Primeri formiranja teksta u HTML‐u .................................................. 24 

4.3. Ubacivanje linka u tekst – običan link, email link, link ka fajlu........... 26 

4.4. Ubacivanje slike u tekst..................................................................... 27 

4.5. Tabele – rad sa tabelama (Dreamweaver) ......................................... 29 

4.6. Tekst u kolonama (columns) ............................................................. 31 

55..  GGAALLEERRIIJJAA  SSLLIIKKAA .............................................................................................................................................................................. 3322 

5.1. Kreiranje Galerije slika ...................................................................... 32 

66..  VVIIDDEEOO............................................................................................................................................................................................................ 3355 

6.1. Ubacivanje YOUTUBE videa na sajt ................................................... 35 

6.2. Konvertovanje iz AVI u MP4 i OGG preko VLC media player‐a ........... 36 

77..  DDOODDAATTNNII  EELLEEMMEENNTTII  NNAA  SSAAJJTTUU ................................................................................................................................ 3377 

7.1. Google mapa – implemetacija u HTML kod ....................................... 37 

7.2. Komentari u HTML kodu ................................................................... 38 

7.3. Elektronski formular ......................................................................... 39 

7.4. Horizontall Scroller – listanje proizvoda ............................................ 40 

Page 3: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

7.5. Top Scroll Button .............................................................................. 41 

7.6. Tekstulani Slider................................................................................ 42 

7.7. Accordion Slider ................................................................................ 43 

7.8. Animacija u HTML ............................................................................. 44 

7.9. Animacija slika u HTML ..................................................................... 45 

88..  SSLLIIDDEE  SSHHOOWW ........................................................................................................................................................................................ 4477 

8.1. Kreiranje Div Tag‐a Klase Slide_Show................................................ 47 

8.1. Kreiranje Slide Show animacije ......................................................... 48 

99..  PPUUBBLLIIKKAACCIIJJAA  SSAAJJTTAA  ––  ppoossttaavvlljjaannjjee  pprreezzeennttaacciijjee  nnaa  sseerrvveerr .............................................. 5500 

9.1. FTP FileZilla Client – prebacivanje prezentacije na server .................. 53 

9.2. Pregled sajta u Firefox, Chrome, IE .................................................... 55 

1100..  PPHHOOTTOOSSHHOOPP  ZZAA  WWEEBB  ––  pprriipprreemmaa  uu  pphhoottoosshhooppuu  zzaa  wweebb ................................................ 5566 

10.1. Uvod u radno okruženje (Opis ekrana) ............................................ 56 

10.2. Otvaranje Photosop fajlova – rezolucija, bitmap ............................. 57 

10.3. Selekcija u Photshopu ..................................................................... 59 

10.4. Layers.............................................................................................. 60 

10.5. Erase Background............................................................................ 61 

10.6. Optimizacija slike ............................................................................ 62 

10.7. Tekst ............................................................................................... 62 

10.8. Dodatna obrada slike ...................................................................... 64 

1111..  MMOOBBIILL  DDIIZZAAJJNN  ––  ddiizzjjaann  ssaajjttaa  zzaa  mmoobbiillnnee ................................................................................................ 6655 

11.1. Organizacija mobil verzije ............................................................... 65 

11.2. Struktura HTML strane za mobil verziju........................................... 66 

11.3. Media queries – stilovi prema rezoluciji .......................................... 68 

1122..  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIJJAA  ––  ppooddeeššaavvaannjjaa  uu  HHTTMMLL  kkoodduu .................................................................................... 7700 

1133..  SSIITTEEMMAAPP  ––  mmaappaa  ssaajjttaa ...................................................................................................................................................... 7722 

1144..  RREESSPPOONNSSEE  DDIIZZAAJJNN  ––  pprriillaaggooddlljjiivvoosstt  eekkrraanniimmaa................................................................................ 7733 

1155..  JJaavvaaSSccrriipptt  ii  JJqquueerryy  ––  oossnnoovvee .................................................................................................................................... 7755  

Page 4: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

1. UVOD  Web  dizajn  predstavlja  spoj  vizuelne  kreativnosti  i  poznavanje  određenih  informatičkih tehnologija  koje  omogućavaju  da  se  Vaše  dizajnerske  ideje  pretoče  u  nešto  što  se  zove internet prezentacija.  Danas  u  savremenom  poslovanju  ne može  se  ni  zamisliti  da  postoji  firma  koja  nastupa ozbiljno  na  tržistu  a  da  ne  nema  svoju  internet  prezentaciju  ...  naravno,  pod  tim  ne podrazumevam  vizuelno  rešenje  kao  takvo,  to  je  stvar  ukusa  ali  postojanje  prezentacije firme na globalnoj mreži danas je standard i može mnogo da govori o smoj firmi.  Kao prvo efektan web dizajn odaje utisak da firma dosta ulaže u svoj marketing i time daje ozbiljnosti na tržištu a drugo, kvalitetna prezentacija omogućava da veoma lako dođete do potrebnih informacija vezano za samu firmu, njene proizvode itd. Kažu  psiholozi  „da  je  potrebno  samo  3 sekunde  da  se  stvori  utisak  (pozitivan  ili negativan)  o  nečemu  posle  vizuelne percepcije“ što znači da web dizajner mora da kreira  web  prezentaciju  koja  će  posetioca svojim izgledom zadržati, privući mu pažnju ali sa druge omogućiti mu da brzo  i  jasno dobije traženu informaciju.  Posao  web  dizajnera  nije  lak  mada  mnogi misle da  se  „lepljenje neki  sličica“  i  sklapanje boja  ali  nisu  svesni  da  Vi  kreirate  nešto  što treba da se svidi velikoj većini a kao prvo osobi ili  firmi  kojoj  dizajnirate  prezentaciju. Wed  dizajn  nije  posao  koji  ima  definisan  proizvod nego kreiranje neke ideje koja treba da bude skladna, efektna i praktična. Zato je ovaj kurs i namenjen polaznicima koji žele prvenstveno da prave originalne sajtove, bez  preteranog  korišćenja  šablona,  da  svoje  kreativne  ideje  pretoče  u  jezik  koji  serveri „razumeju“.  Kurs omogućava da se kreira  jedan statičan sajt od 5 strana koji  će sadržati veliku većinu elemenata  koji  su danas prisutni u web prezentacijama. Polaznik na početku predavanja može videti ugledni sajt na našem serveru a potom kroz predavanja prati sve faze kreiranja ovo statičkog sajta – od ideje do slanja na server.   Učenjem  kroz  faze  kreiranja  ovo  statičkog  sajta  polazik  dobija  znanja  koja  se  tiču  same tehnolgije  izrade  određenih  elemenata  sajta  (konstrukcija,  navigacija  itd)  ...  ono  što  ne može da dobije na kursu jeste potrebna dizajnerska kreativnost za svoje buduće ideje, a to najviše zavisi od polaznikove želje da kreira nešto unikatno.  Ali u  svakom  slučaju, uz potrebna  znanja,  alatke  i  tehnologije  kreiranja web prezentacija polaznik dobija dovoljno znanja da može samostalno kreirati  jednostave web prezentacije sa ciljem da ta svoja znanja stalno nadograđuje učenjem  i praćenjem trenutnih pravaca u web dizajnu. Nadam  se da  će Vam  kurs  kao  i predavanja biti  veoma  korisna  i omogućiti vremenom izgradite neki svoj sopstveni stil rada koji će biti svakako pozitivno primećem na tržištu. 

Srdačan pozdrav,  mr Nikola Besara, dipl. ing. U Beogradu, 08.06.2012. 

 

Page 5: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

1.1. Struktura i organizacija statičkog sajta 

  

Kada se sa klijentom dogovorite oko namene sajta, njegovih želja oko vizuelnog rešenja sa tim informacijama možete definisati organizaciono Vaš sajt.  

Ta organizacija sajta, odnosno “arthitektura sajta” ne treba mnogo da zanima onome kome radite sajt, ali Vama kao dizajneru omogućava lako snalaženje gde se sta nalazi od fajlova i naravno kasnije kod ažuriranja odnosno menjanja sadržaja po zahtevu klijenta. 

Pošto  se ovde na  kursu  radi  statički  sajt  (prethodnp poglavlja opisuje  šta  je  statički  sajt) onda  je  najbolje  kreirati  strukturu  koja  će  se  bazirati  na  fajlovima  i  fodlerima  u  koje  će smeštati tematske fajlove.  

Statički sajt je sastavljen od nekoliko HTLM fajlova1 koje predstavljau tematske stranice sa svojim sadržajem po pitanju teksta, slike, videa i sl.  

Komplet cela konstrukcija sajta nalaziće se u folderu “TEKOMS – Kurs web dizajna” 

Naš budući sajt koji će obrađivati nam kursu imaće 5 statičnih HTML strana naziva: 

– index  –  to  je  početna  strana  dobro  došlice  na  sajt,  sa  uvodnim  napomenama  o samoj firmi, uslugama, proizvodima  itd. Veoma  je važno napomenuti da ova strana mota da  ima naziv  Index bez obzira  što  je početna pa  je polazniku  logičnije da  je nazove Home ili Pocetna. Razlog tome je da bi serveri videli ovu stranu kao početnu (Index page) i da se od nje dalje razvijaju linkovi ka drugim stranama.   

– O nama 

– Usluge 

– Galerija 

– Kontakt 

Pored toga postojaće i folderi koji će imati nazive prema vrsti sadržaja: 

Images – tu se smeštaju sve slike koje idu na sajt,  

Galerija – tu se smeštaju sve slike koje idu u galeriju slika,  

Css – tu se smeštaju fajlovi koji definišu stilove koji će se pojavljivati na sajtu2 

Ostalo – tu se smeštaju izvorni fajlovi u kojima ste obrađivali slike, na primer u Photoshop‐u ili nekom drugom programu. 

Parametri  –  tu  se  smeštaju  podaci  vezano  za  domen  i  hosting  (user  name,  password‐i, parametrije konekcije3). To se može upisati u običan Notepad fajl samo kao informacija. 

1 U sledećem poglavlju biće opisano šta je HTML 2 U narednim pogalvljima biće opisano šta su stilovi 3 U narednim pogalvljima biće opisano šta su parametri konekcije kao i kreiranje same konekcije 

Page 6: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

Suština konstrukcije web sajta jeste da posetilac sajta “vidi” na ekranu samo statičke strane na kojima se sadržaj sajta.  

Preko  linkova  koji mogu  biti  tekstualni  i  grafički  kreće  se  po  stranicama.  Sadržaj  sajta predstavlja  tekst  u  samoj  strani,  slike  koje  se  “vuku”  iz  foldera  “images”  ili  “galerija”, stilovi koji se “vuku” iz foldera “css” ... 

Kako to funkcioniše može se prikazati u ovom grafičkom 3D prikazu šta vidi posetilac sajta i šta se nalazi sa “druge strane” gde se vidi Vaša organizacija sajta.  

 

 

 

LINKOVI  –  predstavljaju  veze  između  stranica  i mogu  se  javljati  između  strana  ili  čak unutar  samih  strana. Dobro  organizacijom Vašeg  sajta  omogućavate  lako  kontrolisanje  i snalaženje  gde  ide  koja  slika,  brzo  ažuriranje  sajta  po  pitanju  promene  slika,  stilova  … kontrola da li svi linkovi rade (da nema tzv. “slepih linkova”).  

Cilj dobre organizacije  i strukture sajta se najbolje vidi kada biste  imali sajt koji  ima veliki broj stranica gde bi imali veliki broj linkova između njih, ubačenih slika itd. 

Page 7: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

2. POČETAK ‐ PRVA WEB STRANA  2.1. HTML ‐ Uvod, struktura jedne web stranice  Pre kretanja u dizajniranje web prezentacije potrebno  je polazniku pojasniti šta  je u stvari HTML kod.   HTML nije programski  jezik u onom  smislu u kom  su  to C++  ili Visual Basic,  jer ne  sadrži komande, tipove podataka, operatore, promenljive i slične stvari. HTML je više jezik za opis Internet dokumenata. Pomoću njega možete menjati boju  i veličinu teksta, boju pozadine, umetnuti sliku i zvuk na Internet stranicu, ali ne možete izračunati koliko je 2+2.  U  svojoj  suštini HTML  dokumenat  je  običan  tekstualni  dokumenat  sa  ekstenzijom  .html, tako da se može kreirati i u bilo kom od tekst editora, kao što su Notepad, WordPad Iako je izrada HTML stranica vrlo  jednostavna, postoje pravila koja morate znati  i poštovati  ih pri izradi HTML  (HyperText Markup  Language)  je  jezik  kojim  vi  “pišete”  kod  koji  se  izvršava  na serverima.  Drugim  rečima,  upisivanjem  određenih  kodova,  i  slanjem  na  server,  Vaša prezentacija  usled  prisutnosti  HTML  koda  daje  stranici  određen  dizajn.  Pod  tim  se podrazumeva  da  je  tekst  u  određenom  formatu,  da  postoji  određena  tabela,  da  se  u određenom stranice prezentacije pojavljuje slika, video  …  HTML kod koji tko napisan  i poslat na server, omogućava da “server” ume da prevede taj  kod i kao rezultat Vi imate na ekranu kreiarnu web stranu. Drugim rečima, HTML je jezik koji serveru “razumeju”.  Osnovna struktura jedne HTML strane izgleda ovako:  Početak koda Ovo je zaglavlje  sa naslovom (tu se smeštaju link ka  stilovima, ključne reči,  izvršne skripte i sl).   Ovo je body. To  je centralni deo sajta  gde se smešta sve od sadržaja (text, slike, video , galerija …)        Kraj koda 

<html> <head>  <title>TEKOMS d.o.o.</title>  </head>   <body>       </body>   </html> 

 Suština web dizajna jeste predstavljanje određenih elemenata na sajtu jezikom koji serveri “razumeju” odnosno kroz pisanjem HTML koda u određenoj  formi kako kod zahteva vaše ideje postaju vidljive.  

Page 8: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

U gornjem delu HTML koda potrebno je da imate izraz (ovo je za HTML5) :  <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset="utf‐8"> …   Svi HTML dokumenti bi  trebalo da počinju  sa definicijom  tipa dokumenta koji pregledaču definiše po kom standardu je dokument pisan. Ovaj kod govori pregledaču da je dokument pisan  HTML5  standardu.  Otvaranjem  BLANKO  fajla  u  DW  ova  definicija  se  automatski ispisuje iznad HEAD‐era.    2.2. Title, keywords, description, favicon  Ključne reči su veoma važne da postoje u vašem HTML kodu. Sa druge strane i u samom tekstu je potrebno da se pojavljuju te reči sa svojim varijacijama ali o tome će biti kasnije objašnjeno kod poglavlja optimizacija. Ubacivanje tih elemenata radi se vrlo jednostavno.   Uđite u SOURCE CODE VIEW:  Posle svega vaš HTML kod u HEAD sekciji bi trebalo da izgleda ovako:  <!DOCTYPE HTML> <html>  <head>   <meta charset="utf‐8"> <link href="images/favicon.jpg" rel="icon"/> <title>Početna</title> <meta name="keywords" content="kurs web dizajna, kursevi web dizajna u beogradu" /> <meta name="description" content="Firma TEKOMS organizuje kurseve web dizajna u Beogradu" />  </head>   Neka Vam uvek bude ovaj red prisutan gde je reč “Charset=utf‐8” … time definišete da se na vašoj strani pojavljuju naša pisma odnosno da serveri preporznaju č,š,ć,đ,ž …       

Page 9: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

2.3. DivTag‐ovi – konstrukcija web  strane  DIV Tag‐ovi  (u daljem  tekstu DT) predstavljaju glavne elemente  (polja) u kojima se nalazi sadržaj  sajta.  Prevedeno  TAG‐ovi  predstavljaju  “značke”  koji  bi  služile  da  se  određeni pretraživači “zakače” na njih i kao rezultat pretrage daju tražene strane.   Komplet sajt će biti urađen preko DT‐a koji imaju tačno svoju formu u kojoj trebaju da budu zapisani u HTML kodu.   Da bi se kreirali DT potrebno  je  tačno definisati konstrukciju web stranice odnosno  tačno odrediti polja i njihov raspored na strani. Svaki DT ima svoju klasu odnosno klasifikaciju koja obično opisuje sadržaj polja – klasa Header, klasa navigacija itd.   Grafik u nastvavku prikazuje raspored DT (polja) sa svojim nazivima na primeru prve strane (index.html) što je u stavri – OSNOVA KONSTRUKCIJA WEB STRANA.   Naravno, ostale stranice ne moraju da imaju isti raspored polja, ali je preporuka da se neka polja po sličnim karakteristikama ponavlaju – na primer Header (gde je logo firme) ili polje gde je navigacija …  2.4. Osnovni parametri DIV TAG‐a  Svaki DT  kad  se  kreira  ima neke osnove parametre  koji definiše  svoj oblik. Neki osnovni parametri koje bi trebalo da ima su:  Width – širina u pixelima ili procentima (200px ili na primer 50%),  Height – visinu u pixelima  ili definisano ka AUTO. Ako se visina ne definiše kako se unosi tekst visina DT se povećava.  Border (bordura) – koja definiše ivičnu liniju. Kroz stilove bordura može biti određena boja, debljina linije i vrsta linije.   

  Margin – margina u pixelima ili procentima – udaljenje DT od drugih elemenata Padding – unutrašnja margina u pixelima ili procentima Pored toga, DT može imati i još neke dodatne paramtre: background color, radius itd …  

Page 10: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

10 

  

LAYOUT OSNOVE STRANE – RASPORED DIV TAGOVA   

  

      Za potrebe ovo kursa koristićemo pixele jer nam je cilj da se polaznik upozna sa principima 

Page 11: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

11 

kriranja  DT‐a.  Idemo  redom  da  kreiramokonstruciju.  Otvorite  index.html    klikom  DESNI TASTER MIŠA > OPEN WITH …  (ukoliko  samo kliknete na  fajl  index.html Levim Tasterom Miša otvoriće se Vaš pregledač gde vidite web prezentaciju).   DIVTag  ‐  ovi  se  ubacuju  između  BODY  u  kodu  pa  za  te  potrebe malo  razdvojite  te  reči (klikom na ENTER):  <body>   OVDE SE UBACUJU DIV TAGOVI koje kasnije uređujemo !!!   </body>   DIVTag je ubačen (u njega je upisana rečenica Content for  id "body" Goes Here gde ćemo da dalje ubacujemo sdržaj u ovaj DivTag).    <body>  <div class =" glavni_div_tag"">  OVDE ĆEMO DALJE DA UBACUJEMO OSTALE DIVTAG‐ove  </div>  </body>  

 Kreirali smo DT naziva BODY (to predstavlja glavni DT) u kome se nalaze svi ostali DT. Zato smo  i razvojili početak  i kraj DT da bismo  između ubacili ostale tagove koji se ubacuju po istom principu ali je važno pre ubacivanja novog DT postaviti miš odnosno kursor tako da se sledeći DT ubaci između   <div class=" glavni_div_tag">  I (postaviti kursor miša i ubaciti ostale DT)  </div>  Ubaciti DIV Tag –  ID Header, navigacija  itd … obratiti da DT Footer  ima pod DIV Tag‐ove (kolona I, II, III – ID NE SME DA IMA RAZMAK (III_kolona)  Kao što se može videti u DESIGN VIEW  (desni prozor) kreirali ste nekoliko polja DivTag‐a, koji  na  prvi  pogled,  uopšte  ne  deluju  kao  ranije  iscrtana  konstrukcija  (pogledajte  grafik 

Page 12: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

12 

RASPORED DIV TAG‐OVA NA STRANICI SA SVOJIM  ID‐OVIMA) ali uz primenu operacija  i komandi  koje  slede  u  nastavku  kursa  kao  što  je  kreiranje  stilova  ili  CSS,  DIV  Tag‐ove formatiramo da dobiju željenu konstrukciju koja će predstavljati osnovu naše web strane.  <div class="glavni_div_tag">     <div class ="header"> ... </div>     <div class ="navigacija"> ... </div>       <div class ="content">  …  </div>       <div class ="novosti"> ... </div>       <div class ="footer">            <div class ="kolona">   ...  </div>         <div class ="kolona">  ...  </div>         <div class ="kolona"> ...  </div>      </div>   </div>   2.6. CSS – stilovi  

Da bi bilo koji element u Vašoj web prezentaciji imao određenu formu po pitanju položaja, izgleda,  boje,  vrste  fonta  i  slično,  koristi  se  posebna  tehnologija  odnoso  primena  stilova (CSS). Reč CSS dolazi od rečenice Cascading Style Sheets  i nije programski  jezik nego daje instrukcije  HTML‐u,  odnosno  to  su  samo  instrukcije  browseru  kako  da  prikaže  HTML elemente.  

Stilovi mogu niti ubačeni na samoj HTML strani, ali  je preporuka da se kreira poseban CSS fajl, određenog naziva, da se ubaci u fodler CSS, a u sam HTML kod se ubaci LINK koji “vuče” iz tog folddera stilove. Time se smanjuje  i previše neopterećuje sam HTML kod po pitanju količine podataka unutar jedne strane.  

U vaš HTML kod iznad HEAD sekcije upisan je link sa fajlov mgde će biti svi stilovi vezano za Vaš web dizajn i to u formi: 

<meta name="description" content=" Ovde ide opis ... /> 

<link href="css/stilovi.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

   

Page 13: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

13 

 2.7. Formatiranje uz pomoć CSS‐a (definisanje klasa)   Uvođenjem  KLASA,  vi  određene  DivTag‐ove  definišete  da  imaju  svoj  ID  ili  svoju  klasu (CLASS).  Sama KLASA je opet određena svojim stilom po pitanju širine, boje i sl ... faktički, sve je isto po  pitanju  stilizovanja  i  načina  stilizovanja,  ali  je  samo  organizaciono  lakše  jer  obuhvata mnogo više Div Tag‐ova koji imaju različite nazive.   Šta je cilj KLASA ?  Kao prvo želimo da određeni DIV TAG formatiramo definisanjem stila i davanjem u oznake KLASE, taj  DIV TAG ima svoje parametre u stilu ali i KLASU.   Ubacivanjem sledećeg  DIV TAG‐a pozicioniranjem i davanjem iste KLASE, novoubačeni DIV TAG dobija potpuno iste stilske karateristike kao i prethodni – jer su iste klase.  Time se definiše da elementi na sajtu koju su po svom izgledu različiti, ali bi trebalo da imaju neke  iste  stilske  elemente,  postanu  vizuelno  isti.  Naravno,  menjanjem  parametara  u stilizovanju svake KLASE, promene se automatski manifestuju u svim elementima koji imaju tu klasu.  Kako se kreiraju KLASE (klasifikacija DIV TAG‐ova ?  

‐ Otvorite CSS fajl „stilovi.css“  ‐ Unesite sledeće: 

  .glavni_div_tag {    width: 900px;   margin: auto;   overflow: auto;   background‐color: #FFF;   border‐radius: 5px;   opacity: 0.9;   margin‐top: 10px;   margin‐bottom: 10px;  }     

 

Page 14: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

14 

Otvoriti novi CSS fajl, snimiti pod nazivom “stilovi.css” i uneti sledeći kod  CSS kod : 

 

/* Osnova */  body {   background‐image: url(../images/bg.jpg);   background‐attachment: fixed;   background‐position: center bottom;   background‐size: cover;   margin: 0;   padding: 0;   font‐family: Verdana, Geneva, sans‐serif;   font‐size: 12px;   color: #333333; }  /* Konstrukcija  */  .glavni_div_tag {   width: 900px;   margin: auto;   overflow: auto;   background‐color: #FFF;   border‐radius: 5px;   opacity: 0.9;   margin‐top: 10px;   margin‐bottom: 10px; } .header {   padding: 10px 10px 10px 10px;   height: 150px;   background‐color: #FFF; } .navigacija {   margin‐bottom: 10px;   height: 48px;   width: 900px; } .content {   width: 530px;   float: left;   padding: 0px 10px 10px 10px;   margin‐bottom: 10px; } .novosti {   width: 300px; 

Page 15: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

15 

  float: left;   margin‐left: 10px;   padding: 0px 10px 0px 10px;   background‐color: #E9E9E9;   box‐shadow: 1px 1px 1px 1px #999;   margin‐top: 5px; } .footer {   float: left;   width: 865px;   padding: 15px 0px 10px 15px;   background‐color: #E9E9E9;   border‐radius: 7px;   margin‐bottom: 10px;   margin‐left: 10px;   height: auto; } .kolona {   width: 265px;   float: left;   margin‐right: 10px;   height: 200px;   padding‐right: 10px; } /* Konstrukcija  */  /* Linkovi */  a:link {   text‐decoration: none;   color: #1479D3; } a:visited {   text‐decoration: none;   color: #1479D3; } a:hover {   text‐decoration: none;   color: #F00; } a:active {   text‐decoration: none;   color: #1479D3; } /* Linkovi */  /* Headings */ 

Page 16: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

16 

h1 {   font‐size: 18px;   color: #FFFFFF;   text‐shadow: 1px 1px #000;   font‐family: Calibri;   text‐align:justify;   background‐color: #1479D3;   padding: 7px 7px 7px 15px; } h2 {   font‐size: 18px;   color: #1479D3;   text‐shadow: 1px 1px solid #FFF;   font‐family: Calibri;   text‐align:justify; } h3 {   font‐size: 16px;   color: #FFF; } h4 {   font‐size: 10px;   color: #C60; } h5 {   font‐size: 9px;   color: #C60; } h6 {   font‐size: 8px;   color: #C60; } /* Headings */   

 

Ovim koracima ste uz pomoć stilova podešavali izgled fonta, veličina fonta, boja, pozadinska slika, boja linka i sl.  

Dalje  preko  stilova  definsati  LAYOUT  odnosno  raspored    ostalih  DIV  TAG‐ova  da  preko parametara – width, height, margin, padding itd ... kreirate osnovnu konstrukciju Vaše web strane.  

    

Page 17: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

17 

Naslov stila  Forma upisana u polje  Rezultat Background‐attachment 

Fixed  Pozadinska  slika  je  fiksirana,  pri skrolovanju  niz  stranicu  samo  se skroluje centralni deo sajta 

Backgroun‐position  Top center  Položaj pozadinske slike Background‐size  Cover  Pozadinska  slika  se  prilagođava 

ekranu border  1px solid #333  Bordura debljine 1 px, obična linija, 

sive boje Border_radius  7px  Radijus zaobljenja za Div Tag Box‐shadow  box‐shadow:  2px  1px  5px  7px 

#0C0; Senka oko divtaga, pomerena za 2 i 1 pixel, blurovana 5 px, širine 7px, boje #0C0  

Font_weight  Bolder  Font je malo jače debljine Left  10px  Div  Tag  je  uz  levu  ivicu  ekrana  na 

10 px Right  10px  Div Tag je uz desnu ivicu ekrana na 

10 px Top  10px  Div Tag je uz gornju ivicu ekrana na 

10 px Bottom  10px  Div Tag je uz donju  ivicu ekrana na 

10 px Margin  10px 5px 8px 10px  Top ‐ desno  ‐ dole  ‐ levo Padding  10px 5px 8px 10px  Top ‐ desno  ‐ dole  ‐ levo Heigh  100px  Visina DivTag‐a  Width  50px  Širina DivTag‐a Position  Fixed  Određeni Div Tag je fiksiran Text‐shadow  1px 1px #999  Senka na tekstu određene boje Border  None Background  None Cursor  Pointer 

Ovo  su  podešavanja  za  ubačeno dugme  button  u  Formular  ime izgled kao obličan link 

Clear  Both  To  se  kreira  poseban  DIV  Tag naziva  na  primer,  „Clear“  koji upisivanjem  stila  Both  prekida FLOAT  opciju  (uravnjava  dva  DIV TAG  koji  imaju  opciju  Float:  Left  i Float: Right.  

overflow‐x  hidden  Ukoliko  glavni  DIVTAG  „izlazi“  iz ekrana ta razlika se skriva 

overflow  scroll  Pojavljuje se SKROL BAR sa strane tog DIV TAG‐a 

overflow  auto  Omogućava  da  se  DIV  TAG produžava automatski po vertikali. Obično se koristi da glavni DIV TAG ima taj stil.  

 

Page 18: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

18 

 2.8.  Kreiranje Header‐a  ‐ ubacivanje slike  Kreiranje header za potrebe ovog kursa u kratkim crtama pojasniće jednostavno ubacivanje slike koju smo prethodno kreirali u Photoshopu. Polaznik ne mora Header sliku da obradi u Photoshopu, za tako nešto se može koristiti neki drugi program za obradu slike.  Ono  što  je  važno  da  izlazi  proizvod  bude  slika  (Image),  određenih  dimenzija  u  pixelima, optimizovan  i  exportovan  u  JPG.  Za  potrebe  kursa  ubacićemo  sliku  koja  se  već  nalazi  u folderu Images (gde s inače sve slike koje se ubacuju u naš sajt).  Pretohodno  bi  trebalo napraviti  dodatni  folder  naziva  PSD  gde  ćemo  smeštati  originalne fajlove u kojim smo kreirali slike i iz kojih smo export‐ovali u JPG.  Dimenzije slike koja se ubacuje u header je 880 x 150. Slika se ubacuje veoma jednostavno u Header.   

  Ukoliko otvorite SOURCE VIEW vidite da je u DivTag Header upisan HTML kod oblika:  <div id="header"><img src="images/header.jpg" width="880" height="150" /></div>    … slika je ubačena u Header (oko slike je bela bordura nastala bojenjem pozadine) 

 

   

Page 19: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

19 

 2.8.1. Link u delu slike – HOT SPOT  (Dreamweaver)  U prethodnom poglavlju opisalo smo kako se može  linkvati cela slika koja  je u tom slučaju bila slika dugmeta za preuzimanje nekog PDF dokumenta. Međutim, ponekad vi možete da linkujete određeni deo slike, na primer nekog banera, gde se u donjem delu nalazi dugme download, i samo taj deo da bude LINK. Odnosno prelaskom miša preko banera ikonica je i dalje  strela, dok prelaskom preko određenog dela,  ikonica miša postaje  ručica  i naravno klikom na to mesto link Vas vodi do tražene strane.  To mesto  se  zove HOT SPOT  i pojavljuje  se ukoliko kliknete na neku sliku, u PAGE PROPERTIES se pojavljuju tri ikonice HOT SPOT‐a.  Da bi ste videli primenu ovih tačaka, za potrebe skripte, ubacićemo u folder “Images” sličicu banera  (dimnezija 300 x 75) pixela koji  je već pripremljen i sastavni deo je Dodatnog materijala za kursa.  Sličica je u JPG formatu i preko ranije opisanij koraka ubaite je ispod dugmeta DOWNLOAD (dođite mišem na kraj slike DOWNLAOD i kliknite ENTER da idete red ispod INSERT > IMAGE > (selektujte sliku “baner.jpg” > OK).   Ukoliko ste uradili kako treba to bi trebalo da izgleda ovako  Kliknite mišem na  ikonicu HOT SPOT  i  to na drugu  ikonicu koja  ima oblik  kružnice  a potom  razvucite  kružnicu preko zelenog kruga sa strlicom. Pustite miša.   Kreirali ste HOT SPOT ZONU odnosno  zeleni providni krug koji se može mišem selektovati  i pomerati detaljnije da se nacentrira odprilke na sredinu.  Ukoliko ste to zeleno polje selektovali u PAGE PROPERTIES u  odeljku  LINK  klikom  na  ikonicu  FOLDERA  (uključujete Browser) da možete pretražiti  fajlove gde  će ovaj  link biti usmeren. Link može biti usmeren i na neku spoljnu adresu na primer www.tekoms.co.rs   

  Ubacivanjem HOTSPOT‐a u određeni deo banera i u samom kodu se ubacio određen HTML kod. Ukoliko odete u SOURCE VIEW u delu gde DIV TAG NOVOSTI, možete na kraju TAG‐a video  formu  koja  definiše  ubečn HOTSPOT  –  odnosno  oblik  (area  shape=circle),  položaj tačke  (vama ove koridnate nisu bitne  jer  selekujete direkno mišem) … HOT SPOT možete linkovati upisivanje u formu href=”#” – umesto tarabice upišite href=”www.tekoms.co.rs”  

 

Page 20: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

20 

 

3. NAVIGACIJA – horizontalna i vertikalna    3.1. Ubacivanje horizontalne navigacije   Navigacije  predstavlja  važan  deo  svake  prezentacije  jer  omogućava  lako  kretanje  kroz prezenetaicju  I  brzog  dolaska  do  željene  strane.  Preporuka  je  da  navigacija  bude  što jednostavnija bez mnogo podmenija. Za potrebe kursa uradićmo jednostavnu navigaciju da bi polaznik shvatio samu strukturu HTML koda I stilova u CSS‐u.   Navigacija u HTML kod se ubacuje u div tag “Navigacija” I za početak ukucati sledeći HTML kod:   <!‐‐ Navigacija ‐‐>  <ul id="drop‐nav">   <li><a href="#">Home</a></li>   <li><a href="#">Usluge</a>     <ul>       <li><a href="#">Usluga 1</a></li>       <li><a href="#">Usluga 2</a></li>       <li><a href="#">Usluga 3</a></li>     </ul>   </li>   <li><a href="#">Proizvod</a>     <ul>       <li><a href="#">Proizvod 1</a></li>       <li><a href="#">Proizvod 2</a></li>       <li><a href="#">Proizvod 3</a></li>     </ul>   </li>   <li><a href="#">Kontakt</a>     <ul>       <li><a href="#">Lokacija</a></li>       <li><a href="#">Kontakt podaci</a></li>     </ul>   </li> </ul>  <!‐‐ Navigacija ‐‐>    

Page 21: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

21 

U  sledećem  koraku,  otvoriti  novi  CSS  fajl,  nazvati  ga  prepoznatljivog  naziva “css_navigation.css” (taj fajl može da se nalazi u fodleru gde su ostali stilovi odnosno CSS fajlovi).   U blanko CSS fajl ukucati stilove (pored stilova dati su komentari koji pojašnjavaju šta koji stil stilizuje).   Na kraju, u HEAD sekciju ubacite link koji linkuje Vašu HTML stranicu sa fajlom sa stilovima.    <!‐‐ Stilovi navigacija ‐‐>  <link href="css /css_navigation.css" rel="stylesheet" type="text/css">    Kreirali ste  jednostavnu horizontalnu navigaciju  , koja  ima  jedan podmeni. Kroz stilove se dalje navigacija uređuje – boja, font itd …  

                     

Page 22: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

22 

 

4. CONTENT – glavni sadržaj web strane  Glavna sadržaj sajta odno centralni Div Tag gde se obično nalalazi  i najviše texta  i slika mi smo u našoj konstrukciji i rasporedu Div Tag‐ova i nazvali CONTENT (Sadržaj).   Za početak unesimo  text koji  će  ići na prvo  strani odnosno  to  je obično neki  tekst dobro došlice i ukratko o samoj firmi i njenoj delatnosti.  Kao dizajner ali  i kasnije optimizator webjsajta gledajte da sam tekst koji se ovde nalazi u sebi sadrži što više kljulnih reči koje su karakteristične za firmu  ili osobu kojoj se radi web dizajn.   Takođe,  preporuka  je  da  se  naslovi  određenih  poglavlja  sadrže  ključne  reči.  Za  početak unesimo u ovaj Div Tag tekst:   

Dobro došli … 

RAČUNOVODSTVENE USLUGE – KURSEVI RAČUNOVODSTVA 

Osnovna delatnost firme TEKOMS d.o.o. jeste pružanje i obuka za računovodstvene usluge. Pored toga, kao dodatna delatnost je i pružanje usluga konsaltinga, odnosno davanje saveta klijentima. ... Detaljnije 

GRAFIČKI, WEB I LOGO DIZAJN  

TEKOMS  uvek može  Vašu  firmu  predstaviti  vizuelno  kroz  razne marketinške materijale  ‐ prospekte, brošure, promo materijal, dizajn logo‐a, izradu i održavanje web sajta i sl. Svaka ideja može  se  staviti  na  papir,  čime  se  stvara  prepoznatljiv  identitet  firme.  Izrada Web prezentacije predstavlja posebnu oblast gde se  izgled sajta u potpunosti prilagođava sferi poslovanja ... Detaljnije 

PREVOĐENJE TEKSTOVA 

Prevodi  brzo,  kvalitetno  i  povoljno,  fizičkim  i  pravnim  licima, U  pisanoj  ili  elektronskoj formi,  identični  originalu  (slike,  tabele,  grafikoni,  katalozi  sl.),  Kompletna  kompjuterska  i grafička obrada teksta, skeniranje slika, štampanje do A4 formata … Detaljnije 

   Unesite ovaj tekst u približnoj formi kao štoje ovde tako ćete mišem kliknuti unutar Div Tag‐a CONTENT, a potom krenuti u ukucavanje teksta.       

Page 23: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

23 

Poglavlja imaju diskretnu senku, font Calibri i imaju poravnjanja.  Kada  klikate  na  određeni deo  teksta  u  PAGE PROPERTIES  se  pokazuje karateristike  dela  teksta  – obično su naslovi HEADINGS 1  ili  2,  dok  je  sam  tekst Paragraph.   Selektujte NASLOV  koji  ima značaj HEADINGS 1  i u ADD TO  PROPERTIES  ubacite efekat senke u tekstu i to u formi:   text‐shadow: 1px 1px #999  Vaš veb sajt polako dobija i vizuelnu dimenziju ...  Pogledajte u SOURCE CODE izgled HTML koda u odeljku gde je tekst.    

              

Page 24: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

24 

 4.2. Primeri formiranja teksta u HTML‐u     <h1> Heading 1 ‐ poglavlje 1 </h1>  <h2> Heading 2 ‐ podpoglavlje 2 </h2>  <h3> Heading 3 </h3>  <h4> Heading 4 </h4>  <h5> Heading 5 </h5>  <h6> Heading 6 </h5>  <p> Ovde ide tekst u okviru pasusa </p>  <em> Tekst u kurzivu </em>  <strong>Boldovan tekst</strong>  <p> Tekst 1 <br> prekid teksta 1 </p>         <p>&nbsp; </p>  <font size="+5">Font u plusu </font> <font size="‐2">Font u minusu </font>  A<sub> Subscript </sub> m<sup> Superscript</sup>  <code> Font u obliku koda za opise kurseva progframiranja </code>  <cite> Ovde ide neki tekst citata </cite>  <del>  Precrtan tekst </del>  <var> Tekst kao varijabla </var>  

Page 25: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

25 

<kbd> Tekst kao kod  </kbd>  <dfn> Tekst kao definicija ‐ u kurzivu </dfn>  <ol>   <li>Proizvod 1</li>   <li>Proizvod 2</li>   <li>Proizvod 3</li> </ol>  <ul>   <li>Proizvod 1</li>   <li>Proizvod 2</li>   <li>Proizvod 3</li> </ul>  <li> List Item </li>  <dl>   <dt>Termini definicija</dt>   <dd>Definicija 1</dd>   <dd>Definicija 2</dd>   <dd>Definicija 3</dd> </dl>                   

Page 26: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

26 

 4.3. Ubacivanje linka u tekst – običan link, email link, link ka fajlu   Ranije smo god navigacije govorili da se pojavljuju oznake „#“ koje označavaku link ali koji „ne vodi“ nigde. Međutim, ubacivajnem umesto tog znaka naziv fajla sa ekstenzijom .html i gledanjem te strane u pregledaču, prelaskom miša preko te reči, pojavljuje se ikonica ručice kao oznaka da je to link čijim klikom se ide na određenu stranicu.   Po sličnom principu, se kreira link i u običnom tekstu čak i kada je neki drugi element na sajtu, kao što je na primer ubačena slika u tekst.   

Prevodi  brzo,  kvalitetno  i  povoljno,  fizičkim  i  pravnim  licima, U  pisanoj  ili  elektronskoj formi,  identični  originalu  (slike,  tabele,  grafikoni,  katalozi  sl.),  Kompletna  kompjuterska  i grafička obrada teksta, skeniranje slika, štampanje do A4 formata … Detaljnije 

 Bilo koji selektvani deo teksta može se linkovati. Kliknite u SOURCE CODE da vidite kako je to konvertovano u HTML kod. Na kraju paragrafa HTML kod prikazuje da je selektovana reč „Detaljnije“ link koji ima svoju definisanu formu:    <a href="prevodjenje.html"> Detaljnije </a>   EMAIL LINK NA SAJTU – [email protected]   ... ima formu u HTML kodu ...  <a href=" mailto: [email protected] "> [email protected] </a>  Link ka određenom fajlu – Excel fajlu, Word dokumentu itd ...  <a href="download/autocad‐2d‐sadrzaj‐skripte.pdf" target="new"><strong>Preuzmite skriptu u PDF formatu.</strong></a>             

Page 27: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

27 

4.4. Ubacivanje slike u tekst  Slika se veoma  lako ubacuje u sam tekst  i radi se po  istom principu kao što smo ubacivali sliku  Header‐a.    Prethodno  je  potebno  kreirati  odnosno  obraditi  slike  u  određenom programu  za  obradu  slike  (Photoshop,  Picasa  i  sl)  a  potom  slike  „isečene“  na  određenu dimenziju ubaciti u  folder  Images pod nazivom na primer  Images1,  Images2  ...  i  kako  je Vama najlakše da bi ih kasnije lakše prepoznali kod ubacivanja. Kao prvo dođite mišem do mesta odprilike gde bi trebalo da se ubaci slika, na primer ispred naslova:  

  RAČUNOVODSTVENE USLUGE – KURSEVI RAČUNOVODSTVA׀ ... a potom unesite kod koji ubacuje  sliku  iz  foldera  images, određenih dimenzija  i  ide uz levu marginu ...  <p>  <img  src="images/image_1.png"  width="90"  height="90"  align="left"  />  Osnovna delatnost firme TEKOMS d.o.o. ...    Slika je ubačena.  

  Slika je raspoređena uz LEVU marginu, tako da se tekst rasporedio oko slike sa desne strane.   Međutim, ono što prvo primećujemo  jeste da je tekst suviše približen samoj slici to nije baš vizuelno  elegantno.  Potrebno  je  da  se  tekst raporedi  oko  slike  ali  da  ima  određeno udaljnje od same slike.  

 To  se  lako  podesi  uvođenjem  pojma  CLASS (klasa).        

      U HTML gde je ubačena slika iz određenoh foldera na kraju koda dodaje klasu ... odnosno  

Page 28: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

28 

  <img src="images/image_1.png" width="90" height="90" align="left" class="slika" /> .   ... selektovana slika  je dobila stilske karakteristike  te klase odnoso  tekst  je udaljen od  slike  za veličinu margine  i oko slike je tanka tačkasta bordura sive boje.   Prema ranije opisanoj proceduri, ubacite još jednu sliku kod drugog  pasusa  i  dajte  ubačenoj  slici  istu  klasu  slika.  Kao rezultat dobićete dve ubačene  slike,  koje  imaju potpuno iste stilske parametre.   

   Veličinu slike možete menjati pomeranjem miša ili klikom na samu sliku i upisivanjem u polja dimenzija slike u pixelima.     

                       

Page 29: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

29 

4.5. Tabele – rad sa tabelama (Dreamweaver)  Tabela se jednostavno ubacuje u bilo koji DIVTag i dalje se mišem koji selektuje ćelije i samu rešetku modifikuje po pitanju širine, broja ćelija i sl ... Za potrebe kursa ubacićemo jednu jednostavnu tabelu u koju ćemo ubaciti cenovnik nekih usluga. Tabela bi trebalo da izgleda ovako:  

Kurs  Broj časova  Cena (u eurima) Kurs računovodstva  72  200 Kurs AutoCAD 2D  20  120 Kurs AutoCAD 3D  20  140 

 ...  tabelu  ćemo  ubaciti  ispod  pasusa  Prevođenje tekstova  (dođite mišem  iza  reči  Detaljnije  >>>  i klinite  ENTER  tako  da  se  BILNKER  pojavi  u  redu ispod).  INSERT > TABLE >  (podesi parametre kao na  slici,  Border  thickness  stavite  neku  vrednost (na primer, 1) ...) > OK Tabela je ubačena i potrebno joj je dati paramtera širine ili mišem razvući (upisati u polje W: 520)   

  Preporuka  je da se  tabeli daje određeni novi stil  i možda nova klasa koja  će Važiti za sve buduće tabele da imaju istu formu. U CSS fajlu unesite klasu za tabelu  .tabela {   font‐family: Verdana, Geneva, sans‐serif;   font‐size: 12px;   border: 2px solid #666; }  Ubačena se dalje može dodatno urediti i stilozovati direktnim selektovanjem određenih eleenata – ćelije, header i sl ...  

‐ Selektujte prvi red mišem (u PAGE PROPERTIES je čekirana opcija Header) > klikom na polje BG odberite boju HEADER Zaglavlja), 

‐ Popunite tabelu ranije upisanim sadržajem. ‐ Selektujte sgve ćelije i u PAGE PROPERTIES se pojavljuju opcije da dodatno 

modifikujete ćelije – položaj teksta, definisanje linkova itd ...  

Page 30: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

30 

  Vaša tabela:  

  Tabela dimenzija 4  x 3 kao HTML kod ...       <table width="520" border="1" cellpadding="2" class="tabela">        <tr>         <th width="193" bgcolor="#1479D3"><h3>Kurs</h3></th>         <th width="115" bgcolor="#1479D3"><h3>Trajanje</h3></th>         <th width="188" bgcolor="#1479D3"><h3>Cena</h3></th>       </tr>       <tr>         <td align="center">Kurs računovodstva</td>         <td align="center">72</td>         <td align="center">200</td>       </tr>       <tr>         <td align="center">Kurs AutoCAD 2013 2D</td>         <td align="center">20</td>         <td align="center">120</td>       </tr>       <tr>         <td align="center">Kurs AutoCAd3D</td>         <td align="center">20</td>         <td align="center">120</td> </tr>      </table>  

Page 31: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

31 

 4.6. Tekst u kolonama (columns)   Jedan  od  načina  da  se  formatira  tekst  jeste  da  se  ubaci  u  kolone  gde  preko  stilova podešavate – broj kolona (coloumns) i razmak između kolona (gap). Na početku se kreira DIV TAG određene klase a potom se fajlu gde su stilovi unese forma za kolone:   .kolone {      ‐webkit‐column‐count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */     ‐moz‐column‐count: 3; /* Firefox */     column‐count: 3;      ‐webkit‐column‐gap: 40px; /* Chrome, Safari, Opera */     ‐moz‐column‐gap: 40px; /* Firefox */     column‐gap: 40px;  }   U HTML kodu kreirajte DIV TAG klase „kolone“ i unesite tekst u standarnoj formi. Paragrafi <p>, headinzi <h1> itd ...   

   U  DIV  TAG  klase  „kolone“  je  ubačen  tekst  koji  se  implementira  u  3  (tri)  kolone međurastojanja između kolona od 40 px.                

Page 32: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

32 

  

5. GALERIJA SLIKA  5.1. Kreiranje Galerije slika  Galerija  slika danas predstavlja  standarni  sadržaj  svakog  ozbiljnijeg  sajta  i ovde na  kursu pokazaće se izrada odnosno implementacija jedne postojeće skripte u naš HTML kod.  Do  sada  smo na  krusu  kreirali  sa  svim potebnim elementima  jednu HTML  stranu  koja  je početna (index.html), i u navigaciji smo reč Galerija linkovali ka strani galerija.html.   Galerija koju ćemo kreirati na ovom kursu u stvari je skripta sa svojim stilovim koja će sličice određenih dimenzija povećavati preko celog ekrana klikom mišem ... takođe postoji opcija listanja  slika  (mišem  ili  preko  strelica)  ..  animacija  koja  ide  uz  galeriju  veoma  elegantno otvara manje  sličice,  kod  se  lako  implementira u HTML  i  lako  se  slike menjaju. Kreiranje Galerije slika kreće kreiranjem nove HTML stanice:  1) Kreiranje galerije.html Za početak potrebno je kreirati nov stranicu koju ćemo nazvati galerija i koja je faktički ista kao i strana index.html samo što je sam sadržaj strane drugačiji. U tom cilju prekopiraćemo stranu index.html i dati joj ime galerija.html (otvarite tu stranu i obrišite sve što je DIV Tagu CONTENT). Naša galerija će biti ubačena u taj DIV Tag ...  2. Ubacivanje galerije sa svojim elementima Galerija  se  sastoji  iz  jednog  fajla  gde  je  sam HTML  kod  sa  skriptom  galerija.html,  i  dva foldera  GALERIJA  i  SCRIPT_GALERIJA.    U  folderu  GALERIJA  nalaziće  se  slike  koje  idu  u galeriju i preporuka je da slike budu dimenzija 800 x 600 pixela veće i manje oko 170 x 120 (naravno  to  je  parametar  koji  se  lako  podesi  i  kasnije  lako  promeni)  ...  da  imaju  nazive brojeva  1,2,3,  ...  format  slike  JPG,  PNG,  GIF.  FOLDERE  GALERIJA  I  GALERIJA_SKRIPTA prekopirati u folder gde je sajt TEKOMS – Kurs web dizajna.  Otvorite fajl galerija.html i selektujte deo koji počinje od reči SKRIPTA do SKRIPTA i kliknite COPY ...   

   Otvorite  novokopiranu  stranicu  galerija.html  (obristi  sadržaj  DIV  Tag‐a  CONTENT)  i selektovani deo prekopirati u HEAD SEKCIJI:  

Page 33: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

33 

  Ponovo uđite u prvu galeriju.html i selektujte DIV Tag koji definiše odakle se „vuku“ slike ... odnosno sama galerija ... Selektuje od REČI GALERIJA, kopirajte a potom u novokrerani fajl galerija.html  PASTE‐ujte  i  to  u  DIV  TAG  Content  koji  je  pretpostavljmo  prazan  jer  se prethodno sadržaj obrisali.   NAPOMENA:  Pošto se prebacuju kodovi, onda se selektoavi kod ili skripta kopira direktzno u HTML kod ... tako da je potebno da imate SOURCE VIEW gde direktno u kodu ubacujete sadržaj.   

  Svi elementi su ubačeni ... pogledajte u DESIGN VIEW ... snimite promene i pogledajte sajt u Browser‐i.  Prelaskom miša  preko  slika  i  klikom  na  njim  slika  se  povećava,  dok  pozadina  dok  traje animacija je diskreno providno crna ...  Slike  u  galeriji  se  lako  listaju  ili  kursorom  ili  klikom  na  strelice  ...  takođe  dolaskom  do poslednje slike u galeriji nestaje strelica za napred  i mžđe smo da se  ide nazad u  listanju slika. Klikom na X zatvarate pregled veće slike.               

Page 34: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

34 

 NAPOMENA:  Posto  smo  ranije  u  navigaciji  upisivali  linkove  ka stranicama  ...  kreiranjem  fajla  galerija.html otvaranjem  fajla  index.html  ili  galerija.html  u Browser‐u,  i  klikom miša  na  linkove  u  navigaciji trebalo bi se krećete sa jedne na drugu stranu.   Odnosno  to  se  kaže  da  su  strane  index.html  i galerija.html ULINKOVANE.  Do sada Vaša struktura sajta bi trebalo da  izgleda ovako  –  dve HTML  stranice  i  nekoliko  foldera  sa svojim  tematskim  sadržajem  –  stilovi,  images, PSD, download ...      

                          

Page 35: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

35 

6. VIDEO   6.1. Ubacivanje YOUTUBE videa na sajt  Ubacivanje videa se može uraditi na dva načina koja se se danas najčešće koriste. Kao prvo, video  format  koji  se  ubacuje može  postavljen  na  YOUTUBE  (najpoznatiji  video  servis  u daljem tekst YT) i u sam HTML kod ubaciti link koji će automatski „vući“ video u određenoj rezoluciji.   Pretpostavljamo da  znate  koji  je  fajl  sa YT‐a  (gornjem delu  gde  je address bar nalazi  se jedinstvena adresa video fajla), odnosno odlaskom na tu stranicu, pojavjuje se ekran gde ide fajl.   Kliknite DESNI TASTER MIŠA u ekran > COPY EMBED CODE ...  ‐  otvorite  fajl  galerija.html  >  uđite  u  SOURCE  CODE  VIEW  (da  direktno  u  HTML  kodu ubacimo kopiran embded kod) ...  

  ... PASTE‐ujte kopiran EMBED CODE.  

  

Na tom mestu pojavljuje se emded kod koji ima formu (kod src=“ OVDE IDE ADRESA GDE SE NALAZI VIDEO FAJL“) ... <iframe width="640" height="360" src="....." frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  To je I FRAME odnoso Okvir koji označa polje gde će ubaciti video određenih dimenzija. Kao što se vidi u samom kodu, dimenzije ubačenog ekrana za video je 640 x 360 (što je standarni ekran za YT‐u) ... naš Div Tag gde je ubačen video je mnogo manjim dimenzija pa potrebno jednostavno u samom kodu promeniri dimenzije ekrana ali da zadrže isti odnos stranica ...   Umesto width="640" height="360" upišite width="300" height="165"   > snimite promene > pregledajte stranicu u Browser‐u.   Pojavljuje se mali ekran  (dimenzija 300 x 165)  izgleda kao sa YT‐a, koji se klikom na PLAY startuje.       

Page 36: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

36 

 6.2. Konvertovanje iz AVI u MP4 i OGG preko VLC media player‐a  Ponekad nije potrebno da se određeni video pozove preko YOUTUBE servisa jednostavnim kopiranjem  koda  i  ubacivanjem  u  HTML  nego  je  potrebno  da  se  određeni  video  fajl jednostavno  IMPORT‐uje  u  HTML  kod.  Takođe  je  potrebno  da  u  strukturi  web  sajta  u određenom folderu (na primer naziva Video ili Media) imate taj fajl koji se preko sintakse u HTML‐u implementira u stranicu.   Najčešći format video fajla  jeste AVI format tako  je prethodno potrebno da se AVI format konvertuje u MP4  ili OGG format a potom u HTML unese sledeći kod koji poziva taj video fajl gde se unutar taga <video> definiše izvor (gde se nalazi video fajl) i dimenzije playera u kom se video renderuje:  <video width="750" controls>   <source src="video‐test‐u‐MP4‐formatu.mp4" type="video/mp4">    <source src="video‐test‐u‐OGG‐formatu.ogg" type="video/ogg">    Your browser does not support HTML5 video. </video>   Ukoliko video fajl nije u MP4 ili OGG formatu potrebno ga je konvertovati preko besplatnog  programa  VLC media  player‐a  (koji  se  jednostavno  preuzima  sa zvaničnog sajta proizvođača ovog programa).   Za početak instalirati i pokrenuti VLC media player a potom kliknuti na MEDIA > CONVERT / SAVE > ...  Kliknite na taster ADD i pozovite AVI video koji treba da se konvertuje u drugi format   > CONVERT > SAVE   U  polje  PROFILE  unesite  traženi  format  (OGG  ili MP4)  a  u  odeljak  DESTINATION  preko  tastera Browse  definišite  gde  da  se  snimi  konvertovan video fajl i pod kojim imenom.   NAPOMENA:  Ime konvertovanog fajla se unosi tako da se upiše ručno ime fajla i vrsta formata na primer:  video.ogg ili video.mp4 !   MORATE RUČNO UPISATI FORMAT VIDEO FAJLA (.ogg) ILI (.mp4) ! > START (pokreće se konverzija video fajla iz AVI formata u OGG format)   Po  istom  principi  pozvati  dodati  (ADD)  isti  video  fajl  i  u  polje  PROFILE  definisati  da konvertovani  format bude MP4. Naravno, preko Browse  tastera definisati  ime video  fajla koje se takođe unosi ručno – na primer: video.mp4  

Page 37: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

37 

 

7. DODATNI ELEMENTI NA SAJTU  7.1. Google mapa – implemetacija u HTML kod  Google mapa  je danas sastavni deo svake  internet prezentacije,  jer predstavlja dinamičku mapu  gde možete  obeležiti  tačno  lokaciju  ,  upisati  dodatne  podatke  koje  će  pojaviti  na mapi. Google mapa se ubacuje kao kod i u određeno mesto u HTML kodu.   1) Za početak kreirajmo novu HTML stanicu naziva kontakt.html (prekopirajte index.html i dajte joj novo ime kontakt.html)  2) Otvorite novokreiranu stranicu kontakt.html i u DIV Tag‐u CONTENT unesite kod.     <!‐‐ Google mapa sa više markera ‐‐>  <script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script> <script> var myCenter1=new google.maps.LatLng(44.825102,20.403528);  /* pozicija markera 1 */ var myCenter2=new google.maps.LatLng(43.825102,20.403528);  /* pozicija markera 2 */ function initialize() { var mapProp = {   center:myCenter1,                      /* marker 1 je u centru */   zoom:7,                                         /* zoom mape */   mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP   }; var map=new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap"),mapProp); var marker1=new google.maps.Marker({     /* pozicija markera 1 */   position:myCenter1,   }); var marker2=new google.maps.Marker({     /* pozicija markera 2 */   position:myCenter2,   }); marker1.setMap(map);   /* pozicija markera 1 */ marker2.setMap(map);   /* pozicija markera 1 */ } google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); </script> <div id="googleMap" style="width:100%;height:400px;"></div>  <!‐‐ Google mapa sa više markera ‐‐>    

Page 38: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

38 

  7.2. Komentari u HTML kodu  Komentari u HTML nisu obavezna stavka kod pisanja koda alije preporuka da se pojavljuju jer imaju infrmativnu ulogu da se suvoparnom pisanom HTML kod daju dodatna objašnjenja i  najčešće  se  koriste  kad  se  žele  definisati  i  ograničiti  segmenti  početka  ikraja  određene forme – Div Tag, neka skripta i sl …  Radi  lakšeg  snalaženja u  veliom  broju  znakova  uz  komentare  objašnjavate  šta  je  to,  gde počinje  i gde  se  završava …  time omogućavate  lakše  snalaženje u  samom kodu, ne  samo sebi nego i ukoliko i neko drugi učestvuje u kreiranju wen prezenetacije.   Komentari  imaju svoju  tačnu  formu kako  izgledaju kao pisani deo u HTML‐u upravo da  ih serverine ne vide kao neku izvšnu komnadu nego čistu pisanu informaciju.   Pojavljuje se malko zagasita rečenica u formi   <!—OVDE IDE KOMENTAR  ‐‐>  Donja slika prikazuje kako smo u kodu definisali početak i kraj DIV Tag‐a III kolone …  

  ...  primenom  komentara  naš  HTML  kod  postaje mnogo  jasniji  i  pregledniji  jer  kreiranje sajtova pogotovo web dizajn nije samo stilizovanje Div Tagova i slično ... za web dizajanera je jako važno da kreira i jasan kod u kome može svako može veoma lako da se snađe !  Po  sličnom  principu  možete  sve  elemente  na  sajtu  da  komentarišete  –  Div  Tag‐ove, formulare, ubačene skripte ... (početak i kraj).           

Page 39: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

39 

7.3. Elektronski formular  Kontakt formular se lako dizajnira definisanjem tagova FORM gde se ubacuju polja za unos teksta (ime, email ...).   Formular funkcioniše tako što polja (text field) unete podatke prenose "isporučuju" u fajl "FormToEmail.php" preko komande action="FormToEmail.php" gde je gotova PHP skripta koja procesuira podatke i šalje na uneti email (preko Code Editora otvoriti php fajl I promeniti samo email adresu – NIŠTA NE MENJATI UNUTAR PHP KODA).  Komanda required class="form‐control" definiše validator tako da se sva polja moraju popuniti kao i to da email mora biti u formi emaila.     <form data‐toggle="validator" role="form" action="FormToEmail.php">       <p>Name</p>       <p><input name="Ime" type="text" required class="form‐control" id="inputName" placeholder="Ime" size="25"></p>              <p>Email</p>       <p><input name="Email" type="email" required class="form‐control" id="inputEmail" placeholder="Email" data‐error="Email address is invalid"></p>              <p>Subject</p>       <input name="Poruka" type="text" required class="form‐control" id="inputName" placeholder="Vrsta poruke">        <p>Poruka</p>       <p><textarea name="Tekst" cols="40" rows="5" required class="form‐control" id="Tekst " placeholder="Tekst poruke"></textarea></p>        <button type="submit">Pošalji</button>   </form>  Otvorite fajl „FormToEmail.php“ uz pomoć Code Editora i u redu iza znaka navoda u PHP skripti samo uneti email ili više emailova na koji će stizati poruka iz elektronskog formulara.   $my_email = " email‐[email protected], email‐[email protected] ";    Na kraju PHP skripte nalazi se DIVTAG gde je poruka da je poslat email  i ide redirekcija na index.html stranicu posle 2 sekunde (content="2;url=index.html")  <div id="poruka">   <h1> Postovani, Vas email je poslat ! </h1>   <h2> Redirekcija u toku ... </h2> </div> <meta http‐equiv="refresh" content="2;url=index.html">  

Page 40: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

40 

7.4. Horizontall Scroller – listanje proizvoda  Horizontalni Scroller lista proizvode (slike proizvoda) pozivanjem gotovih Jquery biblioteka čiji se stilovi I javascripte jednostavno linkuju u Head sekciju “index.html” strane – vidite primer u nastavku.    <!‐‐ Horizontal Scroller ‐‐> <link href="scroller/scroller.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <script type="text/javascript" src="scroller/jquery‐1.9.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="scroller/scroller.js"></script> <!‐‐ Horizontal Scroller ‐‐>  Unutar BODY sekcije gde se želi postaviti Scroller unese se DIV TAG sa klasom i Javascripta koja uz pomoć Jqery bibliteke iz Head sekcije kontroliše neke parametre Scrollera – prikaz naslova, trajanje smene artikala, boja I veličina bordure, dimenzija slika u Scrolleru, broj prikaza proizvoda.   <!‐‐ Horizontal Scroller ‐‐> <div id="horizontal_scroller" class="horizontal_scroller">    <script language="javascript" type="text/javascript">             $(function() {      $("#horizontal_scroller").horizontal_scroller({                     scroller_title_show: 'enable',                     scroller_time_interval: '3000',                     scroller_window_background_color: "none",                     scroller_window_padding: '10',                     scroller_border_size: '1',                     scroller_border_color: '#1278D3',                     scroller_images_width: '100',                     scroller_images_height: '140',                     scroller_title_size: '11',                     scroller_title_color: 'black',                     scroller_show_count: '4',                     directory: 'images'                 });             });         </script>   <div class="horizontal_scroller_mask">     <ul>       <li><a href="#" title="Ovde ide naslov" ><img src="images/no‐image.jpg" width="125" height="160" /></a></li>       <li><a href="#" title="Ovde ide naslov" ><img src="images/no‐image.jpg" width="125" height="160" /></a></li> 

Page 41: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

41 

      <li><a href="#" title="Ovde ide naslov" ><img src="images/no‐image.jpg" width="125" height="160" /></a></li>       <li><a href="#" title="Ovde ide naslov" ><img src="images/no‐image.jpg" width="125" height="160" /></a></li>       <li><a href="#" title="Ovde ide naslov" ><img src="images/no‐image.jpg" width="125" height="160" /></a></li>     </ul>   </div>   <ul class="horizontal_scroller_nav">     <li></li>     <li></li>   </ul> </div> <!‐‐ Horizontal Scroller ‐‐>  7.5. Top Scroll Button  

Top Scroll Button omogućava da se pozivanjem Jqery biblioteke I javascripte podesi da listanjem stranice se pojavljuje sličica (plavi krug) koji je u stavri link ka vrhu strane ali uz animaciju skrolovanja. Skripta se lako implemenira u HTML tako 

što se unese na kraj koda (ispred zatvarajućeg taga </body>) sledeća skripta …  <a href="#" class="back‐to‐top"><img src="images/top‐button.png" width="50" height="50"></a>  <!‐‐ JQERY I STILOVI za top_scroll_button ‐ ide na kraj koda ‐‐> <script type="text/javascript">     jQuery(document).ready(function() {       var offset = 220;       var duration = 500;       jQuery(window).scroll(function() {     if (jQuery(this).scrollTop() > offset) {     jQuery('.back‐to‐top').fadeIn(duration);     } else {     jQuery('.back‐to‐top').fadeOut(duration);       }     });     jQuery('.back‐to‐top').click(function(event) {       event.preventDefault();     jQuery('html, body').animate({scrollTop: 0}, duration);       return false;       })     }); </script> <!‐‐ JQERY I STILOVI za top_scroll_button ‐ ide na kraj koda ‐‐> </body> 

Page 42: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

42 

7.6. Tekstulani Slider   Tekstualni Slider (Carousel) ‐ lista tekstove opet uz pomoć jqery bibliteke i javascripte koja kontroliše neke parametre. Komplet skripta i link koji poziva Jqery bibliteku se ubaci u HEAD sekciju odnosno zaglavlje web stranice ...  <!‐‐ CSS I JS za text Carousel ‐‐> <link  rel="stylesheet" href="js‐css‐carousel/carousel.css"> <script src="js‐css‐carousel/jquery.carousel.js"></script> <script> $(window).load ( function(){$('.carousel1').carouFredSel({auto: true, prev: '.prev1',next: '.next1', width: 200, items: { visible : {min: 1, max: 1 }, height: 'auto', width: 200,                               }, responsive: true,      scroll: 1,                                   mousewheel: false,                       swipe: {onMouse: true, onTouch: true}});     } );  </script> <!‐‐ CSS I JS za text Carousel ‐‐>  U  određeni  deo  HTML  koda  gde  se  želi  ubaciti  Tekst  slider  se  ubaci  sledeći  HTML  kod određene klase "carousel_wrapper" gde nalazi lista tagovi listanja <li> …</li> između kojih ide tekst oivičen paragrafom. Lista se može dopunjavati ili postojeća obrisati.   <!‐‐ TEXT Carousel ‐‐>       <h1>TEKSTUALNI SLIDER</h1>      <div class="carousel_wrapper">       <a href="#" class="prev1"></a>      <a href="#" class="next1"></a>      <div>        <ul class="carousel1">          <li><p> Kurs Web  dizajn jasno i konkretno <br> objašnjava sve potrebne komande polazniku </p></li>         <li><p> Obuku prati napisana skirpta kao i komplet <br> svi HTML kodovi i skripte</p></li>         <li><p> Program obuke realizuje web programer <br> sa referencom preko 250 web prezentacija </p></li>      </ul>      </div>     </div> <!‐‐ TEXT Carousel ‐‐>   

Page 43: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

43 

7.7. Accordion Slider   Accordion  Slider  je  animacija  koja  opet  uz  pozivanje  jqeury  biblioteke  I  javascripte animirano smenjuje tekst po vertikali. U Head sekciju (zaglavlje web stranice) uneti linkove koji pozivaju Jqery biblioteku i Javascriptu koja kontroliše slider. Nije potrebno nista menjati u samoj skripti.   <!‐‐ Javasripta za Accordion ‐‐> <script type="text/javascript" src="jquery‐accordion/jquery‐accordion.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $('.acc_container').hide();  $('.acc_trigger:first').addClass('active').next().show();   // Prikaz prvog teksta $('.acc_trigger').click(function(){                         // Na klik misem se polja zatvaraju i otvaraju    if( $(this).next().is(':hidden') ) {                    // Sledeće polje se zatvara     $('.acc_trigger').removeClass('active').next().slideUp();      $(this).toggleClass('active').next().slideDown();    }         return false;  }); }); </script> <!‐‐ Javasripta za Accordion ‐‐>  U određeni deo HTML koda gde se želi ubaciti Accordion slider se ubaci sledeći HTML gde je svaki divtag class="acc_container" gde je odeljak sa tekstom (divtag class="block").      <!‐‐ Accordion ‐‐>     <h1>ACCORDION SLIDER</h1>     <h2 class="acc_trigger"><a href="#">Prevodilačke usluge</a></h2>     <div class="acc_container">      <div class="block">      <p>Prevodi brzo, kvalitetno i povoljno,fizičkim i pravnim licima. U pisanoj ili elektronskoj formi, identični originalu (slike, tabele, grafikoni, katalozi sl.).</p>         </div>     </div>         <h2 class="acc_trigger"><a href="#">Web/Windows aplikacije</a></h2>      <div class="acc_container">       <div class="block">          <p>Za tehničku struku (građevina, mašinstvo...) ‐ razni poračuni (izrada troškovnika, proračun kuhinja), specijalizovani kalkulatori, grafički prikazi, uputstva, simulacije</p>           </div>     </div>     <!‐‐ Accordion ‐‐>  

Page 44: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

44 

7.8. Animacija u HTML  Animacija u HTML kodu počinje pojavom HTML5 i omogućava da uz prisustvo CSS 3 načina stilizovanja da se određeni elementi na web strani animirano kreću (Div tagovi, tekst, slike itd). Za potrebe obuke ovde je maksimalno pojednostavljen HTML kod i stilovi sa ciljem da polaznik  nauči  principe  kako  se  animacija  poziva, modifikuje  i  implementimra  u  samo HTML kod.   Za početak u head sekciju (zaglavlje web strane) uneli link koji poziva fajl sa stilovima koji se nalaziu folderu „css” pod nazivom „animacija.css”.   <link href="css/animacija.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  Ukoliko  otvorite  uz  pomoć  Code  Editora  fajl  “animacija.css”  vide  stilovi  odnosno  klase stilova sa svojim animacijama Slide Up, Slide Down, Fade in …  itd … U HTML kod se ubaci određeni Divtag sa određenim sadržajem (Tekst, slika itd) koji se želi animirati i pozivanjem klase  (class="pulse")  koja  se  nalazi  u  css  fajlu  animacija.css.  Animacija  te  klase  se implementira za taj div tag istoimene klase.       <!‐‐ Animacija u HTML ‐‐>       <h1>ANIMACIJA U HTML kodu</h1>     <div class="pulse">     <h2> <a href="#">Tekst se animacijom</a></h2>       </div>     <div class="tossing">     <h2> <a href="#">Tekst se animacijom</a></h2>       </div>      <!‐‐ Animacija u HTML ‐‐>   Struktura  CSS  fajla  sa  animacijom  je  veoma  jednostavna  i  sastoji  iz  dva  dela  za  svaku animaciju: 

‐ klasa sa opisom vrste animacije: ime, trajanje, broj animacija ... ‐ @keyframes  klase  gde  se  definiše  animacija  u  frames‐ima  odnosno  odeljcima 

kretanja elementa i transformacija za svaki frame.    .pulse {   animation‐name: pulse;   ‐webkit‐animation‐name: pulse;      animation‐duration: 1.5s;     ‐webkit‐animation‐duration: 1.5s;    animation‐iteration‐count: infinite;   ‐webkit‐animation‐iteration‐count: infinite; } 

Page 45: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

45 

 @keyframes pulse {   0% {     transform: scale(0.9);     opacity: 0.7;       }   50% {     transform: scale(1);     opacity: 1;     }     100% {     transform: scale(0.9);     opacity: 0.7;     }       }    7.9. Animacija slika u HTML   Pored animacije teksta takođe uz pomoć stilova u CSS fajlu može se I slike animirano pomerati prelaskom miša preko njih.   Za početak u CSS fajlu kreirati klasu “picture” koja će predstavljati klasu slike sa parametrima odnosno …      .picture {   border: 5px solid #fff;   float: left;   height: 300px;   width: 300px;   margin: 20px;   overflow: hidden;   ‐webkit‐box‐shadow: 5px 5px 5px #111;   box‐shadow: 5px 5px 5px #111; }   ... a  potom unesti stilove za efekat okretanja slike (TILT) gde se kroz dva stila definiše tranzicija za klasu TILT i transformacvija za klasu TILT: HOVER odnosno šta se dešava sa slikom klase TILT prelkaskom miša.       

Page 46: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

46 

 /*TILT*/  .tilt {   ‐webkit‐transition: all 0.5s ease;   ‐moz‐transition: all 0.5s ease;   ‐o‐transition: all 0.5s ease;   ‐ms‐transition: all 0.5s ease;   transition: all 0.5s ease; }   .tilt:hover {   ‐webkit‐transform: rotate(‐10deg);   ‐moz‐transform: rotate(‐10deg);   ‐o‐transform: rotate(‐10deg);   ‐ms‐transform: rotate(‐10deg);   transform: rotate(‐10deg); }   U pratećem materijalu nalazi se nekoliko već gotovih klasa sa svojim nazivima  (zumiranje slike, pomeranje u stranu, rotacija itd) tako da određeni DIVTAG klasfikujete  i sadržaj DIV TAG‐a (na primer slika) imaće animaciju i transformaciju određene klase.                          

Page 47: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

47 

8. SLIDE SHOW   8.1. Kreiranje Div Tag‐a Klase Slide_Show  Slide Show je danas standarni element na sajtu gde se smenjuju određene slike, i preporuka da  se Slide Show  javlja samo na početnoj  strani. Na ostalim  strana gde  se drugi  tematski sadržaj  nije  potrebno  da  postoji  Slide  Show,  da  se  ne  previše  opterećivala  strana  materijalom koji se može naći na drugoj strani.  Za potrebe  kursa ubacićemo  Slide  Show u našu prvu HTML  stranu  ia  za  to  ćemo  korisiti besplatni  programčić WOW  Slider  koji  veoma  efikasno  kreira moderne  i  elegatne  Slide Show animacije i export‐uje u kod koji se lako implementira u HTML.   Za početak, postavlja  se pitanje gde  ćemo ubaciti Slide Show  ... preporuka  je da  se Slide Show ubaci na prvu  stranu,  i  to  između Header‐a  i Navigacije  ... odnosno  između  tih Div Tag‐ova.   

1) kreirati novi Div Tag klase „Slide_show“ između Div Tag‐ova Header i Navigacija.   2) U fajl sa stilovima (stilovi.css) stilizujte tu klasu ...  

  .slide_show {    height: 230px;   width: 900px;   margin‐bottom: 12px; }    Ubacivanje dimenzionih parametara za ovaj Div Tag razmak između Header‐a i navigacije se povećao za 230 pixela ... u taj Div Tag ubacićemo skriptu koja se smenjivati 3 slike dimenzija 900 x 230 pixela. Snimite promene i napustite fajl index.html.   Ukoliko pregledate uz pomoć Browser‐a, kao promene videćete da postoji razmak  između Header‐a i Navigacije.   

        

Page 48: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

48 

8.1. Kreiranje Slide Show animacije  WOW Slider  je besplatna aplikacija gde u nekoliko klikova podešavate određene vizuelne elemente kako će izgledati vaš Slide Show ... i na ktaju daobijate Export‐ovane fajlove koje dalje implementirate u HTML kod.  Za  početak  potrebno  je  da  imate  kreirane  3  slike  (bilo  kog  formata  JPG,  PNG,  GIF  ...) dimenzija 900 x 230 pixela (u folderu DODATNI ALATKE ZA KURS  imate tri slike dimenzija naziva 1,2,3 u formatu JPG ...)   Takođe,  potrebno  da  imate  instaliran  WOW  Slider  (u  folderu DODATNI ALATKE ZA KURS nalazi se folder WOW SLIDER 2.9 gde se  nalazi  ikonica  „wowslider‐setup“.  Klikom  na  tu  ikonicu instalirajte program.   

Posle instalacije na Desktop‐u se pojavljuje ikonica WOW Slider‐a, kliknite na tu ikonicu ... startujte WOW Slider).   

 1) Otvara  se  prozor  kao  na  slici  tu 

ubacujete  slike  (DRAG&DROP) koje  će biti u Slide Show. 

2) Sv  podešavanja  Slide  Show  se  rade preko ikonice SVOJSTVA. 

       

3) U  prozoru  podešavate  parametre  i  izgled Slide  Show‐a – položaj navigacije, opis  slika itd > KLIKNITE NA SLIKE.  

            

Page 49: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

49 

 4) Tu se podešava  izgled GALERIJE u opciji ŠABLON, Veličina slike (upišite 900 x 230), 

efekat prelaza ... kliknite na OBJAVITI (PUBLISH).   

5) Klikom  na  ikonicu  OBJAVITI  (PUBLISH) otvara  se  prozor  gde  se  podešavaju parametri  gde  će  biti  exportovane skirpte.  Neka  bude  na  Desktop‐u  ... kliknite na OBJAVITI. Na vašem Desktop‐u se pojavljuje jedan fajl index.html i dva foldera – ENGINE i DATA.  

 6) Foldere  ENGINE  I  DATA  prekopirajte  u 

folder gde je web prezentacija   

7) Otvorite  novokreirani  index.html otvorite SOURCE CODE VIEW > selektujte sledeće ... 

   

‐ ovo  prebacite  u  vaš index.html  sajta  u HEAD  sekciju  (odmah iznad HEAD) 

 ‐      ovo prebacite u Div Tag Slide Show ... 

 

   SLIDE SHOW koji vrti tri slike dimenzija 900 x 230 je ubačen u HTML kod u index.html.           

Page 50: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

50 

9. PUBLIKACIJA SAJTA – postavljanje prezentacije na server  Da bi se sajt video na globalnoj mreži potrebno je imati dva elementa koja se zakupljuju kod ovlašćenih provajdera:  ‐ domen, ‐ hosting.   Domen (domain) – predstavlja web adresu koja ima svoju formu:   www.imedomena.rs ili na konkretnom primeru: www.tekoms.co.rs ili www.tekoms.rs   Ukoliko klijent želi domen u više reči potrebno  je da sadrži srednju  ili donju crte u samom domenu, na primer … www.tekoms‐kursevi.com ili www.tekoms_kursevi_web_dizajna.rs   

Preporuka  je  da  naziv  domena  bude  relativno  kratka  reč,  jasna, laka  za pamćenje, bez preteranih opisa  i po mogućstvu da  sadrži neku  ključnu  reč  koja  opsuje  osnovnu  delatnost  firme.  Domen www.tekoms‐kursevi.com  je  praktičan  za  pamćenje,  sadrži  ime firme,  ključnu  reč  dok  je  domen  naziva www.tekoms_kursevi_web_dizajna.rs  veoma  komplikovan  za posetioca kada mu se naprimer diktira adresa koju treba da poseti ili  ukuca  u  svoj  Browser.  Oznaka  “.rs”  predstavlja  kategoriju domena  i  naravno  to može  da  varira  u  zavisnosti  kakav  domen 

klijent želi da ima. Preporuka je da se uzimaju domeni u skladu sa delastnošću firme, tako da su najčešći domeni kod nas “.co.rs”,”.rs” i “.com” …   Takođe  cene  kategorije  domena  varijaraju. Vidljivost  sajta  kao  i  pozicija  sajta  na  samom Google  ne  zavisi  od  vrste  domena,  drugim  rečima  koji  god  da  zakupite  od  domena,  uz dobru optimizaciju, Vaša prezentacija će biti dobro pozicionirana na mreži bez obzira da li je “.com“ ili „.rs“. Pored toga možete zakupiti i domene:  .org – ukoliko ste organizacija,   .edu.rs – za obrazovne institucije i sl …  

Da bi ste pristupili panelu gde su parametri za domen potebno  je da definišete kod provajdera korisničko ime i password.   Te  parametre  sačuvajte  kod  sebe  jer  kao web  dizajner morate imate sve pristupne podatke ukoliko kasnije klijent zahteva neke korekcije na sajtu.     

  

PPRREEPPOORRUUKKAA  

 

PPRREEPPOORRUUKKAA  

 

Page 51: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

51 

Hosting  (Hosting)  ‐  Hosting  predstavlja  platformu  odnosno  “mesto”  gde  smeštate  Vašu internet prezentaciju. Pristup hostingu se radi preko Login panela gde upisujete User name i password.  

Da bi ste pristupili hosting panelu gde su parametri je da definišete kod provajdera korisničko ime i password.  Te  parametre  sačuvajte  kod  sebe  jer  kao web  dizajner morate imate sve pristupne podatke ukoliko kasnije klijent zahteva neke korekcije na sajtu.      

 Danas postoji kod nas nekoliko provajdera koji nude opciju hostovanja vašeg sajta  i svaka opcija nudi određene parametre – veličinu memorije, broj email naloga, broj domena i sl … Ono što je važno na ovom kursu da polaznik shvati kako sve to funcioniše u praksi vezano za domen i hosting.  U  prehodnom  poglavlju  objasnili  smo  šta  je  domen  koji  klijnet  zakupljuje  ali  pored  toga potebno  je  i da poseduje hosting gde će biti smeštena prezentacija. Hosting podrazumeva da uz pomoć određene aplikacije na samom serveru Vi manipulišete podacima vezano za samu prezentaciju.  Kao  dobra  opcija  kod  naručivajna  hostinga  jeste  uzimanje  C  PANEL‐a,  koji  predstavlja platformu gde se  logovanjem na nju, pojavljuje panel sa  ikoncama sa određene operacije. Grafik u prilogu opisuje šemu kako funkcionišu relacije domen > hosting > Vaš računar. 

PPRREEPPOORRUUKKAA  

 

Page 52: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

52 

   

Page 53: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

53 

 9.1. FTP FileZilla Client – prebacivanje prezentacije na server  Za kraj, ostalo je da se komplet web prezentacija prebaci na server i bude vidljiva na mreži. Prethodno je potrebno zakupiti domen i hosting gde će biti smeštena prezentacija. Početna poglavlja  objašnjavaju  detaljno  šta  je  domen  i  hosting  i  kroz  grafičke  prikazaje  pokazuje polazniku kursa principe rada kako posetilac vidi Vaš sajt odnosno celokupna struktura gde se nalaze Vaš računa – server gde je prezentacija – posetilac koji posećuje Vaš sajta.  Kompletna konstrukcija  jsata sa svim  fajlovima  i  folderima se nalazi u  jednom centralnom folderu TEKOMS – Kurs web dizajna. I preporuka je da za svaki sledeći sajt kreirate u novom fodleru određenog naziva (naziv firme, lica i sl) … i u njega ubacujete sve što ste radili za tu prezentaciju.   Takođe, u tom folderu neka se nalazi  i poseban fajl (može čak običan Notepad fajl) naziva WEB INFO u kome će nalaziti svi poterbni parametri za povezovanje na REMOTE Server.  Posle  završenog dizajniranja web prezentacije ostaje  samo da prezentaciju prebacimo na server  i  ista  će  odmah  vidljiva  upisivanjem  domena  u  adres  bar.  Za  prebacivanje prezentacije koristićemo programčić FTP FileZilla Client  koji to veoma efikasno radi. Koraci u slanju prezentacije na server se radi u par koraka:  

1. Instalacija FTP FileZilla Client – naravno ovaj korak je sa na početku, 2. Povezivanje  na  REMOTE  SERVER  preko  FTP  parametara  sa  folder  gde  se 

smešta prezentacija (obično je to folder public_html), 3. Slanje  sadržaja  fodlera  TEKOMS  –  Kurs web  dizajna  u  fodler  na  REMOTE 

Serveru.   

Instalacija  FTP  FileZilla Client  je  vrlo  jednostavna  i klikom  na  ikonicu FileZilla.setup  (instalacija  se 

nalazi  u  folderu  DODATNE  ALATKE  ZA KURS    kao  sastavni  deo  dodatnog materijala  za  kurs.  Instalacija  prati korisnika  kroz  korake  i posle  5 minuta na Vašem Desktop‐u se pojavljuje ikonica FTP FileZilla Client. Klikom na tu ikonicu otvara se ekran kao na slici: 

‐ LEVI  PROZOR  je  prikaz  sadržaja Vašeg  računara  (uđite  u  folder TEKOMS – Kurs web dizajna), 

‐ DESNI PROZOR  je  sadržaj REMOTE servera  odnosno mesta  gde  ćemo smestiti  prezentaciju  (trenutno  je prozor prazan jer nismo povezani). 

Page 54: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

54 

Povezivanje na REMOTE SERVER je korak gde je potrebno imate nekoliko FTP4 parametara za povezivanje:  USER NAME       korisničko ime (obično sami dajete kod naručivanja hostinga) PORT:                  21 HOST:                  www.imedomena.rs   PASSWORD:       •••••••••  (dobija se od strane provajdera kod zakupa hostinga) … sa ovim parametrima Vi se povezujete sa REMOTE serverom. 

‐ Kliknite na FILE > SITE MANAGER > NEW SITE    (u desno polje upišite naziv konekcije),  

‐ U desnom prozoru upišite parametre kao na slici:  

 LOGIN TYPE: Normal > CONNECT  Ukoliko  ste  sve  uneli  od  parametara  kako  treba,  u DESNOM  PROZORU  se  pojavljuje  struktura  REMOTE SERVERA sa fajlovima i fodlerima.   Dvoklikom  mišem  dođite  do  fodelra  gde  se  smešta prezentacija  –  obično  je  to  fodler  PUBLIC.HTML  ali ponekad može da bude  i  folder DOCKROOT … oko  tih parametara  najbolje  je  pozvati  tehničku  službu provajdera  koja  je  dužna  da  Vam  da  sve  informacije vezano za konekciju sa serverom.   Kada ste došli i ušli u folder gde se smešta prezentacija (DESNI PROZOR), mišem selektujte sve fajlove u LEVOM PROZORU (Vaša web prezentacija u vašem računaru) > DESNI TASTER MIŠA > UPLOAD.    Sačekati da se prezentacija komplet prebaci na REMOTE SERVER. Prebacivanje prezentacije zavisi  od  količine  materijala,  vaše  brzine  interneta.  Prvo  put  Vi  prebacujete  komplet prezentaciju, ali kasnije dovoljno je prebaciti samo fajlove koje ste naknadno menjali …           

4 FTP je skraćenica od reči File Transfer Protocol, i u prevodu znači protokol za prenos fajlova (datoteka).  

Page 55: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

55 

  9.2. Pregled sajta u Firefox, Chrome, IE    Svaki  dizajner  treba  da  vodi  računa  da  se  njegova  prezentacija  “vidi”  u  različtim pregledačima  isto  ili  bar  99%  slično. Namerno  smo  spomenuli  99%  jer  neki  pregledači  u nijansama malo promene vizuelno sajt, ali je vađno da ta promena bude skoro neprimetna za oko posetioca.   Drugim  rečima,  u  toku  kursa  smo  često  spominjali  na  kraju  nekih  određenih  operacija, rečenicu … “izađite i fajla i u vašem Borwser‐u otvorite fajl index.html …”. Pod tim izrazom Browser podrauzmevamo da kod vas imate instalirane najpoznatije Browser‐e ili pregledače Vaše prezentacije – Firefox, Google Chrome, Internet  Explorer i sl …   Međutim  za  dizajnera  je  veoma  važno  da  kod  testirnja  izgleda  stranice  u  pregledaču  tu stranicu  testira  kroz  nekoliko  pregledača  …  tako  što  će  kliknuti  na  sam  fajl  na  primer index.hml i potom DESNI TASTER MIŠA > OPEN WITH  … i odabrati jedan od instaliranih !  Vaš sajt će biti prokazan u različitim Broser‐ima  i veoma  je važn da slika koju vidite nema nekih vizuelnih odstupanja. Razlog tome što se testira u nekoliko pregledača jeste što svaki pregledač n svoj način prevodi Vaš HTML kod u vizuelno rešenje vidite na ekranu.   Ukoliko se pojave neka određena odstupanja prezentacije u raznim pregeldačima, onda VI kao dizajner morate pristupiti određnim korekcijama na samom sajtu sa ciljem da posetilac bez obzira koji je pregledač vidi potpuno isto vašu prezentaciju.   Kliknite na …  ‐ index.html > DESNI TASTER MIŠA > Open with … Firefox, Opera, Explorer ili Chrome …                   

Page 56: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

56 

10. PHOTOSHOP ZA WEB – priprema u photoshopu za web   10.1. Uvod u radno okruženje (Opis ekrana)  Kada pokrenete Photoshop po prvi put, radnu površinu čini grupa standardnih alata, paleta i menija. Alati Photoshop‐a se nalaze u Toolbox‐u. Svaki alat ima svoje opcije, koje se mogu podešavati. Na  primer,  kada  se  izabere  od  neki  alata  iz  „Toolbox”‐a,  u Options  bar‐u  se može podesiti način rada tog alata. Neke opcije su  iste kod više alata, dok su neke vezane isključivo za jedan alat.   Palete  sadrže  elemente  koji  nemaju  veze  sa  izabranim  alatom,  kao  što  su  koordinate kursora na ekranu, vrednosti boje ispod kursora isl. Meni linija se u Photoshop‐u, kao i kod svih drugih programa nalazi na vrhu radnu površine 

Workspace  

 Workspace  –  predstavlja  radno  okruženje  sa određenim alatkama. Preporuka je za početak bude podešeno Design.    

Meni linija

PaleteToolbox

Options bar

Page 57: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

57 

10.2. Otvaranje Photosop fajlova – rezolucija, bitmap  Kreiranje nove  slike  se vrši  komandom  File  ‐ New. Pri kreiranju nove slike treba izabrati  − ime u prozoru (Image Name),  − dimenzije (Image Width&Height),  − rezoluciju (Resolution) ‐ Rezolucija je važna samo kod štampanja. − kolor mod (Mode)  ‐ RGB ili CMYK   − (Background Contens) – nek ostane white (bela pozadina)   Photoshop ima nekoliko ekstenzija sa kojima radi i u koje fajl može biti snimljen preko opcija Save As ...  PSD – radni fajl sa layer‐ima. JPEG – kompresovan za Web, email i sl. GIFF – 256 boja za Web grafiku, PNG – koristi se za FLASH, EPS ili TIFF – za štampu (InDesign, Quark i sl).   Kliknite Desni taster Miša (DTM) na sliku > OPEN WITH ... Photoshop  (SLIKA SE OTVARA U PHOTOSHOP RADNOM OKRUŽENJU)  Rezolucija. kao pojam vezan za slike na računaru, predstavlja broj piksela po inču (ppi ‐ pixel per  inch)  ili gustinu  slike. Umesto oznake ppi  često  se koristi  i dpi  ‐ dots per  inch. Ekran monitora je ograničen na 72 ili 96 dpi. Za slike koje se štampaju, standardna rezoluciji je 300 dpi. Slike koje se koriste za web prezentacije su u rezoluciji od  72 dpi.   Rezoluciju slike u stvari, određuje izlazni uređaj, tako da se bira ona na osnovu tog podatka. Veća rezolucija daje veći fajl ali samim tim i veći kvalitet slike. Slike sa većom rezolucijom se koriste samo za štampu.  Broj piksela po širini  i po visini predstavlja dimenzije slike. Na primer slika može  imati 640 piksela po širini i 480 piksela po dužini (kraći oblik zapisa bi bio 640x480).   Dimenzije  slike  su  ključni  element  kod  izrade  slika  za web  prezentaciju.  Veličina  ekrana varira  od  640x480  do  1280x1024  pa  i  više.  Prezentacije  se  najčešće  prave  u  „sigurnim rezolucijama”,  koje  se  mogu  videti  i  na  manjim  ekranima.  To  je  uglavnom  640x480 rezolucija.  Kod  pripreme  za  štampu,  dimenzije  slike  zavise  od  formata  u  kome  će  se štampati.  Broj boja označava maksimalnu količinu boja koju  jedna slika može da sadrži. Broj boja se često opisuje  kao broj bitova u  jednoj  slici.  Što  je  veći broj bitova,  to  je  i  veći broj boja. Postoje četiri standardna tipa: l bit, 8 bit, 24 bit i 32 bita.  

Page 58: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

58 

Slike koje imaju l bit, sastoje se samo iz crne ili bele boje. ili iz dve boje 8 bit‐ne slike imaju maksimalno 256 boja ili 256 različitih nijansi sive boje 24 bit‐ne slike imaju maksimum od 16 miliona  boja.  32  bit‐ne  slike  se  sastoje  od  preko milijardu  boja,  ali  poslednjih  8  bit‐a  se najčešće koristi za alfa kanal.  Tipovi slika  Bitmap slike (slika u pixelima)   Bitmape  su  najčešći  oblik  slika. Na  ekranu  se  prikazuju  tako  što  se  crta  tačka  po  tačka. Sastoji se od određenog broja piksela po dužini i širini. U bitmap fajlu su zapisane vrednosti boje svakog piksela slike. Što je veća dimenzija slike i broj boja, to će i fajl biti veći. Glavna prednost bitmapa je veran prikaz fotografija ‐ boja, tonova i tekstura.  Vektori (krive)   Vektori  se ne  iscrtavaju  tačku po  tačku,  već  je u  fajlu  zapisan matematički opis  slike. Na primer, slika crvenog kruga u obliku vektora izgleda ovako: nacrtati krug, prečnik 2 cm, boja ‐ crvena. Prednost vektora u odnosu na bitmape  je u veličini fajla. Na žalost, vektori, zbog toga što za prikaz slika koriste krugove, linije i tačke ne mogu da reprodukuju fotografije.  Photoshop je program za obradu bitmapa. Pored toga, može da otvori (učita) i vektorske slike, tako što vektore pretvara u bitmape.  

  Slovo A kao Bitmap                                 Slovo A kao Vektor  Smart Object and Rasterize Object  Objekat (Layer) ne gubi na Pixelima pri transformaciji, na primer skaliranju,  PREPORUKA: SVE OBJEKTE (LAYERE) PRE OBRADE KONVERTOVATI U SMART OBJECT. DTM na Layer > Convert To Smart Object (Layer dobija ikonicu katanca). DTM na Layer > Rasterise Layer (Layer gubi ikonicu katanca). 

Page 59: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

59 

10.3. Selekcija u Photshopu  Jedna  od  najvažnijih  stvari  pri  radu  sa  slikama  jeste  selekcija.  Selekcija  je  površina  slike izolovana  od  ostatka  slike  radi  neke modifikacije,  kopiranja  ili  umetanja  druge  slike. Na primer, ako na slici hoćete da promenite boju kose  ili očiju, morate prvo da  ih označite sa nekim od  alata  za pravljene  selekcije. U  suprotnom, promena  će  se  izvršiti na  celoj  slici. Selekcija  se  ne  čuva  sa  slikom,  što  znači  da  kada  napravite  selekciju,  izvršite  promenu  i snimite sliku, sledeći put kada sliku učitate, selekcije neće bili.  Marquee Tool Ovaj alat se korisli za kreiranje selekcija pravilnih oblika. Selektovani deo slike  je označen isprekidanom linijom koja se kreće.   Postoji : ‐ Rectangular Marquee za kreiranje selekcija u obliku pravougaonika i kvadrata i  ‐ Eliptical Marquee za kreiranje elipsi i krugova.  ‐  Single  Row  i  Single  Column  se  koriste  za  kreiranje selekcije  od  jednog  piksela  po  širini,  odnosno  visini slike.  Da  bi  se  dobili  pravilni  oblici  pri  selektovanju,  pravougaonik  ili  krug,  potrebno  je  držati taster SHIFT.  Lasso Tool „Lasso”  alat  se  koristi  za  pravljenje  selekcija nepravilnih  oblika.  „Lasso”‐om  se  pravi  selekcija sličnu  kao  i  crtanje  olovkom  po  papiru.  Kliknete  i pomerate kursor po slici. Kada pustite taster na mišu selekcija se zatvara.  Polygonal Lasso Tool Selekcija  nastaje  crtanjem  pravih  linija  i  na  taj  način  kreiraju  zatvorenu‐izlomljenu  liniju. Kliknite na neko mesto na slici da bi počeli sa kreiranjem selekcije. Pomerite miša i pojaviće se linija. Da započnete drugu liniju, kliknite ponovo i sve tako dok ne nacrtate željeni oblik. Zatvaranje  selekcije  se vrši klikom na početnu  tačku  selekcije  ili dvoklikom kod poslednje tačke.  Magnetic Lasso Tool Alat radi slično kao i prethodni, s tom razlikom što koristi kontrast boja da bi odredio gde da kreira selekciju. Da bi se povećali preciznost  često kliknite mišem  radi kreiranja što većeg broja tačaka. Da zatvorite selekciju pronađite početnu tačku ili kliknite dva puta. 

 Magic Wand Tool    

„Magic Wand” se razlikuje od ostalih alata za selektovanje, jer nema potrebe da sami crtate selekciju,  već  je dovoljno da  samo  kliknete na površinu  koju  treba  selektovati  i on  će  to uraditi umesto vas. Selekcija se kreira na osnovu sličnosti boja.  

Page 60: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

60 

 Crop Tool   

Crop Tool služi za  isecanje označenog dela slike. Kada se sa ovim alatom označi deo slike koji treba da se iseče, po ćoškovima selekcije i po sredini, pojaviće se crni kvadrati. Njihovim pomeranjem  se  selekcija  povećava  ili  smanjuje.  Kada  je  završeno  selektovanje,  pritisnite ENTER  ili mišem  kliknite dva puta  unutar  selekcije  Sve  što  se nalazilo  van  selekcije, biće isečeno.   10.4. Layers  Layer‐i su slični providnim folijama. Svaki layer sadrži neku sliku. Kombinovanjem više layer‐a  dobija  se  složena  slika.  Spisak  layer‐a  se  nalazi  u  Layers  paleti.  Layer‐ima može  da  se podesi providnost  (Transparency), način na koji  se kombinuju  sa drugim  layer‐ima  (Blend Mode) može im se dodati maska (Layer Mask) ili im se može promenili redosled.  Radi  lakšeg  rada  svaki  layer  ima  svoje  ime.  Photoshop  svakom  novom  layer‐u  daje  ime „Layer X”,  gde  je X broj  layer‐a, počevši od broja  1. Ukoliko  slika  ima  samo  jedan  layer, umesto kao ime pisaće „Background”. Ni jedan layer ne može da se nađe ispod ovog layer‐a. Za promenu imena potrebno je 2 puta kliknuli na layer i upisati u polju „Name” novo ime umesto  starog.  Kada  promenite  ime  „Background”  layer  onda možete menjati  redosled layer‐a. Background  se  ne može  obrisati, menjati,  pomerati  i  sl.  Ako  želite  da  postane  uredljiv, kliknite na njega, dajte mu ime ‐ time postaje Layer, pdloga u kojoj se može uređivatio.  Layer – su slojevi sa svojim oblicima   Kreiranje novog  layer‐a ‐ Novi  layer‐a se može kreirati klikom miša na  ikonu „Create New Layer”  ili  preko  Layer‐ New  ‐  Layer. U  prozoru  treba  upisati  ime  novog  layer‐a  umesto „Layer X” i pritisnuti OK dugme.   Ubacivanjem dela neke druge slike pomoću Edit> Paste se takode kreira novi layer. Ukoliko želite  da  deo  aktivnog  layer  izdvojite  kao  poseban  layer,  treba  taj  deo  označiti  i  onda kliknuti na Layer  >  NewLayer Via Copy.             

Page 61: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

61 

 10.5. Erase Background  

 Eraser Tool  

Eraser Tool  ili gumica, koristi se za brisanje pozadine kod slika. Kada se slika sastoji  iz više layer‐a, gumica briše  sadržaj  layer‐a, dok  kod  slika  koja  ima  samo background  layer, boji background bojom. Gumici možete odrediti veličinu  i oblik,  isto kao  i kod alata za crtanje. Dodatne opcije možete podesiti u Options paleti.   

  Mode Na  raspolaganju  je  nekoliko  alata  koji  određuje  ponašanje  gumice:  Pencil,  Paintbrush, Airbrush i Block. Block predstavlja kursor u obliku kvadrata.  Opacity Pritisak gumice za brisanje.  Flow Količina obrisane boje.  Erase to History Kada se aktivira brisanjem se slika vraća u ono stanje u kakvom je bila kada je učitana.  

 Background Eraser Tool  

Ova gumica za razliku od prethodne, „pametno” briše sadržaj Briše se pozadina, pri čemu ivice određenih delova slike ostaju čitave.  

  

Magic Eraser Tool  

Magična gumica briše površine koje  imaju  istu  ili sličnu boju. Sličnost se određuje pomoću Tolerance opcije u Option paleti.      

Page 62: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

62 

10.6. Optimizacija slike  Slika koja se  insert‐uje u web stranicu odnosno u HTML kod mora da se optimzuje za web da ne bila veličina slika opterećivala učitavanje web  stranice kad je na serveru. Pod tim se podrazumeva da smanjivanje veličine slike bez gubljenja na kvalitetu same slike.   Kliknite na FILE > SAVE FOR WEB AND DEVICES  > i podesiti ekstenziju slike (JPG, PNG, GIFF) ...  i naravno kvalitet  slike  (Maximum, Very Good  ...)  čijim  se menjanjem menja  i veličina fajla. Tako da slika koja ima na primer 1 Mb veličinu posle optimizacije može se export‐ovati da ima veličinu oko 100‐150 kb što je važno kad se ta slika insertuje u HTML kod.   Klikom na SAVE snimite sliku čime je optimizacija završena .       10.7. Tekst  LTM na T (TEXT)  > LTM na Layer (Tekst se ispisuje u pravcu). LTM na Selection Area > LTM na TEXT > (text se ispisuje u pravougaobniku).  

 Type  tool  se  koristi  za  kreiranje  teksta u Photoshop‐u. Postoji nekoliko  vrsta ovog  alata. Tekst može biti u obliku selekcije  ili može da se kreira na novom  layer‐u. Kada se  jednom kreira tekst u obliku selekcije, više ne može da se modifikuje. Tekst na novom layer‐u je bolji za korišćenje, jer u svakom trenutku možete da promenite oblik, boju i veličinu slova, kao i sam tekst koji ste uneli. Tekst može biti horizontalan ili vertikalan.  Font, Style, Size Pomoću ove tri opcije se reguliše oblik, stil i veličina slova.  Leading Povećava ili smanjuje razmak između redova: unošenjem pozitivnih ili negativnih vrednosti.   Kerning Povećava  ili  smanjuje  razmak  između  dva  znaka  između    kojih  se  nalazi  kursor.  „Auto” isključite radi unošenja vrednosli.  Trucking Povećava  ili smanjuje  razmak u celoj  reci  ili u označenom  tekstu, unošenjem pozitivnih  ili negativnih vrednosti.  Aligntnent Postavlja tekst sa leve, desne ili po sredini.  Color Definiše boju teksta. Boja je uvek foreground dok je ne promenite  

Page 63: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

63 

Buseline Pomera znakove gore ili dole, unošenjem pozitivnih ili negativnih vrednosti.  Rotate Rotira tekst za 90 stepeni. Kod Horizontal Type Tool‐a nema ove opcije.  Anti‐Alias Kontroliše  nazubljenost  ivica    teksta.  Moguće  opcije  su.  „None”,  „Crisp”,  „Strong”  i „Smooth”. Za sitniji tekst treba koristili opciju „Crisp”.  Fractional Witdh Određuje  razmak  između  znakova.  Kada  je  uključena  razmak  između  svih  slovu  nije  isti. Rezultat ovoga je da tekst izgleda čitljivije, pogotovo sitniji tekst (manji od 10 pt).  Text on Path  LTM na Path Tool > Kreiraj neku krivu > LTM na Text Tool > LTM ka krivu > Ukucak tekst (TEKST SE ISPISUJE PO KRIVOJ).   Text Mask ‐ Slika unutar teksta   Ispisuje tekst koji u sebi sadrži sliku. Kreirati dva Layer‐a (Photo i Daisy) > LTM na Layer Photo (To je slika koja mora biti izmad layer‐a sa tekstom) > Layer > Create Cliping Mask.  SLIKA SE POJAVLJUJE SAMO U SLOVIMA !!!   WART Text – iskrivljen tekst  Kreirati dva  Layer‐a  (Text  i background) >  LTM na Text  >  DTM  >  Free  Transform  >  LTM  na  ikonu WARP > Izaberi Warp Mode (Tekst se transformiše po modelu koji se dalje opet može modifikovati) > ENTER.           

Page 64: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

64 

 10.8. Dodatna obrada slike   

 Patch Tool    

Ovo je takođe nova alatka koju donosi Photoshop. Selektovati deo slike pomoću ove alatke ili  na  drugi  način  i  alatkom  preneti  na  deo  slike  koji  želimo  zakrpiti.Po  puštanju  tastera program automatski izjednačava tonske prelaze.   

 Blur Tool    

„Blur” alat se koristi za zamućivanje delova slike prelaskom preko njih. Na  rad alata utiče veličina  i oblik  četkice, način na koji  se alat primenjuje  (Strenght  ‐  snaga pritiska). Ako  je uključeno „Use All Layers” zamućivanje će se vršiti po svim  layer‐ima, a ne samo po onom koji je aktivan. Zamućivanje se postiže smanjenjem kontrasta boja.  

 Sharpen Tool   

„Sharpen” se koristi za izoštravanje delova slike preko kojih se pređe mišem. Za rad alata je bitan  pritisak,  veličina  i  oblik  četkice  i  način  primene.  Ako  se  pretera  sa  izoštravanju, pojaviće se veliki broj raznobojnih tačaka. „Sharpen” alat može donekle da izoštri ono što je zamućeno sa „Blur” alatom i obrnuto. Izoštravanje se postiže povećanjem kontrasta.  

 Smudge Tool   

Ukoliko hoćete da određene delove slike razmažete koristićete „Smudge” alat. Kako će se alat  radili po slici, zavisi od veličini  i oblika  četkice  i pritiska. Mešanje „foreground” boje  i boja preko kojih prelazi kursor se postiže kada se uključi opcija „Finger Paint”               

Page 65: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

65 

 

11. MOBIL DIZAJN – dizjan sajta za mobilne  Nastavak obuke za web dizajn bavi se dizajnom ali prilagođenim za mobilne uređaje.   Na početku treba definisati dva pojma:  -  Response design – dizajn sajta ima u sebi određene tehnologije ili stilove koji omogućavaju da se komplet prezentacija prikazuje na svim uređajima sa različitim rezolucijama (desktop, notepad, tableti, telefoni itd) ali se prikazuje kompletan sadržaj (slide show, baneri ...)  -  Mobil design – je tehnološki isto resposne design (prilagodljiv ekranima) ali je akcenat da se u stvari dizajnira “duplikat” web prezentacije samo sa određenim sadržajem, na primer bez reklamnih banera čime se stranica manje opterećuje kod učitavanja.    Prebacivanje  iz Desktop verzije u mobil verziju radi se   preko  jednostavne Javascripte koja “prepoznaje”  širinu  ekrana  i  koja  se  jednostavno  ubaci  u  HEAD  sekciju  na  svim  HTML stranicama  (index, galerija, kontakt  itd)  (otvorite  čas 32 u Code Editoru). Scripta kroz  IF uslov radi redirekciju ka fajlu index‐mobil.html gde je mobil verzija web prezentacije.    <script type="text/javascript"> if (screen.width <= 699) { document.location = "http://www.imedomena.rs/index‐mobil.html"; } </script>   Na  taj  način  posetilac  ako  koristi  uređaj  sa  ekranom  manjim  od  navedene  dimenzije automatski  se  usmerava  na mobil  verziju  tako  da  Desktop  verziju  i  ne može  da  vidi  u browseru mobilnog uređaja.  11.1. Organizacija mobil verzije 

 Organizacija web prezentacije (mobil verzija) je mnogo jednostavnija nego kad je desktop verzija gde imate nekoliko HTML strana (index, galerija, kontakt itd).   Ovde je sve to jedna strana (index‐mobil.html) koja uz pomoć Jqery biblioteke efekata (koja je besplatna) omogućava jednostavan pregled sadržaja.  

Page 66: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

66 

U toj stranici (index‐mobil.html) se nalaze linkovi sa predznakom # koji su ustvari linkovi ka DIVTAGU koji nosi ime te strane – #galerija, #kontakt itd ...   Grafikom u nastavku prikazuje princip rada  mobilne verzije web sajta      11.2.  Struktura  HTML  strane  za  mobil verziju  Struktura HTML strane za mobil verziju je slična kao i za desktop verziju odnosno ima tagove:  ‐ Head tags     <head> ... </head>  ‐ Body tagove   <body> ... </body>  Da bi animacije radile u mobil verziji potrebno je u head sekciji (zaglavlju web strane) definisati linkove koji će pozivati stilove i jqery mobil skripte (otvorite fajl cas‐34.html preko Code Editora).  

                  

      

Page 67: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

67 

<head> <meta charset="utf‐8"> <title> Kurs Web dizajna – Mobil </title>  <!‐‐ Stilovi i Jqery za mobil verziju ‐‐> <link rel="stylesheet" href="css/jquery.mobile‐1.3.1.css" /> <script src="http://code.jquery.com/jquery‐1.9.1.min.js"></script> <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.3.1/jquery.mobile‐1.3.1.min.js"></script> <!‐‐ Stilovi i Jqery za mobil verziju ‐‐>  <!‐‐ SKRIPTA ZA GALERIJU ‐‐> <script type="text/javascript" src="scripts_galerija/jquery‐1.4.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="scripts_galerija/fancybox/jquery.mousewheel‐3.0.4.pack.js"></script> <script type="text/javascript" src="scripts_galerija/fancybox/jquery.fancybox‐1.3.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="scripts_galerija/fancybox/jquery.fancybox‐1.3.2.setup.js"></script> <link rel="stylesheet" href="scripts_galerija/fancybox/jquery.fancybox‐1.3.2.css" type="text/css" /> <!‐‐ SKRIPTA ZA GALERIJU ‐‐>  <!‐‐ Stilovi za razne ekranske rezolucije ‐‐> <link href="css/media‐queries.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <!‐‐ Stilovi za razne ekranske rezolucije ‐‐>  </head>  <body>  <div data‐role="page" id="page">       <div data‐role="header">         <a href="#" data‐role="button">Back</a>        <h1> Mobil verzija </h1>        </div>          <div data‐role="navbar">       <ul>         <li><a href="#o‐nama">O nama</a></li>         <li><a href="#usluge">Usluge</a></li>         <li><a href="#galerija">Galerija</a></li>         <li><a href="#kontakt">Kontakt</a></li>       </ul>     </div>      <div data‐role="content">           <p> Ovde ide sadržaj početne strane </p>        </div> 

Page 68: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

68 

 </div>  <div data‐role="page" id="o‐nama">         <div data‐role="header">         <a href="#page" data‐role="button">Back</a><h1> O nama </h1></div>               <div data‐role="content">                      <p> Ovde ide sadržaj strane O nama</p>                 </div> </div>  

               

 

 11.3. Media queries – stilovi prema rezoluciji 

 Elementi na web stranici (slike, tekstovi ...) se dodatno mogu stilizovati tako da se menjaju u zavisnosti od veličine ekrana.   To se posebno primenjuje kad su mobil verzije u pitanju što konkretno znači da se suženjem ekrana po širini određeni elementi dodatno stilizuju.  Otvorite  “index‐mobil.html” uz pomoć Code Editora  i  svakoj  slici u Galeriji dodajte klasu class=“galerija”.  U  folderu  “stilovi”  otvorite  novi  blanko  CSS  fajl  pod  nazivom  “media‐queries.css”, unesite  link  sa css‐om u head  sekciju  fajla  index‐mobil.html a u  fajl “media‐queries.css” unesite sledeći kod:        

Page 69: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

69 

 @media (max‐width:600px){  .galerija {       width: 49%; }  }  @media (max‐width:480px){  .galerija {       width: 100%; }  }   Time ste definisali da slike u galeriji klase galerija su širine 49% ako je ekran max širine 600 px a ako je ekran max širine 480 px slike se prikazuju u širini 100%.  Šta se dešava u dizajnu ?  Slike u galeriji klase galerija su širine 49% (u dva reda) ako je ekran max 600 px a ako je širina ekrana max 480 px slike se prikazuju u širini 100% (jedan red – jedna slika) čime je pregled galerije slika pregledniji kako je ekran manji.      

  

Page 70: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

70 

 

12. OPTIMIZACIJA – podešavanja u HTML kodu  Optimizacija  predstavlja  važnu  stavku  kod  web    dizajna  jer  omogućava  da  se  web prezentacija vremenom dobro pozicionira na glavnim pretraživačima – Google, Yahoo itd.  Ovo poglavlje  će pokazati važne parametre koje bi  trebalo da podesite u HTML kodu pre postavljanja prezentacije na server.   Naravno,  nema  garancija  kada  će  se  web  prezentacija  uopšte  pojaviti  na  nekom pretraživaču na nekoj poziciji ali svakako pravilnim podešavanjima omogućavate vremenom bolju pozicioniranost.    Početak  optimizacije  kreće  od  definisanja  ključnih  reči.  Ključne  reči  su  reči  preko  kojih posetioci  dolaze  do  web  prezentacije.  Na  primer,  definisaćemo  ključnu  reč  “kurs  web dizajna” a potom otvoriti Google pretraživač i uneti te ključne reči    

  Google  u  startu  daje  ponude  ključnih  reči  sa  varijacijama  ...  Beograd,  Novi  Sad,  Niš  ... Takođe dodatne varijacije bi bile ... cena, online ...   Posle definisanja ključnih  reči  sa varijacijama  ide njihova  implementacija u HTML kod. Za početak podesiti sledeće u head sekciji HTML koda:  <title> Kurs web dizajna | Beograd | cena | online </title>  <meta  name="keywords"  content="  kurs web  dizajna,  kurs web  dizajna  Beograd,  kurs web dizajna cena, kurs web dizajna online " />  <meta name="description" content=" Kurs web dizajna u Beogradu  traje 30 dana. Cena obuke koja može biti online iznosi 40 eura  " />  U tekstu podesiti da Headings (H1, H2 ...) imaju formu ključnih reči (može i sa varijacijama)  <h1> Kurs web dizajna u Beogradu – odlična cena</h1> <p> Neki tekst ... </p> <h2> Online kurs web dizajna </h2> <p> Neki tekst ... </p>  Slike u HTML kodu da imaju definisan ALT odnosno u formi ključnih reči bez razmaka:  

Page 71: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

71 

<img src="images/header.jpg" width="880" height="150" alt=“kurs‐web‐dizajna">  Kao  što  su  za  obuku  kreirane  osnovne  stranice  galerija.html,  kontakt.html  ...  po  tom principu  kreirati  ostale  stranice  sa  nazivima  u  formi  ključnih  reči.    Nazive  stranica  u navigaciji (linkove) koje su vezane za delatnost da  imaju formu ključnih reči  i bez razmaka na primer:  www.imedomena.co.rs/kurs‐web‐dizajna.html   www.imedomena.co.rs/kurs‐web‐dizajna‐online.html  Naravno, veliki broj firmi gde  je zvanična web prezentacija  ima domen pod nazivom firme odnosno www.imefirme.rs ali je preporuka da i sam naziv domena ima u sebi ključnu reč.                                    

Page 72: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

72 

13. SITEMAP – mapa sajta  Mapa sajta je takođe važna da se uradi i postavi na server gde je publikovan domen. Mapa sajta je fajl ekstenzije .XML i naziv tog fajla je “sitemap.xml”. Danas  na  tržištu  ima  veliki  broj  online  aplikacija  tzv.  Sitemap  Generatora  gde  se jednostavno unese domen i klikne “generate”. Za par sekundi se kreira komplet spisak svih HTML strana odnosno linkova u XML formi gde se jednostavno kopira u fajl “sitemap.xml” Za početak, otvorite blanko Code Editor, (na primer Notepad ++) > Save As (sitemap.xml) i kopirajte generisan kod ...  <?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> <urlset       xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"       xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9       http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd“ >  <url>   <loc>http://www.ime‐domena.com/</loc>   <changefreq>always</changefreq>   <priority>1.00</priority> </url>  <url>   <loc>http://www.ime‐domena.com/index.html</loc>   <changefreq>always</changefreq>   <priority>0.80</priority> </url>  <url>   <loc>http://www.ime‐domena.com/galerija.html</loc>   <changefreq>always</changefreq>   <priority>0.80</priority> </url>  <url>   <loc>http://www.ime‐domena.com/kontakt.html</loc>   <changefreq>always</changefreq>   <priority>0.80</priority> </url>  …  </urlset>  To  je  fajl gde  je  struktura  slična HTML kodu odnosno gde  se  između TAG‐ova  (url) nalazi svaka linkovana web strana sa svojim tagovima (loc) gde je pun domen svakog linka. 

Page 73: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

73 

14. RESPONSE DIZAJN – prilagodljivost ekranima  Resposne  dizajn  omogućava  da  se  kompletan  sadržaj  prezentacije  odnosno  glavna konstrukcija  sastavljena  od  DIV  TAG‐ova  fluidno  pomera  i  prilagođava  širini  ekrana. Suštinska kreiranja response konsktrukcije ima dva koraka:  

1) da su dimenzije širine DIVTAG‐ova u procentima (%).  2) Preko Media queries stilova se podešavaju stilovi određenog DIV TAG‐a prema širini 

ekrana (1024, 800, 600, 640, 480, 360, 320 px). Ovo su najčešće ekranske rezolucije.   KORAK 1 Za početak sve dimenzije glavne konstrukcije DIV TAG‐iva dimenzionišite u procentima. Prvi DIV TAG ima širinu u procentima u odnosnu na ekran (na primer 70%). Ostali DIV TAG‐ovi imaju širinu u procentima u odnosnu na GLAVNI DIV TAG. To su podešavanja kad je širina ekrana potpuna. Na  taj način definisati konstrukciju koja  će biti u  stvari  ista kao  i kad  su dimenzije bile u pixelima s tim što je sad širina učešće procenta u odnosu na širinu ekrana ili DIV TAG u kome se nalazi DIV TAG.  Prvi Glavni DIV TAG ima širinu na primer 70% u odnosu na širinu ekrana. Ako se pregleda sajt na manjim ekranima ovaj DIV TAG  se  fluidno  smanjuje  i  zadržava procenat  (70%)   u odnosu na manju ekranu širinu ekrana.  Div  Tag  „Header“  ima  širinu  100%  jer  se  nalazi  „Glavnom“  Div  Tagu  i  taj  procenat  je maksimalna širina u odnosu na taj Div Tag‐u. Div Tag‐ovi (Leva i desna kolona) imaju širine tako da se uklope da  je  leva kolona šira od desne. Po tom principu se dalje definišu širine DIV TAG‐ova tako da se uklopi sve u konstrukciju koja je bila na početku kad su bili pixeli.    

  

Page 74: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

74 

KORAK 2: Posle definisanja konstrukcije DIV TAG‐ova u procentima kad  je maksimalna širina ekrana potrebnoje dodatno preko Media Queries stilova stiliuzovati te  iste DIV TAG‐ove za manje ekrane. Tako se u stvar klasa nekog DIV TAG‐a u stvar kopira i kopija modifukuje da važi za određeni ekran.   Uzećemo primer Glavnog Div taga. Na početku fajla sa stilovima ovaj DIV TAG ima stilove:  .glavni_div_tag {   width: 45%;                     margin: auto;                                 ... }  Na  kraju ovog CSS  fajla unesti prvi Media Queries odnosno  šta  se dešava  sa glavnim div tagom ako je ekran maksimalne širine 1024 odnosno ...  @media (max‐width:1024px){ .glavni_div_tag {   width: 80%;                /* širina div taga*/ } ... }  U ovom slučaju glavni div tag povećava širinu kako se ekran smanjuje. Po sličnom principu definisati  odstale  Media  Queris‐e  za  neke  standarne  širine  ekrana  i  podešavati  širinu glavnog div taga odnosno ...   @media (max‐width:800px){ .glavni_div_tag {   width: 90%;                /* širina div taga*/ } ... }  @media (max‐width:768px){ .glavni_div_tag {   width: 100%;                /* širina div taga*/ } ... }  Ovo  je način gde Vi za svaki DIV TAG unutar početka  i kraja Media stila unosite klase DIV TAG‐ova a potom njihove stilove koji se mernjaju kako se ekran sužava. Najčešće se širina DIV  TAG‐a  povećava  suženjem  ekrana  tako  da  se  svi  DIV  TAG‐ovi  u  jednom  trenutku poređaju jedan ispod drugog i posetilac listanjem ima pregled komplet sajta.    

Page 75: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

75 

 

15. JavaScript i Jquery – osnove   Šta je JavaScript?  JavaScript  (u daljem  tekstu  JS)  je objektno zasnovan skriptni  jezik. Uključujemo ga u web stranicu da bi  je učinili dinamičnijom. HTML (osnovni kod web stranice) koristi se samo za oblikovanje  i  uređivanje  elemenata  stranice  (tekst,  forme,  linkove  i  tabele). Mogućnost uključenja JavaScript skripte daje nam mnogo veću kontrolu kako se web stranica ponaša.   Kombinovan  sa HTML‐om  i CSS‐om  JavaScript  čini DHTML  (Dynamic HTML).  JavaScript  je najpopularniji skriptni jezik na Internetu kojeg podržavaju svi poznatiji pregledači (Chrome, Firefox,  Opera).  Omogućava  kreiranje  dinamičkih  efekata  u  web  prezentaciji:  atraktivni padajući meni (paneli), iskakajući prozor, brojači ...   Šta je Jquery?  jQuery  je  gotova  JavaScript  biblioteka  koja  omogućava  da  web  sajtu  dodate funkcionalnosti. Kombinacija Javascripte sa svojom Jquery bibliotekom omogućava da Vaše web stranice budu vizuelno atraktivnije i interaktivnije.  Jquery biblioteka je besplatna i može se preuzeti sa sajta http://jquery.com/  ali za potrebe online  obuke  polaznik  već  dobija  folder  “js”  gde  se  nalazi  fajl  “jquery‐1.9.0.min.js” (TRENUTNA VERZIJA). Naravno, novije verzije se uvek  lako mogu preuzeti sa zvanične web prezentacije.   Ono  što  je  važno  napomenuti  da  bi  ste  primenili  sve  funkcije  koje  pružaju  Javascript  I Jquery  potrebno  da  je  u HTML  kod  postavite  link  koji  poziva  tu  biblioteku  i  to  u HEAD sekciju … dok ispod linka se otvaraju tagovi <script type> … </script> unutar koga ide koga ide Javacript kod koji kontroliše parametre.   <!DOCTYPE HTML> <html>  <title> Javascript ‐ osnova </title>  <!‐‐ JS I JQUERY ‐‐> <script type="text/javascript" src="js/jquery‐1.9.0.min.js"></script> <script type="text/javascript">  $(document).ready(function() {    // ovde ide skripta koja kontroliše parametre i dalje procesuira    }); </script> <!‐‐ JS I JQUERY ‐‐>  </head> … 

Page 76: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

76 

 Za početak da definišemo osnovni okvir u kom funkciniše Javascript a to je :  $(document).ready(function() {     // ovde ide Javacripta skripta koja se procesuira      }); 

 Da je pojasni malo ova forma:  

– forma počinje znakom “$” … takođe i u samoj skripti će se dalje javljati slična forma odnosno znak “$” (“  ”) – što znači da funkcija se primenjuje na elemente u zgradi – h1, div itd … 

– function(  )  –  definiše  da  se  odredi  određena  funkcija  (operacija)  koju  će  skripta procesuirati.   U  nastavku  uvek mora  da  postoje  znakovi  vitičaste  zagrade  između kojih dalje ide skripta 

 function ( ) {  Ovde može da nova funkcija odnosno function ()                       {                          Ovde ide neka nova funkcija …                              } } 

 Da bi polaznik najbolje video način pisanja fukcija u Javascripte, takođe je potrebno samom HTML  kodu  odnosno  stranici  gde  se  skripta  procesuira,  kreirati  određene  već  poznate elemente – text, slike, linkove itd … koji će imati svoje ID‐ove preko kojih JS tačno „zna” na koji se HTML element određena animacija implementira.   Javascripta  će  upisane  funkcije  primeniti  na  te  elemente  ukoliko  smo  to  naveli  u  samoj Javascripti. Tabele u nastavku će najednostavnije pokazati polazniku šta unosi u HTML, šta unosi u Javascript odeljak u HEAD sekciji i na kraju kako se to renderuje u Browseru.   Tabele su podeljenje u više delova u kom se neke određene vrste osnove skripte prikazuju da bi se shvatila suština i koncept kako funkcioniše Javascripta.  Naravno, treba napomenuti da su ovde date samo OSNOVE.  JS takođe  ima sve osobine pisanja sintakse koje se koriste u standarnom programiranju na primer pojava komandi IF, pojmova kao što  je VAR za varijable  itd. Ali za početak neka ove  jednostavne skripte budu osnova da se shvati kako JS funkcioniše i kako se implementira u HTML kod.   Idemo redom …  

Page 77: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

77 

 U HTML (u Body) uneti …  

U Javascript uneti … Opis skripte i rezultat u browseru  

  <h1> Naslov 1 </h1>   <p> Ovde ide neki text </p>   

 $(document).ready(function() {    $("p").hide();    $("h1").click(function() {     $(this).next().slideToggle(300);   });  });  

‐ sakriva sve što je paragraph,   ‐ klikom na H1 sledi slideToggle (gore/dole) u trajanju od 0.3 sekunde   Ovo podseća na jednostavni padajući meni u navigaciji ! 

 SELEKCIJA NA KLIK MIŠEM   U HTML (u Body) uneti …  

U JavaScript uneti … Opis skripte i rezultat u browseru  

 <input id="testbutton" type="button" value="Test" />    <div>  <p> KLIKOM NA BUTTON LINIJA PARAGRAFA POSTAJE CRVENA</p>      </div> 

 $(document).ready(function() {     $("#testbutton").click(function()     {       $("div").css("background‐color","red");        });  });  

 Klikom na TEST button (id) poziva se funkcija …  … gde svaki DIV tag  ima stil: crvena pozadinska boja.    

  Dalje se Javaskripta može modifikovati da se klikom mišem selektuju ostali elementi sa sajtu odnosno čijom selekcijom se poziva stil u css ( u ovom slučaju crvena boja za background).     Multiple Selector – selektuje divtag‐ove, koji su boldovani (strong) I imaju naziv “test button”   $(document).ready(function() {   $("#testbutton").click(function() {     $("div, strong, #testbutton").css("background‐color","red");     }); });  

  

Page 78: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

78 

All Selector  (*) – selektuje sve klikom na Text button  $(document).ready(function() {    $("#testbutton").click(function() {     $("*").css("background‐color","red");     }); }); 

 Even, Odd selector – selektuje klikom parne I neparne elemente (paragrafe)  $(document).ready(function() {   $("#testbutton").click(function() {     $("p:even").css("background‐color","red");     }); }); 

 $(document).ready(function() {    $("#testbutton").click(function() {     $("p:odd").css("background‐color","red");     }); }); 

 Id selector – selektuje klikom sve sa određenim Id‐om (id=”third”)  $(document).ready(function() {   $("#testbutton").click(function() {     $("#third").css("background‐color","red");     }); }); 

 Class selector – selektuje klikom sve sa određenom klasom (.klasa)  $(document).ready(function() {   $("#testbutton").click(function() {     $(".klasa").css("background‐color","red");     }); }); 

 This selector – selektuje klikom bilo koji element (this)  $(document).ready(function() {   $("#testbutton").click(function() {     $(this).css("background‐color","red");     }); }); 

    

Page 79: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

79 

Event – “događaji” na klik mišem   U HTML (u Body) uneti …  

U JavaScript uneti … Opis skripte i rezultat u browseru  

<h1>Naslov 1</h1> <h1>Naslov 2</h1> <h1>Naslov 3</h1> 

$(document).ready(function() {          $("h1").click(function() {     $(this).css("background‐color","red");   });   }); 

‐ za sve h1 (headinge) ‐ klikom miša,  ‐ poziva se funkcija … ‐ da označeno ima css stil (crvena pozadina).  

 Pozivanje “događaja” na klik može se modifikovati, odnosno kontrolisati “događaj” klikom, prelaskom  ili odlaskom miša preko određenog  texta.  Skripte u nastavku pokazuju primer pozivanja “događaja” pri kretanju miša.   Mousedown() – klikom miša (this) postaje obojen crvenom bojom  $(document).ready(function() {                  $("h1").mousedown(function() {     $(this).css("background‐color","red");   });   }); 

 Mousedown() and mouseup() – klikom miša menja se boja – crvena u žutu   $(document).ready(function() {                  $("h1").mousedown(function() {     $(this).css("background‐color","red");   });   $("h1").mouseup(function() {     $(this).css("background‐color","yellow");   });   }); 

 Mouseenter()  and mouseleave()  prelaskom miša menja  se  boja  –  crvena postaje žuta   Primer da se napravi navigacija (linkovi) koji menjaju pozadinu prelaskom miša.  $(document).ready(function() {                  $("h1").mouseenter(function() {     $(this).css("background‐color","red");   });   $("h1").mouseleave(function() {     $(this).css("background‐color","yellow");   }); }); 

 

Page 80: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

80 

Efekti na klik mišem   U HTML (u Body) uneti …  

U JavaScript uneti …  Opis skripte i rezultat u browseru  

<h1>Klikni ovde</h1> <h2>Heading 2</h2> <h3>Heading 3</h3> 

$(document).ready(function() {   $("h1").click(function()       {     $("h2").hide(1000);   }); }); 

‐ za sve headinge (h1) klik mišem,   ‐ sakri sve Headinge 2 (h2) brzinom 1 sekunde (1000 milisekunda) 

 show() Effect – klikom miša prikaži   $(document).ready(function() {   $("h2").hide();     $("h1").click(function() {     $("h2").show(1000);   }); }); 

 toggle() Effect – klikom miša “show”, klikom miša “hide”   $(document).ready(function() {   $("h2").hide();   $("h1").click(function() {     $("h2").toggle(1000);   }); }); 

 slideUp() Effect ili slideDown() Effect – gore ili dole efekat  $(document).ready(function() {   $("h2").hide();    $("h1").click(function() {     $("h2").slideUp(1000);   }); }); 

 slideToggle() Effect – gore / dole na klik mišem  $(document).ready(function() {   $("h2").hide();   $("h1").click(function() {     $("h2").slideToggle(1000);   }); }); 

  

Page 81: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

81 

fadeOut() Effect ili fadeIn() Effect – jedan fade efekat na jedan klik  $(document).ready(function() {   $("h2").hide();   $("h1").click(function() {   $("h2").fadeOut(1000);   }); }); 

 fadeToggle() Effect – fade In/Out efekat na klik mišem   $(document).ready(function() {   $("h2").hide();   $("h1").click(function() {   $("h2").fadeToggle(1000);   }); }); 

 Animacije na klik mišem   U HTML (u Body) uneti …  

U JavaScript uneti … Opis skripte i rezultat u browseru  

 <h1>Klikni ovde</h1> <h2>Heading 2</h2> <h3>Heading 3</h3> 

$(document).ready(function() {   $("h1").click(function() {     $("h2").animate({       "font‐size": "3em"     }, 1000);   }); }); 

‐ na sve Headinge (h1) klik miša,   ‐ animacija brzinom 1 sekunde (1000 milisekunda), h2 tako da se font poveća na 3 em. 

 animate() Width – animacijom povećaj font i širinu   $(document).ready(function() {   $("h1").click(function() {     $("h2").animate({       "font‐size": "3em",       "width": "50%"     }, 1000);   }); }); 

       

Page 82: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

82 

animate() left property – animacijom povećaj font, širinu i pomeri u levo za 100 px  $(document).ready(function() {   $("h1").click(function() {     $("h2").animate({       "font‐size": "3em",       "width": "50%",       "left": "100px"     }, 1000);   }); }); 

 Pozivanje stilova na klik  Ova  komanda omogućava da  se  klikom miša  ili prelaskom miša  stil određenog elementa promeni. Ključne komande su: 

– mouseenter function () – prelaskom miša,  – click function () – klikom 

  U HTML (u Body) uneti …  

U JavaScript uneti … Opis skripte i rezultat u browseru  

 <h1>Klikni ovde</h1> <h2>Heading 2</h2> <h3>Heading 3</h3> 

$(document).ready(function() {   $("h1").mouseenter(function() {     $(this).css("margin‐left", "50px");   }); });  

‐ prelaskom miša preko Headinga (h1) …  ‐ this (to) … ‐ … se pomera levo za 50 px  

 addClass() Single class – klikom se dodaje određena klasa  Klikom miša na neki heading (h1), dobija karakteristike određene klase CSS stilova u ovom slučaju neka klasa “stilovi”.  $(document).ready(function() {   $("h1").click(function() {     $(this).addClass("stilovi");   }); }); 

        

Page 83: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

83 

HTML manipulacija  Preko Jquery‐ija i Javascripte možete modifikovati HTML odnosno zamenti text itd …   U HTML (u Body) uneti …  

U JavaScript uneti … Opis skripte i rezultat u browseru  

 <h1>Klikni ovde</h1> <h2>Heading 2</h2> <h3>Heading 3</h3> 

$(document).ready(function() {   $("h1").click(function() {     $(this).text("clicked");   }); });  

 ‐ Klikom na heading (h1) pojavljuje se text “Clicked” 

 text() Replace text – klikom miša na Heading 1 menja se rečenica  $(document).ready(function() {   $("h1").click(function() {     $("p").text("novi text");   }); });  

Javascripta bez Jquery‐ija  JS odnosno sintaksa JS‐a može da procesuira određene efekte  I bez prisustva Jquery‐ija. Primera  za  tako  nešto  ima mnogo.  Tabela  u  nastavku  daje  kratke  sintakse  JS‐a  koje  je dovoljno uneti u definisanoj  formi  I na određeno mesto u HTML strani. Evo primeri nekih kratkih JS skripti  

Izraz  Događaj 

<body OnLoad=alert("Dobro došli!")> Po  učitavanju  strane  pojavljuje se  prozor  sa  porukom.  Ide umesto početnog body taga.   

<form> <input type="button" value="Print" onclick="window.print()" /> </form> 

Pojavljuje se dugme PRINT  čijim klikom  se  poziva  opcija štampanja web strane. 

<a href="#" onclick="history.go(‐1);return false;">BACK</a> 

Link  koji  se  ubacuje  bilo  gde unutar  BODY  taga  vraća  na prethodno  posećenu  stranicu. Koristi se kod online prodavnica kada  se  poseti  stranica  sa prikazom  jednog  artikla  da  se automatski  vraća  na  prethodno posećenu stranicu. 

Page 84: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

84 

Izraz  Događaj 

<script type="text/javascript"> function Redirect() {     window.location="http://www.tekoms.co.rs"; } document.write("Skripta koja redirektuje u roku od dve sekunde."); setTimeout('Redirect()', 2000); </script> 

Skripta koja redirektuje u roku od dve sekunde (2000) na određenu web stranicu. Za vreme redirekcije pojavljuje se poruka. 

<script language="javascript"> document.onmousedown=disableclick; status="Right Click Disabled"; function disableclick(event) {   if(event.button==2)    {      alert(status);      return false;        } } </script>  <body oncontextmenu="return false"> 

JS skripta koja ide u Head sekciju i  dodatak  na  početku  BODY TAG‐a gde se DISABLE‐uje opcija Desnog tastera miša (button=2). 

<script type="text/javascript"> function NoCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=NoCopy document.onclick=reEnable } </script> 

JS  skirpta  koja  se  postavlja  u HEAD  sekciju  sprečava  selekciju teksta  unutar  BODY  tag‐a  i nemogućnost kopiranja.  

<script type="text/javascript"> if (screen.width <= 699) { document.location = "http://www.tekoms.co.rs/index‐mobil.html"; } </script> 

JS  koja  ide  u  Head  sekciju  koja registruje širinu ekrana  i ukoliko je  manja  ili  jednaka  datom parametru  automatski  skripta usmerava  posetioca  na  drugi link. To se koristi da se posetilac prebaci  sa  DESKTOP  verzije  na MOBIL verziju sajta.  

Page 85: Kurs Web Dizajna Skripta

KURS WEB DIZAJNA 

85 

Izraz  Događaj 

<script type=text/javascript> count = "100"; function limiter(){      tex = document.textarea.comment.value;      len = tex.length;      if (len > count){           tex = tex.substring(0,count);          document.textarea.comment.value =tex;          return false;      }     document.textarea.limit.value = count ‐ len; } </script>  <form name="textarea"> <textarea name=comment rows=3 cols=40 onkeyup=limiter()></textarea> <br> <input type=text name=limit size=4> </form> 

JS  koja  se  ubacuje  u  HEAD sekciju  dok  se  komplet  FORM tag sa TEXT AREA‐om ubacuje u HTML kod.   Polje  TEXT  AREA  ima  kontrolu broj unosa znakova u samo polje I taj limit je 100 znakova.   To se najčešće koristi kod unosa polja  komentara  kod  online prodavnica gde se LIMIT‐ira broj unetih znakova.  Važno je napomenuti da je TEXT AREA naziva “comment” jer se u samo JS taj pojam javlja u skripti.

   NAPOMENA:  Kao  što  se može  videti  kroz ovih par primera  JS može da  funkcioniše  i bez  JQuery‐ija. Naravno, treba napomenuti da JS ima sintaksu koja ima sve osobine programiranja odnosno pojavu pojmova kao što je IF, FOR, VAR (varijable), funkcije itd … ali ovde je bio cilj da se polazniku daju neke osnove kako JS funkcionise kroz neke jednostavne skripte.