of 4 /4
DANG B(> QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG BH TDTT BA NANG S6 c23 - NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N£ng, ngaYJI thang 5 ndm 2018 NGHIQUYET HOI NGHI BAN CHAp HA.NH DANG BO . . . Ngay 30 thang 5 nam 2018, Ban chap hanh Dang bQ Truong D<;1i hoc TDTT Da N~ng da: hop phi en dinh ky duoi sir chu tri cua d6ng chi Le Dire Chuang, Bi thir Dang uy; Phien hop da: thao luan, danh gia tinh hinh thuc hien nhiem vu thang 5 va thong nhdt thong qua nhiem vu trong tam thang 6/2018 voi cac nQi dung sau: I. Tinh hinh thuc hi~n Ngh] quyet ciia BCH Dang bQ thang 512018 1. Lanh dao thuc hi~n nhiem v\l chinh tr]: a) Cong tac tuyen sinh va dao tao: * Cong tac tuyen sinh: - TiSp tuc tri~n khai kS hoach tuyen sinh, thu nhan h6 sa dang ky dir thi dai hoc chinh quy nam 2018; da: giri gi~y bao du thi cho t~t ca cac nguyen vong cua thi sinh (880 gi~y bao); tiep tuc thu nhan h6 sa tuyen sinh Cao hoc, * Cong tac dao tao: - TiSp tuc tri~n khai kShoach dao t<;10hoc ky 2 nam hoc 2017 - 2018; - Giri giay bao giang day nam hoc 2018 - 2019 cho cac khoa, bQ man; - Tri~n khai kS hoach hoc ky phu cho sinh vien. * Giao due quoc phong: - Tri~n khai giang day GDQPAN cho 305 SV Truong Cao d~ng Phuong Dong (khong tap trung); c~p chung chi GDQP AN cho 454 SV D<;1ihoc Ngcai ngir Da N~ng va SV hoan thanh kh6a hoc; - D6n tiep doan khao sat, chuyen giao thiet bi CNTT cua C\lC DQTV. b) Khao thi va dam bao ch~t hrong giao due: - TiSp tuc tri~n khai cong tac tv danh gia ch~t hrong giao due nam 2018. - TiSp tuc t6 chirc thi kSt thuc hoc phan cac man hoc cua hoc ky 2 c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien: - TiSp tuc tri~n khai cac nhiem vu KHCN cac cap; - Hoan thien chinh sua va tham muu ra quyet dinh cong nhan kSt qua bien soan 02 giao trinh, 02 sach tham khao nam 2017 da: duoc nghiern thu; t6 chirc trien khai bien soan, ky hop dong bien soan giao trinh, sach tham khao narn 2018; - DS xu~t trang bi mot s6 thiSt bi phuc vu cong tac NCKH; - T6 clnrc thanh cong HN khoa hoc sinh vien toan quoc kh6i nganh TDTT; - Phong v~n lua chon tinh nguyen vien tham gia giao hru, giup do dean sinh vien D<;1i hoc Burapha - Thai Lan. d) Cong tac sinh vien: - Tri~n khai tong kSt diem ren luyen va lam h6 sa ra tnrong cho sinh vien kh6a DH8; - Duy tri che dQ true lam viec tai KTX phuc vu sinh vien va di~n vien tham gia chuang trinh "An tuong HQi An"; 1

ky - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180601075831_23_nq.pdf · - TiSp tuc t6 chirc thi kSt thuc hoc phan cac man hoc cua hoc ky 2 c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien:

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ky - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180601075831_23_nq.pdf · - TiSp tuc t6 chirc thi kSt thuc hoc phan cac man hoc cua hoc ky 2 c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien:

DANG B(>QU~N THANH KHEDANG UY TRUONG BH TDTT BA NANG

S6 c23 -NQ/DU

DANG CONG SAN VIET NAM

Da N£ng, ngaYJI thang 5 ndm 2018

NGHIQUYETHOI NGHI BAN CHAp HA.NH DANG BO. . .

Ngay 30 thang 5 nam 2018, Ban chap hanh Dang bQ Truong D<;1ihoc TDTTDa N~ng da: hop phi en dinh ky duoi sir chu tri cua d6ng chi Le Dire Chuang, Bi thirDang uy; Phien hop da: thao luan, danh gia tinh hinh thuc hien nhiem vu thang 5 vathong nhdt thong qua nhiem vu trong tam thang 6/2018 voi cac nQi dung sau:

I. Tinh hinh thuc hi~n Ngh] quyet ciia BCH Dang bQ thang 5120181. Lanh dao thuc hi~n nhiem v\l chinh tr]:a) Cong tac tuyen sinh va dao tao:* Cong tac tuyen sinh:- TiSp tuc tri~n khai kS hoach tuyen sinh, thu nhan h6 sa dang ky dir thi dai

hoc chinh quy nam 2018; da: giri gi~y bao du thi cho t~t ca cac nguyen vong cua thisinh (880 gi~y bao); tiep tuc thu nhan h6 sa tuyen sinh Cao hoc,

* Cong tac dao tao:- TiSp tuc tri~n khai kS hoach dao t<;10hoc ky 2 nam hoc 2017 - 2018;- Giri giay bao giang day nam hoc 2018 - 2019 cho cac khoa, bQ man;- Tri~n khai kS hoach hoc ky phu cho sinh vien.* Giao due quoc phong:- Tri~n khai giang day GDQPAN cho 305 SV Truong Cao d~ng Phuong

Dong (khong tap trung); c~p chung chi GDQP AN cho 454 SV D<;1ihoc Ngcai ngirDa N~ng va SV hoan thanh kh6a hoc;

- D6n tiep doan khao sat, chuyen giao thiet bi CNTT cua C\lC DQTV.b) Khao thi va dam bao ch~t hrong giao due:- TiSp tuc tri~n khai cong tac tv danh gia ch~t hrong giao due nam 2018.- TiSp tuc t6 chirc thi kSt thuc hoc phan cac man hoc cua hoc ky 2c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien:- TiSp tuc tri~n khai cac nhiem vu KHCN cac cap;- Hoan thien chinh sua va tham muu ra quyet dinh cong nhan kSt qua bien

soan 02 giao trinh, 02 sach tham khao nam 2017 da: duoc nghiern thu; t6 chirc trienkhai bien soan, ky hop dong bien soan giao trinh, sach tham khao narn 2018;

- DS xu~t trang bi mot s6 thiSt bi phuc vu cong tac NCKH;- T6 clnrc thanh cong HN khoa hoc sinh vien toan quoc kh6i nganh TDTT;- Phong v~n lua chon tinh nguyen vien tham gia giao hru, giup do dean sinh

vien D<;1ihoc Burapha - Thai Lan.d) Cong tac sinh vien:- Tri~n khai tong kSt diem ren luyen va lam h6 sa ra tnrong cho sinh vien

kh6a DH8;- Duy tri che dQ true lam viec tai KTX phuc vu sinh vien va di~n vien tham

gia chuang trinh "An tuong HQi An";

1

Page 2: ky - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180601075831_23_nq.pdf · - TiSp tuc t6 chirc thi kSt thuc hoc phan cac man hoc cua hoc ky 2 c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien:

- TriSn khai cac hoat dong tuyen truyen nhan dip ky niem ngay sinh nhat BacH6 va cac ngay IS trong thang 5/2018;

d) Cong tac khac:- T6 chirc ky thi c~p clnrng chi ngoai ngfr, tin hoc dot 2 nam 2018.- Chuan bi cho CBGV tham gia ky thi PITH quoc gia nam 2018- Huang d~n tong kSt thi dua nam hoc 2017 - 2018;2. Lanh dao cong tac quac phong, an ninh va t& chirc doan th~a) Cong tac quoc phong, an ninh: Dam bao an ninh tr~t tu, an toan ca quan va

ph6i hop tham gia cong tac dam bao an ninh trat tir va dan quan tu v~ voi diaphuong va bao cao danh sach d6i tuong thirc hien Luat nghia vu quan sir.

b) Cong tac Doan Thanh nien:- T6 chirc ngay hoi hiSn mau nhan dao dot 112018 vao ngay 12/5/2018, kSt

qua thu v~ duoc 377 don vi mau;- T6 chirc HQi nghi sa kSt gitra nhiem ky 2017 - 2019;- Xay dung kS hoach thuc hien chuang trinh tir thien tai Trai tre m6 coi Hoa

Mai nhan dip quoc tS thiSu nhi 01/6;- T6 clnrc giao hru voi sinh vien tham du HN khoa hoc sinh vien nganh

TDTT I~n thir X;c) Cong dean:- TiSp tuc triSn khai kS hoach tham gia HQi thao CBVCLD TP Da N~ng;- TriSn khai tham quan he cho CBVC nam 2018;- T6ng hop, t6 chuc th~m dinh, ch~m sang kiSn kinh nghiem nam 2018;- Xay dung kS hoach t6 chirc cac hoat dong nhan ngay Quoc tS thiSu nhi.3. Cong tac xay dung Danga) Cong tac chinh tri, tir tuong va tuyen giao:- T6 chirc tuyen truyen y nghia lich sir Chien thang Dien Bien Phu cho

CBVCLD, SV toan tnrong vao bu6i chao cO' sang thir 2, ngay 7/5/2018;- Chi dao t6 chirc cac hoat dong mung ngay sinh Chu tich H6 Chi Minh 19/5;b) Cong tac t6 chirc:- TriSn khai thanh I~p HQi d6ng tnrong theo chi dao cua BQ VHTTDL;- TriSn khai s~p xSp lai bQ may t6 clnrc theo Quyet dinh cua BQ VHTTDL;- Lam thu tuc chuyen sinh hoat dang cho d6ng chi Le H6ng Thanh v~ sinh

hoat tai dia phuong;- Trinh Dang uy d~ nghi chuyen chinh thirc cho dang vien du bi Ngo Thi Lan

Anh, chi bQ CTSV va Hoang Tu Anh, Chi bQ NNTH-CT.c) Cong tac kiSm tra:- Bao cao sa kSt cong tac kiSm tra, giam sat va thi hanh ky luat trong Dang

gifra nhiern ky 2015 - 2020 cua UBKT Dang uy v~ UBKT Quan uy Thanh Khe;- TiSn hanh kiSm tra Chi bo HL TT - Y sinh voi nQi dung kiSm tra viec thuc

hien Chi thi s6 10-CT/TW ngay 30/3/2007 cua Ban Bi thu (kh6a X) va Huang d~ns6 09-HD/BTCTW v~ nang cao ch~t IUQ'ng sinh hoat chi bo, cong tac phat trienDang cua chi bQ va thirc hien Nghi quyet Trung uong 4 (kh6a XII).

d) Lanh dao cac chi bo: Tap trung lanh dao cac don vi, ca nhan hoan thanh t6tnhiem vu duoc giao; duy tri n~ nSp va nang cao ch~t IUQ'ngsinh hoat chi bQ, t6 chircsinh heat chuyen d~ va kiern diem dang vien chap hanh dieu I~ dang.

2

Page 3: ky - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180601075831_23_nq.pdf · - TiSp tuc t6 chirc thi kSt thuc hoc phan cac man hoc cua hoc ky 2 c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien:

II. Nhiem vu trong tam thang 6/2018:1. Lanh dao thirc hien nhiem vu chinh tri:. . . .. .a) Cong tac tuyen sinh va dao tao:* Cong tac tuyen sinh: Tap trung thirc hien t6t kS hoach tuyen sinh; tiep tuc

trien khai thu nhan h6 so dang ky du thi va chu~n bi t6 chirc thi tuyen nang khiSudot 1 tai tnrong.

* Cong tac dao tao:- TiSp tuc trien khai kS hoach dao tao hoc ky 2 nam hQC2017 - 2018;- TriSn khai kS hoach hoc ky phu cho sinh vien;- T6ng hQ'P diSm va h6 so xet t6t nghiep dot 1 cho sinh vien DH8;* Giao due quoc phong:- Hoan thanh giang day GDQP AN cho 305 SV Truong Cao d~ng Phuong

Dong va c~p chung chi GDQP AN cho SV hoan thanh khoa hoc,b) Khao thi va dam bao chat luong giao due:- TiSp tuc triSn khai cong tac tu danh gia chat hrong giao due narn 2018.- TiSp tuc triSn khai KS hoach thi kSt thuc hoc phan cac mon hoc,c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien:- TiSp tuc triSn khai cac nhiem vu KHCN c~p B9;- T6 chirc nghiem thu d§ tai NCKH c~p co sa (dot 2);- Hoan thanh cac thu tuc thanh 11'hop d6ng bien soan giao trinh, sach tham

khao nam 2017;- Don doan sinh vien Dai hQCBurapha Thai Lan giao luu van hoa;d) Cong tac sinh vien- Hoan thanh h6 so ra tnrong va xay dung kS hoach t6 chirc IS t6t nghiep cho

sinh vien khoa DH8;- Duy tri chS d9 true lam viec tai KTX phuc vu sinh vien va diSn vien tham

gia chuang trinh "An tuong H9i An";- Ph6i hop moi bao cao vien bao cao cho CBVC va SV v§ cong tac ton giao,

tin nguong trong giai doan hien nay;- Tham muu t6 chirc tong kSt cong tac c6 v~n hoc t~p nam hQC2017 - 2018;- T6ng kSt cong tac sinh vien a noi tru, ngoai tru va s~p xSp sinh vien nghi he

nam hQC2017 - 2018.d) Cong tac khac:- Di§u dong CBGV tham gia lam nhiem vu ky thi t6t nghiep THPT quoc gia

tai Thanh pho Da N~ng.- Tong kSt thi dua nam h9C 2017 - 2018.2. Lanh dao cong tac quBc phong, an ninh va ta chirc doan th~a) Cong tac quoc phong, an ninh: Dam bao an ninh tr~t tv, an toan co quan va

phoi hQ'P tham gia cong tac dam bao an ninh trat tv va dan quan tv v~ voi diaphuong.

b) Cong tac Doan Thanh nien:- Xay dung kS hoach t6 chirc chiSn dich thanh nien, sinh vien thanh ph6 Da

N~ng tinh nguyen he nam 2018;- Tham gia hoi thi cac mon khoa hQC Mac - Le Nin va tir tuong H6 Chi

Minh c~p thanh pho;

3

Page 4: ky - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180601075831_23_nq.pdf · - TiSp tuc t6 chirc thi kSt thuc hoc phan cac man hoc cua hoc ky 2 c) Khoa hoc cong nghe va Thong tin thu vien:

- Xay dung k~ hoach tiep sire mua thi va t6 chirc tham gia cac heat dong theok~ hoach cua Thanh doan.

c) Cong doan:- Nghiem thu bao cao sang kiSn nam h9C 2017-2018;- T6 chirc phat qua cho cac chau nhan ngay Quoc tS thiSu nhi 0116.3. Cong tac xay dung Danga) Cong tac chinh tri, tu tuong va tuyen giao:- TiSp tuc trien khai kS hoach tuyen giao nam 2018; chi dao lam t6t cong tac

tir tuong CBVC trong qua trinh trien khai s&pxSp lai bQ may t6 clnrc,- TiSp tuc trien khai h9C t~p Chi thi 05-CT/TW nam 2018 v~ "Xay dung

phong each, tac phong cong tac nguoi dung d~u, cua can bo, dang vien trong h9Ctap va lam theo tir tuong, dao dire, phong each H6 Chi Minh" cua Thanh uy DaN~ng;

- TriSn khai Thong bao kSt Iuan cua Ban Bi thu v~ kSt qua kiSm tra viec lanhdao, chi dao va t6 clnrc thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 kh6a XII g&n voi viecthuc hien Chi thi 05 cua BQ Chinh trio

b) Cong tac t6 chirc:- TiSp tuc triSn khai KS hoach thanh lap HQi dong tnrong- Lanh dao cong tac s&p xep lai bQ may t6 chirc, nhan su theo quy dinh cua

BQ VHTTDL.- Xay dung du thao Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va ca c~u t6

chirc cua nha truong trinh BQ VHTTDL phe duyet,c) Cong tac kiSm tra:- Bao cao sa kSt 6 thang d~u nam cua UBKT Dang uy v~ UBKT Quan uy

Thanh Khe;- TiSp tuc triSn khai cac noi dung chuang trinh kiem tra, giam sat nam 2018.d) Lanh dao cac chi bQ: Tap trung lanh dao cac don vi, ca nhan hoan thanh t6t

nhiem vu duoc giao; tong kSt nam h9C 2017-2018, chi dao triSn khai nhiem vu namh9C moi; duy tri n~ nep va nang cao ch~t luong sinh hoat chi bo, t6 clnrc sinh hoatchuyen d~ va kiSm diSm dang vien chap hanh di~u l~ dang'/~

No'; nhiin:- Cac Ban XDD Quan L1Y;- BCH Dang bo;- Bi thir cac chi bo;- Cong doan, Dean TN;- Luu VPDU.

4