LA INSPECCI EDUCATIVA: MOTOR DE L’XIT adide-pv.org/wp-content/publicfiles//La-inspecci-educativa-motor...2 Vicente Domenech. La inspecci educativa: motor de l’xit escolar ? Society,

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LA INSPECCI EDUCATIVA: MOTOR DE L’XIT...

 • 1

  Vicente Domenech. La inspecci educativa: motor de lxit escolar ?

  LA INSPECCI EDUCATIVA: MOTOR DE LXIT ESCOLAR ?

  Vicente Domnech Querol

  Inspector deducaci.

  Castell de la Plana

  RESUM

  En esta ponncia vos plantege un recorregut envers la recerca del rol que la

  inspecci deducaci pot desenvolupar per aconseguir lxit escolar, eixint des

  don estem fins on vol anar el sistema educatiu i quines han de ser les accions

  que hauran de desenrotllar els inspectors i les inspectores per aconseguir que

  els seus centres siguen afavoridors en la consecuci de lxit escolar per als

  alumnes que viuran en la Societat del Coneixement, societat multilinge i

  multicultural, amb un currculum de competncies clau per a la vida impregnat

  per un concebre els processos densenyament-aprenentatge des de les

  intelligncies mltiples i els avenos dall que sanomena neuroeducaci.

  PARAULES CLAU: inspecci deducaci, xit escolar, Societat del

  Coneixement

  RESUMEN

  En esta ponencia os planteo un recorrido hacia la bsqueda del rol que la

  inspeccin de educacin puede desarrollar para lograr el xito escolar,

  partiendo desde donde estamos hasta donde quiere ir el sistema educativo y

  cules deben ser las acciones que debern desarrollar los inspectores y las

  inspectoras para conseguir que sus centros sean favorecedores en la

  consecucin del xito escolar para los alumnos que van a vivir en la Sociedad

  del Conocimiento, sociedad multilinge y multicultural, con un curriculum de

  competencias clave para la vida, impregnado por un concebir los procesos de

  enseanza-aprendizaje desde las inteligencias mltiples y los avances de lo

  que se denomina neuroeducacin.

  PALABRAS CLAVE: inspeccin de educacin, xito escolar, Sociedad del

  Conocimiento

  ABSTRACT

  In this talk I propose a journey towards finding the role that education

  inspectorate can develop to achieve academic success, starting from where you

  are to where you want to go the education system and what should be the

  actions to be developed inspectors to ensure that their schools are flavoring in

  achieving academic success for students who will live in the Knowledge

 • 2

  Vicente Domenech. La inspecci educativa: motor de lxit escolar ?

  Society, multilingual and multicultural society, with a curriculum of core

  competencies for life impregnated by conceiving the teaching-learning

  processes from the theory multiple intelligences and advances in what is called

  Neuroeducation.

  KEYWORDS: education supervision, school Success, Knowledge Society.

  On estem?

  L'educaci s determinant en la vida dels individus, no noms com a espai de

  formaci social i acadmica, sin tamb per al seu futur professional. Delors

  (1996: 9)1 sost que "davant dels nombrosos desafiaments del futur, l'educaci

  constitueix un instrument indispensable perqu la humanitat puga progressar

  cap als ideals de pau, llibertat i justcia social". I s que l'educaci,

  especialment en les seues etapes d'ensenyament obligatori, s al seu torn un

  filtre per al futur de milions de xics i xiques.

  Imbernn (2012)2 recorda que "l'educaci impacta de ple en dos mbits de vital

  importncia: un s la convivncia i la tolerncia, l'altre, l'economia productiva,

  sobre la qual t una influncia evident", i per aquest motiu l'educaci siga un

  valor d'extrema magnitud, ja que s un b preuat que tots tracten de

  promocionar donat que s susceptible d'atorgar progrs i benestar social.

  L'educaci s molt ms que la transmissi de coneixements, un receptari de

  procediments o un inventari de valors. L'educaci s un valus mig per a

  transformar la seua realitat i crear una societat ms justa amb la collaboraci

  de persones capaces i competents. Els nostres programes educatius es

  conceben com una proposta global d'actuaci a realitzar conjuntament amb els

  centres docents i les comunitats educatives, amb el comproms de donar una

  resposta educativa de qualitat en un marc escolar i social inclusiu.

  El nostre sistema educatiu s'ha quedat passat de moda, s tpic de la Revoluci

  Industrial. Es basa en la industrialitzaci del coneixement, basat en la memria

  i la passivitat de l'alumne". Es segueix tractant als alumnes com una pea

  impersonal ms dins d'un engranatge lineal. S'introdueix als nostres alumnes

  en paquets o classes que avancen per diferents fases ja pre-establertes i amb

  un clar objectiu final: Acabar la Universitat i entrar a formar part del mercat

  1 Delors, J. (1996) "La educacin encierra un tesoro". UNESCO International Commission on Education for

  the Twenty-first Century (http://www.unesco.org/delors/). Document en lnia en format pdf disponible a:

  http://www.unesco.org/delors/delors_s.pdf 2 Imbernn, F. (2012): "Recortes en cantidad y en la calidad", en El Pas (21/01/2012), disponible en lnia

  en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/21/actualidad/1327178889_773882.ht

  http://www.unesco.org/delors/http://www.unesco.org/delors/delors_s.pdf

 • 3

  Vicente Domenech. La inspecci educativa: motor de lxit escolar ?

  laboral. El problema comena ac: Ni hem de fomentar nicament els talents

  associats a l'hemisferi esquerre dels nostres cervells, ni tots els alumnes sn

  iguals, ni tots aprenen a la mateixa velocitat. Ja comentava el meu admirat Ken

  Robinson com les escoles maten la creativitat. La civilitzaci actual est

  centrada en la consecuci d'objectius, i aquests objectius sn merament

  econmics. Seguim funcionant sota les bases d'una Revoluci Industrial que va

  comenar fa ms de 300 anys. Tractem de florir sota els paradigmes d'una

  poca que creixia al voltant de la llavors meravellosa mquina de vapor, quan

  haurem de treballar en una nova educaci per a la Revoluci del Coneixement

  Per abans que res, cal veure que s aix de lxit escolar. Des de finals del

  segle XX naix un nou moviment que canvia la perspectiva en la consideraci

  del rendiment educatiu, passant d'una cultura del fracs, caracteritzada per la

  recerca del culpable, a una cultura de l'xit, amb mfasi en la recerca de

  variables modificables i models d'intervenci que faciliten a tot l'alumnat un

  mxim i un ptim aprenentatge escolar3.

  La noci de fracs escolar ha estat qestionada per alguns autors a causa de

  la connotaci implcita dexclusi social que comporta, en associar-se el fracs

  acadmic al personal i en posar lmfasi, exclusivament, en el resultat final,

  sense tenir en compte el progrs realitzat per cadasc. En canvi, parlar dxit

  escolar permet destacar els aspectes del procs formatiu que fan referncia al

  desenvolupament de les potencialitats dels alumnes, promovent un canvi en la

  mirada social cap al fet educatiu. En tot cas, globalment, els resultats escolars

  no sn prou satisfactoris al nostre pas, i cal emprendre mesures de millora a

  partir de la constataci del problema existent.

  Encara que el binomi xit-fracs fa referncia a una normativa general sense

  tenir en compte, de vegades, el procs evolutiu i les diferncies individuals de

  cada alumne, la veritat s que, en molts casos, la situaci de baix rendiment o

  fracs porta amb si una srie de problemes i tensions emocionals que

  repercuteixen en el desenvolupament personal i, fins i tot, poden portar a una

  deficient integraci social.

  En parlar de fracs cal tenir en compte que no estem parlant destudiants

  maldestres, sin d'alumnes intelligents que no rendeixen o que no

  aconsegueixen el rendiment desitjat dins del temps estipulat i, conseqentment,

  apareixen com mals estudiants. Els seus resultats negatius comprometen els

  seus estudis i el seu futur. Unes vegades es tracta d'una situaci poc duradora i

  3Orden Hoz., Arturo de la (1991). El xito escolar. Revista Complutense de Educacin. Vol. 2 N 1, 13-25. Madrid

 • 4

  Vicente Domenech. La inspecci educativa: motor de lxit escolar ?

  transitria. Altres vegades, en canvi, s permanent i pertorbadora. El fracs

  tamb es pot referir a la prpia instituci escolar i, de fet, moltes investigacions

  en comptes de plantejar-se per qu tant dalumnat fracassa a l'escola,

  comencen a qestionar per qu les nostres escoles estan fracassant amb un

  ndex tan alt4. (Gonzlez-Pineda i Nez, 2002).

  Habitualment, les investigacions sobre el fracs escolar s'han plantejat amb la

  finalitat d'explicar les dades de 'fracassats' en relaci amb les condicions

  estructurals, el context socioeconmic, i les caracterstiques dels grups de

  pertinena, gnere i situaci familiar. Aix, les dades i les xifres de carcter

  "macro" deixen pas a mltiples interpretacions. Els investigadors han prestat

  una atenci especial a aquesta problemtica per explicar les causes i el sentit

  de la desafecci dels estudiants cap l'escola secundria. Ho han fet, per

  exemple, qestionant el sentit del concepte "fracs escolar" (Charlot, 20005;

  Marchesi i Hernndez, 20036). Quan s'analitza el fracs escolar des de la

  perspectiva dels adolescents, la conceptualitzaci genrica es fa ms difcil, s

  quan: estem parlant de grups d'heterogenetat difcilment homologable en una

  sola etiqueta. La naturalesa dels conflictes dels adolescents amb la instituci

  escolar implica molts elements i es fa difcil trobar respostes institu