Click here to load reader

Lagi Akong Makapagdarasal - Church Of Jesus Christ ... Makipag-usap sa Ama sa Langit sa panalangin. • Matapos kang magdasal, tahimik na makinig sa Espiritu Santo. • Sa linggong

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lagi Akong Makapagdarasal - Church Of Jesus Christ ... Makipag-usap sa Ama sa Langit sa panalangin....

 • A g o s t o 2 0 1 8 67

  M G

  A BATA

  “Manalangin; naririnig n’ya. S’ya’y ’yong Ama; mahal ka N’yang tunay”

  (Aklat ng mga Awit Pambata, 6).Lagi Akong Makapagdarasal

  M G

  A PA

  G LA

  LA RA

  W AN

  N I D

  ILL EE

  N M

  AR SH

  Prayer REMINDER Card Prayer REMINDER Card

  3. Saan ka nagdarasal? Sa silid ko

  Sa labas sa ilalim ng mga bituin __________________________________________

  __________________________________________

  4. Tungkol saan ang ipinagdarasal mo? Suliranin na mayroon ako

  Ang nangyari sa araw na iyon __________________________________________

  __________________________________________

  5. Paano mo naririnig ang mga tugon ng Ama sa Langit?

  Kapag nagbabasa ako ng mga banal na kasulatan

  Kapag nakadarama ako ng kapayapaan __________________________________________

  __________________________________________

  Mga Tanong tungkol sa Pagdarasal Lagyan ng tsek ang lahat ng sagot na sang- ayon ka. Mag- dagdag ng iyong sariling kasagutan. Pagkatapos ay ibaha- gi mo sa iba ang iyong nalalaman tungkol sa pagdarasal.

  1. Bakit nais ng Ama sa Langit na magdasal ka? Dahil ako ay Kanyang anak, at nais Niyang

  may marinig mula sa akin

  Dahil nais Niya akong tulungan __________________________________________

  __________________________________________

  2. Kailan ka nagdarasal? Tuwing gabi at umaga

  Kapag natatakot ako

  Kapag kailangan kong gumawa ng pagpili __________________________________________

  __________________________________________

  Lagi Akong Nagdarasal Nagdarasal ako kapag

  masaya ako. Nagdarasal ako kapag

  malungkot ako. Nagdarasal ako kapag

  natatakot ako At kapag galit na galit ako.

  Anuman ang nadarama ko, Kumakalinga ang Ama

  sa Langit. Araw ko ma’y masama

  o mabuti, Lagi akong nagdarasal.

  Ni Teresa Weaver

  Ang Aking Prayer

  Journal

  • Isulat kung ano ang iyong inaalala o kinakailangang tulong. • Makipag- usap sa Ama sa Langit sa panalangin. • Matapos kang magdasal, tahimik na makinig sa

  Espiritu Santo. • Sa linggong iyon, patuloy na magbantay at makinig

  para sa mga kasagutan. • Isulat ang mga tugon na natanggap mo.

  “Ang una, sa pagitan, at ang huling bagay na dapat gawin ay ang manalangin.” —Pangulong Henry B. Eyring

  “Makikilala natin ang Panginoon at magtitiwala tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin.” —Sister Bonnie H. Cordon

Search related