LAMMA D.O.O

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LAMMA D.O.O. GIS GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of LAMMA D.O.O

 • LAMMA D.O.O.

  GISGEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

 • Preduzee LAMMA d.o.o, zvanini distributer programa Mapinfo Professional za Srbiju, Crnu Goru, Liban i Gruziju bavi se implementacijom tehnologije informacionih sistema o prostoru (GIS ) na platformi ovog u svetu dominantnog programa za ovu namenu.

 • Umesto uvodaGIS prua korisnicima pristup ureenim setovima geografskih podataka preko desktop aplikacije ili standardnog WEB browsera u internet opciji.

  MapInfo Professional desktop aplikacija predstavlja odlian izbor kada su u pitanju unos i obrada podataka sa geografskom komponentom, kako zbog svoje jednostavnosti u radu, tako i zbog mogunosti koje prua za prilagoavanje potrebama korisnika i povezivanje sa bazama podataka.

  Web GIS je posebno pogodan za korisnike koji ne zahtevaju unos i kompleksne operacije na podacima, ali ipak pregledavanje i pretraivanje podataka tog tipa prestavlja integralni deo njihove dnevne rutine. Sve ovo ga ini idealnim za korienje u okviru dravne uprave i lokalne samouprave.

 • Kompletno GIS reenje?Omoguava pristup i desktop i WEB korisnicimaOmoguava pristup velikom broju korisnika istovremeno.Pribliava informacije gradskim slubama i graanstvu.Smanjuje trokove software-a (broj korisnika desktop licenci je optimalan)Smanjuje trokove hardware-a (mala zahtevnost kod krajnjih korisnika)Olakava komunikaciju i razmenu podatakaLako i brzo auriranje podataka, real-time prikaziInterplatformski pristup hardware-a i operativnih sistemaPotpuna personalizacijaDvosmerna komunikacija sa krajnjim korisnicimaJendostavna integracija sa postojeim podacima24/7 dostupnost informacija

 • ta je potrebno?

 • Kakvo sve to funkcionie?Desktop aplikacijeWEB slojBroj moguih varijacija koji se baziraju na istoj ovoj topologiji je praktino neogranien. Bilo koje programsko okruenje, programski jezik ili korisniki interfejs moe biti implementiran za web mapiranje. U svakom sluaju, jedno ostaje isto, a to je injenica da se uvek koriste serversko/klijentska tehnologija.

 • A kako to izgleda u praksi?Prvi korak u procesu kreiranja kvalitetnog GIS reenja se sastoji u prikupljanu prostornih i ne-prostornih podataka, i njihovoj obradi. U ovom trenutku je jako bitno obratiti panju na standardizaciju procedura koje se koriste prilikom obrade podataka, kako bi kasnije podaci imali uniformnu formu, i omoguili laku manipulaciju. U ovom koraku, kvalitetan desktop GIS alat je od presudne vanosti. MapInfo Professional daje veliku slobodu u radu. Njegov kvalitet se ogleda u tome to koristei isti modul, pod uslovom da su karte na istom projekcionom i koordinatnom standardu, omoguava rad sa podacima koji se nalaze na lokalu, onima koji se nalaze na serveru, odnosno u bazi podataka, kao i onima koji se nalaze na WMS serveru. Prikupljeni i obraeni podaci se smetaju u centralizovanu bazu podataka, a baza uva podatke o autorima podataka i poslednjim izmenama.

  Interface baze podataka

 • Nakon toga, podaci su dostupni svim korisnicima, svih optinskih institucija, a prema njihovim privilegijama pristupa. Da bi podaci bili dostubni i korisnicima web aplikacije, potrebno je filtrirati sadraj tabela koje idu na web, a zatim ih prebaciti u odvojenu bazu za web, koja je odvojena od glavne baze zbog bezbednosti. Podatke je mogue videti i obraivati u realnom vremenu, na vie lokacija i sa vie korisnika u isto vreme, i na njima su mogue sve operacije kao da su podaci na lokalnoj maini.

  Sav pristup podacima u ovom trenutku se odvija preko interfejsa koji je prilagoen potrebama klijenta, i na Srpskom jeziku. Taj se interfejs sastoji od menija i formi za pristup, pretragu i obradu podataka. Sve ove alate, kako je ranije navedeno, Lamma d.o.o. razvija prema eljama i potrebama klijenta.

  Prikaz grafikih i alfanumerikih podatakaAlati za pristup, pretragu i obradu podataka.

 • Iz ovog menija se nakon toga pokreu svi alati u potrebni za rad sa podacima. Na slikama ispod su prikazani primeri takvih prozora. Slika 1. predstavlja prozor u kome je ponueno otvaranje tabela koje su mogue odreenom korisniku (prema privilegijama pristupa).

  Druga slika predstavlja jedan od prozora za pretragu. U prvom delu ovog forumlara potrebno je izabrati iz koje tabele i koje kolone elite da pretraujete, a u drugom delu da unesete kriterijum za pretragu.

  Slika 1.Slika 2.

 • WEB PortalAdministracijaIzuzetno bitan aspekt funkcionisanja WEB GIS portala, presudan za njegovo opstanak u budunosti je stepen jednostavnosti administracije. Dodavanje i iskljuivanje karata sa spiska moguih slojeva na portalu mora da bude krajnje jednostavno i da omogui administraciju osobama bez posebnih tehnikih predznanja uz odreanu obuku. Jo jedan bitan aspekt administracije WEB portala je u mogunostima koje isti nudi pri podeavanju kvaliteta i opcija prikaza. U situaciji kada je korisniku na raspolaganju veliki broj slojeva, mogunost njihovog vizuelnog diferenciranja postaju od presudne vanosti.

 • Korisniki interfejsIzgled jednog funkcionalnog WEB portala ka krajnjem korisniku Slojevi naraspolaganjuUcrtani objektiInformacije oobjektimaOpcije zumaStandardan prozor karteU ovakvom izgledu portala, omoguen je minimalan input krajnjeg korisnika prema karti, kao i podeavanja vizuelnih elemenat i podeavanja vidljivosti sloja. Ovakav primer bi bio u upotrebi prema graanstvu, gde je korisnicima dozvoljeno samo privremeno ucrtavanje linija, taaka i poligona, koji se nigde ne memoriu. Ovaj primer je takoe koristan za Info pultove u institucijama, kako bi se graani bolje prikupili informacije pre kontakta sa referentom.Alati naraspolaganjuInformacije okoordinatama

 • Ovakvo postavljanje WEB GIS portala omoguuje pristup podacima i sa mobilnih ureaja koji ukljuuju fabrike, Symbian, Android, iOS, Windows i sve ostale operativne sisteme i internet browser-e koje podravaju JAVA platformu.

  Izgled jednog funkcionalnog WEB portala na mobilnoj platformi

 • Kada se server postavi i napuni podacima, desktop GIS i WEB GIS portal postaju izuzetno mono oruje u rukama lokalne samoupraveOno to je u ovom sluaju bitno ponoviti je da ovako postavljen sistem na dui rok znatno smanjuje trokove rada i odravanja GISa, i u mnogome olakava rad i ivot kako graana, tako i zaposlenih u administraciji. Ovakav sistem moe imati nebrojeno mnogo korisnika, tako da su prilikom osnivanja novih radnih mesta, na kojima je potreban rad sa kartama, procedure nabavke i trokovi su svedeni na minimum.

 • Primena kod izdavanja urbanistikih uslova Unosom ulice i broja lokacije parcele iz zahteva investitora, ili pak samo broja parcela identifikuje se parcela na geodetskoj podlozi

 • i na orto foto situaciji.

 • Na podlozi Javne namene iz Generalnog plana sagleda se status parcele:

 • Na podlozi Podruje primene iz Generalnog plana sagleda se status parcele:

 • Na podlozi Saobraaj i infrastruktura iz Generalnog plana sagleda se status parcele:

 • Na podlozi Karta sprovodjenja iz Generalnog plana oceni se lokacija parcele u odnosu na postojee planove detaljne regulacije odnosno urbanistike projekte:

 • Na listovima iz pripadajueg Plana detaljne regulacije utvrdi se status parcele i mogunosti gradnje:

 • Iz tekstualnog dela pripadajueg Plana detaljne regulacije sagledaju se svi relevantni parametri: Na kraju se izda traeni dokument a predmet uvrsti u pripadajuu bazu podataka .

 • HVALA NA PANJI !!!