12
LANCIA o.

LANCIA o. - Auto Catalog Archive

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

LANCIA o.

Page 2: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

LA.\'CJA O. SY.VIBOOL YA.\' KHACIIT.

1111111/111,

i\a een ongekend .'illl'(,f':-'IOIJc. car-

riêre is de l.ancin Dehn totaal ver-nieuwd. Hl'! resultaat: een moderngblilc('rdt> auto. (Iit' aëmdvnumi-

~('IH' f'ffirirIH'\ comhineert metruimte. techniek en ('\('IU:'III iteit.

De high-treil motoren zijn lol hOg"t'

pre:-.lalir:. in -taatmaarontzien

tegelijk het milieu. DI" rijkt"' stan-

daanluitru~tin~. onberi-p-lijkeaf\\crking (-'11 !!()('II ~(-'I)I"\lfilf'('lïl('

stoelen zorgen \ oor" ('/'11 smaa], \ ol

interieur. waarin romlort dl'hoventoon voert. En als f'rfgrnaam

Page 3: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

van een model dul z(·.~ Ilwall'~dly-wereldkampioen werd, zijn de

voortreffelijke rijkIHdi1l'ilt'll IW1

de nieuwe l.ancin 1)('11<1hepaalrl

geen loev al.

Page 4: LANCIA o. - Auto Catalog Archive
Page 5: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

Ik LHIII'ia Ul,lln i.. lt-vt-rhaar metI in In ...('hi Ikndl' nnnun-n 1'11 in

terwijl hel \ i"\'lUlril('-".\~I('('1ll dekoppel.erdeling over ht'i(lt' 1001'-

I1 ielen controleert.

\\ ie een maximum aan comfort ('11

technisch veruuf Ierlangt. vindteen ideaal antwoord in dt' l.ant-iu

111\'f' lIilnl.~ling"lli\('all'" h'rk-rr- 1('1'-

..it' ftJlnbill1'('rl n''''l't,(·talwll' prt' ..Ia-

tie, mei een subliem \lt'~w',lra~,\('('111 hijl ()orlw('ld dl' Ur-hu HFturlm. Olltl\'I" dt, [raai ~nl)llnd('

rnolurLljI kInlIl ('\'1) kl"dl'hlig hen:t-ru I()f).S ('1111 I ir-n-i li rdenn.normet 1 ier kleppen [l(,I" ciliukr.Icg-t'llg('"I('ld dr'ailit'II\lt' l)al<ltl:,a,,~t'11('111'('11 re-pon-ic.e Cnrrrnrurl»-t'Olllpn',,:,or 111('1 inton-ooler en el-k-IronÎ,,(,jll' 1\11\lrukn'w'linp: ("I)()o"l-

dril!'''l, Inl!rl'di(;IlIt'1l ,Ii., borg ..taan

I oor volop kracht en ~()lIplt''''~(': 1('1"-

1I1I'~'·11 191101\ pk/I:l; k \\ IIJij,)1.)0 t/min. muxinuuu koppel :W.2

kgm (290 'IlIll hij :tiOO I/min. tnp-snelheid 220 km/h, uct-elerafie vanO-liJO km/b in 7,::' M'(·()I)(I('I). DI'

lI'i('I(lI)hatl~iIl~ IIwll,ll,klnIIlÎ"tl!

g''l"rg{,ldp Illl'lllhrililllklep-"chok-

demprr:-i zljrgt \'001' ('(-'11 ideaal {-'I('!I-

II ielu tu-sr-u ("0111[01'1 ('I] \\{'I,di)!~irr~,

Delta 2.U 16\. De 1121l1~ pl (1112K\'\") sterke lû-klepnenmotor mer

halunsas-en Ilodigt uil lol ""pr<lllke-

lende prestalies. IIl~WI' laai ziel I 11)('1

hetzelfde gelliak lcmmen. 1)(' 101'-

-nelheid 1an 206 km/I! i" uilzon-derlijk. 1lt'1 at .. de ru~1 die in )11"1

interieur heen.t. Prt':-tali~>:-igann bij

Lancia altijd samen met \('ilighl'id.Zu i- de rohuu ..te. I(T/,illkll' ranus-

Page 6: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

serie voorzien \<11\ ntm .er-terkin-

gril in de porticreu. Hovendien i:-

dl' auto :-talldaanluilgrru:-l 1IIf'1

gordel-pauner-, Pil ('('11 i1irb<l~, plu ...,

een vierkanaal- \lb-J'(>!11:..~).If'('m.

Of' ;lfllf'rki ng van dl' Della 2.016,i....geh('el uI(-'rrellkom:-tig d(' ht':-k

l.ancia lraditil'1i. Uea-lfdc pelft'C'li('

limit 1I in dl' Lunciu IJclla 1.8. Z'n

1800 uumntor I\wl dllhl)f+

h(ln'l1lif!:~('ndr nokkenas hlinkt uitin trekkrucht. ",011])1(>:-:·:(-' en rf'.-;pf'('t

voor Iwt milieu. Om de pre:..lalit''';'

in het oogte houden. he-r-hikt u«ver PPII uitgebreid ('11 duidelijk

uflce-huar iuslrumenlenpancelmetanaloge 111('11'1":--. \laar om her gf'luid

van de 10; 011\ p], (~6l 1\) -rerke

motor te horen. zult Ll Uil rm-n moe-ten spitsen. :-;pt'l'ia1e pUllrll'1l i-uh-ren de mntor 1<.111 het inziuendcn-cernpart.ment. I)r illgl'nil'IlI'~ I<lil

Laur-ia zijn ('I' namelijk van nver-

tuigrl ,lal de \(:,iligheid hij lIPt t'otu-

fort begint.

Een mode! dat net al~ de O\t'l'iW'

versies IUII het gamma opvult door

zin moderne. elegante ...t~liug. Dl'

doeiende lijnen zijn gohoren om delucht te doorklieven. ·\h:-;tra['j('

geesten spreken over Cw-wannk-,

arderen noemen het fundÎolwlf'schoonheid. Ilt,tz€-lfdp pri neip!"'

vindt uterug in IIt'I interieur. dat ('1'

tot in de fïnp~~I'~ op it- g('ridlt cru

de inzitlenden {'I'1l zo w'ridt'lijk rilergonomisch mogt'lijkt, umhiunce h'

hieden. \1('1 zijn H>IllHJ~{'l1 van 76

1l1\ pk (SS kIl I bij bOOO I/min i,

rif' motor van de Dehu I.Cl goed

'oor een ropsnelheid van 1ï2 km/ho

En. zoal- bij alle Lancia's. vonh-nde d~ narni-che pw:-.tatic:-. ge('omIJi-neerd met een uiter-t hf':-rllt'id('n

hraud-tolverbru ik.Ontdek het plezier 0111 in ('(')"1 uulu

1311 hijzondi'rf' kla::;:-;('h- rijk-u.Een 311tO die de modE' nier u])\ulgL

maar zelf bepaalt.

Page 7: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

T'I~CII\ISC:I"~ L\fOH~IATm.

1)4' l.ant-ia llclta bic.h keuze uil\ it-r motort-u. 1)(' 1.6 mulnr lwefl

('en ('11k!'!.>bOlt'!llj~~t'lHl(' nokken-

(1-. Pil i~IOOJ"lit'll I <lil I't'lltralc

~pa \ am'l'ert! l1lalla~PIlH'tll ~~....Il't' 111

i~dt'7t' Lnu-hthron in -taut tot

opmerkelijke pr(':.tatit· ..., dip in

alle ru,,( werden p:rlt'\I'nL

Tt'gengt· ...teld draail'nd!' halun ...a ...-...PIl zorgen namelijk I(fOI' rr-n tril-

ling:::-Hij" '1t\lling:. 111'I/1,lfdl'

«mstruc.ieve »hema \ indt u hijde 2.0 !(l\. D{· grolt'l"t' «ilindt-ri-r-

luxnl {-'IIhl'llllllltilll'jll)(,lll'I)lIt'('pt

gr\'ell dl' mntor ('('11 fu-euu-n-ud

karakter, auurin tl'lTlpCnIllH'!l1 ('11

cornfort zijn \ PH'nig'l. Voor II iede Delta in Z'Jl "'porticf"lt-' 101'111

Ilil beleven. i...erdt- lll' turbo.

voorzien van ('('11 16-klr'PIH'111l10-

tor met «nel reagerende turbo.

nalriunrgt'kof'ldf' ti ithuu k kplH'1l

1-'11 een elekuuuischr vuhlrukn-.g!'lillg ("llOo~l-dri\1'''). HO\('IUli('1I

heef rle HF turbo t'f'1l \i~('()dri\(,-

~~'.~tt'enromhet l'o!<lallw:-;r!likha-

1-1'\'i·nrh)~(,11 - 10!) DII\ p], (1:)7

k \Y) - ~/il"pt'1 op dl' \\ iell'lI 0\('1'

Ie brengen.

benzine-in-puiring. 11('1tempera-!llt'1l1\'olle 1'11 1(,!!l'lijk doeick-

kuraktt-r stunt ~aralll \001' \ 111[1('

pl'i'~lati(':, el! 1'/'11 ~roll' ~ollpll'''~('.

Ih'zl' k\lalilt'ilt'!I wnnlr-n ilO/!

een:"> exlru heuu.huk! dOlJr rit' 1.8

!IIolo!". Dankzij ('1'11 dulJlwll'

bll\l'lIliggi'l1lk IliIkkl'lla-; rurru

11-,"l"IIdl1n·-,~l.\'I'·"1II /'1111

IMIIlIIlIIlr!JII.

Page 8: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

1ir/lU!! ('11 !!tlHfrl.\jll/llllt'f.

VEILIGllEID.

Bij II('illig nuto's i" dl goed overde \{'iliglwid nagt'da('ht. al ... bij

de Lancia Delta, Dl' auto hrefl

beperken, Bovendien i" dl' Df'lIaleverbaar met een airbag: ('1'11

ophlaa-baar luchtkussen in de-tuurw iel naaf met loldOl'lldt,capaciteit OITIteil grnle- hl)('1 (,(,1-

heid kineli:,chr energie Ir ah ..ur-

lieren. De airbag. dir lol lil' stan-

d<lanluitru.qing behoort van dt'Delta 2.0 Iöv en lll' turbo. wordt

dan ool, de zwaar ...te hot-proeven

met glan- dncr-taan. Z('lf~ dl' t('!'It

waarbij de auto mrt een -nelheidvan SS kill/h link-voor tq!;f'1l oen

eh-takel hotct. Bij de!.(' "orr:-f'l

cn-h-tcst" cunceulreer! de hol:-:-

kracht zich op N'11 tijde van h('1

front. zodat l'en grtJte sltuclurelr'

:'itf'rklt, 1't:'ITi:-1 i:i um dl' "!lngi('dnpltrrffrnrl lp ulu.urheron.

Het interieur l\tmlt OlHgf'ITJl door

een uiler»t ...oli{lt' 't'iliglwid!'lkooien de portieren vijn IIJrt ...talen

profielen beveiligdtegen Iluuk-bot-ingcu. \oorûenillgt'n dit' {I('

inzittenden (>('11 geru:-I:-Iellelld

gevoel IUIl 'riligh{'id grlrll,De samendrukhare -ruurkolon euhe: (,'nrrgi('-ab~orllt'rf'll(lp shtur-

\\ iclbcschennru dr' hrs.uurd-r,dOOI' hij l'('11 Irunfule ItnJ:.,in~ dekan- op letseltut (-'('11 minimum te

toegepast in cumhinatie 111('1 ~(ll'-

delspannen ... \0111' rh- Ileid(' 11101'-

Page 9: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

RESPECT '-OOH HET \11LlI~L

blijll \('1(' ll1<!niC]"I'11 «mla-tmilieu te entzien. l.am-ia ~('(.fl er

de \ ocrkeur aan op dl' onl\\iUI'-lingeu vooruit u-lom-n. door hetzoeken naar ni"u\\(' n-chui-t-heoplo-cingen dit, een po-itief

eflect hebben op ()I\~ lr-cfmilieu.Zo is iJ'llert, 1110101' Inol'zil'lI van

('1'11 {,Iektr'olli,,('l! Illilllag('IlH'nl:-;~,,-

le('1I1, d;1I ~<lIlH'1I tw'l dl' lambda-sonde I <lil rif' rll'it"\\{'~kalaly:':lt()r

('(-'11~hjl)tt'11 n,~(,lkrillf!; vcrrut.

Fen per!'!'('If' ()plo.,..~illg om Iwl

brand ..lof\erhrlJil ('11 dl' t'mi,..,..jr

van :'>ehadplijkt' stoffen It' IW]lN-

ken.

grIl icht \ nn meer dan st) grum

zijn naar matcriual-ocrt gC'lIlerk!.um aan 11('1 f'indt' van dr If'\Plh-

duur het rervrh-n It, ,erp;t>maklf'-

lijken. De grole illzt'! \ Uil l.anciu

op milieugebied wordt no~ l'ell::.

benadrukt door dl' deelname aanhet "I'>\.HE." ~~.«leem: een ope-

rationeel proj-et. gericht tIP dl'complete rf(·!,C"linp; \',111 ;rlle uu!n-

onderdelen.

In dl' n-m- r-n kOppf'lill~.,\O('rin-~I'n \\onll gl'('1! u.,lw.,1 1(JI'~t'pa~t

t-n df' sehu i111\ ui 1illt::t'1l van de-toelen zijn zonder het gebruikvun ozollllflH('kclldc CFK'" ver-

vHClnligd. Eli uil II('t uirconcitio-ning.~y:.;t('('(1l i.., )11'1.,rh~ld,'lijk,'

freon \nll{'di~ Ilitgpball!ll'll. ·\llekUI!~I~III(OlllIr'rdl' len me! ('t'tl

lilt" I/f"!rllli!riik('kIIIlSI.\·I(~((/ioII"1 =ij"ll'fIl!/" /!JIJ",! /1' 1'1'1:1"1'11'11.

Page 10: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

TECIL\JSCHE CEGEVI:<:NS.

U\CI\81IFtlirho I. \\(;1 \8 :1.0 111\

\IIITOI\ I i"I'\'ililld"I"-lijnlll"r<,1' 111<'1 1';1Iall'~"('11

,1\\:11" \,,,,rill_~TI:l;ll,1

11111.-)

I: IIr 1')lllrl~,')11

2')(1 ,:Hl21 / :f,llil

liN,'ilill.lI'l'-liJIIIIIIII"r 111,'11"Ii:lII-a-"'11,1\\,'I",~I:I:II'1

111').)

111.:; 11112 li~i /11(1(111Wil W," 14,·,1111

1;lillll,'r;IIII"1I11

{ '>lIIf'I',."il,\,'dl"IHlill~

\leI \ \ l'I'II1"~I'11

\1:1\ lnl'l",1111,lril'III;,'

<"111

kI\ rlJl\ 1,kII,ij 11111;11

\111 Il~'lill"j 11111;11:! h"\I'lili~~I·II,j.. III,Lk"lIa""11

h,',Ii"lId d"nr ~.. lalldr· ri-m1\1\ 1111I11il"lil\l illj"I'li,' 111('[

Iurl .... inlt'I'I'""lrr 0'111"110,1-111';\"Ild.·I,'kll'nlli,dll' l'lll-Il'kill~ 111,"1

l,ill~I·I-"II-lIl", ~t'ïllll'~I"I','r,IIIII'1

IIIJ""III'::)'I""111rln.'\\ ,,~kHlill\ ,UI'tl' + lalld"I'I",",I.'

11I1,dnijl' 1)"IIZilll':<"' lJ.i 1\11\1

:! 1"'I.'lIli~~"llrl.' IIPkk"II,I""1Ii ...dil'llIi .1''''1' ~,'I,llIrI.' 1'1"111

11\\ muhip.rim ill)l"li,'Bl"all.i,r,"lr""\''''1

"1'\''''1"1111'11'11

\Id, 141Inlli,rI'l' 11I11'll'kill~ ~"IIIII'~P'l'rd111"1111]"1'1]<"\'1""111

,11'10'1\ ,';:killlll\ ,UI"r + iUIIII,.lu""I.I"11",iI\I"ij,·III'"lilli·:~ I!~BIJ\,

11111"i,.ro,~,·lill~

Bmlld",11

\:lllIlrijllllg

I1'I"'I,'lIill~,h'lk ,I'lIll,,1 II'r'lI I<,,,'"llil"I""'"I"\\i"I"11

11'11-:1.1-:\Ililll.11'11 21),;1,)(1 1.11 i.i

sn llll\llIClITI\(;111111111"1.'".11':1;lirirk,,1 II,U

'"\\ ILUWII \\I:I\C

1111.1fllilllhliJk,' 0IJII:III~ill~ ':111 1"'''h''H''I-I: I'" 111"1d" 'Ir'!!('1,I~I,'1 -H' ,,",1,,1"'1" dr;ra~arlll"111"'1 "-I i~,1 aall "rI,fl'llIlIl' . -lid,ili'ill""I;rII~. , ..lrl'""f, 1'1'1"11.,. mcmhruan] 1"I',dlljkrl"IIII"'I"

1,1,'kll"'III-ril ~"I't'~,·I,1"I' 111,Illd""'"lilfllllllk,'lijkl' "Idlllll~ill~ 111"1nunr ill'I'H'r"11 2"l"i,·III" \\i,·I,lfilil~illïll"1I : I,,·, "'I i!!rlllilil

-nhlruun ,11II,ili'illl'I"IUII~, ~",II"iI \"'r,j,, , ..[mn-lven-n ~ IIII'llIi."alill k Iql,,'II'lkrl"llIliI'l'l'I"klr'"li-dl ~"I','~,·lrI"I' llf urr].«

IIF\I\Il\

\1\TlI II Cl\\ ICIiTlI

11111111 ~:)~ ,ilill ~" 1'lllil",·,.<I(' ,dli]"'11 1::~l,ill\1 ~,."IIlil"n,f, ,,.jlijl!"11

IJ 111111 :!~II "bijl"11 :.',11 ,,'hiil"11

111111 ~1I11 I 1-,-1'1 \ I~III ~I)II \ 1-11:; , I,n 1

111111 Stil 2~~O111111 In:/I+II:! 1~:1:1I1tl.i

,1", 1:!1I 1~1I

1111'1 -IJ .-11

\" IT.ï 121.ï

l" Itlill i:lIIll

~m/h :!:!II ~n(1, '10

:!::O :111.-

,IJ ,IJ

lil, ,./ll1l1kllllil, r! 11111 k 111 'i,~ """,nlil, rI I 1111k 111 11..': 11 ..j

I.""~I" \ )"'1,,,,111'\ h,,,,~I,1\ i, 1I,,,,i-

"I',,,.rhn,,·,Ir,, ,i,,',rI;1< 1,1"1"l,rll'"I1II',I~,,~,'rllllllll'

1,lh"'I,II'L'II,I'I,.flillik

~"III, k"II~"llidll

li.1 \ aalll,,,II~\' .l~"II~"I' i..hl

PIlFST\TIF~I "1"II"llll"i,1\,·",·I"l"all" 1I-lIllIklll/1r

11-111(111111

\1,,\ 1" Ihll~'],,'ri""lIa~," \011.,·1",1

Ilr"II,I,II,f, ,'rlmlik I"I~"II- 1.1I -11"1'111I,ij lil) klll/hI,il 1:.'11km/h'111,]"'\ ,·111-

STAN DAAH 0 CITHUSTL\fG.1'~k~lri~l"h lll'dieude portienuiten. vóór. met mogrli,jkllPid lol het automatisch nprlH'1l en sluiten van de ruit aan bestuurderszijde 0' ollpdig ver-

stelbare hoofd~trllllril op de vnorstnelen 0 Ver-terkingsprcfielen in dt' pertieren 0 Luchuuostere met ingehulI\\de I"(·rliehling '] Vijfver-

~rlPllillg~bak 0 \f~lllithaar en verlicht dashboardkastje J Centrale I'ergrendeling 1',111 portieren en achterklep 0 In hoogte verslelhare veilig-

lwidsgordel::., 1661' IJ Hcdieniugscreancn voorzien van \edichling 0 lnsrhuifhare -tuurkolem 111('1 \f'iligllPid~~lellrlt'n Pil pnt'rgif'-ab~o,.bt'rf'nd

.-:lulIl'\\iel'J Van hinneuuit lp openen achterklep J Toereuteller 0 Huiten van warmtewerend glas en ami-rcflectiehand in IllolTuil J lluhhele

Page 11: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

I.I\CIIBI.H 1.\\<:1\5 Lh

\10'1'011 \ j"fiilillrin-IIJllllln,,,r 111,", 1';111111'01""11

,1\\;1[, \ nnriu ~t'l'laal"I~.·)II

11,:, t

111'·'1/1101111Ir It:lll :1Il11l1

li"f,-illll,I"r-1il'lllllllllld\\dr· \""rill ~'Ï,I;,,IH

I.jg I1:,1111,10-1'11111"1111 nu

I :IHI'ltl'l'''I<'\''l'h''II,IIII~

11111. \1'rlll"~I'11

IL,\ lll!'I""Dj,lrillllli,' 11"'\"llli~~t'IIII,·1II,kl"IIII'

1"'lli"II,I,I,,,,1' ~t'I,IIIII" m-r»

1\,,,, ~ \1"~III"lnllli .. '-"lIln,I" illi""lll'\ "1..1,,kif' 111i·rll<' I '111-111ill~_ ~1"11I!,.~rl ',' rl I

1I100Iillj'"<'Ii,·".I'·"1I1

11.2 1I.) ~ltl/lll)lIll

)2-1 1,'\11 :\I11J1I

1.\\ 1)1\ pk

\'11 k~111

:..'1",\ 1'lIli~~I'IIII,'IllIk l"lld--"11

1,,·.jj"II,1 d'".r ~..ralld, 11"111

1 \ \\ IIllIhil",ilil iIIJI'I"il'

",Id,·l uuui-cln "1It'11,kill~, ~"IIII"zr"IT,11111'1111)'-"1"'1-1""111

Brall,I_lllfIIH'II"'1(hll_I,-kill~

oIrlt'\I.,,~kJlah_'lInr ·laml"l.l" 1111,'-(lllliI.;I~a-·r"'lro"l11.111t'

\,Llldrilllll~

\ 'T'"I,llul~,hak ,1"IIIUI IO'NI \ ''''rIlil

1111:1.1.\11:111,1"11 '1lIol,I;IHrol

su I 1l1\IlIUITI\C lall,IIII'II~"I'\'I",'IIIIII"1 l)t'klll,lJli~illr

l}ialll"I"roll':llOil'irh,1 IIU 111:;'"

WII.l.OPII \\(;1\(:

"11;,t1wl,k,-lijk. "1,11;III~ill~ lall Ilo I'llI"r_"lo-Ill'" 1111'1d\\al'~"l'laal_ll ""dil_I<' ,lfil;I~;lrlll"111"'\"_li~,1 H,III _lIllrr;1111I' -lilhdi-;II"I'-I:lII~ ,,'111""'[1"1"'11+ 1"I'·'I'i'''I" ..Ii"kd''IlIj,,·r,

1111'11II1'IIII,ra;lllkll'I'I"'11 1'1' 1,,':',"afllallk"lill, "I,I,.oll~ill~ 1111'11110111a,IIII'P'1I ~o'ril'hl, ~ io,lllra~~artl""1 1,<'1"'li~,1 ,1,111

,11,fr""I' _1.II.ill_al,.r'I.III~_ ~1"I,·,.I\I','rll., ,,·llr",.[II'r"1I - 1,·I'·'''''''I",·II"kd'·IIII,,·r'111"1 111"1111,r,!'!11k 1,'1 'I" 1 "I' I.~:

11111111

11111111

:!_î~ -.111111'11 :!ill '1'111)1"11:!ill ,.h')I'·1I 1::11 1[0'"11111'1_

,1111 \ I~II.: I Itlll illli \ 1-:-11:1I HIli~-otll ~-otll

It.\.'iIHr, Hi::/I-!l.i:1:!11 j~i1·,1 "I:..!II:..! 111I.i

1:\1111 12011

1::'-, I~:..!11.:: Il:1Uil .:~,_II.l,' 11>

- , (0:\,," I::!11,-) 111._1

I1ITF\ F\ 1.1 IIIUIT!.\ITlIIi

\\ II"II,,,-i-"1,,,,,1'111',·,,,111' 1I,,,r/:,,·hl'TIllh"II,II'a~;I~I'IIIIIIII,'

Illh"lId 1'l'alill-Io,jI.lllk

J,.,'"II,k"II~"\\ IIItI\111\ lIallll;III~\\iI~I'II~l'\\ i, 111

111111

111111

.1111[iu-r

PIII,S'I'\TII,S

1"1'-11,,1111111

\n'"I'·rolli .. 11-lllllkllllll{j- 101111111

\Lo\ h,·III!I~_I...n""",'~t. \"11,,,1.1_1

Ilralld-lI,h,'rfonllk ",b'lI' I ( I -mmuIlij (jO klll/1!1111 121) kmi!"1.ld-."III-

lun/1I10 km1!ll'r/1I111 Lm111t'rillili Lm

renulrukn-gelaar. ddlln .J '1'111'(' van binnenuit eerstelhare ]llIilt'll~piq~t'j~ .J \1'lIli]alil',,:~It'(,1ll met rl-ktrisch bediemh- 1'('I,iITlI]alil'~II'p .J

~tllllrlJl'~r;lt'htigill~ .J IllIgt'drl.lk-rllit\'~pr()f'if'r~ ::r Hecelbare in~II'lIIlH'lIkIlH'di('htillg 0 \ t'l"\\ armha 1'1:' achtenuit !lI1'I \li.~-h\iI~ill~IHllalil' Ij

'\Ilillo,)g k!nkjl' .J Hilllll'Il\{'rlil'hting met vertraagde lIib('hakelin~ IJ Extru hrt'dl' luuulen J Hadie-inhouw voorbereid 0 Inlmaln'gl,ling rnin-.

\Ii~.~t'r~ .J Compart 1'!'~t'r\('\\i('1 ("lhui,kOllll:'t·").J j'\t'erklapbart' achterhunk (md ,,11)11J ~<I,ll-IIr'T~lalllp" HJÖr J Oplwrpakkt'1I op vc.npcrticn-n

J \ I)jll'dilllll'kll'llt' 1'11 \('I"li('1I1\>bitgagnuimle J \f'leg\<lk!lp dil~hhoi!rd.lh,kll'l,d 1111'1 auti-lipmateriual J In hooglt' I I:'Hl'11);1{1r ~llIlIl"\\i('1

Page 12: LANCIA o. - Auto Catalog Archive

De gegevens. beschrijvingen en illustraties zijn vrijblijvend en de produkten kunnen tevens afwijkende eigenschappen vertonen om constructieve redener.Lancia behoudt zich hel recht voor om zonder vooralgaande kennisgeving wijzigingen aan haar produkten aan te brengen.

Sommige in deze brochure beschreven cn/of afgebeelde reebehoren zijn extra.Voor een compleet cvenicht hiervan, alsmede van de extra's die alleen in combinatie leverhaar zijn. wordt verwezen naar de prijslijst.

Laneia Puuhlicitä e lmmagine . Druk n". 02.5.6~13.22 NL - C -IX/93 - Prillied in ltaly - S.A.l ......Torino.