LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS - dom.lndb.lvdom.lndb.lv/data/obj/file/  · 1 LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

LATVIJAS JAUNKS GRMATASLatvijas Nacionls bibliotkas Bibliogrfijas institta informatvs bietens

Iznk kop 1983.gada janvra

Redaktore G.Blgzne Sastdtjas A.Zbaka, G.Silirova

Redakcijas adrese: Angliku iel 5, Rg, LV-1816. Tlr. 7220588

0 VISPRG NODAA

001 Zintne kopum. Zintne par zintni(scientoloija). Garg darba organizcija

Fiebag, Johannes. Mbas mana : [sensaconliatkljumi] / Johanness un Pters Fbagi ; no vcuval. tulk. Juris Veiss ; pcv. Par mannas manasilgmbu un ts atraanu, 375.-[377.] lpp., aut.Dords Sasns ; mksl. Modris Adumns. Rga : Alberts XII, 2001. 406, [1] lpp. : il., m.,faks., sh., k. ; 21 cm. Bibliogr.: 387.-[397.] lpp. Ori. nos.: Die Ewigkeits-Maschine / Johannesund Peter Fiebag, 1998. ISBN 9984645681 (ies.).

Weber, Max. Politika k profesija ; Zintne kprofesija / Makss Vbers ; no vcu val. tulk. ArnisKluinis ; zin. red. Jnis Krmi ; lit. red. GuntaLejniece ; priekv. Latvija piepilda Maksa Vberapravietojumus, 7.-26.lpp., un paskaidrojumu aut.Arnis Kluinis ; mksl. Anita Ina. Rga : AGB,2002. 135 lpp. : m. ; 21 cm. Tulk. no izd.:Politik als Beruf ; Wissenschaft als Beruf / MaxWeber, (Mnchen und Leipzig, 1919, 1921). ISBN 9984663426 (ies.).

004 Datorzintne

Andaevs, Aleksejs. Windows iescjiem : mc.ldz. / Aleksejs Andaevs, Sergejs Solovjovs ; red.I. Kreicberga. Rga : Zvaigzne ABC, 2002. 154, [5] lpp. : il., m., tab. ; 29 cm. Palgrd.:147.-153.lpp. ISBN 9984223051

Paura, Lga. Neparametriskas metodes : SPSSdatorprogramma : mc. ldz. / Lga Paura, IrinaArhipova. Jelgava : LLKC, 2002. 148 lpp. :tab. ; 20 cm. Bibliogr.: 148.lpp. ISBN9984596389

Pirm iepazans ar Internet un WWW : 1.no-darbba: Kas tas tds Internet, un k pie tpieslgties ; 2.nodarbba: World Wide Web kar to visu rkoties ; 3.nodarbba: K meklt unatrast inform. Internet / ICC (International cor-respondence course) ; SIA Softiger. Rga :International correspondence course, 2001. 58, [6] lpp. : zm., tab. ; 30 cm + Piel. Uzdevumizinanu prbaudei (6 lpp.). ISBN 9984730018

Sazia Internet : 4.nodarbba: Elektroniskaispasts ; 5.nodarbba: Izstanas saraksti unUsenet ziu grupas ; 6.nodarbba: Uzvedbasnoteikumi Internet, Ppana IRC / ICC (In-ternational correspondence course) ; SIA Sof-tiger. Rga : International correspondencecourse, 2001. 55, [5] lpp. : zm. ; 30 cm + Piel.Uzdevumi zinanu prbaudei (6 lpp.). ISBN9984730026

01 Bibliogrfija. Katalogi. Literatras rdtji

Daugavpils Universittes bibliotka. Periodiskoizdevumu rdtjs, 2002 / Daugavpils Universi-ttes bibl. Bibliogr. uzziu nod. Daugavpils :DU izd. Saule, 2002. 7 lpp. ; 21 cm.

Latvijas Universitte. Bibliotka. Serilizdevu-mi Latvijas Universittes bibliotk 2000.gad :bibliogr. rdtjs / Latvijas Universittes Biblio-tka. Automatizcijas nodaa. Informcijas sek-tors ; sagat.: Rita Dzvinko, Astra Lcte, Ilga Ram-pne, Ingna Dzintare, Aiga Raciborska ; tulk.Inga Rze. Rga : Latvijas Universitte, 2001. 164 lpp. ; 20 cm. ISBN 9984661989 : 100 eks.

Walters, J.Donald. Dzves noslpumi : veiksme,laime, draudzba, sevis apzinana, mlestba,iekjais miers, emocionl dziedinana, staro-joa veselba, prticba, bt par lderi / D.Do-nalds Valters ; no angu val. tulk. Agnese ola ;red. Ligita Ratniece ; mksl. Mra Ozola. Rga : Sol Vita, 2001. 221, [1] lpp. ; 20 cm. Ori. nos.: Secrets of life / J.Donald Walters. ISBN 9984556808 (ies.).

02 Bibliotkas. Bibliotkzintne

Informcijas lietotja rokasgrmata / sast.: IvetaGudakovska, Iveta Ikauniece, Lita Cvetkova ;red.: Gunta Lejniece, Rente lte ; mksl. Nor-munds Pucis. Rga : Ptergailis, 2001. 95,[2] lpp. ; 23 cm. ISBN 9984673510

06 Organizcijas un citas apvienbas.Asociacijas. Kongresi. Izstdes. Muzeji

Pasaules brvo latvieu apvienbas darbbasapskats, 1956-2001 : [rakstu un materilu krj.] /sast. Artrs Cipulis, Mris Brancis ; red. Annamite ; iev. sarakst. Andrejs Ozoli, ArtrsCipulis ; pcv. aut. Mris Brancis ; mksl. Guntisvti ; Pasaules brvo latvieu apvienba, Lat-vijas Valsts arhvs. Rga : Latvijas Valsts arhvs,2001. 203 lpp. : il., m., faks., tab., not. ;29 cm. ISBN 9984954803

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOIJA. LOIKA

Horoskopi 2002 pdjam, treajam, prejaslaikmeta gadam / sast. Indra Andersone ; red.Daina Garokalna ; mksl. Andris Nikolajevs. Rga : Gulbis, 2002. 160 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9984732150 (ies.).

Kalna, Nora. Drgakmei veselbai un veiksmei /Nora Kalna ; Raimonda Ramuta vka apdare. [Rga] : Atvars-S, 2002. 128 lpp. ; 20 cm. Bibliogr.: 128.lpp. ISBN 9984614425

Radoa personba : zintnisko rakstu krj. / sast.un iev., 13.-14.lpp., aut Rita Bebre ; redkol.: Da-nuta Borecka-Biernat, Natlija Viakova, JeenaMihailova, Dina Rumpte, Anta Trumpa ; Krea-tivittes centrs.

1.d. Rga : Vrti, 1999-2000. 257 lpp. :il., m., diagr., sh., tab. ; 30 cm.

Senie latvieu sapu skaidrojumi / priekv. Sap-u un rels dzves kopsakarbas, 5.-8.lpp., sa-rakst. Rita Drzule ; mksl. Solvita Ozola. R-ga : Tapals, 2002. 157, [2] lpp. ; 21 cm. Bib-liogr.: 44.-[47.] lpp. ISBN 9984720128 (ies.)

, . Priekmetu iedzvin-anas tehnika / Dmitrijs Veriagins ; no krievuval. tulk. L.Lauce ; mksl. L.Kovalass-Kovaev-ska.

1.grm., TEIA iemau sistma. Virziens:Darbs ar btbm un btnm. Rga : Vieda,Latvijas Ekoloisks izgl. apg., [2002]. 145,[1] lpp. : zm. ; 20 cm. ISBN 9984701328

, . Par astroloiju / NikolajsUranovs ; tulk. latvieu val. L.Apinis ; mksl.L.Kovalass-Kovaevska. Rga : Vieda, LatvijasEkoloisks izgl. apg., [2002]. 331, [1] lpp. :zm. ; 21 cm. ISBN 998470131X (ies.).

2 RELIIJA. TEOLOIJA. ATEISMS

Bazncas lituriskais kalendrs, 2001-2002 / tulk.un sast. Jnis Bulis. Rzekne : RzeknesAg-lonas dieczes krija, 2001. 142 lpp. ; 20 cm. ISBN 9984192563

Delpers, riks. Zelta graudi : [Dieva vrdi] /riks Delpers ; red. Ligita Ratniece. Rga : SolVita, 2001. 262, [1] lpp. ; 18 cm. ISBN9984556859 (ies.).

Hidalgo, Nelly Astelli. Mana klpja auglis :mtes miess gto ievainojumu dziedinana :kristgs mc. ldz. jaunatnei / N.Astelli Idalgo ;tulk. Silvija Atpile ; red. Inga Grosbrde ; iev., 9.-11.lpp., aut. A.Smets ; mksl. Normunds Pu-cis. Rga : Effata, 2001. 186 lpp. ; 20 cm. Ori. nos.: Le fruit de tes entrailles. La gurisondes blessures recues dans le sein maternel / NellyAstelli Hidalgo. ISBN 9984952223

ss katehisms / sakop. A. Piebalgs. Rzekne :RzeknesAglonas dieczes krija, 2001. 94 lpp. ; 14 cm. ISBN 9984619141

Kop ar Jzu : lganu grm. brniem un jau-nieiem. [Rzekne] : RzeknesAglonas die-czes krija, 2001. 203 lpp. : krs. il. ; 15 cm. ISBN 9984192563 (ies.).

oti sekmga novenna Nemitgs PaldzbasDievmtes godam. Rzekne : Latgales Kul-tras centra izdevniecba, 1998. 77 lpp. ;20 cm. ISBN 9984539164 : 400 eks.

Nr. 2

Februris

2002

2Latvijas Jaunks Grmatas Nr. 2 2002. gada februris

Luia, Mrti Vincents. Mlt Jzu ar Marijassirdi : Mtes Terzes no Kalkutas Roukroameditcijas : Euharistiskas meditcijas par Ro-ukroa piecpadsmit noslpumiem / Tvs Mr-ti Vincents Luia ; no angu val. tulk. GuntaGedvillo ; priekv., 3.lpp., aut. Dons L.Markov-skis ; dizains: Ints Vikmanis. Rga : Rgas met-ropolijas Romas katou krija, 2000. 96 lpp. :il. ; 21 cm. ISBN 9984619281 : 2000 eks.

Luia, Mrti Vincents. Nciet pie manis vis-svtkaj Sakrament : lganu grm. ar 5 euha-ristiskajm svtajm stundm, kas ietver perso-ngas meditcijas un lganas Jzus priek vis-svtkaj Sakrament / Tvs Mrti VincentsLuia ; no angu val. tulk. Marta Jance ; ievad-vrdu, 3.lpp., aut. Jnis Pujats ; dizains: Ints Vik-manis ; vka foto: Andris Zgners. Rga : R-gas metropolijas Romas katou krija, 2000. 136 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9984619765 : 1600eks.

Luther, Martin. Bazncas postilla : spredii parapustuu vstulm / Mrti Luters ; no vcu val.tulk. Gundega Dumpe ; red. Ilrs Plme ; priekv.sarakst. Reinhards Slenska ; mksl. Agata Muze.

1.sj. Rga : Luterisma mantojuma fonds,2001. 398 lpp. ; 22 cm. ISBN 9984954617(ies.).

Mrtia Lutera lielais katehisms / no vcu val.tulk. Gundega Dumpe ; red. Ilrs Plme, UisSildegs ; mksl. Zane Sutra. Rga : AusburgasInstitts, 2001. 141 lpp. : il. ; 22 cm. Ori.nos.: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 1930 ; Concordia Triglotta.Die symbolischen Bcher der evangelisch-luthe-rischen Kirche, 1921. ISBN 998462224X (ies.).

Proiss, D.A.O. Otrais Mrti : Mrtia Hem-nica dzve un teoloija / D.A.O. Proiss ; no anguval. tulk. Inga Saivare ; teoloiskais red. Alek-sandrs Bite ; lit. red. Inta Burjote ; mksl. GuntaTerzija. Rga : Luterisma mantojuma fonds,2001. 390 lpp. : karte ; 21 cm. Bibliogr. unpiez.: 358.-390.lpp. ISBN 9984927393 (ies.) :2000 eks.

Rioma, Agnese. Svt Katrna Labur / AgneseRioma ; tulkots no franu val. ; Roberta Rigoil. Rzekne : RzeknesAglonas dieczes k-rija, 2001. 49 lpp. ; 20 cm. 5000 eks.

3 SABIEDRISKS ZINTNES

31 Statistika. Demogrfija.Sabiedrbas ptana

Cilvku ar invaliditti cilvktiesbu monito-rings : vadlnijas / iev., 1.lpp., aut. Ivars Balodis ;Invaldu un viu draugu apvienba Apei-rons. Rga, 2001. 12 lpp. : il. ; 22 cm.

Eira, Digna. K iekarot, mlt, paturt vrieti? /sast. Digna Eira ; red. Daina Garokalna ; mksl.Andris Nikolajevs. Rga : Gulbis, 2001. 320 lpp. ; 15 cm. ISBN 9984732118 (ies.).

Finansu socioloija: problmas un to risinana :rakstu krjums = : = Sociology of finances:problems and solutions : list of articles / Daugav-pils Universitte. Socilo zintu fakultte. So-cioloijas katedra ; [redkol.: W.Kosiedowsi,A.Nurijevs, V.Meikovs ; sast. V.Meikovs]. Daugavpils : DU izdevniecba Saule, 2002. 169 lpp. : il., tab. ; 21 cm. ISBN 9984141608 :110 eks.

Veidosim vidi pieejamu / iev., 4.-5.lpp., aut.:Emma Vernere, Ivars Balodis ; Invaldu un viudraugu apvienba Apeirons. Rga, 2001. 32 lpp. : krs. il., zm. ; 21 cm.

32 Politika

Effects of Baltic EU membership on NorthernEurope : conference report, Riga, June 20-21,2001 at Stockholm School of Economics in Riga /The EU Presidency and the European Commis-sion ; support. by the Ministry of Foreign Affairsof Latvia and the City of Riga ; ed.: Atis Leji. Riga : Latvian Institute of International Affairs,2001. 47 p. ; 21 cm. ISBN 9984583311

Iekpolitisk situcija Krievij : darba grupasziojums, Rga, 2001.g. 28.aug. = The domesticpolitical situation in Russia : workshop report,Riga, August 28, 2001 / Latvijas rpolitikas inst. ;Konrda Adenauera fonds ; red. Atis Leji ;tulks Krlis Streips. Rga : Latvijas rpolitikasinstitts, 2001. 39 lpp. ; 21 cm. ISBN9984583309

Koknesis. Tautu tiesbas ; Krpanas formulubece / Koknesis ; [Aivara Gardas iev., 3.-5.lpp.;mksl. L.Kovalass-Kovaevska]. Rga : Vieda,[2002]. 380, [1] lpp. ; 20 cm. ISBN 9984701336

Par Latvijas dekolonizciju / priekv., 3.-8.lpp.,un Konkursa nolikuma, 9.-15.lpp., aut. AivarsGarda ; mksl. L.Kovalass-Kovaevska. Rga :Vieda, [2002]. 253, [1] lpp. : tab. ISBN9984701360

Smith, Anthony D. Nacionl identitte / En-tonijs D.Smits ; tulk. Mrti Pois ; zin. red. unpcv., 216.-223.lpp., aut. Elmrs Vbers ; red. InnaVaitmane ; fotogr. Andrejs Grants ; mksl. IlmrsBlumbergs. Rga : AGB, 2002. 223, [1] lpp. ;21 cm. Bibliogr.: 194.-209.lpp. ss alf. rd.:210.-215.lpp. Piez.: 180.-193.lpp. Ori. nos.:National identity / Smith, Anthony D. (1991). ISBN 9984916960 : Ls 2,20.

-, . / - ; . . [-] : Elpa, 2001. 234 . ; 21 . .:.[215]-234. ISBN 9984543870

33 Ekonomika. Tautas saimniecba.Ekonomikas zintnes

Brvers, Ivars. Mikroekonomikas pamatjaut-jumu ss apkopojums : izdales materils / IvarsBrvers ; Banku augstskola. Rga : Bankuaugstskola, 2001. 20 lpp. : diagr. ; 21 cm.

336 Finanses. Banku darbs.Nauda un naudas apgrozba

Bankas 2002 : rokasgrm. banku klientiem / red.Ainrs Sedlenieks ; vka dizains: Gatis Burav-covs ; foto: R.Skuja, V.Stpnieks, J.Vaeniece. Rga : Diena-Bonnier SIA, 2002. 47, [5] lpp. :krs. il., m., diagr., sh., karte ; 28 cm.

Kokmaterili un PVN : specilistu konsult.,normatvie dokum. / konsult: ina Podvinska,Ludmila Troina ; galv. red. Jnis Mozulis. Rga : Mans paums, 2001. 64 lpp. : m. ;20 cm. ISBN 9984574431

Latvijas Banka. Oversight of the payment sys-tem in Latvia / Latvijas Banka. Riga : LatvijasBanka, 2002. 23 p. ; 30 cm. ISBN 9984676471

Nodoku cevedis : nodoku likumu komentri /Jnis upns, Dina Kukina, Igors Rodins,Jnis Zelmenis ; red. Lilija Rodionova.

1.sj., Likumu Par nodokiem un node-vm un Par uzmumu ienkuma nodoklikoment. Rga : Dienas bizness : Deloitte &Touche, 2001. [499] lpp. : m., tab. ; 26 cm.

2.sj., Likumu Par pievienots vrtbasnodokli un Par dabas resursu nodoklikomentri. Rga : Dienas bizness : Deloit-te & Touche, 2001. [308] lpp. : m., tab. ;26 cm.

3.sj., Muitas likuma komentri. Rga :Dienas bizness : Deloitte & Touche, 2001. [384] lpp. : m., tab. ; 26 cm.

Robeniece, Daina. Mkslinieki un nodoki /Daina Robeniece ; iev. sarakst. Valdis Rm-nieks ; mksl. irts Muinieks. Rga : Ne-putns, SIA, 2001. 67, [28] lpp. : tab. ; 21 cm. ISBN 9984729060

Uzmumu ienkuma nodoklis: deklarcijasaizpildana : specilista konsult., dokum. /Sandra Maivka ; galv. red. Jnis Mozulis. Rga : Mans paums, 2002. 72 lpp. : m.,tab. ; 20 cm. ISBN 9984574466

Zaksnis, Dzintars. Mums nav naudas / Dzin-tars Zaksnis ; mksl. L.Kovalass-Kovaev-ska. Rga : Vieda, [2002]. 166, [1] lpp. ;20 cm. Paskaidrojumi: 126.-[163.] lpp. ISBN9984701352

338 Ekonomiskais stvoklis. Ekonomiskpolitika. Prvalde un plnoana ekonomik.Raoana. Pakalpojumi. Cenas

2002.gada lauksaimniecbas attstbas program-ma / Latvijas Republikas Zemkopbas minis-trija. Rga : Latvijas Republikas Zemkopbasministrija, 2002. 80 lpp. : tab. ; 30 cm.

Economic development of Latvia : report / Min-istry of Economy Republic of Latvia ; preface,p.3, by Aigars Kalvtis ; design: Ingmrs Usas. Riga : Ministry of Economy Republic of Latvia,2001. 146 : diagr., shemes, tab., map. ; 28 cm.

Valsts subsdiju izlietoana lauksaimniecbasattstbai, 2002 / Latvijas Republikas Zemkopbasministrija. Rga : [b.i.], 2002. 152 lpp. : tab. ;21 cm. 10000 eks.

Ziojums par Latvijas tautsaimniecbas atts-tbu / Latvijas Republikas Ekonomikas min. ; iev.,3.lpp., aut. Aigars Kalvtis ; dizains: IngmrsUsas. Rga : Latvijas Republikas Ekonomikasmin., 2001. 142 lpp. : diagr., sh., tab., karte ;29 cm.

339 Tirdzniecba. Starptautisks ekonomisksattiecbas. Pasaules saimniecba

Frdenfelds, Vilis. Ofors : darbba un pielieto-juma mehnismi / Vilis Frdenfelds ; red. VijaSarguna. Rga : Preses nams : Panamas Inves-tciju birojs, 2001. 100, [1] lpp. : diagr., sh. ;24 cm. ISBN 9984004147 (ies.) : 2000 eks.

34 Tiesbas. Juridisks zintnes

rvalstu konstitucionls tiesbas : studiju kursaprogramma / sast. Z.Indrikovs ; Latvijas Policijasakadmija. Rga : Latvijas Policijas akadmija,2002. 66 lpp. ; 21 cm.

3Latvijas Jaunks Grmatas Nr. 2 2002. gada februris

Balodis, Ringolds. Bazncu tiesbas : mc. grm.tiesbu zintnes apaknozar / Ringolds Balodis ;red. Anna Poakovska ; priekv. 4.lpp., aut. AivarsEndzi ; Latvijas Universitte. Juridisk fak.Valsts tiesbu zintu katedra. Rga : ReliijasBrvbas Asocicija, 2002. 727 lpp. : il., sh., tab. ;24 cm. Bibliogr. rakstu beigs. ISBN9984954013 (ies.).

res likums un komentri : (jaun red., spk no2002.g. 1.janv.) / g...

Recommended

View more >