LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS - dom.lndb.lvdom.lndb.lv/data/obj/file/ LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta informatīvs biļetens Iznāk kopš 1983.gada janvāra

 • Published on
  17-Feb-2018

 • View
  233

 • Download
  13

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  LATVIJAS JAUNKS GRMATASLatvijas Nacionls bibliotkas Bibliogrfijas institta informatvs bietens

  Iznk kop 1983.gada janvra

  ISSN 2255-9523

  Redaktore Ilona Dukure207. telpa, Mkusalas iel 5, Rg, LV-1423ilona.dukure@lnb.lv

  Sastdtjas: Inese Krmia, Ginta Silirova304. telpa, Mkusalas iel 5, Rg, LV-1423inese.krumina@lnb.lv; ginta.silirova@lnb.lv

  Nr. 1616.31. augusts

  2014

  0 VISPRG NODAA

  004 Datorzintne un datortehnoloija. Skaitoana. Datu apstrde

  , . - : - / . . ; Transporta un sakaru institts. : Transporta un sakaru insti-tts, 2013. 152lpp.: il., sh., tab.; 29cm. Bibliogrfija: 148.-152.lpp. ISBN 978-9984-818-63-4. [0314001862] 004.4(075.8)

  005 Prvaldba. Vadzinbas

  Bakingems, Markuss. Vispirms prkp visus likumus: ko pasaules izcilkie menederi dara citdi/ Markuss Bakingems, Kurts Kofmans; no angu valodas tulkojusi Valda Kavia; re-daktors Mris Garbers ; vka dizains: Santa Lip ne, Inese Siliniece. [Jelgava]: Zoldnera izdevniecba, 2014. 223lpp.: tab.; 25cm. (Biznesa literatras Zelta fonds). Izdevjzi-as preciztas ISBN aentr. Ori. nos.: First, break all the rules. ISBN 978-9934-8451-0-9 (ies.): 1000 eks. [0314002005]

  005.32

  Gvardina, Jeena. Listing decision of firms in emerging markets/ Jeena Gvardina and Jeena ahovska; supervisor: Tlis Putni. Riga: [Stockholm School of Economics], 2013. ii, 61lpp.: tab.; 30cm. (SSE Riga Student research papers, ISSN 1691-4643 ; 2013:3 (151)). Bibliogrfija: 50.-53. lpp. ISBN 978-9984-842-70-7. [0314001636]

  005.53+658

  02 Bibliotku zintnes. Bibliotku darbs

  LIBER Annual Conference Research Li-braries in the 2020 Information Landscape (43: 2014: Rga, Latvija). Research libraries in the 2020 information landscape : confer-ence programme : LIBER 43rd annual con-ference, Riga, Latvia 2-5 July 2014 / Latvijas Nacionl bibliotka; LIBER. [Rga]: Lat-vijas Nacionl bibliotka, 2014. 80lpp.: il., diagr., karte, portr.; 30cm. ISBN 978-9984-850-23-8. [0314001946]

  02(062)+027.021(062)

  06 Visprga rakstura organizcijas

  Baltais zvirbulis : gada balva kultr, 2004-2014/ redaktore un priekvrda autore Sarm-te Plme; priekvrdu sarakstja Guntis Hel-manis ; mksliniece Evita Bula ; foto: Aivars Liepi, Andris Krievi, Ansis Starks, Daina eibaka, Didzis Grodzs, Edijs Plns, Evija Trifanova, Guna Okalna-Vjia, Ieva ka, Ieva Lka, Ilgvars Gradovskis, Imants Urtns, Jnis Deinats, Juris Kalni, Kaspars Gar-da, Krists Spruksts, Lauris Nagli, Leonds Muhins, Liena neidere, Lita Krone, Silvija Danelsone, Uldis Muzikants. Rga : Rgas domes izgltbas, kultras un sporta departa-ments, 2014. 193lpp.: m.; 2322cm. [0314001655] 06.05:304.4(474.3)

  069 Muzeji. Pastvgas izstdes

  Bmane, Ilze. Latvijas 99 privtie muzeji un kolekcijas/ Ilze Bmane; atbildg redaktore Evija Veide; priekvrdu sarakstja Ojrs Sp-rtis; fotogrfi: Sergejs Akuraters, Dainis Bu-manis, Ivars Bumanis, Aldis Jermaks, Anda Krauze, Mris Lomelis, Zanda Melkina, Ka-rna Miezja, Valrijs Mikovs, Jnis Pipars, Valdis Semjonovs, Timurs Subhankulovs, Lga Vasina. Rga: Lauku Avze, 2014. 239, [1]lpp.: il., m., kartes; 29cm. ISBN 978-9984-878-93-5 (ies.). [0314001734]

  069(474.3)(035)

  08 Jaukta satura krjumi. Kolektvi darbi

  087.5 Izdevumi jaunieiem

  Bbers, Hartmts. Man jau ir 1 gads: pirmie vrdi/ Hartmts Bbers; no vcu valodas tul-kojusi Iveta Ikale. Rga : Zvaigzne ABC, 2014. [14] lpp. : il. ; 16 cm. Aprakstts pc vka. Ori. nos.: Ich bin schon 1 Sa-chen suchen und finden. ISBN 978-9934-0-4385-7. [0314001980] 087.5

  Bbers, Hartmts. Man jau ir 2 gadi: pirmie ststii / Hartmts Bbers ; no vcu valodas tulkojusi Iveta Ikale. Rga: Zvaigzne ABC, 2014. [14]lpp.: il.; 21cm. Aprakstts pc vka. Ori. nos.: Ich bin schon 2 erste Wimmelbilder und Geschichten. ISBN 978-9934-0-4386-4. [0314001982] 087.5

  Bbers, Hartmts. Man jau ir 3 gadi: spljies, mcies un izzini/ Hartmts Bbers ; no vcu valodas tulkojusi Iveta Ikale. Rga : Zvaig-zne ABC, 2014. [14]lpp.: il.; 24cm. Ap-rakstts pc vka. Ori. nos.: Ich bin schon 3 spielen, lernen und entdecken. ISBN 978-9934-0-4387-1. [0314001981] 087.5

  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOIJA

  159.9 Psiholoija

  Freids, Zigmunds. Seksul dzve/ Zigmunds Freids ; no vcu valodas tulkojis, priekvr-du, 5.-9. lpp., un komentrus, 235.-270. lpp., uzrakstjis Igors uvajevs ; redaktore Inta Rozenvalde; Aigara Truhina vka dizains. Rga : Zvaigzne ABC, 2014. 277, [1] lpp. ; 23cm. Bibliogrfija: 221.-234.lpp. un per-sonu rdtjs: 275.-[278.] lpp. ISBN 978-9934-0-4350-5 (ies.). [0314001989]

  159.964.2

  Kristensens, Kleitons. Laimes s formula : kdu dzves mrauklu izvlties? / Kleitons Kristensens, Deimss Olvorts un Krena Dilo-na; no angu valodas tulkojis Mris Garbers; redaktors Valdis Zoldners; vka dizaina auto-re Santa Lipne ; grmatas noformjum iz-mantoti Leonardo da Vini zmjumi. [Jel-gava]: Zoldnera izdevniecba, [2014]. 190, [1] lpp. : il. ; 22cm. (Sveicamgrmata). Attstbai, izaugsmei, motivcijaiUz vka. ISBN 978-9934-8303-9-6 (ies.). [0314002007] 159.923.2

  Prisjolkova, Inese. Audzt mlestbu / Ine-se Prisjolkova ; redaktore Santa Arja ; vka dizains: Agnese Melbrde ; foto: Ro-nalds ulcs. [Jrmala : Inese Prisjolkova, 2014]. 336lpp.; 20cm. ISBN 978-9934-8247-7-7. [0314001935] 159.922.1

  Rudztis, Viesturs. Pilni pagrabi partiznu : bloga ieraksti, esejas, intervijas vien kop-j vij par sievieti, dzemdi un sievieti/ teksts, sastdjums: Viesturs Rudztis; literr redak-tore Gundega Blumberga; mksliniece Sandra Konstante ; zmjumi tekst: Normunds Til-ti. [Rga]: VR grmatu apgds, 2014.

  1. grmata. 231lpp.: il.; 21cm. Bib-liogrfija zemsvtras piezms. ISBN 978-9934-14-216-1. [0314001869]

  159.922.1-055.2+159.964.2

  . / ; : ; - ; - . , . , . . [: Emma Aehno], 2014.

  6, . 247 lpp. : il. ; 25 cm. ( -). Izdevjzias preciztas ISBN aen t r. ISBN 978-9934-8066-4-3 (ies.). [0314001914] 159.922.7

 • 2Latvijas Jaunks Grmatas Nr. 16 2014. gada 16.31. augusts

  16 Loika. Epistemoloija. Zinanu teorija. Loikas metodoloija

  Celms, Teodors. Subjekts un subjektivcija : subjektvs esambas studijas/ Teodors Celms; no vcu valodas tulkojusi un pcvrdu saraks-tjusi Elvra imfa ; tulkojuma zintniskais redaktors Rihards Klis ; literrs redaktores: Indra Ozolia, Arta Jne ; LU Filozofijas un socioloijas institts. Rga : LU Filozofijas un socioloijas institts, 2014. 118, [1]lpp.: il. ; 19cm. (Filosofisk bibliotka. Letoni-ka). Bibliogrfija zemsvtras piezms. Ori. nos.: Subjekt und Subjektivierung. ISBN 978-9934-506-16-1. [0314001867]

  165.12

  2 RELIIJA. TEOLOIJA

  Iesalnieks, Agris. Jeshua or Jesus / Agris Iesal nieks, Oskars Reineks ; translated from Latvian by Nicolas Iwaszkiewicz ; editor Agris Iesalnieks ; Hebrew language editor Oskars Reineks ; cover design: Andris Do-nis. [Liepja : LiePA, 2014]. 16 lpp. ; 1521cm. Aprakstts pc vka. Biblio-grfija: 16.lpp. Nosaukums 2.lpp. Jeshua or Jesus? un paralli ivrit. Ori. nos.: Je-ua vai Jzus. ISBN 978-9934-522-30-7. [0314001808] 27-31

  , . / , ; - ; redaktors Agris Iesalnieks ; ivrita tekstu re-daktors Oskars Reineks ; [vka] mkslinieks Andris Donis. [Liepja : LiePA, 2014]. 16lpp.; 1521cm. Izdevjzias preciztas ISBN aentr. Bibliogrfija: 1.lpp. Ori. nos.: Jeua vai Jzus. ISBN 978-9934-522-24-6. [0314001280] 27-31

  3 SABIEDRISKS ZINTNES

  316 Socioloija

  Vienoti daudzveidb : [fotoalbums] = Uni-ted in diversity = / par materila saturu atbild rado apvienba jaunieiem Trepes un biedrba Gora. Rga : Gora, biedrba, 2014. 95 lpp. : il., m.; 2130cm. Teksts latvieu, angu un krievu valod. ISBN 978-9934-8226-6-7. [0314001733]

  316.722(474.3)(084)+008(474.3)(084)

  , . - : / , , ; . . . 2- ., . . Daugavpils : Dau-gavpils Universittes Akadmiskais apgds Saule, 2014. 101 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. Bibliogrfija: 77.-79. lpp. ISBN 978-9984-14-677-5. [0314001628]

  316.334.2(075.8)+330.16(075.8)++303.722.2(075.8)

  33 Ekonomika. Ekonomikas zintnes

  Baltic Dynamics 2013 (2013: Rga, Latvija). International conference Competence build-ing for smart growth: challenges and oppor-tunities : conference proceedings (pro gram-me, lectors CVs, abstracts, full papers): Riga, Radisson Blu Hotel Latvia, September 11-13, 2013. Baltic Dynamics 2013 ; organized by BASTIC, Baltic Association of Science/Tech-nology Parks and Innovation Centres. Riga: Latvian Technological Center, 2013. 154, [1]lpp.: il., portr., sh., tab.; 30cm. Con-ference is dedicated to the 20th anniversary of the Latvian Technological Center and trib-ute to the founder of the Baltic Association of Science/Technology Parks and Innovation Centers (BASTIC) Dr. Raivo Tamkivi (Es-tonia)Uz vka. Ietver bibliogrfiju. ISBN 978-9934-8159-2-8. [0314001556]

  330.341.1(474)(062)

  Timarov, Aleksandr. Investment project eva-luation using the component of embedded real option/ Aleksandr Timarov; supervisor: Ka-terina Hellstrm. Riga: [Stockholm School of Economics], 2013. ii, 57lpp.: diagr., tab.; 30cm. (SSE Riga Student research papers, ISSN 1691-4643; 2013:8 (156)). Bibliogrfi-ja: 45.-46.lpp. ISBN 978-9984-842-75-2. [0314001641] 330.322.54

  336 Finanses

  Janevis, Matss. Speculative trading and re-turns: evidence from Estonian stock market/ Matss Janevis and Annija Krzte; supervi-sor: Tlis Putni. Riga: [Stockholm School of Economics], 2013. ii, 53lpp.: diagr., tab.; 30cm. (SSE Riga Student research papers, ISSN 1691-4643; 2013:4 (152)). Bibliogrfi-ja: 39.-41.lpp. ISBN 978-9984-842-71-4. [0314001635] 336.782(474.2)

  Laube, Laura. The impact of high frequency trading: systematic risk in European equity markets / Laura Laube and Krlis Malce-nieks ; supervisor: Tlis Putni. Riga : [Stockholm School of Economics], 2013. ii, 60lpp.: diagr., tab.; 30cm. (SSE Riga Stu-dent research papers, ISSN 1691-4643; 2013:6 (154)). Bibliogrfija: 39.-46. lpp. ISBN 978-9984-842-73-8. [0314001637]

  336.76(4)

  Petronis, Andrius. Fiscal policy effects on long-term interest rates: a cross-country study/ Andrius Petronis ; supervisor: Deniss Titarenko. Riga: [Stockholm School of Eco-nomics], 2013. ii, 50lpp. : tab. ; 30cm. (SSE Riga Student research papers, ISSN 1691-4643 ; 2013:7 (155)). Bibliogrfija: 35.-40. lpp. ISBN 978-9984-842-74-5. [0314001642] 336.582.2

  338 Ekonomiskais stvoklis. Ekonomisk politika. Prvalde un plnoana ekonomik. Raoana. Pakalpojumi. Cenas

  Chmyznikov, Gerard. Forecasting econom-ic activity in the Baltics: let us Google it / Gerard Chmyznikov and Liudvikas Galva-nauskas ; supervisor: Morten Hansen ; asso-ciate supervisor: Alminas aldokas. Riga: [Stockholm School of Economics], 2013. ii, 67lpp.: diagr., tab.; 30cm. (SSE Riga Stu-dent research papers, ISSN 1691-4643; 2013:1 (149)). Bibliogrfija: 45.-50. lpp. ISBN 978-9984-842-68-4. [0314001640]

  338.2(474)

  338.43 Lauksaimniecbas ekonomika. Prtikas raoanas ekonomika

  Latvijas lauksaimniecba, 2014 : statistisko datu krjums = Agriculture in Latvia, 2014 : collection of statistical data/ atbildg par an-gu valodas tulkojumu Zane Zauberga; Latvi-jas Republikas Centrl statistikas prvalde= Central Statistical Bureau of Latvia. Rga : Latvijas Republikas Centrl statistikas pr-valde, 2014. 64lpp.: diagr., tab.; 21cm. (Latvijas statistika). (Latvijas lauksaimnie-cba= Agriculture in Latvia, ISSN 1407-0685; 2014). Arvien tuvk faktiem un cilv-kiem!Uz vka. Parali latvieu un an-gu valod. ISBN 978-9984-06-459-8. [0314001995]

  338.43(474.3)(083.41)+63(474.3)(083.41)++311.312(474.3)

  338.48 Trisms

  Gesundheit. Wellness. Harmonie / Fotos: V. Deenko, V. Kleins, A. Kendenkovs. [Ri ga] : Fremdenverkehrsamt Lettland, 2013. 26 lpp. : il., tab. ; 21cm. (Latvia, nimm dir die Zeit). Aprakstts pc vka. [0314001172] 338.48-53(474.3)(036)

  Health. Well-being. Harmony / photos: V. De enko, V. Kleins, A. Kendenkovs. [Riga]: Latvian Tourism Development Agen-cy, 2013. 26 lpp. : il., tab. ; 2121 cm. (Latvia, best enjoyed slowly). Aprakstts pc vka. [0314001171] 338.48-53(474.3)(036)

  Trisms Latvij, 2014 : statistikas datu kr-jums= Tourism in Latvia, 2014: a collection of statistical data/ atbildg par angu valodas tulkojumu Kristne Karasinska ; Latvijas Re-publikas Centrl statistikas prvalde= Cen-tral Statistical Bureau of Latvia. Rga: Lat-vijas Republikas Centrl statistikas prvalde, 2014. 50lpp.: tab., diagr. 29cm. (Latvijas statistika). (Trisms Latvij = Tourism in Latvia, ISSN 1407-2653; 2014). Arvien tu-vk faktiem un cilvkiem!Uz vka. Pa-ralli latvieu un angu valod. ISBN 978-9984-06-461-1. [0314001998]

  338.482(083.41)(055)

 • 3Latvijas Jaunks Grmatas Nr. 16 2014. gada 16.31. augusts

  339 Tirdzniecba. Starptautisks ekonomisks attiecbas. Pasaules ekonomika

  Rgas Tehnisk universitte. Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomi-kas un loistikas katedra. Studentu zint-nisk konference (2014 : Rga, Latvija). Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta un loistikas aktuls problmas 2014 : stu-dentu zintnisks konferences tu krjums : 2014. gada 24.-26. aprlis / redkolija: Astra Auzia-Emsia, Remigijs Pos ; priekvrdu sarakstja Astra Auzia-Emsia ; Rgas Teh-nisk universitte. Inenierekonomikas un vadbas fakultte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institts. Starptautisko eko-nomisko sakaru, transporta ekonomikas un loistikas katedra. Rga : RTU Izdevniec-ba, 2014. 118 lpp. ; 21 cm. SESMIUz vka. ISBN 978-9934-10-576-0. : 150 eks. [0314001694]

  339.9(062)+338.47(062)

  Sustainable development of tax and cus-toms administration within the European Union : collective monograph / edited by A. V. Krasti and K. Ketners ; reviewers: G. Oevskis, V. Chentsov ; literary editor Larisa Ilynska ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. International Business and Customs Institute. Department of Customs and Taxes. Riga : RTU Press, 2014. 186lpp.: il., diagr., tab.; 25 cm. Nosaukums titullapas otr pus latvieu valod. Informcija par autoriem: 174.-175. lpp. Bibliogrfija: 176.-184. lpp. un zemsvtras piezms. Angu valod, anotcija un kopsavilkums ar latvieu valo-d. ISBN 978-9934-10-545-6 : 300 eks. [0314001695] 339.543(474.3)+

  +336.22(474.3)+339.543(4)+336.22(4)

  35 Valsts administratv prvalde. Karalietas

  355/359 Militrs lietas. Kara mksla. Militr zintne. Aizsardzba. Bruotie spki

  Hartmanis, Jnis. Latvieu strlnieki Nves sal 1916/ Jnis Hartmanis; redaktors Mris Deis ; teksta redaktori: Dagmra Villerua, Marija Grigorovia; dizains: Marija Grigoro-via; vka dizains: Arnis Brzi, Marija Gri-gorovia. Rga: ekavas novada pavaldba, 2014. 96 lpp. : il., m., kartes ; 25cm. Nves salas cs 1916. gad boj gjuie lat-vieu strlnieki: 93.-95. lpp. Bibliogrfija nodau beigs. ISBN 978-9934-14-157-7 (ies.). [0314001886] 355.544(474.3)(091)+

  +355.486(474.3)+355.483(474.362.2)

  355.48 Militr vsture. Kari. Kampaas. Kaujas. Militrie varodarbi

  Brzi, Valdis. Latvieu strlnieki Pirmaj pasaules kar (1915-1918) / Valdis Brzi ; redakcijas kolija: Inesis Feldmanis, Ainrs Lerhis, Bonifcijs Daukts ; literr redakto-re Ruta Puria; vka dizainu veidojusi Baiba Lazdia. Rga : LU Akadmiskais apgds, 2014. 103lpp.: il., kartes; 20cm. (Latvi-jas vstures maz bibliotka). Bibliogrfija zemsvtras piezms. ISBN 978-9984-45-861-8. [0314001866]

  355.48(474.3)(091)+94(474.3)1914/1918

  36 Gargo un materilo dzves vajadzbu nodroinjums. Apdroinana. Patrtju intereu aizsardzba

  Jansone, Antra. Socilais atbalsts nepiln...