of 32 /32
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC VRTEC PRI POŠ ŠENTJOŠT LETNI DELOVNI NAČRT ŠOL. LETO 2009/10 Skupina Ježki Vzgojiteljica: Mateja Maček Pomočnica vzgojiteljica: Irma Kavčič Ravnateljica: Albina Jerman Slabe Skupina Zajčki Vzgojiteljica: Romana Jankovec Pomočnica vzgojiteljica: Petra Buh

LDN sentjost

Embed Size (px)

DESCRIPTION

letni delavni nacrt podruznicna sole sentjost 2009 10

Text of LDN sentjost

Page 1: LDN sentjost

OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADECVRTEC PRI POŠ ŠENTJOŠT

LETNI DELOVNI NAČRTŠOL. LETO 2009/10

 

Skupina Ježki

Vzgojiteljica: Mateja Maček

Pomočnica vzgojiteljica: Irma Kavčič

Ravnateljica:

Albina Jerman Slabe

Skupina Zajčki

Vzgojiteljica: Romana Jankovec

Pomočnica vzgojiteljica: Petra Buh

september, 2009

 

Page 2: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

KAZALO

I. UVOD...................................................................................................................................................4

Opredelitev pomena in namena načrtovanja, kratek oris zasnove, oblikovanje in sprejemanje dokumenta.........................................................................................................................................4

II. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2008/09.............................................................................4

III. ORGANIZACIJA DELA..........................................................................................................................5

Okoliš vrtca.........................................................................................................................................6

Podatki o pedagoških in drugih delavcih............................................................................................6

Vzgojiteljice....................................................................................................................................6

Pomočnice vzgojiteljic....................................................................................................................6

Tehnično osebje.............................................................................................................................6

Drugi delavci šole in vrtca...............................................................................................................7

Poslovni čas vrtca...............................................................................................................................7

Časovni razpored našega dela............................................................................................................8

Skupina Zajčki.................................................................................................................................8

Skupina Ježki...................................................................................................................................8

Delovni čas strokovnih delavk........................................................................................................9

okvirni čas obrokov.........................................................................................................................9

Predvidene izboljšave za izvajanje programa...................................................................................10

IV. PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE.....................................................................................................10

Nadstandardni program vrtca..........................................................................................................11

Obogatitvene dejavnosti vrtca.........................................................................................................11

Celoletni projekti in dejavnosti.........................................................................................................12

Program skupnih vzgojnih dejavnosti z otroki v okviru rednega vzgojnega programa.....................13

V. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA TER STROKOVNEGA ZDRUŽEVANJA, INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.....................................................................14

Interno strokovno izobraževanje......................................................................................................14

šolsko leto 2009/10 2

Page 3: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Strokovno izobraževanje izven vrtca................................................................................................15

ZBOR VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC.............................................................................15

STROKOVNI AKTIV............................................................................................................................16

Aktiv vzgojiteljic............................................................................................................................16

Aktiv pomočnic vzgojiteljic...........................................................................................................17

Sklad šole in vrtca.............................................................................................................................18

VI. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI................................................................................................18

Roditeljski sestanki po posameznih skupinah...................................................................................18

Govorilne ure po posameznih oddelkih............................................................................................19

Svet staršev......................................................................................................................................20

VII. PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM...............................................................................20

Sodelovanje z osnovno šolo.............................................................................................................20

Sodelovanje s krajem........................................................................................................................21

Sodelovanje s širšim okoljem...........................................................................................................21

PROGRAM RAVNATELJIČINEGA DELA...................................................................................................21

Hospitacijska dejavnost....................................................................................................................22

ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI.............................................................................................................23

Zdravstvena služba...........................................................................................................................23

PRILOGE K LDN.....................................................................................................................................24

 

šolsko leto 2009/10 3

Page 4: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

I. UVOD

OPREDELITEV POMENA IN NAMENA NAČRTOVANJA, KRATEK ORIS ZASNOVE, OBLIKOVANJE IN SPREJEMANJE DOKUMENTA 

Vrtec pri PŠ Šentjošt deluje v sestavi Osnovne šole Polhov Gradec, s katero ima skupno upravno in pedagoško organizacijo. Letni delovni načrt vrtca (LDN) je priloga letnemu delovnemu načrtu šole. Z njim še posebej zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji. LDN sodi v obvezno dokumentacijo (21. člen Zakon o vrtcih). Z njim določamo vsebino, obseg, program in organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo izvedbo v času od septembra 2009 do avgusta 2010, kar je osnova za financiranje. LDN omogoča staršem, strokovnim organom in družbenemu okolju vpogled ter spremljanje in tudi vključevanje v življenje in delo vrtca.

Osnove za načrtovanje vzgojno-varstvenega dela so:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zakon o vrtcih in ostali normativni akti tako na republiški kot občinski ravni. Odlok o ustanovitvi. Kurikulum za vrtec. Analiza realizacije LDN minulega leta. Letni načrti vzgojiteljic. Materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja.

 

Letni delovni načrt je „živ“ dokument, ki nastaja in se oblikuje preko celega šolskega leta z novimi predlogi, pobudami, idejami. Pri tem upoštevamo, da so le-te v skladu z vzgojno izobraževalno naravnanostjo vrtca in primerne starosti otrok.

II. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2008/09

Največ pozornosti bomo posvetili:

zdravemu načinu življenja. gibanju na svežem zraku. zdravi in raznoliki prehrani.

 

šolsko leto 2009/10 4

Page 5: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Vizija vrtca: Živimo zdravo z naravo. Narava je naša najpomembnejša igralnica.

 

Naj vas seznanimo še z načeli Kurikuluma za vrtec. Ta načela so namreč osnovno vodilo pri našem delu.

Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti (upoštevanje razvojnih značilnosti, individualnih razlik v razvoju in učenju).

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti (na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije prostora in časa, izbira med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na želje, interese…). Pri tem je zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem.

Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti omogoča umik od skupine in izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih. Omogoča otroku in staršem, da ne govorijo, rišejo, pišejo o stvareh, ki jih želijo zadržati zase.

Načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti pri izbiri vsebin, oblik in metod znotraj posameznih dejavnosti. Obenem je vrtec odprt za posebnosti okolja, otrok in staršev.

Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete govori o povezanosti med vrtcem in družino med prvim in drugim starostnim obdobjem. Pomembno je, da vrtec ne dopusti pošolanja kurikula in vztraja pri svojih specifičnostih.

Načelo sodelovanja s starši omogoča redno pisno in ustno obveščanje o dejavnostih, programih. Predvideva redno izmenjavo informacij in pogovor o otroku. Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Vrtec mora spoštovati zasebnost družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik…

Načelo sodelovanja z okoljem upošteva naravno in družbeno kulturno posebnost okolja.

 

 

III. ORGANIZACIJA DELA

V letošnjem šol. letu vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu pri PUŠ Šentjošt poteka v dveh oddelkih, v katera je vključenih skupaj 27 otrok. Imamo en oddelek prvega starostnega obdobja in en oddelek drugega starostnega obdobja.

 

Finančna sredstva za vzgojno varstveno delo v vrtcu Šentjošt zagotavlja Občina Dobrova-Polhov Gradec ter starši s svojimi plačili.

 

šolsko leto 2009/10 5

Page 6: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

OKOLIŠ VRTCAV vrtec pri POŠ Šentjošt so praviloma vključeni otroci iz KS Šentjošt ter občin Dobrova Polhov Gradec, Vrhnika in Gorenja vas. Vključijo pa se lahko tudi otroci iz drugih krajev. Vpis v vrtec poteka preko celega leta.

 

oddelekdeklicedečkiskupaj

Ježki 10 0 10

Zajčki 6 11 17

skupaj 16 11 27

Opomba: Število otrok v oddelkih se med šolskim letom spreminja.

PODATKI O PEDAGOŠKIH IN DRUGIH DELAVCIH  

VZGOJITELJICE

Za. št. Ime in priimek oddelek Delovno razmerje

Strokovni izpit opombe

1. Mateja Maček Ježki Nedoločen čas DA 100%

2. Romana Jankovec

Zajčki Nedoločen čas DA 100%

POMOČNICE VZGOJITELJIC

Za. št Ime in priimek oddelek Delovno razmerje

Strokovni izpit opombe

1. Irma Kavčič Zajčki Nedoločen čas DA 100%

2. Petra Buh Ježki Nedoločen čas DA 100%

3. Jure Šušteršič Zajčki, Ježki Določen čas DA 50%

TEHNIČNO OSEBJE

Za. št Ime in priimek Delovno mesto Delovno opombe

šolsko leto 2009/10 6

Page 7: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

razmerje

1. Marija

Končan

kuharica

nadomeščanje delavke na PD

Nedoločen čas 100%

 

 

Drugi delavci šole in vrtca  

 Za. št Ime in priimek Delovno mesto Delovno razmerje

opombe

1. Albina Jerman Slabe

ravnateljica Določen čas  

2. Mateja Maček Vodja vrtca pri PŠ Šentjošt

Nedoločen čas 100%

3. Ilinka Kucler Vodja šolske prehrane

Nedoločen čas 17%

4. Tatjana Kenda poslovna sekretarka

Nedoločen čas 33%

5. Ljuba Banjac računovodkinja Nedoločen čas 33%

6. Rajko Tominec hišnik Nedoločen čas 10%

 Upravni prostori za vrtec so v prostorih osnovne šole v Polhovem Gradcu.

 

POSLOVNI ČAS VRTCA

a) Vrtec posluje od 6.00 do 16.30 ure.

b) Dnevni ritem dela v vrtcu:

Vrtec se odpre ob 6.00 uri. Do 7.30 ure se otroci zbirajo v igralnici skupine Ježki. Nato se skupini razdružita. Otroci skupine Zajčki gredo v svojo igralnico. Popoldne ob 15.00 uri se skupini, zaradi zmanjšanega števila otrok spet združita. Za vse otroke je predviden počitek po kosilu. Ta predvideva spanje ali umirjene dejavnosti, odvisno od potreb posameznega otroka.

 

ČASOVNI RAZPORED NAŠEGA DELA Do 7.30 ure se otroci zbirajo v igralnici skupine Ježki. Nato se skupini razdružita. Otroci skupine Zajčki grejo v svojo igralnico. 

šolsko leto 2009/10 7

Page 8: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

SKUPINA ZAJČKI ČAS DEJAVNOSTI NASLOV DEJAVNOSTI

6.00-7.30 sprejem otrok, individualen stik z otroki, pogovor, vključevanje v igro, spanje (če ga otrok potrebuje ali želi)

7.50-8.00 jutranje razgibavanje

8.00-9.00 priprava na zajtrk, zajtrk

9.00-11.45 izvajanje usmerjenih dejavnosti, bivanje na prostem

11.45-12.00 priprava na kosilo

12.00-13.00 kosilo, priprava na počitek

13.00-14.30 spanje, počitek, umirjene dejavnosti

14.30-15.00 popoldanska malica

15.00-16.30 spontane dejavnosti, igre po želji

 SKUPINA JEŽKIČAS DEJAVNOSTI  

 

6.00 – 8.00

sprejem otrok, individualen stik, pogovor, vključevanje v igro, jutranje spanje (če ga otrok potrebuje ali želi)

8.00 – 9.00 zajtrk

9.00 – 11.30 nega, izvajanje različnih dejavnosti področij, bivanje na prostem

11.30 – 12.30 kosilo, priprava na počitek

 12.30 – 15.00 spanje, nega, malica

15.00 – 16.30 spontane dejavnosti in igra

6.00 -7.30; sprejem otrok, individualen stik z otroki, pogovor, vključevanje v igro, spanje (če ga otrok potrebuje ali želi), zbiranje v igralnici skupine Ježki

7.30; odhod otrok iz skupine Zajčki v svojo igralnico, dejavnosti po želji 7.50–8.00; jutranje razgibavanje 9.00-11.45; izvajanje usmerjenih dejavnosti, bivanje na prostem, NEGA 11.45-12.00; priprava na kosilo 12.00-13.00; kosilo, priprava na počitek, skupina Zajčki, skupina Ježki pa 11.30-12.30 13.00-14.30; spanje, počitek, nega, umirjene dejavnosti, skupina Zajčki, skupina Ježki

pa od 12.30-13.30

šolsko leto 2009/10 8

Page 9: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

13. 30 -15.00; NEGA, popoldanska malica ločeno v dveh igralnicah 15.00-16.30; spontane dejavnosti, igre po želji v igralnici skupine Ježki (združeni v

eno skupino)

DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVKDelovni čas vzgojiteljic:

Romana Jankovec: 7.00-13.30 ali od 8.30 -15.00 izmenično

Mateja Maček: 7.00-13.30 ali od 8.30. -15.00 izmenično

Delovni čas pomočnic vzgojiteljic:

Irma Kavčič: 6.00-13.30 ali od 9.00 – 16.30 izmenično

Petra Buh: 6.00-13.00 ali od 9.00 – 16.30 izmenično

Hišnik od 6.00 do 14.00 ure.

okvirni čas obrokov

- 8.00 - zajtrk

- 11.30 do 12.30 – kosilo skupina Ježki

- 12.00 -13.00 - skupina Zajčki (čas kosila je odvisen od starosti otrok)

- 9.30 - dopoldanska malica; sadje in pijača

- 14.30 - popoldanska malica

 

Jedilnike pripravlja vodja šolske prehrane v sodelovanju s kuharskim osebjem. Kosila pripravljamo v kuhinji v prostorih vrtca. Otroci, ki so vključeni v skrajšan program imajo dva obroka; zajtrk in kosilo. Otroci, ki so vključeni v celodnevni program imajo 3 obroke: zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Popoldansko malico otroci praviloma pojedo v skupini pred odhodom domov. Kakovost in ostalo problematiko v zvezi s šolsko prehrano spremlja komisija za prehrano, ki se sestaja najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi. Vodja šolske prehrane je ga. Ilinka Kucler. Po potrebi kuhinja pripravlja tudi dietno prehrano (npr. pri alergikih). Starši otrok alergikov morajo predložiti zdravniško potrdilo in navodila glede diete.

 

PREDVIDENE IZBOLJŠAVE ZA IZVAJANJE PROGRAMA

investicijsko vzdrževanje in ostale potrebe (vzdrževanje zunanjih igral in igrišča), posodobitev igrišča in ograje za najmlajše otroke v vrtcu pri PŠ Šentjošt,

šolsko leto 2009/10 9

Page 10: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

nabava igrač in kotičkov, didaktična sredstva, posodobitev WC, izmenjava izkušenj med vzgojnim kadrom in drugimi delavci vrtca in matične šole ter

drugimi vrtci in šolami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci, izobraževanje strokovnih delavcev. Didaktična in druga sredstva sprotno dopolnjevanje in posodabljanje opreme in didaktičnega materiala.

Predlog za nabave pripravi organizacijski vodja vrtca v sodelovanju z drugimi vzgojiteljicami. Realizacija nabav je odvisna od finančnih sredstev. Nabavo sredstev vodita organizacijski vodji vrtca, ravnateljica v sodelovanju z računovodkinjo in Občino Dobrova-Polhov Gradec ter Urad za družbene dejavnosti.

 

IV. PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE

V vrtcu sta organizirana dnevno in poldnevno varstvo in vzgoja otrok od 1. leta do vstopa v šolo. Štiri novince v skupino 1. starostnega obdobja smo vključili v mesecu septembru 2009, tri s 1. 1. 2010, dva s 1 .3. 2010 in enega s 1. 5. 2010. V skupino drugega starostnega obdobja je bil s septembrom 2009 na novo vpisan en otrok. Ostali otroci (16) pa so bili v vrtec vpisani že lansko šolsko leto. Otroke vključujemo tudi med letom, če se v skupini sprosti mesto. Vpis otrok v vrtec poteka pri organizacijski vodji vrtca preko celega leta. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, ravnateljica imenuje komisijo za sprejem novincev. Le-ta na osnovi kriterijev zapisanih v Pravilniku o sprejemu otrok v VVE PG in Šentjošt opravi izbor. Starši konec maja prejmejo odločbo in nato pogodbo v podpis.

Starši lahko izbirajo med naslednjimi programi:

Dnevni program Poldnevni program – 4 ure z zajtrkom in kosilom (II. st. stopnja) Poldnevni program – 4 ure z zajtrkom (II. st. stopnja)

V začetku šolskega leta starši označijo, katero obliko vzgojnega programa bo obiskoval njihov otrok. Ob začetku meseca lahko spremenijo program obiskovanja. Spremembo pisno sporočijo vzgojiteljici ali v tajništvo šole.

V vseh oddelkih poteka celodnevno vzgojno delo upoštevajoč načela Kurikula za vrtec. Vzgojiteljice delajo na osnovi individualnega vzgojnega programa. Individualni programi skupin so priloga LDN.

NADSTANDARDNI PROGRAM VRTCA

Skupina Zajčki in skupina Ježki

šolsko leto 2009/10 10

Page 11: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

PREDVIDEN ČAS DEJAVNOSTI

NASLOV DEJAVNOSTI

IZVAJALEC SKUPINA PREDVIDENI STROŠKI

DECEMBER Lutkovna predstava zunanji ZajčkiJežki

Po dogovoru

JANUAR OZ. FEBRUAR

Smučarski tečaj ŠD Šentjošt Zajčki Po dogovoru

FEBRUAR

Pustno rajanje z gostom

Sprevod po kraju

Zunanji

Strokovne delavke

ZajčkiJežki

Po dogovoru

MAJ

Noč v vrtcuŽabje skrivalnice Ljube in Ane; Mestni muzej Ljubljana

RomanaJankovec

Zajčki

Zajčki

Po dogovoru

AvtobusVstopnina

JUNIJ Plavalni tečaj OŠ Polhov Gradec

Zajčki Po dogovoru

JULIJ Planinski tabor PD ŠentjoštMateja Maček

Otroci pred vstopom v šolo

Po dogovoru

Noč v vrtcu

Potekala bo v mesecu maju 2010 za otroke skupine Zajčki. Program bosta pripravili in dejavnosti izvedli strokovni delavki iz skupine Zajčki.

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCAObogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikulum. Izvajale jih bomo strokovne delavke vrtca. Razporejene bodo čez celo šolsko leto, večinoma v dopoldanskem času bivanja otrok v vrtcu. Dejavnosti, pri katerih bodo sodelovali tudi starši, pa bodo potekale tudi v popoldanskem času.

PREDVIDEN ČASDEJAVNOSTI

NASLOV DEJAVNOSTI

IZVAJALEC SKUPINA PREDVIDENI STROŠKI

OKTOBER Kostanjev piknik

Obisk gasilcev v kraju

Strokovne delavke

Zajčki

Ježki

/

NOVEMBER Obisk pokopališča v kraju

Strokovne delavke

ZajčkiJežki

/

DECEMBER Novoletna prireditev za starše

Miklavževo dopoldne

Veseli december

Strokovne delavke

ZajčkiJežki

Po dogovoru

šolsko leto 2009/10 11

Page 12: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Pravljično dopoldne Milena Miklavčič

FEBRUAR Obisk literarnega delavca

Sprevod po kraju

Obisk restavratorja

Neznana oseba

Strokovne delavkeVid Klančar

ZajčkiJežki

ZajčkiJežkiZajčki

Po dogovoru

/

MAREC Prireditev ob materinskem dnevu

Strokovne delavke

Zajčki /

APRIL Obisk poštarskega muzeja v pol. graščini

Strokovne delavke

Zajčki Avtobusni prevoz

MAJ Zaključek Palčka Bralčka

Obisk sirarne Orešnik

Živalski vrt na Vrzdencu

Strokovne delavke

sirarna

Zajčki

Zajčki

Zajčki

Po dogovoru

JUNIJ Zaključek s starši Strokovne delavke, starši

ZajčkiJežki

Po dogovoru

CELOLETNI PROJEKTI IN DEJAVNOSTI

NASLOV DEJAVNOSTI IZVAJALEC PREDVIDENI STROŠKI

SKUPINA

Projekt "Varno s soncem" Romana Jankovec / Zajčki

Projekt "Zdravje v vrtcu" Romana Jankovec / Zajčki

Bralna značka »palček Bralček«

Romana Jankovec / Zajčki

Planinski krožek Mateja Maček Po dogovoru Zajčki, šolarji

Obrazložitev nekaterih zgoraj naštetih obogatitvenih dejavnosti:

Projekt Varno s soncem je namenjen otrokom od 4 - 6 leta starosti. Njegov namen je opozoriti otroke in njihove starše na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Izvajal se bo od junija 2009 do vključno septembra 2009.

šolsko leto 2009/10 12

Page 13: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Projekt Zdravje v vrtcu. Namen je razviti in okrepiti zmožnosti za oblikovanje okolja, v katerega postavljamo zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevamo ustvariti pogoje za dobro zdravje in krepitev sposobnosti posameznika.

Bralna značka »Palček Bralček; vključeni so otroci od 3. leta dalje po dogovoru s starši na 1. roditeljskem sestanku. Projekt poteka tako, da starši berejo otrokom knjige, ki jih predlaga knjižnica s seznamom. Otroci vsebino knjig pripovedujejo vzgojiteljicam in drugim otrokom v svojih skupinah.

Izvajalec Planinskega krožka je Mateja Maček. Potekal bo enkrat mesečno v skupini Zajčki.

Cilji:

- spoznati bližnjo in daljno okolico

- s hojo si krepiti zdravje.

Sestavljen je program pohodov (6-8). Udeležijo se jih lahko tisti otroci vrtca, ki bodo septembra 2009 odšli v šolo in učenci PŠ Šentjošt, ki so vključeni v planinski krožek.

Program je priloga LDN skupine.

PROGRAM SKUPNIH VZGOJNIH DEJAVNOSTI Z OTROKI V OKVIRU REDNEGA VZGOJNEGA PROGRAMA 

Ustvarjalni in pravljični dopoldnevi

Pravljični dopoldnevi bodo potekali enkrat mesečno v dopoldanskem času in bodo namenjeni vsem otrokom vrtca.

Enkrat mesečno bodo potekali še ustvarjalni dopoldnevi z določenega področja:

oktober 2009– področje GIBANJE (koordinira ga. Mateja) november2009– področje NARAVOSLOVJA (koordinira ga. Petra Buh) december2009– področje UMETNOSTI (koordinira g. Jure Šuštarič) januar 2010 – področje GLASBE (koordinira ga. Romana Jankovec) februar 2010 – področje JEZIKA (knjižničarka) marec 2010 – področje MATEMATIKE (koordinira ga. Irma Kavčič) april 2010 – področje KULTURE in DRUŽBE (koordinira ga. Romana Jankovec) maj 2010 –področje GIBANJA (koordinira ga. Mateja Maček)

 

Vadbene ure

Potekajo po naslednjem razporedu:

v šolski telovadnici, kadar je le-ta prosta ali na igrišču po dogovoru z vodjo šole.

Vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so zadolžene za urejanje in dopolnjevanje didaktičnega materiala in sredstev.

šolsko leto 2009/10 13

Page 14: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

 

Področje Odgovorni

strokovna in otroška knjižnica ga. Romana Jankovec

športni rekviziti  ga. Mateja Maček

AV sredstva   ga. Irma Kavčič

glasbeni rekviziti   ga. Petra Buh

vzdrževanje sobnih rastlin vse strokovne delavke

omare z likovnim materialom v prostorih vrtcavse strokovne delavke vrtca

veliko skladišče z materialom v kleti šole vse strokovne delavke vrtca

Za urejanje, vzdrževanje in higieno igrač so zadolžene pomočnice vzgojiteljic, vsaka v svoji skupini.

Opomba: Poleg razpoložljivih sredstev v vrtcu, se bomo posluževali vzgojnih pripomočkov in sredstev iz šole. Tudi vrtec bo po potrebi odstopil določene pripomočke oz. prostore šoli in obratno.

V. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA TER STROKOVNEGA ZDRUŽEVANJA, INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Pedagoške delavnice, seminarji;

sprotno informiranje z vsemi novostmi na področju predšolske vzgoje (nosilke vzgojiteljice, ki se bodo udeležile posameznih seminarjev),

vključitev v projekt Mreže učečih se šol in vrtcev, računalniško izobraževanje,

 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IZVEN VRTCA 

- ŠTUDIJSKE SKUPINE - organizira Zavod za šolstvo OE Ljubljana

šolsko leto 2009/10 14

Page 15: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se bodo tudi v tem šol. letu vključile v študijske skupine oz. mentorsko mrežo vrtcev. Na študijskih skupinah bomo strokovne delavke predstavile primere dobre prakse, ki se izvajajo v našem vrtcu.

- OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

- Mreže učečih se šol in vrtcev: SODELOVANJE S STARŠI

- E-Šolstvo: Word, Excel, digitalna fotografija,

- SPREMLJANJE NOVOSTI preko različnih spletnih strani, prebiranje strokovne literature.

 

ZBOR VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC

Poleg tega se strokovni delavci posamezne skupine redno sestajajo in timsko načrtujejo delo.

VSEBINA ROK NOSILCI

Obravnava in sprejem LDN v šol. letu 2009/2010

Avgust 2009 Ravnateljica, strokovne delavke

Priprava na roditeljske sestanke September 2009 Ravnateljica, organizacijska vodja vrtca

Redne mesečne pedagoške konference

Pregled realizacije nalog v okviru LDN, smernice za nadaljnje delo

12. 10. 2009

9. 11. 2009

14. 12. 2009

11. 1. 2010

1. 2. 2010

8. 3. 2010

12. 4. 2010

10. 5. 2010

Ravnateljica, organizacijski vodji vrtca, svetovalna delavka

Poletna organizacija dela Junij 2010 Ravnateljica, organizacijske vodje

STROKOVNI AKTIV

Strokovni aktiv vrtca je prostor za odprta strokovna vprašanja, ki smo jih s skupnimi rešitvami uspešno reševale. Sestajal bi se po tromesečjih ali pa po potrebi, ki jo čutijo strokovne delavke in jo sporočijo vodji aktiva, ki ga je dolžna tudi sklicati.

šolsko leto 2009/10 15

Page 16: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

AKTIV VZGOJITELJICVodja: Romana Jankovec

Drugo sredo v mesecu ob 14.00 uri, redni sestanki vzgojiteljic in sicer izmenično v Polhovem Gradcu in Šentjoštu.

Namen:

- pregled opravljenega dela,- tekoče naloge,- predlogi, pobude,- informiranje,- izmenjava mnenj.

DATUMI SREČANJ:

- 9. 9. 2009- 14. 10. 2009- 11. 11. 2009- 5. 12. 2009- 13. 1. 2010- 10. 2. 2010- 10. 3. 2010- 14. 4. 2010- 12. 5. 2010- 9. 6. 2010

Vsaka vzgojiteljica je pri načrtovanju samostojna. Upoštevati mora razvojno stopnjo otrok, delo individualizirati in diferencirati glede na potrebe in interese otrok.

- Priprava skupnih vzgojnih in drugih dejavnosti za celoten vrtec.- analiza dela po opravljenih dejavnostih- predlogi za izboljšave, spremembe, nabave, odprava pomanjkljivosti.

Opomba:

Vzgojiteljice se povezujejo z vzgojiteljicami iz drugih vrtcev, z učiteljicama 1. razreda in z vodjo aktiva 1. triade (november, maj).

AKTIV POMOČNIC VZGOJITELJICVodja: Irma Kavčič

Zadnjo sredo v mesecu ob 7.00 uri, redni sestanki pomočnic vzgojiteljic in sicer izmenično v Polhovem Gradcu in Šentjoštu.

Namen:

- pregled opravljenega dela,- reševanje organizacijskih težav,- predlogi, pobude.

šolsko leto 2009/10 16

Page 17: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

DATUMI SREČANJ:

- 8. 9. 2009- 28. 10. 2009- 25. 11. 2009 - 23. 12. 2009 - 27. 1. 2010- 24. 2. 2010- 31. 3. 2010- 21. 4. 2009- 26. 5. 2010- 23. 6. 2009

ORGANIZACIJSKI SESTANKI

Prvi torek v mesecu ob 14.00 uri, redni sestanek obeh vodji vrtca z ga. ravnateljico.

Namen:

- organizacija posamezne dejavnosti, akcije, naloge- večja kakovost dela- strokovna rast

Po dogovoru s srednjimi in višjimi kadrovskimi šolami pedagoške smeri naš vrtec nudi mentorstvo dijakom in študentom.

DATUMI SREČANJ:

- 15. 9. 2009- 6. 10. 2009- 3. 11. 2009- 12. 2009- 5. 1. 2010- 2. 2010- 3. 2010- 6. 4. 2010- 5. 2010- 6. 2010

Sklad šole in vrtcaUstanovljen je bil jeseni 2003. Sestavlja ga sedem članov (štirje starši iz šole in vrtca ter trije strokovni delavci šole in vrtca). Namen sklada je pridobivanje in zagotavljanje sredstev za dodatne dejavnosti šole in vrtca, za nakup nadstandardne opreme, za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno izobraževalnega programa, pomoč socialno šibkim učencem…

Ob začetku leta sklad pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev (pravnih in fizičnih oseb, donacij, sponzorstev in drugih virov).

šolsko leto 2009/10 17

Page 18: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

VI. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

Staršem bomo ponudili različne oblike sodelovanja z željo, da se jih udeležijo v čim večjem številu. S tem pokažejo zanimanje za delo v vrtcu ter si vzamejo čas za aktivno preživljanje časa z otrokom, hkrati pa otroku pokažejo, da spoštujejo njegovo delo in okolje, v katerem živi vsako dopoldne. S starši se povezujemo z namenom, da bi dosegli skladnejše delovanje pri uresničevanju vzgojnih ciljev. Sodelovanje s starši je nujen pogoj za kvaliteto in profesionalnost našega dela.

RODITELJSKI SESTANKI PO POSAMEZNIH SKUPINAH

Na UVODNIH sestankih v začetku šolskega leta je prisotna ga. ravnateljica, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.

Rok: september 2009

Vsebina:

- osnovne značilnosti kurikuluma,- predstavitev organizacije dela v šol. letu 2009/10,- predlogi in pobude za nadaljnje delo,- osvetliti značilnosti in posebnosti posameznega starostnega obdobja,- poiskati aktivnosti, ki bodo zbližale otroke, starše in vzgojitelje.

 

Roditeljski sestanek je predviden v mesecu novembru 2009, ki ga vodi šolska psihologinja ga. Stana Stefanoski z naslovom: Kako pripraviti otroka na šolo.

roditeljski sestanek; seznanitev z devetletko, z gradivom, predmetnikom, prostorom, urnikom, seznanitev s pripomočki, s pripravo na šolo v poletnih mesecih.

Vodi: ga. učiteljica 1. razreda, pedagoginja

4. roditeljski sestanek za starše novincev: Priprava otrok na vstop v vrtec

Rok: junij 2010

Vodi: vodja vrtca

 

Opomba: Po potrebi bomo organizirali dodatna tematska srečanja s starši. Dodatnih tem za roditeljske sestanke letos nismo načrtovali, ker je bil obisk v zadnjih letih izredno slab.

šolsko leto 2009/10 18

Page 19: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

GOVORILNE URE PO POSAMEZNIH ODDELKIH

Na njih bomo s starši spregovorili o individualnem razvoju in posebnostih posameznega otroka, o njegovem počutju in aktivnostih v vrtcu.

Potekale bodo vsak zadnji četrtek v mesecu od 17. do 18. ure ali po dogovoru s starši; prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.

Starše vabimo z vabili ali pridejo po svoji želji.

Skupne oblike sodelovanja, delavnice, prireditve in praznovanja za starše se bodo odvijale po naslednjem razporedu:

OBLIKA SODELOVANJA ČAS IZVAJALEC

Roditeljski sestanki uvodni;

september 2009,

 

 junij 2010

ostali po zgornjem seznamu

strokovne delavke vrtca, prisotna ga. ravnateljica

 

strokovne delavke vrtca

Govorilne ure vsak zadnji četrtek v mesecu

strokovne delavke posamezne skupine

Novoletna prireditev za starše december 2009 strokovne delavke vrtca

Akcija zbiranja starega papirjaoktober 2009, april 2010strokovne delavke vrtca, otroci, starši

Prireditev ob materinskem dnevu

Materinski dan; marec 2010

strokovne delavke vrtca, otroci

Zaključna prireditev junij 2010 strokovne delavke vrtca, otroci

Informacije na oglasnih deskah

vsakodnevno strokovne delavke

Vsakodnevna izmenjava informacij

vsakodnevno- individualno

strokovne delavke oddelka

Svet staršev dvakrat letno predstavniki oddelkov

 

SVET STARŠEV

šolsko leto 2009/10 19

Page 20: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Starši bodo vključeni v soupravljanje zavoda preko Sveta staršev. Vsak oddelek ima v Svetu staršev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Sestavljajo ga po en delegat staršev in njegov namestnik iz vsakega oddelka. Delegati se bodo sestajali v sestavi sveta staršev šole najmanj dvakrat letno.

Obravnavali bodo:

- Predloge LDN,- pobude za nove oblike dela s starši,- novosti iz svežnja šolske in vrtčevske zakonodaje,- poročilo o delu v tekočem šolskem letu.

Predsednik sveta staršev:

Člani sveta staršev:

 

VII. PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO

Sodelovanje preko:

- Svetovalne službe,- aktiva učiteljic razredne stopnje,- skupnega izvajanja dejavnosti za otroke,- skupna predavanja za starše,- predstavitve primerov dobre prakse.

 

Skupina Zajčki in skupina Ježki

Oblika sodelovanja Čas Vodje

Lutkovna predstava december 2009 Jana Prebil

Kulturna prireditev februar 2010 Romana Jankovec

Pustovanje v KUD Šentjošt

februar 2010 Mateja Maček

Materinski dan marec 2010 Jelka Ušeničnik

šolsko leto 2009/10 20

Page 21: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Obisk otrok v 1. razredu devetletke

maj 2010 Romana Jankovec

SODELOVANJE S KRAJEM

- s KS,- s KUD,- s PGD- s knjižnico v kraju- s pošto,- s krajani.

 

SODELOVANJE S ŠIRŠIM OKOLJEM

- povezovanje z vrtcem v Polhovem Gradcu (medsebojni obiski, skupne dejavnosti).- Sodelovanje s knjižnico v Polhovem Gradcu- Vsebina: aktivnosti za razvijanje bralne kulture

PROGRAM RAVNATELJIČINEGA DELA

Pedagoško vodenje in nadzor v vrtcu opravlja ravnateljica Albina Jerman Slabe. Z njo sodelujejo tudi ostali strokovni delavci vrtca.

- spremljanje uresničevanje prednostnih nalog vrtca,- svetovanje in pomoč vzgojiteljicam pri načrtovanju in izvajanju posameznih nalog

na vseh področjih vzgojnega dela,- pregledovanje pedagoške dokumentacije,- pregled in analiza pedagoške dokumentacije,- analiza o izvajanju vzgojnih nalog,- uvajanje novosti.

HOSPITACIJSKA DEJAVNOST

Namen:

- -izmenjati izkušnje ter dvigovati kakovost dela v vrtcu- -hospitacije so individualne in skupinske.

šolsko leto 2009/10 21

Page 22: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

1 - 2 hospitaciji na skupino. Občasno spremlja oddelek v šol. letu vse sestavine dnevnega dela.

Čas določi posamezna vzgojiteljica v dogovoru z ravnateljico.

ROKI:oktober, januar, april, november februar, maj marec

Spremljanje načrtovanega dela

- mesečna analiza opravljenega dela- analiza celotnega dela (junij 2010)

ORGANIZACIJSKI VODJA

- ureja nadomeščanja, pripravi urnik dela strokovnih delavk,- vodi vrtčevsko kroniko,- zbira predloge za izboljšave, nabave,- pomaga in svetuje pri uvajanju novih delavcev,- javlja in v okviru možnosti rešuje okvare,- spremlja pobude s strani delavcev vrtca in staršev glede izboljšav življenja in dela

v vrtcu,- sodeluje pri oblikovanju vzgojnih skupin,- sodeluje z zunanjimi strokovnimi delavci,- pomaga pri oblikovanju individualizirane letne priprave,- usklajuje dopuste skupaj z delavci in ravnateljico.

Svetovalna delavka

- spremlja delo v skupinah, zlasti v pripravi otrok na šolo- vodi evidenco prispelih vlog,- sprejem v skupino ,- sodeluje s starši,- priprava tematskih konferenc,- sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju LDN,- sodeluje pri izboljšavah kakovosti dela,- sodeluje pri oblikovanju skupin,- spremlja otrokov razvoj.

ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI

ZDRAVSTVENA SLUŽBA- Sistematični preventivni pregledi zob: ZD Vič- Ščetkanje zob, fluorizacija

šolsko leto 2009/10 22

Page 23: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Izvaja: Majda Šmit

- Pregled otrok pred vstopom v šolo: Zdravstveni dom Vič

šolsko leto 2009/10 23

Page 24: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

PRILOGE K LDN

1. Letni individualni načrti za vzgojno delo v posameznih oddelkih vrtca

2. Program preventivne zdravstvene službe

3. Odlok o ustanovitvi

šolsko leto 2009/10 24

Page 25: LDN sentjost

LDN vrtca pri POŠ Šentjošt

Letni delovni načrt šole je obravnaval Svet šole na svoji__ seji, dne__________

Predsednica sveta šoleMirjam Kogovšek

Ravnateljica šoleAlbina Jerman Slabe

šolsko leto 2009/10 25