lege nr. 215 din 23.04.2001, legea administratiei publice locale

 • Published on
  01-Feb-2017

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • LEGE (A) 215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

  LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*actualizat*)administraiei publice locale(actualizat pana la data de 7 decembrie 2004*)EMITENT: PARLAMENTUL

  *) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 23 aprilie 2001.Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A.Piatra Neamt pana la data de 7 decembrie 2004 cu modificrile i completrile aduse deORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 738 din 4 decembrie 2001; LEGEAnr. 216 din 23 aprilie 2002; LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; LEGEA nr. 141 din 30aprilie 2004; LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004; LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004. Parlamentul Romniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispoziii generale SECIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale ART. 1

  Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum iorganizarea i funcionarea autoritilor administraiei publice locale. ART. 2

  (1) Administraia publica n unitile administrativteritoriale se organizeaz ifuncioneaz n temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizrii serviciilorpublice, eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i alconsultrii cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit.

  (2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingerecaracterului de stat naional, unitar i indivizibil al Romniei. ART. 3

  (1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritiloradministraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesulcolectivitilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condiiile legii.

  (2) Acest drept se exercita de consiliile locale i primari, precum i de consiliilejudeene, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal,direct, secret i liber exprimat.

  (3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarealocuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa acetenilor la treburile publice, n condiiile legii.

  (4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitateaadministrativteritorial. ART. 4

  (1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pebaza i n limitele prevzute de lege.

  (2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competentele i atribuiile,precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului saujudeului, dup caz. ART. 5

  (1) Competentele i atribuiile autoritilor administraiei publice locale sestabilesc numai prin lege. Aceste competente sunt depline i exclusive, cu excepiacazurilor prevzute de lege.

  (2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca,n limitele legii, sa aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care suntdate n mod expres n competenta altor autoriti publice. ART. 6

  (1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune i oraei autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiileautonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvareaproblemelor ntregului jude.

  (2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliuljudeean, pe de o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alta parte, nuexista raporturi de subordonare.

  Pagina 1

 • LEGE (A) 215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

  ART. 7(1) Exercitarea competentelor i atribuiilor stabilite prin lege revine

  autoritilor administraiei publice locale care se gsesc cel mai aproape de cetean.(2) Stabilirea de competente i atribuii pentru alte autoriti dect cele prevzute

  la alin. (1) trebuie sa in seama de amploarea i de natura rspunderii ce le revine,precum i de cerinele de eficienta i eficacitate.

  (3) Autoritile administraiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici unfel de responsabiliti autoritilor administraiei publice locale n procesul dedescentralizare a unor servicii publice ori al crerii de noi servicii publice, frasigurarea mijloacelor financiare corespunztoare pentru realizarea respectivelorresponsabiliti. ART. 8

  Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptareaoricrei decizii, structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale,n toate problemele care le privesc n mod direct, potrivit legii. ART. 9

  n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele i judeele au dreptul laresurse proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le gestioneazpotrivit atribuiilor ce le revin, n condiiile legii. Resursele financiare aleautoritilor publice locale trebuie sa fie proporionale cu competentele i curesponsabilitile prevzute de lege. ART. 10

  Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun deresursele financiare, precum i de bunurile proprietate publica sau privat alecomunelor, oraelor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale. ART. 11

  (1) Autoritile administraiei publice locale au dreptul ca, n limitelecompetentelor lor, sa coopereze i sa se asocieze cu alte autoriti ale administraieipublice locale din ara sau din strintate, n condiiile legii.

  (2) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune autoritile administraieipublice locale au dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, ncondiiile legii. ART. 12

  Autoritile administraiei publice locale pot ncheia ntre ele acorduri i potparticipa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programede dezvoltare regionala, n condiiile legii. ART. 13

  (1) Consiliile locale i consiliile judeene din unitile administrativteritorialelimitrofe zonelor de frontiera pot ncheia acorduri de cooperare transfrontaliera cuautoritile similare din rile vecine, n condiiile legii.

  (2) Aceste acorduri se vor ncheia numai n domeniile ce sunt de competentaconsiliilor locale sau judeene, potrivit prezentei legi, cu respectarea legislaieiinterne i a angajamentelor internaionale asumate de statul roman.

  (3) Prin acordurile de cooperare transfrontaliera pot fi create i pe teritoriulRomniei organisme care sa aib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic.Aceste organisme nu au, n sensul prezentei legi, competente administrativteritoriale.

  (4) Consiliile locale i consiliile judeene, care au ncheiat acorduri de cooperaretransfrontaliera, au dreptul sa participe, n alte state, la organismele create prinrespectivele acorduri, n limita competentelor ce le revin potrivit legii. ART. 14

  (1) Initiativa autoritilor administraiei publice locale de a coopera i de a seasocia cu autoriti ale administraiei publice locale din strintate, precum i de aadera la o asociaie internationala a autoritilor administraiei publice locale va ficomunicat Ministerului Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei i Internelor.

  (2) Autoritile administraiei publice locale vor transmite Ministerului AfacerilorExterne spre avizare proiectele de acorduri sau convenii de cooperare pe care acesteaintenioneaz sa le ncheie cu autoriti ale administraiei publice locale din altetari, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene,dup caz.

  (3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de laprimirea solicitrii. n caz contrar se va considera ca nu sunt obiecii i proiectulrespectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeean interesat.

  (4) Acordurile sau conveniile ncheiate de autoritile administraiei publicelocale nu angajeaz dect responsabilitatea consiliului local sau judeean care esteparte la acestea, fiind supuse controlului de legalitate, iar actele emise n virtutea

  Pagina 2

 • LEGE (A) 215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

  respectivelor acorduri sau convenii au n dreptul intern aceeai valoare juridic iaceleai efecte ca i actele administrative adoptate n conformitate cu prevederileprezentei legi. ART. 15

  Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capitalsau cu bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint,la constituirea de societi comerciale sau la nfiinarea unor servicii de interespublic local ori judeean, dup caz, n condiiile legii. ART. 16

  Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritiloradministraiei publice locale se exercita n limitele i n condiiile prevzute de lege. ART. 17

  n unitile administrativteritoriale n care cetenii aparinnd minoritilornaionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor autoritile administraieipublice locale vor asigura folosirea, n raporturile cu acetia, i a limbii materne, nconformitate cu prevederile Constituiei, ale prezentei legi i ale conveniilorinternaionale la care Romnia este parte. ART. 18

  (1) Comunele, oraele i judeele sunt uniti administrativteritoriale n care seexercita autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz autoriti aleadministraiei publice locale. (2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. (3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.

  (4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativteritoriale, a crordelimitare i organizare se fac potrivit legii.

  (5) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunileadministrativteritoriale ale municipiilor. Aceste autoriti exercita atribuiileprevzute la art. 95 i, respectiv, la art. 97, care se aplica n mod corespunztor. ART. 19

  Comunele, oraele i judeele sunt persoane juridice de drept public. Acestea aupatrimoniu propriu i capacitate juridic deplina. ART. 20

  Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor i judeelor se stabilete prin lege.Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege inumai dup consultarea prealabil a cetenilor din unitile administrativteritorialerespective prin referendum, care se organizeaz potrivit legii. SECIUNEA a 2a Autoritile administraiei publice locale ART. 21

  (1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local ncomune i orae sunt consiliile locale, comunale i oreneti, ca autoritideliberative, i primrii, ca autoriti executive. Consiliile locale i primrii se alegn condiiile prevzute de Legea privind alegerile locale.

  (2) Consiliile locale i primrii funcioneaz ca autoriti ale administraieipublice locale i rezolva treburile publice din comune i orae, n condiiile legii. ART. 22

  n fiecare jude se constituie un consiliu judeean, ca autoritate a administraieipublice locale, pentru coordonarea activitii consiliilor comunale i oreneti, nvederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. Consiliul judeean este alesn condiiile Legii privind alegerile locale. ART. 23

  Alesii locali sunt primarul, consilierii locali i consilierii judeeni. nasigurarea liberului exerciiu al mandatului lor acetia ndeplinesc o funcie deautoritate publica, beneficiind de dispoziiile legii penale cu privire la persoanelecare ndeplinesc o funcie ce implica exerciiul autoritii de stat. ART. 24

  (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judeean,este de 4 ani. Mandatul se exercita n condiiile legii.

  (2) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul ales n cursul unuimandat, ca urmare a dizolvrii consiliului local sau judeean, respectiv a vacanteipostului de primar, ncheie mandatul precedentei autoriti a administraiei publicelocale.

  (3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul, alei n urma

  Pagina 3

 • LEGE (A) 215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

  organizrii unor noi uniti administrativteritoriale sau n urma dizolvrii unorconsilii, respectiv vacantarii unor posturi de primari, i exercita mandatul numai panala organizarea urmtoarelor alegeri locale generale. ART. 25

  n scopul asigurrii autonomiei locale autoritile administraiei publice locale audreptul sa instituie i sa perceap impozite i taxe locale, sa elaboreze i sa aprobebugetele de venituri i cheltuieli ale comunelor, oraelor i judeelor, n condiiilelegii. ART. 26 Abrogat.

  Art. 26 a fost abrogat de art. 44 din LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004, publicat nMONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004. ART. 27 Abrogat.

  Art. 27 a fost abrogat de art. 44 din LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004, publicat nMONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004. CAP. 2 Consiliile locale SECIUNEA 1 Constituirea consiliului local ART. 28

  Consiliile locale sunt compuse din consilieri alei prin vot universal, egal, direct,secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de Legea privind alegerile locale. ART. 29

  (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin alprefectului, n funcie de populaia comunei sau a oraului, raportat de InstitutulNaional de Statistica i Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului n curs sau,dup caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dup cum urmeaz:*T* Numrul locuitorilor Numrul comunei sau ai oraului consilierilor pana la 1.500 9 ntre 1.501 i 3.000 11 ntre 3.001 i 5.000 13 ntre 5.001 i 10.000 15 ntre 10.001 i 20.000 17 ntre 20.001 i 50.000 19 ntre 50.001 i 100.000 21 ntre 100.001 i 200.000 23 ntre 200.001 i 400.000 27 peste 400.000 31 *ST* (2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 55 de consilieri. ART. 30 Abrogat.

  Art. 30 a fost abrogat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicat n MONITORULOFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. ART. 31

  (1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 20 de zile de la datadesfurrii alegerilor. Convocarea consilierilor declarai alei, pentru edina deconstituire, se face de ctre prefect. La edina de constituire pot participa prefectulsau reprezentantul sau, precum i primarul, chiar dac procedura de validare a mandatuluiacestuia nu a fost finalizat.

  Pagina 4

 • LEGE (A) 215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

  (2) edina este legal constituit dac participa cel puin doua treimi din numrulconsilierilor alei. n cazul n care nu se poate asigura aceasta majoritate edina seva organiza, n aceleai condiii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac nici laa doua convocare reuniunea nu este legal constituit, se va proceda la o noua convocare,de ctre prefect, peste alte 3 zile, n aceleai condiii.

  (3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la ultima convocaredatorit absentei, fr motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante,prin ordin, locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocrianterioare, dac acetia nu pot fi nlocuii de supleanii nscrii pe listele decandidai respective, organizanduse alegeri pentru completare, n termen de 30 de...

Recommended

View more >