LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizata*) privind ...anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_416.pdf¢ 

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizata*) privind...

  • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizata*) privind venitul minim garantat (actualizata pana la data de 28 martie 2008*) EMITENT: PARLAMENTUL --------------- *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001. Aceasta este forma actualizatã de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pânã la data de 28 martie 2008, cu modificarile şi completãrile aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002 ; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 25 septembrie 2002 ; HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002 **); LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003 ; HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003 **); HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003 ; ORDONANŢA nr. 55 din 29 iulie 2004 ; LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004 ; HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004 **); HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005 ; HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005 ; HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005 **); HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005 ; LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006 ; RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006 ; LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006 ; HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007 **); HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007 ; HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008 **); LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008 . **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ: Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002, prevederile acestui act normativ se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2003. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 13 decembrie 2003, prevederile acestui act normativ se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2004. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, prevederile acestui act normativ se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2005. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, prevederile acestui act normativ se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2006. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007, prevederile acestui act normativ se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2007. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2008, prevederile acestui act normativ se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2008. Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Familiile şi persoanele singure, cetãţeni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta socialã. (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevãzute de prezenta lege. (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiazã pe principiul solidaritãţii sociale. (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiazã pe principiul solidaritãţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţã socialã. -------------- Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 115 din

  • 4 mai 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006. ART. 2 (1) In sensul prezentei legi termenul familie desemneazã soţul şi sotia sau soţul, sotia şi copiii lor necãsãtoriţi, care locuiesc şi gospodãresc împreunã. (2) Este asimilatã termenului familie şi situaţia persoanei necasatorite care locuieşte împreunã cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. (3) In sensul alin. (1) se asimileazã termenului familie bãrbatul şi femeia necãsãtoriţi, cu copiii lor şi ai fiecãruia dintre ei, care locuiesc şi gospodãresc împreunã. (4) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din cãsãtoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii. (5) Prin termenul persoana singura se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodareste singura. (6) Beneficiazã de reglementãrile prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetãţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, dupã caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei romane. ART. 2 (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemneazã soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necãsãtoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comunã prevãzutã în actele de identitate şi gospodãresc împreunã. (2) Se considerã familie şi persoana care locuieşte împreunã cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: a) este necãsãtoritã; b) este vãduvã; c) este divorţatã; d) al cãrei soţ/soţie este declarat/declaratã dispãrut/ dispãrutã prin hotãrâre judecãtoreascã; e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a)-d). (3) Se considerã familie şi fraţii fãrã copii, care gospodãresc împreunã şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comunã cu pãrinţii. (4) În sensul alin. (1) se asimileazã termenului familie bãrbatul şi femeia necãsãtoriţi, cu copiii lor şi ai fiecãruia dintre ei, care locuiesc şi gospodãresc împreunã. (5) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din cãsãtoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii. (6) Prin termenul persoanã singurã se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodãreşte singurã. (7) Beneficiazã de reglementãrile prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetãţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, dupã caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române. -------------- Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006. ART. 3 (1) Au dreptul la venitul minim garantat în condiţiile prezentei legi şi sotii despãrţiţi în fapt, dacã ancheta socialã justifica acordarea acestuia. (2) Beneficiazã de reglementãrile prezentei legi şi persoanele fãrã domiciliu, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria rãspundere ca nu au solicitat drepturile de la alte primãrii. ART. 3 (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despãrţiţi în fapt, dacã ancheta socialã atestã situaţia existentã şi justificã acordarea acestuia. (2) Beneficiazã de reglementãrile prezentei legi şi persoanele fãrã domiciliu sau reşedinţã şi fãrã locuinţã, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria rãspundere cã nu au solicitat ajutorul social de la alte primãrii.

  • (3) Persoanele fãrã locuinţã beneficiazã de ajutor social numai pe perioada în care se aflã în evidenţa serviciilor publice de asistenţã socialã din cadrul unitãţilor administrativ-teritoriale în care trãiesc. -------------- Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006. SECŢIUNEA a 2-a Nivelul venitului minim garantat ART. 4 (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: a) 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 157.500 lei pentru fiecare alta persoana peste numãrul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi. (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: a) 1.328.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 1.845.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 2.285.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 2.728.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 184.000 lei pentru fiecare alta persoana peste numãrul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 416/2001 . -------------- Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002. (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: a) 1.480.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 2.057.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 2.547.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 3.041.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 205.000 lei pentru fiecare altã persoanã peste numãrul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 416/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. ------------- Alin. (1) al art. 4 a fost modifica