of 30 /30
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, promulgată prin Decretul nr. 682/2015, publicată n !onitorul "#icial nr. 556 din 2$ iulie 2015 %!."#. nr. 556/2015&.  'n vigoare de la 01.01.201 6 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special in sistemul aministraţiei penitenciare este garantat e stat şi se e!er cită, "n coniţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare e stat şi alte repturi e asigurări sociale in omeniul apărării naţionale, orinii publice şi securităţii naţionale, enumit "n continuare sistemul pensiilor militare e stat# Art. 2. Principiile e bază ale sistemului pensiilor militare e stat sunt următoar ele$ a) principiul unicităţii, potri%it căruia statul organizea ză şi garantează sistemul e pensii militare e stat bazat pe aceleaşi norme e rept, pentru toţi participanţii la acesta& b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul e pensii militare e stat un tratament neiscriminatoriu "ntre persoane a'ate "n aceeaşi situaţie (uriică, "n ceea ce pri%eşte repturile şi obligaţiile pre%ăzute e lege& c) principiul imprescriptibilităţii, potri%it căruia reptul la pensie nu se prescrie& d) principiul incesibilităţii, potri%it căruia reptul la pensie nu poate ) ceat, total sau parţial& e) principiul autonomiei, bazat pe organizar ea, conucerea şi aministrar ea, e sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare e stat e către instituţiile in omeniul apărării naţionale, orinii publice şi securităţii naţionale& f) principiul recunoştinţei faţă e loialitatea, sacri)ciile şi pri%aţiunile suferite e militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special in sistemul aministraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei# Art. 3. *n "nţelesul prezentei legi, termenii şi e!presiile e mai (os au următoarea semni)caţie$ a) militar + carul militar, astfel cum este e)nit e Legea nr# -./001 pri%in statutul carelor militare, cu moi)cările şi completările ulterioare, solatul şi graatul profesionist, aşa cum sunt e)niţi e Legea nr# 23. 4--5 pri%in statutul solaţilor şi graaţilor profes ionişti, cu moi)cările şi completările ulterioare, militarul anga(at pe bază e contract, (anarmul anga(at pe bază e contract, precum şi preotul militar, aşa cum este e)nit e Legea nr # /01.4--- pri%in constituirea şi organizarea clerului militar& b) poliţist + funcţionarul public cu statut special, astfel cum este e)nit e Legea nr# 25-.4--4 pri%in 6tatutul poliţistului, cu moi)cările şi completările ulterioare& c) funcţionar public cu statut special + funcţionarul public cu statut special in sistemul aministraţiei penitenciare "ncarat "n 7inisterul 8ustiţiei sau "n unităţi suboronate acestuia, astfel cum este e)nit e Legea nr# 402.4--3 pri%in 6tatutul funcţionarilor publici cu statut special in Aministraţ ia 9aţională a Penitenciarelor, republicată& d) pensionar militar + persoana e)nită la lit# a:+c:, care bene)ciază e pensie militară e stat "n coniţiile prezentei legi& e) %ec;imea "n ser%iciu + perioaa "n care o persoană in sistemul e apărare naţională, orine publică şi securitate naţională s+a a'at "n una intre următoarele situaţii$ 1. a a%ut calitatea e caru militar.poliţist.fun cţionar public cu statut special, "n acti%itate&

Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

Embed Size (px)

Text of Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

Page 1: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 1/30

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, promulgată prin Decretul nr. 682/2015, publicată n !onitorul "#icial nr. 556 din

2$ iulie 2015 %!."#. nr. 556/2015&.

 'n vigoare de la 01.01.2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL IDispoziţii generale

Art. 1.

Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut specialin sistemul aministraţiei penitenciare este garantat e stat şi se e!ercită, "n coniţiile prezenteilegi, prin sistemul pensiilor militare e stat şi alte repturi e asigurări sociale in omeniulapărării naţionale, orinii publice şi securităţii naţionale, enumit "n continuare sistemul pensiilormilitare e stat#

Art. 2.

Principiile e bază ale sistemului pensiilor militare e stat sunt următoarele$

a) principiul unicităţii, potri%it căruia statul organizează şi garantează sistemul e pensii militaree stat bazat pe aceleaşi norme e rept, pentru toţi participanţii la acesta&

b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul e pensii militare estat un tratament neiscriminatoriu "ntre persoane a'ate "n aceeaşi situaţie (uriică, "n ceea cepri%eşte repturile şi obligaţiile pre%ăzute e lege&

c) principiul imprescriptibilităţii, potri%it căruia reptul la pensie nu se prescrie&

d) principiul incesibilităţii, potri%it căruia reptul la pensie nu poate ) ceat, total sau parţial&

e) principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conucerea şi aministrarea, e sine stătătoare, asistemului pensiilor militare e stat e către instituţiile in omeniul apărării naţionale, orinii

publice şi securităţii naţionale&

f) principiul recunoştinţei faţă e loialitatea, sacri)ciile şi pri%aţiunile suferite e militari, poliţişti şifuncţionari publici cu statut special in sistemul aministraţiei penitenciare şi familiile acestora petimpul carierei#

Art. 3.

*n "nţelesul prezentei legi, termenii şi e!presiile e mai (os au următoarea semni)caţie$

a) militar + carul militar, astfel cum este e)nit e Legea nr# -./001 pri%in statutul carelormilitare, cu moi)cările şi completările ulterioare, solatul şi graatul profesionist, aşa cum sunte)niţi e Legea nr# 23.4--5 pri%in statutul solaţilor şi graaţilor profesionişti, cu moi)cările

şi completările ulterioare, militarul anga(at pe bază e contract, (anarmul anga(at pe bază econtract, precum şi preotul militar, aşa cum este e)nit e Legea nr# /01.4--- pri%in constituireaşi organizarea clerului militar&

b) poliţist + funcţionarul public cu statut special, astfel cum este e)nit e Legea nr#25-.4--4 pri%in 6tatutul poliţistului, cu moi)cările şi completările ulterioare&

c) funcţionar public cu statut special + funcţionarul public cu statut special in sistemulaministraţiei penitenciare "ncarat "n 7inisterul 8ustiţiei sau "n unităţi suboronate acestuia,astfel cum este e)nit e Legea nr# 402.4--3 pri%in 6tatutul funcţionarilor publici cu statutspecial in Aministraţia 9aţională a Penitenciarelor, republicată&

d) pensionar militar + persoana e)nită la lit# a:+c:, care bene)ciază e pensie militară e stat "n

coniţiile prezentei legi&e) %ec;imea "n ser%iciu + perioaa "n care o persoană in sistemul e apărare naţională, orinepublică şi securitate naţională s+a a'at "n una intre următoarele situaţii$

1. a a%ut calitatea e caru militar.poliţist.funcţionar public cu statut special, "n acti%itate&

Page 2: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 2/30

2. a a%ut calitatea e militar anga(at pe bază e contract.(anarm anga(at cu contract.poliţist efrontieră anga(at cu contract.solat şi graat %oluntar.solat şi graat profesionist&

3. a "neplinit ser%iciul militar ca militar "n termen, militar cu termen reus, ele% sau stuent alunei instituţii militare e "n%ăţăm<nt in sistemul e apărare, orine publică şi securitatenaţională pentru formarea carelor militare.poliţiştilor.funcţionarilor publici cu statut special, cue!cepţia "n%ăţăm<ntului liceal&

4. a fost concentrată sau mobilizată ca rezer%ist&

5. a fost "n capti%itate&

6. a "neplinit acti%ităţi pastoral+misionare, u;o%niceşti şi religioase, "n calitate e preot ori capreot militar "n instituţiile in sistemul e apărare naţională, orine publică şi securitate naţională,prin "nc;eierea unui contract ini%iual e muncă&

f) %ec;ime cumulată + perioaele e timp recunoscute ca %ec;ime "n ser%iciu, %ec;ime "n muncă,stagiu e cotizare sau perioae asimilate "n %eerea obţinerii unei pensii "n coniţiile legii&

g) %ec;ime efecti%ă + %ec;imea pre%ăzută la lit# f:, care nu cuprine sporurile acorate pentruacti%itatea esfăşurată "n coniţii eosebite, speciale sau alte coniţii e muncă, respecti% grupa Işi.sau a II+a e muncă&

h) stagiu potenţial + perioaa e timp pre%ăzută e prezenta lege acorată la calculul pensiei ein%aliitate, ca o creitare pentru %ec;imea nerealizată in cauza afecţiunilor in%aliante&

i) stagiu e cotizare + perioaa "n care persoanele pre%ăzute la lit# a:+c: au atorat.plătitcontribuţii e asigurări sociale e stat "n sistemul public e pensii&

 j) %<rstă stanar e pensionare + %<rsta stabilită e prezenta lege, la care se poate obţine pensiepentru limită e %<rstă, "n coniţiile legii, precum şi %<rsta in care se operează reucerilepre%ăzute e lege&

k) case e pensii sectoriale + casele e pensii care funcţionează "n suborinea 7inisterului Apărării

9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii, care "neplinescatribuţiile pre%ăzute e prezenta lege şi funcţionează cu respectarea legislaţiei "n %igoare pri%inprotecţia informaţiilor clasi)cate "n instituţiile in sistemul naţional e apărare naţională, orinepublică şi securitate naţională#

Art. 4.

6istemul pensiilor militare e stat acoperă riscurile acti%ităţii speci)ce sistemului e apărare,orine publică şi securitate naţională, interzicerea sau restr<ngerea e!erciţiului unor repturi şilibertăţi in Constituţia =om<niei, precum şi piererile e %enituri atorate in%aliităţii, bătr<neţiisau ecesului#

Art. 5.

(1) 7inisterul Apărării 9aţionale, 7inisterul Afacerilor Interne şi 6er%iciul =om<n e Informaţiiasigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare e stat şi alte repturi e asigurărisociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi e!ercită controlulaplicării acestora#

(2) >onurile necesare pentru plata pensiilor militare e stat şi a altor repturi e asigurări socialecu%enite pensionarilor militari se asigură e la bugetul e stat, prin bugetele instituţiilor pre%ăzutela alin# ?/:#

Art. 6.

Aministrarea sistemului pensiilor militare e stat se realizează prin case e pensii sectoriale#

Art. 7.(1) *n sistemul pensiilor militare e stat, e%ienţa repturilor e pensii militare e stat şi arepturilor e asigurări sociale se realizează pe baza coului numeric personal, acă legea nupre%ee altfel#

Page 3: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 3/30

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii rom<ni, cetăţenii Uniunii@uropene, ai statelor membre ale 6paţiului @conomic @uropean, ai Confeeraţiei @l%eţiene şipentru străinii care au "nregistrat rezienţa.şeerea "n =om<nia, pentru care casele e pensiisectoriale stabilesc repturile e pensie şi "ntocmesc ocumentaţii e plată şi.sau efectueazăplata pensiilor şi a altor repturi e asigurări sociale sunt furnizate acestora, gratuit, e către7inisterul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru @%ienţa Persoanelor şi Aministrarea azelor eDate#

(3) Datele pre%ăzute la alin# ?4: sunt furnizate gratuit, la cererea caselor e pensii sectoriale, ecătre autorităţile, instituţiile publice sau orice altă instituţie care eţine astfel e informaţii#

Art. 8.

C;eltuielile, "n sistemul pensiilor militare e stat, acoperă contra%aloarea pensiilor militare e statşi a altor repturi e asigurări sociale, sumele necesare organizării şi funcţionării sistemuluipensiilor militare e stat şi a altor prestaţii pre%ăzute e lege#

Art. 9.Coniţiile e muncă "n care se esfăşoară acti%itatea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publicicu statut special pot )$

a) normale&

b) eosebite&

c) speciale&

d) alte coniţii#

Art. 10.

7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special etaşaţi "n afara instituţiei in care fac

parte bene)ciază e coniţiile e muncă speci)ce funcţiilor in care au fost etaşaţi sau funcţiilorasimilate.similare, upă caz#

Art. 11.

(1) *ncararea locurilor e muncă "n coniţii eosebite, speciale şi alte coniţii se realizează pebaza criteriilor şi metoologiei e "ncarare pre%ăzute e Botăr<rea u%ernuluinr#/#403.4--/ pri%in stabilirea locurilor e muncă şi acti%ităţilor cu coniţii eosebite, coniţiispeciale şi alte coniţii, speci)ce pentru carele militare "n acti%itate, cu moi)cările ulterioare, şie Botăr<rea u%ernului nr# /#44.4--3 pri%in stabilirea locurilor e muncă şi acti%ităţilor cuconiţii eosebite, speciale şi alte coniţii, speci)ce pentru poliţişti, cu moi)cările ulterioare#

(2) Pre%eerile Botăr<rii u%ernului nr# /#403.4--/, cu moi)cările ulterioare, aplicabile militarilor

in carul 7inisterului 8ustiţiei, se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special in sistemulaministraţiei penitenciare#

(3) Pre%eerile alin# ?/: sunt aplicabile şi militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statutspecial in sistemul aministraţiei penitenciare care au trecut "n rezer%ă.retragere, respecti% au "ncetat raporturile e ser%iciu, p<nă la ata intrării "n %igoare a prezentei legi#

Art. 12.

*n sistemul pensiilor militare e stat se acoră următoarele repturi$

a) pensii militare e stat&

b) alte repturi e asigurări sociale#

Art. 13.

7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pot bene)cia e o singură pensie militarăe stat#

Page 4: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 4/30

CAPITOLUL II6istemul pensiilor militare e stat

Art. 14.

*n sistemul pensiilor militare e stat se acoră următoarele categorii e pensii$

a) pensia e ser%iciu&

b) pensia e in%aliitate&

c) pensia e urmaş#

6@CIU9@A /Pensia e ser%iciu

Art. 15.

Pensia e ser%iciu poate )$

a) pentru limită e %<rstă&

b) anticipată&

c) anticipată parţială#

Art. 16.

(1) Au reptul la pensie e ser%iciu pentru limită e %<rstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publicicu statut special, "n acti%itate, care "neplinesc cumulati% următoarele coniţii$

a) au "mplinit %<rsta stanar e pensionare pentru limită e %<rstă&

b) au o %ec;ime efecti%ă e cel puţin 41 e ani, in care cel puţin /1 ani reprezintă %ec;imea "nser%iciu#

(2) E<rsta stanar e pensionare pentru limită e %<rstă, pre%ăzută la alin# ?/: lit# a:, este e 5-e ani# Atingerea acestei %<rste se realizează prin creşterea %<rstelor stanar e pensionare,conform eşalonării pre%ăzute "n ane!a care face parte integrantă in prezenta lege#

Art. 17.

(1) Au reptul la pensie e ser%iciu anticipată militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statutspecial, "n acti%itate, care "neplinesc cumulati% coniţiile e %ec;ime pre%ăzute la art# /5 alin# ?/:lit# b:, au "mplinit %<rsta stanar e pensionare pentru limită e %<rstă iminuată cu 1 ani şi sea'ă "n una intre următoarele situaţii$

a) sunt trecuţi "n rezer%ă ori au "ncetat raporturile e ser%iciu ca urmare a reorganizării unorunităţi şi a reucerii unor funcţii in statele e organizare, precum şi pentru alte moti%e sau ne%oiale instituţiilor in omeniul apărării naţionale, orinii publice şi securităţii naţionale&

b) sunt trecuţi "n rezer%ă sau irect "n retragere ori au "ncetat raporturile e ser%iciu ca urmare a

clasării ca inapt sau apt limitat pentru ser%iciul militar.ser%iciu e către comisiile e e!pertizămeico+militară#

(2) La acorarea pensiei e ser%iciu anticipate, iminuarea %<rstei stanar e pensionare cu 1ani pre%ăzută la alin# ?/: nu poate ) cumulată cu nicio altă reucere reglementată e prezentalege sau e alte acte normati%e#

Art. 18.

(1) Au reptul la pensie e ser%iciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici custatut special, "n acti%itate, care au o %ec;ime efecti%ă e minimum 4- e ani, intre care celpuţin /- ani %ec;ime "n ser%iciu, şi care se a'ă "n una intre următoarele situaţii$

a) sunt trecuţi "n rezer%ă ori au "ncetat raporturile e ser%iciu, ca urmare a reorganizării unor

unităţi şi a reucerii unor funcţii in statele e organizare, precum şi pentru alte moti%e sau ne%oiale instituţiilor in omeniul apărării naţionale, orinii publice şi securităţii naţionale&

Page 5: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 5/30

b) sunt trecuţi "n rezer%ă sau irect "n retragere ori au "ncetat raporturile e ser%iciu ca urmare aclasării ca inapt sau apt limitat pentru ser%iciul militar.ser%iciu e către comisiile e e!pertizămeico+militară#

(2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statutspecial "n acti%itate pre%ăzuţi la alin# ?/: se calculează pentru numărul anilor e %ec;ime "nser%iciu stabiliţi "n coniţiile art# 2 lit# e:, la care se aaugă sporurile acorate conform art# 43#

(3) La "mplinirea %<rstei stanar e pensionare, pre%ăzută e prezenta lege, pensia e ser%iciuanticipată parţială e%ine pensie e ser%iciu pentru limită e %<rstă, iar cuantumul pensieimilitare se recalculează prin raportare la %ec;imea cumulată calculată la ata trecerii "n rezer%ăori a "ncetării raporturilor e ser%iciu#

Art. 19.

7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care la ata trecerii "n rezer%ă ori a "ncetării raporturilor e ser%iciu nu "neplinesc coniţiile e acorare a unei pensii e ser%iciu, arau o %ec;ime "n ser%iciu e cel puţin /- ani, bene)ciază e pensie e ser%iciu la "mplinirea %<rsteistanar e pensionare pentru limită e %<rstă pre%ăzută e prezenta lege, pentru numărul anilore %ec;ime "n ser%iciu, stabiliţi "n coniţiile art# 2 lit# e:, la care se aaugă sporurile acorateconform art# 43#

Art. 20.

La "mplinirea %<rstei pre%ăzute e prezenta lege pentru obţinerea pensiei militare e ser%iciupentru limită e %<rstă, pensia e ser%iciu anticipată e%ine, in o)ciu, pensie e ser%iciu pentrulimită e %<rstă#

Art. 21.

(1) 7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care, la ata trecerii "n

rezer%ă.retragere sau "ncetării raporturilor e ser%iciu, "neplinesc coniţiile e %ec;imepre%ăzute la art# /5 alin# ?/: lit# b:, au reptul la pensie e ser%iciu pentru limită e %<rstă cureucerea %<rstei pre%ăzute la art# /5 alin# ?4:, astfel$

a) pentru acti%itate realizată "n coniţii e muncă eosebite$

Vechime realizată în condiţiideosebite şi/sau în grupa a II-a de

muncă (ani împliniţi)

Reducerea vrstei prevăzute la art! "# alin! ($)%

&ni 'uni

# " -

" #

" $ -

"$ $ #

"* + -

"# + #

" * -

$ * #

$$ , -

$* , #

$# # -

$ # #

+ -

+$ #

Page 6: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 6/30

+, -

b) pentru acti%itate realizată "n coniţii e muncă speciale şi alte coniţii$

Vechime realizată în condiţiispeciale şi alte condiţii şi/sau îngrupa I de muncă (ani împliniţi)

Reducerea vrstei prevăzute la art! "# alin! ($)%

&ni 'uni

$ " -

+ " #

* $ -

, $ #

# + -

+ #

* -

. * #

" , -

"" , #

"$ # -

"+ # #

"* -

", #

"# -

" #

" . -

". . #

$ " -

$" " #

$$ "" -

$+ "" #

$* "$ -

$, "$ #

$# de ani şi peste "+ -

(2) =eucerea %<rstei stanar e pensionare, potri%it alin# ?/: sau "n alte coniţii stabilite prin

acte normati%e, nu poate ) mai mare e /2 ani# Prin reucere, %<rsta stanar e pensionare nupoate ) mai mică e 31 e ani#

Art. 22.

(1) 7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, "n acti%itate, care au o %ec;imeefecti%ă e 4- e ani "n calitate e personal in unităţi.structuri e inter%enţie şi acţiuni speciale,personal "n unităţi e inter%enţie antiteroristă, personal na%igant pe elicoptere, a%ioane e%<nătoare, %<nătoare+ bombarament şi cercetare, aerona%e e transport, aerona%e e instrucţieale şcolilor militare e a%iaţie, scafanrii, precum şi personalul in unităţile e comunicaţii,raiolocaţie şi război electronic bene)ciază, la cerere, e pensie e ser%iciu anticipată sauanticipată parţială, iniferent e %<rstă, acă au o %ec;ime ca militar.poliţist.funcţionar public cu

statut special, "n acti%itate, e cel puţin /- ani#(2) La "mplinirea %<rstei stanar e pensionare, persoanele pre%ăzute la alin# ?/: bene)ciază epensie e ser%iciu pentru limită e %<rstă "n coniţiile pre%ăzute e art# / alin# ?2: sau, upă caz,e art# 4-#

Page 7: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 7/30

Art. 23.

(1) Eec;imea "n ser%iciu care se ia "n consierare la stabilirea pensiei e ser%iciu este perioaa "ncare o persoană s+a a'at "n una sau mai multe in situaţiile pre%ăzute la art# 2 lit# e:, la care seaaugă sporurile acorate conform art# 43#

(2) Eec;imea "n ser%iciu pentru esc;ierea reptului la pensia e ser%iciu nu cuprine şi sporulacorat pentru acti%itatea esfăşurată "n coniţiile e muncă pre%ăzute e Botăr<reau%ernului nr# /#403.4--/, cu moi)cările ulterioare, şi e Botăr<rea u%ernului nr# /#44.4--3,

cu moi)cările ulterioare#

Art. 24.

La stabilirea pensiei se ia "n calcul, pentru )ecare an lucrat efecti%, "n coniţiile stabilite eBotăr<rea u%ernului nr# /#403.4--/, cu moi)cările ulterioare, şi e Botăr<rea u%ernului nr#/#44.4--3, cu moi)cările ulterioare, astfel$

a) / an şi 2 luni, "n cazul celor care şi+au esfăşurat acti%itatea "n coniţii eosebite&

b) / an şi 5 luni, "n cazul celor care şi+au esfăşurat acti%itatea "n coniţii speciale&

c) 4 ani, "n cazul celor care şi+au esfăşurat acti%itatea "n alte coniţii#

Art. 25.(1) Constituie %ec;ime pentru stabilirea pensiei militare e stat "n coniţiile art# /5+/, art#44 şi art# 24 şi perioaele recunoscute ca %ec;ime "n ser%iciu, %ec;ime "n muncă, stagiu ecotizare sau perioae asimilate "n coniţiile legii, p<nă la ata intrării "n %igoare a prezentei legi#

(2) Eec;imea %alori)cată pentru stabilirea pensiei militare e stat conform alin# ?/: nu se poate%alori)ca şi "n sistemul public e pensii sau "n sistemele proprii e asigurări sociale neintegrateacestuia, "n coniţiile protocoalelor "nc;eiate "ntre entităţile implicate#

(3) *n cazul "n care in "nsumarea perioaelor e %ec;ime rezultă fracţiuni e cel puţin 5 luni,acestea se "ntregesc la un an "n fa%oarea bene)ciarului, iar cele mai mici se negli(ează#

Art. 26.

(1) Pentru carele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la ata trecerii "nrezer%ă sau a "ncetării raporturilor e ser%iciu nu "neplinesc coniţiile e acorare a unei pensiipre%ăzute la art# /3 lit# a: şi b:, esc;ierea reptului la pensie se efectuează mai "nt<i e cătresistemul "n care "neplineşte coniţiile cumulati%e e pensionare, cu e!cepţia situaţiilor pre%ăzutela art# /0#

(2) *ntre sistemul pensiilor militare e stat şi sistemul public e pensii, precum şi sistemele propriie asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile e cotizare, respecti%%ec;imea "n muncă sau %ec;imea "n ser%iciu, "n %eerea esc;ierii reptului la pensie "nconiţiile alin# ?/:#

(3) *n situaţia pre%ăzută la alin# ?/:, pensia militară e stat se stabileşte oar pentru perioaele e

%ec;ime "n ser%iciu, la care se aaugă sporurile acorate conform art# 43, la calculul pensiei ein%aliitate stagiul potenţial se acoră oar e către ultimul sistem "n care persoana a fostasigurată#

Art. 27.

Perioaele e %ec;ime "n ser%iciu pre%ăzute la art# 2 lit# e: pct# 2+1, care sunt recunoscute caperioae asimilate "n sistemul public e pensii sau care constituie %ec;ime "n muncă sau "nser%iciu "n sistemele proprii e asigurări sociale neintegrate sistemului public e pensii, se iau "ncalcul, opţional, "n unul intre sisteme#

Art. 28.

(1) aza e calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare e stat este meia tuturor %eniturilorbrute realizate "n 5 luni consecuti%e, in ultimii 1 ani e acti%itate, actualizate la ata esc;ieriirepturilor e pensie, la alegerea persoanelor pre%ăzute la art# 2 lit# a: +c:# La meia obţinută seaaugă un spor e p<nă la /1F "n coniţiile stabilite prin orin comun al conucătorilorinstituţiilor in omeniul apărării naţionale, orinii publice şi securităţii naţionale#

Page 8: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 8/30

(2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi "n coniţiile art#/0, 45 şi 2, baza e calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare e stat este cea pre%ăzută laalin# ?/:, actualizată la ata esc;ierii reptului la pensie#

(3) Actualizarea pre%ăzută la alin# ?4: se face la esc;ierea repturilor e pensii ca urmare ama(orării solei e funcţie.salariului e funcţie şi solei e gra.salariului graului profesional,eţinute la ata trecerii "n rezer%ă."ncetării raporturilor e ser%iciu#

(4) aza e calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare e stat pentru personalul trimis "nmisiune permanentă "n străinătate, precum şi pentru personalul suspenat ca urmare a e!ercităriiunei funcţii e emnitate publică, care "neplineşte, "n această perioaă, coniţiile e trecere "nrezer%ă."ncetare a raporturilor e ser%iciu cu rept la pensie, este cea pre%ăzută la alin# ?/: şi ?4:#

(5) *n situaţia "n care baza e calcul stabilită potri%it alin# ?2: este mai mică ec<t cea stabilităpotri%it alin# ?/:, personalul a'at "n misiune permanentă "n străinătate poate opta pentru situaţiacea mai a%anta(oasă#

(6) Pentru soţul.soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, a'at.a'ată "nconceiu fără plată pentru a+şi urma soţia.soţul trimisă.trimis "n misiune permanentă "nstrăinătate, "n ultimii 1 ani anteriori "neplinirii %<rstei stanar e pensionare, se utilizează cabază e calcul meia tuturor %eniturilor brute realizate "n 5 luni consecuti%e, la alegere, in ultimii

1 ani e acti%itate anteriori plecării "n misiune#(7) Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special etaşaţi "n afarainstituţiilor publice e apărare, orine publică şi siguranţă naţională, pensia militară e stat sestabileşte potri%it pre%eerilor art# 40#

(8) La stabilirea %enitului brut nu se au "n %eere ispoziţiile Legii nr# //.4-/- pri%in unelemăsuri necesare "n %eerea restabilirii ec;ilibrului bugetar, cu moi)cările şi completărileulterioare#

Art. 29.

(1) Cuantumul pensiei e ser%iciu se etermină "n procente in baza e calcul, astfel$

a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu %ec;ime cumulată conform art# 2 lit#f: e cel puţin 41 e ani, bene)ciază, la "mplinirea %<rstei pre%ăzute e lege, e pensie eser%iciu, "n cuantum e -F in baza e calcul pre%ăzută la art# 4&

b) pentru )ecare an care epăşeşte %ec;imea pre%ăzută la lit# a:, la cuantumul pensiei se aaugăc<te /F in baza e calcul pre%ăzută la art# 4, fără a se putea epăşi %enitul brut utilizat lacalculul pensiei la ata esc;ierii reptului la pensie#

(2) De pensie e ser%iciu bene)ciază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special cuo %ec;ime cumulată e p<nă la 41 ani, cuantumul pensiei )in iminuat cu /F in baza e calculpre%ăzută la art# 4 pentru )ecare an care lipseşte in %ec;imea integrală#

Art. 30.

(1) Procentele corespunzătoare pentru acti%itatea esfăşurată "n coniţii eosebite, speciale saualte coniţii, respecti% "n grupa I şi.sau a II+a e muncă, pre%ăzute la art# 40 alin# ?/: lit# b: şi alin#?4:, se acoră militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efecti%cel puţin 4- e ani "n coniţii eosebite sau /1 ani "n coniţii speciale sau alte coniţii#

(2) *n situaţia "n care persoanele pre%ăzute la alin# ?/: au lucrat mai puţin e 4- e ani "n coniţiieosebite, respecti% mai puţin e /1 ani "n coniţii speciale sau alte coniţii, la procentulcorespunzător acti%ităţii esfăşurate "n coniţii normale se acoră un spor proporţional cu timpulefecti% lucrat "n coniţii eosebite, speciale sau alte coniţii, respecti% "n grupa I şi.sau a II+a emuncă, fără a epăşi procentul pre%ăzut la art# 40 alin# ?4:#

Art. 31.

(1) Cota e contribuţie ini%iuală la bugetul e stat este egală cu cota e contribuţie ini%iualăe asigurări sociale# aza lunară e calcul al contribuţiei ini%iuale o reprezintă sola lunarăbrută.salariul lunar brut#

Page 9: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 9/30

(2) *ncep<n cu ata intrării "n %igoare a prezentei legi, contribuţia ini%iuală la bugetul e stat,suportată e personalul pre%ăzut la art# /, nu %a iminua solele.salariile nete realizate lunar#

6@CIU9@A a 4+aPensia e in%aliitate

Art. 32.

Au reptul la pensie e in%aliitate militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care şi+

au pierut total sau cel puţin (umătate in capacitatea e muncă in cauza$a) proucerii unor acciente e muncă sau a unei boli contractate "n timpul şi in cauza "neplinirii ser%iciului militar.ser%iciului, tuberculozei, neoplaziilor, sc;izofreniei şi 6IDA&

b) accientelor sau bolilor care nu au legătură cu "neplinirea ser%iciului militar.ser%iciului#

Art. 33.

ene)ciază e pensie e in%aliitate, "n coniţiile pre%ăzute la art# 24 lit# a:, şi ele%ii şi stuenţiiinstituţiilor e "n%ăţăm<nt in sistemul e apărare naţională, orine publică şi securitate naţionalăcare şi+au pierut cel puţin (umătate in capacitatea e muncă, ca urmare a accientelor emuncă sau a bolilor profesionale sur%enite "n timpul şi in cauza acti%ităţii "n aceste instituţii#

Art. 34.Pensia e in%aliitate se etermină "n raport cu graul e pierere a capacităţii e muncă, astfel$

a) in%aliitatea e graul I, caracterizată prin piererea totală a capacităţii e muncă şi acapacităţii e auto"ngri(ire, necesit<n "ngri(ire sau supra%eg;ere permanentă in partea alteipersoane&

b) in%aliitatea e graul II, caracterizată prin piererea totală a capacităţii e muncă, cuposibilitatea in%aliului e a se auto"ngri(i fără a(utorul altei persoane&

c) in%aliitatea e graul III, caracterizată prin piererea a cel puţin (umătate in capacitatea emuncă, persoana put<n să presteze o acti%itate profesională upă trecerea sa "nrezer%ă."ncetarea raporturilor e ser%iciu, corespunzătoare a cel mult (umătate in timpul normale muncă#

Art. 35.

(1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face "ncararea "n graele I, II şi III e in%aliitate suntpre%ăzute "n Botăr<rea u%ernului nr# 15.4-/4 pentru aprobarea criteriilor şi normelor eiagnostic clinic, iagnostic funcţional şi e e%aluare a capacităţii e muncă pe baza cărora sestabileşte aptituinea şi "ncararea "n grae e in%aliitate pentru carele militare, solaţii şigraaţii %oluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special in sistemul aministraţieipenitenciare#

(2) Comisiile centrale e e!pertiză meico+militară ale 7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisteruluiAfacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii, upă caz, organizează, "nrumă şicontrolează acti%itatea e e!pertiză meicală#

Art. 36.

(1) @%aluarea capacităţii e muncă, "n %eerea stabilirii graului e in%aliitate, se face e cătrecomisiile e e!pertiză meico+militară e pe l<ngă spitalele in sistemul e apărare naţională,orine publică şi securitate naţională#

(2) Pentru e%aluarea capacităţii e muncă, cererea şi ocumentele meicale ale solicitantului seepun la comisiile e e!pertiză meico+militară pre%ăzute la alin# ?/:#

(3) *n urma e!aminării clinice şi analizării ocumentelor meicale, comisiile e e!pertiză meico+militară pre%ăzute la alin# ?/: emit ecizii meicale e "ncarare "ntr+un gra e in%aliitate, care

%or ) a%izate e comisia centrală e e!pertiză meico+militară a 7inisterului Apărării 9aţionale,7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii, upă caz#

(4) *n situaţia "n care, pentru emiterea eciziei meicale pre%ăzute la alin# ?2:, sunt necesarein%estigaţii sau e!aminări e specialitate suplimentare, comisiile e e!pertiză meico+ militară

Page 10: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 10/30

propun, upă caz, prelungirea uratei conceiului pentru incapacitate temporară e muncă, "nconiţiile legii#

(5) Decizia meicală pre%ăzută la alin# ?2: se emite "n termen e 31 e zile e la ata "nregistrăriicererii şi se comunică "n termen e 1 zile e la emitere# *n situaţiile pre%ăzute la alin# ?3:, termenule emitere a eciziei meicale se prelungeşte corespunzător#

(6) Decizia meicală asupra capacităţii e muncă poate ) contestată, "n termen e 2- e zile ela comunicare, la comisia centrală e e!pertiză meico+militară a 7inisterului Apărării 9aţionale,7inisterului Afacerilor Interne sau a 6er%iciului =om<n e Informaţii, upă caz#

(7) Contestaţia pre%ăzută la alin# ?5: se soluţionează "n termen e 31 e zile e la "nregistrare#Decizia emisă "n soluţionarea contestaţiei se comunică "n termen e 1 zile e la ata soluţionării#

(8) Deciziile comisiilor centrale e e!pertiză meico+militară ale 7inisterului Apărării 9aţionale,7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii, pre%ăzute la alin# ?G:, ate "nsoluţionarea contestaţiilor, pot ) atacate la instanţele (uecătoreşti competente "n termen e 2-e zile e la comunicare#

(9) Deciziile meicale asupra capacităţii e muncă, precum şi eciziile pre%ăzute la alin# ?G:necontestate "n termen răm<n e)niti%e şi e!ecutorii#

Art. 37.Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor e e!pertiză meico+militară sestabilesc prin regulament comun, aprobat e ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilorinterne, ministrul (ustiţiei şi irectorul 6er%iciului =om<n e Informaţii#

Art. 38.

7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care şi+au pierut capacitatea e muncăin cauza unor acciente sau a unor boli care nu au legătură cu "neplinirea ser%iciuluimilitar.ser%iciului, bene)ciază e pensia e in%aliitate acă au realizat, "n coniţiile legii,%ec;ime "n ser%iciu#

Art. 39.(1) Cuantumul pensiei e in%aliitate se stabileşte conform pre%eerilor art# 40 şi 2-#

(2) Eec;imea utilizată pentru calculul pensiei e in%aliitate se stabileşte potri%it pre%eerilor art#41 şi 45#

(3) La suma procentelor cu%enite pentru %ec;imea efecti%ă se aaugă, pentru )ecare anpotenţial, p<nă la realizarea %ec;imii e 41 e ani pre%ăzută la art# /5 alin# ?/: lit# b:, următoareleprocente$

a) /F pentru in%aliitate e graul I&

b) -,F pentru in%aliitate e graul II&

c) -,5F pentru in%aliitate e graul III#(4) 9umărul anilor potenţiali nu poate ) mai mare ec<t %ec;imea pe care persoana ar ) putut săo realizeze e la ata acorării pensiei e in%aliitate p<nă la "mplinirea %<rstei stanar epensionare#

(5) Cuantumul pensiei e in%aliitate stabilit "n coniţiile alin# ?/:, pentru cazurile pre%ăzute la art#2, %a ) iminuat upă cum urmează$

a) cu /-F pentru graul I e in%aliitate&

b) cu /1F pentru graul II e in%aliitate&

c) cu 4-F pentru graul III e in%aliitate#

Art. 40.

Page 11: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 11/30

Pentru in%aliitatea sur%enită ca urmare a unor acţiuni speci)ce, in cauza unor acciente,catastrofe sau alte asemenea e%enimente inter%enite "n timpul şi in cauza ser%iciului sau a unormisiuni şi operaţii "n afara teritoriului rom<n, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statutspecial bene)ciază e o pensie egală cu sola funcţiei e bază.salariul funcţiei e bază a%ută laata respecti%ă, acă aceasta este mai a%anta(oasă ec<t o altă categorie e pensie la care aureptul#

Art. 41.

(1) Pensionarii "ncaraţi "n graul I e in%aliitate au reptul la o inemnizaţie pentru "nsoţitor, "nafara pensiei, "n cuantumul stabilit pentru această categorie "n sistemul public e pensii#

(2) Inemnizaţia pentru "nsoţitor se suportă e la bugetul e stat#

(3) *n cazul pensionarilor "ncaraţi "n graul I e in%aliitate care bene)ciază e pensie ein%aliitate "n mai multe sisteme e asigurări sociale, inemnizaţia pentru "nsoţitor se acorănumai e către ultimul sistem "n care aceştia au fost asiguraţi#

Art. 42.

(1) Pensionarii e in%aliitate sunt supuşi re%izuirii meicale perioic, "n funcţie e afecţiune, lainter%ale cuprinse "ntre un an şi 2 ani, p<nă la "mplinirea %<rstei pre%ăzute la art# /5 alin# ?4:, la

termenele stabilite e comisiile e e!pertiză meico+militară#(2) După )ecare re%izuire meicală, comisiile e e!pertiză meico+militară emit o nouă eciziemeicală asupra capacităţii e muncă, prin care se stabileşte, upă caz$

a) menţinerea "n acelaşi gra e in%aliitate&

b)  "ncararea "n alt gra e in%aliitate&

c) reob<nirea capacităţii e muncă#

(3) Dreptul la pensie e in%aliitate se moi)că sau "ncetează "ncep<n cu luna următoare celei "ncare s+a emis ecizia meicală asupra capacităţii e muncă, emisă "n urma re%izuirii meicale#

(4) 9eprezentarea, in moti%e imputabile pensionarului, la re%izuirea meicală, atrage

suspenarea plăţii pensiei "ncep<n cu luna următoare celei "n care era pre%ăzută re%izuireameicală sau, upă caz, "ncetarea plăţii pensiei, "n coniţiile legii#

(5) =e%izuirea meicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, acă starea sănătăţii lor s+a "mbunătăţit sau, upă caz, s+a agra%at#

(6) Decizia meicală asupra capacităţii e muncă emisă la re%izuirea meicală urmează aceleaşiproceuri e contestare şi soluţionare, conform pre%eerilor art# 25#

Art. 43.

(1) 9u mai sunt supuşi re%izuirii meicale pensionarii e in%aliitate care$

a) prezintă in%aliităţi care afectează ire%ersibil capacitatea e muncă&

b) au "mplinit %<rsta pre%ăzută la art# /5 alin# ?4:&

c) au reptul la pensia e ser%iciu "n coniţiile art# /G alin# ?/: lit# b: şi ale art# / alin# ?/: lit# b:#

(2) Constatarea situaţiilor pre%ăzute la alin# ?/: lit# a: se face numai cu a%izul comisiei centrale ee!pertiză meico+militară a 7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi6er%iciului =om<n e Informaţii, upă caz#

Art. 44.

(1) Comisiile centrale e e!pertiză meico+militară ale 7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisteruluiAfacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii pot con%oca, pentru e!pertizare, pensionarule in%aliitate#

(2) Concluziile e!pertizării sunt obligatorii şi e)niti%e p<nă la următoarea re%izuire meicală#

Page 12: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 12/30

(3) 9eprezentarea la comisiile centrale e e!pertiză meico+ militară ale 7inisterului Apărării9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii, in moti%e imputabilepensionarului, atrage suspenarea plăţii pensiei#

Art. 45.

(1) 7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au reptul la pensie e

in%aliitate pot opta, la esc;ierea reptului e pensie, pentru pensia mai a%anta(oasă intrepensia e in%aliitate şi pensia e ser%iciu anticipată sau anticipată parţială, upă caz, acă "neplinesc coniţiile pre%ăzute e prezenta lege pentru acorarea acestora#

(2) La "mplinirea %<rstei pre%ăzute e prezenta lege pentru obţinerea pensiei militare e ser%iciupentru limită e %<rstă, bene)ciarii pensiei e in%aliitate pot opta pentru pensia care "ia%anta(ează#

Art. 46.

(1) ene)ciarii pensiei e in%aliitate e graul I "şi menţin reptul la inemnizaţia e "nsoţitor,iniferent e pensia pentru care optează#

(2) Casa e pensii sectorială comunică lunar, comisiei centrale e e!pertiză meico+militară,pensionarii "ncaraţi "n gra e in%aliitate care au "mplinit %<rsta stanar e pensionare sau,upă caz, coniţiile pre%ăzute e lege pentru acorarea pensiei pentru limită e %<rstă#

6@CIU9@A a 2+aPensia e urmaş

Art. 47.

Pensia e urmaş se cu%ine copiilor şi soţului supra%ieţuitor acă susţinătorul, la ata ecesului,era pensionar sau "neplinea coniţiile pentru obţinerea unei pensii militare e stat#

Art. 48.

Copiii au reptul la pensie e urmaş$a) p<nă la "mplinirea %<rstei e /5 ani&

b) acă "şi continuă stuiile "ntr+o formă e "n%ăţăm<nt organizată potri%it legii, p<nă laterminarea acestora, fără a epăşi %<rsta e 45 e ani&

c) pe toată urata in%aliităţii e orice gra, acă aceasta s+a i%it "n perioaa "n care se a'au "nuna intre situaţiile pre%ăzute la lit# a: sau b:#

Art. 49.

(1) 6oţul supra%ieţuitor are reptul la pensie e urmaş pe tot timpul %ieţii, la "mplinirea %<rsteipre%ăzute la art# /5 alin# ?4:, acă urata căsătoriei cu persoana eceată a fost e cel puţin /1ani şi nu realizează %enituri lunare pro%enite intr+o acti%itate profesională pentru care asigurareaeste obligatorie sau acestea sunt mai mici e 21F in c<ştigul salarial meiu brut utilizat lafunamentarea bugetului asigurărilor sociale e stat#

(2) *n cazul "n care urata căsătoriei a fost mai mică e /1 ani, ar e cel puţin /- ani, cuantumulpensiei e urmaş cu%enite soţului supra%ieţuitor se iminuează cu -,1F pentru )ecare lună,respecti% 5,-F pentru )ecare an e căsătorie "n minus#

Art. 50.

(1) 6oţul supra%ieţuitor are reptul la pensie e urmaş, iniferent e %<rstă, pe perioaa "n careeste in%ali e graul I sau II, acă urata căsătoriei a fost e cel puţin un an#

(2) 6oţul supra%ieţuitor are reptul la pensie e urmaş, iniferent e %<rsta şi e urata

căsătoriei, acă ecesul soţului susţinător s+a prous ca urmare a unui accient e muncă sau aunei boli contractate "n timpul şi in cauza "neplinirii ser%iciului militar.ser%iciului, asimilată uneiboli profesionale, şi acă nu realizează %enituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori

Page 13: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 13/30

acă acestea sunt mai mici e 21F in c<ştigul salarial meiu brut utilizat la funamentareabugetului asigurărilor sociale e stat#

Art. 51.

6oţul supra%ieţuitor care nu "neplineşte coniţiile pre%ăzute la art# 30 sau la art# 1- alin#?/: bene)ciază e pensie e urmaş pe o perioaă e 5 luni e la ata ecesului soţului susţinător,acă "n această perioaă nu realizează %enituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie oriacestea sunt mai mici e 21F in c<ştigul salarial meiu brut utilizat la funamentarea bugetuluiasigurărilor sociale e stat#

Art. 52.

6oţul supra%ieţuitor care are "n "ngri(ire, la ata ecesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii "n %<rstă e p<nă la G ani bene)ciază e pensie e urmaş p<nă la ata "mplinirii e către ultimulcopil a %<rstei e G ani, "n perioaele "n care nu realizează %enituri lunare intr+o acti%itateprofesională pentru care asigurarea este obligatorie ori acestea sunt mai mici e 21F in c<ştigulsalarial meiu brut utilizat la funamentarea bugetului asigurărilor sociale e stat#

Art. 53.

(1) Pensia e urmaş se stabileşte, upă caz, in$

a) pensia e ser%iciu pentru limită e %<rstă a'ată "n plată sau la care ar ) a%ut reptul, "nconiţiile legii, susţinătorul eceat&

b) pensia e in%aliitate e graul I, "n cazul "n care ecesul susţinătorului a sur%enit "naintea "neplinirii coniţiilor pentru obţinerea pensiei e ser%iciu pentru limită e %<rstă#

(2) Cuantumul pensiei e urmaş se stabileşte procentual in pensia susţinătorului pre%ăzută laalin# ?/:, "n funcţie e numărul urmaşilor "nreptăţiţi, astfel$

a) 1-F + pentru un singur urmaş&

b) G1F + pentru 4 urmaşi&

c) /--F + pentru 2 sau mai mulţi urmaşi#

Art. 54.

Cuantumul pensiei e urmaş, "n cazul orfanilor e ambii părinţi, se stabileşte prin "nsumarearepturilor e pensie e urmaş calculate upă )ecare părinte#

Art. 55.

(1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special "n acti%itate sau "nrezer%ă, mobilizaţi ori concentraţi "n unităţi militare, eceaţi ca urmare a unor acţiuni speci)ce,prin acciente, catastrofe sau alte asemenea e%enimente inter%enite "n timpul şi in cauzaser%iciului ori a unor misiuni şi operaţii "n afara teritoriului rom<n, bene)ciază e o pensie eurmaş egală cu sola funcţiei e bază.salariului funcţiei e bază a%ută.a%ut la ata ecesului#

(2) *n cazul "n care nu e!istă urmaşi, acă cel eceat era singurul susţinător al părinţilor săi,aceştia %or bene)cia e (umătate in pensia e urmaş stabilită potri%it pre%eerilor alin# ?/:#

(3) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special "n rezer%ă, a'aţi "nsituaţiile pre%ăzute la alin# ?/:, pot opta "ntre pensia stabilită potri%it prezentei legi şi pensiaproprie in sistemul public e pensii#

Art. 56.

*n cazul moi)cării numărului e urmaşi, pensia se recalculează "n conformitate cu ispoziţiile art#12 alin# ?4:#

Art. 57.

Page 14: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 14/30

6oţul supra%ieţuitor care are reptul la o pensie proprie şi "neplineşte coniţiile pre%ăzute elege pentru obţinerea pensiei e urmaş upă soţul eceat poate opta pentru cea maia%anta(oasă pensie#

Art. 58.

Opţiunea pre%ăzută la art# 1G poate ) făcută at<t "n carul sistemului pensiilor militare e stat, c<tşi faţă e celelalte sisteme e pensii#

6@CIU9@A a 3+aIne!area şi actualizarea pensiilor

Art. 59.

(1) Cuantumul pensiilor militare e stat se ine!ează anual cu /--F in rata meie anuală ain'aţiei, la care se aaugă 1-F in creşterea reală a c<ştigului salarial meiu brut realizat#

(2) Inicatorii pre%ăzuţi la alin# ?/: sunt cei e)niti%i, cunoscuţi "n anul curent pentru anulcalenaristic anterior, comunicaţi e Institutul 9aţional e 6tatistică#

(3) *n situaţia "n care unul intre inicatorii pre%ăzuţi la alin# ?/: are %aloare negati%ă, la ine!areacuantumului pensiilor militare e stat se utilizează inicatorul cu %aloare poziti%ă#

(4) *n situaţia "n care inicatorii pre%ăzuţi la alin# ?/: au %alori negati%e, se păstrează cuantumulpensiei a'at "n plată#

(5) Pre%eerile alin# ?/: se aplică şi repturilor e pensie esc;ise "n cursul anului#

(6) *ncep<n cu anul 4-4/, cuantumul pensiilor militare e stat se ine!ează anual cu /--F inrata in'aţiei, la care se aaugă 31F in creşterea reală a c<ştigului salarial meiu brut, realizatepe anul preceent#

(7) *ncep<n cu anul 4-2-, cuantumul pensiilor militare e stat se ine!ează anual cu /--F inrata in'aţiei realizată pe anul preceent#

Art. 60.

(1) Cuantumul pensiilor militare e stat se actualizează ori e c<te ori se ma(orează sola egra.salariul graului profesional şi.sau sola e funcţie.salariul e funcţie al militarilor, poliţiştilorşi funcţionarilor publici cu statut special, "n procentele stabilite la art# 40, 2- şi /- şi "n funcţie e%ec;imea %alori)cată prin ultima ecizie e pensie, astfel$

a) potri%it graului militar.profesional a%ut la ata trecerii "n rezer%ă."ncetării raporturilor eser%iciu şi a meiei solelor e funcţie.salariilor e funcţie "neplinite "n 5 luni consecuti%e, inultimii 1 ani e acti%itate, la cererea persoanelor ale căror repturi e pensie au fost esc;ise "nainte e intrarea "n %igoare a prezentei legi&

b)  "n funcţie e graul militar.profesional eţinut la ata trecerii "n rezer%ă."ncetării raporturilor eser%iciu şi meia solelor e funcţie.salariilor e funcţie eţinute "n cele 5 luni alese conformpre%eerilor art# 4 pentru repturile e pensie esc;ise "n baza prezentei legi#

(2) *n situaţia "n care, "n termen e 5 luni e la ata primei ma(orări, persoanele "nreptăţite nuepun cerere "n acest sens, actualizarea se face, in o)ciu, pe baza meiei solelor efuncţie.salariilor e funcţie in ultimele 5 luni e acti%itate#

(3) *n anul "n care pot ) aplicate at<t pre%eerile art# 10, c<t şi cele ale alin# ?/:, se aplicăispoziţiile cele mai fa%orabile#

(4) Proceura e actualizare pre%ăzută la alin# ?/: se stabileşte prin orin comun al conucătorilorinstituţiilor in omeniul apărării naţionale, orinii publice şi securităţii naţionale, emis "n termene 0- e zile e la ata intrării "n %igoare a prezentei legi#

6@CIU9@A a 1+a

6tabilirea şi plata pensiilorArt. 61.

Page 15: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 15/30

(1) Pensiile militare e stat se acoră la cererea persoanei "nreptăţite, a tutorelui sau curatoruluiacesteia, a persoanei căreia i s+a "ncreinţat ori i s+a at "n plasament copilul minor, upă caz,epusă personal sau prin manatar esemnat prin procură specială#

(2) Cererea e pensionare, epusă conform pre%eerilor alin# ?/:, poate ) retrasă la cerereapersoanei "nreptăţite, p<nă la emiterea eciziei e pensionare#

(3) 7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special epun cererea e pensionare "mpreunăcu actele prin care se o%eeşte "neplinirea coniţiilor pre%ăzute e prezenta lege, astfel$

a) la unitatea militară.inspectoratul (ueţean.structura sau irecţia (ueţeană einformaţii.instituţia sau unitatea, upă caz, in care a făcut parte persoana la ata trecerii "nrezer%ă ori irect "n retragere."ncetării raporturilor e ser%iciu oată cu "neplinirea coniţiilor eacorare a unei pensii&

b) la centrul militar zonal.(ueţean.e sector sau la unitatea militară.inspectoratul (ueţean.structura ori irecţia (ueţeană e informaţii.instituţia sau unitatea in care a făcutparte, upă caz, "n situaţia celor care "neplinesc coniţiile e pensionare upă ata trecerii "nrezer%ă ori "ncetarea raporturilor e ser%iciu&

c) la centrul militar zonal.(ueţean.e sector, unitatea militară.inspectoratul (ueţean.structurasau irecţia (ueţeană e informaţii.instituţia ori unitatea, upă caz, in raza e omiciliu aurmaşilor pensionarilor militari eceaţi# Urmaşii pot epune cererea şi ocumentele necesare şila casele e pensii sectoriale "n a căror e%ienţă s+au a'at susţinătorii#

(4) Pentru persoanele pre%ăzute la alin# ?2:, cererea e pensionare, "nsoţită e actele o%eitoare,se transmite e către structurile pre%ăzute la alin# ?2:, "n termen e 2- zile e la ata epunerii, lacasa e pensii sectorială, "n funcţie e ultimul loc e muncă#

(5) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin 7inisterului 8ustiţiei,6er%iciului e Protecţie şi Pază, 6er%iciului e Informaţii @!terne şi 6er%iciului e Telecomunicaţii6peciale, osarele e pensionare se transmit la casa e pensii sectorială aparţin<n 7inisteruluiApărării 9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne sau 6er%iciului =om<n e Informaţii, upă caz,potri%it protocoalelor "nc;eiate "ntre acestea#

(6) Casele e pensii sectoriale aparţin<n 7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisterului AfacerilorInterne sau 6er%iciului =om<n e Informaţii stabilesc şi plătesc pensiile militarilor şi funcţionarilorpublici cu statut special care aparţin 7inisterului 8ustiţiei, 6er%iciului e Protecţie şi Pază,6er%iciului e Informaţii @!terne şi 6er%iciului e Telecomunicaţii 6peciale, potri%it protocoalelor "nc;eiate#

Art. 62.

(1) *n %eerea stabilirii pensiei militare e stat, organele pre%ăzute la art# 5/ alin# ?2: suntobligate să "ntocmească osarul e pensionare, acestea purt<n "ntreaga răspunere pentrurespectarea termenelor e epunere şi e!actitatea atelor "nscrise#

(2) Dosarul e pensionare pentru in%aliitate trebuie să conţină "n mo obligatoriu şi eciziameicală e "ncarare "n gra e in%aliitate#

(3) 7etoologia e "ntocmire a osarului e pensionare se stabileşte prin orin comun alministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al irectorului 6er%iciului =om<ne Informaţii, emis "n termen e 2- e zile e la ata intrării "n %igoare a prezentei legi#

Art. 63.

(1) Drepturile e pensie se stabilesc şi se plătesc astfel$

a) e la ata "ncetării plăţii solelor.salariilor lunare ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilorpublici cu statut special, upă caz, a solei.salariului sau pensiei susţinătorului eceat acăcererea, "mpreună cu actele necesare, a fost epusă la casa e pensii sectorială "n cel mult 0- e

zile e la ata i%irii acestor situaţii&

b) in prima zi a lunii următoare celei "n care cererea, "mpreună cu actele necesare, a fost epusăla casa e pensii sectorială peste termenul pre%ăzut la lit# a:#

Page 16: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 16/30

(2) Pentru persoanele care "neplinesc coniţiile e pensionare ulterior atei ieşirii in r<nulmilitarilor "n acti%itate."ncetării raporturilor e ser%iciu sau ulterior ecesului susţinătorului, pensiase stabileşte şi se plăteşte cu "ncepere in prima zi a lunii următoare celei "n care s+a epuscererea, "mpreună cu actele necesare, la casele e pensii sectoriale#

(3) Plata repturilor e pensie pentru care optează soţul supra%ieţuitor se efectuează "ncep<n cuata suspenării pensiei proprii#

Art. 64.(1) Amiterea sau respingerea cererii e pensionare se face prin ecizie emisă e casa e pensiisectorială, "n termen e 31 e zile e la ata "nregistrării cererii#

(2) Decizia pre%ăzută la alin# ?/: cuprine temeiurile e fapt şi e rept "n baza cărora se amitesau se respinge cererea e pensionare, precum şi termenul "n care poate ) introusă contestaţia#

(3) Decizia casei e pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, "ntermen e /- zile lucrătoare e la ata emiterii#

Art. 65.

(1) *n situaţia "n care, ulterior stabilirii şi.sau plăţii repturilor e pensie, se constată iferenţe "ntre sumele stabilite şi.sau plătite şi cele legal cu%enite, casa e pensii sectorială operează, ino)ciu ori la cererea persoanelor "nreptăţite, moi)cările ce se impun, prin ecizie e re%izuire#

(2) 6umele rezultate "n urma aplicării pre%eerilor alin# ?/: se acoră sau se recuperează, upăcaz, "n carul termenului general e prescripţie, calculat e la ata constatării iferenţelor#

Art. 66.

(1) *n sistemul pensiilor militare e stat, plata pensiei se face lunar#

(2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s+a "ncreinţat ori i s+a at "n plasament copilul urmaş sau, upă caz, manatarului esemnat prinprocură specială#

Art. 67.

(1) Plata pensiei se face, "n funcţie e opţiunea pensionarului, prin manat poştal, "n cont curentsau "n cont e car, "n coniţiile stabilite prin con%enţiile "nc;eiate "ntre casele e pensii sectorialeşi Compania 9aţională HPoşta =om<năH + 6#A# ori, upă caz, "ntre casele e pensii sectoriale şibănci#

(2) Pre%eerile alin# ?/: se aplică şi "n situaţia celorlalte repturi băneşti pentru stabilirea şi platacărora competenţa re%ine, potri%it legii, caselor e pensii sectoriale#

(3) Casele e pensii sectoriale transmit lunar, la omiciliul bene)ciarilor in =om<nia, prinCompania 9aţională HPoşta =om<năH + 6#A#, taloanele e plată a repturilor pre%ăzute la alin# ?/: şi

?4:, iniferent e moalitatea e plată pentru care au optat bene)ciarii acestora#

Art. 68.

(1) C;eltuielile cu transmiterea către bene)ciari a repturilor pre%ăzute la art# 5G alin# ?/: şi ?4:,precum şi cele cu transmiterea taloanelor e plată la omiciliul bene)ciarilor in =om<nia sesuportă in bugetul e stat, prin stabilirea unor procente şi tarife conform legilor bugetare anuale#

(2) Procentul pre%ăzut "n situaţia "n care ac;itarea repturilor se face la omiciliul bene)ciarilor sestabileşte astfel "nc<t c;eltuielile totale e transmitere să nu epăşească /F in %aloarea totală asumelor plătite#

(3) Comisionul bancar pre%ăzut "n situaţia "n care plata repturilor se face "n cont curent sau "n

cont e car se stabileşte astfel "nc<t c;eltuielile totale e transmitere să nu epăşească -,/1Fin %aloarea totală a sumelor plătite#

Art. 69.

Page 17: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 17/30

(1) ene)ciarii repturilor băneşti stabilite e casele e pensii sectoriale, care nu au omiciliul "n=om<nia, pot opta pentru transferul "n străinătate al acestor repturi, "n coniţiile legii#

(2) Pensiile militare e stat sau alte repturi e asigurări sociale cu%enite bene)ciarilor stabiliţi "nstrăinătate pot ) transferate "n alte ţări, "n coniţiile reglementate prin instrumente (uriice cucaracter internaţional la care =om<nia este parte, "n monea ţărilor respecti%e ori "ntr+o altămoneă asupra căreia s+a con%enit#

(3) C;eltuielile generate e transferul "n străinătate al pensiilor militare e stat sau altor repturie asigurări sociale, inclusi% comisioanele e sc;imb %alutar, se suportă e bene)ciar, cu e!cepţiaplăţilor care intră sub incienţa Oronanţei e urgentă a u%ernului nr# //2.4--0 pri%in ser%iciilee plată, aprobată cu moi)cări prin Legea nr# /0G.4-/-, cu moi)cările şi completările ulterioare, "n cazul acestora in urmă comisioanele )in suportate, proporţional, e către bene)ciar şi ecătre casele e pensii sectoriale#

Art. 70.

Proceurile referitoare la efectuarea operaţiunilor e plată a repturilor băneşti se aprobă prinorine ale conucătorilor caselor e pensii sectoriale#

Art. 71.

(1) *n sistemul pensiilor militare e stat, plata pensiei "ncetează "ncep<n cu luna următoare celei "n care a inter%enit una intre următoarele cauze$

a) pensionarul a eceat&

b) pensionarul nu mai "neplineşte coniţiile legale "n temeiul cărora i+a fost acorată pensia&

c) pensionarul e in%aliitate, pensionarul urmaş pre%ăzut la art# 3 lit# c:, precum şi cel pre%ăzutla art# 1- alin# ?/: şi+au reob<nit capacitatea e muncă, potri%it legii&

d) au e!pirat /4 luni e la ata la care pensionarul e in%aliitate, pensionarul e urmaş pre%ăzutla art# 3 lit# c: sau cel pre%ăzut la art# 1- alin# ?/: nu s+a prezentat, in moti%e imputabile lui, lare%izuirea meicală obligatorie&

e) au e!pirat /4 luni e la ata la care pensionarul e in%aliitate, pensionarul urmaş pre%ăzut laart# 3 lit# c: sau cel pre%ăzut la art# 1- alin# ?/: nu s+a prezentat, in moti%e imputabile lui, lacon%ocarea pre%ăzută la art# 33&

f) copilul, bene)ciar al unei pensii e urmaş, a "mplinit %<rsta e 45 e ani, cu e!cepţia situaţieipre%ăzute la art# 3 lit# c:&

g) pensionarul urmaş a fost conamnat, printr+o ;otăr<re (uecătorească rămasă e)niti%ă,pentru infracţiunea e omor sau tentati%ă e omor, comisă asupra susţinătorului#

(2) Datele referitoare la ecesul persoanei, e natură să conucă la "ncetarea plăţii pensiei, "nconformitate cu pre%eerile alin# ?/: lit# a:, se comunică e 7inisterul Afacerilor Interne, prinDirecţia pentru @%ienţa Persoanelor şi Aministrarea azelor e Date#

(3) Instanţele (uecătoreşti au obligaţia să comunice, "n scris, informaţiile e natură să conucă la "ncetarea plăţii pensiei, "n termen e /- zile e la ata răm<nerii e)niti%e a ;otăr<rii pronunţate "n situaţia pre%ăzută la alin# ?/: lit# g:, casei e pensii sectoriale "n e%ienţele căreia se a'ăpensionarul conamnat#

Art. 72.

(1) *n sistemul pensiilor militare e stat, plata pensiei se suspenă "ncep<n cu luna următoarecelei "n care a inter%enit una intre următoarele cauze$

a) pensionarul şi+a stabilit omiciliul pe teritoriul altui stat, cu care =om<nia a "nc;eiat con%enţiee reciprocitate "n omeniul asigurărilor sociale acă, potri%it pre%eerilor acesteia, pensia seplăteşte e către celălalt stat&

b) pensionarul e in%aliitate sau pensionarul urmaş pre%ăzut la art# 3 lit# c: ori cel pre%ăzut laart# 1- alin# ?/: nu se prezintă la re%izuirea meicală obligatorie sau la con%ocarea comisiilor

Page 18: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 18/30

centrale e e!pertiză meico+militară ale 7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisterului AfacerilorInterne ori 6er%iciului =om<n e Informaţii&

c) copilul bene)ciar al unei pensii e urmaş, pre%ăzut la art# 3 lit# a:, a "mplinit %<rsta e /5 ani şinu face o%aa continuării stuiilor&

d) soţul supra%ieţuitor, bene)ciar al unei pensii e urmaş, realizează %enituri brute lunare pentrucare, potri%it legii, asigurarea este obligatorie, acă acestea sunt mai mari e 21F in c<ştigulsalarial meiu brut utilizat la funamentarea bugetului asigurărilor sociale e stat&

e) soţul supra%ieţuitor, bene)ciar al unei pensii e urmaş, s+a recăsătorit&

f) soţul supra%ieţuitor, bene)ciar al unei pensii militare e stat, optează pentru o altă pensie,potri%it legii, in sistemul public e pensii sau intr+un alt sistem e asigurări sociale, neintegratsistemului public e pensii&

g) pensionarul e in%aliitate, "ncarat "n graul I sau II, se "ncarează "n muncă, cu e!cepţiasituaţiei "n care a fost ales consilier local ori (ueţean&

h) pensionarul e in%aliitate, graul III, se "ncarează "n muncă epăşin (umătate in programulnormal e lucru al locului e muncă respecti%, cu e!cepţia situaţiei "n care a fost ales consilierlocal sau (ueţean#

(2) *n situaţia copilului, bene)ciar al unei pensii e urmaş, "n coniţiile pre%ăzute la art# 3 lit# b:,care nu face o%aa continuării stuiilor, plata pensiei se suspenă "ncep<n cu ata e /octombrie a anului "n curs#

(3) Plata inemnizaţiei pentru "nsoţitor pre%ăzute la art# 3/ alin# ?/: se suspenă pe perioaa "ncare pensionarul este internat "ntr+o instituţie e asistenţă socială sau "ntr+o unitate meicalăspecializată, "n care se asigură supra%eg;ere şi "ngri(ire permanente, cu e!cepţia situaţiilor "n carepensionarul este ne%ăzător#

(4) 6uspenarea plăţii pensiei şi.sau a inemnizaţiei pentru "nsoţitor se poate face şi la cerereapensionarului, situaţie "n care suspenarea plăţii se face "ncep<n cu luna următoare celei "n carea fost "nregistrată cererea#

Art. 73.

*n sistemul pensiilor militare e stat, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, upă cum urmează$

a)  "ncep<n cu luna următoare celei "n care a fost "nlăturată cauza care, potri%it legii, a us lasuspenarea plăţii pensiei, acă cererea a fost epusă "n termen e 2- e zile e la ata la carecauza suspenării a fost "nlăturată&

b)  "ncep<n cu luna următoare celei "n care a fost epusă cererea, acă epunerea acesteia s+afăcut upă e!pirarea termenului pre%ăzut la lit# a:&

c) e la ata "nceperii anului şcolar, "n situaţia "n care suspenarea plăţii pensiei s+a făcut "ntemeiul pre%eerilor art# G4 alin# ?/: lit# c:&

d)  "ncep<n cu luna următoare celei "n care a fost epusă cererea e reluare a plăţii pensiei "ncazul pre%ăzut la art# G4 alin# ?3:#

Art. 74.

(1) *ncetarea, suspenarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice moi)care a repturilor epensie se fac prin ecizie emisă e casele e pensii sectoriale, "n coniţiile respectării regimului (uriic al eciziei e "nscriere la pensie#

(2) 9u constituie moi)care a repturilor e pensie măsurile e ine!are şi actualizare a pensiilorgenerate e e%oluţia estimată a inicelui preţurilor e consum corelată cu creşterile meiisalariale, acorate prin ;otăr<ri ale u%ernului, cu e!cepţia primei actualizări reglementate e art#5- alin# ?/:#

Art. 75.

Pre%eerile prezentei legi referitoare la stabilirea şi moi)carea repturilor, la "ncetarea,suspenarea şi reluarea plăţii acestora se aplică şi inemnizaţiilor acorate prin legi speciale, ale

Page 19: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 19/30

căror stabilire şi plată se a'ă, potri%it legii, "n competenţa materială a caselor e pensii sectoriale,cu e!cepţia situaţiilor "n care legea specială e reglementare ispune altfel#

Art. 76.

(1) *n sistemul pensiilor militare e stat pot cumula pensia cu %enituri pro%enite in situaţii pentrucare asigurarea este obligatorie, "n coniţiile legii, următoarele categorii e pensionari$

a) pensionarii militari care bene)ciază e pensie e ser%iciu&

b) ne%ăzătorii&

c) pensionarii e in%aliitate graul III, precum şi copiii bene)ciari ai unei pensii e urmaş, "ncaraţi "n graul III e in%aliitate&

d) copiii bene)ciari ai unei pensii e urmaş, pre%ăzuţi la art# 3 lit# a: şi b:#

(2) 6oţul supra%ieţuitor, bene)ciar al unei pensii e urmaş, poate cumula pensia cu %enituri inacti%ităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potri%it legii, acă acestea nuepăşesc 21F in c<ştigul salarial meiu brut utilizat la funamentarea bugetului asigurărilorsociale e stat#

Art. 77.

Pensionarii militari care realizează stagii e cotizare "n sistemul public e pensii sau carerealizează %ec;ime "n muncă "n sistemele proprii e asigurări sociale neintegrate sistemului publice pensii şi care nu au fost %alori)cate la stabilirea pensiei militare e stat pot solicita stabilirearepturilor e pensie "n sistemul public e pensii ori "n sistemele proprii e asigurări socialeneintegrate sistemului public e pensii, "n coniţiile protocoalelor "nc;eiate "ntre entităţileimplicate#

Art. 78.

(1) Deciziile e pensii pentru limită e %<rstă şi anticipate ale pensionarilor militari rec;emaţi "nacti%itate sau care au reob<nit calitatea e poliţişti ori funcţionari publici cu statut special "ninstituţii in sistemul e apărare, orine publică şi securitate naţională se re%ocă#

(2) Pre%eerile alin# ?/: se aplică in ziua "n care militarul, poliţistul sau funcţionarul public custatut special a fost rec;emat "n acti%itate ori a reob<nit calitatea e poliţist sau funcţionarpublic cu statut special#

(3) Instituţiile pre%ăzute la alin# ?/: au obligaţia e a comunica caselor e pensii sectoriale, "ntermen e /1 zile, persoanele care bene)ciază e pensie militară şi au fost rec;emate "nacti%itate sau au reob<nit calitatea e poliţist ori funcţionar public cu statut special#

(4) La o nouă trecere "n rezer%ă."ncetare a raporturilor e muncă, %ec;imea care se ia "nconsierare la stabilirea pensiei militare e stat este cea %alori)cată la pensionarea anterioară, lacare se aaugă timpul ser%it upă rec;emarea "n acti%itate, respecti% timpul lucrat "n calitate epoliţist sau funcţionar public cu statut special#

(5) *n situaţia pre%ăzută la alin# ?3:, baza e calcul al pensiei este cea stabilită la art# 4#

Art. 79.

ene)ciarii repturilor pre%ăzute e prezenta lege sunt obligaţi să comunice casei e pensiisectoriale, "n e%ienţele căreia se a'ă, orice sc;imbare "n situaţia proprie, e natură să conucă lamoi)carea coniţiilor "n funcţie e care i+a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, "n termen e /1zile e la ata apariţiei acesteia#

Art. 80.

(1) 6umele ne"ncasate e către pensionar, reprezent<n pensia pe luna "n care a a%ut loc ecesulşi.sau, upă caz, repturi restante e pensie, cu%enite şi ne"ncasate p<nă la eces, se plătesc

soţului supra%ieţuitor, copiilor, părinţilor ori, "n lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, "n coniţiilereptului comun#

(2) 6umele pre%ăzute la alin# ?/: pot ) solicitate "n carul termenului general e prescripţie#

Page 20: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 20/30

CAPITOLUL IIIAlte repturi e asigurări sociale

Art. 81.

(1) *n sistemul pensiilor militare e stat, "n afara pensiilor se mai pot acora, "n coniţiileprezentei legi, următoarele repturi$

a) tratament balnear şi e recuperare, "n coniţiile legii&b) a(utor e eces, conform pre%eerilor legale, "n cazul ecesului militarului, poliţistului saufuncţionarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familieiacestuia#

(2) A(utorul e eces se acoră unei singure persoane, care face o%aa că a suportat c;eltuielileocazionate e eces şi care poate ), upă caz, soţul supra%ieţuitor, copilul, părintele, tutorele,curatorul sau, "n lipsa acestora, oricare persoană care face această o%aă#

(3) Do%aa pre%ăzută la alin# ?4: se poate face prin orice mi(loc e probă pre%ăzut e lege#

(4) Cuantumul a(utorului e eces se stabileşte anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale estat#

(5) *n cazul ecesului unui membru e familie, a(utorul e eces se acoră acă acesta nu eraasigurat sau nu a%ea calitatea e pensionar la ata ecesului#

(6) 6e consieră membru e familie, "n sensul alin# ?1:$

a) soţul.soţia&

b) copiii proprii, copiii aoptaţi, copiii a'aţi "n plasament familial sau cei "ncreinţaţi spre creştereşi eucare familiei, "n %<rstă e p<nă la / ani ori, acă "şi continuă stuiile, p<nă la terminareaacestora, fără a epăşi %<rsta e 45 e ani, precum şi copiii incapabili e muncă, iniferent e%<rstă, acă şi+au pierut capacitatea e muncă "naintea %<rstelor menţionate#

Art. 82.(1) A(utorul e eces se suportă in bugetul e stat şi se acoră, la cerere, pe baza certi)catuluie eces#

(2) Acorarea a(utorului e eces nu este coniţionată e realizarea unei anumite %ec;imi "nser%iciu#

Art. 83.

A(utorul e eces se ac;ită "n termen e 43 e ore e la solicitare e$

a) anga(ator, "n cazul ecesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special,respecti% al unui membru e familie al acestuia&

b) casa e pensii sectorială sau centrul militar zonal.(ueţean.sector "n cazul ecesuluipensionarului, respecti% al unui membru e familie al acestuia#

Art. 84.

(1) A(utorul e eces se ac;ită persoanei "nreptăţite sau manatarului esemnat, prin procurăspecială, e către aceasta#

(2) A(utorul e eces poate ) solicitat, pe baza actelor (usti)cati%e, "n carul termenului generale prescripţie, calculat e la ata ecesului#

(3) Cuantumul a(utorului e eces solicitat potri%it alin# ?4: se ac;ită la ni%elul cu%enit la ataecesului stabilit conform legii#

CAPITOLUL IECasele e pensii sectoriale

Art. 85.

Page 21: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 21/30

(1) Casele e pensii sectoriale se "n)inţează "n suborinea sau "n carul 7inisterului Apărării9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii, upă caz, ca structuricu personalitate (uriică şi cu seiul "n municipiul ucureşti#

(2) Casele e pensii sectoriale pre%ăzute la alin# ?/: sunt succesoare e rept ale caselor e pensiisectoriale in 7inisterul Apărării 9aţionale, 7inisterul Afacerilor Interne şi 6er%iciul =om<n eInformaţii#

Art. 86.Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor e pensii sectoriale se stabilesc prin ;otăr<re au%ernului, la propunerea 7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi6er%iciului =om<n e Informaţii, "n termen e 2- e zile e la ata intrării "n %igoare a prezenteilegi#

Art. 87.

C;eltuielile pri%in organizarea şi funcţionarea caselor e pensii sectoriale se suportă in bugetule stat, prin bugetele instituţiilor publice "n suborinea cărora funcţionează#

Art. 88.

*n aplicarea pre%eerilor prezentei legi, casele e pensii sectoriale "neplinesc, "n principal,următoarele atribuţii$

a) asigură e%ienţa, la ni%el naţional, a tuturor bene)ciarilor ispoziţiilor prezentei legi&

b) stabilesc cuantumul pensiilor in sistemul pensiilor militare e stat prin ecizii, conformprezentei legi&

c) asigură e%ienţa repturilor şi obligaţiilor stabilite "n sistemul pensiilor militare e stat, pe bazacoului numeric personal, "n coniţiile legii&

d) aplică pre%eerile con%enţiilor internaţionale e asigurări sociale la care =om<nia este parte,precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi ez%oltă relaţii cu organisme similare "nomeniul pensiilor militare şi asigurărilor sociale in alte ţări, "n limita competenţelor pre%ăzute e

lege&e) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului in omeniulpensiilor militare, "n coniţiile legii&

f) asigură introucerea, e!tinerea, "ntreţinerea şi protecţia sistemelor automate e calcul şi ee%ienţă&

g) asigură reprezentarea "n faţa instanţelor (uecătoreşti "n litigiile "n care sunt parte ca urmare aaplicării ispoziţiilor prezentei legi&

h) asigură e!portul "n străinătate al prestaţiilor stabilite potri%it reglementărilor legale "n omeniu&

i) asigură e%ienţa personalului pre%ăzut la art# 2 lit# a: +c:, pentru contribuţiile ini%iuale la

bugetul e stat& j)  "neplinesc orice alte atribuţii stabilite prin ispoziţii legale#

Art. 89.

=ealizarea atribuţiilor ce re%in caselor e pensii sectoriale, potri%it legii, este supusă controlului7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii,upă caz#

CAPITOLUL E=ăspunerea (uriică

Art. 90.

*ncălcarea pre%eerilor prezentei legi atrage răspunerea materială, ci%ilă, contra%enţională saupenală, upă caz#

6@CIU9@A /Infracţiuni

Page 22: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 22/30

Art. 91.

Completarea cu intenţie a formularelor+tip referitoare la stabilirea şi plata pensiilor cu atenereale, a%<n ca efect enaturarea e%ienţelor şi atelor referitoare la pensionarii militari,constituie infracţiune e fals intelectual şi se peepseşte potri%it Coului penal#

6@CIU9@A a 4+aContra%enţii

Art. 92.Constituie contra%enţie următoarele fapte, acă nu sunt să%<rşite "n astfel e coniţii "nc<t,potri%it legii penale, să constituie infracţiuni$

a) nerespectarea metoologiei şi a criteriilor e "ncarare "n coniţii eosebite şi speciale emuncă&

b) nerespectarea pre%eerilor art# 4 pri%in baza e calcul folosită pentru stabilirea pensieimilitare e stat&

c) nerespectarea pre%eerilor art# G0 pri%in obligaţia comunicării casei e pensii sectoriale amoi)cărilor inter%enite referitoare la coniţiile e acorare a pensiei&

d) nerespectarea obligaţiei e a elibera la cerere actele pre%ăzute e lege, prin care se faceo%aa %ec;imii necesare stabilirii repturilor e pensie, care sunt scutite e orice fel e ta!e şicomisioane#

Art. 93.

(1) Contra%enţiile pre%ăzute la art# 04 se sancţionează upă cum urmează$

a) cele e la lit# c: şi :, cu amenă e la 1-- lei la /#--- lei&

b) cele e la lit# a: şi b:, cu amenă e la /#1-- lei la 1#--- lei#

(2) Limitele amenzilor pre%ăzute la alin# ?/: pot ) actualizate prin ;otăr<re a u%ernului#

Art. 94.

Constatarea contra%enţiilor pre%ăzute la art# 04 şi aplicarea sancţiunilor pre%ăzute la art# 02 se face către organele e control ale caselor e pensii sectoriale#

Art. 95.

Amenzile contra%enţionale aplicate potri%it pre%eerilor art# 02 şi 03 constituie %enituri la bugetule stat#

Art. 96.

Dispoziţiile referitoare la contra%enţii pre%ăzute la art# 02+01 se completează cu pre%eerileOronanţei u%ernului nr# 4.4--/ pri%in regimul (uriic al contra%enţiilor, aprobată cu moi)cărişi completări prin Legea nr# /-.4--4, cu moi)cările şi completările ulterioare#

CAPITOLUL EI 8urisicţia "n sistemul pensiilor militare e stat

Art. 97.

(1) Deciziile e pensie emise e casele e pensie sectoriale pot ) contestate, "n termen e 2- ezile e la comunicare, la comisiile e contestaţii care funcţionează "n carul 7inisterului Apărării9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii#

(2) Proceura e e!aminare a eciziilor supuse contestării reprezintă proceură aministrati%ăprealabilă, obligatorie, fără caracter (urisicţional#

(3) Deciziile e pensie necontestate "n termenul pre%ăzut la alin# ?/: sunt e)niti%e#

Art. 98.

(1) Comisiile e contestaţii care funcţionează "n carul 7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisteruluiAfacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii sunt organisme e %eri)care ce e!aminează şi

Page 23: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 23/30

;otărăsc asupra eciziilor e pensie emise e casele e pensii sectoriale şi urmăresc aplicareacorectă a legislaţiei referitoare la pensiile militare e stat#

(2) Organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor e contestaţii care funcţionează "n carul7inisterului Apărării 9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii sestabilesc prin orin comun al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi alirectorului 6er%iciului =om<n e Informaţii, "n termen e 2- e zile e la ata intrării "n %igoare aprezentei legi#

(3) *n soluţionarea contestaţiilor, comisiile e contestaţii care funcţionează "n carul 7inisteruluiApărării 9aţionale, 7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii aoptă;otăr<ri#

(4)  Termenul e soluţionare a contestaţiei este e 31 e zile e la ata "nregistrării acesteia#

(5) *n situaţia "n care contestaţia nu este soluţionată e comisiile e contestaţii "n termenul e 31e zile, eciziile e pensie pot ) atacate la instanţa "n a cărei rază teritorială "şi are omiciliul oriseiul reclamantul#

Art. 99.

(1) Botăr<rile comisiilor e contestaţii care funcţionează "n carul 7inisterului Apărării 9aţionale,

7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii se comunică persoanelor "n cauzăşi caselor e pensii sectoriale interesate, "n termen e 1 zile e la aoptare#

(2) Botăr<rile comisiilor e contestaţii pot ) atacate la instanţa (uecătorească "n a cărei razăteritorială "şi are omiciliul sau seiul reclamantul, "n termen e 2- e zile e la comunicare#

(3) Botăr<rile comisiilor e contestaţii, care nu au fost atacate la instanţele (uecătoreşti "ntermenul pre%ăzut la alin# ?4:, sunt e)niti%e#

Art. 100.

 8urisicţia "n sistemului pensiilor militare e stat se realizează prin tribunale şi curţi e apel#

Art. 101.

Litigiile pri%in stabilirea şi plata repturilor e pensii se soluţionează "n primă instanţă e cătretribunale#

Art. 102.

Cererile "nreptate "mpotri%a caselor e pensii sectoriale se aresează instanţei "n a cărei razăteritorială "şi are omiciliul ori seiul reclamantul#

Art. 103.

Botăr<rea tribunalului poate ) atacată cu apel#

Art. 104.

Pre%eerile prezentei legi, referitoare la (urisicţia "n sistemul pensiilor militare e stat, secompletează cu ispoziţiile Coului e proceură ci%ilă şi ale Legii nr# 2-3.4--3 pri%inorganizarea (uiciară, republicată, cu moi)cările şi completările ulterioare#

Art. 105.

Cererile "n faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele proceurale "n legătură culitigiile, a%<n ca obiect repturi ori obligaţii e pensii militare e stat sau e asigurări sociale,sunt scutite e ta!ă e timbru#

CAPITOLUL EIIDispoziţii tranzitorii

Art. 106.

(1) Do%aa %ec;imii pentru stabilirea pensiei militare e stat, pentru perioaele anterioare ateiintrării "n %igoare a prezentei legi, se face cu actele pre%ăzute e legislaţia "n %igoare, la ataemiterii acestora#

Page 24: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 24/30

(2) Perioaele e %ec;ime "n muncă realizate "n grupa I şi.sau a II+a e muncă p<nă la ata e /aprilie 4--/ care nu au fost asimilate stagiilor e cotizare "n coniţii speciale, respecti% coniţiieosebite, se utilizează la reucerea %<rstelor stanar e pensionare, conform pre%eerilor art#4/ alin# ?/:#

(3) Constituie %ec;ime şi perioaa suplimentară la %ec;imea "n muncă acorată "n baza legislaţieianterioare atei e / aprilie 4--/ pentru perioaele realizate "n grupa I şi.sau a II+a e muncă#

(4) Ae%erinţele care atestă "ncararea persoanelor "n fostele grupe I şi.sau a II+a e muncă sunt%alori)cate numai "n situaţia "n care au fost emise conform legii, pe baza ocumentelor%eri)cabile "ntocmite anterior atei e / aprilie 4--/#

CAPITOLUL EIIIDispoziţii )nale

Art. 107.

(1) Cererile "n legătură cu eliberarea actelor pre%ăzute e lege prin care se face o%aa %ec;imiinecesare stabilirii repturilor e pensie sunt scutite e orice fel e ta!e şi comisioane#

(2) Cererile pre%ăzute la alin# ?/: se soluţionează "n termen e 2- e zile e la ata "nregistrării#

Art. 108.7ilitarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la >onul pentrupensia suplimentară şi.sau contribuţia ini%iuală la bugetul e stat bene)ciază e un sporprocentual la cuantumul pensiei stabilite "n coniţiile art# 40, 2- şi 20, astfel$

a) 2F pentru o %ec;ime a contribuţiei "ntre 1+/1 ani&

b) 5F pentru o %ec;ime a contribuţiei "ntre /1+41 ani&

c) 0F pentru o %ec;ime a contribuţiei peste 41 e ani#

Art. 109.

(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate "n baza

Legii nr# //0.4-/- pri%in stabilirea unor măsuri "n omeniul pensiilor, re%izuite "n bazaOronanţei e urgenţă a u%ernului nr# /.4-// pri%in stabilirea unor măsuri "n omeniul pensiiloracorate bene)ciarilor pro%eniţi in sistemul e apărare, orine publică şi siguranţă naţională,aprobată prin Legea nr# /51.4-//, cu moi)cările şi completările ulterioare, stabilite "n baza Legiinr# 452.4-/- pri%in sistemul unitar e pensii publice, cu moi)cările şi completările ulterioare,cele plătite "n baza Legii nr# 43/.4-/2 pri%in stabilirea unor măsuri "n omeniul pensiilor acoratebene)ciarilor pro%eniţi in sistemul e apărare, orine publică şi siguranţă naţională, cumoi)cările ulterioare, precum şi pensiile stabilite "n baza Legii nr# -./001, cu moi)cările şicompletările ulterioare, e%in pensii militare e stat "n "nţelesul prezentei legi şi se recalculeazăpotri%it pre%eerilor prezentei legi, "n raport cu %ec;imea %alori)cată prin ultima ecizie epensie#

(2) Prima actualizare pre%ăzută la art# 5- alin# ?/: lit# a: se realizează "n termen e ma!imum 43e luni e la ata primei ma(orări a solelor e gra.salariilor graului profesional şi.sau solelore funcţie.salariilor e funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şise aplică "ncep<n cu luna ma(orării acestor repturi#

(3) Pensiile pre%ăzute la alin# ?/: pot ) recalculate, "n coniţiile prezentei legi, şi "n situaţiaepunerii e ocumente ne%alori)cate p<nă la ata intrării "n %igoare a prezentei legi, iarrepturile e pensie astfel recalculate se acoră, "n termen e cel mult 43 e luni, "ncep<n culuna următoare epunerii ocumentelor#

(4) 6tagiile e cotizare ne%alori)cate la recalcularea pensiei conform alin# ?2:, precum şi celerealizate ulterior intrării "n %igoare a prezentei legi se %alori)că "n sistemul public e pensii#

(5) Proceura e recalculare pre%ăzută la alin# ?2: se stabileşte prin orinul pre%ăzut la art#5- alin# ?3:#

Art. 110.

Page 25: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 25/30

(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite "n baza Legii nr#452.4-/-, cu moi)cările şi completările ulterioare, se recalculează potri%it pre%eerilor prezenteilegi, "n raport cu %ec;imea %alori)cată prin ultima ecizie e pensie#

(2) =ecalcularea pensiilor pre%ăzută la alin# ?/: se realizează "n termen e ma!imum /4 luni e laintrarea "n %igoare a prezentei legi#

(3) 6tagiile e cotizare ne%alori)cate la recalcularea pensiei conform alin# ?/:, precum şi celerealizate ulterior intrării "n %igoare a prezentei legi se %alori)că "n sistemul public e pensii#

(4) Pensiile recalculate potri%it alin# ?/: se cu%in "ncep<n cu luna următoare intrării "n %igoare aprezentei legi şi se plătesc "ncep<n cu luna următoare celei "n care se "mplineşte termenulpre%ăzut la alin# ?4:#

(5) Persoanele care au realizat stagiu e cotizare "n specialitate şi ale căror repturi e pensie aufost stabilite e către casele teritoriale e pensii conform Legii nr# 452.4-/-, cu moi)cările şicompletările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, "n coniţiile prezentei legi, la caselee pensii sectoriale, "n funcţie e ultimul loc e muncă in care au trecut "n rezer%ă.retragere saue la care le+au "ncetat raporturile e ser%iciu#

(6) Pre%eerile alin# ?2: şi ?3: se aplică şi "n cazul persoanelor e la alin# ?1:, acă cererea a fostepusă la casele e pensii sectoriale "n termenul pre%ăzut la alin# ?4:#

(7) *n situaţia "n care cererea a fost epusă la casele e pensii sectoriale cu epăşirea termenuluipre%ăzut la alin# ?4:, repturile e pensie recalculate se cu%in şi se plătesc "ncep<n cu lunaurmătoare epunerii cererii#

(8) Proceura e recalculare pre%ăzută la alin# ?/: şi ?1: se stabileşte prin orinul pre%ăzut la art#5- alin# ?3:#

Art. 111.

*n situaţia "n care se constată iferenţe "ntre cuantumul pensiilor stabilit potri%it pre%eerilor art#/-0 şi //- şi cuantumul pensiilor a'ate "n plată se păstrează "n plată cuantumul a%anta(os#

Art. 112.(1) *n cazul moi)cării numărului e urmaşi upă intrarea "n %igoare a prezentei legi, pentru opensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia e urmaş cu%enită soţului supra%ieţuitor serecalculează potri%it prezentei legi, cu păstrarea coniţiilor e!istente la ata eciziei iniţiale#

(2) Pre%eerile alin# ?/: se aplică şi "n cazul pensiilor e in%aliitate stabilite pe baza legislaţieianterioare, la moi)carea "ncarării "ntr+un alt gra e in%aliitate#

(3) Drepturile pentru urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special "nacti%itate sau "n rezer%ă, mobilizaţi ori concentraţi "n unităţi militare, eceaţi ca urmare a unoracciente, catastrofe sau alte asemenea e%enimente inter%enite "n timpul şi in cauza ser%iciuluimilitar ori a unor misiuni şi operaţii "n afara statului rom<n, se ine!ează şi se actualizează, upăcaz, anual conform pre%eerilor art# 10 şi 5-#

(4) Pre%eerile alin# ?2: se aplică "n mo corespunzător şi pensiilor pre%ăzute la art# 3-#

Art. 113.

Litigiile care se referă la repturile ce fac obiectul prezentei legi, a'ate pe rolul instanţelor la ataintrării "n %igoare a acesteia, se %or (ueca potri%it legii "n baza căreia a fost stabilit reptul#

Art. 114.

(1) 6umele "ncasate necu%enit cu titlu e pensie militară se recuperează e la bene)ciari "ntermenul general e prescripţie e 2 ani#

(2) 6umele plătite necu%enit cu titlu e pensie militară prin intermeiul caselor e pensii

sectoriale se recuperează e la bene)ciari "n baza eciziei casei e pensii sectoriale respecti%e,care constituie titlu e!ecutoriu#

(3) Debitele reprezent<n pensii şi alte repturi e asigurări sociale mai mici e /- lei nu seurmăresc#

Page 26: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 26/30

(4) 6umele rămase nerecuperate e pe urma bene)ciarilor eceaţi nu se mai urmăresc#

Art. 115.

(1) 6umele "ncasate necu%enit cu titlu e pensie militară e stat, ca urmare a unei infracţiunisă%<rşite e bene)ciar, se recuperează e la acesta, e la ata primei plăţi a sumelor necu%enite,plus ob<nzile aferente, p<nă la recuperarea integrală a pre(uiciului#

(2) 6umele stabilite "n conformitate cu pre%eerile alin# ?/:, rămase nerecuperate e la

pensionarii eceaţi, nu se mai urmăresc#Art. 116.

(1) Debitele pro%enite in repturile e pensie in sistemul pensiilor militare e stat serecuperează potri%it legii şi se fac %enit la bugetul e stat#

(2) La recuperarea ebitelor "n conformitate cu ispoziţiile alin# ?/: se aplică pre%eerile Couluie proceură )scală "n materie#

Art. 117.

azele e ate pri%in bene)ciarii ispoziţiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor e pensiisectoriale şi au caracter con)enţial#

Art. 118.

Cererile aresate caselor e pensii sectoriale constituite la ni%elul 7inisterului Apărării 9aţionale,7inisterului Afacerilor Interne şi 6er%iciului =om<n e Informaţii se soluţionează "n termenulpre%ăzut e lege şi sunt scutite e orice fel e ta!ă#

Art. 119.

Cererile "nregistrate şi nesoluţionate p<nă la ata intrării "n %igoare a prezentei legi sesoluţionează conform normelor legale e!istente la ata esc;ierii repturilor e pensii şiasigurări sociale#

Art. 120.

La stabilire, pensiile se rotun(esc in leu "n leu "n fa%oarea bene)ciarului#

Art. 121.

(1) Diferenţele "ntre cuantumurile pensiilor cu%enite pentru luna ecembrie 4-/- şi cele stabilite "n baza Legii nr# //0.4-/- şi a Oronanţei e urgenţă a u%ernului nr# /.4-//, aprobată prinLegea nr# /51.4-//, cu moi)cările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cerereaacestora, "n mo eşalonat, pe o perioaă e cel mult 4 ani e la ata intrării "n %igoare a prezenteilegi#

(2) 7oalitatea e aplicare a pre%eerilor alin# ?/: se %a stabili prin norme aprobate prin ;otăr<rea u%ernului, emise "n termen e 2- e zile e la ata intrării "n %igoare a prezentei legi#

Art. 122.

*n termen e 2 ani e la ata intrării "n %igoare a prezentei legi, persoanele cărora li se esc;iereptul la pensie pot opta pentru moul e calcul al pensiei "n baza prezentei legi sau a Legii nr#452.4-/-, cu moi)cările şi completările ulterioare#

Art. 123.

Prezenta lege intră "n %igoare la ata e / ianuarie 4-/5#

Art. 124.

La ata intrării "n %igoare a prezentei legi se abrogă$

a) art# / lit# a: şi b:, art# 3 alin# ?/: lit# a:, art# 1 alin# ?/:, ?4: şi ?2:, art# , art# 0 lit# b: şi art# // inLegea nr# //0.4-/- pri%in stabilirea unor măsuri "n omeniul pensiilor, publicată "n 7onitorulO)cial al =om<niei, Partea I, nr# 33/ in 2- iunie 4-/-&

Page 27: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 27/30

b) art# 0 alin# ?/: in ane!a nr# EII la Legea+caru nr# 43.4-/- pri%in salarizarea unitară apersonalului plătit in fonuri publice, publicată "n 7onitorul O)cial al =om<niei, Partea I, nr# GGin 4 ecembrie 4-/-, cu moi)cările şi completările ulterioare&

c) Legea nr# 43/.4-/2 pri%in stabilirea unor măsuri "n omeniul pensiilor acorate bene)ciarilorpro%eniţi in sistemul e apărare, orine publică şi siguranţă naţională, publicată "n 7onitorulO)cial al =om<niei, Partea I, nr# 33/ in /0 iulie 4-/2, cu moi)cările ulterioare&

d) Oronanţa e urgenţă a u%ernului nr# /.4-// pri%in stabilirea unor măsuri "n omeniulpensiilor acorate bene)ciarilor pro%eniţi in sistemul e apărare, orine publică şi siguranţănaţională, publicată "n 7onitorul O)cial al =om<niei, Partea I, nr# / in 2/ ianuarie 4-//, aprobatăprin Legea nr# /51.4-//, cu moi)cările şi completările ulterioare&

e) art# II şi III in Oronanţa e urgenţă a u%ernului nr# 0.4-// pentru moi)carea Legii nr#3//.4--3 pri%in fonurile e pensii aministrate pri%at, precum şi pentru stabilirea unor măsuri "n omeniul pensiilor aministrate pri%at, publicată "n 7onitorul O)cial al =om<niei, Partea I, nr#4G in 44 noiembrie 4-//, aprobată prin Legea nr# /-.4-/4, cu moi)cările ulterioare#

Această lege a fost aoptată e Parlamentul =om<niei, cu respectarea pre%eerilor art# G1 şi aleart# G5 alin# ?/: in Constituţia =om<niei, republicată#

R0102I340'0 5&60R0I 2074&8I'9R V&'0RI7-140:&3 ;<930&

R0102I340'0 =03&47'7I5>'I3-593=4&34I3-&3493 90=57-4>RI50&37

ucureşti, 43 iulie 4-/1#

9r# 442#

ANEX

!"#$%A $%AN&A#&de 'ei*are 'etr+ ,i-itari '*-i/iti i f+c/i*ari '+b-ici c+ tat+t 'ecia- di

ite,+- ad,iitra/iei 'eiteciare di d*,ei+- a'rrii a/i*a-e *rdiii '+b-ice i

ec+rit/ii a/i*a-e

'una şi anul naşterii 'una şi anul pensionării Vrsta standard de pensionare (ani/luni)

9ctombrie ".,. Ianuarie $"# ,#/+

 3oiembrie ".,. :ebruarie $"# ,#/+

2ecembrie ".,. 6artie $"# ,#/+

Ianuarie ".# 6ai $"# ,#/*

:ebruarie ".# Iunie $"# ,#/*

6artie ".# Iulie $"# ,#/*

&prilie ".# =eptembrie $"# ,#/,

6ai ".# 9ctombrie $"# ,#/,

Iunie ".# 3oiembrie $"# ,#/,

Iulie ".# Ianuarie $" ,#/#

&ugust ".# :ebruarie $" ,#/#

=eptembrie ".# 6artie $" ,#/#

9ctombrie ".# 6ai $" ,#/

 3oiembrie ".# Iunie $" ,#/

2ecembrie ".# Iulie $" ,#/

Ianuarie ".#" =eptembrie $" ,#/

:ebruarie ".#" 9ctombrie $" ,#/

6artie ".#" 3oiembrie $" ,#/

Page 28: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 28/30

&prilie ".#" Ianuarie $" ,#/.

6ai ".#" :ebruarie $" ,#/.

Iunie ".#" 6artie $" ,#/.

Iulie ".#" 6ai $" ,#/"

&ugust ".#" Iunie $" ,#/"

=eptembrie ".#" Iulie $" ,#/"

9ctombrie ".#" =eptembrie $" ,#/""

 3oiembrie ".#" 9ctombrie $" ,#/""

2ecembrie ".#" 3oiembrie $" ,#/""

Ianuarie ".#$ Ianuarie $". ,/

:ebruarie ".#$ :ebruarie $". ,/

6artie ".#$ 6artie $". ,/

&prilie ".#$ 6ai $". ,/"

6ai ".#$ Iunie $". ,/"

Iunie ".#$ Iulie $". ,/"Iulie ".#$ =eptembrie $". ,/$

&ugust ".#$ 9ctombrie $". ,/$

=eptembrie ".#$ 3oiembrie $". ,/$

9ctombrie ".#$ Ianuarie $$ ,/+

 3oiembrie ".#$ :ebruarie $$ ,/+

2ecembrie ".#$ 6artie $$ ,/+

Ianuarie ".#+ 6ai $$ ,/*

:ebruarie ".#+ Iunie $$ ,/*

6artie ".#+ Iulie $$ ,/*

&prilie ".#+ =eptembrie $$ ,/,

6ai ".#+ 9ctombrie $$ ,/,

Iunie ".#+ 3oiembrie $$ ,/,

Iulie ".#+ Ianuarie $$" ,/#

&ugust ".#+ :ebruarie $$" ,/#

=eptembrie ".#+ 6artie $$" ,/#

9ctombrie ".#+ 6ai $$" ,/

 3oiembrie ".#+ Iunie $$" ,/

2ecembrie ".#+ Iulie $$" ,/

Ianuarie ".#* =eptembrie $$" ,/

:ebruarie ".#* 9ctombrie $$" ,/

6artie ".#* 3oiembrie $$" ,/

&prilie ".#* Ianuarie $$$ ,/.

6ai ".#* :ebruarie $$$ ,/.

Iunie ".#* 6artie $$$ ,/.

Iulie ".#* 6ai $$$ ,/"

&ugust ".#* Iunie $$$ ,/"

=eptembrie ".#* Iulie $$$ ,/"

9ctombrie ".#* =eptembrie $$$ ,/""

Page 29: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 29/30

 3oiembrie ".#* 9ctombrie $$$ ,/""

2ecembrie ".#* 3oiembrie $$$ ,/""

Ianuarie ".#, Ianuarie $$+ ,/

:ebruarie ".#, :ebruarie $$+ ,/

6artie ".#, 6artie $$+ ,/

&prilie ".#, 6ai $$+ ,/"

6ai ".#, Iunie $$+ ,/"

Iunie ".#, Iulie $$+ ,/"

Iulie ".#, =eptembrie $$+ ,/$

&ugust ".#, 9ctombrie $$+ ,/$

=eptembrie ".#, 3oiembrie $$+ ,/$

9ctombrie ".#, Ianuarie $$* ,/+

 3oiembrie ".#, :ebruarie $$* ,/+

2ecembrie ".#, 6artie $$* ,/+

Ianuarie ".## 6ai $$* ,/*:ebruarie ".## Iunie $$* ,/*

6artie ".## Iulie $$* ,/*

&prilie ".## =eptembrie $$* ,/,

6ai ".## 9ctombrie $$* ,/,

Iunie ".## 3oiembrie $$* ,/,

Iulie ".## Ianuarie $$, ,/#

&ugust ".## :ebruarie $$, ,/#

=eptembrie ".## 6artie $$, ,/#

9ctombrie ".## 6ai $$, ,/

 3oiembrie ".## Iunie $$, ,/

2ecembrie ".## Iulie $$, ,/

Ianuarie ".# =eptembrie $$, ,/

:ebruarie ".# 9ctombrie $$, ,/

6artie ".# 3oiembrie $$, ,/

&prilie ".# Ianuarie $$# ,/.

6ai ".# :ebruarie $$# ,/.

Iunie ".# 6artie $$# ,/.

Iulie ".# 6ai $$# ,/"

&ugust ".# Iunie $$# ,/"

=eptembrie ".# Iulie $$# ,/"

9ctombrie ".# =eptembrie $$# ,/""

 3oiembrie ".# 9ctombrie $$# ,/""

2ecembrie ".# 3oiembrie $$# ,/""

Ianuarie ".# Ianuarie $$ ,./

:ebruarie ".# :ebruarie $$ ,./

6artie ".# &prilie $$ ,./"

&prilie ".# 6ai $$ ,./"

6ai ".# Iulie $$ ,./$

Page 30: Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

7/24/2019 Legea 223 Din 2015 Privind Pensiile Militare de Stat

http://slidepdf.com/reader/full/legea-223-din-2015-privind-pensiile-militare-de-stat 30/30

Iunie ".# &ugust $$ ,./$

Iulie ".# 9ctombrie $$ ,./+

&ugust ".# 3oiembrie $$ ,./+

=eptembrie ".# Ianuarie $$ ,./*

9ctombrie ".# :ebruarie $$ ,./*

 3oiembrie ".# &prilie $$ ,./,

2ecembrie ".# 6ai $$ ,./,

Ianuarie ".#. Iulie $$ ,./#

:ebruarie ".#. &ugust $$ ,./#

6artie ".#. 9ctombrie $$ ,./

&prilie ".#. 3oiembrie $$ ,./

6ai ".#. Ianuarie $$. ,./

Iunie ".#. :ebruarie $$. ,./

Iulie ".#. &prilie $$. ,./.

&ugust ".#. 6ai $$. ,./.=eptembrie ".#. Iulie $$. ,./"

9ctombrie ".#. &ugust $$. ,./"

 3oiembrie ".#. 9ctombrie $$. ,./""

2ecembrie ".#. 3oiembrie $$. ,./""

Ianuarie ". Ianuarie $+ #/