565

LEGJISLACIONI TATIMOR I KOSOVËS · republika e kosovËs - republika kosova - republic of kosovo qeveria e kosovËs - vlada kosova - government of kosovo ministria e financave - ministarstvo

 • Upload
  others

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 2

 • 3

  ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS

  LEGJISLACIONI TATIMOR I KOSOVËS

  BOTIMI II Mars, 2011 Prishtinë

 • 4

 • 5

  PËRMBAJTJA HYRJE ............................................................................................................ 13

  LIGJI NR. 03/L- 222 - PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT ....... 15

  Neni 1- Perkufizimet .......................................................................................................................... 16 Neni 2 - Administrata Tatimore e Kosovës ........................................................................................ 22 Neni 3 - Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së ........................................................................................... 23 Neni 4 - Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm...................................................................................... 27 Neni 5 - Menaxherët kryesorë ........................................................................................................... 28 Neni 6 - Zyrtarët e tatimeve .............................................................................................................. 28 Neni 7 - Kompetenca delegimi .......................................................................................................... 29 Neni 8 - Raportimi ............................................................................................................................. 30 Neni 9- Vendimet shpjeguese publike ............................................................................................... 31 Neni 10 - Vendimet shpjeguese individuale ...................................................................................... 31 Neni 11 - Numri Fiskal dhe pajisja me Çertifikatë Fiskale .................................................................. 38 Neni 12 - Çregjistrimi i Tatimpaguesve .............................................................................................. 56 Neni 13 - Krijimi dhe mbajtja e regjistrave ........................................................................................ 61 Neni 14 - Qasja në libra, regjistrime, kompjuterë dhe pajisje të tjera për ruajtjen e regjistrave ....... 93 Neni 15 - Mbledhja e informatave ose provave .............................................................................. 102 Neni 16 - Obligimet e përfaqësuesve juridik dhe menaxherëve të pasurisë ................................... 107 Neni 17 - Deklaratat tatimore .......................................................................................................... 115 Neni 18 - Vetë-vlerësimi .................................................................................................................. 115 Neni 19 - Vlerësimi i Drejtorit të Përgjithshëm për Tatimin ............................................................ 116 Neni 20 - Kufizimet kohore për vlerësimet ...................................................................................... 128 Neni 21 - Vlerësimet në rast rreziku ................................................................................................ 129 Neni 22 - Njoftim vlerësimi .............................................................................................................. 129 Neni 23 - Anulimi i dokumenteve tatimore ..................................................................................... 131 Neni 24 - Detyrimi në rastet e veprës penale në fushën e tatimeve ............................................... 134 Neni 25 - Detyrimi i personave përgjegjës ....................................................................................... 134 Neni 26 - Vlerësimi i detyrimit të personit të tretë ose për personat e tretë .................................. 134 Neni 27 - Pagesat ............................................................................................................................. 136 Neni 28 - Interesi ............................................................................................................................. 137 Neni 29 - Rendi i pagesave .............................................................................................................. 141 Neni 30 - Kreditimet dhe rimbursimet............................................................................................. 143 Neni 31 - Përdorimi i bankave dhe Institucioneve tjera të Licencuara Financiare ........................... 147 Neni 32 - Tatimi që është i detyrueshëm dhe i pagueshëm ............................................................ 147 Neni 33 - Barra................................................................................................................................. 148 Neni 34 - Masë për marrje pasurie .................................................................................................. 166 Neni 35 - Zbatimi me përmbarim i masës së marrjes ...................................................................... 175 Neni 36 - Shitja në ankand publik .................................................................................................... 187 Neni 37 - Kufizimet mbi mbledhjen e detyrueshme ........................................................................ 188 Neni 38 - Mbledhja e tatimit nga ortakët dhe anëtarët e shoqatave të painkorporuara ................ 189 Neni 39 - Urdhrat për raste rrezikimi............................................................................................... 189 Neni 40 - Embargo në importe dhe eksporte .................................................................................. 190 Neni 41 - Ndalesat për largim .......................................................................................................... 190

 • 6

  Neni 42 - Transferimi i Aseteve ....................................................................................................... 191 Neni 43 - Borxhet tatimore të pambledhshme ................................................................................ 193 Neni 44 - Të ardhurat e paligjshme ................................................................................................. 195 Neni 45 - Drejtori i Përgjithshëm mundet të ri-karakterizojë marrëveshjet .................................... 196 Neni 46 - Transaksionet mes personave të lidhur ........................................................................... 196 Neni 47 - Shkëmbimi i transaksioneve dhe raportimi i informatave nga palët e treat .................... 197 Neni 48 - Nën-deklarimi i të ardhurave dhe arkëtimet e devijuara ................................................. 199 Neni 49 - Sanksionet për mospërmbushje ....................................................................................... 200 Neni 50 - Ndëshkimi administrativ lidhur me Certifikatën Fiskale ................................................... 200 Neni 51 - Ndëshkimet Administrative lidhur me mos deklarim dhe mos pagesë ............................ 200 Neni 52 - Ndëshkimet administrative lidhur me nën deklarimin e tatimit dhe mbi deklarimin e rimbursimeve tatimore ................................................................................................................... 201 Neni 53 - Mosdorëzimi, mos krijimi ose mos paraqitja e të dhënave .............................................. 201 Neni 54 - Ndëshkimet për mos-mbajte të tatimit në burim ............................................................ 202 Neni 55 - Mosdorëzimi i pasurisë që i nënshtrohet masës së marrjes së dhe lënia mënjanë e Parave......................................................................................................................................................... 203 Neni 56 - Ndëshkimi Administrativ për gabime nga përfaqësuesit e Tatimpaguesve, Këshilltarët atimor, apo personat tjerë në emër të tatimpaguesit ..................................................................... 203 Neni 57 - Ndëshkimi Administrativ për mos përdorim të Pajisjeve Elektronike Fiskale për mos regjistrim të transaksioneve ............................................................................................................ 203 Neni 58 - Ndëshkimet administrative lidhur me TVSH .................................................................... 204 Neni 59 - Ndëshkimi administrativ për mallrat pa origjinë .............................................................. 205 Neni 60 - Ndëshkimi për mashtrim civil ........................................................................................... 205 Neni 61 - Sanksionet shtesë............................................................................................................. 205 Neni 62 - Zbritja e sanksioneve ........................................................................................................ 206 Neni 63 - Veprat penale në fushën e tatimeve ................................................................................ 248 Neni 64 - Paraqitja vullnetare e veprave penale në fushën e tatimeve ........................................... 249 Neni 65 - Mos raportimi i veprave penale në fushën e tatimeve .................................................... 249 Neni 66 - Zbatimi i Kodit të Procedurës Penale ............................................................................... 250 Neni 67 - Pezullimi i procedurës penale për veprat penale ............................................................. 250 Neni 68 - Ndjekjet penale dhe procedurat tatimore ....................................................................... 250 Neni 69 - Kohëzgjatja e hetimit të veprave penale në fushën e tatimeve ....................................... 251 Neni 70 - Juridiksioni territorial ....................................................................................................... 251 Neni 71 - Pjesëmarrja e ATK-së në procedurë paraprake ................................................................ 251 Neni 72 - Pjesëmarrja e ATK-së në procedurat gjyqësore ............................................................... 252 Neni 73 - Pezullimi i Procedurave .................................................................................................... 252 Neni 74 - Njësiti i Hetimeve Tatimore ............................................................................................. 252 Neni 75 - Kompetencat e njësisë së hetimeve të tatimore gjatë procedurës penale ...................... 253 Neni 76 - Përgjegjësitë e zyrtarëve tatimor ..................................................................................... 254 Neni 77 - Ankesat në Administratën Tatimore ................................................................................ 254 Neni 78 - Themelimi i Bordit të Pavarur për Rishqyrtime ................................................................ 265 Neni79 - Roli i Bordit........................................................................................................................ 265 Neni 80 - Procedurat për Bord......................................................................................................... 267 Neni 81 - Rishqyrtimi juridik ............................................................................................................ 268 Neni 82 - Detyrimi për të paguar gjatë procedurës së ankesave ..................................................... 268 Neni 83 - Përfaqësuesit e tatimpaguesit.......................................................................................... 269 Neni 84 - Konfidecialiteti i informatave tatimore ............................................................................ 270 Neni 85 - Ruajtja e integritet të ATK-së dhe Kundër korrupsioni ..................................................... 272 Neni 86 - Masat e përkohshme Ndërkombëtare ............................................................................. 274 Neni 87 - Udhëzimet Administrative ............................................................................................... 274

 • 7

  Neni 88 - Propozimi, Emërimi dhe Aprovimi i Drejtorit te Përgjithshëm të ATK-se me pëlqimin e Përfaqësuesit Civil ndërkombëtare ................................................................................................. 275 Neni 89 - Ligji i aplikueshëm ............................................................................................................ 275 Neni 90 - Hyrja në fuqi ..................................................................................................................... 275

  LIGJI NR. 03/L- 146 - PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR ............................ 283

  KREU I - DISPOZITAT E PËRGJITHSHME ......................................................................... 284

  Neni 1- Qëllimi ................................................................................................................................. 284 Neni 2 - Përkufizimet ....................................................................................................................... 284 Neni 3 - Objekti i tatuarjes ............................................................................................................... 289

  KREU II - PERSONAT E TATUESHËM .............................................................................. 290

  Neni 4 - Personat e tatueshëm ........................................................................................................ 290 Neni 5 - Certifikata për import dhe eksport..................................................................................... 291 Neni 6 - Dispozitat e përgjithshme lidhur me kërkesën për tu regjistruar dhe për të lëshuar Certifikatën e regjistrimit ................................................................................................................ 292 Neni 7 - Regjistrimi i obligueshëm – obligimi për të komunikuar ndryshimet e të dhënave të regjistrimit ....................................................................................................................................... 296 Neni 8 - Regjistrimi vullnetar ........................................................................................................... 296 Neni 9 - Çregjistrimi ......................................................................................................................... 298

  KREU III - TRANSAKSIONET E TATUESHME .................................................................... 300

  Neni 10 - Furnizimi i mallrave .......................................................................................................... 300 Neni 11 - Aplikimi i mallrave të biznesit për nevoja jo–biznesore ................................................... 300 Neni 12 - Aplikimi i mallrave të biznesit për nevoja të biznesit nën rrethana të caktuara të zbritjes së TVSH-së ........................................................................................................................................... 301 Neni 13 - Transferi i biznesit ............................................................................................................ 302 Neni 14 - Furnizimi i shërbimeve ..................................................................................................... 306 Neni 15 - Shfrytëzimi i mallrave të biznesit për nevoja jo-biznesore ............................................... 306 Neni 16 - Shfrytëzimi i shërbimeve për vetë-furnizim për nevoja të biznesit .................................. 307 Neni 17 - Shërbimet në lidhje me transferin e biznesit ................................................................... 307 Neni 18 - Furnizimi i shërbimeve në emrin e tij mirëpo në llogari të personit tjetër ....................... 307

  KREU IV - VENDI I TRANSAKSIONEVE TË TATUESHME .................................................. 308

  Neni 19 - Vendi i furnizimit të mallrave ........................................................................................... 308 Neni 20 - Vendi i furnizimit të shërbimit.......................................................................................... 309 Neni 21 - Vendi i importimit të mallrave ......................................................................................... 315

  KREU V - MOMENTI I LINDJES SË DETYRIMIT DHE NGARKIMI ME TVSH ....................... 318

  Neni 22 - Momenti i lindjes se detyrimit dhe ngarkimi me TVSH për furnizimet e mallrave dhe shërbimeve ...................................................................................................................................... 318 Neni 23 - Momenti i lindjes se detyrimit dhe ngarkimi me TVSH për importimin e mallrave.......... 319

  KREU VI - SHUMA E TATUESHME .................................................................................. 320

  Neni 24 - Shuma e tatueshme për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve ...................................... 320 Neni 25 - Shuma e tatueshme në lidhje me importimin e mallrave - Konvertimi i vlerës së valutave të huaja në Euro .............................................................................................................................. 323

  KREU VII - NORMAT ...................................................................................................... 325

  Neni 26 - Norma .............................................................................................................................. 325 KREU VIII - LIRIMET PA TË DREJTËN E ZBRITJES SË TVSH-SË SË ZBRITSHME ................. 326

 • 8

  Neni 27 - Lirimet për aktivitetet e caktuara me interes publik ........................................................ 326 Neni 28 - Lirimet për aktivitetet e tjera ........................................................................................... 330

  KREU IX - LIRIMET NË IMPORTIM DHE LIRIMET TJERA SPECIALE LIDHUR ME IMPORTIMIN ................................................................................................................. 332

  Neni 29 - Lirimet në importim ......................................................................................................... 332 Neni 30 - Lirimet tjera speciale lidhur me importimin ..................................................................... 333

  KREU X - LIRIMET NË EKSPORTIM ................................................................................. 339

  Neni 31 - Lirimet në eksportim ........................................................................................................ 339 KREU XI - LIRIMET E LIDHURA ME TRANSPORTIN NDËRKOMBËTAR ............................ 341

  Neni 32 - Lirimet e lidhura me transportin ndërkombëtar .............................................................. 341 KREU XII - LIRIMET NË LIDHJE ME TRANSAKSIONET E CAKTUARA TË TRAJTUARA SI EKSPORTE, LIRIMET PËR FURNIZIMIN E SHËRBIMEVE NGA NDËRMJETËSUESIT, DHE LIRIMET NË LIDHJE ME ARANZHIMET DOGANORE DHE TË NGJASHME ....................... 342

  Neni 33 - Lirimet në lidhje me transaksionet e caktuara që trajtohen si eksporte .......................... 342 Neni 34 - Lirimet për furnizimin e shërbimeve nga ndërmjetësuesit .............................................. 343 Neni 35 - Depot doganore dhe aranzhimet e ngjashme .................................................................. 343

  KREU XIII - ZBRITJET ...................................................................................................... 344

  Neni 36 - E drejta për të zbritur TVSH-në ........................................................................................ 344 Neni 37 - Ushtrimi i së drejtës për zbritje ........................................................................................ 346 Neni 38 - Mënyra e ushtrimit të së drejtës për të zbritur TVSH-në e zbritshme .............................. 350 Neni 39 - Llogaritja e pjesës së TVSH-së së zbritshme që lejohet si e zbritshme ............................. 350 Neni 40 - Kërkesat për rimbursim të TVSH-së ................................................................................. 352 Neni 41 - Rregullimet e zbritjeve ..................................................................................................... 357 Neni 42 - Zbritjet e TVSH-së së zbritshme në fillimin e aktivitetit ekonomik si person i tatueshëm i regjistruar për TVSH ........................................................................................................................ 362

  KREU XIV - BORXHET E KËQIJA ...................................................................................... 364

  Neni 43 - Borxhi i keq për nevoja të TVSH-së .................................................................................. 364 KREU XV - FATURIMI DHE LËSHIMI I DOKUMENTEVE TË TJERA TATIMORE ................. 366

  Neni 44 - Lëshimi nga personi i tatueshëmi faturave dhe dokumenteve te tjera që shërbejnë si fatura ............................................................................................................................................... 366 Neni 45 Përmbajtja e faturave të lëshuara nga personi i tatueshëm për personin e tatueshëm .... 366 Neni 46 - Përmbajtja e një fature të lëshuar nga personi i tatueshëm për personin tjetër ............. 367 Neni 47 - Notë debiti dhe notë krediti ............................................................................................. 368 Neni 48 - Fatura e borxhit të keq ..................................................................................................... 368 Neni 49 - Kërkesat për të siguruar fatura të thjeshtuara dhe kupona fiscal .................................... 369 Neni 50 - Lëshimi dhe dërgimi i faturave përmes mënyrave elektronike dhe dokumenteve që shërbejnë si fatura ........................................................................................................................... 371 Neni 51- Dispozitat e veçanta .......................................................................................................... 371

  KREU XVI - PERSONAT E OBLIGUESHËM PËR TË PAGUAR TVSH ................................... 373

  Neni 52 - Personat e obligueshëm për të paguar TVSH-në .............................................................. 373 KREU XVII - PERIUDHAT TATIMORE DHE DEKLARATAT E TVSH-SË ............................... 380

  Neni 53 - Periudhat tatimore ........................................................................................................... 380 Neni 54 - Deklaratat e TVSH-së, dorëzimi dhe pagesa ..................................................................... 381

 • 9

  KREU XVIII - MBAJTJA DHE RUAJTJA E LIBRAVE TË TVSH-SË, SHËNIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TJETËR ......................................................................................... 383

  Neni 55 - Kërkesa për regjistrimin e informatave, mbajtjen e shënimeve dhe sigurimin e qasjes .. 383 Neni 56 - Ruajtja e faturave, faturave të borxhit të keq, notë kreditit dhe notë debitit,faturave të thjeshtësuara, kuponëve dhe dokumenteve që shërbejnë si fatura,librave dhe shënimeve .......... 384 Neni 57 - Periudha e ruajtjes së Librave dhe të gjitha regjistrimeve për TVSH ................................ 385

  KREU XIX - SKEMAT E VEÇANTA .................................................................................... 387

  Neni 58 - Skemat e veçanta për agjentët e udhëtimit ..................................................................... 387 Neni 59 - Aranzhimet speciale të aplikueshme për mallrat e dorës së dytë, punët artistike, artikujt e koleksionistëve dhe antikitetet: Skema e marzhës së fitimit dhe aranzhimet speciale për shitjet me ankand public .................................................................................................................................. 388 Neni 60 - Skema e normës së sheshtë për bujqit ............................................................................ 390 Neni 61 - Skema e veçantë për shërbimet e furnizuara në mënyrë elektronike .............................. 391 Neni 62 - Skemat e veçanta për arin e investueshëm...................................................................... 392

  KREU XX - DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE ..................................................................... 394

  Neni 63 - Ligji i aplikueshëm dhe Autoritetet Tatimore ................................................................... 394 Neni 64 - Periudha kalimtare – dispozitat kalimtare ....................................................................... 394 Neni 65 - Zbatimi ............................................................................................................................. 395 Neni 66 - Hyrja në fuqi ..................................................................................................................... 396

  LIGJI NR. 03/L-161- LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE ........... 403

  KREU I - DISPOZITAT E PËRGJITHSHME ......................................................................... 404

  Neni 1 -Qëllimi ................................................................................................................................. 404 Neni 2 -Përkufizimet ........................................................................................................................ 404 Neni 3 -Tatimpaguesit ..................................................................................................................... 410 Neni 4 -Objekti i tatimit ................................................................................................................... 410 Neni 5 -Të ardhurat e tatueshme .................................................................................................... 411 Neni 6 - Shkallët e tatimit ................................................................................................................ 411 Neni 7 - Të ardhurat bruto ............................................................................................................... 412 Neni 8 - Të ardhurat që përjashtohen ............................................................................................. 415

  KREU II - TË ARDHURAT NGA PUNËSIMI ....................................................................... 420

  Neni 9 - Të ardhurat nga pagat ........................................................................................................ 420 KREU III - TE ARDHURAT NDRYSHE NGA ATO TE PUNESIMIT ....................................... 423

  Neni 10 - Të ardhurat nga aktivitetet afariste ................................................................................. 423 Neni 11 - Të ardhurat nga Qiratë ..................................................................................................... 429 Neni 12 - Të ardhurat nga pasuria e paprekshme............................................................................ 430 Neni 13 - Të ardhurat nga Interesi ................................................................................................... 430 Neni 14 - Të ardhurat tjera përfshirë dhuratat ................................................................................ 431

  KREU IV - SHPENZIMET AFARISTE TË LEJUESHME ......................................................... 432

  Neni 15 - Dispozitat e përgjithshme të shpenzimeve ...................................................................... 432 Neni 16 - Shpenzimet e reprezentacionit ........................................................................................ 433 Neni 17 - Shpenzimet e Borxhit të keq ............................................................................................ 434 Neni 18 - Shpenzimet afariste të udhëtimit ..................................................................................... 436 Neni 19 - Pagesat për personat e lidhur .......................................................................................... 436 Neni 20 - Zhvlerësimi ....................................................................................................................... 437

 • 10

  Neni 21 - Zhvlerësimi i bagëtive ...................................................................................................... 441 Neni 22 - Zbritjet e posaçme për pasuritë e reja ............................................................................. 442 Neni 23 - Riparimet dhe përmirësimet ............................................................................................ 443 Neni 24 - Amortizimi ........................................................................................................................ 444 Neni 25 - Shpenzimet kërkimore dhe zhvillimore ............................................................................ 444 Neni 26 - Humbjet tatimore ............................................................................................................ 446 Neni 27 - Shpenzimet e qirasë ......................................................................................................... 447 Neni 28 - Zbritjet e lejuara për kontribute bamirëse ....................................................................... 447 Neni 29 - Shpenzimet edukative/arsimore dhe trajnuese ............................................................... 449

  KREU V - SHPENZIMET E PALEJUESHME ....................................................................... 450

  Neni 30 - Shpenzime e palejueshme ............................................................................................... 450 KREU VI - FITIMET DHE HUMBJET KAPITALE ................................................................. 453

  Neni 31 - Të ardhurat nga fitimet kapitale ...................................................................................... 453 Neni 32 - Metoda e parasë së gatshme dhe akruale e kontabilitetit ............................................... 456

  KREU VII - LIBRAT DHE REGJISTRIMET ........................................................................... 457

  Neni 33 - Kërkesa për libra dhe regjistrime ..................................................................................... 457 Neni 34 - Kërkesat për libra dhe regjistrime për bizneset e vogla ................................................... 459

  KREU VIII - DISPOZITAT NDËRKOMBËTARE ................................................................... 460

  Neni 35 - Njësi e Përhershme .......................................................................................................... 460 Neni 36 - Çmimet e transferimit ...................................................................................................... 462 Neni 37 - Shmangia e tatimeve të dyfishta ...................................................................................... 466

  KREU IX - DISPOZITAT E MBAJTJES NË BURIM .............................................................. 467

  Neni 38 - Mbajtja në tatimit në paga ............................................................................................... 467 Neni 39 - Tatimi i mbajtur në burim në interes dhe të drejta pronësore ........................................ 470 Neni 40 - Tatimi i mbajtur në burim në fitoret nga lotaria dhe lojërat e fatit .................................. 471 Neni 41 - Mbajtja në burim në pagesa të caktuara për jo-rezidentët .............................................. 472

  KREU X - ORTAKËRITË DHE GRUPIMI I PERSONAVE ...................................................... 477

  Neni 42 - Ortakëritë dhe grupimi i personave ................................................................................. 477 KREU XI - PAGESAT, KREDITIMET DHE DEKLARATAT .................................................... 478

  Neni 43 - Pagesa e tatimit për veprimtaritë afariste ....................................................................... 478 Neni 44 - Pagesa e tatimit për qiratë ............................................................................................... 482 Neni 45 -Pagesa e tatimit për pasurinë e paprekshme .................................................................... 483 Neni 46 - Pagesa e tatimit për të ardhurat tjera të tatueshme, përfshirë fitimet kapitale .............. 483 Neni 47 - Kreditimet kundrejt tatimit .............................................................................................. 485 Neni 48 - Deklaratat tatimore dhe pagesat ..................................................................................... 485 Neni 49 - Ankesa dhe masat e përkohshme .................................................................................... 486 Neni 50 - Zbatimi ............................................................................................................................. 487 Neni 51 - Ligji i aplikueshëm ............................................................................................................ 487 Neni 52 - Hyrja në fuqi ..................................................................................................................... 488

  LIGJI NR. 03/L- 162 - PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE.......... 489

  KREU I - DISPOZITAT E PËRGJITHSHME ......................................................................... 490

  Neni 1- Qëllimi ................................................................................................................................. 490 Neni 2 - Përkufizimet ....................................................................................................................... 490 Neni 3 - Tatimpaguesit.................................................................................................................... 495

 • 11

  Neni 4 - Objekti i tatimit .................................................................................................................. 495 Neni 5 - Të ardhurat e tatueshme................................................................................................... 495 Neni 6 - Shkalla e tatimit................................................................................................................. 504

  KREU II - TË ARDHURAT QË LIROHEN NGA TATIMI ....................................................... 505

  Neni 7 - Të ardhurat e liruara .......................................................................................................... 505 KREU III - SHPENZIMET .................................................................................................. 507

  Neni 8 - Shpenzimet e palejueshme ............................................................................................... 507 Neni 9 - Shpenzimet e lejueshme ................................................................................................... 508 Neni 10 - Zbritjet e lejueshme ........................................................................................................ 510 Neni 11 - Shpenzimet e reprezentacionit ....................................................................................... 512 Neni 12 - Borxhet e këqija .............................................................................................................. 513 Neni 13 - Fondet rezervë ................................................................................................................ 515 Neni 14 - Pagesat për personat e lidhur ......................................................................................... 515 Neni 15 - Zhvlerësimi ...................................................................................................................... 516 Neni 16 - Zhvlerësimi i bagëtive...................................................................................................... 520 Neni 17 - Zbritjet e posaçme për pasuritë e reja ............................................................................ 520 Neni 18 - Riparimet dhe përmirësimet ........................................................................................... 521 Neni 19 - Amortizimi ....................................................................................................................... 523 Neni 20 - Shpenzimet kërkimore dhe zhvillimore ........................................................................... 523

  KREU IV - FITIMET DHE HUMBJET NË KAPITAL, HUMBJET NË BIZNES .......................... 525

  Neni 21 - Fitimet dhe humbjet në capital ....................................................................................... 525 Neni 22 - Shndërrimi jo i vullnetshëm ............................................................................................ 528 Neni 23 - Humbjet Tatimore ........................................................................................................... 528

  KREU V - LIKUIDIMET DHE RIORGANIZIMET ................................................................. 530

  Neni 24 - Shpërndarja e pronës ....................................................................................................... 530 Neni 25 - Likuidimi .......................................................................................................................... 530 Neni 26 - Riorganizimi ..................................................................................................................... 530

  KREU VI - ÇMIMET E TRANSFERIMIT, SHMANGIA E TATIMEVE TË DYFISHTA ............... 533

  NENI 27 - Çmimet e transferimit .................................................................................................... 533 Neni 28 - Shmangia e tatimeve të dyfishta ...................................................................................... 537 Neni 29 - Njësi e Përhershme .......................................................................................................... 537

  KREU VII - MBAJTJA NË BURIM E TATIMEVE ................................................................. 540

  NENI 30 -Tatimi i mbajtur në burim në, interes, të drejtat pronësore (royalties), qiratë, fitoret në lotari dhe Lojërat e Fatit .................................................................................................................. 540 Neni 31 - Mbajtja në burim në pagesa të caktuara për jo-rezidentët .............................................. 543

  KREU VIII - DISPOZITAT E VEÇANTA .............................................................................. 549

  Neni 32 - Trajtimi i aktiviteteve të sigurimit ................................................................................... 549 Neni 33 - Trajtimi i të ardhurave komerciale të organizatave joqeveritare ..................................... 549

  KREU IX - DISPOZITAT ADMINISTRATIVE ....................................................................... 552

  Neni 34 - Deklarimi i tatimeve ........................................................................................................ 552 Neni 35 - Pagesat e tatimit ............................................................................................................. 553 Neni 36 - Kërkesa për Libra dhe Regjistrime ................................................................................... 558 Neni 37 - Kërkesat për Libra dhe Regjistrime për bizneset e vogla ................................................. 560 Neni 38 - Dispozitat kalimtare ........................................................................................................ 560

 • 12

  KREU X - DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE........................................................................ 562

  NENI 39 - Zbatimi ............................................................................................................................ 562 Neni 40 - Ankesat ........................................................................................................................... 562 Neni 41 - Ligji në fuqi ...................................................................................................................... 562 Neni 42 - Hyrja në fuqi .................................................................................................................... 563

 • 13

  HYRJE Respektimi i ligjeve tatimore është përgjegjësi esenciale qytetare. Në një vend

  modern, që Kosova synon të jetë, nga qytetarët kërkohet pagesa e tatimeve dhe obligimeve tjera të cilat financojnë programet qeveritare, ofrimin e shërbimeve publike si dhe standardet e larta të arsimit, mirëqenies, shëndetit, mbështetjes sociale, mbrojtjes, zbatimit të ligjit dhe infrastrukturës së përgjithshme. Të gjitha këto mund të sigurohen dhe të bëhen të mundshme vetëm në mbledhjen e duhur të tatimeve. Këtë e thekson fuqishëm edhe Kushtetuta e Republikës se Kosovës, citojmë:

  “Secili person është i obliguar që të paguajë tatimet dhe kontributet e tjera të parapara me ligj” – Neni 119

  Është detyrë dhe obligim i çdo tatimpaguesi që të respektoj dhe të zbatoj dispozitat e legjislacionit tatimor të aplikueshëm.

  “Shpenzimet publike dhe mbledhja e të hyrave publike duhet të bazohen në parimet e llogaridhënies, efektshmërisë, efikasitetit dhe transparencës” – Neni 120

  Përgjegjësi e Administratës Tatimore, si Agjencion Ekzekutiv me Autonomi të plotë, është që të administrojë zbatueshmërinë e çdo lloji të tatimit të aplikuar me legjislacion tatimor në Republikën e Kosovës.

  Administrata Tatimore në mënyrë që të realizojë përgjegjësinë që i ka dhënë ligji, të gjitha përpjekjet i ka përqendruar në përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve. Përmbushja vullnetare nënkupton deklarimin dhe pagesën e detyrimit tatimor nga ana e tatimpaguesit, duke respektuar dispozitat ligjore në lidhje me shumën e tatimit që duhet të paguhet dhe respektimin e afatit të pagesës së kësaj shume, pa ndërhyrjen e ATK-së.

  Që të realizohet ky objektiv, ATK gjithmonë është në shërbim të tatimpaguesit. ATK në çdo rast mundohet që të krijojë kushte më të favorshme për tatimpaguesin dhe procedura sa më të lehta dhe më të thjeshta për t’i mundësuar tatimpaguesit që të përmbushë vullnetarisht detyrimin e tij tatimor. Pra, misioni i ATK-së është zhvillimi në nivelin më të lartë të përmbushjes vullnetare në përputhje me ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi e gjithashtu edhe dhënia e shërbimeve profesionale, transparente dhe efektive për tatimpaguesin.

  Administrata Tatimore ka obligim dhe detyrë të vendosur me ligj që të sigurojë zbatim të njëtrajtshëm të dispozitave ligjore për të gjithë tatimpaguesit në mënyrë të njëjtë për situata të njëjta.

  Për këtë arsye ATK ka botuar këtë vëllim të këtij libri në mënyrë që të njoftojë tatimpaguesin me legjislacionin e zbatueshëm tatimor, me të drejtat dhe obligimet që ka tatimpaguesi ndaj Administratës Tatimore si dhe të drejtat dhe obligimet që ka Administrata Tatimore ndaj tatimpaguesit. Për të bërë më të kuptueshëm të zbatuarit e ligjit, në këtë vëllim të këtij libri është bërë ndërlidhja e Ligjeve me Udhëzimet Administrative për zbatimin e Ligjit.

  Secili tatimpagues ka të drejtë që të jetë i informuar, ndihmuar dhe dëgjuar me kohë. ATK do të mundohet që të ju trajtojë me mirësjellje dhe në rrethana normale do të

 • 14

  mundohet që të ju ofrojë udhëzime, duke nxjerrë shpjegime publike dhe individuale për të ju shpjeguar se si të interpretoni dhe aplikoni dispozitat e legjislacionit tatimor.

  Nga tatimpaguesi kërkojmë që të paguaj jo më shumë se shumën korrekte të

  tatimit. ATK në këtë rast do të veprojë me integritet dhe paanësi në të gjitha rastet kur ne merremi me Ju, ashtu që Ju të paguani vetëm tatimin e duhur dhe për të parë se të gjitha kreditë, përfitimet, kompensimet dhe të tjera, janë aplikuar siç duhet.

  Është e drejtë e tatimpaguesit dhe detyrë e ATK-së që shënimet e tatimpaguesit të ruhen me besueshmëri dhe konfidencialitet. Tatimpaguesi mund të lirojë ATK-në nga konfidencialiteti dhe vetëm atëherë ATK ka të drejtë që informatat e atij tatimpaguesi t’i bëjë publike.

  Bazuar në legjislacionin tatimor, ATK-ja ka të drejtë të bëjë vlerësime në lidhje me deklarimet tuaja. Mirëpo, është e drejtë e çdo tatimpaguesi që të ushtrojë ankesë ndaj vlerësimeve të tilla. Ekzistojnë procedura gjithëpërfshirëse të pakënaqësive dhe ankesave të hapura për të gjithë tatimpaguesit, dhe ne ju inkurajojmë t’i përdorini, nëse jeni në një mënyrë i pakënaqur me vlerësimin / vendimin dhe përcaktimin zyrtar të lëshuar nga ATK-ja. Ne gjithashtu do të mundohemi që plotësisht të ju sqarojmë të drejtat tuaja për shqyrtim, kundërshtim dhe ankesë, nëse ju jeni të pasigurt për ato, apo keni nevojë për sqarime.

  Secili tatimpagues është i obliguar që të mbajë shënime (libra, regjistrime, fatura, kontrata, etj.) ashtu siç është kërkuar me Legjislacionin tatimor dhe me dispozitat e atyre ligjeve që ai tatimpagues duhet t’iu nënshtrohet. Është obligim i secilit tatimpagues që të jetë bashkëpunues dhe i ndershëm duke ofruar informata të sakta dhe të besueshme, zyrtarëve të ATK-së në procedura të kontrollit apo të verifikimit të atyre dokumentacioneve. Gjithashtu nga Ju kërkohet që këto dokumente t’i ofroni në kohën e kërkuar nga ATK-ja në mënyrë që të na mundësoni kryerjen e verifikimeve tona në kohë sa më optimale.

  Nga Ju kërkojmë që t’i paguani tatimet në kohë, sepse si pasojë e mospagesës në kohë, pasojnë ndëshkimet që janë të parapara me dispozita të veçanta ligjore. Në anën tjetër ATK nuk është e interesuar aspak që të mbushë buxhetin e Kosovës nga ndëshkimet, por synimi jonë primar është mbushja e buxhetit të Kosovës nga përmbushja vullnetare e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve. Mirëpo, nëse Ju nuk i përmbushni obligimet tuaja tatimore në shumën dhe kohën e duhur, duhet të dini se legjislacioni tatimor mund të parasheh sanksione, ndëshkime dhe / ose imponimin e interesit. Legjislacioni tatimor i ka ofruar ATK-së instrumentet për mbledhjen e detyrimeve të pashlyera ndaj ATK-së. Evazioni tatimor dhe shkeljet mund të implikojnë shkelje kriminale dhe në raste më serioze mund të ndërmerren procedura perspektive të parapara me dispozita ligjore.

  Për të gjitha këto që u thanë më lartë në lidhje me procedurat që parasheh legjislacioni, Ju mund të informoheni më gjerësisht në Ligjet në vazhdim të cilat janë të ndërlidhura edhe me Udhëzimet Administrative për zbatimin e këtyre ligjeve ku secili Nen i Ligjit është i ndërlidhur me Nenin përkatës të Udhëzimit Administrativ, si dhe të njëjtat mund t’i gjeni në formë elektronike në Ueb faqen zyrtare të ATK-së www.atk-ks.org. Administrata Tatimore e Kosovës, Departamenti i Përmbushjes

  http://www.atk-ks.org/�

 • 15

  LIGJI NR. 03/L- 222 - PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE

  PROCEDURAT

  Kuvendi i Republikës së Kosovës,

  Në mbështetje të nenit 65 (1) te Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Miraton

  LIGJ PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

 • 16

  Neni 1- Perkufizimet (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:

  1.1. Aktivitet ekonomik- çdo aktivitet te prodhuesve, tregtarëve ose personave që furnizojnë mallra dhe shërbime, duke përfshirë aktivitetet e minierave dhe ato bujqësore, si dhe aktivitetet e profesioneve. Eksploatimi në baza të vazhdueshme i pasurive të prekshme ose të pa prekshme me qëllim të sigurimit të të ardhurave në veçanti duhet të konsiderohet si një aktivitet ekonomik. 1.2. ATK- Administrata Tatimore e Republikës së Kosovës. 1.3. Autoritet publik- një autoritet qendror, rajonal, komunal apo lokal, organ publik, ministri, departament apo autoritet tjetër që ushtron pushtet publik ekzekutiv, legjislativ, rregullator, administrativ apo juridik. 1.4. Barrë- të drejtën e Administratës Tatimore të Kosovës të marrë dhe të mbajë pasurinë e tatimpaguesit si siguri për pagesën e çdo tatimi dhe të drejtën për të shitur pasurinë e tillë dhe për të përdorur paratë e shitjes për pagesën e atij tatimi. 1.5. Bilanci i mbylljes - pasqyrën financiare të ndërprerjes së veprimtarisë afariste. 1.6. Bordi i Pavarur i Rishqyrtimit - Bordin e themeluar sipas këtij ligji për të shqyrtuar ankesat e tatimpaguesve lidhur me tatimet. 1.7. BQK- Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës të themeluar me Ligjin 03/L-074 mbi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. 1.8. Pasqyrë informatash - nënkupton:

  1.8.1. një pasqyrë vjetore barazimi e tatimit në të ardhura të mbajtur në burim 1.8.2. një raport tremujor për kontribute pensionesh të mbajtura në burim dhe të paguara; 1.8.3. një pasqyrë vjetore e blerjeve me shumë se pesëqind (500) euro nga furnizuesit e vetëm; 1.8.4. një formular aplikacioni për të autorizuar përdorimin e një pajisje elektronike fiskale; 1.8.5. një kupon i lëshuar nga një pajisje elektronike fiskale; 1.8.6. një faturë tatimore që kërkohet sipas ligjeve të Kosovës që lidhen me TVSh-në; 1.8.7. një faturë/kupon i përgatitur me dorë (që nuk plotësohet përmes një pajisje elektronike fiskale); 1.8.8. raporti periodik që kërkohet të dorëzohet në administratën tatimore nga një pajisje elektronike fiskale; dhe

 • 17

  1.8.9. çdo formular i caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm për qëllimin e personave që aplikojnë për numra identifikues tatimor dhe që regjistrohen për qëllime tatimore.

  1.9. Deklaratë tatimore- nënkupton:

  1.9.1. një deklaratë të tatimit mbi të ardhurat personale; 1.9.2. një deklaratë e tatimit mbi fitimin; 1.9.3. një deklaratë e tatimit të parashikuar: 1.9.4. një deklaratë e TVSh-së; 1.9.5. një deklaratë e tatimit mbi shërbimet hoteliere dhe ato në ushqime e pije; 1.9.6. një deklaratë e kontributeve të pensioneve; dhe 1.9.7. një deklaratë e tatimit në të ardhurat e korporatave

  1.10. Dokument tatimor - dokumentin e lëshuar nga ATK-ja gjatë ushtrimit të detyrave të përcaktuara me ligj. 1.11. Dorëzim - dorëzimin e një dokumenti përkatës tatimpaguesit duke:

  1.11.1. ia dhënë në dorë dokumentin tatimpaguesit, përfaqësuesit të tatimpaguesit, një anëtari të familjes së tatimpaguesit, apo një zyrtari, Drejtori i Përgjithshëm apo të punësuarit të tatimpaguesit (një veprim i tillë quhet i kryer pavarësisht nëse personi pranon të marrë dokumentin apo jo); 1.11.2. e lënë dokumentin në vendbanimin e tatimpaguesit ose në vendin e zakonshëm të biznesit; ose 1.11.3. e dërguar dokumentin nëpërmjet postës në adresën e fundit të njohur të tatimpaguesit.

  1.12. Drejtor i Përgjithshëm - Drejtorin e Përgjithshëm e Administratës Tatimore të Kosovës. 1.13. Entitet- ka të njëjtin kuptim sikurse termi i përkufizuar në Ligjin 03/L-161 mbi Tatimin në të Ardhurat Personale. 1.14. Jorezident- çdo person që nuk është rezident. 1.15. Këshilltar tatimor- një person i cili jep këshilla tatimore gjatë një procedure tatimore. 1.16. Mallrat e pa dokumentuara - mallra për të cilat poseduesi i tyre nuk përmban zotëron dokumentet mbi prejardhjen e tyre (nga kush personi i ka blerë mallrat apo nga kush personi i ka marrë mallrat në këmbim për mallra apo shërbime tjera ose nga kush personi i ka importuar mallrat).

 • 18

  1.17. Masë për konfiskim pasurie - konfiskim ose masën tjetër të pasurisë për të paguar çdo tatim që i detyrohet Administratës Tatimore të Kosovës. 1.18. Ministër - Ministrin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF). 1.19. Ndërmarrje afariste personale - një person fizik i angazhuar në aktivitet ekonomik i cili nuk është agjent apo i punësuar i një aktiviteti tjetër ekonomik. 1.20. Njësi e përhershme - ka të njëjtin kuptim sikurse termi i përkufizuar në Ligjin 03/L-162 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave. 1.21. Ortakëri – ortakëria e përgjithshme, ortakërinë e kufizuar apo marrëveshje tjetër të ngjashme që e kalon detyrimin nga ortakëria tek ortakët, e që nuk është person juridik sipas Ligjit 02/L-123 “Mbi Shoqërit Tregtare” dhe që në mënyrë të përpjesshme ndan pjesët e kapitalit, të të ardhurave, fitimit dhe humbjeve në mes të ortakëve të saj. 1.22. Pajisje Elektronike Fiskale - e njohur si PEF apo arka fiskale, do të thotë një pajisje apo sistem elektronik i kompjuterizuar, që përdoret për regjistrim të sigurt dhe lëshim të kuponëve tatimor për transaksionet me pakicë apo me shumicë në të cilat nuk ka nevojë të lëshohet fature në pajtim me legjislacion e aplikueshëm. Termi “Pajisje Elektronike Fiskale” përfshinë ato pajisje elektronike siç janë arkat fiskale elektronike, printerët fiskal, pajisjet fiskale për nënshkrim elektronik dhe pajisje të ngjashme. 1.23. Parimet e përgjithshme të pranueshme të Kontabilitetit - marrëveshja e pranuar apo përkrahjen e vërtetë autoritative në kuadër të një vendi në një kohë të caktuar në lidhje me atë se cilat mjete dhe detyrime duhet të regjistrohen në aktivë dhe pasivë. Cilat ndërrime në aktivë dhe pasivë duhet të regjistrohen, si duhet të maten aktivi dhe pasivi si dhe ndërrimet në to, cilat informata duhet të zbulohen dhe mënyrat se si zbulohen ato dhe cilat raporte financiare duhet të përgatiten. 1.24. Periudhë tatimore - periudha kohore me të cilën lidhet një detyrim i caktuar tatimor i vendosur sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë. 1.25. Pasuri e paprekshme - patentat, të drejtat e autorit, licencat, të drejtat ekskluzive dhe lloj tjetër pronësie që përbëhet vetëm nga të drejtat, por që nuk ka formë fizike. 1.26. Person - për qëllime të këtij ligji do të përfshijë:

  1.26.1. një person fizik; dhe 1.26.2. një personin juridik i cili në një term të përgjithshëm nënkupton çdo organizatë, përfshirë çdo organizatë afariste që ka, në lidhje me ligjin, një identitet juridik që është i ndarë dhe dallon nga anëtarët, pronarët, apo aksionarët e vetë, sikurse janë, por nuk është e kufizuar në, Shoqëri Aksionare dhe Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar;

 • 19

  1.26.3. një Ortakëri që nënkupton një Ortakëri të përgjithshme, Ortakëri të kufizuar apo përmes marrëveshjeve të ngjashme që nuk është person juridik dhe që në mënyrë proporcionale ndanë pjesët e kapitalit, të të ardhurave dhe humbjes në mes të ortakëve; dhe 1.26.4. një grupim apo shoqëri të personave, përfshirë Konzorciumet, por duke i përjashtuar Ortakëritë, të themeluara për një qëllim të përbashkët të një aktiviteti ekonomik të veçantë. Një Shoqëri është dy (2) apo më shumë individë, kompani, organizata, apo qeveri (apo çdo kombinim i këtyre entiteteve) me qëllim të pjesëmarrjes në një aktivitet të përbashkët apo grupim i burimeve të tyre për arritjen e një qëllimi të përbashkët. Secili pjesëmarrës mban statusin juridik të vetin të ndarë dhe kontrolli i shoqërisë mbi secilin pjesëmarrës është përgjithësisht i kufizuar në aktivitetet që përfshin përpjekjen e përbashkët, në veçanti ndarjen e fitimeve. Një shoqëri është e formuar me kontratë, e cila përcakton të drejtat dhe obligimet e secilit anëtarë.

  1.27. Persona të lidhur - personat që kanë marrëdhënie të veçanta që mund të ndikojnë materialisht në rezultatet ekonomike të transaksioneve mes tyre. Marrëdhëniet e veçanta përfshijnë:

  1.27.1. personat që janë zyrtarë apo drejtorë të biznesit të njëri-tjetrit; 1.27.2. personat që janë ortakë në biznes; 1.27.3. personat që janë në një marrëdhënie punëdhënës-i punësuar; 1.27.4. një person që mban apo kontrollon pesëdhjetë përqind (50%) apo më tepër të aksioneve apo të drejtave të votimit në personin tjetër juridik; 1.27.5. një person që drejtpërdrejt apo tërthorazi kontrollon personin tjetër; 1.27.6. të dy personat drejtpërdrejt apo tërthorazi janë të kontrolluar nga një person i tretë; apo 1.27.7. personat janë burrë e grua, apo të afërm të brezit të tretë, apo familjarët e brezit të dytë të bashkëshortit apo bashkëshortes.

  1.28. Person i vetëpunësuar - çdo person fizik i cili punon për përfitim personal, në para të holla apo natyrë, i cili nuk përfshihet me përkufizimin e një punonjësi sipas këtij ligji. Një person i vetëpunësuar përfshin ndërmarrje personale biznesi dhe ortak të angazhuar në aktivitet ekonomik. 1.29. Person juridik - një shoqëri ose organizatë tjetër biznesi që ka statusin e një personi juridik sipas Ligjit 02/L-123 “Mbi Shoqëritë Tregtare” dhe çdo legjislacion tjetër i aplikueshëm në Kosovë. 1.30. Person i tatueshëm - ka të njëjtin kuptim si termi i përcaktuar në Ligjin 03/L-146 “Mbi Tatimin e Vlerës së Shtuar”. 1.31. Përfaqësues fiskal - një person shtetas i Republikës së Kosovës, i emëruar të veprojnë interes të një personi jo-rezident i tatueshëm në Republikën e

 • 20

  Kosovës, i cili nuk ka biznes në Republikën e Kosovës apo vend tjetër të fiksuar të biznesit në Republikën e Kosovës. 1.32. PNC - Përfaqësuesin Ndërkombëtar Civil. 1.33. Punëdhënës - do të ketë të njëjtin kuptim sikurse termi i përkufizuar në Ligjin 03/L-161mbi Tatimin në të Ardhurat Personale. 1.34. I Punësuar - një person fizik i cili kryen punë kundrejt pagesës sipas urdhrit dhe nën kontrollin e një punëdhënësi, pa marrë parasysh nëse puna është kryer në bazë të kontratës, ndonjë marrëveshje të formës tjetër , qoftë me shkrim apo e pashkruar. I punësuari përfshin të gjithë zyrtarët publikë dhe anëtarët e organit ekzekutiv, organet përfaqësuese dhe gjyqësore. 1.35. Pronar përfitues - individin apo etnitetin juridik i cili gëzon përfitimet nga një asset në pronësi (pasuri e lëvizshme apo e palëvizshme) pa marrë parasysh në emër të kujt është titulli i pasurisë si dhe individin, apo entitetin juridik, i cili ka dominim dhe kontroll mbi një aset. 1.36. Përfaqësuesi i tatimpaguesit- çdo person që përfaqëson një tatimpagues gjatë një procedure tatimore sipas termave të një autorizimi me shkrim. 1.37. Rezidencë kryesore - ka të njëjtin kuptim sikurse termi i përkufizuar në Ligjin 03/L-161 mbi Tatimin në të Ardhurat Personale; 1.38. Rezident -nënkupton:

  1.38.1. një person fizik i cili ka një vendqëndrim kryesor në Kosovë ose fizikisht është i pranishëm në Kosovë për njëqindetetëdhjetetre (183) ditë apo më tepër në çdo periudhë kohore dymbëdhjetë (12) mujore; apo 1.38.2. një entitet, ndërmarrje afariste personale, ortakëri, apo shoqëri e personave e cila është themeluar në Kosovë ose ka vendin e menaxhimit të tij efektiv në Kosovë.

  1.39. SIGTAS - Standard Integrated Government Tax Administration System (Sistemi Standard i Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore), që është sistemi i përpunimit të të dhënave të administratës tatimore. 1.40. Tatim - çdo tatim, kontribut ose shumë tjetër që i paguhet ATK-së sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë. 1.41. Tatimpagues - çdo person që kërkohet të përmbushë obligimet e vëna sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë, dhe përfshin një person të tatueshëm.

 • 21

  1.42. Transferimi i aseteve - çdo transaksion më të cilin pronësia e pasurisë së luajtshme apo të paluajtshme është ndryshuar apo bartur nga një person tek personi tjetër. 1.43. Vepër penale në fushën e tatimeve - janë ato që përmenden në nenin 63 të këtij ligji. 1.44. Vlerësim – përcaktimi i detyrimit të tatimpaguesit për një tatim specifik dhe një periudhë specifike tatimore. Në rast të dorëzimit të deklaratës së vetë-vlerësuar nga tatimpaguesi, vlerësim nënkupton futjen në regjistrimet e administratës tatimore faktin e deklarimit, përfshirë një borxh tatimor, nëse aplikohet. 1.45. Vlerë e tregut - çmimi me të cilin mallrat dhe shërbimet e ngjashme të të njëjtës cilësi dhe sasi do të mund të shiteshin në një transaksion tregtar të paanshëm.

  2. Në këtë ligj, përveçse kur konteksti dikton ndryshe, njëjësi përfshin shumësin dhe shumësi përfshinë njëjësin. 3. Referencat lidhur me pjesët dhe nenet në këtë ligj janë referenca që lidhen me pjesët dhe nenet e këtij ligji, përveç rastit kur shprehimisht thuhet ndryshe.

  Neni 1 Qëllimi dhe Fushëveprimi

  (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010)

  Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ, është vendosja e procedurave dhe kërkesave për zbatimin e dispozitave të Ligjit Nr. 03/L-222 “Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat” me tutje i referohemi si Ligji).

  Neni 2 Përkufizimet

  (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010)

  “MEF”, nënkupton Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave; “Ministër” nënkupton Ministrin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF) “Numër Fiskal”- do të thotë numri me të cilin ATK pajis secilin tatimpagues dhe që përdoret vetëm për qëllime tatimore. “MTI” - nënkupton Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë; “ARBK” - nënkupton Agjencinë e Regjistrimit te Bizneseve të Kosovës në MTI; “Numri i Regjistrimit te Biznesit” - nënkupton numrin e regjistrimit që organizata afariste është pajisur nga ARBK-ja; “Organizatë afariste” – është një term i përgjithshëm dhe përbën çdo lloj të shoqërive tregtare të themeluara në Kosovës sipas ligjit që aktualisht është në fuqi: ndërmarrje personale afariste; ortakëri e përgjithshme; ortakëri e kufizuar, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar; dhe shoqëri aksionare.

 • 22

  “OJQ” - nënkupton Organizatat jo Qeveritare, sikurse është përkufizuar ne legjislacionin për organizatat jo-qeveritare; “Vizitë në vendndodhje”- nënkupton komunikimin e drejtpërdrejtë që ATK e bën me tatimpaguesin në selinë apo vendin ku ai kryen veprimtari ekonomike. “BQK” – nënkupton Bankën Qendrore të Kosovës. “ATK”, nënkupton Administratën Tatimore të Kosovës; “AF”, ka kuptimin e arkës fiskale; “FPRN”, ka kuptimin e printerit fiskal; “PESh”, ka kuptimin e çdo pike elektronike të shitjes; “TT”, ka kuptimin e Terminalit të Tatimit; “AEFLLT”, ka kuptimin e Aparateve Elektronike Fiskale për Llogaritjen e Tatimit. AEFLLT, duhet të jetë i pajisur me Terminal të Tatimit (TT), të sendërtuar apo të jashtëm. Qëllimi i këtij terminali të jashtëm është t’i transmetojë raportet nga memoria fiskale në një server të Administratës Tatimore përmes internetit duke përdorë sistemin GPRS të komunikimit të operatorëve telefonik mobil; “PEF”, do të ketë të vetmin kuptim për arkën fiskale (AF) ” dhe Printerët Fiskal (FPRN). Një PEF përbën memorien fiskale, memorien punuese ditore, njësinë e procesorit të kontrollit dhe firmuare (versionin softuerik), orën në kohën reale, mekanizmin e printerit, si dhe modulet tjera sikurse janë ekranet, tastaturat, interface-at (sistemet operative) për transmetimin e të dhënave hyrëse dhe dalëse dhe të tjera. Nëse kërkohet, kërkesat teknike dhe funksionale të PEF do të përkufizohen në një dokument special të publikuar nga ATK; “Komisioni”, nënkupton një trup të themeluar nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave me detyrë për të rishikuar dhe miratuar PEF, Shpërndarësit e PEF dhe teknikët e autorizuar të PEF; “Rrjeti i të dhënave fiskale”, nënkupton rrjetin e komunikimit të lidhur me PEF dhe ATK-në, që lidhet me bartjen e të dhënave fiskale.

  Neni 2 - Administrata Tatimore e Kosovës (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Administrata Tatimore e Kosovës (më tutje “ATK”), do të ketë statusin e një Autoritet Ekzekutiv, e cila do të funksionojë me autonomi të plotë operacionale përbrenda Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. 2. ATK do të jetë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të këtij ligji, Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat Personale, Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, Ligjin mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar dhe çdo legjislacioni tjetër të zbatueshëm në Kosovë e që i ngarkon detyrën të administrojë çdo lloj tatimi. 3. Për të plotësuar përgjegjësinë e saj sipas paragrafit 2. të këtij neni do të jetë detyrë e ATKsë të mbledhë gjatë kohës të hyrat që janë praktike përbrenda ligjit duke pas parasysh:

  3.1. burimet në dispozicion për ATK-në

 • 23

  3.2. rëndësinë e ngritjes së përmbushjes, veçanërisht përmbushjes vullnetare, të legjislacionit tatimor të Kosovës nga të gjithë tatimpaguesit; dhe 3.3. shpenzimet e përmbushjes të dala nga tatimpaguesit.

  Neni 3

  Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010)

  1. Paragrafi 1 i Nenit 2 të Ligjit specifikon se ATK do të ketë status të një Agjencie Ekzekutive dhe po ashtu i atribuon ATK-së ‘autonomi të plotë operacionale” përbrenda MEF. Domethënia e kësaj shprehje është se MEF do të vazhdojë të ketë rol ekskluziv në formulimin e të hyrave të përgjithshme dhe politikave tatimore për shtetin dhe ATK do të vazhdojë të ofrojë të dhënat dhe ndihmën e nevojshme për këtë formulim. Administrimi i tatimeve nga perspektiva operative do të jetë krejtësisht autonome dhe jashtë kontrollit të Ministrit të MEF, apo ndonjë person tjetër jashtë ATK-së, me përjashtime të caktuara të cilat janë të përcaktuara në Ligj, të atilla si:

  1.1 përfshirja në emërimin e Drejtorit të ATK-së; dhe 1.2 miratimi dhe publikimi i shkallëve të interesit për pagesa me vonesë dhe

  rimbursime të vonuara.

  Neni 3 - Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. ATK do të drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm që do të emërohet nga Kryeministri i Qeverisë Republikës së Kosovës bazuar në rekomandimin e dorëzuar nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave. Rekomandime të tilla duhet të bëhen pas kompletimit të procesit të rekrutimit që iniciohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave i kryer në pajtim me dispozitat e legjislacionit dhe rregulloreve në fuqi që lidhen me shërbimin civil të Kosovës. 2. Drejtor i Përgjithshëm mund të largohet nga Kryeministri për shkak të paaftësisë ose sjelljes së keqe ose pasi të jetë shpallur fajtor për vepër penale dhe të jetë dënuar të qëndrojë në burg për gjashtë (6) muaj e më tepër. 3. Drejtor i Përgjithshëm do të ketë:

  3.1. detyrë të zbatojë dispozitat e këtij ligji; 3.2. detyrë të mbledhë të gjitha tatimet e vendosura sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë që autorizon ATK-në të administrojë tatimin e tillë;

 • 24

  3.3. detyrë të përgatisë shpalljet, njoftimet dhe komunikimet tjera për të siguruar se të gjithë personat i kuptojnë detyrimet dhe të drejtat e tyre sipas këtij ligji; 3.4. detyrë të sigurojë zbatim të njëtrajtshëm të rregulloreve tatimore në Kosovë; 3.5. kompetenca të emërojë personat të tillë sipas nevojës për të zbatuar dispozitat e këtij ligji në përputhje me rregullat e Shërbimit Civil të Kosovës; dhe 3.6. kompetenca të ngrejë një strukturë organizative brenda ATK-së të përshtatshme për funksionet e saj. 3.7. të zbatojë autorizimet dhe detyrat tjera të deleguara nga Ministri për Ekonomi dhe Financa të cilat janë në përputhje me legjislacionin në fuqi. 3.8. autorizimin për të hyrë në marrëveshje me Ndërmarrjet Publike Qendrore dhe Lokale, duke iu nënshtruar kushteve të vendosura nga një akt nënligjor, me anën e së cilit Administrata Tatimore do të shtyjë mbledhjen e detyrueshme të tatimeve obligim nga Ndërmarrjet Publike, me qëllim që për ndonjë proces privatizimi të ecë përpara në një mënyrë të rregullt, apo me qëllim për të ofruar një operim të vazhdueshëm për këto ndërmarrje duke parë rëndësinë e tyre strategjike për mirëqenien e Republikës së Kosovës, 3.9. autorizimin t’u kërkojë të gjithëve, apo disa, të punësuarve, menaxherëve, apo menaxherëve të Lartë të administratës tatimore të ofrojnë deklaratat e paraqitjes financiare (deklarimi i pasurisë) në një formularë dhe format të përpiluar nga administrata tatimore të cilat do t’i nënshtrohen verifikimit nga Zyra e Standardeve Profesionale e administratës tatimore. Informatat e dhënë në formular duhet të jenë të vërteta dhe të sakta sipas besimit dhe njohurive më të mira nga përpiluesi i saj. Dhënia e informatave të rreme, mashtruese, apo informative qëllimisht të pasakta janë arsye për ndërprerjen (pushimin) e marrëdhënies punës nga administrata tatimore; dhe 3.10. autorizim për t’u angazhuar ekspertë sipas nevojës, duke iu nënshtruar dispozitave të këtij ligji, për të dhënë asistencë teknike në fushat e ndërlikuara që ndikojnë në administratën tatimore për të cilat administrata tatimore nuk ka ekspertizë.

  Neni 4

  Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010)

  1. Paragrafi 1 i Nenit 3 të Ligjit parasheh që ATK të drejtohet nga një Drejtor i Përgjithshëm i caktuar nga Kryeministri i Kosovës bazuar në një rekomandim të dorëzuar nga Ministri. Duhet të ndiqet një proces i rekrutimit sipas legjislacionit ekzistues që rregullon emërimet e zyrtarëve të lartë qeveritar si pjesë e procesit të emërimit. Rekrutimi për Drejtor të Përgjithshëm do të fillojë vetëm pasi pozita të bëhet e zbrazët, apo kur

 • 25

  Drejtori i Përgjithshëm ekzistues ka prezantuar një dorëheqje të parevokueshme, apo është prezantuar një propozim për shkarkimin e Drejtorit të Përgjithshëm ekzistues dhe është ofruar evidencë e mjaftueshme në përputhje me paragrafin 2 të këtij Neni. 2. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së mund të shkarkohet vetëm nga Kryeministri i Qeverisë së Kosovës. Sikurse është paraparë në paragrafin 2 të Nenit 3 të Ligjit, shkarkimi i tillë është i autorizuar vetëm kur është gjetur paaftësi profesionale apo sjelljes së keqe, apo nëse Drejtori i Përgjithshëm është shpallur fajtor për vepër penale dhe është dënuar me burg në afat prej gjashtë muajve apo më shumë. 3. Deri në përfundim të mbikëqyrjes ndërkombëtare të implementimit të propozimit gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, të datës 26 Mars 2007, emërimi dhe shkarkimi i Drejtorit të Përgjithshëm do të jetë në përputhje me dispozitat e Nenit 88 të Ligjit.

  Neni 5 Marrëveshjet me Ndërmarrjet Publike

  (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010) 1. Nënparagrafi 3.8 i Nenit 3 të Ligjit, përcakton që Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore te Kosovës (në tekstin e mëposhtëm ATK), ka autorizim të hyjë në marrëveshje me Ndërmarrjet Publike Qendrore dhe Lokale (NP), për të shtyrë mbledhjen e detyrueshme të tatimeve, për qëllim të ndihmës në privatizimin e NP, apo për të ofruar vazhdimësi të veprimtarisë së NP. Ky autorizim, është dhënë për të pranuar rëndësinë strategjike të NP Qendrore dhe Lokale. 2. Sipas nënparagrafit 3.8 të Nenit 3 të Ligjit, autorizimi i Drejtorit të Përgjithshëm, për marrëveshje me NP, për të shtyrë mbledhjen e detyrueshme të tatimeve, zbatohet vetëm në kushtet e mëposhtme :

  2.1. Ndihma për privatizimin : 2.1.1. NP duhet të planifikohet për privatizim, brenda 12 muajve të ardhshëm pas vendimit të Qeverisë se Republikës së Kosovës, për të ndërmarrë veprimin e tillë; 2.1.2. NP duhet të dorëzojnë kërkesë me shkrim te Drejtori i Përgjithshëm, ku përshkruhet :

  2.1.2.1. tatimet për të cilat kërkohet shtyrja; 2.1.2.2. bazën ligjore për kërkesën; 2.1.2.3. procesi i privatizimit, i cili do të ndërmerret (përfshirë një deklaratë se si do të ndikojë shtyrja e pagesës së tatimit në mbledhjen e borxhit tatimor) dhe datat në të cilat veprimet do të ndërmerren; dhe

 • 26

  2.1.2.4. propozimi për të shlyer borxhin tatimor nëse pranohet shtyrja.

  2.1.3. Me pranimin e kërkesës për shtyrje të aksionit të mbledhjes, Drejtori i Përgjithshëm, urdhëron pushim të menjëhershëm të çdo aksioni të mbledhjes së detyrueshme, të planifikuar apo në vijim, përderisa kërkesa është duke u shqyrtuar. Përveç kësaj, Drejtori i Përgjithshëm do të :

  2.1.3.1 shqyrtojë kërkesën me shkrim të NP dhe do të bëjë një përcaktim (vendim) brenda 15 ditëve; 2.1.3.2 miratojë kërkesën, përveç nëse ekziston një arsye mospranimi, për të cilën NP njoftohet me shkrim: 2.1.3.3 regjistrojë një barrë tatimore në të gjitha vendet e aplikueshme, nëse nuk është regjistruar më herët si e tillë; 2.1.3.4 hyjë në një marrëveshje me NP (qoftë me MiM apo formë tjetër të marrëveshjes), e cila përcakton qartë kushtet e shtyrjes dhe afatet gjatë të cilave borxhi tatimor do të paguhet. Marrëveshja, duhet të përfshijë kushtin se NP, duhet te plotësojë kërkesat e tjera tatimore gjatë marrëveshjes.

  2.2. Ofrimi i mundësisë për veprimtari të vazhdueshme të NP:

  2.2.1. NP duhet t’i dorëzojnë një kërkesë më shkrim, Drejtorit të Përgjithshëm, në të cilën përshkruan :

  2.2.1.1 tatimet për të cilat shtyrja kërkohet; 2.2.1.2 bazën ligjore për kërkesën; 2.2.1.3 ndikimi në vazhdimin e veprimtarisë nëse shtyrja nuk

  pranohet; dhe 2.2.1.4 propozimi për të shlyer borxhin tatimor nëse shtyrja

  pranohet.

  2.2.2. Me pranimin e një kërkesë të vlefshme për shtyrje të aksionit të mbledhjes, Drejtori i Përgjithshëm, urdhëron pushimin e menjëhershëm të aksionit të mbledhjes së detyrueshme të planifikuar, apo në vijim përderisa kërkesa është duke u shqyrtuar. Përveç kësaj, Drejtori i Përgjithshëm :

 • 27

  2.2.2.1 shqyrton kërkesën me shkrim të NP dhe do të marrë vendim brenda 15 ditëve; 2.2.2.2 miraton kërkesën, përveç nëse ekziston një arsye e kundërt, për të cilën NP, duhet të njoftohet me shkrim: 2.2.2.3 regjistron një barrë tatimore, në të gjitha vendet e aplikueshme, nëse nuk është regjistruar më herët si e tillë; 2.2.2.4 kur detyrimi lidhet me Tatimin në Vlerën e Shtuar (në vijim TVSh), Drejtori i Përgjithshëm, mund të zvogëlojë detyrimin tatimor, kur NP nuk është në gjendje të mbledhë TVSh nga shumat e faturuara për konsumatorët. Në këto raste, Drejtori i Përgjithshëm, pranon t’i mundësojë NP, pagesën e TVSh vetëm deri në shkallën e inkasimit. Edhe në këto raste, Drejtori i Përgjithshëm, do të bëjë marrëveshjet vetëm për një periudhë deri në 18 muaj, në fund të së cilës NP, detyrimisht duhet të zbatojë dispozitat e borxhit të keq (e parashikuar në Ligjin për TVSh-në, por duke ju referuar ndryshimeve për qëllime të këtij neni), për të ulur detyrimin e vet të TVSh, në ato raste në të cilat, konsumatorët nuk paguajnë faturat e tyre; 2.2.2.5 hyn në marrëveshje me NP (qoftë me MiM apo formë tjetër të marrëveshjes), e cila përcakton kushtet e shtyrjes dhe afatet me të cilat borxhi tatimor do të paguhet.

  3. Dispozitat e këtij neni nuk kanë efekt në të drejtën që tatimpaguesi të hyjë në marrëveshje për pagesën me këste të borxheve tatimore. NP kanë të drejtë të bëjnë marrëveshje të tillë, në përputhje me procedurat normale të ATK-së.

  Neni 4 - Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Drejtori i Përgjithshëm do të ndihmohet nga Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm, dhe /ose Drejtorët. Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm dhe Drejtorët do të propozohen nga një panel i formuar në përputhje me legjislacionin relevant apo rregulloret në fuqi“Mbi Shërbimin Civil të Kosovës” dhe do të udhëhiqet nga Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori i Përgjithshëm do të marrë vendimin përfundimtar mbi emërimin e Zëvendës Drejtorëve, bazuar në rezultatet e intervistave dhe procesit të emërimit të Shërbimit Civil të Kosovës. 2. Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm dhe Drejtorët do të jenë përgjegjës për funksionet që u caktohen atyre dhe do të ndihmojnë Drejtorin e Përgjithshëm lidhur me këto funksione. Drejtori i Përgjithshëm do të përcaktojë nivelin e koeficientit për secilën prej këtyre pozitave në përputhje me ligjin apo aktin nënligjor të zbatueshëm.

 • 28

  3. Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm dhe Drejtorët mund të shkarkohen vetëm për shkak të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës ose paaftësisë. Për të shkarkuar një Zëvendës Drejtor të Përgjithshëm apo Drejtor, propozimi duhet t’i paraqitet një komisioni disiplinor të emëruar nga Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori i Përgjithshëm do të marrë vendimin përfundimtar mbi shkarkimin, në përputhje me procesimin e largimit të Shërbimit Civil të Kosovës.

  Neni 5 - Menaxherët kryesorë (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Menaxherët e Zyrave Qendrore dhe Regjionale do të propozohen nga një panel i formuar në përputhje me legjislacionin relevant apo rregulloret në fuqi “Mbi Shërbimin Civil të Kosovës.” Drejtori i Përgjithshëm do të marrë vendimin përfundimtar në emërimin e Menaxherëve të Zyrave Qendrore dhe Rajonale. 2. Menaxherët e Zyrave Qendrore dhe Rajonale do të jenë përgjegjës për funksionet që u janë caktuar atyre dhe do të ndihmojnë Drejtorin e Përgjithshëm dhe Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm ose Drejtorët lidhur me këto funksione. 3. Menaxherët e Zyrave Qendrore dhe Rajonale mund të shkarkohen vetëm për shkak të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës ose paaftësisë. Për të shkarkuar një Menaxher të Zyrave Qendrore apo Rajonale, propozimi duhet t’i paraqitet një komisioni disiplinor të emëruar nga Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori i Përgjithshëm do të marrë vendimin përfundimtar mbi shkarkimin.

  Neni 6 - Zyrtarët e tatimeve (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Në kuadrin e rregullave të vendosura legjislacionin relevant apo rregulloret në fuqi“Mbi Shërbimin Civil të Kosovës,” Drejtori i Përgjithshëm do të:

  1.1. do të ketë kompetencë të punësojë persona të tillë sipas nevojave të arsyeshme, duke pasur parasysh kufizimet buxhetore të ATK; 1.2. do të hartojë procedurat sipas të cilave zyrtarët tatimor do të ngrihen në pozitë vetëm në baza të shërbimeve të meritueshme dhe mundësisë për të kryer punën në pozitën të cilën ata janë ngritur në përgjegjësi; 1.3. kërkojë nga zyrtarët tatimorë të përdorin në mënyrë të dukshme dhe mbajnë kartën identifikuese të ATK gjatë kryerjes së detyrës dhe të tregojnë kartën sipas kërkesës.

  2. Me qëllim të zbulimit dhe parandalimit të veprave penale në fushën e tatimeve Drejtori i Përgjithshëm do të ketë autorizimin të themelojë Njësinë e Hetimeve Tatimore.

 • 29

  3. Pavarësisht nga referimi në paragrafin 1 të këtij Neni për legjislacionin në fuqi mbi Shërbimin Civil të Kosovës, Ministri mundet, përmes aktit nënligjor:

  3.1. të vendosë standarde minimale të rekrutimit që duhet të plotësohen nga të gjithë zyrtarët tatimor të ardhshëm me qëllim që të sigurohet që ATK të zhvillojë dhe të mbajë një staf profesional me standarde të larta të integritetit. Standardet e vendosura duhet të sigurojnë se procesi i përzgjedhjes është transparent dhe përzgjedhjet janë bazuar në kritere objektive, përfshirë testimin e kandidatëve nëse konsiderohet me vend. 3.2. të vendosë një shkallë të pagesës që është i ndarë dhe dallon nga shkalla e pagesës e vendosur sipas legjislacionit përkatës në fuqi mbi Shërbimin Civil të Kosovës, i cili pranon ndërlikueshmërinë dhe rëndësinë strategjike të punës që kërkohet nga ATK; afërsisht paralel me rrogat e ofruara për të punësuarit privat në profesione të ngjashme; dhe pranon nevojën për të mbajtur një staf profesional të trajnuar shumë mirë. 3.3. të vendosë procedura për të shkarkuar nga puna zyrtarët tatimorë të cilët nuk kryejnë punën e tyre sipas standardeve të kërkueshme ose kryejnë detyrën në forma të tjera të parregullta; 3.4. të hartojë procedura për zyrtarët tatimorë që të kërkojnë rregullimin për ankesat që lidhen me ngritjet në pozitë, shkarkimet nga puna, dhe çështje të lidhura me to;

  Neni 6 Njësia për Hetime Tatimore

  (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010)

  Paragrafi 2 i Nenit 6 të Ligjit, autorizon Drejtorin e Përgjithshëm të themelojë Njësinë e Hetimeve Tatimore (më poshtë NjHT), për qëllim të hetimit të veprave të mundshme penale në fushën e tatimeve. Autorizimet, përgjegjësitë dhe procedurat e aplikueshme rregullohen me Udhëzim Administrativ të veçantë.

  Neni 7 - Kompetenca delegimi (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Drejtori i Përgjithshëm mund t’i delegojë çdo zyrtari të ATK çdo lloj kompetence ose detyre që i është dhënë ose vënë Drejtorit të Përgjithshëm sipas këtij ligji përveç kësaj competence delegimi.

 • 30

  2. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë kompetenca, aq sa është e nevojshme për administratë tatimore eficiente, anëtarëve të Shërbimit Doganor të Kosovës me pajtim në mes të Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave. 3. Drejtori i Përgjithshëm mund të revokojë çdo kompetencë ose detyrë të deleguar sipas paragrafit 1 ose 2 të këtij neni në çdo kohë.

  Neni 7 Delegimi i Autorizimeve

  (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010)

  Neni 7 i Ligjit parasheh që Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së të mund t’i delegojë çdo kompetencë apo detyrë sipas ligjit çdo zyrtari të ATK-së, përveç kompetencës së veçantë të delegimit.

  Neni 8 - Raportimi (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Drejtori i Përgjithshëm do të paraqesë raporte periodike mbi veprimtarinë dhe rezultatet e ATK tek Ministri i Ekonomisë dhe. Financave. 2. Drejtori i Përgjithshëm do të përgatisë një raport vjetor mbi veprimtarinë e ATK dhe do t’i dorëzojë raportin Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, Qeverisë së Kosovës, dhe PNC sipas kërkesës brenda tre (3) muajve pas përfundimit të secilit vit kalendarik. 3. Raporti vjetor i ATK do të përfshijë:

  3.1. detaje mbi buxhetin e ATK;

  3.2. detaje mbi numrin dhe nivelin e stafit të ATK;

  3.3. detaje mbi të ardhurat e mbledhura nga ATK duke treguar hollësitë e shumave të të ardhurave për secilin lloj të tatimit dhe për secilin regjion si dhe hollësi të tjera të tilla që mund të kërkohen nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave;

  3.4. parashikimet e kostos së mbledhjes për secilin lloj të të ardhurave nga tatimet që janë mbledhur;

  3.5. detaje mbi të gjitha detyrimet tatimore të anuluara sipas nenit 36, përfshirë emrat e personave detyrimi i të cilëve është anuluar dhe shumën e anuluar;

  3.6. detaje mbi të gjitha ndjekjet penale për vepër penale në fushën e tatimeve , kur hetimi është iniciuar nga administrata tatimore, përfshirë emrin e secilit

 • 31

  person i cili është dënuar, dënimi i shqiptuar dhe shumën e tatimit të përfshirë; dhe

  3.7. informatat në përdorimin e kompetencave të autorizuara me nenin 14 të këtij ligji, përfshirë numrin dhe natyrën e çdo ankimi rreth përdorimit të atyre kompetencave, por duke mos përmendë emrat e personave të përfshirë.

  Neni 9- Vendimet shpjeguese publike (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Drejtori i Përgjithshëm mund të nxjerrë vendime shpjeguese publike për të sqaruar se si ATK do të interpretojë dhe zbatojë dispozitat e legjislacionit që administron me qëllim që t’u sigurojë udhëzime personave që kërkohet të paguajnë tatimin ose t’u mbahet tatimi në burim. 2. Vendimet shpjeguese publike do t’i bëhen të njohura publikut dhe do t’u bëhen të ditura personave që preken nga ato vendime shpjeguese. 3. Një vendim shpjegues publik i lëshuar sipas këtij neni ka efekt detyrues për Drejtorin e Përgjithshëm lidhur me çdo detyrim tatimor që lind në një periudhë tatimore përpara kohës kur një vendim i tillë është revokuar nga ATK. 4. Një vendim shpjegues publik nuk është detyrues për personin i cili është i detyruar të paguajë tatime në bazë të legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë.

  Neni 10 - Vendimet shpjeguese individuale (Ligji Nr. 03/L-222)

  1. Drejtori i Përgjithshëm mund t’i lëshojë një vendim shpjegues një personi të caktuar duke i sqaruar se si ATK do të interpretojë dhe zbatojë dispozitat e këtij legjislacionit tatimor që eadministron atë ashtu siç zbatohet për një transaksionin të caktuar apo marrëveshje tëplanifikuar nga personi i cili kërkon vendimin shpjegues. 2. Në qoftë se tatimpaguesi ka bërë një deklarim të tërësishme dhe të vërtetë të natyrës të tëgjitha aspekteve të transaksionit që ka vlerë për vendimin shpjegues, dhe transaksioni kryhet në të gjitha pikëpamjet materiale ashtu siç është përshkruar në kërkesën e tatimpaguesit për vendim shpjegues, vendimi shpjegues do të jetë detyrues për ATK dhe tatimpaguesin në lidhje me zbatimin e ligjit siç parashikohej në kohën e nxjerrjes së vendimit shpjegues. 3. Ministri do të nxjerrë një akt nënligjor për të përshkruar kërkesat për të kërkuar një vendim shpjegues individual; përfshirë dokumentet që kërkohen, informatat që duhet

 • 32

  përmbajtur në kërkesë, afatet kohore për të kërkuar dhe lëshuar vendime shpjeguese dhe pagesat që kërkohen për të kërkuar një vendim shpjegues individual.

  Neni 8 Vendimet Shpjeguese Individuale

  (Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2010) 1. Sikurse është paraparë në Nenin 10 të Ligjit, Drejtori i Përgjithshëm mund të lëshojë vendim shpjegues për një person të caktuar për t’i sqaruar se si ATK do të interpretojë dhe aplikojë dispozitat e legjislacionit tatimor për një transaksion apo aranzhim të caktuar i planifikuar nga personi i cili kërkon vendimin shpjegues. Vendimi shpjegues mundet gjithashtu të lëshohet me kërkesë të një tatimpaguesi për një ndryshim në kërkesat për mbajtjen e regjistrimeve apo pagesës së tatimit siç parashihet në Ligjet tatimore të administruara nga ATK. Kërkesat për vendim shpjegues duhet të shoqërohen me një pagesë siç është përshkruar në paragrafin 10 të këtij Neni. 2. Një vendim shpjegues individual është një përcaktim me shkrim i lëshuar për një person nga ATK në përgjigje të pyetjes me shkrim të personit rreth gjendjes së tij për qëllime tatimore apo efekte tatimore të veprimeve apo transaksioneve të tija, si në vijim:

  2.1. Një kërkesë për vendim shpjegues individual lidhet me periudhat tatimore për