of 101 /101

Lets paint

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5631306010 Janyawat Dolprasit

Text of Lets paint

Page 1: Lets paint
Page 2: Lets paint

2

ค�ำน�ำ

หนงสอ Let’s PaintingCG for Sai and Photoshop ไดจดพมพไวเพอ

ใหผทสนใจ ในงำนศลปะกำรวำดรปในคอมพวเตอร ดวยเมำสปำกกำ ซงเปน

อปกรณหลกใชส�ำหรบวำดรปและออกแบบงำนศลปะดวยโปรแกรมSaiและ

AdobePhotoshopเปนหลกซงในหนงสอเลมนไดประกอบไปดวยเนอหำพนฐำน

กำรจดส และกำรออกแบบเอำไว รวมทงกำรสอนวำดรป งำนคอมพวเตอร

กรำฟฟกแบบตำงซง ไดแก กำรวำดเลยนแบบวตถเชง 3-มต ,กำรสรำงงำน

ศลปะแนว พกเซล และกำรวำดรปสไตลกำรตนญปนหรอทคนทงไปเรยกวำ

อนเมะ ซงมงหวงใหผอำน ไดเรยนร ฝกฝนวำดตำมตวอยำงทใหเอำไว และ

คนหำแนวงำนศลปะทตนเองชนชอบ จำกกำรฝกฝนจำกงำนคอมพวเตอร

กรำฟฟกดงกลำว

นำยจรรยวรรธนดลประสทธ

ผจดท�ำ

Page 3: Lets paint

3

สำรบญ

พนฐำนทฤษฏส 4

แนะน�ำกำรใชโปรแกรมSaiPaintTool 13

BasicPainting:Cube 24

3DPainting:Marble 30

3DPainting:Bush 35

3DPainting:Tree 45

PixelArt:Girl 52

Anime!!!:Girl 73

หวขอ หนา

Page 4: Lets paint

4

พนฐำนทฤษฏส

สทเรำเหนกนอยปกตทกวนนนคอคลนของแสงทกระทบออกมำจำก

วตถเทำนนเพรำะเนองจำกวตถแตละชนมลกษณะพนผวตำงกนหำกวตถท

ดดกลนแสงไดดมกจะมสด�ำหรอโทนด�ำๆในทำงกลบกนหำกวตถสำมำรถ

สะทอนแสงไดดกมกจะมสขำวหรอโทนสวำงๆนนเอง

วรรณะของส

1. สขนท1ไดแกสแดง,สน�ำเงนและสเหลอง

2. สขนท2คอกำรน�ำสขนท1มำผสมกนเองจงเกดเปนสใหม3สไดแกสแดง

+สน�ำเงน=มวง,สแดง+สเหลอง=สสม,สน�ำเงน+สเหลอง=สเขยว

3. สขนท3คอกำรน�ำสขนท1+สขนท2

Page 5: Lets paint

5

สคตรงขำม

คอเมอเรำเทยบกบวงจรสสทอยฝงตรงขำมกคอสคตรง

ขำมนนเองดงนนเมอเรำน�ำสคนมำใสในรปจะท�ำใหเกดกำรตดกน

และจะท�ำใหภำพดหมองไดเลยทเดยวดงนนส�ำหรบผเรมตนฝกวำด

รปควรก�ำหนดรปใหเปนไปในโทนไดโทนหนงจะดกวำและใสสคตรง

ขำมใสไปเลกนอยเพอไมใหภำพจด

Page 6: Lets paint

6

Page 7: Lets paint

7

โทนส

โทนสแบงออกเปน2ประเภทไดแกสโทนรอนและสโทนเยน

สโทนรอนจะใหควำมรสกตนเตนมพลงควำมกระฉบกระเฉง

กำรกระตนอบอนเปนตนซงสโทนรอนไดแกสแดงสสมส

เหลองเปนตน

สโทนเยนจะใหควำมรสกสงบสบำยตำงวงนอนร สก

เยนสบำยผอนคลำยซงสโทนเยนไดแกสเขยวสน�ำเงนสมวง

เปนตน

Page 8: Lets paint

8สและควำมรสก

ในกำรสรำงผลงำนสมผลอยำงมำกตอเนอหำในผลงำนของเรำดง

นนเรำจงใชสเปนตวสออำรมณแกผดไดดทสด

สแดงเปนสแหงอ�ำนำจแสดงถงกำรมพลงและควำมทะเยอทะยำนจง

ชวยพชตควำมคดเหนในทำงลบหรอกำรมองโลกในแงรำยอยำงไรกตำมสเฉด

นอยในกลมของโทสะและกำรฉนเฉยว

สชมพเปนสทมลกษณะปลอบประโลมใหจตใจและควำมรสกตำงๆ

สงบลงในขณะเดยวกนกใหควำมรสกของกำรมน�ำใจดจตใจกวำงขวำงอบอน

และทะนถนอม

สสมเปนสแหงควำมเบกบำนและควำมรนเรงเปนควำมรสกทอสระ

และไดรบกำรปลดปลอยเปนควำมรสกทเกดจำกกนบงของจตใจทตองกำ

รปรบปรงชวตใหสดใสสสมเปนสแหงควำมสรำงสรรคอบอนสดใสมสต

ปญญำเตมเปยมไปดวยกำรทะเยอทะยำนมพลงแตกมกำรระมดระวงตน

สเขยวเปนสทมควำมสมพนธอยำงเนนเฟนกบธรรมชำตชวยใหเรำ

มอำรมณรวมกบสงอนๆตลอดจนธรรมชำตตำงๆรอบตวเรำไดงำยสเขยว

จะชวยสรำงสรรคบรรยำกำศของควำมสบำยผอนคลำยสงบกอใหเกดควำม

รสกสนโดษวำวเปลำสมดลและละวำงแตถำเปนสเขยวเขมมควำมหมำย

ของกำรหลดพนควำมพอดและถอมตนเปนสทปฏเสธตอควำมรกและควำม

สนกสนำน

Page 9: Lets paint

9

สน�ำเงนเปนควำมหมำยของกำรสงบเยนสขมเยอกเยนหนกแนน

และละเอยดรอบคอบสน�ำเงนเปนสทมควำมหมำยเกยวโยงกบจตใจไดสงกวำส

เหลองมควำมหมำยถงกลำงคนจงท�ำใหเรำร สกสงบไดลกกวำและผอนคลำย

กวำ

สฟำเปนสทใหควำมรสกสงบเยอกเยนเปนอสระปลอดโปรงสบำย

ปลอดภยใจเยนและสำมำรถระงบควำมกระวนกระวำยในใจไดดวยพลงของส

ฟำ

สมวงเปนสกำรดแลและปลอบโยนชวยใหจตใจสงบและอดทนตอ

ควำมรสกทโศกเศรำเปนสทไปกระตนสมองใหมควำมฮกเหมกระตนใหเกด

ควำมคดสรำงสรรคและสญชำตญำณสมวงเปนสทเขำไปเปลยนแปลงกำร

สอสำรระดบลกเขำไปแทนทและตอสกบควำมกลวและควำมตกใจเขำไปช�ำระ

ลำงสงทรบกวนอยในสมองซงสมวงมกเขำไปเชอมโยงกบสอแขนงอนๆศลปะ

ดนตรและควำมลกลบเปนสทมอทธพลตอควำมรสกทำงดำนควำมสวยงำม

ปรชญำขนสงกระตนใหเกดควำมคดสรำงสรรคแรงบนดำลใจกอใหเกด

ควำมเหนอกเหนใจสมวงยงเปนสทมอทธพลตอควำมเชอทลกลบทำงจต

วญญำณ

สขำวเปนสทหมำยถงควำมบรสทธอยำงยงจดอยในกลมของกำร

ปกปองสรำงสนตสบำยชวยบรรเทำอำรมณตกใจหรอหวำดวตกสงเสรม

ใหจตใจสะอำดบรสทธมพลงทำงควำมคดและจตใจนอกจำกนนยงหมำยถง

ควำมเยอกเยนและกำรแยกหรอปลกวเวกกได

สด�ำเปนสทมควำมหมำยทงในแงของควำมสะดวกสบำยกำร

ปกปองและควำมลกลบมกจะเขำไปเกยวของกบควำมเงยบสงดมควำม

หมำยของหนทำงอนมลกษณะอนไกลโพนนอกจำกนยงหมำยถงพลงชวตท

ถดถอยหรอออนลำหมดพลงและลลบ

Page 10: Lets paint

10Saturation(คำควำมอมตวของส)

คำสสองคำนมควำมส�ำคญมำกพอๆกบสคตรงขำม

และเปนเรองทระเอยดยบยอยทนกวำดรปมอใหมไมคอยร

กนเทำไหร

ตวอยำงกำรปรบคำSaturation

ปกต -47% -83%

คำSaturationมผลตอรปเรำยงไง

ตวอยำงเชน

รปปกต

Page 11: Lets paint

11

Saturation -100%

Saturation +100%

Page 12: Lets paint

12

จำกตวอยำงขำงตนจะเหนไดวำคำควำมอมตวของส

(Saturation)มผลตอควำมรสกของผดเชนกรณSaturation

-100%จะใหควำมมดและร สกรำวกบสงบนงแตรปทมคำ-

Saturation+100%จะท�ำใหรปดสดและจดจำนเกนไปบำง

ครงเรำควรลดคำSaturationนลงเพอใหดไดพกตำซะบำง

กได

ขอดของSaturationคอมนจะดงดดควำมนำ

สนใจและใชเปนตวน�ำสำยตำเรำไดบำงครงกใชเปน

ตวบอกเลำอำรมณของรปกเปนได

Page 13: Lets paint

13

แนะน�ำกำรใชโปรแกรมSaiPaintTool

โปรแกรมSaiนนเปนโปรแกรมทออกแบบมำเพอใชส�ำหรบวำดรป

โดยเฉพำะซงมอปกรณอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบนดวำดตงแตผเรมตน

ไปจนนกวำดรปมออำชพเพรำะดวยโครงสรำงค�ำสงไมซบซอนกนจนเกน

ไปจงท�ำใหงำยตอกำรฝกฝนซงตวโปรแกรมSaiเองไดออกแบบมำเพอ

ส�ำหรบผทใชเมำสปำกกำโดยเฉพำะ

Page 14: Lets paint

14

สวนประกอบของSaiPaintTool

1.แถบค�ำสง

2.พนทส�ำหรบวำดรป

3.ชนดอปกรณวำดรปและส

4.เลเยอรLayer

Page 15: Lets paint

15

1.แถบค�ำสงซงค�ำสงหลกทใชกนบอยๆเลยคอFile

ค�ำสงFileเปนค�ำสงทเกยวของกบกำรสรำงบนทก

หรอเปดงำนขนมำเปนหลกโดยเฉพำะกอนทเรำจะสรำงงำน

ขนมำเรำกจะตองเลอกค�ำสงนเปนตวแรก

Page 16: Lets paint

16

ซงในFileค�ำสงหลกทเรำใชกนอยประจ�ำนนคอ

-NewหรอกดCtrl+nเพอใชส�ำหรบสรำงงำนขนมำใหมเมอ

คลกแลวเรำสำมำรถตงคำของกระดำษไดตำมใจชอบ

-Nameชอของงำนทเรำจะสรำง

-Widthควำมกวำงของพนทวำดรป

-Heightควำมสงของพนทวำดรป

Page 17: Lets paint

17

-OpenหรอกดCtrl+OเพอเปดงำนทเรำไดSaveเอำไว

-SaveหรอกดCtrl+Sเพอบนทกงำนไวท�ำตอหรองำนทเรำ

ท�ำเสรจแลวเปนไฟลรปโดยหำกตองกำรบนทกงำนเอำไวมำ

ท�ำตอทหลงใหเลอกนำมสกลไฟลเปน.saiแตถำหำกตองกำร

บนทกงำนเพอน�ำไปเผยแพรตอกเลอกเปนนำมสกล.pngหรอ

.jpgกได

Page 18: Lets paint

18

แถบเครองมอวำดรป

เปนแถบอปกรณหลกส�ำหรบ

เลอกใชเครองมอวำดรปและ

สปรบคำของสไดอปกรณทใช

หลกในกำรวำดรป

บรเวณลำงสดเปนกำรตงคำ

ของหวแปลง

-Sizeคอขนำดของหวแปลง

-Minsizeคอขระทเรำก�ำลง

วำดรปอยนนยงเรำกดหวเมำส

ปำกกำแรงเทำไหรเสนกจะยง

หนำมำกเทำนน

-Densityคอคำควำมเขม-

จำงของหวแปลงยงคำDensity

ต�ำแปลงกจะยงจำงลงมำกขน

Page 19: Lets paint

19

เสนทถกเขยนดวยPen

เนองจำกBrushจะจำงมำกทงทเรำปรบคำDensity

100%แลวกตำมแตมคณสมบตในกำรเกลยสทดมำก

Page 20: Lets paint

20

MarkerเปนอปกรณทมควำมคลำยกบBrushมำกแตตำง

กนทMarkerจะไมคอยเกลยสออกจำกตวงำนมำกนกและเหมำะแก

กำรไลสมำก

Selectเปนอปกรณ

ส�ำหรบสรำงอำณำเขต

หำกเรำเปลยนเปนอปกรณ

อนจำกทเปนสฟำกจะม

เสนประมำลอมรอบเมอ

วำดอะไรลงไปไมมทำง

หลดออกมำนอกกรอบเดด

ขำดกด

Ctrl+dเพอยกเลกกำร

Select

Page 21: Lets paint

21

หลงจำกกดCtrl+DแลวSelectionกจะหำยไปดงรป

ดำนลำง

Page 22: Lets paint

22

แถบlayerเปนอปกรณชวยอเนกประสงค

ซงท�ำงำนคลำยๆกบกำรน�ำแผนพลำสตกใสๆมำ

ซอนกนและสำมำรถบงงำนทเปนlayerทอยดำน

ลำงไดlayerมขอดคอกรณเรำท�ำงำนทมควำมระ

เอยดมำกเรำควรใชlayerแยกงำนเปนกลมๆ

หำกงำนไหนผดพลำดเรำกสำมำรถลบและแกไข

layerนนได

Page 23: Lets paint

23

ตวอยำงกำรใชงำนโดยแยกตวเลขไวแตละlayerจะ

เหนไดวำlayerลำงสดจะถกบงดวยตวทอยบนlayerบนและ

กถกบงดวยตวทอยบนอกท

Page 24: Lets paint
Page 25: Lets paint

25กำรวำดรปแบบพนฐำน

กำรทใชรปกลองเพรำะเนองจำกเปนวตถทเรำสำมำรถ

เหนควำมตำงของทงแสงและเงำไดซงท�ำใหเรำจบจดไดวำ

ทศทำงของแสงมลกษณะเปนอยำงไร

ขนตอนกำรวำดรปดวยSai

1.รำงแบบขนมำดวยPenTool

2.ลงสกลำงโดยปรบหวปำกกำ

เปนหวแขงและคำdensity90+

3.ใสสวนทเปนเงำและแสง

Page 26: Lets paint

26

4.วำดเพมในสวนของทจบและ

ฝำกลองลงแตกตองใสใจเรองเงำ

มำดวย

5.ลงสสวนทมดในกลองแยก

เอำไว

6.ใชBrushtoolเกลยสใหใน

กลองมควำมรสกมดลง

Page 27: Lets paint

27

7.แตมสไปบำงสวนเพอจะ

ท�ำใหกลองดเลอะและเพอให

ดเปนเงำ

8.ใชBrushtoolปรบคำ

density80+แลวปำดไลขนมำ

ท�ำเชนนไปเรอยๆจนกระทง

เหนวำพอดแลว

9.ไดครำบเลอะทกลองลง

แลว

Page 28: Lets paint

28

10.ท�ำรอยเพมทอกดำนของ

กลองโดยใชวธเชนเดยวกบ

กลองดำนบนแตสทใชแตมควร

เปนสทออนกวำสทใชแตมดำน

กอนหนำน(ดำนมดๆ)

11.ไดรอยเลอะสวนของดำน

ขำง

12.ใสเงำใหกบฝำเพอทจะ

เหนฝำกลองไดชดเจนยงขน

Page 29: Lets paint

29

13.ไดเงำสวนของฝำกลอง

14.ตกแตงใสรำยละเอยด

เพมเตมใหดนำสนใจ

Page 30: Lets paint
Page 31: Lets paint

31

กำรวำดลกแกวหรอวตถโปรงใส

วเครำะหจำกรปตวอยำงขำงตนจดทแสงตกระทบ

จะเปนแสงขำวๆสวำงไมวำวตถจะเปนสอะไรกตำมและจดท

ด�ำๆมวๆในวตถกคอสวนทเปนเงำเสมอ

ขนตอนกำรวำด

วำดวงกลมมำ1รปดวย

Pen

Page 32: Lets paint

ลงเงำขนท1บรเวณรม

ขอบของวงกลมดวยPenแลวใช

Markerเกลยสใหกระจำยไปสวนท

เหลอในวงกลม

ลงเงำสวนทเปนฐำนดวยPen

เกลยสดวยMarkerใหสวนท

เปนฐำนดฟง

Page 33: Lets paint

33

ลงสเขยวเขมท

บรเวณขอบดวยPenเพอท

จะใหลกแกวดกลมมำกขน

เกลยสดวยMarker

ใชPenเลอกสโทน

สวำงปำดเปนวงกลมคลำย

วงแหวน

Page 34: Lets paint

34

ใชMarkerเกลยสไปรอบๆ

ลงสวนทเปนแสงลงมำดวยPen

เกลยสของแสงตกกระทบ

ดวยMarkerและลบขอบออก

เพอใหลกแกวดกลมมำกขน

Page 35: Lets paint
Page 36: Lets paint

36

กำรวำดพมไมโดยSai

กำรวำดอยำงงำยสดคอวำดกอนกลมๆขนมำ

กอนจำกนนกปำดใบไมเปนแฉกๆจำกภำยในออกมำ

ดงรป

ตวอยำง

ขนแรกวำดรำงรปขนมำกอนปกตมกจะใชรปวงกลมแลวปรบคำของPen

ตำมรปขำงตน

Page 37: Lets paint

37

ลงสพนทบลงไป

วำดใบไมลงไป

Page 38: Lets paint

38

ลงสหยำบๆสวนทเปนแสงขนแรกเอำไว

ซงก�ำหนดใหแสงเขำทำงซำยเปนหลก(แสงไป

เงำ)

ปรบคำของMark-

erตำมรปเหตทใชMarker

เพรำะเวลำวำดสมนจะไมทะล

ออกจำกรปไป

Page 39: Lets paint

39

ลงMarkerToolวำดตำมเสน

ขำงตน

คลกทแถบดำนซำยสด

ในวงกลมเพอสรำงlayerใหม

ส�ำหรบตอนใสใบไมทกระทบ

แสงหำกมอะไรผดพลำดเรำ

สำมำรถลบlayerนไดโดยไม

ตองเรมทงหมดใหมแตตน

Page 40: Lets paint

40

ใชPenลงใบไมสวนทโดนแสงโดย

ใชวธกำรทไดอธบำยไปกอนหนำ

ใชPenแตม

สวนทเปนเงำใหกบ

Page 41: Lets paint

41

ใชMarkerปำดขนตำมลกศรแดงแลวปำดลง

ตำมลกศรเหลองเพอใหเกดแฉกของใบท�ำไปเรอยๆ

ใชPenเลอก

เปนสเหลองเพอให

สะทอนแสงอำทตย

ซงขนตอนนควรระวง

ไมใหแตมสเยอะเพรำะ

หำกเตมมำกมนจะ

ท�ำใหตนไมดเรอง

แสงไดซงขดกบเปำ

หมำยทเรำจะท�ำ

Page 42: Lets paint

42

ใชMarker

ปำดตำมลกศรสแดง

แตอยำปำดทบแสง

ไปทงหมดใหปำด

เฉพำะสวนปลำยๆ

เพรำะมนจะท�ำใหพม

ไมดมวๆไปเลย

เสรมเงำ

ดวยPenใชสด�ำ

แรเงำบรเวณดำน

ลำงของพมไมและ

ตรงกลำงของพม

ไมเพอใหมนดลกม

มต

Page 43: Lets paint

43

ปำดเงำดวยMarkerใชวธเดยวกบตอนปำดแสงทใบไม

ปรบคำของPenตำมรป

เพอทจะเตรยมวำดกงไมดำนใน

Page 44: Lets paint

44

วำดเปนรปกงไมแตกยอยเปนสำขำถำอยำกใหด

ดขนกปรบคำDensityต�ำลงเลกนอยแลววำดกงไมเพม

จะท�ำใหร สกมมตมำกขน

Page 45: Lets paint
Page 46: Lets paint

46

กำรวำดตนไมดวยSai

คลกทfile> newหรอกดCtrl+nเพอสรำงงำนขน

มำใหมปรบขนำดรปตำมดำนลำง

วำดรปตนไมโดยใชสน�ำตำลเขมตำมรปกงท

แตกออกมำจะมขนำดเลกๆลงเรอยๆจนเหนเปนซ

เลกๆ

Page 47: Lets paint

47

ลงแสงกระทบตกทฝงซำยดวยPen

Page 48: Lets paint

48

ปำดดวยMarkerตำมลกศรสแดงแตอยำปำดลำก

ยำวตอเนองกนมนจะท�ำใหไมดเปนเปลอกไม

Page 49: Lets paint

49

ปรบคำของPenดง

รปเพอทจะวำดรปแสง

ตกกระทบฝงขวำ

ใชแสงสฟำ

ออกสวำงเพอให

ตนไมดสบำยตำลง

แสงทำงทเขำทำง

ขวำ

Page 50: Lets paint

50

เกลยสดวยMarkerเปนเสนซกแซกใหดเปน

เปลอกไมมำกขน

Page 51: Lets paint

51

ลงใบไมโดยใชวธเดยวกบตอนลงสพมไม

Page 52: Lets paint
Page 53: Lets paint

53

งำนPixelArt

งำนPixelArtคองำนศลปะทเกดจำกคอมพวเตอร

ซงเปนงำนทมขนำดเลกมำกๆจนเหนเปนชองสๆของ

รปBitmapซงพบมำกในเกมสPRGในสมยกอนซงปจจบน

ควำมเปนPixelเปนเสนหอยำงหนงงำนแนวน

Page 54: Lets paint

54

งำนขนำดจรง

ขนำดทเรำเหนกนประจ�ำ

Page 55: Lets paint

55กำรสรำงงำนPixelArt

กำรสรำงงำนPixelArtสำมำรถใชไดเกอบหมดทก

โปรแกรมวำดรปตงแตPaint,Photoshopหรอแมกระทง

Sai

ซงในทนจะสอนในPhotoshopเพรำะเนองจำกมอปกรณชวย

อ�ำนวยควำมสำมำรถท�ำงำน

เปดโปรแกรมPhotostopขนมำ

สรำงงำนขนมำคลกทFile>New

Page 56: Lets paint

56

ส�ำหรบผเรมตนควรใชขนำดPixel100*100เพรำะ

ควำมละเอยดไมสงมำกจงท�ำใหเรำสรำงงำนไดงำยๆและ

ตงชอไฟลวำอะไรกไดในทนตงชอวำPixel

Page 57: Lets paint

57

เรำกจะไดไฟลขนำดดงกลำวซงเหนไดวำมขนำดเลก

มำกเรำสำมรถกดCtrl+0เพอขยำยใหเตมจอ

Page 58: Lets paint

58

กดสรำงlayerขนมำใหม

Page 59: Lets paint

59

คลกเลอกทเครองมอPencilToolเพรำะเสนทออก

จำกPencilToolจะมลกษณะเปนเหลยมๆและดหยำบแต

มนจะเหมำะกบงำนแนวPixelนมำก

Page 60: Lets paint

60

ปรบหวปำกกำเปนขนำดเลกสดโดนกำรคลกขวำท

เมำสจำกนนกเรมรำงตวละครขนมำแบบหยำบๆ

Page 61: Lets paint

61

ใสรำยละเอยดเขำไปแบบหยำบๆลง

ทบเสนเดมทรำงเอำไว

สรำงเลเยอรใหมส�ำหรบตดเสนอกรอบ

Page 62: Lets paint

62

เปรยนสPenciltool

เปนสขำวแทนยำงลบแลว

ลงทบจดทดรกๆออกและ

วำดเพมสวนทยงดไมสวย

ตำมใจชอบ

กดGบนแปนพมพ

หรอคลกททแถวดำนซำย

รปถงสตำมรปดำนลำง

Page 63: Lets paint

63

คลกไปทแตละชองท

เรำไดตดเสนไวเพอเทสลงไป

ลงเงำในสวนของหนำ

ใชPencilToolกำรกำรจมส

ในแตละชองPixel

Page 64: Lets paint

64

ลงเงำในสวนของผม

ลงเงำในสวนของ

เสอ

Page 65: Lets paint

65

ลงเงำในสวนของกระโปรง

ลงเงำในสวนทเปน

รำยละเอยดเลกยอยไดแก

เนกไทตำรองเทำทมด

ผมเปนตน

Page 66: Lets paint

66

ลงสขำวทผมลงเฉพำะ

บรเวณรมๆของผม

กำรลงสของตำโดยใสสของมำนตำใหเปนสทเขม

ในสดในตำ

Page 67: Lets paint

67

ใสแสงสขำวใหตำดใสสะทอนแสง

ลงสในสวนของตำขำวลงไป

Page 68: Lets paint

68

เพมเงำทดำนใตลงไป

Page 69: Lets paint

69

เนองจำกงำนPixelArtมขนำดเลกมำกเวลำทเรำ

จะบนทกภำพจงจะตองขยำยขนำดภำพดวยขนตอนกำร

บนทกภำพFile>SaveforWeb…เพรำะSaveforWebจะ

ท�ำใหเรำไดไฟลมขนำดเลกพอทจะอพโหลดในอนเตอรเนต

ได

Page 70: Lets paint

70

เปลยนขนำดรปใหขยำยจำก100%(ขนำดเดม)

เปน500%(ขยำย5เทำ)

Page 71: Lets paint

71

ปรบทQualityเปนNearestNeighborเพอใหภำพม

รำยละเอยดเหมอนตวตนแบบ(ตวทเรำวำดเอำไว)นนกด

Save

Page 72: Lets paint

ภำพทไดจำก

กำรSaveforWeb

ตำมทกลำวมำขำง

ตน

ภำพขนำดจรงหำกเรำไมขยำย

Page 73: Lets paint
Page 74: Lets paint

74วธกำรวำดรปและลงสตำมสไตลกำรตนญปน

กำรลงสกำรตนญปนนนหรออำจเรยกวำกำรลงส

สไตลอนเมะเปนกำรลงสทเนนกำรเทสเปนสวนใหญเพรำะ

กำรทจะท�ำกำรตนเรองหนงจะตองรปทวำดกนตอเนอง

จ�ำนวนมำกถงมหำศำลเพอทจะท�ำใหตวละครนนเคลอนไหว

ไดลนขนดงนนกำรเทสเปนวธทงำยละลดเวลำในกำรท�ำงำน

ลงไปมำกดวยควำมสดใสและสวยงำมงำนanimeจงเปนท

นยมของคนญปนและหลำยๆชำต

กำรลงสสไตลอนเมะดวยSai

กดปมCtrl+nบนแปนพมพหรอเขำทFile>Newกได

เพอสรำงงำนใหมขนมำ

Page 75: Lets paint

75

เลอกใชPenToolเพอรำงรปและใชสด�ำในกำรรำงรปตวละคร

วำดรำงตว

ละครขนมำเปนโครง

แบบหยำบๆ

Page 76: Lets paint

76

วำดเสอผำเสรมเขำไป

Page 77: Lets paint

77ตดเสนครงแรกโดยสวนทโคงมกจะลงเสนหนำกวำจดอน

เลกนอย

Page 78: Lets paint

78

ปรบหวปำกกำใหหนำขนเพอเตรยมตดเสน

อกรอบหนง

คลกสรำงlayerใหมส�ำหรบตดเสนโดยเฉพำะ

Page 79: Lets paint

79

ปรบlayerทรำงไวชวงแรกใหจำงลงเหมำะแกกำรตดเสน

แลวคลกเลอกlayerส�ำหรบตดเสน

Page 80: Lets paint

80

ตดเสนครง

สดทำย

Page 81: Lets paint

81

คลกทรปตำเพอซอนlayerทตดเสนครงแรกเอำไว

Page 82: Lets paint

82

คลกสรำงlayer

ใหม

คลกลำกมำไวใตLayer2

เพอเวลำลงสจะไดเหนเสนท

เรำตดเอำไว

Page 83: Lets paint

83

เลอกสทมำลงสวนตำงๆมำทดไวขำงๆ

Page 84: Lets paint

84

เลอกSelection

Toolเพอทจะไดสะดวกแก

กำรเทส

วำดทบลงไปสวนท

เปนผม

Page 85: Lets paint

85

คลกเลอกBucketTool(รป

ถงส)

คลกทจดทเรำไดSelectเอำไว

Page 86: Lets paint

86

กดสรำงLayerใหมโดยสรำงไวดำนลำงLayerทเรำลงส

ผมไปกอนหนำ

เลอกใชSelectionToolเพอเตรยมลงสสวนทเปนผว

Page 87: Lets paint

87

ระบำยSelectionเอำไว

Page 88: Lets paint

88

เลอกBucketToolเพอเตรยมลงส

เทสไปสวนทเรำ

Selectเอำไว

Page 89: Lets paint

89

สรำงLayer

ซอนไวดำนลำงLayerท

เรำลงสวนทเปนผวเอำ

ไว

เลอกใชเครองมอSelection

Toolเหมอนเดม

Page 90: Lets paint

90

ระบำยSelectionในสวนทเปนเสอเอำไว

เลอกใชBucket

Toolเพอเทสลงในสวน

ของเสอ

Page 91: Lets paint

91

เทสลงในสวนทSelectionเอำไว

Page 92: Lets paint

92

ท�ำวธเชนนเดยวกบสวนของกระโปรง

ขนตอนกำรลง

เงำผมใหเรำคลกเลอก

Layerของผมและคลป

ใหเปนเครองหมำยถก

ทOpacitylockเพอเวลำ

ลงสเงำทบจะไมหลด

ออกสวนทเปนผม

Page 93: Lets paint

93

ลงเงำทผม

Page 94: Lets paint

94

จำกนนเลอกใชสทสวำงกวำระบำยใหเปนแสง

สะทอน

Page 95: Lets paint

95

สรำงLayerใหมไวดำน

ลำงของLayerผมเพอทจะลงส

สวนทเปนตำ

ลงสด�ำเขมทมำนตำ

Page 96: Lets paint

96

ลงสเงำของมำนตำ

ลงสแสงสะทอนของมำนตำ

Page 97: Lets paint

97

ลงสด�ำทบไปอกรอบ

ใชสขำวแทนแสงสะทอนจำกดวงตำ

Page 98: Lets paint

98

สรำงLayerขนมำ

ใหมแลวคำของOpacity

ต�ำกวำ40%เพอจะสรำง

แสงสะทอนในตำ

Page 99: Lets paint

99

ลงจดสใหเหนเปนแสงสะทอนเลกๆ

คลกเลอกLayerของเสอและใชวธเดยวกบตอนลง

เงำทผมลงสแบบนเชนเดยวกบทผว

Page 100: Lets paint

100

ลงเงำทกระโปรง

เกบรำยละเอยด

เลกนอย

Page 101: Lets paint

150- Bath