Lhikonspekt gmnaasiumile - tlu.ee kertm/Keemia seminar/ORGAANILINE + CH3–CH2–CH2–Br → CH3–CH2–O–CH2–CH2–CH3 + NaBr, 2)

 • View
  278

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Lhikonspekt gmnaasiumile - tlu.ee kertm/Keemia seminar/ORGAANILINE +...

 • ORGAANILINE KEEMIA

  Lhikonspekt gmnaasiumile

  Koostaja: Kert Martma

  Tallinn 2005

 • 2

  Sisukord

  Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse

  Alkaanid

  Halogeenihendid

  Alkoholid

  Amiinid

  Kllastamata hendid

  Areenid

  Fenoolid ja aromaatsed amiinid

  Karbonlhendid

  Karbokslhapped

  Estrid ja amiidid

  Polmeerid

  Sahhariidid

  Valgud

  Valik harjutuslesandeid orgaanilises keemias

  Kirjandus

  3

  4

  7

  9

  11

  12

  14

  15

  15

  17

  20

  23

  25

  27

  29

  35

 • 3

  SISSEJUHATUS ORGAANILISSE KEEMIASSE

  Orgaaniline keemia

  XIX saj. orgaaniline keemia elus organismidest prinevate ainete keemia.

  Tnapeval orgaaniline keemia on ssinikhendite ja nende derivaatide

  keemia.

  Orgaanilise keemia alguseks vib lugeda 1828. a. kui F. Whler teostas

  esimese orgaanilise snteesi (sai esimese orgaanilise hendi).

  Orgaaniliste hendite arv on sisuliselt lputu.

  Orgaanilised ained koosnevad peamiselt ssinike ja vesinike aatomitest,

  aga vivad sisaldada ka hapniku, lmmastiku ja halogeenide aatomeid vi

  heteroaatomitena teiste elementide aatomeid (niteks: Fe, Na, P, S).

  Ssiniku aatom molekulis

  Orgaanilistes hendites on ssinik 4 valentne see thendab, et orgaanilistes

  hendites on ssinikul alati 4 sidet.

  Lmmastikul 3, hapnikul 2 ja vesinikul 1 side.

  Ssinikul on vimalik 3 (4) erinevat valentsolekut, lmmastikul 3, hapnikul

  2 ja vesinikul 1 valentsolek.

  Element Sidemete arv Valentsolekud H 1 H O 2 O O N 3 |

  N N N C 4 |

  C C C ( C ) |

  Orgaanilisi hendeid pannakse kirja kasutades struktuurivalemeid.

  Tetraeedriline ssinik

  Kui ssinikul on neli ksiksidet, siis on need suunatud tetraeedri tippudesse

  kus sidemete vaheline nurk on umbes 109o. Need neli sidet on -sidemed. -

  side vib hendada ka ssinike aatomeid omavahel.

  Ssinikahel on siis kui omavahel on seotud mitu tetraeedrilist ssinikku.

  Vib sisaldada ka kahe- ja kolmekordsed sidemeid (ssinikud ei ole

  tetraeedrilised).

 • 4

  Ssinikahel vib olla: 1) hargnemata, 2) hargnev, 3) tskliline.

  Valemid ja struktuurivalemid

  Orgaanilises keemias vljendatakse molekuli ehitust valemi abil.

  Valemeid on mitut liiki:

  1) summaarne valem - nitab kui palju ja milliseid aatomeid on molekulis.

  2) struktuurivalem - kirjeldab molekuli ehitust.

  a) lihtsustatud struktuurivalem (niteks: C2H6O) b) tasapinnaline struktuurivalem (niteks: CH3CH2OH vi

  CH3CH2OH)

  c) ruumiline struktuurivalem (niteks: ) d) molekuli graafiline kujutis (niteks: )

  ALKAANID

  1. Sissejuhatus

  Ssivesinikud orgaanilised hendid, mis koosnevad ainult ssiniku ja

  vesiniku aatomitest.

  Alkaanid sisaldavad ainult tetraeedrilisi ssinikke (kik aatomid on

  omavahel seotud hekordsete -sidemetega).

  Triviaalsed nimetused hendite nimetused, mis on inimene hendile

  juhuslikult andnud. Need nimetused ei ole sstemaatilised ega vljenda aine

  keemilist koostist ega struktuuri. Niteks soogaas, mille sstemaatiline

  nimetus on metaan (CH4).

  Sstemaatilised nimetused kajastavad hendi keemilist struktuuri. Neid on

  vimalik struktuuri jrgi les mrkida.

  Nomenklatuur aine struktuuri ja nimetust siduvate reeglite kogu (IUPAC

  Ineternational Union of Pure and Applied Chemistry).

  Alkaani tunnusteks on liide aan (metaan, etaan, propaan, butaan, pentaan

  jne). Snatvi (met-, et-, prop-, but-, pent-) kirjeldab ssinikahela pikkust.

  Alkaan Nimetus Snatvi CH4 metaan met- C2H6 etaan et- C3H8 propaan prop- C4H10 butaan but-

 • 5

  C5H12 pentaan pent- C6H14 heksaan heks- C7H16 heptaan hept- C8H18 oktaan okt- C9H20 nonaan non- C10H22 dekaan dek- C11H24 undekaan undek- C12H26 dodekaan dodek- C13H28 tridekaan tridek- C14H30 tetradekaan tetradek- C15H32 pentadekaan pentadek- C16H34 heksadekaan heksadek-

  jne kuni C20 C20H42 eikosaan eikos-

  Neid viks meelde jtta kuni kmne ssinikuni.

  Tvihend pikim ssinikahel. See tuleb nimetust andes kigepealt les

  leida.

  Alklrhm alkaanist prit asendusrhm (CH3-metl, CH3CH2-etl

  jne). Alklrhma thistatakse thega R-.

  Nimetuse andmine:

  1) Kigepealt tuleb tuvastada pikim ahel (tvihend).

  2) Vastavalt reeglitele (jlgides asendusrhmade asukohti) see

  nummerdada.

  3) Vaadata kui palju ja missuguseid asendusrhmi on peaahela kljes.

  5) Fikseerida asendusrhmade asukoht kasutades peaahela numbreid.

  Nummerdamist alustatakse sealt, mus asendusrhmad, vi kordne

  side on ligemal vi tihedamalt.

  6) Tuvastada sarnased asendusrhmad.

  7) Kanda asendusrhmad kindlate reeglite jrgi nimetusse.

  8) Asendusrhmade nimetusse kandmisel tuleb arvestada asendus-

  rhmade thtsuse jrjekorda ehk vanemuslikust. Olulisemate

  asendusrhmade thtsuse jrjekord on toodud alljrgnevas tabelis.

  Sarnastele asendusrhmadele pannakse ette eesliited vastavalt nende arvule

  (di-, tri-, tetra-, penta-, heksa- jne).

  2. Isomeeria

 • 6

  Kuna ssinikahel vib olla hargnenud vi hargnemata, siis vib olla olemas

  mitu hesuguse ssiniku ja vesiniku aatomite arvuga ainet (erinev on ainult

  ahela kuju ehk struktuur). Niteks: butaan ja metlpropaan.

  Igal ainel on oma kindel struktuur, mis on mratud aatomite paiknemise

  jrjekorraga molekulis ja nendevaheliste keemiliste sidemetega.

  Isomeerid hesuguse elementkoostise ja molekulmassiga, kuid erineva

  struktuuriga ained.

  Orgaaniliste ainete fsikalised, (sulamistemperatuur, keemistemperatuur,

  tihedus) keemilised (reaktsioonivime, lahustuvus) ja fsioloogilised (toime

  elusorganismidele) omadused sltuvad oluliselt aine struktuurist.

  3. Alkaanide omadused

  Fsikalised omadused: vastavalt ssinikahela pikkusele vivad olla nii

  gaasilised, vedelad kui ka tahked (vt. tabel). Vedelas vi tahkes olekus on nad

  veest kergemad. Vees enamasti ei lahustu. Tahked alkaanid on hdrofoobsed

  (ei mrgu veega). Ssinikahela pikenedes kasvavad ka molaarmass, tihedus,

  ning sulamis- ja keemistemperatuur.

  Ssinike arv Aine olek 1 - 4 gaasiline 5 - 15 vedel 16 - tahke

  Keemilised omadused: toatemperatuuril oksdeerijate suhtes psivad, ei

  reageeri ka enamike kontsentreeritud hapete ja leelistega. ldiselt on alkaanid

  vga vhe reaktsioonivimelised. See tuleneb C C ja C H sideme (-

  sideme) suurest psivusest. Selle sideme lhkumiseks on vaja palju energiat.

  Tpilised reaktsioonid alkaanidele on:

  1) oksdeerumine a) tielik oksdeerumine (nit. plemine: 2CH3 CH3 + 7O2(to)

  4CO2 + 6H2O)

  b) mittetielik oksdeerumine (CH3 CH2 CH3 + Cl2 CH3 CH2 CH3 + HCl) | Cl

  2) prols (CH4 C + 2H2)

 • 7

  3) dehdrogeenimine ehk vesiniku ravtmine (alkaan H2 alkeen + + H2).

  Fsioloogilised omadused: alkaanidel (eriti aurudel vi gaasilistel alkaanidel)

  on tugev narkootiline toime. Suurtes kogustes kahjustavad kesknrvissteemi

  ja vivad olla isegi surmavad. Nahale vivad alkaanid mjuda rritavalt ja

  samuti on ohtlik ka nende sissevtmine (bensiin). Tahketena on nad suhteliselt

  ohutud (ei lahustu veres ega vees). Tahkeid alkaane (parafiini) kasutatakse

  toiduaine-tstuses ja meditsiinis.

  Radikaal osake, millel on ksik paardumata elektron. On vga

  reaktsioonivimeline. Ta on krge energiaga osake ja pab igal vimalusel

  hendada end teise elektroniga.

  Alkaanide halogeenimine on alkaanide reageerimine halogeeniga (Cl2, I2,

  Br2, F2). See on radikaalne asendusreaktsioon.

  HALOGEENIHENDID

  1. Sissejuhatus ja nimetused

  Halogeenihendid on orgaanilised hendid, milles ssiniku aatom(id) on

  seotud he vi mitme halogeeni (Br, Cl, F, I) aatomiga.

  Nimetamine on sarnane hargnenud ahelaga alkaanide nimetamisele.

  Asendusrhmadeks on siin aga halogeeni aatomid. Nimetused on vastavalt

  fluoro-, kloro-, bromo-, ja jodo-. Thtsuse jrjekord on Br, Cl, F ja I.

  Niteks: CH2 CH2 | | (1-bromo-2-kloroetaan).

  Cl Br

  2. Ahela- ja asendiisomeerid

  Ahelaisomeerid erinevad ksteisest ssinikahela ehituse poolest

  (asendusrhmade asukoht jb samaks).

  Asendiisomeerid erinevad ksteisest asendusrhma (niteks halogeeni

  aatomi) paigutuse poolest.

  3. Halogeenihendite omadused ja struktuur

 • 8

  Fsikalised omadused: enamuses on vedelikud vi tahkised, ainult vhesed

  on toatemperatuuril gaasid. Nad ei lahustu vees (hdrofoobsed) kuna ei

  moodusta vesiniksidemeid. Tihedus on pris suur (enamus on veest

  raskemad). Fsioloogilised omadused: Elusorganismidele on enamus halogeenihendeid

  mrgised ja mned isegi vga mrgised. Lenduvad halogeenid on narkootilise

  toimega. Organismis phjustavad kesknrvissteemi ja maksa kahjustusi.

  Struktuur: kui ssiniku ja vesiniku elektronegatiivsused olid suhteliselt

  sarnased, siis ssiniku ja halogeeniaatomite elektronegatiivsused on vga

  erinevad => elektronpaar on tmmatud halogeeni poole