13
JS

Lica u osiguranju

 • Upload
  ketan

 • View
  72

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lica u osiguranju. JS. Brojna lica u osiguranju. Osiguravač (eng. Insurer ). To je strana u ugovoru osiguranja koja za određenu premiju preuzima obavezu zaštite osiguranika od rizika. Osiguravač je specijalizovano, pravno lice koje se bavi osiguranjem. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Lica u osiguranju

JS

Page 2: Lica u osiguranju
Page 3: Lica u osiguranju

To je strana u ugovoru osiguranja koja za određenu premiju preuzima obavezu zaštite osiguranika od rizika.

Osiguravač je specijalizovano, pravno lice koje se bavi osiguranjem.

U našem osiguranju osiguravači se javljaju u obliku akcionarskih društava za osiguranje i društava za uzajamno osiguranje.

Postoje državne i privatne osiguravajuće organizacije.

Razlikuju prema veličini, vrsti i obimu rizika koje pokrivaju.

Page 4: Lica u osiguranju

Fizičko ili pravno lice koje zaključuje ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika.

Obavezan je da plaća određenu cenu (premiju), kako bi za uzvrat u slučaju realizacije rizika imao pravo na naknadu iz osiguranja.

Page 5: Lica u osiguranju

To je lice koje ugovara tj. zaključuje ugovor o osiguranju u korist drugog lica.

On sam nema koristi od toga. Prema Opštim uslovima za osiguranje imovine,

ugovarač osiguranja (fizičko ili pravno lice) je lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju i obavezuje se da plaća premiju.

Page 6: Lica u osiguranju

To je lice koje niti zaključuje ugovor o osiguranju niti plaća premiju, a dobija naknadu ako dođe do osiguranog slučaja (štete).

To je lice koje se ne javlja kao ugovorna strana, a pojavljuje se kao korisnik osiguranja.

Primer: roditelj zaključuje ugovor o osiguranju, plaća premiju, a ako mu se nešto dogodi, naknada se isplaćuje deci.

Page 7: Lica u osiguranju

To je lice u čijem životu treba da nastupi predviđeni događaj, odnosno da se ostvari rizik (smrt, bolest, invaliditet), a da se isplati naknada iz osiguranja korisniku osiguranja.

Primer: Otac zaključuje ugovor o osiguranju, da ako se nesto dogodi majci, naknada bude isplaćena deci.

Page 8: Lica u osiguranju

Cilj je da se oštećeno lice dovede u direktnu vezu sa osiguravačem, tako što će direktno preko tužbe ostvariti naknadu.

Primer: auto-osiguranje

Page 9: Lica u osiguranju

Pojavljuju se u ulozi ugovarača osiguranja Sklapaju sporazum sa osiguranikom i nastupaju u

njegovo ime i za njegov račun. Podela:

ZastupniciPosrednici

Page 10: Lica u osiguranju

Pronalazi i dovodi u vezu partnere (ugovorne strane), kako bi oni sami zaključili posao tj. spaja ih.

Posrednik mora da bude nepristrastan, odnosno on je dužan da se stara o interesima i osiguravača i osiguranika.

Obaveze: da pažljivo obavi izbor poslovnog partnera i proveri njegov bonitet.

Kod nas, ima pravo na proviziju u momentu zaključenja ugovora za koji posreduje.

Page 11: Lica u osiguranju

Pronalazi partnera i sa njim zaključuje ugovor za račun svog komitenta.

Zastupnici mogu da budu:Zakonski (direktor kao zakonski zastupnik preduzeća)Ugovorni (na osnovu ovlašćenja za zastupanje preko

punomoćja nekom drugom licu) Zakona o obligacionim odnosima reguliše pravila

zastupanja u osiguranju Osiguravač određuje i ograničava koja ovlašćenja će

imati zastupnik: sklapanje ugovore, ugovaranje izmena ugovora, produžavanje ugovora, izdavanje polisa osiguranja, naplaćivanje premije i sl.

Page 12: Lica u osiguranju

Zastupnik Posrednik

Čvršća veza sa ugovornim partnerom

Može da obavlja više zastupničkih poslova odjednom

Radi samo za jednu stranu

Labavija veza sa ugovornim partnerom

Obavlja samo jedan posao ugovaranja

Može da radi za obe strane (osiguravača i osiguranika)

Page 13: Lica u osiguranju

Definišite osiguravača i osiguranika. Definišite ugovarača osiguranja i korisnika

osiguranja. Ko su agenti osiguranja? Kakva je razlika između zastupnika i

posrednika osiguranja?