lietuvos respublikos muitinės 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių

 • View
  229

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of lietuvos respublikos muitinės 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių

 • LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINS 2013 MET SAUSIOGRUODIO MNESI

  VEIKLOS

  ATASKAITA

  2014 M. SAUSIS VILNIUS

 • 2

  TURINYS

  I. LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITIN 4 VIZIJA MISIJA KOKYBS POLITIKA

  II. LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINS 2013 M. SAUSIO-GRUODIO MNESI VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 5 III. PROGRAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINS VEIKLA 6

  1. Kova su kontrabanda, organizuotu nusikalstamumu bei terorizmu 6 1.1. Kontrabandos tendencijos 1.2. Rizikos valdymas 1.3. Nustatyti paeidimai 1.4. Ikiteisminiai tyrimai 1.5. Preki sulaikymai 1.6. Sulaikyt preki administravimas 1.7. Mobilij grupi veikla 1.8. Administracin tarpusavio pagalba

  2. Tarptautins prekybos reguliavimo priemoni taikymo prieira 12 2.1. Ekstrastato sistema 2.2. Intrastato sistema 2.3. Muitinio tranzito sistema 2.4. ES bendrosios ems kio politikos priemoni eksporto srityje gyvendinimas 2.5. Netarifini priemoni taikymas 2.6. Preki muitins verts tikrinimai 2.7. Lietuvos Respublikos integruotas tarifas (LITAR sistema) ir Mokesi apskaiiavimo ir patikros sistema (MAPS) 2.8. Tarifini kvot administravimas 2.9. Tarifinio reguliavimo priemoni taikymo stebsena 2.10. Muitins spaud ir kit ym sistema SMS 2.11. Tarifinis preki klasifikavimas 2.12. Preki kilm 3. Finansini interes apsauga 14

  3.1. Mokesi indlis valstybs biudet 3.2. Mokesi surinkimo uduotis 3.3. Mokesi surinkimo uduoties vykdymas

  3.4. LR muitins administruojam mokesi surinkimo valstybs biudet uduoi vykdymas pagal mokesi ris 3.4.1. muitins plauk struktra 3.4.2. muitai 3.4.3. pridtins verts mokestis 3.4.4. akcizai

  3.5. Muitins mokestin nepriemoka 3.6. Lietuvos Respublikos muitins papildomai priskaiiuoti mokesiai 3.7. galiotojo ekonominio operatoriaus statuso suteikimas 3.8. Asmen kins ir komercins veiklos tikrinimai 3.9. Muitins interes atstovavimas teismuose administracinse ir civilinse bylose

  3. 10. Muitins departamente gauti ir inagrinti skundai 3.11. Ryiai su verslo organizacijomis 3.12. kio subjekt veiklos prieira

 • 3

  4. Muitins valdymas 22 4.1. Personalo valdymas 4.2. Mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas 4.3. Kandidat tarnyb muitinje tikrinimai 4.4. Tarnybini nusiengim prevencija ir tyrimas 4.5. Korupcinio pobdio nusikalstam veik iaikinimas 4.6. Muitins departamento kolegija 5. Papildom paslaug juridiniams ir fiziniams asmenims teikimas 23 6. Kita svarbi Lietuvos Respublikos muitins veikla 23 6.1. Muitins laboratorijos veikla

  6.1.1. tyrimai muitins staigoms 6.1.2. tyrimai juridiniams asmenims ir valstybs institucijoms

  6.2. Tarptautinis bendradarbiavimas 6.2.1. dalyvavimas ES institucij veikloje 6.2.2. ES programa Muitin 2013 6.2.3. Lietuvos Respublikos muitins teikiama technin pagalba kit valstybi institucijoms 6.2.4. Europos Sjungos struktrini fond projektai 6.2.5. Pasirengimas pirmininkauti ir pirmininkavimas ES Tarybai

  7. Integruota muitins informacin sistema 26

 • 4

  I. LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITIN

  Lietuvos muitin valstybs institucija, sauganti visuomen nuo neteistos tarptautins prekybos daromos alos ir sudaranti palankias slygas verslo pltrai.

  Didjanti prekybos globalizacija daro didel tak muitins veiklai. Bdama globalizacijos proces centre muitin dalyvauja prekybos reguliavimo ir kontrols veikloje, nes privalo apsaugoti Europos Sjungos vidaus rink ir visuomen, ukirsdama keli neteistam draudiamj ir ribojamj preki gabenimui, kovodama su muitins veikl reglamentuojani teiss akt paeidimais, atlikdama baudiamj persekiojim. Europos Komisijos parengtoje ES Muit sjungos raidos strategijoje ikelti pagrindiniai strateginiai tikslai, kuri turi siekti ir Lietuvos Respublikos muitin, kontroliuodama iorines Europos Bendrijos muit teritorijos sienas, utikrindama visos ES piliei saug ir saugum, privalo gyvendinti Europos Bendrijoje taikom muit ir tarptautins prekybos politik.

  Sjungos muitins kodeksas tai teisin prielaida sukurti nepopierin muitins aplink ir gyvendinti visuomens saugos ir saugumo iniciatyvas. Lietuvos Respublikos muitin iems laiko padiktuotiems udaviniams rengsi labai atsakingai: Lietuvos Respublikos muitinje veikia Muitins deklaracij apdorojimo sistema, Muitins kriminalin tarnyba efektyviai valdo centrin rizikos profil.

  Taikant vieojo administravimo tobulinimo priemones, siekiama gerinti muitins sistemos valdym, stiprinti muitins pareign administracinius gebjimus, teikti kokybikas, visuomens poreikius atitinkanias paslaugas, laiku reaguoti besikeiianias slygas, gebti priimti reikalingus efektyvius sprendimus, bti atvira naujovms, siekianti tobulti, stiprinti partneryst su verslo visuomene, veiksmingiau naudoti iteklius, gyvendinti priemones, mainanias administracin nat. iandien muitins pareign galima sutikti vairiuose tarptautini organizacij renginiuose, Europos Komisijos komitet posdiuose, jie aktyviai dalyvauja vairiuose tarptautiniuose projektuose. Esame pirmaujanti valstybs institucija pagal auktj isilavinim turini darbuotoj skaii toki Lietuvos Respublikos muitinje 95 procentai. Muitins pareign patirtis ir turima kvalifikacija sudaro visas prielaidas kurti moderni, efektyviai ir geranorikai su verslu bendradarbiaujani institucij.

  VIZIJA Lietuvos Respublikos muitin lanksti, skaidri, efektyvi ir patikima valstybs institucija, prisidedanti

  prie tarptautins prekybos grandins saugumo utikrinimo, ilaikanti deram pusiausvyr tarp muitinio tikrinimo ir teistos prekybos palengvinimo ir taikanti moderniausius darbo metodus, grindiamus partnerysts ir verslo skatinimo principais.

  MISIJA Saugoti Lietuvos Respublikos ir kit Europos Sjungos valstybi nari visuomen, rink, aplink ir

  finansinius interesus nuo neteistos tarptautins prekybos daromos alos, sudarant palankias slygas teistam verslui.

  KOKYBS POLITIKA Lietuvos Respublikos muitin, siekdama gyvendinti Lietuvos Respublikos muitins veiklos strategij

  20112015 metams ir tobulinti organizacijos vadybos sistem, atsivelgiant muitins veikla suinteresuot ali poreikius bei lkesius, nustat ias veiklos kryptis, susijusias su kokybe:

  Maksimalus suinteresuot ali teist poreiki ir lkesi tenkinimas; Utikrinama rinkos ir visuomens apsauga vykdant prekyb su treiosiomis alimis; Institucij bendradarbiavimo gerinimas; Tinkamas deleguot funkcij vykdymas; Inovacij ir moderni darbo metod taikymas; Nuolatinis dmesys darbuotojams; jimas veiklos rezultatyvumo didinimo link.

  Muitins departamento prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos (toliau Muitins departamentas), teritorini muitini ir specialij muitins staig vadovyb:

  asmeniniu pavyzdiu skatina kokybs gerinim Lietuvos Respublikos muitinje; utikrina kokybs vadybos sistemos, atitinkanios Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2008

  reikalavimus, funkcionavim, tobulinim ir nuolatin jos rezultatyvumo gerinim; tiesiogiai taiko Lietuvos Respublikos muitins kokybs politikos nuostatas, vertindama savo ir

  muitins pareign tarnybin elges; skiria reikiam itekli kokybs tikslams pasiekti.

 • 5

  Lietuvos Respublikos muitins kokybs politika patvirtinta Muitins departamento generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 2 d. sakymu Nr. 1B-5 Dl Lietuvos Respublikos muitins kokybs politikos patvirtinimo.

  II. LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINS 2013 M. SAUSIOGRUODIO MNESI VEIKLOS

  ATASKAITOS SANTRAUKA

  Muitins departamentas tai institucija, gyvendinanti Sjungos muitins kodekse bei Lietuvos Respublikos muitins statyme numatytas funkcijas.

  Lietuvos Respublikos muitins sistem sudaro Muitins departamentas, Muitins kriminalin tarnyba, Muitins informacini sistem centras, Muitins laboratorija, Muitins mokymo centras, Vilniaus, Kauno, Klaipdos teritorins muitins ir 38 muitins postai.

  2013 m. gruodio 31 d. duomenimis, Lietuvos muitinje dirbo 2 288 pareignai, valstybs tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutart (toliau darbuotojai), i j 2 142 pareignai, 3 valstybs tarnautojai ir 143 darbuotojai. 13 proc. pareign dirbo vadovaujaniose pareigose.

  Muitins sistemoje 95 proc. pareign turi auktj universitetin isilavinim, 1,5 proc. auktj neuniversitetin, 3,4 proc. auktesnj ir 0,1 proc. vidurin isilavinim.

  Muitins departamento strateginis tikslas siekti patikimos Lietuvos Respublikos ir ES visuomens, rinkos, aplinkos ir finansini interes apsaugos tarptautins prekybos srityje, gyvendinti ES muit ir bendrj prekybos ir kitas su prekyba susijusias bendrsias Bendrijos politikas.

  Lietuvos Respublikos muitin, vykdydama Bendrijos tarptautins prekybos prieir, prisideda prie siningos ir atviros prekybos skatinimo, Lietuvos Respublikos vidaus rinkos apsaugos, visos tiekimo grandins saugumo utikrinimo. Glaudiai bendradarbiaudama su kitomis Europos Sjungos institucijomis, muitin atlieka itin svarb vaidmen:

  - remiant teist prekyb ir stiprinant konkurencingum; - utikrinant teising muit ir mokesi mokjim; - kovojant su klastotmis ir piratavimu; - apdorojant informacij, vertinant prekybos pobdio pokyius ir atliekant rizikos vertinim, kad

  bt atskleistos finansins apgauls, teroristin ir nusikalstama veikla, ir taip prisidedant prie kovos su kit ri sukiavimu, organizuotu nusikalstamumu, narkotikais ir terorizmu;

  - saugant aplink ir pilieius nuo vis ri pavojing preki. Siekdamas pirmiau mint tiksl, Muitins departamentas 2013 metais vykd vien Lietuvos

  Respublikos finans ministerijos strateginio veiklos plano program Lietuvos Respublikos muitins vei