8
LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA "Ko god bio otac bolesti, majka mu je loša ishra na," kaže kineska poslovica. Fun kc i o ni sanje na šeg tijela zavisi od energije, minerala, vitam- ina, ugljenih hidrata, proteina i masti. Hrana je osno -vni izvor tih elemenata. Uopšte nemamo vremena da zastanemo i razmislimo šta se do- gađa sa našim obrokom poslije konzumiranja. Kada bismo to učinili sa divlje n jem bismo pos- matrali kompleksnost probavnog sistema (slika 3.1). Čudo probave Procesi probave počinju u ustima, a zatim se zalogaj upu ćuje u donje dijelove digestivnog sistema. Peristaltički pokreti koji potiskuju hranu su izuzetno zahtjevni, a za to je potrebna složena koordinacija živaca, mišića i sluznica. 1 Cijeli ga strointestinalni trakt ima sopstveni nervni sistem. Živac vagus ubrzava rad probavnog si stema, dok ga ostali nervi uspo- ravaju. Preporučujemo da zalogaj najmanje 30 puta sa žva ćete, jer time omogućavate da se hrana natopi pljuvačkom. Ovaj proces zahtijeva jake zube i mišiće. Prednji zubi služe za kidanje, a zadnji za mljevenje hrane. Pljuvačku luči neko- liko desetina žlijezda. Pljuvačka ima više uloga: pretvara skrob u šećere, omogućava govor i ima antibaktericidno dejstvo. Značajnu ulogu vrši i ptijalin, koji za- počinje proces varenja ugljenih hidrata. On kida hemijske veze složenih ugljenih hidrata i omogućava apsorpciju glukoze u digestivnom traktu. Čulo ukusa je smješteno na jeziku, a glosofarigealni živac povezuje ga sa mozgom. Jezik može potisnuti hranu ka ždrijelu. U ždri- jelu se podstiče automatska aktivnost jednog poklopca zvanog epiglotis koji pokriva ulaz u vazdušnu cijev i larinks, sprečavajući ulazak hrane u pluća. Peristaltički pokreti potiskuju hranu od usta ka želucu. Prije nego što hrana stigne do želuca mora se relaksirati jedan v e n til: ga stro ezofagealni sfinkter. 2 Zadatak ovog ven- tila u normalnim uslovima je da sprečava vraćanje želudačnih sokova, koji bi mogli izaz- vati oštećenja jednjaka (slika 3.1). Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija 38 39 Slika 3.1. Želudac i probavni sistem

LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEDICINA I BIBLIJA

Citation preview

Page 1: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

"Ko god bio otac bolesti, majka mu je lošaishra na," kaže kineska poslovica. Fun k c i oni sanjena šeg tijela zavisi od energije, minerala, vitam-ina, ugljenih hidrata, proteina i masti. Hrana jeosno - vni izvor tih elemenata. Uopšte nemamovremena da zastanemo i razmislimo šta se do-gađa sa našim obrokom poslije konzumiranja.Kada bismo to učinili sa divlje njem bismo pos-matrali kompleksnost probavnog sistema (slika3.1).

Čudo probave

Procesi probave počinju u ustima, a zatim sezalogaj upu ćuje u donje dijelove digestivnogsistema. Peristaltički pokreti koji potiskuju hranusu izuzetno zahtjevni, a za to je potrebnasložena koordinacija živaca, mišića i sluznica.1

Cijeli ga strointestinalni trakt ima sopstveninervni sistem. Živac vagus ubrzava radprobavnog si stema, dok ga ostali nervi uspo-ravaju. Preporučujemo da zalogaj najmanje 30puta sa žva ćete, jer time omogućavate da sehrana natopi pljuvačkom. Ovaj proces zahtijevajake zube i mišiće. Prednji zubi služe za kidanje,a zadnji za mljevenje hrane. Pljuvačku luči neko-liko desetina žlijezda.

Pljuvačka ima više uloga: pretvara skrob ušećere, omogućava govor i ima antibaktericidnodejstvo. Značajnu ulogu vrši i ptijalin, koji za-počinje proces varenja ugljenih hidrata. On kidahemijske veze složenih ugljenih hidrata iomogućava apsorpciju glukoze u digestivnomtraktu. Čulo ukusa je smješteno na jeziku, aglosofarigealni živac povezuje ga sa mozgom.Jezik može potisnuti hranu ka ždrijelu. U ždri-jelu se podstiče automatska aktivnost jednogpoklopca zvanog epiglotis koji pokriva ulaz uvazdušnu cijev i larinks, sprečavajući ulazakhrane u pluća. Peristaltički pokreti potiskujuhranu od usta ka želucu. Prije nego što hranastigne do želuca mora se relaksirati jedan v e ntil:ga stro ezofagealni sfinkter.2 Zadatak ovog ven-tila u normalnim uslovima je da sprečavavraćanje želudačnih sokova, koji bi mogli izaz-vati oštećenja jednjaka (slika 3.1).

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija

38 39

Slika 3.1. Želudac i probavni sistem

Page 2: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

Rad želuca kontrolišu živci i hormoni. Želu-dac luči hlorovodoničnu kiselinu koja ima pH0,8!3 To znači da je ovaj rastvor izuzetno kiseo,jer se nalazi na donjoj granici pH vrednovanja.Rastvori sa pH ispod 7 su kiseli, preko 7 subazni. Želudačna kiselina sadrži oko tri milionaputa veću koncentraciju vodonikovih jona negokrv. Zbog čega je potrebna tako koncentrisanakiselina? Hrana koju jedemo nikada nije u pot-punosti sterilna. Hlorovodonična kiselina imabaktericidnu ulogu, jer uništava klice i bakterijeiz hrane. Gradivne materije – proteini predsta -vljaju velike molekule koje se sastoje od amino -kiselina. Njihovo varenje počinje u želucu (slika3.1).

Dvadeset aminokiselina povezanih hemi-jskim vezama ulazi u sastav proteina. Veličinaproteina zavisi od broja aminokiselina. Mišići,enzimi, ho rmoni, antitjela i drugi vitalni ele-menti izgrađeni su od aminokiselina. Mahu-narke, žitarice, voće i povrće sadrže različiteprocente proteina. Želudačne žlijezde luče ve-liki molekul zvan pepsin. Njegova uloga je dakida hemijske veze između aminokiselina uhrani. Ukoliko bi ogromni molekuli proteinaulazili u crijeva izazvali bi alergijsku reakciju kojabi dovela do smrti. Pepsin ima zadatak da ra-zlaže proteine na njihove sastavne dijelove kojise kasnije mogu upotrijebiti kao gradivni ele-

menti da bi se izgradio novi protein našeg tijela.Ipak, postavljaju se određena pitanja vezana zaove procese. Pošto se zid žlijezde koja proizvodipepsin sastoji uglavnom od proteina, kako jemoguće da pepsin ne uništi zid žlijezda? Cijeliželudačni zid je izgrađen od proteina. Zaštopepsin ne uništi taj zid pretvarajući sve proteineu aminokiseline?

Praktično, svaki enzim u našem organizmufunkcioniše na pH vrijednostima od 7,4. Zatosu u krvi i ćelijama održava pH vrijednost od7,4. Svaka promjena pH vrijednosti možeugroziti naš život. Pošto se hlorovodo ničnakiselina proizvodi sa pH vrijednošću 0,8, velikiproblem je aktivnost enzima pepsina.

Žlijezde su stvorene da proizvode pepsino-gen, a ne pepsin! Pepsinogen je neaktivi pepsin,koji ima dodatak u vidu aminokiselina koji omo-tava dio zadužen za varenje.4 Na taj način žli-

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija

40 41

Slika 3.2. Pankreas sa odvodnimkanalima u tanko crijevo

Page 3: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

jezda je zaštićena od njegovog djelovanja. Kadase pepsinogen pomiješa sa hranom, hloro vodo -nična kiselina kida neaktivni dio pepsinogena ipepsinogen se pretvara u pepsin. Takav dizajnzadovoljava potrebu da se tkivo zaštiti, a s drugestrane omogućava varenje hrane. Ovako aktivanpepsin mogao bi uništiti zidove želuca! Među-tim, zid želuca posjeduje druge žlijezde koje lučesluz koja oblaže zidove želuca i onemogućavakontakt pepsina sa zidom želuca. Pepsin je diza-jniran tako da mu je opti malni stepen rada napH vrijednostima od 1,5 do 3. Djelimičnosvareni proteini se potiskuju prema tankom cri-jevu kroz pilorični sfinkter.

Nastavak procesa varenja proteina se odvijau tankom crijevu pod uticajem tripsina koga lučigušterača.5 Gušterača luči tripsin u neaktivnomobliku kao tripsinogen, a kad se on pretvori utripsin aktivira i druge enzime. Vrlo je važno dase proteolitički enzimi pankreasnog soka ne ak-tiviraju dok se ne izluče u crijevo, jer bi tripsin idrugi enzimi mogli probaviti i samu gušteraču(slika 3.2). Srećom, te iste ćelije koje luče prote-olitičke enzime istovremeno luče i i tripsinskiinhibitor. Ta je tvar pohranjena u citoplazmižlje zdanih ćelija, gdje okružuje enzimska zrnca,a to sprečava aktivaciju tripsina i u sekrecijskojćeliji i u odvodnim kanalima. Budući da upravotripsin aktivira ostale proteolitičke enzime (hi-

motripsinogen, prokarboksipolipeptidaza), tri -psi nski inhibitor ujedno onemogućava i akti- vaciju tih enzima.

Kad se pankreas ozbiljno ošteti ili kad seošteti njegov izvodni kanal, u oštećenom po-dručju se nakupi velika količina pankreasnogsoka. U tim uslovima djelovanje tripsinskog in-hibitora bude prevladano, pa se pankreasni sokbrzo aktivira i doslovno probavi cijeli pankreas.Ovo patološko stanje je često smrtonosno,međutim, ako pacijent i preživi doživotno ćeimati insuficijenciju gušterače. Svi ovi procesigovore u prilog savršenog dizajna našeg tijela.Ovi fenomenalni sistemi su morali biti stvoreniodjednom i u potpunosti.

Brojni stadijumi ovog procesa nemaju apso-lutno nikakvu svrhu sem ako nisu prisutne sveostale strukture i funkcije. Kada bi nedostajaosamo jedan dio, sistem ne bi funkcionisao, a na-jvjerovatnije bi bio uništen. Složeni mehanizmiprobave zavise od suviše mnogo međusobnopovezanih dijelova da bi se mogli formiratipostepeno, korak po korak, tokom vremena.Ako nešto nije sastavljeno postepeno, jasno jeda je moralo biti sastavljeno brzo ili čakodjedanput. Ako dodavanje pojedinačnih di-jelova ne dovodi do sve boljeg funkcionisanjasistema, onda višestruki dijelovi moraju biti do-

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija

42 43

Page 4: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

dati svi zajedno. Složeni procesi koji se odvijajuu našem organizmu ne dozvoljavaju objašnjenjao postepenom formiranju ovih sistema. Znači,svi ovi sistemi su morali nastati u jednomtrenutku. U svakom dijelu ovog procesa sunapisane riječi: inteligentni dizajn. Čovjek jesložena mašina izgrađena po specijalnom uput-stvu. Pretposta vi mo da smo danas kupili noviautomobil. Inte re suje nas kako radi i koje gorivotroši. Da li vas zanima šta piše u uputstvu zarukovanje ljudskog tijela? Možemo li utvrditisvrhu ljudskog postojanja kroz to uputstvo? Dali je Dizajner ostavio tragove kojim dokazujemonjegovo postojanje?

Medicina zasnovana na Svetom Pismuotkriva neke savremene tajne! Postoje li uni-verzalni principi za vrhunsko zdravlje. Još jeHipokrat re kao: "Neka vaša hrana bude vaš na-jbolji lijek". Medicinski stručnjaci su insistiralina visoko kvalitetnim proteinima krajem prošlogvijeka. Rezultat takve visokoproteinske mesnehrane su epidemije hroničnih nezaraznih bolestikao što su: angina pektoris, infarkt, moždaniudar i sl. Gdje je savremeni čovjek pogriješio?

Tajne drevne medicine

Prije 3500 godina Mojsije je napisao istorijunastanka čo vjeka. Imamo jasnu definiciju na-jbolje hrane koju je dao sam Tvorac: bilje koje

nosi sjeme i drveće koje nosi sjeme.6 Zatim ječovjeku dodata još jedna vrsta hrane: bilje upolju. Poslije potopa u ljudsku ishranu jeuključeno i meso. Piramida ishrane pravi jasnupodjelu izvora hrane na: biljke, biljojede, meso-jede i svaštojede.

Upravo su savremena naučna istraživanjapotvrdila da biljna ishrana ima prioritet u zaštitii liječenju većine savremenih bolesti. U osnovivećine savremenih bolesti nalazi se atero skle -roza. Najznačajniji faktori rizika za nastanak ovebolesti su: debljina i visoke vrijednosti masnoćau krvi. Povećane masnoće u krvi su rezultat ko-rištenja masne hrane prepune holesterola, za-sićenih masnoća i proteina životinjskogporijekla. Krajem prošlog vijeka je utvrđenznačaj ovih parametara. Međutim, još prije 3500godina nalazimo sljedeće upute u Mojsijevoj kn-jizi: "Vječan za kon neka vam bude od koljenado koljena u svim stanovima vašim: da ne jedetesalo ni krv".7 Kao što vidimo jevrejski narod jeimao nalog da ne jede salo ni krv. Danas znamoda je krv jako infektivna. Zbog toga se u mikro-biologiji često koristi krvni agar za razmnoža-vanje bakterija i njihovu analizu. Uporedimomedicinu tog doba sa navedenim Mojsijevimzdravstvenim uputama. »Da bi se spriječila po-java sijede kose, valja je premazati krvlju crnateleta prokuhanom u ulju ili loju zmije čegrtuše.«

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija

44 45

Page 5: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

Taj se recept nalazi zapisan u čuvenomEbersovom papirusu, medicinskoj knjizinapisanoj u Egiptu oko 1552. godine prijeHrista. Kako je Egipat zauzimao vodeći položaju drevnom svijetu medicine, taj je papirusveoma važan kao zapis o medicinskoj nauci togavremena.

U Ebersovom papirusu nalaze se na stotinelijekova za različite bolesti. Tu su lijekovi koji sedobivaju od "krvi guštera, zuba svinje, trulogamesa, smrdljiva loja, iscjetka iz svinjskoga uha,mliječne guščje masti, magarećeg kopita, od živ-otinjskog loja različitog porijekla, životinjskihizlučevina, pa čak i muha".8 Jasno je i laicima daova uputstva imaju mistični karakter i danas iz-gledaju primitivno i neozbiljno.

Vijekovima je smrtonosna guba ubijala mil-ione Evropljana. Koliko je ta bolest zahvatilaEvropljane, najbolje je opisao dr Džordž Rozen,profesor higijene na Kolumbijskom uni-verzitetu: "Guba je prouzrokovala najvećupošast, koja je bacila svoju smrtonosnu sjenu naživot srednjovjekovne civilizacije. Strah od svihostalih bolesti zajedno, jedva se može uspored-iti sa strahom što ga je izazivala guba. Čak nicrna smrt (kuga), koja se pojavila u četrnaestomvijeku ili pak pojava sifilisa pri kraju četrnaestogvijeka nije proizvela takve strahove... U ranom

sre dnjem vijeku, za vrijeme šestoga i sedmog vi-jeka, guba se počela na veliko širiti u Evropi ibila je ozbiljan zdravstveni i društveni problem.Postala je endemska pojava, osobito među siro-mašnima, a postigla je zastrašujući vrhunac u tri-naestom i četrnaestom vijeku."9

Još jedna pošast koja je označila srednji vijekkao mračan, bila je crna smrt - kuga. U četr-naestom vijeku taj je ubica ubijao svaku četvrtuosobu, usmrtivši tako ukupno oko šezdeset mil-iona ljudi. Princip izolacije, dezinfekcije i steril-izacije nije bio korišćen sve do radova Pastera(1822-1895) i Koha (1843-1910) i pronalaskamikroorganizama kao uzročnika zaraznihbolesti. Bez karantinskih mjera i izolacije nijebilo moguće spriječiti ove strašne epidemije.

Ali nekoliko hiljada godina ranije Jevreji suimali tačne upute kako da se ponašaju u slučajuinfektivnog oboljenja: "Sve dok je na njemubolest, neka nečistim ostane, neka stanujenasamo, neka mu je stan izvan okola".10 Dakle,čim bi se pojavila sumnja na zaraznu bolest,oboljeli je bio izolovan. On je morao zastrijetiusta i upozoravati one koji bi mu se našli ublizini. Ovo su prvi sanitarni propisi i karan-tinske mjere. Kada uporedimo Ebersov papirusi ove savjete jasno je da su biblijski savjeti bilinadahnuti od Više sile, tj. Tvorca. Da je čov-

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija

46 47

Page 6: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

ječanstvo kroz istoriju više obratilo pažnju nanadahnute spise, vjerovatno bi prije 19. vijekauslijedila otkrića koja bi umanjila patnje čov-ječanstva. Tvorac je preko Mojsija dao tačna up-utstva za higijensku prevenciju za ljude kojiboluju od tečenja sjemena ili za one koji su biliu dodiru sa umrlim. Nečisti su ostajali van lo-gora, izdvojeni za slučaj da su inficirani. A predveče su imali zadatak da se operu vodom, pa kadsunce zađe ulazili su u oko.11

Savremenoj nauci je trebalo 3500 godina dadostigne ovaj nivo, a koliko su se teško probijaleove ideje svjedoči primjer: Bilo je to u četrdese-tim godinama 19. vijeka, kada je mladi mađarskiljekar I.F. Semelvajs preuzeo dužnost šefaporodilišta bečke univerzitetske bolnice, u kojojje smrtnost porodilja iznosila 1:6. Dr Semelvajsje primjetio da vrlo često dobijaju babinjugroznicu žene koje su pregledali ljekari koji suujutro vršili autopsije, a onda išli na pregledzdravih žena bez rukavica i pranja ruku. On jeuveo obavezno pranje ruku i smrtnost je sman-jena već prvog mjeseca na 1:47... Iako su rezul-tati bili fascinantni, dr Semelvajs je bio ismijanod svojih kolega i morao je napustiti bolnicu is-praćen krikovima umirućih majki. Umivaoniciza pranje ruku su izbačeni.

S druge strane, veoma je zanimljiv propis o

steri lizaciji od prije 3500 godina: "Što god pod-nosi vatru propustićete kroz vatru da se očisti;ali će se vodom očišćenja očistiti sve što ne pod-nosi vatru, i vi ćete to kroz vodu propustiti."12

Danas svaka mikrobiološka labolatorija ima ster-ilizator. Kako su ovi ljudi znali prije 3500 god-ina za sterilizaciju i dezinfekciju? To je bioprimitivni narod koji je živio u nehigijenskimuslovima. Da su evropski dvorovi poslušali sav-jet o zabrani rodoskvrnuća imali bi daleko manjegenetskih bolesti. Tvorac je dao tačna uputstvao zabrani brakova u srodstvu.

Rak grlića materice je najčešći rak u žena.Dvadeset i pet posto svih karcinoma u žena ot-pada na taj rak. Još početkom prošlog vijeka u

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija

48 49

Slika 3.3. Koncentracija protrombina u krvi dojenčadiu prvih 8 dana života

Page 7: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

bolnici u Njujorku istraživači su utvrdili da suJevrejke pošteđene ove vrste raka žena.Ginekolozi su primjetili 1949. godine na Majoklinici da među 568 slučajeva cervikalnog kar-cinoma nije bilo nijedne Jevrejke. Opsežnastudija u Bostonu na 86214 žena pokazala je daje rak grlića materice kod nejevrejki osam i poputa veći nego kod Jevrejki.13 Medicinska naukaje utvrdila da je ova pojava vezana za obrezivanjeJevreja. Obrezivanje je dovelo do drastičnogpada raka polnog uda kod muškaraca. Još prije3500 godina Tvorac je dao nalog da se svamuška novorođena djeca obrežu 8. dana. Med-icinskoj nauci je trebalo skoro 4000 godina daspozna tu činjenicu. Hiljadama godina ljudi subili u nedoumici, zašto obrezivanje vršiti 8. dana.

Laboratorijska istraživanja su pokazala da sevitamin K, kao bitan faktor zgrušavanja, nestvara do sedmog dana života. Deficit vitaminaK u prvih nekoliko dana po rođenju nastajezbog: nezrelosti jetre, nedostatka crijevne florei potrošnje vitamina K dobijenih od majke.Drugi faktor zgrušavanja je protrombin, čije vri-jednosti 8. dana dostižu 110% (slika 3.3).14

To upozorava da osmo dnevno dojenče imaviše raspoloživog protrombina nego u bilokojem danu cijelog života. Osmog dana jepovećana i količina imunoglobulina G. I dok

slušamo zveckanje epruveta i najnovije analizeprisjećamo se drevnog jevrejskog naroda pra-šnjavog od pustinjskog pijeska kako dobija in-formaciju direktno od Tvorca. Da li su to Jevrejieksperimentalno u pustinji mogli da utvrde kon-centarciju protombina i vitamina K osmogdana? Ili su mogli iskustvom da utvrde koji jenajbolji dan za obrezivanje? Niko prije Avramanije obrezivao djecu, pa je takva mogućnostneozbiljna, čak i za ateiste.

Sveto Pismo nije udžbenik pedijatrije,genetike ili medicine, ali jeste uputstvo za prim-jenu ljudske mašine direktno dato od konstruk-tora. Svako slovo Mojsijevog izvještaja jepopločano naučnim činjenicama i jedina refer-entna tačka za život u ovom degradiranom svi-jetu. Tvorac je pokazao kroz istoriju da želi dakomunicira sa ljudima. Ako je on pokazao Jevre-jima savršene preventivne mjere prije par hiljadagodina, onda on želi da se umiješa i u naš život.Da li smo mi spremni da prihvatimo njegoveupute? Da li smo spremni na istraživački put?Ivan Karamazov kaže: "Ako Tvorca nema sveje dozvoljeno". Najlakše je spoznati da Tvoracpostoji, jer se on svakodnevno otkriva. Problempredstavljaju visoka moralna načela kojaproizilaze iz tog koncepta. Zato mnogi prih-vataju zablude teorije evolucije i kvazireligija. Jer,zabluda je intelektualna potreba za onog ko želi

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja Lijekovi drevnih civilizacija

50 51

Page 8: LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

da se destruktivno ponaša.

Nasuprot tome, Tvorac nudi natprirodnu siluonome ko odluči da promijeni svoje prioritete,želje i sklonosti. Osija kaže: "Izgibe moj narodjer je bez znanja, kad si ti odbacio znanje i ja ćutebe odbacit."15 U narednom poglavlju idemokorak naprijed u istraživanju vjerodostojnosti is-torijskih izvještaja i reperkusija na naše duhovnoi fizičko zdravlje.

Misterije nestalih civilizacija

52 53