of 24 /24
SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL ANY XIII · NÚMERO 692 Exemplar gratuït Dissabte, 7 de febrer de 2015 LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL AJUNTAMENT Pàg 2, Xàtiva obrirà les portes del Museu de Belles Arts el proper 20 de febrer Escaneja aquest codi QR i accedeix a la nostra web FINESTRA OBERTA Pàgs 12-13, Diputació elimina un tram històricament perillós entre Navarrés i Quesa ESPORTS Pàg 20, L’Olímpic espera mantenir la “dinàmica positiva” ONTINYENT Pàg 7, Reconeixement per al Cant de la Sibil·la C/ Maestro Serrano, 41, 2º, 4ª 46650 CANALS (Valencia) ABOGADOS C/ Alameda Jaume I, 29, 1º, 1ª 46800 XÀTIVA (Valencia) Tel. 96 224 30 41 Fax. 96 224 53 92 [email protected] gabinete jurídico Ontinyent, ciutat de la Ciència i la Innovació L’alcalde Jorge Rodríguez recollirà aquest dilluns a Burgos el guardó que l’acredita com un dels 56 municipis espanyols amb aquesta distinció Pàg 6

L'informador 692

Embed Size (px)

DESCRIPTION

7 de febrer de 2015

Text of L'informador 692

Page 1: L'informador 692

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ANY XIII · NÚMERO 692Exemplar gratuït

Dissabte,7 de febrer de 2015

C/ Alameda Jaume I, 29, 1º, 1ª 46800 XÀTIVA (Valencia)

LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL

AJUNTAMENTPàg 2, Xàtiva obrirà les portes del Museu de Belles Arts el proper 20 de febrer

Escaneja aquest

codi QR i accedeix a la nostra

web

FINESTRA OBERTAPàgs 12-13, Diputació elimina un tram històricament perillós entre Navarrés i Quesa

ESPORTSPàg 20, L’Olímpic espera mantenir la “dinàmica positiva”

ONTINYENTPàg 7, Reconeixement per al Cant de la Sibil·la

C/ Maestro Serrano, 41, 2º, 4ª 46650 CANALS (Valencia)

ABOGADOS

C/ Alameda Jaume I, 29, 1º, 1ª 46800 XÀTIVA (Valencia)

Tel. 96 224 30 41 Fax. 96 224 53 92

[email protected]

gabinete jurídico

Ontinyent, ciutat de la Ciència i la Innovació L’alcalde Jorge Rodríguez recollirà aquest dilluns a Burgos el guardó que l’acredita com un dels 56 municipis espanyols amb aquesta distinció Pàg 6

Page 2: L'informador 692

2

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Sara Navarro

El Museu de Belles Arts s’inaugurarà el 20 de febrerLa Plaça del Mercat passa a ser zona ZAS i s’està estudiant tancar-la al trànsit de divendres a dilluns

REDACCIÓEl segon plenari ordinari de

l’any venia precedit de dos anun·cis que va donar a conèixer l’Ajun·tament durant aquests dies. El primer respon a la convocatòria del Consell de la Dona per al dia 13 de febrer, una inquietud que ja va mostrat Julia Isabel Verc·her, nova regidora de la Dona, en paraules al nostre setmanari la passada setmana, fruit també de la pressió i la demanda dels grups de l’oposició. L’altre anun·ci que va arribar durant el matí d’ahir va ser la inauguració, el proper 20 de febrer, de la Casa de l’Ensenyança com a nou Museu de Belles Arts, acte que tindrà lloc a les 20 hores.

La sessió va comen·çar amb l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per cens, acreditació, identificació i altres serveis relacionats amb la tinença i pro·tecció d’animals de companyia. En aquest sentit es va anunciar que s’exclouran els gossos guia per a invi·dents ja que en aquest cas suposen un uten·sili per a aquest col·lectiu.

Mª Jose Masip, portaveu popular, va recordar que “ja són 2.120 gossos identifi·cats a la ciutat, una forma d’actuar que recorda no és recaptatòria en haver tingut set mesos gratuïts per a censar·los”. Així mateix, va anunciar el contacte de nombro·sos ajuntaments com el de Tor·rent, Crevillent, Alzira, Algemesí, Elx, entre d’altres, així com mu·nicipis d’Aragó, Andalusia i Cata·lunya, interessats en la mesura. Per la seua banda, Alfonso Rus va afirmar que “sense iniciar encara les sancions ja s’ha registrat un 69% menys de defecacions en la via pública”.

Per a Esquerra Unida, l’Ajun·tament de Xàtiva “porta gastats 66.000 euros, una quantitat que dobla el que s’ha invertit en ben·estar social”, assegurant que “si hagueren preguntat a la ciutada·

nia en què gastar aquests diners, aquesta iniciativa haguera sigut l’última”. Cristina Suñer, porta·veu de Compromís, va mantenir que “l’ordenança de 1.995 era ja suficient per a acabar el pro·blema, però que va ser incapaç d’aplicar·se per una falta de vo·luntat, per la qual cosa entenem que presentar una que a més suposa una despesa per als ciu·tadans”. El grup socialista, per la seua banda, va mantenir el seu vot en contra ja que “s’ha demos·trat que és una ordenança inútil, que té un 15% d’efectivitat i que el 85% restant ha suposat un cost

per a la ciutat, on paguen justs per pecadors”.

Dins de l’oficina pressupostària també es va aprovar definitiva·ment l’ordenança fiscal d’ins·tal·lacions esportives, eliminant l’explotació de la publicitat està·tica com demandava el Consell Esportiu Municipal.

L’altre punt destacat de la ses·sió va ser la declaració de Zona Acústicament Saturada (ZAS) de la Plaça del Mercat i adjacents. Una zona que para Miquel Loren·te, portaveu d’Esquerra Unida, “és un motor de la ciutat i en la que deuen d’escometre’s actuaci·ons que suposen un valor afegit com tancar el tràfic el cap de set·mana”. Des de Compromís es va

recordar les seues propostes de fa uns anys de realitzar una pea·tonalització gradual, “iniciatives que van acabar amb les burles dels regidors”, i va denunciar “la improvisació del tancament de colp de la zona que s’ha demos·trat ser inútil”. Roger Cerdà, des del PSPV, va assegurar que “des de l’equip de govern no s’han dut a terme mesures per a concili·ar la vida en el casc antic, és el moment de fer pacte per aquesta plaça i asseure les bases amb ve·ïns i representants de l’oci”.

El Partit Popular va recordar que “sempre s’han atès les de·

mandes de la zona, primer amb la peatonalització, després amb el pla acústic amb una actitud moderadora i que acaba ara amb aquest ZAS que marca la llei, ja que el descans dels veïns i la prosperitat dels negocis ens con·cerneix a tots”. Alfonso Rus va recordar que “tot s’ha consensuat amb els veïns, i que ara resulta que el Mercat és el motor de Xàti·va i quan en el seu dia vam llevar la runa que hi havia allí estàveu en contra. Nosaltres construïm aquest projecte i estem estudiant tancar la zona de pàrquing de di·vendres a dilluns”. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de totes les formacions i l’absten·ció de Compromís.

MocionsJa en el torn de les mocions el

PSPV va demanar facilitar l’accés al tractament de l’Hepatitis C. La moció socialista instava a la Ge·neralitat a garantir i generalitzar la disponibilitat dels tractaments d’última generació per part de les persones afectades per aquesta malaltia. “L’accés al tractament hauria d’estar ordenat en base a un criteri mèdic i amb caràcter immediat per als casos de fibro·sis 3 i 4”, defensaven. La proposta pretenia que l’Ajuntament de Xà·tiva demanar al Consell que esta·blira un acord amb el Ministeri

de Sanitat perquè es tracte amb els medicaments d’última gene·ració a tots aquells pacients que entren dins dels criteris clínics d’abordatge de la malaltia.

D’altra banda, els socialistes defensaren una negociació del govern central amb les com·panyies farmacèutiques per “un preu raonable i accessible d’aquests medicaments, per tal de garantir l’abastiment de totes les persones afectades”.

Una proposta considerada com a “positiva” per part de tots els grups i que es va aprovar per una·nimitat ja que “cap administració pot negar el accés a la salut”.

La segona moció, també soci·alista, demanava que Diputació

subvencione les obres de repa·ració “urgent” de la muralla sud del Castell amb un cost estimat de 180.000 euros. En relació amb aquest assumpte, el PSPV defe·nia que els tècnics informen de les necessitats més urgents i que es redacte un conveni similar al qual ha permès el canvi de ges·pa al Camp Murta. Per al regidor Ignacio Reig que “la fortalesa amenaça ruïna en algunes zones degut al desinterès en la conser·vació del patrimoni per part del PP que ha menyspreat les petici·ons d’inversió. Ara té l’excusa que li ho demana l’oposició per acon·

seguir els diners de la Diputació”.

Els socialistes es·timen que el cost d’aquesta intervenció se situaria al voltant d’uns 180.000 euros, “una quantitat inas·sumible per al pres·supost municipal, atesa la delicada situ·ació d’endeutament de l’Ajuntament. Per això, demanen la col•laboració de la corporació provin·cial, mitjançant la firma d’un conveni singular”.

Des del Partit Po·pular van recordar que la titular de la fortalesa és la Gene·ralitat i “és ella la que es té que fer càrrec de les despeses necessà·ries”, recordant que des de l’arribada al

govern del PP ha sigut el gros d’ac·tuacions realitzades en aquest monument. En aquest sentit, Rus va afirmar que “Diputació farà per Xàtiva el que faça falta, però té que haver primer una petició a la Direcció de Patrimoni per així no caure en la prevaricació, pel que no podem recolzar la moció fins seguir els passos adequats”.

Els socialistes reconeixen que en els últims anys la inversió pública no ha faltat en el Castell. Tanmateix, segons adverteixen en la seua moció, aquest destacat monument necessita inversions periòdiques, no cridaneres però absolutament necessàries per mantenir la fortalesa en peu.

Page 3: L'informador 692

3

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Marian Soro, regidora de Comerç, va recordar que la seu ofereix “una atenció importantíssima a la comarca i a la ciutat, on tenim 14 empreses cooperatives”, destacant l’agraïment “per tornar a elegir Xàtiva per ampliar aquesta xarxa”

REDACCIÓLa Federació Valenciana d’em·

preses Cooperatives de Treball Associat (Fevecta) reobrirà en els pròxims dies la seua seu a Xàti·va. Així ho va anunciar el passat dilluns Marian Soro, regidora de Comerç i Turisme, junt a Emilio Sampedro, president d’aquest ens, moment en el qual, a més, van donar a conèixer l’acord de col·laboració amb l’Ajuntament per a estimular l’activitat coope·rativa en la comarca.

Dita oficina va tancar les seues portes en la capital de la Costera fa dos anys i mig per la situació de crisi econòmica, “però ara, una vegada s’han donat les míni·mes condicions hem decidit tor·nar a instal·lar·nos a Xàtiva per a oferir un servei gratuït d’atenció a emprenedors i assessorament i formació a treballadors, empre·ses i desocupats”, va remarcar el propi Sampedro. Així mateix, el president de l’entitat va posar l’accent en el cooperativisme de treball associat que configura “un teixit socioeconòmic d’importàn·cia rellevant per al conjunt de la

La Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives reobri la seua seu a XàtivaLa “milloria del sector” ha portat a Fevecta a iniciar aquesta nova etapa després de dos anys i mig sense presència a les comarques centrals

societat valenciana”.Per la seua part, Marian Soro

va recordar que la seu ofereix “una atenció importantíssima a la comarca i a la ciutat, on tenim 14 empreses cooperatives”, des·tacant l’agraïment “per tornar a elegir Xàtiva per ampliar aquesta xarxa”.

Fevecta és una organització empresarial “independent i plu·ral” que aglutina a les coope·ratives de treball associat de la Comunitat Valenciana volun·tàriament associades. Un ens que promou i fomenta l’activitat empresarial de les seues empre·ses cooperatives associades, im·

pulsant o creant serveis d’interès comú de forma mancomuna·da per a una major eficàcia. En aquest sentit, al tancament de l’exercici de 2014, el 32,5% de les cooperatives de la província de València i el 20% de la Comunitat es trobaven situades en les co·marques centrals, on operen 376

cooperatives de treball.El major nombre de coopera·

tives en les comarques centrals es concentra en el sector serveis, que aglutina al 35,6% de les exis·tents, seguit per la construcció amb el 24% i el sector industrial amb un 18,5 % de les empreses.

L’oficina està situada al carrer Cardenal Serra, 6 baix, de Xàtiva mentre que la inauguració ofici·al de la seu a Xàtiva tindrà lloc “en no més de 15 dies” i s’espera comptar amb la presència d’un ponent “de renom”.

EUPVHui des de les 9:30 fins les 14

hores al Centre Cultural Xàtiva, gent de Xàtiva i de diferents or·ganitzacions estan convocades a debatre, proposar i aprovar el programa de govern de la Xàtiva del segle XXI. Gent d’esquerres, valencianista i gent ecologis·ta. Gent que no es resigna i que coincideix en la necessitat d’im·pulsar un pacte de ciutat que la

Esquerra Unida aposta per un programa de govern “fet per la gent i amb la gent”Hui se celebra una assemblea ciutadana al Centre Cultural Xàtiva baix el lema #PensarElDemà

rellance en clau econòmica i en clau de drets.

Baix el lema “#PensarElDe·mà”, aquesta trobada representa el punt de partida de la voluntat ja expressada en l’última Assem·blea d’Esquerra Unida: que a Xà·tiva junts, juntes, anem a fer·ho i anem a canviar·ho tot.

L’acte expressa igualment l’aposta per una manera dife·rent de fer les coses: després d’un contacte directe durant els darrers quatre anys amb tots els

sectors de la ciutat, ara en l’as·semblea ciutadana la formació va a fer valdre les aportacions de la gent per tancar el programa de govern de la ciutat. “Aquest és un procés que començà des de baix, per construir complici·tats i esperances en una ciutat trencada pels 20 anys de govern del Partit Popular. Ara anem fer possible que es transforme i que el govern responga als drets i als

deures del poble”, afirmen des de la formació.

A l’Assemblea ciutadana #Pen·sarElDemà han estat convidats veïns i veïnes a títol particular, moviments socials i veïnals, sindicats i altres organitzacions. L’objectiu, ara, és aprovar el pro·grama i seguir treballant a peu de carrer donant a conèixer les propostes que faran possible un nou govern a Xàtiva.

PSPVLes xifres de l’atur registrat a

Xàtiva tornen a repuntar. Segons les estadístiques publicades pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF), el nombre d’aturats inscrits a Xàtiva es va incrementar en 34 persones en gener i arriba ja a un total de 3.284. El Grup Municipal Socia·lista qualifica aquesta dada com a negativa, ja que, segons el re·gidor socialista Ignacio Reig, “la gent necessita treball, necessita tenir ingressos. Ha de ser la pri·oritat absoluta de Rus”.

Gener és un mes tradicional·ment alcista pel que fa als nú·

Nou repunt de l’atur a XàtivaEl PSPV exigeix a Alfonso Rus que se centre en la creació d’ocupació com va prometre al 2011

meros de l’atur, a causa del final de la campanya de Nadal i de les campanyes d’algunes varietats de cítrics. El que no és tan habi·tual és la persistència d’una taxa tan alta d’atur. Els socialistes xi·fren la taxa d’atur real a Xàtiva en el 30%, cinc punts per sobre de la nacional i tres punts per sobre de la mitjana de la Comu·nitat Valenciana.

Segons el PSPV, aquesta situa·ció de persistència en l’atur es·tructural fa que moltes persones perden l’esperança de trobar fei·na i deixen de registrar·se com a demandants d’ocupació a les oficines del SERVEF. Aquest fet,

conegut com a “efecte desànim”, sumat a altres com la disminu·ció de la població immigrant, comporta una reducció de la po·blació activa i produeix un fals efecte de reducció de l’índex in·

teranual d’aturats.En realitat, en reduir les perso·

nes que busquen feina de forma activa s’està deixant a una part de la població fora del mercat de treball i fora de les xifres ofici·als. A això caldria afegir, segons els socialistes, un altre factor a considerar com la sortida de gent jove cap a altres països, fet que el PP ha vingut a denominar eufe·místicament “mobilitat geogrà·fica”.

Baixar l’atur al 9%Els socialistes retreuen a Rus

la “poca iniciativa” en la crea·ció d’ocupació, ja que aquest va

Gener és un mes tradicionalment alcista pel que fa als números de l’atur, a causa del final de la campanya de Nadal i de les campanyes d’algunes varietats de cítrics

prometre “baixar l’atur al 9%” segons les seves pròpies parau·les, recollides en un vídeo de la passada campanya electoral de 2011 que circula per Internet. El socialista Ignacio Reig, recorda que “Rus va dir que a Xàtiva vin·drien totes les empreses de la Canal a instal·lar·se.

Era l’excusa per especular amb els polígons i fer negoci. Hui, les empreses de Xàtiva es reparteixen entre Novetlè, Lla·nera i la Llosa de Ranes. La ges·tió de Rus en aquest aspecte és una completa ruïna. Xàtiva ne·cessita empreses, no minijobs de 400 euros”, conclou.

A l’Assemblea ciutadana #PensarElDemà han estat convidats veïns i veïnes a títol particular, moviments socials i veïnals, sindicats i altres organitzacions

Page 4: L'informador 692

4

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

La regidora de Turisme va recordar que “la previsió en entrades per a 2.014 era de 74.000 euros i al final s’ha incrementat la recaptació fins a 80.200 euros”

CO LA COSTERAAmb motiu de les XVIII Jorna·

des Formatives d’COPAVA celebres aquest passat cap de setmana a Gandia, cinc representants d’AM·PANS (Catalunya) i vuit del AMICA (Cantàbria), dues de les entitats més importants de l’estat espa·nyol que treballen en el sector de la discapacitat intel·lectual, van visitar divendres el Centre Ocupacional la Costera de Xàtiva. Un dels objectius de la visita era veure com treballa el col·lectiu

Visita de destacades entitatsde Xàtiva i la inclusió social en diferents àmbits. Es va incloure una demostració de Boccia que es va realitzar a l’IES Dr. Simarro amb alumnes del mateix institut i usuaris del centre ocupacional.

Després la visita va continuar a les instal·lacions del propi centre ocupacional per a després des·plaçar·ja a Gandia per continu·ar en aquestes jornades que han portat com a títol “Aplicacions i adaptacions que milloren la qua·litat de vida”.

REDACCIÓEl PSPV a l’Ajuntament de Xà·

tiva va alertar aquesta setmana que Marian Soro “va unflar exa·geradament” el nombre de per·sones que van visitar el Castell durant 2.014. La regidora popular va anunciar que l’any passat ha·vien entrat a visitar la fortalesa un total de 139.838 persones, xi·fra que superava totes les dades d’assistència registrades fins ara. En adonar·se que la voluminosa xifra no semblava correspondre amb la realitat, els socialistes van demanar un informe al ser·vei econòmic de l’Ajuntament. Aquest document va revelar un ingrés de 80.300 euros per venda d’entrades del Castell. Aquesta quantitat indica objectivament que, el 2.014, varen entrar al re·cinte entre 32.000 i 33.000 per·sones. És a dir, 100.000 persones menys del que diu la regidora de Turisme.

Per al regidor socialista Igna·cio Reig aquest fet respon a una “greu irresponsabilitat”, ja que “li deixa una creïlla calenta a qui vinga darrere, perquè un fu·tur regidor que duga els comptes rigorosament i diga la veritat es pot trobar que, tot i presentar un bon resultat de visites, li qüestio·

El PSPV acusa a Soro de “falsejar” les xifres de visitants al Castell i la regidora insisteix que la recaptació i els turistes “no pot quadrar”L’edil de Turisme recorda que hi ha activitats gratuïtes que no es quantifiquen “com l’entrada dels dimarts, les bodes, reportatges fotogràfics, els assistents al Festival Nits al Castell o els grups escolars”

nen la dada tirant mà de la bar·baritat de visitants que s’inventa Soro”.

Sobre aquest tema, Marian Soro, regidora de Turisme, va de·fensar que les xifres de la quanti·ficació econòmica amb la de vi·sitants “mai pot quadrar perquè hi ha entrades que no permeten el cobrament de la taxa com l’en·trada gratuïta dels dimarts que no es quantifiquen, les bodes, reportatges fotogràfics, els as·sistents al Festival Nits al Castell o els grups escolars”. En aquest sentit, l’edil de Turisme va recor·dar que “la previsió en entrades per a 2.014 era de 74.000 euros i al final s’ha incrementat la recap·tació fins a 80.200 euros”.

Referent a les acusacions so·cialistes, Soro es va mostrar “entristida” de que l’oposició “no s’alegre d’aquestes dades, ja que

sembla que els sàpiga greu que Xàtiva siga un dels majors recep·tors de turistes d’interior”.

Per contra, segons Reig, “l’any passat es varen celebrar 26 ca·

Soro respon a la denúncia sobre l’estat del CastellL’Ajuntament de Xàtiva ha donat resposta a l’escrit enviat el 30 de desembre per l’Associació per la

Defensa i Difusió del Patrimoni Valencià sobre l’estat del castell de Xàtiva. Al febrer, reunió de totes les parts implicades. En l’escrit, signat per la regidora de turisme Marian Soro el 21 de gener es detalla que el dia 21 de novembre, 6 dies després de la visita d’aquest col·lectiu al castell i posterior denúncia en premsa, es va realitzar un informe adreçat a la Direcció general de Cultura per dur a terme les actua·cions d’urgència pendents. Es recorda en l’escrit que la titularitat del monument és de la Generalitat Valenciana i que és la competent per invertir i adoptar les mesures necessàries que garanteixin la seua conservació. Així mateix s’informa que al febrer es reunirà la Comissió Mixta de Patrimoni per tractar els temes denunciats fa dos mesos, prenent, citem textualment, “sobre aquesta qüestió, les solucions necessàries”. L’associació espera les respostes de la Conselleria de Cultura i del Síndic de Greuges.

saments al Castell, el que podria suposar unes 5.000 persones assistents, mentre que a Nits al Castell poden acudir a un màxim de 3.200 persones, entre les qua·

tre nits. Quedarien uns 100.000 visitants per justificar. Nosaltres pensem que aquests 100.000 vi·sitants de més només existeixen en la imaginació de la regidora”.

REDACCIÓLa seu de l’Associació d’Em·

presaris de Xàtiva i la Costera (Adexa), situada a l’avinguda Corts Valencians del sector Pa·

Curs d’escaparatisme organitzat per ADEXAlasiet de Xàtiva, acollirà els dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de febrer un curs d’escaparate impartit per Rafa Sabater (Premi Artidi 2008). L’activitat es durà a terme entre

les 14.30 i les 16.30h i inclou el di·nar per als participants. Si desit·ja més informació pot contactar amb Adexa a través de 96 228 17 50 o escrivint a [email protected]

LA SEULa Col·legiata de Xàtiva tindrà

molt aviat una imatge del “Santo Niño de Cebú” per ser venerada, que ha demanat ja a Filipines.

Segons informa el butlletí de la Parròquia de Santa Maria de la Seu de Xàtiva, el sant es col·loca·rà a la Col·legiata per estar molt unit al Sant Jacint Castañeda, que quan va ser ordenat sacerdot el 2 de juny de 1765, va celebrar

La Col·legiata de Xàtiva tindrà molt aviat una imatge del “Santo Niño de Cebú” per ser venerada

amb enorme emoció la seua pri·mera missa davant el Santo Niño de Cebú. En acabar la missa, es va regalar al Pare Jacint una imatge seua, imatge que va con·servar fins al moment en què li van capturar i li van col·locar a la gàbia per patir el martiri tres mesos després. Així ho explica el mateix Jacinto Castañeda en di·verses de les seues cartes, el qual professava una gran devoció.

Per tot això, l’Abat de la Colegia·ta, Arturo Climent, ha pensat que a la capella de sant Jacint hauria d’estar també aquesta imatge Santo Niño de Cebú, tan estima·da i venerada per Sant Jacinto, pel que ha demanat a Cebú, a les Filipines una imatge de fusta policromada de cinquanta centí·metres d’alçada. S’espera que n uns mesos es puga entronitzar i col·locar al costat de sant Jacint.

REDACCIÓAquest dissabte, la falla Mur·

ta·Maravall de Xativa, organitza la dissetena edició de la dansà popular a les 12h a l’Avinguda de la murta. Com cada any, des·prés d’aquest acte, a les 14.30,

Activitat fallera, dansà i paellestindrà lloc la també tradicional Festa de les Paelles organitzada per la mateixa comissió, i en la qual pot participar tot aquell que vulgui. La festa estarà amenit·zada amb xaranga i l’orquestra La Boheme.

Per la seua banda, la falla Es·panyoleto, organitzarà aquest diumenge a les 12h a la matei·xa plaça, un acte en el qual es descobrirà una placa comme·morativa del 150 aniversari de la Falla.

Page 5: L'informador 692

5

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

ProgramacióGran Teatre Excm. Ajuntament de Xàtiva

Regidoria de Gran Teatre

Venda d’entrades: Casa de la Joventut els dies laborals de 12 a 14h, Instant Ticket i Taquilles del

Gran Teatre els dies de funció

Palau dels Sant Ramon·Bonhivern C/ Montcada, 14 46800 XÀTIVA Tel.- 96 228 18 03 • www.xativa.es • Fax.- 96 228 78 20

Dissabte 7 de febrer, a les 20.00hOrange Juice presenta “REUbicando al GENIO”

Diumenge 8 de febrer, a les 18.00hEspectacle de Circ Familiar

Circo Gran Fele presenta “Payasos Pla y Pla”Organitza: Excm. Ajuntament de Xàtiva

Regidoria de Gran TeatreEntrades: 5€

(Venda d’entrades: Instanticket,

Casa de la Joventut i taquilles del teatre el dia de la funció)

REDACCIÓProp de 70 integrants de l’as·

sociació Tyrius de mestresses de casa de Xàtiva han participat recentment en un taller de cuina de menjar ‘reciclat’ que ha orga·nitzat el Consorci per a la Gestió de Residus, COR. Aquesta activitat està emmarcada dins de la cam·panya de conscienciació del reci·clatge i bons hàbits mediambi·entals que va iniciar COR al gener del passat any.

En aquest taller les assistents van poder aprendre de la mà dels xefs del restaurant Típic Albereda de la ciutat, José Vicente Arnau i Jaime Bellver, diferents trucs per a reutilitzar les sobres d’aliments que trobem normalment en una nevera i elaborar nous plats. Per

Les mestresses de casa participen en un taller de cuina amb aliments ‘reciclats’Prop de 70 integrants de l’Associació Tyrius han après a reutilitzar sobres d’aliments que trobem en la nevera o el rebost per a preparar salses, plats i postres, entre altres receptes

exemple, les participants van aprendre a crear una salsa de lle·gums i formatge amb les sobres d’una olla de llenties, a realitzar una pizza amb diversos ingredi·ents de la nevera i l’armari de re·bost o l’elaboració de postres amb la polpa de les taronges espremu·des, entre altres receptes.

Per al president de COR, Vicen·te Parra, amb aquesta activitat “conscienciem, a través d’una pràctica didàctica i entretinguda,

sobre el significat i el valor d’una de les tres R’s (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) que tant defensem des de COR com a hàbits imprescindi·bles per a una societat sostenible: la reutilització de productes amb la qual s’ajuda a reduir la quan·titat de residus” i ha afegit que “anem a continuar fomentant aquest tipus d’activitats tant amb els col·lectius i associacions que ens ho sol·liciten com a través de la nostra nova Aula Ambiental”.

Aquesta activitat està emmarcada dins de la campanya de conscienciació del reciclatge i bons hàbits mediambientals que va iniciar COR al gener del passat any

REDACCIÓL’actor xativí Toni Climent

oferirà aquest dissabte una ac·tuació a Xàtiva en la qual retrà homenatge al humorista català Eugenio. “Reubicando al genio”, que és el títol de l’espectacle,

Toni Climent ret homenatge a l’humorista català Eugenio

s’iniciarà a les vuit de la vesprada al Gran Teatre de Xàtiva.

Climent és un actor que ha participat en diferents sèries i pel·lícules d’èxit. A més de ser un dels millors imitadors d’Eugenio a Espanya.

L’entrada anticipada es pot ad·quirir al preu de 12 euros a la Casa de la Joventut de Xàtiva, també a la Immobiliària K50 de Canals i en Citröen Auto Fayos de Xàtiva. Es poden fer reserves al telèfon 676 88 71 45.

Ruta RomànticaRUTA DELS JARDINSCentre de Recepció de Visitants

( Font del Lleó)

De 11.00 a

14.00 hores

3€xiquets gratis

Guia Ana Hernández 619976800 · Eventto 684245796

Eventto ha organitzat una nova ruta per la ciutat, un romàntic passeig pels seus

jardins. Un itinerari on descobriràs racons desconeguts i sorprenents del jardí del Bes, del Jardí de la Pau, del Jardí del Palasiet i de les Glorietes de Selgas i José Espejo.

Gaudeix de la Xàtiva més romàntica i desconeguda

15 FEBRER

Page 6: L'informador 692

6

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ONTINYENT

L’oficina tècnica municipal inicia el treball per valorar la viabilitat i pressupost estimat de les propostes que seran posteriorment remeses al Consell de Ciutat

REDACCIÓVeïns i associacions han pre·

sentat finalment 196 propostes a “Ontinyent Participa”, la inicia·tiva del Govern d’Ontinyent que permetrà als ciutadans triar la destinació de 375.000 euros de la partida d’inversions munici·pals per a 2015, i que ahir dilluns tancava la seua primera fase, de recepció de propostes. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, el regidor d’Hisenda Joan Gilabert i la regidora de Política Social, Paula García, mantenien hui una reunió de treball a la qual s’elaborava el llistat definitiu de propostes que ara seran remeses a l’Oficina Tècnica municipal per a que aquesta corrobore la seua viabilitat i adaptació a la iniciativa.

Jorge Rodríguez destacava que “el govern d’Ontinyent no vol parlar del “jo”, vol parlar del “nosaltres”, volem fer realitat les propostes de la ciutadania prac·ticant la tantes voltes nomena·da democràcia participativa no sols preguntant a la gent, sinó desenvolupant i executant les seues propostes”, assenyalava.

Entre estes propostes rebu·des a través de correu electrònic “ontinyentproposa” i del regis·tre d’entrada de l’Ajuntament predominen propostes per la creació de zones verdes, millora

“Ontinyent Participa” tanca la seua primera fase amb 200 propostes rebudes de veïns i associacionsLa xifra duplica la registrada en 2014 i té com a demandes més comunes la millora d’infraestructures, reurbanitzacions, creació de zones verdes o enllumenat d’espais

d’infraestructures municipals, reurbanitzacions i enllumenat d’espais, però també s’inclouen actuacions d’altres tipus, com la recuperació de patrimoni histò·ric, la creació d’una nova ruta de passeig peatonal o l’habilitació de pàrquings.

Algunes de les propostes seran descartades per excedir·se dels 187.500 euros (el 50% del pressu·post del programa) o bé per no

no ajustar·se als requisits, sent en qualsevol cas contestades to·tes i cadascuna d’elles per part del consistori i analitzades per les diferents regidories a que corresponen. Amb tot, la majo·ria dels projectes s’han ajustat al plantejament d’un procés que pretén canalitzar la realització de millores a la ciutat.

Paula García qualificava com a “molt positiva i il•lusionant”

l’acollida a esta segona edició d’un projecte “que ens permetrà canviar la ciutat des d’un model col•lectiu i compartit amb els ciutadans”. La regidora explica·va que ara s’obri un període d’in·formació tècnica en què es valo·rarà tècnicament cada proposta, període que es perllongarà fins al 16 de febrer.

Aquestes valoracions es faran públiques perquè entre el 17 i el

27 de febrer els consells analitzen les propostes, que posteriorment seran remeses al Consell de Ciu·tat, el qual decidirà, el 2 de març, quins són els 10 projectes que se·ran objecte de votació per part de la ciutadania. Del 3 al 7 de març els proposants dels projectes fi·nalistes podran defensar·los públicament comptant amb as·sessorament tècnic; i finalment, del 9 al 13 de març es podrà votar tan telemàticament com en dife·rents espais municipals.

El regidor d’Hisenda, Joan Gi·labert, apuntava per la seua part que “era un repte fer que esta se·gona edició supere a la primera, i de moment les dades són ex·cel•lents. Si se li dona a la gent opció a participar, participa. Es va comprovar en 2014 i es torna a comprovar ara, el que demostra que aquest camí que hem ence·tat a Ontinyent ha de continu·ar”, concloïa.

REDACCIÓL’Ajuntament d’Ontinyent ini·

cia esta setmana la quarta i úl·tima fase de la reforma integral de la plaça de la Coronació, una intervenció que s’està duent a terme des del passat mes d’oc·tubre i que servirà per renovar la imatge i fer més segur aquest concorregut espai.

D’aquesta manera, i al marc del Pla d’Eficiència Urbana 2014/2015, s’ha fet confluir el conveni de l’Ajuntament amb l’empresa EGEVASA, el Pla Pro·vincial d’Obres i Serveis o el Pla de Camins i Carrers, amb un pressupost global d’al voltant de 480.000 euros. La Plaça va a comptar amb una renovada xarxa d’aigües que resoldrà les fuites que registrava periòdi·cament la zona; i es millorarà la seguretat per als vianants a l’espai central, el paviment del qual presentava enfonsaments especialment perillosos per als més menuts i la gent gran, com advertien els informes tècnics municipals.

Quant als estacionaments,

Última fase per a la Plaça de la Coronació

passaran dels 90 anteriors als 83 del nou disseny, “una reducció de sols 7 places aconseguida en crear una nova línia d’aparca·ments front al conservatori”, ex·plicava Torró, qui recordava que a pocs metres de la plaça està l’estacionament de Sant Jaume, que es pot emprar a diari excepte els dilluns de mercat, i que tam·bé molt a prop es troba el nou parking de la Universitat dotat amb 200 places.

A la quarta i última fase que s’inicia ara i acabarà a mitjans de març es renova el ferm as·fàltic dels vials que envolten la plaça, s’instal•larà el nou mobi·liari urbà (que inclou una am·pliació dels jocs infantils) i els nous elements de jardineria (5 nous arbres substitueixen els 4 exemplars tallats per trobar·se malalts), i s’aplicarà pintura de poliuretà sobre el paviment de la plaça. Serà en aquest punt quan es done a l’espai l’aspecte aeri d’un gran camp de cultiu amb diferents franges de colors, tot simulant diferents tipus de con·reu, en record dels seus orígens.

REDACCIÓOntinyent passarà aquest di·

lluns a ser oficialment una de les 56 “Ciutats de la Ciència i la In·novació” reconegudes pel Minis·teri d’Economia i Competitivitat al marc de la xarxa “Innpulso”. Aquest reconeixement, comuni·cat el passat mes d’octubre pel Ministeri, serà lliurat el proper dilluns a l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, en un acte presi·dit per la Secretària d’Estat d’In·vestigació, Desenvolupament i Innovació, Carmen Vela, que tin·drà lloc al Palau de Congressos del Fòrum Evolució de Burgos, a partir de les 11:30 hores.

A l’acte assistiran també els copresidents de la xarxa Innpulso (els alcaldes de Móstoles, Daniel Ortiz, y Barakaldo, Alfonso Gar·cía); els de Mataró, Joan Mora,

Ontinyent és reconeguda pel Ministeri d’Economia com a Ciutat de la Ciència i la Innovació L’alcalde Jorge Rodríguez recollirà aquest dilluns a Burgos el guardó que l’acredita com un dels 56 municipis espanyols amb aquesta distinció

i Riveira, Manuel Ruiz, i la ciu·tat amfitriona Burgos, Francisco Lacalle, a més dels primers edils d’altres 14 ciutats que s’han in·corporat recentment a esta xar·xa. Jorge Rodríguez assistirà amb ells posteriorment a la que serà la primera reunió de l’Associació Xarxa Innpulso.

La directora general de Compe·titivitat del Ministeri, María Lui·sa Castaño, comunicava el passat mes d’octubre a Jorge Rodríguez la distinció, en reconeixement a l’aposta de la ciutat per una ges·tió innovadora i l’impuls d’inicia·tives modernitzadores. Es tracta d’una distinció que s’atorga a les ciutats que afavoreixen la soste·nibilitat econòmica i el creixe·ment basat en el coneixement i la innovació.

Entre altres avantatges, per·

metrà a la ciutat d’Ontinyent accedir a línies especials de fi·nançament, tenir prioritat per a la ubicació d’instal•lacions cien·tífiques i tecnològiques estatals i passar a ser una de les 56 ciutats innovadores de la Xarxa Innpul·so, de caràcter estatal, i on es tro·ben ajuntaments com Pamplona, Oviedo, Santiago de Compostel•la o Sabadell. Altres avantatges del nomenament són la promoció de la ciutat en esdeveniments inter·nacionals relacionats amb l’I+D+i i el desenvolupament basat en el coneixement; la integració al grup de treball Mineco·Minetur sobre turisme científic; el foment de projectes col•laboratius entre municipis de la xarxa “Innpul·so” o l’autorització per a l’ús de la distinció en accions de promoció de la ciutat.

Page 7: L'informador 692

7

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ONTINYENT

Ingenieros y Arquitectos

OFERTA

RBB458 m por 50.000 €

www.rbbingenierosyarquitectos.com

Mvl. 646 642 534

2SOLAR INDUSTRIAL EN GENOVÉS

REDACCIÓRepresentants de la Conse·

lleria de Cultura, Educació i Ci·ència han comunicat verbalment a l’Ajuntament d’Ontinyent que s’ha acceptat la petició de decla·rar el Cant de la Sibil•la d’On·tinyent com a “Bé Immaterial de Rellevància Local”. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacat que es tracta “d’una magnífica noticia que posa en més valor si cap un esdeveni·ment cultural únic, amb profun·des arrels en la nostra història”, i ha valorat molt positivament l’acollida a la proposta que va ser tractada el passat mes de juliol al ple d’Ontinyent a instàncies del regidor de Cultura, José Antonio Calabuig Oviedo, comptant amb el recolzament de tots els grups.

El Cant de la Sibil•la, que serà inscrit en breu en l’Inventari del Patrimoni Cultural Valencià de la Generalitat, suposa la repre·sentació ontinyentina del drama litúrgic medieval que profetitza la fi del món, molt difós al Sud d’Europa fins que va ser prohibit per l’Església al segle XVI.

Calabuig Oviedo ha explicat que la distinció aconseguida “es diri·

El Cant de la Sibil·la és declarat Bé Immaterial de Rellevància LocalLa Conselleria de Cultura accedeix a la petició del Govern d’Ontinyent d’incloure’l a l’Inventari de Patrimoni Cultural Valencià

geix en especial a aquelles tradi·cions que mantenen i potencien l’ús del valencià i, en aquest as·pecte, el Cant de la Sibil•la, que originalment es cantava en llatí, és una de les primeres expressi·ons poètiques en la nostra llen·gua, ja que es documenten versi·ons en valencià des del segle XIII. El regidor explicava que “la idea de sol•licitar-la va ser del Consell Municipal de Cultura. Les associ·acions que participen en el Cant de la Sibil•la ens van suggerir que així adquiriria un major reconei·xement i des del Govern d’Onti·nyent ens va parèixer convenient i vam iniciar el procediment”, apuntava.

Des de l’any 2000, quan es va recuperar aquesta tradició, el De·partament de Cultura de l’Ajunta·ment d’Ontinyent organitza amb diverses entitats i associacions

locals, com el grup Menestrils, la Colla de Campaners o el Grup de Danses, la representació del Cant de la Sibil·la. Aquesta posa·da en escena, que té lloc cada 22 de desembre a l’església de Santa Maria, s’ha convertit en una cita

Jorge Rodríguez destaca la importància de posar en valor “un esdeveniment cultural únic i arrelat a la història d’Ontinyent”

imprescindible en el calendari cultural de la ciutat i ha esde·vingut en un reclam de primer ordre per al turisme cultural que atrau públic local, comarcal, na·cional i fins i tot de l’estranger. En incloure el Cant de la Sibil•la

a l’Inventari de Béns Immaterials de Rellevància Local de la Genera·litat, la Conselleria de Cultura dic·taminarà les mesures a adoptar que garantisquen la preservació i difusió del cant, així com de la seua investigació i documentació.

TAMBÉ PORTAL D’INFORMACIÓ DIGITAL

www.linformador.net

Juan Antonio Cloquell · redacció[email protected]/ La reina, 60 XÀTIVA 96 111 68 83 - 671 034 848

Raquel Benito · [email protected]

@linformadorxatL’Informador

Què és aquest cant?És un cant gregorià datat des

del principi del cristianisme, adaptat de les tradicions de Grè·cia, ja que les Sibil·les eren els oracles que predeien el futur. El contingut principal és que la Sibil·la profetitzarà el final del món.

Com es du a terme?S’interpretava en les esglésies

de tota Europa a l’Edat Mitjana mitjançant un xiquet o un rector, durant la Missa del Gall, sent un cant a capela que anunciava el Judici Final.

L’ENTREVISTA

PACO TORTOSA . DIRECTOR DEL CANT DE LA SIBIL·LA

“És un reconeixement molt important al treball musical que hem estat realitzant”

Aleshores, l’associació Me-nestril d’Ontinyent que vostè encapçala, el va recuperar.

Hi ha un poc de confusió en aquest sentit. A Ontinyent està el grup Menestril, creat al 1991, i que es dedica a l’estudi, divulga·ció i interpretació de la música antiga. Dins del nostre reperto·ri habitual de concert portàvem aquesta peça, el Cant de la Sibil·la. Cal recordar que aquest cant va tindre molta difusió en Europa a l’any 1.000 ja que la gent pensa·va que en aquesta data acabaria el món. Aleshores, en l’any 2.000

vam decidir proposar una inicia·tiva similar: realitzar el cant en una església local, i dotar·lo d’un acte litúrgic dramàtics, escenifi·cant la fi del món.

I així, fins a l’actualitat.

Des d’eixe moment i fins ara, aquesta dramatització ha anat evolucionant... No sols cantem aquest cant, sinó que també, per·sonalment he realitzat diferents músiques que acompanyen els actes dramàtics. Hem incorporat, per exemple, la dansa de la mort, que escenifica que tots som igual davant la mort. Són ja 15 anys realitzant·ho i mantenint·ho. La infraestructura és molt impor·tant, participen 90 persones en la representació i, evidentment, necessitem la col·laboració de diferents col·lectius. Tot aquest

acte que ha anat evolucionant any rere any s’ha assentat i afer·mat com una iniciativa dins del calendari cultural de la ciutat.

Què suposa el reconeixement com a Bé Immaterial de Relle-vància Local?

Un reconeixement molt impor·tant al treball musical que hem estat realitzant. A més, imagine que des d’ara les autoritats locals ho tindran en compte a l’hora de recolzar tant econòmicament com en infraestructures aquest acte perquè es puga mantenir en el futur.

“La infraestructura és molt important, participen 90 persones en la representació i, evidentment, necessitem la col·laboració de diferents col·lectius”

Page 8: L'informador 692

8

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CANALS

Aquestes obres milloren una dels carrers més importants de Canals doncs és una de les entrades a la població i no solament en l’àmbit urbanístic, sinó en l’àmbit estètic en representar un dels aspectes històrics de la ciutat

REDACCIÓDes de l’Ajuntament de Canals,

a través de l’àrea d’urbanisme, s’ha engegat diversos projectes per a la millora de la infraestruc·tura de la població. Una d’elles és la que pertany a la rotonda de l’avinguda Corts Valencianes.

Una vegada acabades les fes·tes en honor a sant Antoni, han donat començament les obres en l’avinguda Corts Valencianes, lloc de pas dels veïns de Canals durant els dies de festa. Aquest

Obres en la rotonda de l’avinguda Corts Valencianes Aquest projecte s’inicia una vegada finalitzada la celebració de sant Antoni per no perjudicar el pas de veïns en dies de festa

projecte consisteix en l’asfaltat i pintura de part dels carrers que desemboquen en la rotonda com són la pròpia avinguda Corts Va·lencianes, el carrer La Torreta i el carrer Nou d’Octubre. A més, es van a engrandir les voreres i millorar els passos de vianants amb la construcció d’unes ram·pes en la vorera de Corts Valen·cianes per a millorar l’accessibi·litat. En el carrer La Torreta es va a dur a terme un drenatge que permetrà donar eixida a les ai·gües pluvials i la reparació de la vorera esquerra d’aquest mateix carrer. El projecte acabarà amb la senyalització i pintura de la rotonda i voltants.

Quant a la rotonda en si, s’han construït dues creus, una que està sobre la base de la rotonda i l’altra que està alçada enmig de l’anterior. Ambdues són una al·legoria a la Torreta de Canals.

D’una banda, la creu que apa·reix en la base de la rotonda és una Creu de Malta pertanyent a l’Ordre dels Templers. Represen·ta els quatre punts cardinals.El

material utilitzat és similar a la pedra del terreny.

D’altra banda, la creu que s’alça enmig de la rotonda està inspira·da en la creu que està situada en l’entrada del carrer Calixte III de la Torreta. En concret, aquesta creu

REDACCIÓL’Ajuntament de Canals, a tra·

vés de l’àrea d’Urbanisme, està duent a terme en l’avinguda Blasco Ibáñez la construcció d’un col·lector de pluvials que dirigeix les aigües procedents de la pluja a un embornal d’aigües pluvials. A més, s’ha potabilitzat l’aigua d’aquest col·lector.

Amb aquesta mesura, es millo·ren els problemes d’aquest tram de carrer en dies de pluja perquè

S’instal·la un nou col·lector en l’avinguda Blasco Ibáñezgràcies a aquest col·lector s’eli·minen les inundacions que pro·voquen tantes complicacions en la via pública.

Amb aquest projecte ja són varis els realitzats per l’àrea d’urbanis·me de l’Ajuntament que han tin·gut lloc enguany i que pretenen millorar l’aspecte i l’accessibilitat de la població de Canals, al mateix temps que els veïns puguen gau·dir de totes aquestes millores de les infraestructures.

es denomina la Creu de Calatrava pertanyent a l’Ordre de Montesa. La creu està formada per una base de 30 cm, una columna de 240 cm, un capitell de 40 cm i la creu al capdamunt. En total, tota l’estruc·tura de la creu mesura 4’10 m.

Aquestes obres milloren una dels carrers més importants de Canals doncs és una de les entra·des a la població i no solament en l’àmbit urbanístic, sinó en l’àm·bit estètic en representar un dels aspectes històrics de la ciutat.

Page 9: L'informador 692

9

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

L’OLLERIA

HORARI ESPAI iDEO de 9.00 a 21.00 h

ATENCIÓ AL PÚBLIC: AJUNTAMENT DE L’OLLERIA, OFICINA ADL, C/ SANT TOMÀS, 2 de 8.00 a 15.00 h

ESPAI iDEO, CARRER JOAN XXIII, 25, B de 9.00 a 11.00 h i de 16.00 a 20.00 h

TELÈFON: 962200601 - 607547643 · FAX: 96 2200011 · E-MAIL: [email protected]

REDACCIÓL’Ajuntament de l’Olleria or·

ganitza, com cada any, el conta contes i el lliurament de premis de “El passaport a la imaginació”. Es tracta d’una campanya de fo·ment de lectura destinada a tots els alumnes d’infantil i primària del Col·legi Isabel la Catòlica i el Col·legi Sanchis Guarner del mu·nicipi.

S’ha repartit a tot l’alumnat un cartó amb diverses caselles i cada vegada que retornen llibres pres·tats de la biblioteca se’ls segellarà una, de tal manera que, aquells xiquets o xiquetes que òmpliguen totes les caselles, se’ls obsequiarà amb un premi.

El proper dissabte 14 de febrer

Torna “El passaport a la imaginació” Es tracta d’una campanya de foment de lectura destinada a tots els alumnes d’infantil i primària del Col·legi Isabel la Catòlica i el Col·legi Sanchis Guarner

es realitzarà el lliurament de premis i serà Almudena Francés l’encarregada de fer gaudir amb

les seues històries a grans i xico·tets que assistisquen a la Biblio·teca Pública de l’Olleria.

REDACCIÓEl XI Concurs de Música Feste·

ra “Francisco Cerdà”, en la seua modalitat de marxa mora, ja té finalistes. Es tracta d’un cer·tamen musical organitzat per l’Ajuntament de l’Olleria junta·ment amb la Junta Central de Festes de Moros i Cristians i la Societat Escola Musical Santa Cecilia del municipi.

El jurat compost per Ignacio

El concurs de música festera “Francesc Cerdà” ja té finalistesLes quatre obres finalistes s’interpretaran el proper 28 de març en el Teatre Goya

Sánchez, Ferrer Ferrán i Saúl Gómez ha determinat entre les 23 obres presentades, les quatre finalistes: Claredat, Il Zajj, Aires i Jarvey. Tal com ha assenyalat el regidor de Cultura, Jesús Engo, aquestes peces musicals s’inter·pretaran el proper 28 de març en el Teatre Goya de l’Olleria. Alhora, en aquest concert es re·alitzarà la presentació d’una edició especial en CD de les pe·

ces guanyadores en els deu anys de concurs. L’alcalde de l’Olleria, José Vidal, ha destacat la impor·tància d’aquest certamen cultu·ral plenament consolidat i en el qual concorren compositors de gran nivell i reconegut prestigi en aquesta modalitat musical, així com l’emotivitat de l’acte en estar dedicat al gran músic, mestre i compositor local “Fran·cesc Cerdà”.

REDACCIÓEls alumnes del col·legi públic

Manuel Sanchis Guarner, amb motiu del Dia de la Pau, han re·memorat a Sadako Sasaki, una xiqueta japonesa víctima de la II Guerra Mundial a Hiroshima.

La xicoteta Sadako va sobreviu·re a la bomba atòmica, però la pluja negra que va haver·hi a con·tinuació del desastre la va con·demnar a mort, li van diagnos·ticar leucèmia. Mentre estava ingressada en l’hospital, la seua amiga Chizuko li va recordar una antiga llegenda japonesa: “Si fas mil grulles de paper se’t concedi·rà un desig de tot cor”. Sadako va decidir construir les mil grulles de paper i va demanar que el seu esforç portara la pau i curació a totes les víctimes del món ja que no considerava just demanar la curació només per a ella. Quan Sadako en portava 644 va morir i la seua honorable tasca va que·dar inacabada.

Els alumnes del col·legi públic Sanchis Guarner celebren el Dia de la PauHan rememorat a Sadako Sasaki, una xiqueta japonesa víctima de la II Guerra Mundial a Hiroshima

L’esforç, l’esperança i la il·lu·sió de Sadako ha aconseguit que tots els alumnes s’hagen impli·cat en aquesta jornada i hagen construït 1.000 grulle de paper que volen per les instal·lacions del col·legi.

L’alcalde de l’Ajuntament de l’Olleria, José Vidal Oltra, ha as·senyalat que aquestes activitats són molt fructíferes i producti·ves per als alumnes, ja que els sensibilitzen des de xicotets amb valors essencials com l’amistat, humilitat, paciència, senzillesa i com no, la pau, per a la cons·trucció d’un món millor.

La jornada ha sigut un èxit, els alumnes han après a superar les dificultats, a treballar en equip i a conèixer i apreciar valors d’al·tres cultures. També han cone·gut la papiroflèxia com a propos·ta d’oci i a reciclar paper tal com Sadako va fer.

Page 10: L'informador 692

10

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

CAN XÀTIVAAquest dissabte, a les 13 hores,

el Club Can Xàtiva, organitza una xerrada sobre les normes en els parcs canins perquè els gossos tinguin més harmonia i una mi·llor convivència. El ensinistrador de gossos Jorge Fuset impartirà

Xerrada didàctica sobre convivència i comunicació en els parcs canins

aquesta xerrada de forma gra·tuïta en les tres zones destina·des per a l’esplai dels gossos en tres dies diferents. Es començarà aquest dissabte al del jardí de la Pau, amb la intenció de seguir en els dissabtes següents en els al·tres parcs muntats a la ciutat.

GUÀRDIA CIVILLa Guàrdia Civil ha confiscat

20 quilos de tabac picat a l’inte·rior d’un vehicle de l’Alcúdia de Crespins. La Guàrdia civil con·fisca 20 quilos de tabac picat que es trobava ocult a l’interior d’un vehicle que circulava pel terme de l’Alcúdia de Crespins Per això, es va procedir a aixecar acta·de·núncia, a un home de 78 anys i

Confiscats 20 quilos de tabac picat

de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’una infracció a la Llei de Contraban. Aquestes actuacions se sumen a les ja re·alitzades per la Guàrdia Civil de València en el marc establert en els dispositius establerts per era·dicar el tràfic de contraban de tabac a la província de València, i concretament a través de l’en·trant per l’Aeroport de València.

XÀTIVA

REDACCIÓPuja l’atur a les nostres comar·

ques al gener respecte al desem·bre. Hi ha un descens notable comparant les dades amb el mes de gener de 2014. Segons les dades del SERVEF a la Costera són 8.142 persones les aturades al gener, 125 més que al desembre, 584 menys que fa un any. A la Canal de Na·varrés el comportament ha estat similar: 1.641 persones aturades

Puja l’atur a les nostres comarques al gener

MUNICIPIS

al gener, 46 més que al desem·bre, 133 menys que fa un any. Per localitats, a Xàtiva, ara són 3.284 les persones desocupades, 34 més que al desembre però 174 menys que fa un any. A Canals l’atur ha augmentat al gener en tres per·sones, reduint·se en 166 persones en un any. Ara són 1.781 persones aturades del municipi. A Enguera ha augmentat en 9 persones, sent ara 496 les persones aturades, 42

menys que al gener de 2014. En Genovés l’atur ha baixat en qua·tre persones al gener. Ara són 211 les persones aturades. A la Llosa de Ranes ha augmentat en vuit persones, situant·se en 298, hi ha 43 menys que fa un any. A Moi·xent l’atur ha augmentat en 28 persones al gener. Són 539 perso·nes desocupades al municipi. És una excepció: nou aturats més que al gener de 2014.

MOIXENT

DIVALEl vicepresident de la Diputació

de València i alcalde de Montca·da, Juan José Medina, va inaugu·rar ahir l’exposició itinerant pro·duïda pel Museu de Prehistòria de València “Fotoibers” a la Sala d’Exposicions de la Plaça Mestre Palau de Montcada.

Amb aquesta mostra, el mu·seu de la Diputació va culminar el projecte “Fotoibers” que va néixer com a concurs de fotogra·fia digital per impulsar els nou jaciments que formen part de la Ruta dels Ibers València, una iniciativa de difusió de la cultura ibèrica i de promoció del turisme

Medina ha inaugurat “Fotoibers” en MontcadaEn el projecte han col·laborat els ajuntaments de Ayora, Camporrobles, Caudete de les Fonts, Llíria, Moixent, Moncada, Olocau i Villar

arqueològic: Castellar de Meca, el Molón, Kelin, Castellet de Ber·nabé, el Tossal de Sant Miquel, la Bastida de les Alcusses, Tos Pelat, Puntal dels Llops i la Senyal.

En el projecte han col·laborat els ajuntaments de Ayora, Cam·porrobles, Caudete de les Fonts, Llíria, Moixent, Montcada, Olo·cau i Villar, a més de tres associ·acions de fotografia amateur.

La mostra exhibeix una selec·ció de les fotografies que van par·ticipar al concurs Fotoibers 2013 i que està recorrent els municipis que participen en la Ruta dels Ibers València.

En aquesta ocasió, acompa·

nyen les fotografies diverses ma·quetes d’alguns dels jaciments. Amb motiu de l’exposició s’han organitzat activitats didàctiques destinades als alumnes de les escoles de Montcada i una visita guiada al jaciment del Tos Pelat ia la pròpia exposició, programa·da per al 28 de febrer.

REDACCIÓDilluns passat es va dur a ter·

me a l’Alcúdia de Crespins la conferència “Els beneficis dels escacs a les escoles”. La xerra·da va estar a càrrec d’Ángeles Cucarella, llicenciada en psico·

Conferència per promocionar la pràctica dels escacs a l’escolaL’ALCÚDIA DE CRESPINS

logia i monitora nacional d’es·cacs.

L’esdeveniment va estar orga·nitzat per la directiva del Patro·nat Santíssim Crist de l’Alcúdia de Crespins, i es va celebrar. La proposta estava dirigida a pares

i mares, docents de l’ensenya·ment i a tot aquell que estigui interessat per aquest esport.

El Parlament Europeu ha re·clamat a la Comissió Europea i als Estats membres que donen suport a la introducció d’un

programa de “Escacs a l’esco·la” en els sistemes educatius de la UE perquè poden ajudar els xiquets i xiquetes a desenvolu·par el sentit de la creativitat, la intuïció i la memòria gaudint d’aquest esport.

L’esdeveniment va estar organitzat pel Patronat del Santíssim Crist

Acompanyen les fotografies diverses maquetes d’alguns dels jaciments com el de la Bastida de les Alcusses

A Canals puja en tres persones, vuit a la Llosa de Ranes

Page 11: L'informador 692

11

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

LA VALL D’ALBAIDA

REDACCIÓLa Sala Generalitat·Biblioteca de l’Al·

cúdia de Crespins va acollir dimarts una reunió informativa sobre el Càncer Colon, organitzada pel Departament de Salut de Xàtiva·Ontinyent, dins del Pla de Preven·ció del Càncer de Colon.

Van participar els homes i dones d’edats compreses entre els 50 a 69 anys, als quals

se’ls realitzarà una prova per detectar pos·sibles problemes. A la reunió es va comp·tar amb els directors mèdics responsables d’aquest programa amb el qual s’intenta detectar precoçment el càncer de còlon. Es tracta d’una activitat de prevenció en salut, important per la prevalença en la nostra societat d’aquesta patologia i, per l’interès general per a la població.

Destacada participació en reunió informativa del càncer de colon

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

REDACCIÓEl dissabte 31 de gener més de 1.100 xi·

quets i joves van participar en la Marxa Solidària contra la fam en el món. Van recórrer el barri de sant Carles amb gran animació, i van participar en el pati de la Infantesa en diverses activitats festives i reivindicatives. L’àmplia majoria de per·sones procedien dels diferents moviments

juvenils i de juniors de les quatre parròqui·es de la ciutat. Amb un donatiu d’un euro per dorsal la marxa ha aconseguit recaptar fons per a un programa de desenvolupa·ment per a dones aborígens en l’Índia.

Demà també se celebra la Jornada Naci·onal de Mans Unides amb una recol·lecta destinada als projectes de desenvolupa·ment que estan actualment en marxa.

La lluita contra la pobresa atrau a centenars de xiquets i jovesMans Unides va concentrar a 1.100 persones dissabte passat en la campanya contra el fam

EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A XÀCEX, LOS CLIENTES PODRÁN

PARTICIPAR EN EL SORTEO DE MÚLTIPLES REGALOS:

... Y, UN MONTÓN DE COSAS MÁS!

SORTEO SAN VALENTIN

Disfruta de tus compras y de la ciudad de Xàtiva

Además los comercios te facilitan el aparcamiento con regalo de tickets para el parking Saba de la estación de Renfe, en el de la

plaça la Bassa y toda la zona azul gestionada por Cospark.

CENAS ROMÁNTICASCOPAS PARA EL FIN DE SEMANA

ARTÍCULOS DE JOYERÍABISUTERÍA FLORES

FOTOGRAFÍA TRABAJOS DE PELUQUERÍA ESTÉTICA

MASAJES PRODUCTOS COSMÉTICOS ROPAPERFUMES

Page 12: L'informador 692

12

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

La Diputació elimina un tram històricament perillós en la carretera de Navarrés a Quesa La institució provincial ha invertit prop de 3.300.000 euros en renovar el traçat i substituir el ferm de quasi quatre quilòmetres de dos trams de la CV-580

Alfonso Rus, president de la Diputació, va recordar que “estem triplicant la inversió anual a millorar la seguretat de les carreteres”

FINESTRA OBERTA

L’Informador amb els pobles de les nostres comarques

REDACCIÓDimarts va tenir lloc la inauguració del condicio·

nament de dos trams de la carretera CV – 580 de Na·varrés a Quesa. A l’acte, a més dels alcaldes d’aques·tes dos poblacions, Estela Darocas i Jesús Miguel Requena, respectivament, va estar present el presi·dent de la Diputació de València, Alfonso Rus. Ací va assegurar que des de la institució provincial “estem triplicant la inversió anual a millorar la seguretat vial de les carreteres de la província”.

En aquest sentit, Rus va afirmar que “una vida val més que tots els diners que es puga invertir en car·reteres” i va destacar “l’esforç continu realitzat en el manteniment i en l’adequació de carreteres perquè hi haja més seguretat”, al mateix temps que es va comprometre a “seguir invertint”.

Amb la renovació del traçat del vial que dóna accés a Quesa la Diputació posa fi a un tram de carretera històricament perillós per la sinuositat del traçat, replet de corbes i grans pendents, i el mal estat del ferm.

La institució provincial, a través de l’àrea de Carre·teres, ha invertit prop de 3.300.000 euros a executar dues actuacions per a millorar la seguretat vial de prop de quatre quilòmetres d’aquesta carretera, que constitueix l’eix vertebrador de la Canal de Navarrés.

Els alcaldes de Navarrés i Quesa subratllen el dinamisme socioeconòmic que suposa modernitzar i millorar la comunicació de les seues poblacions

Durant l’acte es va aprofitar per retre homenatge als tres veïns morts en l’accident “dels estanqueros” ocorregut el 16 de maig de 1953 en el tram d’accés a Quesa.

Sobre aquest tema, el responsable provincial va asseverar que “era de justícia arreglar aquest tram de carretera”, per la qual cosa va titllar la jornada de “dia important per a la comarca i sobretot per a les persones”.

Renovació del traçat i protecció de talussos La renovació del traçat i protecció de talussos de

l’accés a Quesa s’ha dut a terme des de l’eixida del nucli urbà de la localitat, fins al punt quilomètric 16+600 de la CV·580.

El projecte ha consistit en l’adequació del traçat, l’eliminació de corbes forçades, l’estabilització de talussos per a evitar despreniments i la construcció

d’una vorera de tres metres d’ample per a facilitar l’accés al cementeri de la localitat.

Així mateix l’actuació s’ha completat mitjançant el condicionament i execució de cunetes de seguretat, tant de formigó com de terra en camins, reordenació dels accessos de camins a propietats confrontants i instal·lació d’elements de senyalització, tant vertical com a horitzontal.

L’alcalde de Quesa, Jesús Miguel Requena, s’ha re·ferit al que significa millorar els accessos a la pobla·ció com a “seguretat per als ciutadans, avantatges per a les xicotetes i mitges empreses que venen els seus productes en la localitat i dinamisme econòmic a través del turisme”.

Eliminació i substitució de les corbesLa institució provincial ha invertit, d’altra banda,

prop de 1.850.000 euros a condicionar el traçat de l’eixida de Navarrés, que presentava un paviment en mal estat i un traçat sinuós format per rectes i corbes de radi reduït el que feia perillosa la con·ducció.

Els treballs, que s’han dut a terme al llarg de prop de dos quilòmetres, han consistit principalment a suavitzar les corbes, substituint·les en algunes oca·sions per rectes. En alguns punts s’han habilitat

trams d’avançament en tots dos sentits de circu·lació.

Així mateix, també s’han tingut en compte altres aspectes de seguretat vial com la senyalització de corbes perilloses i fortes pendents. De la mateixa manera, davant una possible eixida de la via d’un vehicle, s’han col·locat barreres de seguretat tipus New Jersey de formigó en els laterals.

L’alcaldessa de Navarrés, Estela Darocas, ha agraït a la Diputació el seu compromís amb els pobles de la província, al mateix temps que ha subratllat la necessitat de l’actuació, recordant que dues persones de la localitat van morir per l’estat de la carretera.

Important valor paisatgístic de la zonaLa Diputació, en el seu compromís per respectar

l’entorn d’aquelles actuacions que realitza en la xarxa provincial de carreteres, ha dut a terme la restauració del paisatge adaptant les obres a una sèrie de mesures de vigilància ambiental.

Donat l’elevat valor natural i paisatgístic de l’en·torn, s’han revegetat diversos talussos, mitjançant la plantació de nombroses espècies arbustives au·tòctones, tals com a arços i coscolles, i arbres, com a pins i freixes, per adequar·se al clima de la zona.

Page 13: L'informador 692

13

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Quina importància té aquesta obra per al municipi de Navarrés?Es tracta d’una actuació important no, importantíssima per a nosal·

tres. Han ocorregut històricament diversos accident i s’han millorat el tema de les corbes i talussos, millorant un tram de carretera essencial per als nostres veïns i molt perillós per a la circulació. Que li hagen do·nat una amplària major i hagen desaparegut moltes corbes ens dona una seguretat no sols a nosaltres sinó també de cara a impulsar encara més el tema turístic, ja que serveix de connexió als paratges tan bonics que tenim a la zona. Són espais com el riu de Bicorp o el paratge de “los Charcos”, que tenen un alt nombre de transit, sobretot en estiu, i que ara es facilita l’accés.

Què notaran a partir d’ara els usuaris habituals d’aquesta infraes-tructura?

Sobretot més seguretat, millor accés i més rapidesa. Abans parlava de turisme però també hem de fer especial menció al comerç, ja que és una carretera on hi ha una alta saturació de vehicles pesats que circulen cap als pobles veïns. En aquest sentit, també cal destacar que també es millo·ra l’atenció de les urgències sanitàries, que ara es veuen agilitzades i amb una resposta amb menor temps.

La Diputació elimina un tram històricament perillós en la carretera de Navarrés a Quesa La institució provincial ha invertit prop de 3.300.000 euros en renovar el traçat i substituir el ferm de quasi quatre quilòmetres de dos trams de la CV-580

Alfonso Rus, president de la Diputació, va recordar que “estem triplicant la inversió anual a millorar la seguretat de les carreteres”

FINESTRA OBERTA

Un reportatge de Juan Antonio Cloquell L’Informador amb els pobles de les nostres comarques Reportatge de

Juan Antonio Cloquell

ESTELA DAROCAS . ALCALDESSA DE NAVARRÉS

“Han hagut molts accidents i concretament hi ha un punt molt crític que ara s’ha vist eliminat. Mirem per on mirem, l’actuació són tot beneficis”

trams d’avançament en tots dos sentits de circu·lació.

Així mateix, també s’han tingut en compte altres aspectes de seguretat vial com la senyalització de corbes perilloses i fortes pendents. De la mateixa manera, davant una possible eixida de la via d’un vehicle, s’han col·locat barreres de seguretat tipus New Jersey de formigó en els laterals.

L’alcaldessa de Navarrés, Estela Darocas, ha agraït a la Diputació el seu compromís amb els pobles de la província, al mateix temps que ha subratllat la necessitat de l’actuació, recordant que dues persones de la localitat van morir per l’estat de la carretera.

Important valor paisatgístic de la zonaLa Diputació, en el seu compromís per respectar

l’entorn d’aquelles actuacions que realitza en la xarxa provincial de carreteres, ha dut a terme la restauració del paisatge adaptant les obres a una sèrie de mesures de vigilància ambiental.

Donat l’elevat valor natural i paisatgístic de l’en·torn, s’han revegetat diversos talussos, mitjançant la plantació de nombroses espècies arbustives au·tòctones, tals com a arços i coscolles, i arbres, com a pins i freixes, per adequar·se al clima de la zona.

Excel·lentíssim Ajuntament de Navarrés

“Ara tenim més seguretat, millor accés i més rapidesa”

“Estem més que agraïts a la Diputació ja que és una xifra impossible d’abastar per part de municipis com el cas de Navarrés, i aquesta entitat ens serveix de molta ajuda als consistoris menuts”

Una reivindicació històrica dels veïns de la zona ja que també acaba amb diversos punts negres.

Així és, han hagut molts accidents i concretament hi ha un punt molt crític que ara s’ha vist eliminat. Mirem per on mirem, l’actuació són tot beneficis.

Veiem la importància de l’obra amb la inversió realitzada per Dipu-tació, uns 3,3 milions inassumibles per als consistoris.

Estem més que agraïts a la Diputació ja que, com tu dius, és una xi·fra impossible d’abastar per part de municipis com el cas de Navarrés, i aquesta entitat ens serveix de molta ajuda als consistoris menuts. Ha sigut una obra que s’ha dilatat en el temps, ja que van fer fallida dos em·preses i, a més, estem davant d’un terreny muntanyenc molt complicat i complex d’obrar. Ara ja el tenim i és moment de gaudir·ho.

Quins són els propers passos a seguir en aquest sentit?En aquesta carretera, a l’eixida de Navarrés tenim l’Institut i l’accés al

cementeri, així com a diferents camins rurals, sent una recta on els ve·hicles passen amb molta velocitat. Vam demanar l’estudi d’aquest punt i en un futur s’estudiarà la possibilitat de crear una rotonda. Ara, de forma imminent, al ser un tram molt transitat també per vianants, van a po·sar·se senyals lluminoses per avisar del perill.

Page 14: L'informador 692

14

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

VALLADA

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

PSPV COMARCAA l’acte de presentació de Ma·

ría José Tortosa com a candidata a l’alcaldia de Vallada que es va celebrar divendres passat van acudir nombrosos responsables orgànics i institucionals del PS·PV·PSOE de la comarca que van voler, amb la seva presència do·nar des del primer moment un suport explícit a la actual por·taveu dels socialistes a l’ajunta·

María José Tortosa serà la candidata socialista a l’alcaldia

ment i que encapçalarà la can·didatura del PSPV·PSOE en els comicis municipals del proper mes de maig.

Així, Roger Cerdà, Vicesecretari General de la comarca i candidat a l’alcaldia de Xàtiva, va presen·tar la candidata de Vallada qui va realitzar un repàs exhaustiu de la història recent del municipi i de les actuacions municipals realit·zades pel PP en els seus anys de

govern.Tortosa aposta per posar en

marxa polítiques austeres i rigo·roses per impulsar els serveis a les persones, la necessària rein·dustrialització del poble i les po·lítiques de creació d’ocupació. Vol presidir un govern municipal de persones senzilles i honestes que no tinguin una altra pretensió que el benestar dels veïns i veïnes de Vallada, va assegurar.

REDACCIÓL’associació Amics del Cavall

de Genovés, que compta amb més d’una desena de partici·pants, ha organitzat aquest diu·menge els actes de celebració de

Demà, benedicció d’animalsSant Antoni de Genovés.

A les 10 del matí hi haurà es·morzar per als cavallistes al carrer José de Ribera; a les 12.30 cercavila i, a la 13h benedicció dels animals a l’avinguda Ausiàs

March. L’acte està patrocinat per l’ajuntament de Genovés i la fle·ca Vicente Garcia, i compta amb la col·laboració de diverses em·preses de la població.

REDACCIÓAquest diumenge 8 de febrer

a les 19h, a la Casa de la Cul·tura de l’Alcúdia de Crespins, se celebra la gala benèfica “La gramola solidària”, a càrrec de Raúl Jorques Sanz (cantant amb més de 13 anys de trajec·tòria musical i veí de l’Alcúdia

Gala solidàriade Crespins) juntament amb els cantants valencians Fran Vian·na i Mariam Escrich (cantant de l’orquestra La Tribu). L’entra·da a la gala és única: aliments bàsics i articles de primera ne·cessitat. Des de la corporació municipal es convida a tots els ciutadans a ser solidaris.

GENOVÉS

REDACCIÓL’Ateneu Popular de Xàtiva i

amb la col·laboració de l’Enco·bert i l’associació “Dit, fem·ho junts”, organitza el dissabte 7 de març una calçotada popular així com la presentació d’aquest nou col·lectiu. Serà a la 13 a la plaça Sant Jaume i comptarà amb les actuacions musicals de

AC / DX: Dixie Band; Ferran Asecas i Mitrofan i la Burbu·ja inmobiliaria trío, X·tèncil i Distancia. Els tiquets per par·

Calçotada popular, el 7 de març

ticipar ja estan a la venda a La Tella i llibreria La Costera. Amb un cost de 12 €, inclou calçots, carn, una beguda i postres. Si es desitja un menú vegà, es podrà reservar a l’email [email protected]

Ateneu Popular de Xàtiva pretén ser un espai cultural i social, des del que es realitzin activitats que dinamitzen el municipi i els permeti treballar tots els objectius que s’han pro·posat.

XÀTIVA

REDACCIÓAquest cap de setmana diver·

sos actes recordaran les víctimes del bombardeig a l’estació de fer·rocarril de Xàtiva del 12 de febrer del 1939.

El local de l’associació de veïns barri Nord·Oest acollirà aquest dissabte de 9.15 a 20 i diumenge de 10 a 11.45, el VI memorial Víc·times del bombardeig de Xàtiva 1939 sota el lema “La societat civil davant la memòria històrica”.

Per la seua banda, l’associació Republicans de Xàtiva, organitza aquest diumenge un homenatge a les víctimes del bombardeig en

Es recorda el bombardeig de la ciutat

el seu 76 aniversari. Serà a les 12 a la plaça de l’estació i es recorda·rà també els bombardejos que es van desenvolupar un dia abans a l’Estació de Manuel.

Serà davant lAixpluc, de l’artis·ta xativí Miquel Mollà. Col·labo·raran i participaran diversos ar·tistes, així com l’Escola de Danses de Xàtiva, la qual considera serà una intervenció “emotiva, res·pectuosa i difícil d’oblidar”.

El bombardeig, que va tenir lloc en el context del final de la Guer·ra Civil Espanyola, va causar la mort de més de 150 persones i hi va haver més de 200 ferits.

XÀTIVA

AJUNTAMENTL’ajuntament de Moixent ha

iniciat els treballs de Revisió del Pla General d’Ordenació Munici·pal “per responsabilitat” i per ne·cessitat d’actualitzar un pla que va ser aprovat el 1998.

Durant aquests 16 anys, s’han desenvolupat moltes de les seves determinacions i, s’han afegit altres com el poliesportiu muni·cipal; però també s’han construït infraestructures bàsiques no pre·vistes en el Pla com el gasoducte o el transvasament i s’ha creat un segon traçat del ferrocarril amb les seves obres accessòries, per raó de l’AVE, que han alterat les condicions territorials i del

S’inicien els treballs de Revisió del Pla General d’Ordenació Municipal

MOIXENT

desenvolupament previst. A més, s’han aprovat nombroses lleis a les quals convé adaptar el plane·jament i la gestió. Per això, des de la corporació, veuen necessària una nova ordenació que possibi·lite el nou model de desenvolupa·ment econòmic i social que viu la societat.

Per a això, des de l’ajuntament es convida a tots els ciutadans a participar i a estar informats a través de diverses iniciatives, com l’enviament de fullets in·formatius; posada a disposició del públic de la documentació via web o físicament; amb reunions explicatives; elaboració de re·sums de les propostes d’ordena·

ció més importants per facilitar la millor informació ciutadana; o donant a conèixer el termini de presentació de propostes o al·legacions, perquè tothom puga manifestar la seua opinió.

Des de la corporació, desitgen que els ciutadans puguin expres·sar suggeriments prèvies que se·ran tingudes en compte, valorant la seua possible incorporació en el primer document de la tra·mitació. Per a això posaran a la seua disposició impresos que es presentaran en el punt de regis·tre de l’Ajuntament o en les de·pendències d’urbanisme, fins al 14 de febrer, sense necessitat de fer registre d’entrada.

Sara Navarro

L’anterior pla va ser aprovat al 1998

Page 15: L'informador 692

15

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

REDACCIÓL’Ajuntament d’Ontinyent assumeix en·

guany una despesa superior als 200.000 euros per compensar la falta d’aportació de recursos la Conselleria de Benestar So·cial als dos centres públics de discapaci·tats de la ciutat, que ve generant un elevat dèficit entre les subvencions aportades i les despeses reals dels centres.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, el regidor d’Hisenda, Joan Gilabert, i la regidora de Política Social, Paula García, acompanyats pel Coordinador de Serveis Socials, es reunien amb representants del Centre de Dia de Discapacitats i del Centre Ocupacional José Antonio Bodoque, els tre·balladors i els familiars dels usuaris, als quals es mostrava el total recolzament del Govern d’Ontinyent davant les noves acci·ons de la Conselleria per tal de forçar el co·pagament als usuaris d’estos centres amb una nova taxa directa.

Cal recordar que el consistori venia assumint els últims anys una despesa anual de 200.000 euros del dèficit gene·rat pel congelament i posterior retalla·da de les aportacions autonòmiques al funcionament d’estos centres. Tot i que la

Generalitat ha incrementat la seua apor·tació enguany per al manteniment dels centres, deixant el dèficit per al manteni·ment del centre en al voltant de 100.000 euros anuals, ara l’Ajuntament ha d’as·sumir altres 100.000 euros addicionals per procedir als ajustos de serveis, per tal que s’adapten a la normativa vigent que regula el funcionament d’aquestos, incloent l’assumpció del 100% del cost del servei de transport per als més de 100 usuaris d’estos centres.

D’altra banda, el Govern d’Ontinyent es va comprometre l’any passat a assumir l’import del copagament que el Consell imposava a través d’un preu públic als centres., tot i que finalment (i gràcies a les mobilitzacions de la ciutadania i les acci·ons legals encetades per les famílies), una sentència del TSJ anul•lava la fórmula.

Després d’açò la Conselleria decidia can·viar aquest preu públic per una nova taxa directa per als usuaris, situació davant la qual el Govern d’Ontinyent brindarà asses·sorament legal als usuaris perquè puguen recórrer davant la justícia esta mesura.

Des del Govern d’Ontinyent s’ha destacat que la situació generada “pot ser catastrò·

fica per a molts usuaris” i “pot derivar en abandonaments d’un servei públic molt necessari”, Advertint·se per part dels tres representants municipals de la necessitat d’un canvi en maig a la Generalitat “per resoldre una situació catastròfica, que pot derivar en abandonaments d’un servei pú·blic molt necessari i situacions d’indefen·sió generalitzades”, destacaven.

La regidora de Política Social explicava en aquest sentit que la taxa “està plena de perversions que perjudiquen sobretot als usuaris”, com ara el fet que, si no es paga en temps i forma, s’aplique un recàrrec, o que si en 6 mesos hi ha impagaments, s’obriga una via d’apremi amb possibili·tat d’embargaments econòmics i fins i tot patrimonials. Paula García explicava que “açò és un fet dramàtic, més tenint en compte que alguns usuaris són orfres i en tenir propietats al seu nom deixades pels seus pares, se’ls carregarà quantitats des·proporcionades, que poden superar els 400 euros”, assenyalava.

Així mateix, la Conselleria ha realitzat modificacions al calendari d’obertura dels centres, fent pagar als usuaris per 12 me·sos de servei tot i que s’obriguen durant 11;

i a més a més, estant a hores d’ara, encara no s’ha concretat quins seran els imports d’estes taxes, tot i que sí que s’ha requerit als centres per tal que els familiars domi·cilien el pagament d’estes quantitats enca·ra indeterminades.

Des del Govern d’Ontinyent s’ha insistit en què “hi ha nombrosos indicis de què la Conselleria s’està botant la legalitat, i no ens anem a quedar creuats de braços. L’Ajuntament farà l’esforç necessari per as·sumir estos més de 200.000 euros, i recol·zarem els usuaris per continuar amb una batalla legal que no s’ha de donar per per·duda, perquè no es pot permetre que, com volen alguns, la crisi la paguen els que no han fet res per generar·la”, concloïen.

COMARQUES

El Govern d’Ontinyent destaca la necessitat “d’un canvi a la Generalitat” per resoldre una situació “catastròfica que pot derivar en abandonaments del servei

Gabriel Bacete Alonso - Agente de la Propiedad [email protected]

DISPONEMOS DE VARIAS PLAZAS DE GARAJE EN LA CALLE REINA, 33.

PLAZAS AMPLIAS PARA COCHE GRANDE, CON FACIL MANIOBRA DE APARCAMIENTO.

EN VENTA DESDE

15.000 €

EN ALQUILER DESDE

45 €/MES

Ontinyent assumeix una despesa de 200.000 euros per compensar la falta de recursos d’usuaris i centres públics de discapacitatsL’Ajuntament es fa càrrec del dèficit en la subvenció de la Conselleria, del 100% del cost del transport, i ofereix assessorament legal contra la nova taxa amb què es vol forçar als usuaris al copagament

LA VALL D’ALBAIDA

Page 16: L'informador 692

16

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CULTURA

Paco Lloret

COBRAR O NO COBRAR

Fitur ha comptat amb xifres rècord de 225.000 visitants i un 3,3% de creixement de recepció

REDACCIÓMarian Soro, regidora de Tu·

risme, ha fet balanç aquesta setmana de la presència de Xà·tiva en la Fira Internacional de Turisme (Fitur), una participació que ha titllat “d’extraordinària”. A més de destacar la “gran acolli·da mediàtica” de la visita virtual al Castell, i de la presència de les Falleres Majors de Xàtiva en com·memoració dels 150 aniversari de la primera Falla a la ciutat, Soro va anunciar diverses reunions de treball i contactes amb touro·peradors. Concretament van ser sis reunions amb touroperadors italians, cinc d’Estats Units i un austríac.

L’edil va fer especial menció “al paper destacat de Xàtiva amb espai propi dins de la zona desti·nada a la Comunitat Valenciana” i va afirmar que aquest any Fitur ha comptat amb xifres rècord de 225.000 visitants i un 3,3% de creixement de recepció.

En aquest sentit, Esquerra Uni·da va demanar “serietat” a l’hora de fer l’oferta de Xàtiva en aques·ta Fira ja que, segons Miquel Lo·rente, portaveu i candidat a l’al·

Balanç “extraordinari” de l’estand de Xàtiva a Fitur malgrat les crítiques d’Esquerra UnidaLa regidora de Turisme, Marian Soro, anuncia una propera obertura de El Cigroner

caldia, “la delegació de turisme ha anat a Fitur sense una propos·ta de treball per ofertar la ciutat”.

Segons Lorente, “abans de marxar a Fitur a la regidora de l’àrea se li va preguntar so·bre quines accions de promoció

s’anaven a aplicar a Madrid per obrir nous mercats i aconseguir nous contactes i la resposta no es va acompanyar amb cap do·cument de treball i sí amb mol·tes evasives”. Des d’EU s’ha con·siderat “una falta d’eficiència majúscula el fet d’acudir a Fitur sense uns objectius clars a l’hora de fomentar l’activitat turística a la ciutat, on un any més s’ha caracteritzat per la improvisació i pel clientelisme d’un equip de govern que a hores d’ara ja no pot aportar res més per al desenvolu·

pament del conjunt de la ciutat”.

Propera reobertura de El Ci-groner

Després de més d’un any des que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, visitara la ciutat per a inaugurar l’alberg de El Ci·groner de Xàtiva, i després de ser objecte de les crítiques de l’opo·sició per retardar·se la seua en·gegada malgrat estar ja equipat, aquest alberg, situat en el casc històric de la ciutat, podria obrir les seues portes en breu.

Així ho va anunciar la pròpia Soro, destacant que “anem a te·nir El Cigroner en breu en funci·onament, la qual cosa suposarà un avantatge més en el sector de la pernoctació de turistes en la ciutat”. No obstant açò, la regidora no va voler donar més detalls sobre aquest tema ja que va insistir que és una àrea baix la responsabilitat de Jubel Verc·her, nova regidora de Joventut, i és ella la que està treballant perquè puguem tenir·ho en funcionament el més prompte possible i la que té que donar més detalls”.

El advenimiento de la nueva democracia ha traído no pocas sorpresas a quienes ya hemos doblado el cabo de Buena Espe·ranza: nuevas formas de vida, nuevas formas de hablar y vestir, mayores libertades, nuevas ban·deras, autonomías, ayuntamien·tos transparentes… Y también ha traído, con gran sorpresa mía, un aspecto inédito: el sueldo de los “padres de la Patria”.

Reconozco que ya me sorpren·dió un poco que los señores dipu·tados y senadores, democrática·mente elegidos, trataran casi en primer lugar el asunto de la pese·ta y lograran un rápido consenso en adjudicarse unos opíparos su·eldos, bastante superiores a los de los españolitos medio.

Se argüía con bastante demago·gia que, puesto que iban a dedicar·se “full time” a la cosa pública, era básico que percibieran la adecuada compensación económica. Y así se hizo, con general contento.

Naturalmente, el ejemplo cun·dió, y rápidamente los señores ediles, legítimamente elegidos en marzo del 79, pidieron igual tratamiento, aunque fueran pres·taciones más moderadas. Estas pretensiones también fueron aceptadas por los altos mandata·rios del estado.

Como creo que las cantidades a repartir son del orden del dos por ciento del presupuesto municipal, habrá municipios en los que los su·eldos de los concejales significarán algo substancioso. Y no sería de ex·trañar que haya concejal que pida excedencia en su empresa…

Antes no era así. Y digo antes porque ya sabes cuándo era an·tes. Antes era lo que no es ahora, y chimpúm. Antes, el artículo del buen concejal decía: “el cargo es gratuito”. Y durante la “oprobio·sa” miles de señores se han dedi·cado a la “res pública” sin perci·bir una perra.

Ya se que se dirá que antes no co·braban, pero tenían otras preben·das, ventajas, cenas y comisiones que salían del presupuesto munici·pal. Y decir que todos los de antes eran más sinvergüenzas y todos los de ahora son más ángeles es una forma como otra de jugar al mani·queísmo y a la demagogia. Ahora y siempre, ni aquellos eran tan ma·los ni los de ahora son tan buenos.

A lo que iba. A mi me parece bien que los concejales cobren, pero… no sólo ellos. Y me explico…

La guerra civil la ganaron los azules en contra de los rojos. Ter·minado el proceso democrático, justo ha sido que a los que perdi·eron la guerra se les reconocieran situaciones anteriores y que fueran rehabilitados, con todo lo que esto significa en cuanto a pensiones, antigüedad, etc.

Continuará

REDACCIÓLa Sala Gomis d’Ontinyent es

prepara per a acollir aquest hui un acte d’homenatge per a re·cordar les víctimes de l’accident mortal de la línia 3 del metro de València en 2006, del que que encara hui no s’ha determi·nat responsables. L’Ajuntament d’Ontinyent, el Casal Jaume I de La Vall d’Albaida, l’IEVA i diverses associacions, han organitzat a les 19 hores d’eixe dia un acte que coincidien en assenyalar com a “emotiu i merescut”, i que inclou·rà l’actuació de nombrosos mú·sics, poetes i artistes en general.

La Sala Gomis es prepara per retre un homenatge “emotiu i merescut” a les víctimes de l’accident de metro de València Ajuntament i associacions d’Ontinyent ultimen els detalls d’un acte que inclourà la presentació d’un llibre i l’actuació de diversos artistes

El regidor de Cultura, José An·tonio Calabuig, destacava que “des que Laura Ballester es va po·sar en contacte amb Alcaldia per parlar del llibre, l’Ajuntament, el Casal i el món de l’associaci·onisme sen hem bolcat perquè pensem que actes com aquest són molt importants, no sols per no oblidar a les víctimes i el que va passar, sinó també per posar en valor la lluita del periodisme democràtic per imposar·se a les mentides oficials”, destacava. Calabuig Oviedo assenyalava que “aquesta setmana s’imputava a Francisco Camps per malversació

de fons, i per traure a la llum fets com aquest i que les mentides al final isquen a la llum és necessà·ria la implicació de tots”.

Des de Muntis, una de les asso·ciacions participants, Rosa Conca explicava que el llibre de Laura Ballester “està fet en un format molt senzill, per a difondre de la millor manera possible les incongruències de tot el que ha passat en aquest assumpte, i que el record d’estos fets es mantinga viu en la ciutadania”, manifesta·va. L’escenografia està a càrrec de l’artista aielonera Luci Juan, que traslladarà a la Sala Gomis la seua obra “Registre Intangi·ble”, que ja s’ha pogut veure a

concerts dels músics Enric Valor i Cesc Freixas, de la que explicava que “tracta de representar el sen·timent dels valencians per a que es faça justícia i se’ns escolte”.

Des del Casal Jaume I, Mª Àn·gels Moreno recordava que a més de Laura Ballester, l’acte compta·rà amb la presència de diversos membres de l’associació de víc·times AVM3J, “per la qual cosa tindrem la visió periodística però també humana de tot el que ha passat”. Moreno mostrava la seua satisfacció “per veure com a On·tinyent, un municipi allunyat de València i que no va registrar víc·times en l’accident, la gent està vi·vint amb molta emoció tot el que envolta aquest acte, el que sense dubte ens uneix com a poble i ens dona força per lluitar contra estes injustícies”, destacava. Tant el re·gidor com la resta d’assistents a la presentació de l’acte convidaven a tota la comarca “a assistir i com·provar com a partir del dolor i la ràbia es poden crear expressions artístiques i sentiments en posi·tiu per a la societat”.

El regidor de Cultura destaca la importància d’un acte “que posa en valor la lluita del periodisme democràtic per imposar-se a les mentides oficials”

Page 17: L'informador 692

17

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CULTURA

Pastor Miguel Fernández

Iglesia Evangélica Bautista de Xátiva

EN EL ALMACÉN DEL MIEDO

AFSAIgual que fa dos anys AFSA col·

laborarà en l’esdeveniment cul·tural promogut per l’Ajuntament de Xàtiva “Carrers d’Art”. Aquesta col·laboració consistirà en una

AFSA col·laborarà amb “Carrers d’Art”, mostra que tindrà com a lema “Contes i Llegendes”

exposició de fotografies en gran format.

El tema d’aquesta edició de “Carrers d’art” és “Contes i llegen·des”, però a causa de la complexi·tat de la temàtica proposada i per

REDACCIÓLa regidoria de Cultura de

l’Ajuntament de Canals ha creat un club de lectors que tindrà lloc en el Centre Cultural Ca Don José. Aquest projecte ha sigut portat a terme per les dues treballadores que l’Ajuntament va contractar en el pla de “salari jove” i que es·tan coordinades per la Biblioteca Municipal. Aquest club de lectors és totalment gratuït.

El pròxim 25 de febrer a les 19 hores se celebrarà la primera re·unió d’aquest club en la 3a plan·ta de Ca Don José, on es decidirà l’horari del mateix i altres temes a tractar. Tot aquell que estiga interessat a formar part d’aquest

La Biblioteca Municipal de Canals organitza un club de lectorsEl pròxim 25 de febrer a les 19 hores se celebrarà la primera reunió d’aquest club en la 3a planta de Ca Don José

club pot inscriure’s des del dia 9 de febrer fins al 20 de febrer en la Centre Cultural Ca Don José. Per a formalitzar la inscripció, l’in·teressat haurà d’emplenar una fulla expressant el gènere literari que més li interessa.

La Biblioteca Municipal cada any aconsegueix un major nom·bre d’usuaris gràcies a l’oferta literària que ofereixen i al nom·bre d’estudiants que trien aquest centre públic per a desenvolupar els seus estudis. Així doncs, la creació d’aquest club suposa un major augment en la formació cultural i un punt de reunió en·tre tots aquells interessats en un mateix tema.

REDACCIÓEl passat cap de setmana es

va realitzar un curs de violí de la metodologia Suzuki. La iniciativa de Seo Perucho i Joan Furió amb el recolçament de Nicolás Bay, de l’equip directiu i de la regidora de cultura Mª José Pla, han portat a la ciutat de Xàtiva una de les pro·fessores europees de més renom de tota Europa en aquest tipus de metodologia musical.

És per açò que han vingut alumnes i professors observa·

Gran acollida del mètode Suzuki al Conservatori Luís MilanVan arribar fins a Xàtiva alumnes i professors observadors de Madrid, Saragossa, Vitòria i Alacant

dors des de Madrid, Saragossa, Vitòria, Alacant i, com no, de la nostra província. Els alumnes assistents han pogut gaudir de l’experiència de la professora islandesa Lijla Hjaltadóttir que, amb els seu tacte amb els xi·quets d’edats entre 3 i 12 anys, ha sabut fer·los gaudir i aprendre amb el seu instrument: el violí.

Els alumnes del curs tingue·ren classes individuals el di·vendres i col·lectives el dissabte i diumenge. També els pares i

mares dels alumnes assistents tingueren dues conferències amb la docent per a escoltar els consells per portar correctament a terme la filosofia Suzuki.

Aquesta metodologia es basa en el principi de la “llengua ma·terna”: el xiquet aprèn a tocar el violí de la mateixa manera que s’ha ensenyat a parlar, és a dir, envoltat de sons musicals i amb l’ajuda dels seus pares.

Cal dir que totes les famílies assistents recalcaren la bona or·ganització del curs com la gran qualitat d’instal·lacions que té el Conservatori de Xàtiva.

Finalment, el diumenge es va realitzar el concert de cloenda a l’auditori del conservatori on van assistir famílies i públic en general per gaudir de la música de “l’Escola del Talent” que pro·mulgava Suzuki.

La Música Vella aposta per Paco Sánchez Roca

SM PRIMITIVA SETEBENSEPaco Sánchez Roca és, des de fa

unes setmanes ,el nou Director titular de “La Societat Musical La Primitiva Setabense” de Xàtiva, popularment coneguda com “La Música Vella”. Per unanimitat de la Junta Directiva i amb el con·sens de tota la plantilla de mú·sics, s’ha elegit el nou director en substitució de l’anterior, el com·positor i prestigiós director en·guerí Teo Aparicio·Barberán.

Paco Roca, com se’l coneix col·loquialment dins “el món de la direcció de bandes”, en paraules del President de la Societat, Luis Enrique Alonso Vidal. “reuneix totes les capacitats i qualitats que ara mateix necessita la nos·tra Societat musical per a poder estar al capdavant de la nostra Banda. Una gran experiència com a director l’avala, com així ho de·mostra el nivell assolit per ca·dascuna de les anteriors forma·cions que ha dirigit al llarg dels seus 25 anys de carrera ,i un co·neixement exhaustiu de la casa.

Pràcticament ha estat professor de tots els components que ara mateix formen la plantilla, per no parlar de la seua implicació i esforç a tots els nivells i facetes, tant musicals,com educatives i socials dintre de la Vella”.

El mateix director ha declarat sentir·se molt agraït per la con·fiança dipositada en ell, i molt il·lusionat davant el nou repte que se li presenta: “un ha estat fácil, matisa, prendre la decisió, ja que he passat uns anys mera·vellosos i plens de satisfaccions artístiques amb la Banda de la Llosa de Ranes, però crec que els cicles han de tancar·se en el mi·llor moment. Ara toca, amb l’ajut de tots els músics de “La Vella”, intentar gaudir i fer gaudir de la millor música, basada en el tre·ball i l’esforç col·lectiu d’aquesta gran Societat Musical. Sé que és difícil ser profeta en la teua terra, però espere estar al nivell de la meua banda i a la dels meus pre·decessors en la direcció artística de la mateixa”.

a aquells que no tenen inspiració el tema de la fotografia pot ser lliure.

Tots els socis i sòcies d’AFSA estan convidats a participar. Es necessiten unes 40 fotos, podent

presentar diverses imatges cada autor. El termini de presentació de les fotografies és fins el proper 9 d’abril. S’hauran de lliurar els arxius a la seu social d’AFSA qual·sevol dijous anterior al 9 d’abril.

Todos y cada uno de nosotros tenemos miedos. Reaccionamos defensivamente ante todo aque·llo que nos aterra. Son estímulos que algún día provocaron en no·sotros una sensación de peligro o inseguridad que, al repetirse, reactivan en nuestro cerebro esa sensación.

Según recientes investigacio·nes del neurocientífico español Lorenzo Díaz·Mataix, algunas de nuestras neuronas situadas en la amígdala, una zona específica de nuestro cerebro, se activan al su·frir un episodio de terror o miedo. Lo interesante de la investigación es que esas neuronas activadas, como medida de protección, se mantienen en alerta por mucho tiempo, aun décadas.

Nuestros recuerdos aterrado·res quedan inconscientemente conservados en nuestro almacén del miedo. Accidentes, traumas, imágenes desagradables, situ·aciones que nos hirieron… Ex·periencias que nos paralizan y bloquean. Todas y cada una de ellas se encuentran en nuestros personales trasteros del terror. La terapia contra esos miedos se llama “reconsolidación de la memoria”. Simplificando la ex·plicación al máximo, consiste en algo así como asociar esas mis·mas situaciones con momentos o experiencias placenteras, o por lo menos inocuas. Ese proceso conseguiría así cerrar esas puer·tas inconscientes de defensa y escape.

¿Qué hay en tu almacén del miedo? ¿Se encuentra Dios en él? Porque la realidad es que para muchas personas Dios está en el almacén del miedo. El Dios cas·tigador, cruel y sanguinario que vendrá a condenar a los vivos y a los muertos, ese Dios que no perdona, que guarda celosamen·te nuestras flaquezas para echár·noslas en cara… Ese, querido lec·tor, no es Dios.

Así que te animo a “reconso·lidar” tu cerebro y de camino, también tu relación con Dios. Porque Dios es tu padre protector, que te busca, te ama y procura tu bien. Por eso fue capaz hasta de hacerse uno igual a ti para resca·tarte de tus miedos. Dios nunca te defraudará porque es amor. Y el verdadero amor, echa fuera el temor.

Page 18: L'informador 692

18

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ENSENYAMENT

Jorge Rodríguez destaca que Mora “és el paradigma d’allò que els ontinyentins som capaços de fer en defensa de valors que no cotitzen en borsa”

REDACCIÓ“De vegades ens fa falta un

poc d’autoestima en Ontinyent, i Marcos Mora és el paradigma d’allò que els ontinyentins som capaços de fer en defensa de va·lors que no cotitzen en borsa i de què podem fer els somnis reali·tat”. Amb estes paraules, l’alcal·de d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, mostrava el total recolzament de l’Ajuntament al projecte “Endan·za·T”, impulsat pel Ballet Masters amb la col•laboració del consisto·ri per fomentar la creativitat en·tre els escolars de la població.

El projecte, que era presentat dilluns al Centre Cultural Caixa Ontinyent, inclou la difusió d’un conte, la realització de tallers i l’assistència dels estudiants a un espectacle de dansa, tot articulat a través de la figura de Marcos Mora, guanyador del Premi Naci·onal de Dansa 2013 que atorga el

Ontinyent enceta una iniciativa educativa al voltant de la figura del Premi Nacional de Dansa Marcos MoraL’Ajuntament col·labora amb la iniciativa “Endanza-T” per a escolars que inclou la difusió d’un conte, tallers i un espectacle de dansa per fomentar la creativitat

Dia escolar de la Pau i no violèn-cia al CEIP Martínez Bellver de Xàtiva

Aquest anys es van realitzar treballs plàstics i didàctics a les aules, un mural commemoratiu, el manifest per la Pau i el ball de dues cançons. Totes

les activitats varen ser realitzades per tot l’alumnat del col·legi.

Ministeri de Cultura, guardó que li serà lliurat el proper 16 de fe·brer per part de Ses Majestats els Reis d’Espanya.

Jorge Rodríguez, que acudia acompanyat pels regidors Pepe Pla i Manuel Cuesta, presidia a un acte on es comptava amb la presència del coreògraf, que es va mostrar “encantat de què se m’utilitze d’excusa per al foment de la creativitat, que afecta a tots els camps de la vida, i que amb iniciatives com aquesta dotem als xiquets i xiquetes d’instru·ments per a canalitzar·la”, desta·cava. Des del Ballet Masters (al que ha estat vinculat Mora des dels seus inicis al mon de la dan·sa), Mª Carmen Mompó explicava que el projecte “s’inicia a Onti·nyent perquè tot parteix d’Onti·nyent, però és un projecte ambi·ciós que volem exportar a també altres poblacions”, destacava.

L’acte, al qual assistia més d’un centenar de persones, incloïa una demostració d’aplicació dels mètodes de Mora amb la partici·pació d’una ballarina, així com la projecció de diversos vídeos d’obres del coreògraf, entre ells “Pájaros Muertos”, un treball de·dicat a la figura de Pablo Picas·so que serà presentat aquest di·marts al museu que porta el nom del pintor a París.

L’alcalde d’Ontinyent animava al Ballet Masters a difondre i se·guir treballant en aquest projec·te, mostrant el seu suport i el del Govern d’Ontinyent “a qualsevol iniciativa que siga capaç d’anar a un col•legi i demanar als alum·nes que somien, perquè l’única forma de transformar la societat es somniar amb un món millor, i l’única forma de voler fer alguna cosa és haver·la somniat”, con·cloïa Jorge Rodríguez.

REDACCIÓLa passada setmana, al pati de

l’escola del CEIP Taquígraf Martí de Xàtiva, es va fer la presenta·ció oficial del Projecte Erasmus + el qual desenvoluparà el centre durant un període de dos anys . L’acte va estar obert a tota la Co·munitat Educativa i van assistir l´Inspector de zona i una nom·brosa quantitat de familiars i antics alumnes del centre.

En aquesta iniciativa anome·nada “Noves metodologies per a la millora de la qualitat de l’en·senyament plurilingüe en Euro·pa” , es pretén realitzar una sèrie d´activitats encaminades a for·mar a tot el professorat del centre en el coneixement de la llengua anglesa i de metodologies actu·als per a la didàctica de l’anglès com és la metodologia “CLIL”. El projecte està finançat per la Unió Europea després de passar per un concurs de selecció en el qual van participar molts centres de la Co·munitat Valenciana i d’Espanya.

A més de les activitats de for·mació i posterior posada en pràc·tica dels coneixements obtinguts, el centre té programades una sè·ries d’activitats encaminades al coneixement de la cultura dels països de la Unió Europea i del que suposa el Projecte Europeu com una forma de consolidar la pau, la democràcia i la cooperació entre els diferents països que la integren i amb la resta del món.

És va aprofitar el dia de la Pau

El Taquígraf Martí presenta el Projecte Erasmus+

per a posar en pràctica aquests valors i objectius. L’acte va co·mençar amb un parlament de la directora del centre presen·tant el projecte. A continuació hi hagué una desfilada amb les banderes i els noms de tots els països integrants de la Unió Eu·ropea. Després els alumnes de 6é ballaren una coreografia de la cançó “Happy”. Posteriorment es representaren dos teatres pre·parats pels alumnes i mestres de 5é, 1r i 2n de Primària. Més tard alumnes representants de cada aula digueren un missatge de pau amb les diverses llengües de la Unió Europea i formaren la paraula “Pau”. Finalment tots els alumnes i mestres de l´escola cantaren i ballaren la cançó de Michael Jackson “Heal the world” en anglès i en valencià.

El centre té programades una sèries d´activitats encaminades al coneixement de la cultura dels països de la UE i del que suposa el Projecte Europeu com una forma de consolidar la pau, la democràcia i la cooperació entre els diferents països que la integren i amb la resta del món

REDACCIÓAmb motiu de la celebració del

Dia de la Pau, el Col•legi Claret s’ha posat mans a l’obra i ha volgut que tots els seus alumnes, durant una setmana, reflexionen, resen i es comprometen per la pau. Evident·ment, un dels pilars de la campa·nya ha sigut la celebració aquest matí amb els 1.100 alumnes i tota la comunitat educativa en l’entra·da del col•legi, però, igual o més important ha sigut la conscienci·ació durant la setmana. Teoria i pràctica. D’una banda, en les tuto·

El Col·legi Claret de Xàtiva celebra el Dia de la Pau

ries, des dels més xicotets als més majors, han conegut els països on segueixen havent·hi conflic·tes bèl•lics, la persecució de molts cristians per causa de religió i els diferents tipus de violència en la societat. Després, a nivell pràctic, han elaborat els seus propis com·promisos de pau, uns compromi·sos pràctics, de les seues pròpies vides, per a deixar clar que creuen en la pau i que canviar el món és possible. Amb un miler de pòsits amb tots els compromisos, dia a dia han confeccionat un gran co·

lom de la pau que ha presidit el vestíbul del centre durant tota la setmana i que hui en la celebra·ció s’ha penjat en l’entrada. Una celebració molt animada on tots els alumnes han alçat les seues banderes de la pau (amb la pa·raula pau en més de trenta idio·mes) i amb els alumnes de segon i tercer de secundària amenitzant els cants amb les seues flautes, tocant, entre altres composicions, “Sound of Silence” de Simon and Garfunkel en el moment del Pa·renostre. Amb el treball d’aquests dies, es plasma el propòsit del Col•legi Claret de la seua aposta clara per la formació integral de l’alumnat tant en la seua vessant acadèmica, com en la personal i humana, aspirant a educar als xiquets i joves perquè tinguen un projecte de vida i el propòsit de ser protagonistes de la transformació del món en el qual vivim.

Page 19: L'informador 692

19

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SALUT

REDACCIÓEl Departament de Salut Xà·

tiva·Ontinyent ha aprofitat el canvi d’any per a posar a rodar l’engranatge d’una nova i origi·nal iniciativa que pretén conju·gar cultura i salut. Sota el títol “Cultura Saludable” la gerència del departament ha engegat un programa d’activitats que tenen com a objectiu portar fins a les instal·lacions sanitàries accions culturals diverses, com a presen·tacions de llibres o concerts.

El Departament Xàtiva-Ontinyent presenta el cicle propi de Cultura Saludable L’original projecte pretén acostar la cultura als pacients i els professionals dels hospitals

La programació començarà durant aquest mes de febrer, i a pesar que les primeres accions culturals es realitzaran en l’Hos·pital Lluís Alcanyís de Xàtiva, el projecte Cultura Saludable serà itinerant i té com a objectiu pas·

La iniciativa comença amb una programació de literatura i música en els centres hospitalaris

sar per altres instal·lacions d’un àrea sanitària que abasta les co·marques de la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Ribera. La programació cultu·ral arrancarà en aquest hospital amb diverses presentacions de llibres, el primer d’ells va tenir lloc ahir al migdia amb la no·vel·la “El metge del Rei” de Joan Olivares, obra guanyadora del XIX Premi Enric Valor de Narrati·va en Valencià i que precisament té com a fil argumental la histò·

Por Gabi Belenguer,

enfermero Centro de Salud de Xàtiva

FIBROMIALGIA Y GENERALIDADES

Seguramente muchas personas de las que tengan la delicadeza de leer u ojear tan solo el titulo del ar·ticulo dedicado a la Fibromialgia es fácil que en su pensamiento se acerquen hacia conocidos que pa·decen esta dolencia debido a que de buen seguro su palabra la tienen relacionada a pertenencia o cerca·nía hacia las personas que sufren un proceso benigno y de causa desconocida que ocasiona dolor en varios músculos, articulaciones y

ria del metge Lluís Alcanyís que dóna nom a l’hospital de Xàtiva. L’acte va comptar amb la presèn·cia de Toni Espí, també escriptor i professor de llengua i literatura de l’Institut Simarro de Xàtiva.

“Cultura Saludable” pretén fer incidència en la idea dels espais sanitaris com a llocs generadors de salut recolzant·se també en la cultura i anant més enllà de ser sol motors de cures i tracta·ments, convertint·se també en espais emocionals, tant per als

usuaris i pacients com per als treballadors. La programació de Cultura Saludable s’aprofitarà per a donar a conèixer projec·tes culturals amb un rerefons social.

Des de la gerència del Departa·ment de Salut Xàtiva·Ontinyent s’oferiran lots de llibres de cadas·cuna de les presentacions literà·ries que es facen, volums que es podran a la disposició dels paci·ents ingressats en els dos hospi·tals del departament de salut.

cansancio,que no produce deformi·dades,ni discapacidad y no supone una amenaza de muerte súbita,que aparece más en mujeres jóvenes entre 30 y 50 años e incluso antes, donde su diagnostico médico es di·fuso y se basa en los síntomas que refiere la persona afectada y en la exploración con unos puntos sen·sibles a la presión distribuidos por el cuerpo.

Sus síntomas, diversos, suelen ser fluctuantes pudiendo mejorar y empeorar a lo largo del tiempo, en esta estación de invierno suele au·mentar la intensidad de ellos sobre todo por las mañanas acompañado de rigidez articular ó hinchazón de manos y pies con hormigue·o,igualmente suele ser habitual la aparición de estados de ansieda·

d,depresión,jaquecas, sequedad de boca, dolores menstruales,cansan·cio y el acompañamiento de un su·eño no reparador.

Debido a que su tratamiento es complejo y de difícil concreción ,debido a que no va a curar la en·fermedad, si que debemos de reco·mendar que existen conceptos que el colectivo afectado debe de consi·derar con necesidad de cumplimi·ento, por ello es importante que se conozca y asuma la situación adop·tando un papel activo en su mane·jo,confiando en los profesionales sanitarios y teniendo en cuenta que el ejercicio físico,la medica·ción,el autocuidado y los grupos de ayuda mutua o asociaciones son fundamentales para afrontar esta delicada situación personal .

Así la actividad motora y física es fundamental en cualquier persona de ahí que habrá que mantener un buen estado de músculos, tendones y articulaciones, dado que ello fa·vorecerá la disminución del dolor,·favorecerá el sueño,disminuirá la ansiedad y la depresión al tiempo que le hará evitar el sedentarismo,·también será importante realizar ejercicios sociales,andar en gru·po,natación, bailes, etc, sin prisa empezando poco a poco de forma progresiva,y donde encontremos un ejercicio agradable y no una obligación necesaria debido a que no lo es para usted,complementelo , si puede con pilates,yoga,chi·kun·g,tai·chi y como no con una buena tertulia relajante con sus conocidos y amigos. Podríamos seguir comen·

tando más cuestiones relativas en torno a la Fibromialgia pero se aca·ba el espacio , tan solo recordarles , como le digo siempre a mi amiga Cloti,procura expresarte en positi·vo,intenta detectar los pensamien·tos negativos y dejalos pasar,no te sientas culpable,valora los logros que consigues día a día,escucha tu música preferida ,sensaciona y dis·fruta el día de hoy,date un capric·ho,mantén tus relaciones y recuer·da que “tú” no tienes la culpa de tu enfermedad y que debes de seguir acudiendo a las charlas de los pro·fesionales y de las asociaciones de afectados,así, como no desechar la oferta de reunión gastronómica y de ocio que te realicen tras ellas que seguro que son diversas y variadas como la vida misma.

Page 20: L'informador 692

20

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

REDACCIÓEl CD Olímpic té l’oportunitat aquest

diumenge de prolongar la seua bona rat·xa de joc i resultats. Davant l’Alcoià (matí, 17.00) pot aconseguir la seua quarta victò·ria consecutiva en lliga i la seua segona com a visitant. Després d’haver alineat el mateix onze en els tres últims partits, l’entrenador, Alejandro Sandroni, tindrà problemes en defensa ja que fins a l’últim moment serà dubte el central Pepín. El ju·gador va ser expulsat per doble groga da·vant el València·Mestalla. El club va pre·sentar recurs en considerar que la segona groga va ser injusta. La segona groga ha estat retirada, pel que podria jugar. Però el jugador ha tingut molèsties físiques du·rant la setmana no participant en diverses sessions. Serà dubte fins al final. Sandroni també pot tenir problemes en el seu subs·titut ja Kike Alcázar també ha tingut pro·blemes musculars i no s’ha entrenat amb normalitat pel que podria ser baixa. A ells dos s’uneixen els lesionats Jordi Marenyà i Pifarré. S’esperava que Marenyà entrés aquesta setmana al grup però ha tingut una recaiguda. Es pot incorporar la setma·na que ve. Pifarré continua la seua recu·peració. L’últim jugador a incorporar·se, Samuel, està en condicions de jugar si així ho decideix l’entrenador.

L’entrenador ha insistit en mantenir la bona dinàmica que manté l’equip en les últimes jornades on ha sumat els punts suficients per allunyar·se dels llocs de descens, i que s’ha vist representada amb la millor entrada de la temporada a la Murta diumenge passat . Amb l’exvalenci·

anista Ayala a la llotja; amb Curro Torres, sancionat, a la grada, dirigint per telèfon a l’equip, amb David Albelda i Miguel Ten·dillo, el fill va jugar a les files valencianis·tes, a la grada, l’afició va respondre a les expectatives creades per l’equip i a la seua crida i la Murta va registrar la millor en·trada d’aquesta temporada, a prop de 800, amb molts aficionats buscant el sol de la grada descoberta en una vesprada freda en allò meteorològic. Es van vendre més de 80 entrades de 15€, més els jugadors van ven·dre entrades a 5€. L’entrenador va agrair el suport dels aficionats locals, “sobretot en l’últim quart d’hora, quan vam començar a estar molt cansats”. L’equip s’allunya en sis punts dels llocs de descens i està a tres punts del setè, el Badalona. Com va reco·nèixer el mateix president, Alfonso Rus, després del partit contra el València Mes·talla, “com han canviat les coses en tres partits!”. . El proper partit a casa davant el Lleida es tornarà a jugar a les 16.30h. Les derrotes davant l’Olímpic aquesta tempo·rada de l’Huracà, At.Baleares i Hèrcules van propiciar la destitució dels seus entre·nadors. Aquest diumenge es podria donar també aquesta situació en l’Alcoià.

ESPORTSESPORTS20

L’entrenador ha insistit en mantenir la bona dinàmica que manté l’equip en les últimes jornades on ha sumat els punts suficients per allunyar-se dels llocs de descens

FUTBOL

Segona divisió grup III

Jornada 23ªOlímpic 2 – 1 València Mestalla

Jornada 24ªAlcoyano - Olímpic

Demà, 17.000h.

10 Olot 32 punts11 Villarreal B 29 punts12 CD Olímpic 30 punts13 Mallorca B 30 punts14 València Mestalla 29 punts

Classificació:

Tercera divisió grup VIJornada 26ªOntinyent 0 – 1 Castellón

Jornada 27ªAcero - Ontinyent CF

Demà, 17.00h.

Benigànim – Alzira

Demà, 16.30h.

04 Novelda 38 punts05 Torrevieja 38 punts07 Ontinyent CF 37 punts07 Orihuela 37 punts…11 UD Benigànim 34 punts

Classificació:

L’Olímpic vol mantenir la “dinàmica positiva”

Recuperar sensacions i resultats, objectiu de l’Ontinyent

Presentació del nou logotip. Ontinyent CF

Estadi “El Collao”

REDACCIÓL’Ontinyent vol recuperar sensacions i

resultats davant l’Acero demà (17,00h) en Port de Sagunt. Després de la derrota da·vant el Castelló l’entrenador, José Carlos Mullor, ha reconegut que no li agradaria sumar una segona derrota consecutiva. Adverteix, però, que el rival és un equip amb una destacada plantilla i que, com s’està demostrant, hi ha un tremeda igual·tat en el grup. Mullor podrà comptar amb tots els jugadors de la plantilla incloent a dos jugadors encara juvenils.

Del diumenge passat, malgrat el resultat (0·1) es pot parlar d’un bon partit de l’On·tinyent, especialment del primer temps, en el que va plantar cara un Castelló que va eixir reforçat en el seu liderat després de vèncer per la mínima en un gol d’Omar quan es complia l’hora d’encontre. Els de Mullor van gaudir de bones ocasions al primer temps, com també ho va fer el Cas·telló quan l’encontre es va obrir, però va estar en l’inici del segon temps quan els visitants es feren amos del joc i tancaren els ontinyentins fins que va arribar el gol. Després la defensa sòlida dels visitants i els balons llargs de l’Ontinyent a mesura que s’esgotava el temps no van sortir efec·te i els punts se’n van a terres del nord.

En el descans de l’encontre de diumenge davant el CD Castelló es va presentar una novetat a l’equipació que ja s’havia anun·ciat els darrers dies. El club promociona·rà el Museu del Tèxtil lluint el logotip de l’entitat a la part posterior de la camise·ta, just davall del dorsal. A l’acte van estar presents autoritats del govern municipal, amb l’Alcalde Jorge Rodríguez, qui a més presideix el museu, així com els regidors

Pepe Pla, Manuel Cuesta, Rebeca Torró i José A. Calabuig Oviedo. El museu, que es va estrenar el passat 2014, és un referent quant a la indústria tèxtil ontinyentina i de la comarca i mostra tots els passos del procés de fabricació dels teixits. L’horari d’obertura habitual és de dimarts a dis·sabte, de 9:00 a 13:30, així com de dilluns a divendres de 16:30 a 19:00.

L’afició de l’Ontinyent i el propi club es troben organitzant un viatge per al des·plaçament a Cullera, previsiblement per al dissabte 21 de febrer, tot i que podria jugar·se diumenge. L’horari més probable serà el de les 17:00, per tant l’autobús eixi·rà a les 15:00 des l’accés al recinte firal on es troba el centre de salut de l’Av. Albaida. L’autobús té un preu de 10 euros i cal fer la reserva a les oficines de l’estadi de 19:00 a 20:30 de dilluns a divendres. El preu de l’entrada a Cullera és de 5 euros per a do·nes i jubilats, i de 10 euros per a la resta de gent. Cal recordar que es tracta d’un ri·val que ara mateix es troba dins dels llocs de promoció, pel que l’acompanyament de l’afició eixe cap de setmana serà impor·tant per buscar la victòria i recuperar la lluita per la zona alta.

Mullor, ha reconegut que no li agradaria sumar una segona derrota consecutiva. Adverteix, però, que el rival és un equip amb una destacada plantilla i que, com s’està demostrant, hi ha un tremeda igualtat en el grup

Page 21: L'informador 692

21

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTSESPORTS 21

VOLEIBOLATLETISME

REDACCIÓUn total de 1.294 esportistes de totes les

edats participaven el passat diumenge al Cross “Ciutat d’Ontinyent”, una pro·va que es desenvolupava per segon any consecutiu al nou Passeig de Benarrai or·ganitzat pel Club Atletisme Vall d’Albaida (CAVA) amb la col•laboració de l’Ajunta·ment d’Ontinyent. Tot i ser un cross, la prova es desenvolupava íntegrament al casc urbà, en aprofitar·se a tal efecte el “Passeig de Benarrai” d’Ontinyent, una via de prop d’un quilòmetre de llargària que perllonga la coneguda com a “ruta del colesterol” entre les avingudes Gene·ralitat i Daniel Gil.

El regidor d’Esports, Pepe Pla, recordava que la prova ha estat Campionat Autonò·mic de camp a través i per tant classifica·dora per al Campionat d’Espanya incidint en què “organitzar regularment com estem

fent competicions de caràcter provincial o autonòmic ens situa com a referent espor·tiu en la Vall d’Albaida i les comarques ve·ïnes, i té molts efectes positius, tant en pel que fa a al foment de l’activitat física, dels valors de l’esport en l’educació dels xiquets i xiquetes i en l’atracció de visitants d’al·tres municipis”, destacava.

El lliurament de trofeus de la prova comptava entre altres amb la presencia del nou president de la Federació Valencia·na d’Atletisme i també degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la Universitat de València, Vicent Añó, que participava així al seu primer acte d’aquest tipus des que va arribar al càrrec federatiu. Pla agraïa el treball realitzat des del Club Atletisme Vall d’Albaida i la col•laboració de Protecció Civil, la Policia Local, i els vo·luntaris “sense els quals no seria possible realitzar esdeveniments com aquest”.

Al voltant de 1.300 participants converteixen en un “èxit multitudinari” el Cross Ciutat d’Ontinyent

CV XÀTIVA/Foto: Javier AlcàzarCinquena victòria consecutiva a la lliga

nacional masculina del Xàtiva Voleibol, que rebia el passat dissabte a Cartagena Tresors Naturals. Els xativins van guanyar per 3·2 (25·21, 27·25, 17·25, 18·25, 15·11), però el Cartagena va deixar molt bones sensa·cions a Xàtiva. Líder Can Ventura Palma de Mallorca amb 36 punts, segon CV Almo·radí 30 punts, tercer Xàtiva Voleibol amb 27 punts, CV Manacor amb 22, CV València amb 19 punts i la Universitat de Granada amb 18 punts.

La propera jornada el Xàtiva viatja a Conca, mentre que Almoradí viatja a les

illes per enfrontar·se al CV Manacor. El lí·der jornada de descans i el CV València rep el Petrer.

Les xiques sènior vencien amb como·ditat al Platges de Benidorm per 3·0 (25·20/25·22/25·13) i se situen de líders del grup de permanència a la primera divi·sió autonòmica. Les juvenils van perdre per 2·3 davant Platges de Benidorm, en un partit jugat de poder a poder (25·22/13·25/17·25/25·23/ 14·16). El cinquè set va ser d’infart, i va caure finalment del costat vi·sitant (14·16). El sènior masculí vencia per 3·2 al CV Alzira en partit disputat. El juvenil masculí, guanyà a l’Almoradí per 0·3.

Ja són cinc les victòries consecutives

CBXDissabte passat, 31 de gener, al Pavelló

Municipal deTeulada, es va celebrar la se·gona Jornada del Circuit Autonòmic Infan·til (S·15). Els resultats obtinguts per alguns dels jugadors del Club Bàdminton Xàtiva que van participar van ser els següents: Individual Masculí Grup A 2º Elíes Moral, Grup I 1r Carles Flor, Individual Femení Grup B 2ª Sara Clar, Grup I 1ª Nayara Go·zalbes; Dobles masculins Grup B 2º Carles Flor/Elíes Moral, dobles Femenins Grup A 2ª Jessica García / Nayara Gozalbes

Diumenge, 1 de febrer, al Pavelló de Vo·leibol de Xàtiva, es va disputar el Campi·onat Autonòmic Sub·13/Sub·17 dels XXXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. El jugador de el Club Bàdminton Xàtiva, Natxo Cervelló va ser el vencedor en l’Indi·vidual Masculí Sub·13.

Al Dobles Masculins Sub·13, van vèncer Carlos Cervelló / Natxo Cervelló. En Sub·17, Dobles Masculins van quedar tercers Àlex Granero/Fede Granero, i en Dobles Feme·nins també terceres Sara Clar/Nayara Go·zalbes.

Aquest dissabte se celebrarà en el Col·le·gi Públic Ramiro Jover de València a partir de les 9.30h, la 2ª Jornada del Circuit Pro·vincial Aleví.

Nous campions autonòmicsBÀDMINTON FDK

El Club Fon do Kan d’Ontinyent va parti·cipar dissabte passat en la segona jornada de la Lliga Judito a Albacete. Va reunir a 500 esportistes entre totes les categories anteriors, pertanyents a 20 clubs de tota la zona llevantina. Per part del club Fon Do Kan, es desplaçaven a aquesta compe·tició: Quique Belda Tortosa, Pau Gramage Gramage, en categoria pre benjamí, Coro Parellada Martin, Iker Morote Martinez, Sergio Úbeda Insa, Guillem Pla Borja en categoria pre benjamí, Paula Muñoz, Ai·tana Guerrero Donat, Ramon Parellada

Martin, Andreu Gramage Gramage i Ángel Cano en categoria aleví, i en categoria in·fantil, Natalia Sanchis Ferrero, Estela del Carmen Gandia Calabuig, Andrés Revert Bellver, Jorge Albuixech Soriano, Jose Ote·ro Santainés.

Els resultats més destacadis van ser: bronze per Quique Belda i Pau Gramage en categoria Pre benjamí, plata per a Coro Parellada en categoria benjamí; bronze per Paula Muñoz i Aitana Guerrero en ca·tegoria Aleví; i bronze per Natàlia Sanchis, Estela Gandia, Jorge Albuixech i Jose Otero en categoria Infantil.

Bons resultats en la segona jornada de la lliga Judito

ARTS MARCIALS

Tel.reserves 609 980 700De divendres a diumenge ·

Page 22: L'informador 692

22

Dissabte, 7 de febrer de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTSESPORTS22

HANDBOL

NATACIÓ

TRAIL

CICLISME

VC PEDALIEREls joves ciclistes de l’equip

Cafès Quatre M·València Terra i Mar·Gandia Capital del Turisme van realitzar una magnífica cur·sa en la primera puntuable de la Lliga de Pista a València.

Encara Orengo i Garrido no van destacar en la prova de 200m de velocitat, quan van co·mençar les proves de fons van demostrar ser els millors. Gar·rido va estar molt actiu tant en puntuació, 6°, com Escratch on

Destacada actuació d’Orengo i Garrido a la pista

va ser 7°. Gràcies al seu bon tre·ball, Orengo va poder disputar les proves, finalitzant segon en Escratch i guanyant la puntua·ció. D’aquesta manera va pujar al pòdium com a líder dels fon·distes. Els va acompanyar com a director Antonio Saez.

També cal destacar que ahir divendres es realitzà a València la presentació de l’equip júnior, amb els seus 18 corredors, els seus directors, el club i els pa·trocinadors.

CH XÀTIVA / Foto: Goyo MolinaEl Club Handbol Xàtiva segueix

d’actualitat pels èxits dels seus equips. L’infantil de Jonathan Faus i Pepe Navarro va aconseguir el cap de setmana un nou ascens per al club, el segon aquesta tem·porada després de l’aconseguit fa dues setmanes pels juvenils, després d’imposar·se als quarts de final per l’ascens a Handbol Burjassot per 24·27 en el partit disputat diumenge passat a Lori·guilla, i després classificar·se per semifinals aconsegueix pujar a autonòmica anticipadament en ser dos dels altres semifinalistes filials d’equips que ja militen a la màxima categoria i, per tant, no poden pujar, com són el Port de Sagunt “C” i Marni “B”. El cadet de José Ángel Ventura i Antoni Giménez va disputar l’anada de les semifinals també per l’ascens i va aconseguir una renda im·portant per a la tornada després de vèncer a l’Alcàsser·Picassent per 33·27, per la qual cosa part amb avantatge en el seu objectiu de ser el tercer equip del club que aconsegueix aquesta temporada,

Nou ascens per a l’Handbol Xàtivala del vintè aniversari de la pràc·tica recent d’handbol a la ciutat, l’ascens a la màxima categoria autonòmica per al pròxim curs.

El juvenil de Toni Benavente i Adrián Sanz, per la seua banda, equip ja de primera autonòmica per a la temporada des de fa dues setmanes, es va proclamar dis·sabte passat campió de la seva categoria, a falta d’una jornada per a la conclusió de la fase, des·prés empatar a 23 gols a la pista del seu immediat perseguidor el CH Vila·real, i disputarà d’aques·ta manera els encreuaments davant del 4t classificat de la 1ª Divisió per una plaça en l’auto·nòmic d’aquest any. El partit, en què els de la Plana es jugaven as·segurar l’ascens en cas de victò·ria, va respondre a les expectati·ves previstes i es va caracteritzar per la igualtat existent entre tots dos conjunts i per la tensió deri·vada del que tots dos conjunts es jugaven. Els xativins, als que li valia la victòria, l’empat o fins i tot una derrota per menys de 3 gols, van obtenir un punt treba·llat que els permet arribar a l’úl·

tima jornada amb tots els objec·tius complerts.

De la resta d’equips federats, el sènior d’Enric Martínez i Toni Benavente va caure a la pista del colíder, el BM. Torrent, per 28·20 en un partit en què els de Xàti·va van concedir excessives faci·litats al seu rival en els primers 15 minuts, obtenint els locals un avantatge de 7 gols que fet i fet resultaria determinant per al de·senllaç del partit. L’aleví de Qui·que Martínez, finalment, va per·dre a la pista de l’Alzira per 8·0.

Aquest cap de setmana, la jor·nada torna a presentar apassi·onant per als diferents equips federats del club. El plat fort el disputarà el cadet, amb la tor·nada de les semifinals per l’as·cens, en què els xativins esperen poder certificar el seu pas a la categoria autonòmica fent bona la renda aconseguida en el par·tit d’anada. L’infantil, després d’aconseguir l’objectiu de pujar de categoria, buscarà una plaça a la final del dia 14 enfrontant·se en semifinals al Port de Sagunt “C” a partit únic.

CN XÀTIVAEls nedadors Bàrbara Camps,

Emma Oltra i Miquel Benito del Club Natació Xàtiva van formar part de l’equip d’Infantils de la Comunitat Valenciana que va participar els passats dies 31 de gener i 1 de febrer al Campionat d’Espanya Infantil i Júnior de Comunitats Autònomes que es va celebrar a la piscina olímpica de Castelló. En les proves indivi·duals Bàrbara Camps va obtenir la posició 12 en els 400 m lliures amb un temps de 4’53 “09, en els 100 m esquena ocupo la 17 plaça amb un registre d’1’12” 85 i en els 200 m. lliures va acabar

Bons resultats dels xativins amb la selecció

en la desena posició amb 1’17”16. Emma Oltra va ser desena en 200 m. esquena amb un temps de 2’33”66 i en la prova de 200 m. estils individual va ser cinque·na amb 2’33”66.

Per la seua banda Miquel Beni·to en els 200 m. esquena va ser desè amb un registre de 2’16”56, en la prova de 100 m. esquena va ser setè amb 1’02”29 i en els 200 m. estils individual va aconse·guir el lloc 11 amb un temps de 2’ 21”72. En les proves de relleus la nedadora de Xàtiva Bàrbara Camps va formar part del quar·tet femení de la Comunitat Va·lenciana en 4x200 m. lliures que

amb un temps de 9’13”45 van ser quartes. En el relleu 4X100 m. lliure femení en quartet valen·cià va ser sisè amb 4’16”51, en aquest relleu Bàrbara Camps va nedar la primera posta amb un temps d’1’03”92. En els 4X100 m. estils, Bàrbara Camps va cobrir el relleu de natació lliure, sent les nedadores de la Comunitat Valenciana cinquenes amb un temps de 4’48”21. En els relleus masculins Miquel Benito va participar en els 4X100 m. estils nedant la posta d’esquena amb un temps d’1’02”50, l’equip de la Comunitat Valenciana va quedar cinquè amb un registre de 4’11”16.

SERRA VERNISSAEl passat diumenge Abelardo

Orquín es va endur la victòria al II Trail L’Aventaor de Genovés amb 1h 50’ a un ritme de 5’16’’/km. La prova presentava un recorregut dur i tècnic de 21km i 1.000 m de desnivell positiu amb la dura ascensió a l’Aventaor i Creu de Genovés. Fins meitat de la proba hi havia un grup de 3 atletes que estaven amb opcions de dispu·tar·la: Fornés, Orquín i Rama. No va ser fins el tram final on Or·quín va poder marxar en solitari en la part de baixades més tècni·ques, mantenint l’avantatge a la pujada final a la Creu de Genovés

Nova victòria d’Orquín i podium per Hernàndez al II Trail L’Aventaor de Genovés

i baixada per l’Assagador.El Serra Vernissa va comple·

tar una destacada actuació amb Boro Hernández que va ser 2n veterà i 7é de la general, Jor·ge Tormo el 11, Javi Pastor el 17, Josep Cebrià el 25, Paco Francés el 55, Blesa el 67, Sala el 71, Pa·jares el 75, Díez el 90, García el 126, Fernández el 182, Rosa el 212, López el 215, Colomer el 242, Ma·teu el 399 i Ángela Amat la 426. A la modalitat de marxa van parti·cipar Jorge Castells, Patri Róde·nas, David Ortega i Javier Oriola. Aquesta setmana Ximo Martínez participarà a l’Sprinttrail Aledua de Llombai.

Page 23: L'informador 692

23

Dissabte, 7 de febrer de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SERVEIS

Agenda

FARMACIAS DE GUARDIAEN XÀTIVA, CANALS y LA CANAL de NAVARRÉS

DÍA Farmacias XATIVA Dirección F. LA CANAL Farmacias CANALS

Dissabte, 7 Carmen Navarro A.Jaume I,36 Enguera Susana Llaudes

Diumenge, 8 Richart CB P.la Bassa,33 Enguera Susana Llaudes

Dilluns, 9 Josefina Ballester Germanies,11 Bolbaite Vicente Llaudes

Dimarts, 10 Casesnoves CB Vicente Boix,12 Anna Juan Alcázar

Dimecres, 11 Vanesa Llanderal Avd.Selgas,43 Enguera Juan José Gracia Gil

Dijous, 12 Pellicer-Estrugo P.Vicent Andrés Estellés,6

Chella Enrique Pepiol

Divendres, 13 MªÁngeles MartíPasseig del Fer-

rocarril,snEnguera Susana Llaudes

EXPOSICIONS

·XXXIII Premi Nacional de Fo·tografia “Vila de Canals”. Centre Cultural Ca Don José, Canals.

·Mompó Roca, pintor de la llum. Homenatge al pintor Alfre·do Mompó Roca,

Fins al 21 de febrer, Casa de la Cultura, Xàtiva.

MÚSICA

·”Alcina”. Òpera. Conservatori Superior de Música de València. Demà, 18h, Gran Teatre, Xàtiva.

·Danses. Grup de Danses Sar·gantana de València i de l’As·sociació “Canyes i Baquetes” de Moixent. Demà, 18h, Auditori Mu·nicipal de Moixent.

CONVOCATÒRIES

·V Concurs relat curt “Les do·nes parlen”. Fins al 20 de febrer. Ajuntament de Xàtiva.

Els números de la sortBONOLOTODilluns, 2

18 25 29 33 38 42 c.10 r.8Dimarts, 3

07 12 22 33 34 39 c.21 r.6Dimecres, 4

01 41 43 45 47 49 c.39 r.2

GORDODE LA

PRIMITIVADiumenge, 1

02 07 14 21 31 c.9

LA PRIMITIVADissabte, 31

08 13 23 38 42 48 c.31 r.2Dijous, 5

06 11 12 25 31 43 c.28 r.1

Pronóstico de la semana entrante:Se mantendrá el frío y la probabilidad de lluvia es muy alta durante buena parte de la semana.

SÁBADO Frío. Aumento de la nubosidad con el paso del dia, viento flojo. Pueden caer algunas gotas.

DOMINGO Cielo más despejado con un ligero aumento de las temperaturas. Pueden haber eladas.

PorSergio Salinas El tiempo

DOMÉSTICO Y PROFESIONAL ALQUILER PROFESIONAL

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO SERVIVIO TÉCNICO Y SISTEMAS DE MEGAFONÍA

Por Laura Merino

Viajes [email protected]

www.loteria5xativa.es - [email protected]./Fax 96 227 16 19 - C/ Dos Molins, 6 - 46800 XÀTIVA

ALTRES

·Xerrada·audició musical al voltant de Joaquin Turina. Cos Natura. Dimarts, 10 de febrer, 19.00h, Casa de la Cultura.

·Taller de Música. IES Simarro. Divendres, 13 de febrer, 10.30h, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Presentació del llibre “Diario de un opositor en paro”. Diven·dres, 13 de febrer, 19.30h, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·El càtars. Conferència. UNED Xàtiva. Divendres, 13 de febrer, 19.30h, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Gala Solidària. Demà, 19h, Casa de la Cultura, l’Alcúdia de Crespins.

Hui felicitem a...

Gonzalo, Ernesto i Ernesto compleixen anys aquests dies. La família Fita Mudarra els desitja un feliç aniversari!

Page 24: L'informador 692

IMPRESSIÓ: Sistemes Impressió de Llevant,S. A.Dipòsit Legal: V-4955-2001

L’Informador no s’indentifica, necessàriament, amb l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

EDITA: Setmanari Setabense S.L. C/ La Reina 60 - 46800 XÀTIVAInformació i publicitat: Tel. 96 111 68 83

E-mail: [email protected] - [email protected]

Gerència: Cristobal Merino GrauCap de redacció: Juan Antonio Cloquell Cuñat

Marketing i publicitat:

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL