of 16 /16
SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL ANY XIII · NÚMERO 726 Exemplar gratuït Dissabte, 29 d’agost de 2015 LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL La comarca, de festa AJUNTAMENT DE XÀTIVA Pàg 2, Xàtiva premiarà el consum responsable d’aigua potable ONTINYENT Pàg 10, Ontinyent tanca les festes amb més de 150.000 espectadors ESPORTS Pàg 14, Raul Pardo (pilot de karting) demana recolzament per aconseguir el Campionat d’Espanya FESTES A LA COMARCA Pàgs 6-9, Especials Festes Patronals a Rotglà i Corberà i l’Alcúdia de Crespins Excel·lenssim Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins El mes d’agost s’acomiada amb un cap de setmana festiu en moltes localitats de les nostres comarques

L'Informador 726

Embed Size (px)

DESCRIPTION

29 d'agost de 2015

Text of L'Informador 726

Page 1: L'Informador 726

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ANY XIII · NÚMERO 726Exemplar gratuït

Dissabte,29 d’agost de 2015

LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL

La comarca, de festa

AJUNTAMENT DE XÀTIVAPàg 2, Xàtiva premiarà el consum responsable d’aigua potable

ONTINYENTPàg 10, Ontinyent tanca les festes amb més de 150.000 espectadors

ESPORTSPàg 14, Raul Pardo (pilot de karting) demana recolzament per aconseguir el Campionat d’Espanya

FESTES A LA COMARCAPàgs 6-9, Especials Festes Patronals a Rotglà i Corberà i l’Alcúdia de Crespins

Excel·lentíssim Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins

El mes d’agost s’acomiada amb un cap de setmana festiu en moltes localitats de les nostres comarques

Page 2: L'Informador 726

2

Dissabte, 29 d’agost de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

REDACCIÓL’Ajuntament de Xàtiva s’ha

posat mans a l’obra en matèria econòmica i ha començat els dos processos més importants de l’exercici, l’elaboració del pressupost de l’Ajuntament per a 2016 i la confecció de l’orde-nança fiscal.

La primera a ser aprovada de forma definitiva serà l’ordenan-ça fiscal que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2016. Des de la regidoria d’Hisenda, s’ha obert un termini de 30 dies perquè regidors i tècnics realitzen les propostes corresponents que han de concloure amb l’aprova-ció inicial de l’ordenança en el ple d’octubre.

De moment, des de la regido-ria, s’avancen algunes novetats. L’equip de govern té la intenció d’establir dos trams en la taxa per consum d’aigua: un primer tram de consum de fins a 24m3 que correspon al consum mitjà d’una família de 4 membres i un segon tram de consum su-perior. El primer tram tindrà un preu per metre cúbic sensi-blement inferior a l’actual i el segon tram pujarà fins a com-pensar la baixada de recaptació. D’aquesta manera s’aconsegueix que famílies i empreses amb un consum responsable i que no utilitzen grans quantitats d’ai-gua vegen reduït el seu rebut. En canvi els grans consums o els usuaris que posseeixen pis-cines o sistemes de reg amb ai-gua potable veuran incrementat

Xàtiva premiarà el consum responsable d’aigua potableEl regidor Ignacio Reig destaca que “la pressió fiscal total es reduirà en el següent exercici però sobretot l’esforç econòmic es repartirà de forma més justa”

el seu rebut.El regidor d’Hisenda, Ignacio

Reig, ho explica: “estem estu-diant disminuir entre 3 i 4 eu-ros el rebut trimestral d’una família mitjana i traslladarem aquesta càrrega als usuaris que consumeixen aigua en major quantitat. D’aquesta manera es premia el consum responsable i es penalitza al que utilitza gran

quantitat d’aigua. El consum bàsic d’aigua ha de tenir un cost menor que el consum recrea-tiu o empresarial de l’aigua”. Segons estimacions del propi Ajuntament, 10.200 usuaris veu-ran rebaixat el seu rebut.

Bonificacions al cotxe elèctricL’Ajuntament de Xàtiva també

té previst establir bonificacions

a l’ús dels vehicles amb com-bustibles amb menors emis-sions de CO2. Així, els vehicles elèctrics purs tindran una bo-nificació del 75% en l’impost de circulació i els vehicles híbrids i de gas natural es beneficiaran d’un 50% de descompte en el re-but de l’impost de circulació.

També s’estudia rebaixar al-guns preus públics, com el llo-

guer de la plaça de toros, que després de les modificacions previstes a l’edifici s’ha d’uti-litzar per altres activitats alter-natives i espectacles. Segons el regidor d’Hisenda, “l’esforç es reparteix de forma més equita-tiva. El següent pas és un Pla de Control Tributari. Cal aconse-guir que tots paguen perquè tots paguem menys”, conclou.

COMPROMÍSEl Grup Municipal de Compro-

mís per Xàtiva s’ha mostrat en desacord amb les formes i amb la major part del contingut del projecte de Pressupostos Gene-rals 2016 dissenyat pel Govern Central. Tot i això, celebren que, segurament per la proximitat de les Eleccions, es contemple la

“descongelació” de la contracta-ció pública.

“Hem passat anys denunciant les practiques abusives i al clien-telisme a canvi de vots exercit per l’antic govern del Partit Popular a l’hora de contractar a perso-nal municipal emparant-se en estratagemes i buits legals per col·locar amics i coneguts. Com a

membres del nou govern de Xàti-va hem trencat amb eixes prac-tiques i hem obert les portes de l’Ajuntament a la gestió transpa-rent”, afirmen des del col·lectiu.

En un comunicat emès per la formació, s’afirma que “com no juguem al joc dels cacics i no contractem a dit no podem am-pliar el número de treballadors

de l’Ajuntament perquè la llei de pressupostos de 2015 ens ho prohibeix. Ara, amb la nova llei per 2016 ja podrem i això signifi-ca obrir un procés transparent i amb garanties per a tots els ciu-tadans. A més, també és garan-teix l’entrada en l’Ajuntament de gent professional i preparada”, ressalten.

Des de Compromís consideren que una persona que ha aconse-guit el seu lloc de faena a través d’un concurs públic és un treba-llador o treballadora independent que no déu res a cap polític i que per tant és garantia de professio-nalitat i independència. “El que, en definitiva, és el que necessita el poble de Xàtiva”, finalitzen.

Compromís anuncia el final “del clientelisme i l’amiguisme” en l’AjuntamentCelebren la “descongelació” de la contractació pública als Pressupostos Generals de l’Estat

Page 3: L'Informador 726

3

Dissabte, 29 d’agost de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

REDACCIÓDimarts, el primer tinent d’al-

calde de Xàtiva, Miquel Lorente (EU), va tenir una reunió de tre-ball amb el capità de la Guàrdia Civil, Antonio Carrillo i l’agent de vigilància rural de l’Ajuntament, Gregorio Moya, amb la finalitat de coordinar les accions de vigi-lància del terme de la ciutat. La reunió, segons Lorente, “ha estat un primer pas per coordinar els efectius de les distintes forces de seguretat que actuen al terme ru-ral, per tal de que al camp hi haja seguretat i millore la sensació de protecció i les condicions de vida dels llauradors de la ciutat”.

El tinent d’alcalde vol treballar amb l’objectiu de crear una junta de seguretat rural a Xàtiva, que poguera comptar amb la partici-

L’Ajuntament prepara un dispositiu especial de vigilància ruralEl regidor Miquel Lorente afirma que “cal projectar la creació d’una junta de seguretat rural a Xàtiva”

pació de la subdelegació del go-vern. En la reunió, s’ha procedit a dividir el terme municipal en quatre grans zones d’actuació: una primera que abraçaria els voltants del Puig, una altra que se situaria a la zona de Sorió i partides limítrofes, una tercera que cobriria el camí de Sant An-toni i Bixquert i una quarta, més ampla, on s’inclourien les par-tides de Meses, l’Estret i la zona d’Annauir.

Les tasques de vigilància es repartiran a tres bandes entre l’equip ROCA de la Guàrdia Civil, efectius de la Policia Local i la Guarderia Rural de l’Ajuntament de Xàtiva. Miquel Lorente ha destacat que “es tracta d’agilitzar l’organització de les tasques de vigilància per estar en millor si-tuació per combatre el repunt de la delinqüència que pateixen els nostres llauradors cap a finals del mes de setembre, on aug-menten els robatoris de collites i cases d’eines”.

El proper dia 15 de setembre està prevista una nova reunió per abordar qüestions de segu-retat rural, a la qual s’incorpo-raran representants d’AVA-ASA-JA i la Unió de Llauradors i Ramaders.

REDACCIÓL’alcalde de Xàtiva, Roger Cer-

dà i la regidora de Turisme, Ma-riola Sanchis, mantenien aques-ta setmana una reunió amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, a València. La reunió ha servit com a primera presa de contacte entre els res-ponsables municipals i la nova direcció de l’entitat que gestiona la política turística de la Comu-nitat Valenciana. Segons ha de-clarat l’alcalde, Colomer visitarà la nostra ciutat al voltant del 15 de setembre, “per tal de tenir una reunió de treball on es con-cretarà la inclusió de Xàtiva als programes de qualitat turística que gestionen conjuntament l’Agència Valenciana de Turis-me i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Açò significa un clar avanç per a la ciutat en matèria de promoció turística, ja que suposarà incidir en la pro-fessionalització del sector, amb programes de gestió i de forma-

Xàtiva serà inclosa als programes de qualitat de l’Agència Valenciana de TurismeRoger Cerdà i Mariola Sanchis es reuneixen amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer

ció especialitzada”, ha senyalat Cerdà.

Aquests programes tenen per objecte la gestió integral i perma-nent de la qualitat a un destí tu-rístic. Els programes impliquen a empreses i serveis turístics, amb

l’objectiu de millorar l’experièn-cia i satisfacció de l’usuari del servei.

En aquesta primera presa de contacte, s’ha tractat el tema de la vinculació entre turisme, cul-tura i el patrimoni local. “Sumar

el potencial de municipis com Xàtiva es fonamental per ser més forts i més interessants com a destí turístic en un món global, on hem de treballar la diferenci-ació i la singularitat”, ha volgut destacar Colomer.

En la primera reunió s’ha tractat el tema de la vinculació entre turisme, cultura i patrimoni local

L’objectiu és crear una junta de seguretat rural a Xàtiva amb la participació de la subdelegació de govern

Page 4: L'Informador 726

4

Dissabte, 29 d’agost de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

REDACCIÓEl passat mes de juliol un grup de vo-

luntaris professionals de la salut van viat-jar al poblat poblat de Aitong (Kenya), per a assistir a unes 3.000 persones durant quatre dies. Durant l’estada en Kenya, es van desenvolupar diverses activitats com l’atenció odontològica, higiene oral; aten-ció primària aprofitament de recursos, xarrades sobre educació sexual, com evitar la transmissió de malalties sexuals, com actuar en cas de maltractament infantil i violència de gènere, primers auxilis, abla-ció, drets de les dones i xiquets, etc; neteja

i manteniment de l’entorn i economia fa-miliar i ensenyament a xiquets i joves de jocs i cançons en anglès.

El viatge es va poder realitzar gràcies als voluntaris, a les empreses privades i a la Fundació Carralero que van unir esforços per a aconseguir anar a Kenya.

La missió de la Fundació Carralero és tendir-li una mà als més necessitats i re-colzar a les persones o organitzacions que tenen la mateixa fi. És per açò que volem donar les gràcies al VOLUNTARIAT KENYA 2015 per aquesta noble iniciativa, i per per-metre’ns col·laborar amb vosaltres.

La Fundació Carralero recolza un projecte sanitari en KenyaEs van assistir al voltant de 3.000 persones en quatre dies

REDACCIÓEl web i els perfils socials oficials de la

Fira d’Agost de 2015 abastaren fins un total de 110.985 persones. A través del portal web www.lafiradexativa.com, els internautes pogueren accedir a recorreguts virtuals pel Reial de la Fira, així com a vídeos dels di-versos actes i a retransmissions en direc-te. L’aplicació de les noves tecnologies per difondre les activitats de la Fira d’Agost ha estat una de les principals novetats d’en-guany, pel que fa a la promoció instituci-onal de la principal festa de la ciutat. L’al-calde Roger Cerdà es mostra satisfet dels resultats de la iniciativa: “com a punt de partida, el resultat és excel·lent. És una lí-nia de treball important per potenciar la promoció de la nostra Fira. Cal que aprofi-tem totes les oportunitats que ens brinden les noves tecnologies, que ja són el present de la comunicació global. Hem de treballar per un posicionament adequat per tal que aquestes visites virtuals, a més de facilitar un major coneixement dels actes de la Fira d’Agost, es convertisquen en visites reals a Xàtiva. Aquest tipus de projectes han de tenir continuïtat, per fer més accessibles les nostres activitats i perquè augmente el número de visitants”. El portal ha tingut 8.025 usuaris que realitzaren un total de 15.505 visites a pàgines del portal. El 27’26% de les visites provingueren de la mateixa ciutat de Xàtiva, mentre que un 19’36% es feren des de València. La resta de visites al

web tingueren el seu origen a ciutats com ara Alzira (7’76%), Madrid (5’02%) o Barce-lona (2’10%), entre d’altres. En l’apartat de xarxes socials, l’impacte ha estat superior. Per exemple, l’abast total a través del perfil de Facebook del web s’ha aproximat a les 111.000 persones. El perfil ha comptat amb 5.904 seguidors, dels quals un 58% són do-nes i un 41% homes. El 97’5% dels seguidors de LaFiradeXativa.com en aquesta xarxa són d’origen espanyol, mentre que el 2’5% restant es reparteix entre països com el Regne Unit, França, Estats Units, Itàlia, Ar-gentina o Indonèsia. El 40% dels seguidors espanyols són de Xàtiva; el 20% de València, el 4’3% de Canals, l’1’4% de Madrid o l’1’3% d’Alzira, entre altres moltes localitats. Els diferents vídeos penjats a les xarxes socials també ofereixen dades de difusió conside-rables. Un total de 24.400 persones visiona-ren el recorregut virtual per la Fira d’Agost des d’Internet. Altre dels vídeos destacats va ser el de l’homenatge al recentment desa-paregut pilot Bernat Martínez, que va tin-dre lloc en el marc del Trofeu de Velocitat Fira d’Agost, vist per 22.400 persones. Conti-nuant amb les dades curioses, el vídeo del concert de Pep Gimeno Botifarra a la inau-guració va ser vist per 3.600 persones, men-tre que el discurs de la Reina de la Fira, Lau-ra Llorens el varen veure 1.600 internautes. El web www.lafiradexativa.com es va situ-ar en la primera posició dels resultats del buscador Google durant la setmana de Fira.

La Fira ‘online’ arriba a 111.000 persones

Page 5: L'Informador 726

5

Dissabte, 29 d’agost de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

Page 6: L'Informador 726

6

Dissabte, 29 d’agost de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPECIAL FESTES

L’Informador amb les Festes Patronals de Rotglà i Corberà

Excel·lentíssim Ajuntament de Rotglà i Corberà

Page 7: L'Informador 726

7

Dissabte, 29 d’agost de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPECIAL FESTES

L’Informador amb les Festes Patronals de Rotglà i Corberà

Page 8: L'Informador 726

8

Dissabte, 29 d’agost de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPECIAL FESTES

Excel·lentíssim Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins

L’Informador amb les Festes Majors de l’Alcúdia de Crespins

Regidoria de Festes

Page 9: L'Informador 726

9

Dissabte, 29 d’agost de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPECIAL FESTES

L’Informador amb les Festes Majors de l’Alcúdia de Crespins

Regidoria de Festes

Page 10: L'Informador 726

10

Dissabte, 29 d’agost de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ONTINYENT

REDACCIÓMés de 150.000 espectadors, segons da-

des de la Policia Local, van abarrotar On-tinyent durant la setmana gran de festes. La variada oferta d’activitats programades per l’Ajuntament d’Ontinyent amb què s’han complementat les festes de moros i cristians de la ciutat, així com l’absència d’incidents destacables han permès que, en paraules de l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, “pugem tancar les festes amb un balanç molt positiu”. L’alcalde ha mos-trat la seua satisfacció per l’alta xifra de visitants assolida, “a la que hem tractat de contribuir amb una programació munici-pal que ha estat un complement perfecte per a les festes de Moros i Cristians, do-nant resposta als gustos de tots els públics mantenint la nostra filosofia de ser efici-ents a la gestió per poder oferir més amb menys”.

Quant a la programació municipal, el concert de Pablo Alborán ha estat el més multitudinari dels últims anys, amb prop de 6000 espectadors i cobrint pràctica-ment tot l’aforament previst a l’estadi mu-nicipal El Clariano. Tot i veure’s afectat per la pluja, el Meruts Festival, organitzat per l’Assemblea Joves Meruts amb la col·labo-ració del consistori, reunia més de 1.200 espectadors, i a l’èxit d’aquestes actuacions musicals se suma l’espai escènic central

de les festes d’Ontinyent, el parc de La Glo-rieta, que ha acollit actuacions de tot tipus al llarg de la setmana, amb les orquestres Tequila, Matrix i Montecarlo, disc-jockeys i l’espectacle “Musical Superstars”.

Jorge Rodríguez destacava també com

a “significatiu” el paper de la dona en els principals actes morocristians (que han tingut per primera volta a la història dues dones als dos bàndols, coincidint a més amb la primera volta en que una dona dirigia la marxa mora “Ximo” a l’entrada

de bandes), així com l’alt nivell dels dos pregons, el de festes i el del mercat medi-eval, a càrrec de personalitats de l’àmbit universitari com el rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, i el catedràtic d’Economia Josep Pla, respectivament, “un símptoma més de que la nostra és una ciutat plenament universitària”, assenya-lava. L’afluència de públic i personalitats a l’Entrada de Moros i Cristians, a la que van acudir entre altres tres consellers del Govern Valencià, el President de Les Corts i diversos diputats provincials també ha estat positiva, com les xifres assolides al estand d’informació turística de la Plaça de la Concepció i al Mercat Medieval, de les que es donaran detalls els propers dies.

Jorge Rodríguez concloïa amb paraules d’agraïment “per a tots i totes: per als visi-tants, els festers i la ciutadania en general pel seu exemple de civisme, i per al perso-nal de Policia Local, Nacional, Guàrdia Ci-vil, Protecció Civil, Creu Roja i tots aquells i aquelles que han estat treballant perquè tot eixira bé”, incidia.

Ontinyent tanca les festes amb més de 150.000 espectadors acumulats als diferents actesJorge Rodríguez destaca com a “significatiu” el paper de la dona en els principals actes i l’alt nivell dels dos pregons a càrrec de personalitats de l’àmbit universitari

L’alcalde s’ha mostrat satisfet per una programació que ha donat resposta als gustos de tots els públics

REDACCIÓOntinyent ha recollit un total de 10.000

quilos de vidre en 9 dies augmentant en un 20% respecte de l’any anterior el reci-clatge durant la setmana gran de les festes de Moros i Cristians. Aquesta campanya de recollida extraordinària que ha estat rea-litzada conjuntament per l´Ajuntament, la Societat de Festers i l’empresa Ecovidre, ha inclòs la instal·lació de nous contenidors

i poals equipats amb el sistema “ale-hop”, que s’han ubicat en les proximitats de cada associació i comparsa, el repartiment de material i la participació de voluntaris, que han estat encarregats del buidatge de contenidors, la retirada de poals i de do-nar informació del procés de reciclatge als festers, obsequiant-los amb detalls de Ecovidre com obridors, bosses o xapes amb emoticons de moros i cristians.

S’augmenta un 20% el reciclatge de vidre en festes amb 10.000 quilos en nou dies

REDACCIÓLa ciutat d’Ontinyent farà hui una cri-

da a la solidaritat amb els afectats per la síndrome IDIC15 amb un concert solida-ri aquesta vesprada al Teatre Echegaray, al que participaran desinteressadament nombrosos músics per recaptar fons per a la investigació d’esta malaltia “rara” d’ori-gen genètic.

El concert, organitzat per l’Ajuntament d’Ontinyent i l’Associació Nacional Síndro-me IDIC15, tindrà lloc a les 20 hores i els diners de l’entrada es destinaran integra-

ment a aquesta associació, comptant-se amb músics com Robe Mollà de Músicos de Guardia, Feliu Ventura, Tomàs de los Santos, Mire Vives, Kaoba i Andreu Valor. L’objectiu és seguir recaptar fons amb acci-ons solidàries per a acostar-se als 123.000 euros necessaris per a una línia d’investi-gació per a la que per ara és compta amb 30.000 euros, investigació que beneficiarà a les famílies dels 40 xiquets diagnosticats del síndrome a Espanya, entre les que es troba la família ontinyentina Orquín i la seua filla Mara, de 12 anys.

Hui tindrà lloc un concert solidari contra la síndrome IDIC15

Page 11: L'Informador 726

11

Dissabte, 29 d’agost de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

Per a qualsevol consulta www.canals.es

El 95% dels conductors sotmesos a controls d’alcohol i drogues han donat negatiu

AJUNTAMENTL’Ajuntament de Canals s’ha

adherit un cop més a una cam-panya especial de la Direcció Ge-neral de Trànsit (DGT).

La campanya especial “Con-trols preventius d’alcohol i dro-gues”, que ha estat realitzada pels efectius de la Policia Local de Canals entre els dies 10 i 16 d’agost, ha tingut com a objec-tiu realitzar controls preventius aleatoris sobre els conductors de

vehicles de qualsevol tipus, en diferents vies i hores.

En Canals, durant la realitza-ció d’aquesta campanya, s’han realitzat controls d’alcoholèmia a un total de 43 conductors i ha-vent pogut detectar a 2 conduc-tors per sobre dels límits perme-sos en la Llei de Seguretat Viària. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana es valoren com a po-sitius els resultats, amb un 95% de negatius. Malgrat aquestes

dades, afirmen que no es donen per satisfets i se seguirà treba-llant per aconseguir una major conscienciació dels conductors de vehicles de la localitat.

Cal recordar, com confirmen els estudis, que conduir un ve-hicle sense ingesta d’alcohol o drogues podria salvar 1.000 vides a l’any, atès que quatre de cada deu conductors morts en acci-dent de trànsit conduïen sota els efectes.

DIVALL’àrea d’Esports de la Diputació

de València ha destinat un total de 20.694 euros a catorze ajunta-ments de la Costera per a execu-tar activitats de programes mu-nicipals de joventut del present exercici 2015.

D’aquesta manera, es propor-ciona al ciutadà tots els mitjans

necessaris, al temps en que faci-lita les condicions per a la pràcti-ca esportiva. A més, s’estableix el marc adequat perquè tota activi-tat física pugui desenvolupar-se a la perfecció i porti als veïns a sentir-se millor tant física com psicològicament. Concretament, han estat catorze els municipis beneficiaris de les subvencions

de la corporació provincial.Barxeta, Genovés, La Font de la

Figuera, la Granja de la Costera, Moixent, Montesa, Llocnou d’en Fenollet, Novetlè, la Llosa de Ra-nes, Rotglà i Corberà i Vallada han rebut 1.307 euros cadascun, mentre que Vallès ha obtingut 750, Canals 2.288 i Xàtiva 3.269 euros.

Un total de 14 pobles reben més de 20.000 euros de la Diputació per a activitats de joventut

LA COSTERA

CANALS

AJUNTAMENTDemà diumenge, a les 20h, en

el parc Calixte III de Canals, dins de la campanya Retrobem, de la Diputació de València, el grup de danses Canyamars, actuarà per a tots els públics, esperant la màxima afluència d’assistents. L’espectacle constarà de dues parts. En la primera part, l’esco-la de danses ballarà: l’u d’ador, les valencianes, el bolero llis i la

jota de Nadal. En la segona part, el grup interpretarà: el bolero de la torre, el dotze i u de Canals, l’u d’ ador i la jota dels “auelos” de Canals.

Aquest espectacle folklòric ser-virà per a les Danses Canyamars com a assaig abans de la final que el següent 12 de setembre tindrà lloc a València, dins del concurs Sona la Dipu (apartat Folklore).

Canyamars prepara la participació en la final del Sona la Dipu

CANALS

Aquest espectacle folklòric servirà per a les Danses Canyamars com a assaig abans de la final que el següent cap de setmana, el 12 de setembre, tindrà lloc a València

Page 12: L'Informador 726

12

Dissabte, 29 d’agost de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

Pastor Miguel Fernández

Iglesia Evangélica Bautista de Xátiva

CUANDO NO ENTIENDO A DIOS

MOIXENT

AJUNTAMENTDes de l’Ajuntament de Moi-

xent, a través de la regidoria de festes, ha obert un canal de co-municació entre la població i el consistori per conèixer les valo-racions i opinions al voltant de les festes del poble, per millo-rar-les de cara a properes edici-ons, si és possible . Es tracta de fer una reflexió al voltant de la seua tradició festiva i aportar propostes de millora o valorar el que més els agrada.

S’obri un canal de comunicació entre la població i la Regidoria de Festes pensant ja en els actes de 2016

Al setembre l’Ajuntament con-vocarà a la nova comissió de festes per preparar les festes del 2016 i vol reflexionar amb el nou equip sobre les conclusions dels veïns i veïnes que hagin aportat amb el seus suggeriments.

Les festes de Moixent abasten des dels tradicionals bous i va-ques al carrer fins als actes re-ligiosos, passant per l’entrada de festers, presentacions de les reines de festes, orquestres, con-cursos, exposicions, etc.

REDACCIÓLa Mancomunitat la Canal

de Navarrés posa en marxa la 4a edició del curs gratuït per a “cuidadors no professionals”. A finals de setembre es donarà ini-ci aquest curs homologat per la Conselleria de Benestar Social, que en aquesta ocasió se celebra-rà a la localitat de Navarrés.

El curs està limitat a un mà-

La Mancomunitat posa en marxa la 4a edició del curs gratuït per a “cuidadors no professionals”

xim de 25 persones i s’impartirà a Navarrés, a l’antic Institut (Car-rer Mestre Vicente Almor, 23).

Les inscripcions s’hauran de fer necessàriament a la seu de la Mancomunitat la Canal de Na-varrés (Plaça de l’Església, nº5 de Xella), aportant fotocòpia del DNI.

El termini límit per realitzar la inscripció es tanca el 21 de se-tembre.

LA CANAL DE NAVARRÉS

AJUNTAMENTSegons informa Jose Maria

Simón sobre les 20.00h d’aquest dilluns, es va produir un incendi Rural a Enguera, a la partida de Torrevilla. El foc ha calcinat 200 m2. En la seva extinció van parti-cipar Policia Local i Guarda Rural d’Enguera, així com 4 membres del GEIFA d’ADENE amb els seus dos Pik-up. La possible causa pot haver estat una crema descon-trolada.

Un incendi rural calcina 200m2ENGUERA

Aquest any s’ha canviat el tra-dicional castell de focs d’artifici, que marcava la fi de la setmana festiva, per un espectacle a la plaça Major, ja que el municipi no pot comptar amb una zona de seguretat per llançar aquest castell, en estar a menys de 500 m de la massa forestal. Els veïns van gaudir d’una vetllada cultu-ral amb les actuacions dels grups folklòrics internacionals i de l’es-pectacle “Club etern” on es va fer un repàs de les cançons dels anys

60-70 que van marcar la joventut dels que van viure aquella època.

REDACCIÓCom cada any, i aprofitant els

dies de festes, s’han realitzat les tradicionals visites al campanar de Moixent organitzades per l’As-sociació de Campaners d’aquesta localitat. Enguany han sigut 206 els que han accedit a la Sala de les campanes, sent el tercer any més visitat, arribant des de nombro-sos punts de la geografia valen-

MOIXENT

ciana com a Montesa, Algemesí, Burjassot, i de València capital, i fins i tot turistes de Navarra.

L’alcalde Teófilo Fito Martí es va mostrar “gratament impres-sionat pel conjunt tan harmo-niós i ric de campanes així com per la llavor dels Campaners de Moixent” als que felicitava “efu-sivament” firmant, a més, en el Llibre d’Honor.

REDACCIÓCom cada any, i aprofitant els

dies de festes, s’han realitzat les tradicionals visites al campanar de Moixent organitzades per l’As-sociació de Campaners d’aquesta localitat. Enguany han sigut 206 els que han accedit a la Sala de les campanes, sent el tercer any més visitat, arribant des de nombro-sos punts de la geografia valen-

Centenars de visitants al campanarLes visites guiades en setmana de festes han recollit turistes de fins i tot Navarra

ciana com a Montesa, Algemesí, Burjassot, i de València capital, i fins i tot turistes de Navarra.

L’alcalde Teófilo Fito Martí es va mostrar “gratament impres-sionat pel conjunt tan harmo-niós i ric de campanes així com per la llavor dels Campaners de Moixent” als que felicitava “efu-sivament” firmant, a més, en el Llibre d’Honor.

En un mundo cada vez más religioso, donde el nombre de Dios se usa para perpetrar cu-alquier clase de locura; donde las revelaciones y los gurús crecen como setas, querién-donos llevar una y otra vez a la Edad Media, al mundo de la magia y del oscurantismo; donde lo importante es creer y sentir, aunque no tengamos claro qué creer y qué sentir, nos asalta la confusión. No me asusta la indefinición de la masa, me preocupa lo perdidos que están la mayoría de los lla-mados cristianos, sin distin-ción de apellidos, como suelo matizar.

Las diferentes filosofías nos bombardean y cada una dice tener la razón. Cada cual busca su cuota de mercado, su nego-cio. La literatura y los medios nos enseñan que Dios es todo y es nada, el Yin y el Yang, lo bueno y lo malo, un ser dual donde podemos ser ángeles y demonios a la vez, como el jo-ven protagonista de la novela Demian, de Herman Hesse.

No entiendo a Dios cuando la vida nos desborda y las ex-pectativas no se cumplen. Lo que creíamos que íbamos a ser capaces de superar, nos supera y acaba también con nuestra paciencia. No le entiendo cu-ando la enfermedad, el dolor o la muerte llaman a la puerta, cuando la bruma del amanecer continúa espesa al mediodía.

El cristiano está firme en la fe, pero muchas veces herido en el corazón. ¿Cómo continu-ar cuando no entiendo a Dios? Te diré un secreto, un secreto aprendido en el camino, la cla-ve para continuar, perseverar y permanecer en el maratón de la vida. Lo he aprendido de los enfermos terminales, los moribundos, los pobres de este mundo: no importa entender a Dios ni sus motivaciones. Sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros pensa-mientos los suyos. Así pues, lo importante es saber que él sí te entiende a ti y te ama. Cuando medito en esto, no me queda más que caer de rodillas, bajar la cabeza y adorarle.

REDACCIÓBolbaite reconstruirà part del

seu castell amb la subvenció que la Diputació de València li ha ator-gat per un valor de 35.000 euros, dins del Pla de Béns Immobles que promou l’àrea de Cooperació Mu-nicipal, que actualment dirigeix el diputat Emili Altur.

El projecte de restauració del castell de Bolbaite està compost per quatre fases, tres de les quals

havien estat subvencionades en edicions anteriors pel pla que promou anualment la corporació provincial.

Aquesta última fase servirà per a la restitució dels murs i volta de la capella, deixant l’estructu-ra restaurada i preparada per a futures actuacions. Els treballs consistiran a rehabilitar el nivell inferior de la capella i restituir el mur testera i les dues finestres

que convergeixen en aquesta àrea, i d’aquesta manera completar les obres de la volta ja iniciades en fa-ses anteriors. Així mateix, l’ajuda de la Diputació de València perme-trà acabar l’excavació del recinte de l’ala oest per al seu buidatge i estudi posterior.

Castell amb estirp musulmanaL’origen d’aquest castell és mu-

sulmà i les primeres dades que es

tenen sobre aquest són de final del segle XII i principi del XIII.

Està situat en la part alta del nucli urbà de Bolbaite, lloc des del qual es pot contemplar tot aquest municipi de la comarca de la Ca-nal de Navarrés.

El 2002, a aquesta antiga forta-lesa musulmana li va ser expe-dida la declaració de Bé d’Interès Cultural, per la seua antiguitat, història i valor cultural.

Diputació subvenciona amb 35.000 euros les reparacions del castell

BOLBAITE

Page 13: L'Informador 726

13

Dissabte, 29 d’agost de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

La Directiva del Racing Xàtiva visita a Roger CerdàLa Junta Directiva del club de futbol Racing Xàtiva va ser rebuda aquesta

setmana per l’alcalde de la ciutat, Roger Cerdà. La il·lusionada Directiva del nou club que competirà enguany en el grup X de la Segona Regional valenciana

va explicar tot el seu projecte social i esportiu, com les activitats per a joves, jubilats i participació de les diferents associacions de la ciutat de Xàtiva, volent

ser un referent de la ciutat i motiu d’unió de la família denominada Xàtiva.

ESCACS FUTBOL

Segona divisió grup III

Jornada 1ªOlímpic 0 – 1 Badalona

Jornada 2ª15 Barcelona B 0 punts16 Olot 0 punts17 CD Olímpic 0 punts 18 At.Levante 0 punts19 Lleida 0 punts

Classificació:

Tercera divisió grup VI

Jornada 1ªOntinyent 3 – 0 Torrevieja

Paterna 0 – 3 Benigàmin

Jornada 2ªBenigànim – Recambios Colón

Hui, 19.00h.

Orihuela – Ontinyent

Demà, 19.00h.

01 Ontinyent 3 punts

02 Crevillente 3 punts

03 At.Saguntino 3 punts

04 Torre Levante 3 punts

14 Benigànim 1 punts

Classificació:

El director esportiu Garrido amb Zarzo

Sabadell – Olímpic Demà, 19.00h.

ESPORTS 13ESPORTS

REDACCIÓL’Hotel Murta de Xàtiva ha si-

gut l’escenari aquesta setmana de la primera edició de l’Open In-ternacional d’escacs. En ell han participat al voltant de 70 juga-dors federats arribats de tots els punts del planeta com Perú, Ve-neçuela o Argentina.

Jorge Albuixec, organitzador de l’esdeveniment junt a Vicen-te Fernández, afirmava al nos-tre setmanari que “la gent està molt contenta i estem gaudint d’un nivell espectacular, amb mestres internacionals. Per a ser la primera edició està anant molt bé, li hem donat un toc di-

Hui acaba el I Open Internacional de Xàtiva

ferent i volem seguir endavant en el futur”. Des de l’organització es va recordar que no han rebut el recolzament de cap institució

ni empresa, i han agraït a Hotel Murta la cessió del saló interior on es juguen les partides, així com de les instal·lacions de la piscina per als participants.

Les partides s’han pogut seguir en directe per internet gràcies a les càmeres col·locades als dos taulers principals.

Durant el matí tindran lloc les últimes partides, a mig dia s’en-tregaran els trofeus, i de vespra-da tindrà lloc el I Open de Ràpi-des, partides de cinc minuts de durada. Els aficionats poden gau-dir d’aquest espectacle de mane-ra gratuïta, ja que les partides estan obertes a tots.

REDACCIÓL’Olímpic disputa el seu primer partit

com a visitant de la temporada a Saba-dell, a la Nova Creu Alta. Es jugarà aquest diumenge des de les 19 h. Dirigirà el par-tit el col·legiat Ángel Hernández Loren-zo, del col·legi de La Rioja. La temporada passada va dirigir el Vila-real B-Olímpic que va acabar amb victòria local (2-0). A l’equip local dos exjugadors de l’Olímpic: Marc de Val i Álex Cortell. L’expedició xa-tivina eixirà aquest dissabte sobre les 15h cap a terres catalanes.

La setmana ha tingut la incorporació del jove extrem Zarzo, cedit pel València CF. L’altra novetat és la del sancionat Javi Navarro. Al capítol de baixes no es recu-pera ni a Rulo ni a Rifaterra, tots dos amb problemes musculars. Diego Jiménez també està de baixa i no es podrà comp-tar amb ell fins passades les vacances de Nadal ja es recupera d’una operació qui-rúrgica.

Aquesta setmana l’equip ha disputat un torneig a l’Olleria vencent per 3-0 amb gols de Javi Navarro, Iván i Samu. El club ha informat que s’ha superat la xifra de 500 abonats.

L’Olímpic té marge per millorar i ha de millorar. Aquest va ser el missatge que es va llançar després de repetir rival, resul-tat i gairebé guió en el primer partit de lliga respecte a l’any passat: va guanyar el Badalona 0-1, amb polèmica arbitral, en un partit en què l’empat hagués estat el més just.

No va ser un partit de moltes ocasions encara que hi va haver dues clares per l’Olímpic, a l’inici del partit per mediació de Samu i en l’últim sospir a través de Polaco. Les pèrdues de pilota dels locals van propiciar les aproximacions amb cert

perill del rival. L’entrenador local, Guiller-mo Fernández, no va poder aconseguir la victòria en el seu debut en partit ofi-cial. Va intentar en el segon temps, amb les entrades de Berna Ballester, qui per fi va poder jugar un partit a l’equip del seu poble, i Nando Ramon, guanyar el centre del camp i crear situacions de perill. Igual que els aficionats va reconèixer sentir-se “frustrat” pel desenllaç final. “Estem fas-tiguejats per perdre. La meva sensació ha estat que hem tingut el control del partit i només nostres errors ens han desequi-librat”.

Demà el CD Olímpic visita Sabadell després de més de 38 anys del ja històric enfrontament de l’última jornada de la temporada 76-77 a la Tercera Divisió. El Sabadell necessitava guanyar per ascen-dir a la segona divisió. El gol no va arri-bar fins a la segona meitat quant Parres va fer un centre perquè Fernando Muñoz superés a Villalba.

Sumar punts siga on sigaCD OLÍMPIC ONTINYENT CF

ONTINYENT CFL’Ontinyent intentarà continuar com a

líder del grup després de la disputa de la segona jornada. Demà a las 19.00h jugarà al Camp “Els Arcs” d’Oriola. Miguel Àngel Mullor té l’únic dubte de Lucas.

La Junta Directiva de l’Ontinyent CF, presidida per Luís Ortiz Montero, comunica que finalment no s’ha dut cap actuació en forma d’impugnació sobre el primer encon-tre de lliga disputat davant el Torrevieja i que acabà amb victòria per 3-0. El club la-menta la forma en que s’ha portat aquest assumpte per algunes parts implicades, i que ha pogut danyar la imatge de l’entitat ontinyentina perquè en alguns mitjans ha aparegut com una “polèmica” que no tenia raó de ser.

“El personal del nostre club es va posar en contacte amb Federació en el moment que isqué un llistat que incloïa a Ayo com a sancionat, i l’entitat de la Comunitat Va-lenciana ens confirmà que era un error”, ha afirmat Luís Ortiz, qui afegeix que el jugador, ex del Novelda, va complir la san-ció en el partit d’anada de promoció al feu de l’Izarra i va jugar la tornada. “Ens sap greu que el Torrevieja no s’haja informat bé abans de reclamar l’alineació indeguda, perquè consta en els reglaments que la lliga regular i la promoció d’ascens són diferents fases de la mateixa competició, pel que les sancions es mantenen en cas d’acumulació de grogues i expulsions”, finalitza el presi-dent de l’Ontinyent. El club lamenta els fets ocorreguts però vol recalcar que es mantin-

Primera defensa de la posición de líder

dran les bones relacions que hi ha amb el CD Torrevieja.

L’Ontinyent CF i Álvaro Aguado han arri-bat a un acord que els unirà per a la present temporada 2015/2016. Álvaro és un jove juga-dor que arriba procedent de l’equip juvenil de Divisió d’Honor del Levante UD. Es trobava fent la pretemporada a les ordres de Miguel Ángel Mullor i va debutar en l’encontre da-vant el CD Llosa, on ja va donar mostres de qualitat per assistir als seus companys des del mig del camp. L’Ontinyent compta des de fa algunes setmanes amb Álex Chico, da-vanter provinent de l’Izarra, que s’ha vincu-lat amb el club per a la temporada 2015/2016. El jugador, que ja havia debutat en encon-tres de pretemporada, va jugar ja el primer encontre de lliga en tenir la fitxa tramitada, i a més va quallar una bona actuació, fent el primer gol de l’encontre i oferint l’assistèn-cia del segon per a Ayo. Amb aquest fitxatge es completa una plantilla que compta amb 22 components disposats deixar-se la pell per portar a l’Ontinyent a la zona alta de la classificació.

Álex Chico

Page 14: L'Informador 726

14

Dissabte, 29 d’agost de 2015 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPECIAL FIRAESPORTSESPORTSESPORTS14

REDACCIÓLa cinquena edició de la Volta

a València-Trofeu Diputació està a punt. Del 3 al 6 de setembre, els millors equips nacionals elit i sub-23 (26 confirmats) s’enfron-taran en una de les cites més destacades de la categoria.

Aquest any la ronda valencia-na no podia començar amb mi-llor peu, ja que la sortida de la primera de les etapes de la cursa serà des de la mateixa Plaça de l’Ajuntament de València, lloc

emblemàtic de la capital valen-ciana. Amb aquesta novetat la prova per etapes més important de tota la Comunitat Valenciana s’assenta més si és possible com a referent de l’esport valencià. Aquesta primera etapa portarà als gairebé 200 participants fins a Llíria, L’etapa, de 129,5 quilò-metres, comptarà amb dos pas-sos per l’Alt del Pi (port de mun-tanya de tercera categoria), com a principals dificultats munta-nyoses.

La segona etapa, el Gran Premi Ajuntament d’Ontinyent-Trofeu Eleuterio Mancebo, es desenvo-luparà sobre un circuit de 18.6 quilòmetres al qual els ciclistes hauran de completar set voltes, totalitzant 130,2 quilòmetres.

Superat l’equador de la Volta, la ronda arribarà a una etapa clàssica de la cita valenciana, el GP Ajuntament de Nàquera-Tro-feu Salvador Tomàs, de 129,6 qui-lòmetres i un circuit a què com-pletar fins a 8 voltes. La ronda

conclourà amb el tradicional GP de Montcada de les últimes edi-cions en la qual els supervivents hauran de completar 9 voltes a un circuit semiurbà de 13,5 qui-lòmetres fins a totalitzar 121,5 quilòmetres i conèixer qui serà el successor de l’asturià Israel Nuño, vencedor a 2014.

La ronda valenciana comptarà amb les millors esquadres naci-onals i representants del Japó, Etiòpia, Holanda, Bèlgica, Portu-gal i Rússia.

La Volta a València té etapa a OntinyentCICLISME

KARTING

REDACCIÓXiva acollirà el primer cap de

setmana de setembre la prova del campionat d’Espanya de karting, una oportunitat única per gau-dir d’aquest espectacle i recolzar, molt a prop de casa, al pilot de Xàtiva Raul Pardo.

Quants anys tens i quan de temps portes en aquest món?

Tinc 14 anys i sóc aficionat als kars des dels 7 anys.

Com va nàixer aquesta afició?Va ser gràcies a mon pare, que em

va animar a participar en una car-rera que feien al Genovés. Es queda-ren tots sorpresos pels resultats, ja que mai havia pujat a un kar.

I com foren els inicis?Vaig començar fent carreres

socials i l’any passat vaig parti-

L’ENTREVISTA

RAUL PARDO . PILOT DE KARTING

“Volem ser campions d’Espanya però necessitem el recolzament de tots”

cipar al campionat de la Comu-nitat Valenciana, on vaig quedar subcampió. A més, també vaig guanyar la Copa CRG, una com-petició on tots competim amb el mateix vehicle.

Aquest és el primer any al Campionat d’Espanya. Com es-tan transcorrent les primeres proves?

Som un màxim de 37 pilots per graella, una barbaritat. La pri-mera carrera, sense entrenar i

eixint els últims per un error tèc-nic, vam quedar el 17. En la sego-na prova, després d’estar lluitant en la segona i tercera posició, un accident em va fer acabar el 12. Actualment afrontem la prova de Xiva en el 9é lloc de la general.

Quines són les expectatives posades al Campionat?

Volem estar entre els quatre primers en la prova de Xiva, te-nim expectatives de pòdium. Guanyar el Campionat és quasi impossible, però volem quedar entre els cinc primers.

Com està sent l’experiència?Molt positiva. És un poc més

car i els desplaçaments són més lluny. Cal recordar que el nostre pressupost és nul, i hi han equips un desplegament espectacular. No podem entrenar tres o quatre

vegades a cada circuit com cada pilot, per motius econòmics. Mo-nitor, mecànics, desplaçament, hotel... és una inversió molt im-portant. De vegades dormim en el cotxe, en la carpa...

Compensa tot l’esforç?Moralment sí. Estem en un ni-

vell com el del campió d’Espanya però l’equip és molt humil.

No hi ha possibilitat de que es fixe un equip superior?

En aquestes edats cal molts diners. Els equips es fixen però hi ha que pagar. La temporada sol costar 19.000 euros, i nosaltres

ens gastarem uns 8.000 euros... I estem lluitant amb els millors.

Els kars són l’antesala d’al-tres competicions. Quina meta et poses?

Si no eres Hamilton o Alonso, hi ha que pagar per córrer. A nosal-tres ens han oferit provar en un equip un cotxe nou de kar que han fet... Hi ha que anar poc a poc.

Ara arriba Xiva, una carrera destacada.

És una carrera clau, molt im-portant, ja que si quedem be pu-jaríem a les primeres posicions de la general. Animaria a tots els lectors a vindre a recolzar-nos, a que ens conegueren i a col·la-borar en la mesura que puguen. Volem ser campions d’Espanya, podem fer-ho, però necessitem molt de recolzament.

“La temporada sol costar 19.000 euros, i nosaltres ens gastarem uns 8.000 euros... I estem lluitant amb els millors”

“Si no eres Hamilton o Alonso, hi ha que pagar per córrer”

Page 15: L'Informador 726

15

Dissabte, 29 d’agost de 2015SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SERVEIS

Agenda

FARMACIAS DE GUARDIAEN XÀTIVA, CANALS y LA CANAL de NAVARRÉS

DÍA Farmacias XATIVA Dirección F. LA CANAL Farmacias CANALS

Dissabte, 29 Casesnoves CB Vicente Boix, 29 Enguera Enrique Pepiol

Diumenge, 30 Vanessa Llanderal Selgas, 59 Enguera Enrique Pepiol

Dilluns, 31 Pellicer-Estrugo Vicent A. Estellés, 22 Navarrés Susana Llaudes

Dimarts, 1 MªÁngeles Martí Passeig del Ferrocarril

Vicente Llaudes

Dimecres, 2 Vicen Campos Sants,1 Juan Alcázar

Dijous, 3 Amparo Quiles Plaça del Mercat,25 Juan José Garcia Gil

Divendres, 4 Pellicer-Estrugo Vicent A. Estellés, 22 Enrique Pepiol

EXPOSICIONS

·Cartells antics de Fira. Museu de Belles Arts, Xàtiva.

·Homenatge a Ovidi Montllor. Fins a l’11 de setembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Exposició de rellotges antics. Fins al 6 de setembre, Casa Corra-les, Enguera

·Exposició 61è Saló Local Foto-grafia B/N, 31è Saló Local Fotogra-fia Color i 19è Saló Local Fotogra-fia Tema Fira. AFSA. Fins a l’11 de setembre, Casa de la Cultura,·Pre-mi de Pintura Fira d’Agost. Fins a l’11 de setembre, Casa de la Cultu-ra, Xàtiva

·Mostra de Pintors Xativins. Fins a l’11 de setembre, Casa de la Cultura, Xàtiva

·XXXV Concurs de dibuix i pintu-

MÚSICA

·Actuació del grup de danses “Canyamars”. Demà. 20h. Parc Calixte III, Canals.

·Certamen de Bandes Juve-nils. Dissabte, 12 de setembre, Canals.

CONVOCATÒRIES

·Premis Literaris de Canals. Fins al 8 d’octubre.

·Biennal de Gravat “Josep de Ribera”. Fins al 26 de setembre, Xàtiva.

·X Concurs de Pintura a l’Aire Lliure. Dissabte, 5 de setembre, L’Alcúdia de Crespins.

·I Concursos fotogràfic de mas-cotes falleres. Junta Local Fallera Xàtiva. Fins al 16 de setembre.

GORDODE LA

PRIMITIVADiumenge, 23

10 13 21 38 42 c.8

LA PRIMITIVADissabte, 22

01 16 25 28 33 38 c.27 r.9Dijous, 27

08 13 24 32 39 42 c.18 r.8

Pronóstico de la semana entrante:A mitad de semana se espera un episodio tormentoso, donde bajarán las temperaturas máximas también.

SÁBADO Temperaturas máximas entorno a los 34°C, algo de nubosidad pero sin consecuencia. Viento de levante.

DOMINGO Temperaturas máximas sin cambio. Seguiremos como el día anterior. Viento de levante durante la jornada

PorSergio Salinas El tiempo

Por Laura Merino

Viajes [email protected]

www.loteria5xativa.es - [email protected]./Fax 96 227 16 19 - C/ Dos Molins, 6 - 46800 XÀTIVA

Els números de la sortBONOLOTO

Dissabte, 2209 10 17 26 29 31 c.41 r.8

Dilluns, 2405 11 24 26 30 40 c.37 r.7

Dimarts, 2508 09 15 15 30 32 c.18 r.5

Dimecres, 2604 19 29 34 38 42 c.33 r.8

Dijous, 2704 10 21 25 28 48 c.31 r.4

ALTRES

·Non Stop Solidari. Hui, piscina municipal, Canals

·Cine a la fresca. “Hijos de las nubes” i “El espectáculo”. Dijous, 3 de setembre, 22 h, Plaça del Mercat, Canals.

·Xavi Castillo. Divendres, 4 de setembre, 22.30h, Casa de la Cul-tura, Enguera.

• Billete en línea regular, clase turista “U”, con la compañía Emirates desde Madrid y Barcelona.• Traslados de entrada y salida en Dubai y en Bali con asistencia en cas-tellano.• 3 noches en el hotel Grandeur de Dubai en régimen de alojamiento y desayuno.• 5 noches en el Hotel Bali Khama de Bali en régimen de alojamiento y desayuno.• Visitas en Bali durante durante 2 días y medio con un almuerzo incluido*.* Consultar descripción de las visitas. • Seguro y material de viaje.• Tasas aéreas y carburante.

EL PRECIO INCLUYE

Trobats a Xàtiva

ra infantil. Ames de Casa. Fins al 4 de setembre, Casa de la Cultura,

·XIII Exposició de Pintors Locals. Fins a hui. Casa del Pou, la Llosa de Ranes.

·Exposició de bonsais. Fins demà, saló d’actes, Moixent.

·Fotografies de Araceli Cala-buig i Kike Pérez. Centre Cultural Juvenil, Vallada.

REDACCIÓAquest diumenge se celebrarà

a Vallada la IV Marxa en benefici de la lluita contra el càncer 2015. L’eixida serà des de la plaça Ma-jor a les 9 del matí en direcció a la Font d’Espanya, on els parti-cipants es desviaran cap al Pla i l’Assagador. Allà es farà una pa-

rada per esmorzar. La ruta conti-nuarà pel riu i acabarà novament a la plaça. La inscripció costa 6€. Als participants se’ls lliura una samarreta i una ampolla d’aigua.

Està organitzada per la Junta Local AECC de Vallada, el Centre Excursionista “Alt de la Creu” i l’Ajuntament de Vallada.

Demà Vallada celebra la IV Marxa en benefici de la lluita contra el càncer

Page 16: L'Informador 726

IMPRESSIÓ: Sistemes Impressió de Llevant,S. A.Dipòsit Legal: V-4955-2001

L’Informador no s’indentifica, necessàriament, amb l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

EDITA: Setmanari Setabense S.L. C/ Carlos Sarthou, 12 - 46800 XÀTIVAInformació i publicitat: Tel. 96 111 68 83

E-mail: [email protected] - [email protected] Web: www.linformador.net

Gerència: Cristobal Merino GrauCap de redacció: Juan Antonio Cloquell Cuñat

Marketing i publicitat:

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

FESTES PATRONALS DE ROTGLÀ I CORBERÀDel 9 al 13 de setembre