of 176 /176
lit BAN NHAN DAN CONG fiOA xA HQI CHE NGHIA VItT NAM O Dc Ip - Ty. do - Hinh phtic Yen Bai, ngay 30 thang 12 nam 2019 QUYET DINH . Ban hinh Quy dinh Bing gii dit tam 2020 tat tinh Yen Bai Ut BAN NHAN DAN TINH YEN BAI Can cu. Luat To chtiv chinh quyen dia phtrang ngay 19 thcing 6 nam 2015; Can cif Luat Ban hanh van ban quyphgm phap luat ngcly 22 thing 6 nam 2015; Can cif Luat Dcit clai ngay 29 thcing 11 nam 2011; Can cth r lyliji clink s 44/2014/ND-CF ngay 15 thang 5 nam 2014 cna Chinh phth guy dinh ye gia clay; , Can eu Nghl clinh sa 34/2016/ND-CF ngizy 14 thang 5 nam 2016 cilia . , Chinh phth qyy dinh chi tiet mOt sO dieu va Hen phcip thi hanh Luat Ban hanh van ban quy phginfohap luat; , Can cz.ir Nghl (firth 's6 01/2017/ND-CP ngay 06 thcing 01 nam 2017 cna Chinh phu sera dOi, bO sung mOt so nghl clinh quy clinh chi tiet thi hanh mOt so' dieu cna Luat Dat clai; Can cti- Nghl clinh so' 96/2019/ND-CF ngay 19 thing 12 neim 2019 cua Chinh phi Quy clinh ye khung giá clat; Can cic ThOng ticsJ 36/2014/T1'-B7NMT ngay 30 thang 6 neim 2014 cna BO twang BO Tai nguyen va Mai &yang quy clinh chi tiet phtran? phap clinh gici clat; xay dung, clieu chinh bang gici tat; clinh gici clat cy the va tic van xcic clinh giá cleft; Can cif Nghi quyet so t 49/2019/NQ-HDND ngay 29 thcing 11 nam 2019 cna clang nh an clan tinh Yen Bai thong qua quy cl,inh Bang gia °lit neim 2020 fret: dila ban tinh Yen Bcii; Vein ban so 335/71'.HDND ngety 25 therng 12 nam 2019 cita Thuang tnrc HOi clong nhein, dan tinh Yen Rai ye viec dieu chinh may gici &it cna Doan giap ranh giOi phuang Dong Tam den nga sau thuOc duang Au Cu dogn di qua clia phanxa Tan Thinly Theo de nght ctha Gicim do'c SO Tai nguyen va Mai truang tai Ter trinh sá 887/TTr-STNMT ngay 19 thong 12 nam-2019 vêvic ban hanh Quy clinh ye Bang gia el& nam 2020 tai tinh Yen Bcii. QUYET DINH:- Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Quy dinh Bang gia dat nam 2020 tai tinh Yen Bai. TINH YEN BAI S6: A g /2019/QD-UBND

lit BAN NHAN DAN CONG fiOA xA HQI CHE NGHIA …...lit BAN NHAN DAN CONG fiOA xA HQI CHE NGHIA VItT NAM Dc Ip - Ty. do - Hinh phtic O Yen Bai, ngay 30 thang 12 nam 2019 QUYET DINH

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of lit BAN NHAN DAN CONG fiOA xA HQI CHE NGHIA …...lit BAN NHAN DAN CONG fiOA xA HQI CHE NGHIA VItT...

 • lit BAN NHAN DAN CONG fiOA xA HQI CHE NGHIA VItT NAM ODc Ip - Ty. do - Hinh phtic

  Yen Bai, ngay 30 thang 12 nam 2019

  QUYET DINH . Ban hinh Quy dinh Bing gii dit tam 2020 tat tinh Yen Bai

  Ut BAN NHAN DAN TINH YEN BAI

  Can cu. Luat To chtiv chinh quyen dia phtrang ngay 19 thcing 6 nam 2015;

  Can cif Luat Ban hanh van ban quyphgm phap luat ngcly 22 thing 6 nam 2015;

  Can cif Luat Dcit clai ngay 29 thcing 11 nam 2011;

  Can cthrlyliji clink s 44/2014/ND-CF ngay 15 thang 5 nam 2014 cna Chinh phth guy dinh ye gia clay;

  , Can eu Nghl clinh sa 34/2016/ND-CF ngizy 14 thang 5 nam 2016 cilia . ,

  Chinh phth qyy dinh chi tiet mOt sO dieu va Hen phcip thi hanh Luat Ban hanh van ban quy phginfohap luat;

  , Can cz.ir Nghl (firth 's6 01/2017/ND-CP ngay 06 thcing 01 nam 2017 cna

  Chinh phu sera dOi, bO sung mOt so nghl clinh quy clinh chi tiet thi hanh mOt so' dieu cna Luat Dat clai;

  Can cti- Nghl clinh so' 96/2019/ND-CF ngay 19 thing 12 neim 2019 cua Chinh phi Quy clinh ye khung giá clat;

  Can cic ThOng ticsJ 36/2014/T1'-B7NMT ngay 30 thang 6 neim 2014 cna BO twang BO Tai nguyen va Mai &yang quy clinh chi tiet phtran? phap clinh gici clat; xay dung, clieu chinh bang gici tat; clinh gici clat cy the va tic van xcic clinh giá cleft;

  Can cif Nghi quyet sot 49/2019/NQ-HDND ngay 29 thcing 11 nam 2019 cna clang nh an clan tinh Yen Bai thong qua quy cl,inh Bang gia °lit neim 2020 fret: dila ban tinh Yen Bcii; Vein ban so 335/71'.HDND ngety 25 therng 12 nam 2019 cita Thuang tnrc HOi clong nhein,dan tinh Yen Rai ye viec dieu chinh may gici &it cna Doan giap ranh giOi phuang Dong Tam den nga sau thuOc duang Au Cu dogn di qua clia phanxa Tan Thinly

  Theo de nght ctha Gicim do'c SO Tai nguyen va Mai truang tai Ter trinh sá 887/TTr-STNMT ngay 19 thong 12 nam-2019 vêvic ban hanh Quy clinh ye Bang gia el& nam 2020 tai tinh Yen Bcii.

  • QUYET DINH:-

  Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Quy dinh Bang gia dat nam 2020 tai tinh Yen Bai.

  TINH YEN BAI

  S6: A g /2019/QD-UBND

 • 2

  Dieu 2. Quyat dinh nay co hieu lye k tir ngay 01 thang 01 nam•2020 va thay the Quyet dinh se 39/2014/QD-UBND ngay 31 thong 12 nam 2014 dm Uy ban nhan dan tinh Yen Bai ban hanh Quy dinh bang gia dAt tarn 2015 tai tinh Yen Bai; Quyat dinh s 15/2017/QD-UBND ngay 15 thang 9 nam 2017 dm ty ban nhan dan tinh Yen Bai sàa dei, be, sung met se diiu eüa Quyet dinh se 39/2014/QD-UBND ngay 31 thang 12 nam 2014 dm Oy ban nhan dan tinh Yen Bai ban hanh Quy dinh bang gia dat nam 2015 tai tinh Yen Bal.

  Dieu 3. Chanh Van pheng Doan Dai bijou Quoc hOi, Hei &mg than dan va Uy ban nhan clan tinh; Thu truotg cac se, ban, nganh; Chit tich I:Ty ban than dan cac huyen, thanh phe, thi xa; ngued sir ding dat tai tinh Yen Bai va the te chat, cá nhan ce lien quan chit' trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

  Noi ithrtn: - Chinh phi; - B6 Tai.chinh; - B6 Tai nguyen vá Mai twang; - Cue Kiem tra van bin - BO lir phap; - Tinning trim Tinh 0; - Thuang trim Hi dong nhamdan tinh; • - Chi tich, cap Pho . Chn tich UBND tinh; - Doan Dai bieu Quac hOi tinh;

  Nhu Dieu 3; - Set Ttr phap (tmkiern tra van:ban); - Cac kr,. ban, nganh, doan the tinh; - Vi'en Kiem sat nhan din tinh; - Toa an nhan. dan tinh;

  HDND, UBND các huyen, thanh pito, thi xd; - BA° Yen Bii, Dai Phat thanh va TH tinh; - C6ng báo tinh; - Gong Thong tin dienter tinh; - Ph6 Chanh Van ph6ng (d.c Yen)

  Doan. DBQH, HDND \fa UBND tinh; - Ltru: VT, TH, XD, TC, TNMT.

  TM Ut BAN NHAN DAN • CHU TTCH

  DO Dire Duy

 • tY BAN NHAN DAN TiNH YEN BA!

  CONG HeA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM D(Ic 14p - Ty. do - lIgnh phtic

  QUY DINH Bang gia dAt dam 2020 ti tinh Yen Bai

  (Ban hang kern theo Quyet di/1h so 28 /2019/Q-D-UBND ngay, ,51) timing 12 neitn 2019 el:ea 1.91y ban nhcin dein tinh Yen Bch)

  Chtrang I NHUNG QUY DINH CHUNG

  Dieu '1: Ph3m vi dieu chinh

  1. Bang gia dAt tai Quy dinh nay thvc hien trong 05 tam (2020-2024), la can citde thvc hien cac nQi dung sau: •

  Tinh tien six dung dAt lchi Nha nu& c8ng nhan quyen sir dung &At & cua ho gia dinh, eá nhan dái veri phan dienych tong han mire; cho phep chuyen muc dich sir dung d'At tir dAt nong nghiep, .dAt phi nong nghiep khong phai la dAt & sang dAt & d6i \Teri phari din tich trong han mire giao dAt & cho ho gia dinh, cá nit;

  b) Tinh thu e sir •dung dAt; ,

  Tinh phi va le phi tong quanlY,.sir.dyng.dat dai;.

  d) Tinh tin xir phatvi pham hanh chinhtrong linh vUc dAt dai;

  d) Tinhtin bai thuerng cho Nha nuoc khi gay thiet hai trong quan l va sir clung dAt dai;

  , e) Tinh gia.tri quyen sir dung dAt de tra cho ngtrai tv nguyen tra lai dat cho

  Ma. nu& d& ved truth-1g h9p dAt tra lai la , dAt. Nha nuerc giao dAt c8 thu ti'en sir dung dAt, ding than quyen sir dung dAt co thu tien sir dung dAt, dAt thue tra ti6'n

  . thue dAt mOt lan cho ca theri gian thue;

  Xac dinh gia dAt cv the theo phuang phap h'e s6 dieu chinh gia dAt;

  Tinh tin hi; try dao tao, 'chuyen del nghe inghiep va tim kiem viec lam cho h0 gia dat, ca-nhan trtfeliepsari kiiktiong_nghlep 'chi Nha nuarc thu hal dAt nong nghiep;

  Tinh tin h trg khi Nha ntrac thu hM dAt 'tong nghiep sir dung vao Tuve dich cong ich cüa xã, phuang, thi trAn;

 • 2 k). Tinh tien bao ve, phat trien dat tang lila dai ved ngtred dirge nha nu&

  giao dat, cho thue dat de sir dung vao muc dich phi !long nghiep tir dat chuyen trông lUa flute.

  2. Quy dinh nay khong ap dung dai vai threw hop ngtrai c6 quyen sir dung dAt thea thuan ve gia dat khi thug hien the quy'en chuyen nhugng, cho thue, cho thue lai quyen sir dung dat; gap van bang quyen sir dung dat.

  1 A Dieu 2. Dio tirryng áp dung

  Ca quan thgc hi'en chirc nang quan 1Y. nha nu& ve dat dai.

  Ngueri sir dung dat va to chire, cd nhan co lien quan.

  . Chuang II

  LOAI XA, LOA'. DO TRI VA ICHU VVC TR-ONG BANG GIA DAT

  Dieu I .Xac dinh lo4i xa va 100 dO thi

  1., Trong .xay dung bang gia dat, doi \rot dat nong nghiep; dat tai nông

  . them; dat thtrcmg mai, dich tai nong th8n; dat san xuat, kinh doanh phi tieing nghiep khong phai la dat thucmg mai, dich vv tai nông thon:

  Toan b0 cac xa teen dia ban tinh Yen Bai la loai xa mien mai;

  Dai vOi dat tieing nghiep tai cac phuemg, thi trAn teen dia ban tinh Yen Bai dugc xac .dinh nhu tai cac la (14 loai id mien nap.

  .2., Tinh . Yen Bai co 03 loai do thi; Thanh ph a Yen Bai la do thi loai III; thi xa Nghia LO a do • thiloai IV; cac thi tan thuOc huyen la do thi loai V.

  Dieu 4. Me dinh khu Vire trong xây chyng bang gia dAt

  Viec xac dinh khu vgc d xay dung bang gia dat di veOi dAt a tai n8ng

  than; dAt throng mai, dich tai nong, them; dat ,san xuAt, kinh doanh phi dAt nghiep khong phai la dAt thucmg mai, dich \Tv tat nOng thon va the loai dat phi

  Wong nghiep khac theo timg xa dirge chia thanh 2 khu vue quy dinh nhtrsau:

  Khu vuc 1: La cac thira dAt tip .giap duarng giao thong duemg b0, co kha nang sinh lgi cao nhat va dieu kin ket eau ha. tang thuan lgi nhat, bao gam tAt ca cac thira dat thu0c vi tri I theo quy dinh nay; •

  Khu we 2: La khu Agrc con lai trong dia gied hanh chinh xa, bao gam cac thira dat khong thuOc vi tri 1 theo quy dinh nay.

  Chtrang III

  VJ TRI CAC LOAI . DAT

  Dieu 5. Vi tri dAt nOng nghiep

  Loai dat nong nghiep quy dinh tai Khoan 1 Dieu 10 Luat Dat dai.

 • , .Dat tieing nghiep c6 3 vi tri nhu sad:

  1. V.i tri 1: Gam nhang thtia dAt C6 it nhat 1 trong 3 yau t6 sau:

  , a) Co khoang each theo duang di thyc ta tir thaa Mt do dan ranh gieri thera dAt c6 nha ex ngoai..ciing cua .nai. cu trü cüa cOng dng dan cu gan that khong vugt qua 1.000 m; .

  .b) Co khoang each theo due:mg di thyc tá tü tilt:1.a dAt den gitra cong chinh cüa chg hoc dim tieu thy !long san tap trung lchong vugt qua 600 m;

  c) CO khoang each theo &rang di thyc tE tü thfra dAt dEn tim &rang giao thong duemg b0, ranh Oen ban bai duang thuST, ranh giai ban bai duemg b0, c6ng chinh ga Mu '

 • 4

  Duemg giao thong chinh tai xa IA duang giao thong ce, trong Bang gia trir throng lien th8n khac con lai.

  3. Cac vi tri eüa Mt phi nong nghiep

  Vi tri -1: Ap dung di veri thira Mt c6 it nhAt met canh thira tip giap chi gied hanh lang an than caa dueng giao thong chinh.

  Doi veld thira dat khong tip giap yeti chi gith hanh lang dui:mg vi bj ngan each bed suai, kenh, muang va thily 4 khae nhung nguesi sir dpng Mt vk khai thac dirge thuldn lai cUa vj tri 1 thi khi xac dinh nglila vu tai .chinh eüa nguai sir dung Mt dugc áp •dpng h'a so bang 0,9 Fan gid Mt vi tit 1 trong bang gia; chieu sau thira (Tat vAn tinh tir chi gied hanh lang duang giao thong chinh.

  Thira Mt tip giap voi chi .gied hanh lang bao v cAu, c6ng va cac ding - trinh giao thong khdc ma chi gied hanh lang bao v cac ding trinh do kh8ng trimg voi chi gith hanh lang ba6 v duemg giao thong chinh thi khong clugb xac dinh la vi tri 1. •

  , - Thira dat- phi nong nghiap trong phm vi each chi giai hanh lang duemg

  khong qua 20m, killing tiap giap vei chi giad hanh lang. &rang vi ngan each bed thira Mt Wing nghiap cüaMt mOt chili sir dung thi khi xdc dinh vii tai chinh nguai sir dung dat dugc.dp dung ha s6 bang 0,9 Ian gia Mt vi tri 1. trong bang gia. Phan- dian•tich theo chieu sau ten 20m tinh tir chi gidd hanh lanti dui:mg dugc ap dung. theo Khoan 1 Dieu 7 Quy.dinh nay..

  Vi tri 2: Ap ching dal voi thira at trong ngei cüa dueng giao thong chinh, chiau rOng ng6 Ion han 3m, each chi giai hanh lang an toan eüa &rang giao thong chinh khong qud 50m;

  Vi tri 3.: Ap dung &Si vOi thira Mt trong ngô qua dung giao thong chinh,. ce, mirc dO thuan lgi cho di lai va sinh hoat kern han vi tri 2, cp tha la thuOc met trong cac yau to sau:

  Thira crAt trong ng6 caa &rang giao thong chinh, chiau rOng ngor Ur 2,5m dan 3m, each chi gith hanh lang an toan cüa @Ong giao thong chinh khong qua 50m;

  Thira dat trong ng6 caa throng giao thong chinh, chiau rOng nge 16n han 3m, cach chi gith hanh lang an toan cüa &rang giao thong chinh tir . tren. 50m dart 200m.

  d) Vi tri 4: Ap dung dai \fed thira Mt trong ng6 cüa throng giao thong chinh, co mire de thuan to" cho di lai va sinh hoat kom han \Pi tri 3; cy the la thuec met trong met trong ck yau tei sau:

  Thira Mt trong ngo cüa &rang giao thong chinh, chiau rOng ng6 duoi 2,5m, each chi gi6i hanh lang an toan cüa duOng giao thong chinh Ichong qua 50m;

 • 5 - Thfra Mt trong ng43 cüa duang giao thong chinh, chiau r'Ong nga tir 2,5m dan

  3m, each chi gieri hanh lang an toamala clueing giao thong chinh tit ten 50m den 200m; :

  - Thfra Mt trong ngO cita duemg giao th8ng chinh, chiau rOng ngia ten 3m, each chi gi6i.hanh lang an toan eüa duang.giao thong.chinh ten 200m;.

  . - Thira Mt trong cac ng5 cüa vi tri 2, vi tri 3 quy dinh tai Dim b, Dim c Khoan nay, each chi giai hanh lang alt toan cüa duemg giao thong chinh khong qua 200m.

  , • d) Vi tri 5: Ap dung cho nhang dub. Mt thu0c. cac vi tri con lai, khong

  thuOc cac vi tri 1, vi tri. 2, vi•tri 3, vi tri 4.

  Chuang IV

  . GIA CAC LOA' DAT

  Dieu 7. Nguyen•tAc áp dyng gia dAt •

  1. Thira Mt phi nong nghiap ma c6 chiau sau Ion hem 20 m, flip giap throng giao thong c6 trong Bang gia Mt, trix duang lien thon khac tai cac xã, thi gia Mt timg phan.theo chieu sau cUa thfra Mt ket tir chi gieri hanh lang an toan cüa &an duang do dugc quy dinh nhu sau:

  . a.) Dian tich dm 20m dau tien tinh bang 100%- gia Mt vi tri 1 dm doan duemg do;

  , • th) Dian tich cita chieu sau tit tren 20m clan 4Qm tip theo tinh bang 50% gia

  datyi tri 1 dm don du6ng d6;

  :c) Dian tich cüa chieu sau tir ten 40m Tan 60m•tiep theb tinh bang 30% gia Mt vj tri 1 dm doan clueing d6;

  d) Dian tich eLla chieu sau tin ten 60m tinh bang 20% gia Mt vi tri 1 dia. doan duemg do;

  Thin Mt phi n8ng nghiap khong trap giap voi duemg giao thong c6 tong bang gia Mt va thaa Mt phi nong nghiap ti6p giap veri duemg lien thon khac tai cac xã thi khong chia chieu sau , theo cac Diam a, b, c va d Khoan nay;

  Doi vei viac xac dinh gia cac thira Mt co chieu sau thaa dat len va hinh the dac thu thi giao SO. Tai : nguyen va M8i truang chti tri, .phAi hop vai So Tai chinh, Cue Thua tinh va cac co quan c6 lien quan xem xet, de xuat bao cao fly ban nhan clan tinh quyat dinh;

  g) Trong cong tac b6i thuemg, ha. try lchi Nha nu6c thu hAi Mt vã Ichi tinh thua sfr dung at phi n6ng nghiap &Ai \raj h0 gia dinh, ca. nhan: IChong op dung phan chia thin cidt theo chiau sau, ca thin Mt dugc tinh bang mOt gia theo vi tri cUa thin Mt. •

 • 6 He s6 theo chieu sau trong truemg hgp c6 nhieu thira dAt lien ke nhau caa

  met cha sir dpng Mt

  Trueing hgp khu Mt caa met chit sir dpng Mt gam nhieu thira dAt lien ke nhau có cang mpc dich sir dpng dAt thl toan be khu dAt do &we xac dinh Phu met thira Mt. N6u khu dAt do co it nhat met thira tiep giap duemg giao thong có trong bang gia dAt, trix dueng lien then khac tai cac xa, ma co chiau sau len thi gia dat timg phan•theo chieu sau ke tir chi giin hanh lang an toan giao thong cita m8i thira dAt phi nOng nghiep xac dinh. theo.Khoan 1 Dieu nay. Dai yeti thin dat khi duce xac dinh theo gia dat nong nghiep thi thkrc hien theo Khoan 6 Dieu nay.

  Thira dat . c6 met canh tip giap dueng di gam duong giao thong chinh, nge cita duong giao thong chinh, dueing nhanh, nge cita clueing nhanh, nu canh tip giap vi&i throng di thu0c.tir hai. (Than, hai vi tri co gia khac nhau tr& len thi lAy duet/1g vuong g6c vet tim cita clueing di (tai diem gied han cita hai.doan, hai vi tri co gia khac than) lam ranh gien de phan chia thin dat do. lam cac phan va xac dinh din tich cita timg phan de áp gia theo doan hoac vi tri Wang img.

  Thin Mt nam trong nye ma nge do n6i live tier) vori nhieu tuyEn duemg giao thong co gia dAt khac nhau thi vi tri, gia dAt ctita thin dAt do dugc xac dinh theo tuyen duang giao thong gan nhat.

  Diem gied han caa cac tuyen chreing tai nhting nai duimg-giao nhau la diem giea caa cac tuyen dueng giao nhau do chiEu vuong goc yin chi gioi hanh lang clueing.

  Met thira dat khi dugc xac dinh theo gia dat Deng righiep thi khang xac dinh gia dat theo chieu sau thin dAt, gia cUa toan b0 thin dat dugc xac dinh theo Dieu 10 .Quy dinh nay.

  MOt thin dat tiep giap ithieu duong c6 gia dAt khac nhau thi gia thira dat do dirge xac dinh theo duemg O6 gia dAt cao nhat.

  8. Gia dAt trong Bang gia dAt dai yin Mt sir dking co then han dugc tinh tuang ang voi thin .han sir dpng dat la 70 nam.

  Dieu 8. Dieu MO xic dinh gia d'at

  Gia Mt phi nong nghiep khi thkrc hien giao dat, chuyen mpc dich sir dpng dat, cho thue Mt ap dpng di yeti dAt da co. mat bang, trir Mt khai thic khoang san, ding trinh thuY din va cac truemg hgp tai Khoan 2 Dieu nay.

  Truemg hyp khi thkrc hien giao dat c6 thu tien sir ,clking dat khong qua Mu gia hoac cho thue dat khong qua Mugia hoac khi chuyen mpc dich sir dpng Mt nong nghiep sang mpc dich phi neng nghiep ma thin dAt phi nong nghieri phai dao, dap de c6 mat bang thi xac dinh gia Mt nhu sau:

 • 7 Doi yeti thfra dat do to chfrc sir dung:

  , Can dr vao chi phi dao, 'dap that bang tucmg ducmg yeti khai lugng dao, dap theo thiet ke dugc co quan c6 tham quyen tham dinh (theo quy dinh phan cap cti a fly ban nhan dan tinh), Sâ Tai chinh chit tri, ph& hgp vai Ser Tai nguyen va Moi truemg, Sä Xay dung, Cue Thue tinh va the co quan lien quart the dinh h s6 áp dung gia Mt nhu sau: D6i voi thfra dat tai phuang, thi tit khong dugc thap hon 0,6 lAn so voi gia cüa chinh thfra dat do trong dieu kin dã CO mat bang; dEii voi thfra Mt tai xã kh8ng duce thap hon 0,5 Fin so voi gia eüa chinh thira Mt do trong dieu kin cla c6 mat bang.

  Truemg hop to chirc sir dung Mt M nghi xac dinh chi phi dao, dap mat bang a ap dung he so gia at khi dã thuc hien xong viec dao, dap ma chi phi dao, dap theo h6a don, chimg tit thtrc te thap hon so vai thiet 14, du toan dugc co quan nha nu& c6 tham quyen than' dinh thi lay chi phi dao, dip theo h6 so hoan cong, h6a don, chirng tit thtre ted tinh.

  Doi vai thira dat do he gia dinh, cd nhan sir dung:

  Can cir vao chi phi dao, dap mat bang ttrcmg duang veci khai lucmg dao, dap theo thiat ká dugc ca quan c6 tham quyen tham dinh (Phong Quan 117 do thi thanh ph6 Yen Bai, thi xa Nghlea. LO; PhOng Kith to va ha tAng cac huyen), PhOng Tai chinh ká hoach chit tri, ph6i hop voi PhOng Tai nguyen va Moi truemg, Chi cpc Thu e va cac co quan lien quan xac dinh h so áp dung gia dat nhu sau: D6i ved thira Mt tai phuerng, thi tran khong dugc thap hon 0,6 Fan, so vai gia chinh thira Mt do trong dieu kien dã cal mat bang; d6i veri thfra Mt tai xa '

 • 8 - Gia det nong nghiep (trir dact rung san xuAt) tong dia giâi hanh chinh

  phuang cao .han mire gia dAt neng nghiep cling vi tri guy dinh trong Bang gia dAt 5.000 dang/m2.

  - Gia. dat neng nghiep (trir dat rang san xuat) trong dia gieri hanh chinti thi• tran cao han mac gia dat !long nghiep piing vi tri guy dinh trong Bang gia dat 4.000 deng/m2.

  Gia dat Ming nghiep (tint& rung san xuAt) trong khu dan cu thuec dja giai hanh chinh xã cao hcm müc gia dat n6ng nghiep ding vi tri guy dinh trong Bang gia dAt 2.000 dang/m2.,

  Gia dAt rimg phOng he, dAt rung dac dung bang 0,8 len gia dAt rung san xuAt có ding. vi

  Gia dAt nong nghiep khac tinh bang 1,5 lan gia dAt tang cay lau nam co ding vj tri.

  Dieu 10. Gia dAt

  Gia dAt & vi trI Hai thanh pH; Yen Bei guy dinh tai Bang 2 ban hanh kern theo Quy dinh nay.

  Gia diet & vi tri 1 tai thi xã Nglila Le guy dinh tai Bang 3 ban hanh kern theo Quy dinh nay. • .

  Gia dAt & vi tri 1 tai huyen MU Cang Chai, guy dinh tai Bang 4 ban hart kern theo Quy dinh nay.

  Gia dat & vi tri 1 tai huyen Tram Tau guy dinh tai Bang 5 ban hanh kern theo Quy dinh nay.

  Gia dAt ovi tri 1 tai huyen Van Chen quy diph tai Bang 6 ban hanh.kem theo Quy dinh nay.

  - 6. Gia dat & vi tri 1 tai huyen Van Yen guy dinh tai Bang.7 ban hanh kern theo Quy dith nay.

  Gia dAt & vi tri 1 tai huyen TrAn Yen guy dinh- tai Bang 8 ban hanh kern theo Quy dinh nay.

  Gia dAt & vi tri 1 tai huyen Yen Binh guy dinh tai Bang 9 ban hart kern theo Quy dinh nay.

  Gia dAt & vi tri 1 tai huyen Luc Yen guy dinh tai Bang 10 ban hanh kern theo Quy dinh nay. .

  Dieu 11. Gia dAt ciia the vi tri dAt & tgi phtrirng, thi trAn

  1. Gia dat vi tri 1: Duot guy dinh tai Dieu 10 guy dinh nay. Truang hap thtra dAt co chieu sau lan thi áp dung guy dinh tai Dieu 7 Quy dinh nay.

 • 9 Gia Mt vi tri 2: Dei voi cac phtremg thuOc thanh ph6 Yen BM va thi xa

  NghTa LO, gia dAt vi tri 2,quy dinh bang 40% gia dAt vi tri 1; di voi the thi gia dal vi tri 2 quy dinh bang 30% gia Mt vi tri 1.

  Gia Mt vi tri 3: Dot i vol cac phuong thuOc thanh ph6 Yen Bai va thi xa Nghia LO, gia (rat vi tri 3 ,quy dinh bang 30% gia dAt vi tri 1; dei volcac thi tr'An, gia Mt vi tri 3 quy dinh bang 20% gia (Tat vi tri 1.

  Gia dAt vi tri 4: Dei vol cac phmeng thuOc thanh ph6 Yen Bai Ira thi xa NghTa LO, gia dAt vi tri 4 quy dinh bang 20% gia dAt vi tri 1; dei vol cac thi tan,. gia Mt vi tri 4 qtiy dinh bang 10% gia Mt vi tri 1.

  Gia Mt vi tri 5: DM vol cac phuOng thuOc thanh pith Yen Bai vâ thi xa Nghia LO, gia dat vi tri 5 quy dinh bang 10% gia dAt vi tri 1; dei vOl cac thi gia Mt vi tri 5 quy dinh bang 8% gia Mt vi tri 1.

  Gia dAt 6. tem thieu tai do thi

  Dei veri cac phtherig thuOc thanh pith Yen Bei gia dAt a t6i thieu IA 250.000 deng/m2; cac phueng thuec thi xa Nghia L gia dAt & t6i thieu IA 200.000 deng/m2; the thi tan gia dAt & t6i thieu la 150.000 d'eng/m2;

  Trueng hop gia-dat tai cat vi tri tinh theo t51 1e so veri vi tri.1 quy dinh tai cac Khoan 2, 3, 4, 5 Dieu nay hoc thin dAt c6 chieu sau len dugc áp Mpg N se ma gia dAt the') .hem gia Mt. & t6i thieu thi áp dung bang gia data ti thieu quy dinh tai Diem a Khoan nay.

  Dieu 12. Gia -dAt ctia cac vi tri dAt o tai cac x5

  Gia dAt vi tri 1: Dugc quy dinh tai Dieu 10 quy dinh nay. Treeing hep filtüa eta c6 chieu sau Ion thi áp dung- quy dinh tai Dieu 7 Quy dinh nay.

  Gia Mt vi tri 2: Dei vol cac xä thuOc thanh pith Yen Bai. VA thi xa Nghia Le, gia Mt vi tri 2 quy dinh bang 40% gia Mt vi tri 1; del yeti cac xa thuOc cac huyen, gia Mt vi tri 2 quy dinh bang 50% gia dAt vi tri 1.

  Gia Mt vi tri 3: Doi vol cac xa thuec thanh pith Yen Bai va thi xã Nghia . Le, gia .dat vi tri 3 quy dinh bang 30% gia Mt vi tri 1; di vol cac xã thuec cab huyen, gia Mt vi tri 3 quy dinh bang 30% gia dAt vi tri 1.

  Gia Mt vi tri 4: Dal vol cac xa thuOc thanh pith Yen BM va thi xa. Nghia Le, gia dAt vi tri 4 quy dinh bang 20% gia dAt vi tri 1; dai vei cac xa thuOc cac huyen, gia Mt vi tri 4 quy dinh bang 10% gia Mt vi tri 1.

  Gia Mt vi tri 5: Dei veri cac xa thuec thanh phi) Yen Bai và thi xa Nghia Le, gia Mt vi tri 5 quy dinh hang 10% gia Mt vi tri 1; di vol cac xa thuec cac huyen, gia Mt vi tri 5 quy .dinh bang 8% gia Mt vi tri 1.

 • 10 6. Gia Mt a t6i thiL tai Wing them

  a) Gia dat & thieu tai cac xa- thuOc .thanh pica Yen Bai la 150.000 dang/m2; ' gia dat a fork thieu tai cac xa con 10 la 100.000 dong/m2 ;

  b). Twang hgp gia dat tai. cac vi tri tinh theo.t5, le so voi vi tri 1 quy dinh tai cac Khoan 2,,3, 4, 5 Dieu:nay hoc thira dat c6 chieu sau lan dugc,ap dung he so ma gia .dat. thap hon gia dat thieu thi áp dung bang gia at a UM thieu quy dinh tai Diem a Khoan nay.

  Men 13. Gia tat phi nong nghi4 khang phai la fiat a , 1. Gia dat sir dung vao cac muc dich nhu: Dat xay dung tru ser ca quan, dat

  quoc phong, dat an ninh, dat xay 'dung ding trinh sr nghiep khong kinh doanh dugc tinh bang gia dat & c6 ding vi tn.

  Gia Mt xay dtmg ding trinh sr nghiep c6 kinh doanh dugc tinh bang 0,8 lan gia Mt & c6 cimg vi tn.

  Gia dat throng mai, dich vu- dugc tinhi bang 0,8 lan gia Mt & c6 cimg vi tn.

  Gia Mt san xuat kinh doanh phi nong nghiep khong phai la Mt thucmg mai, dichvu dugc tinh bang 0,6 lan gia Mt & c6 cimg vi tri, trir gia dat trong cac khu, cum cong nghiep quy dinh tai Khoan 8 Dieu nay.

  Gia Mt sir dung vao cac mvc dich ding cOng khong kinh doanh la 15.000 dang/m2.

  Gia Mt sir dung vao cac Tuve dich Gong Ong ca muc dich kinh doanh dugc tinh bang gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep khorig phai la dat throng mai dich vu c6 cimg vi tn.

  Gia Mt song, ngei: kenh, rach, suai va dat c6 mat nuot chuyen ding tinh bang 0,5 Ian gia cut nuoi tr8ng thily san.

  Gia at song, ngoi, kenh, rach, suoi va Oat c6 mat nu& chuyen dung sir dung vao miic dich nu8i tang thily san la 8.000- dang/m2.

  Gia Mt song, ngoi, kenh, rach, suai va dat c6 inat nu& chuyen dung sir dung vao muc dich phi tieing nghiep hoc sir dung vao lupe dich phi nong nghi'ep

  hgp nuoi trong thily san duge tinh bang gia at phi Wong nghiep ding vi iii.

  Gia tat lam nghia trang, nghia dia, nha tang 18, nha hoa tang; Mt phi nOng nghiep khac dugc tinh bang gia dat sãii xuAt kinh doanh phi nong nghiep khong phai la dat throng mai dich sty ca cimg vi tri.

  8. Gia dat trong khu cong nghiep, cum c8ng nghiep quy dinh tai Bang 11 ban hanh kern theo Quy dinh nay va áp ding chung cho tat ca cac vi tri dat trong khu gong nghiep, cum c8ng nghiep.

  9. Truang hgp Mt do h0 gia dinh, cá nhan dang .sir dung an dinh (khong phai dat do Nha nu& giao); dat ta chic dang sir dung c6 nguon gac tir Mt er hoac

 • 11 c6 .nguan gac tir Mt .sart- xuat kinh doanh phi thing nghiep cUa ha gia dinh, cd nhan ma khong do Nha nuerc giap, thi gia dat bang gia dat & c6 clang vi tri.

  10. Gia dat phi n8ng nghiep do ca sex ton gido, tin nguang sir dung bang 0,5 .lan gia dat san xuat, kinh doanh phi n8ng nghip khOng phai la Mt thucmg- mai . dich Nip ce, cung vi tri.

  , 11. Truang hoop gia Mt tai cac vi tri tinh Theo tY le - so veri vi tri 1 hoc gia dat. tong thira dat eó chieu sau lon dirge pp dung he so ma thap han gia dat Mi thiou thi dirge áp dung bang gia dat t8i thieu nhu sau:

  Gia dat sir dung vao cac muc dich: Dat xay dung try ser ca quan, dat quac phông, dat an ninh,,dat xay dung Gong trinh su nghiep Ichong kink doanh dugc. tinh bang gia dat toi thieu;

  Gia &At xay dung cot* trinh sir nghiep c6 kinh doanh; Mt thucrng mai, dich \iv tat thieu: Bang 0,8.1an gia Mt & t6i.thieu;

  Gia dat san .xuat kink doanh phi n8ng nghiep lchong phai la dat thuong mai, dich vy tai thieu: Bang 0,6 Ian gia Mt & tat thieu;

  Gia cac loai dat phi nong nghiep khac con lai tai thiau: Bang 0,5 Van' gia dat tai threu.

  - Dieu 14. Gil det chtra sir dung

  LW& yeti cac toai dat chua:xac dinh min e dich sfr dung gia dat dirge xac dinh -bang 0,8 lan gia cüa loai Mt lien ke, c6 ding vi tri da throe xac dinh invc dich sir dung.

  2. Dat chua sir dung khi throe cap c6 tham quyen cho phép dua vao sir dung vao invc dich nao thi gia dat dirge tinh bang gia cüa loai dat do ding vi tri.

  CHUICING V

  TO CH1:Jt THI1C HItN

  Dieu 15. Xir 157 chuyen tip

  Cac truerng hop dã nap day dii h so hop l tai co quan tie]) nhan ha so d thuc hien ngfila vu tai chinh ve tat dai theo quy dinh tit truot ngay 01 thang 01 nam 2020 ma den ngay 01 thang 01 nam 2020 co quan thua chin ca van ban xic dinh nghia vu tai chinh ve dat dai. thi ap dung theo quy dinh tai Quyet dinh se, 39/2014/QD-UBND ngay 31 -thing 12 Mm 2014 cila fTy ban than dan tinh Yen Bai ban hanh Quy jrth bang gia Mt nam 2015 tai tinh Yen Bai va Quyet dinh sO 15/2017/QD-U.BND ngay 15 thang 9 nam 2017 caa Uy ban nhan dan tinh Yen Bai.. sin dai, kr; sung mat sa dieu cin:Quyet dinh sá 39/2014/QD-UBND ngay 31 thang 12 nam 2014 cifa,uy ban nhan'dan tinh Yen Bai ban hanh Quy dinh bang gia dat nam 2015 tai tinh Yen Bai va he s dieu chinh gia &At theo quy dinh Men hank

 • t2 . Dieu 16. BO sung, dieu. chinh Bang. gia at -

  1. Bo sung, dieu chink Bang gia dat

  Khi Chinh phit diau chinkkhung gia Mt ma milt gia Mt diau chinh tang kr 20% trer len so Veri gia Mt t6i da hoac-giam tit 20%. trer len so veri gia Mt t6i thieu trong bang. Oa. Mt cüa loai Mt tag tr hoc khi gia dat ph6 !Dien tren thi trueng tang tit 20% tr& len so vied gia dat toi da hoc giam tit 20% trier len so vai- gia dat toi thieu trong Bang gia tat trong khoang. thed gian tit 180 ngay trO Fen hoac khi hinh thanh nhitng tuyen duimg mai can b& sung vacr Bang gia dat hoc thay doi va rnuc dich sir dung Mt, loi dôthj, loai duemg, vi tri Mt can diath chinh Bang gia Mt da ban hanh thi UY ban nhan dan cap huyen do van ban da xuAt dieu chinh Bang gia dat gin Sä Tai nguyen-va M8i truemg. Ser Tai nguyen va Men trueng c6 trach nhiem xay dung, trinh Uy ban nhan dan tinh xin kien Thuimg nue FIOi &mg nhan dan tinh truerc khi quyet dinh bey sung, diau chinh Bang gia

  2. NOi dung diau chinh Bang gia dat . ,

  Diu chinh gia met loai Mt hoc mOt soloai Mt hoc tAt cá cac loai Mt trong Bang gia dat;

  Dieu chinh Bang gia .dat tai mOt vi tri Mt hoc mOt so vi tri Mt hoc tat cã the vi tri dat.

  3. Gia Mt trong bang gia tat dieu chinh phai phii hop vói khung gia Mt va • quy dinh ve mire chenh lech giá dat tai. khu vgc giap ranh quy dinh tai Khoan 2 Dien 13 dm Nghi dinh s6 44/2014/ND-CP.

  Dieu 17. Trach nhiêm thi Minh

  Ser T.ai nguyen va Med, tubing chit tri, phoi. hop yeti Ser Tai chinh va cac cu quan c6 lien quan kiem tra, hireing dan viec dux hien Quy dinh nay.

  Chil tich UY ban nhan dan the huyen,.thanh pht, thi xa c6 trkh nhiem th chic thgc. hien Quy dinh nay. Trong qua trinh thgc hien c6 kh6 khan, vuong mac thi bao cao ve UY ban nhan dan tinh d xem xet, diau chinh cho phü hop./.

  TM. Ut BAN NHAN DAN CHU TICH

  DO Dot Duy

 • BANG 1: GIA DAT NONG NGHIEP

  Jot f chnh 2,2 /2019/QD-(JBND ngay tha'ng 12 nam 2019 aa tly ban( &win cicin tinh Yen Beti)

  SO thfr tv

  I , — -,„

  ,-,- / Gia tat (dting/m2)

  Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3

  1 i 1 // -- ----.

  Dat Ming hia:..„2„..- --- •-• 38.000 33.000 28.000

  2 Dal bang trOng cay hang nam lchac 28.000 23.000 18.000

  3 Dat nuang rgy triing cay hang nam khac 23.000 18.000 16.000

  4 Dal nuoi tr6ng thily san 33.000 28.000 23.000

  5 Dat trong cay lau narn 26.000 23.000 19.000

  6 Bat rimg san xuat .

  TO huye'n Tram Tau vã huyen ma Cang Chai 11.000 9.000 7.000

  Tai cac xa thuec khu virc III cila ode huye'n: Van

  , Chan, Tran Yen, Van Yen, Yen Binh, Luc Yen

  13.000 ' 11.000 9.000

  c) Tai cac xa, thi trAn con lai 15.000 13.000 11.000

 • BANG 2: BANG GIA DAT U TAI THANH PHO YEN BAI Quyit clinh so g /2019/QD-UBND ngdy thcing 12 nam 2019

  ts Mx: tly ban nhan clan tinh Yen Bcii)

  041 111)

  SO tit* t

  fro' Ad V •-- / 0 V- -7 Ten duirng

  Gia tat yi tri 1

  (DOng/m2)

  (1) (2) (3)

  I TAI CAC PHUONG: Bang Tam, Yen Thinh, Minh Tan, Yen Ninh, Nguyen Thai Hoc, Hang Ha, Nguyen Phfic

  1 Dtrivng Dinh Tien Hoing (Tic giap Ma gioi huyen Yen Binh den ngcl tie Km5 - giao vol cac throng Yen Ninh, Nguyin Tcit Thanh, Dien Bien)

  1.1 Tit giap dia giari huyen Yen Binh den gap duOng Yen The 6.300.000

  1.2 Doan tiep theo den gap duamg Lucmg Van Can 8.400.000

  1.3 Doan flap theo den giap dat B'enh vin Trang An 12.000.000

  1.4 Doan tip theo den gap duamg Nguyen Dim Canh 16.800.000

  1.5 Doan tiep theo den giap ranh glad phuamg Deng Tam 21.000.000

  1.6 Doan tiep theo den riga tu Km 5 (giao voi cac dutmg Yen Ninh, Nguyen Tat Thanh, Dien Bien)

  25.000.000

  2 Dtrilyng Ditn Bien (Tie ngil tie Km 5 (giao voi ccic cluemg Yen Ninh, Nguyin Tat Thanh, Dinh Tien Hoang) den ngc7 nam Cao Lanh)

  2.1 Tir nga tu Km 5 den gap dutmg Quang Trung 25.000.000

  2.2 Doan tie') theo den hat d'A't ceng Cong-ty CP xay lap Thus' lgi Thuy then 25.000.000

  2.3 Dean tiep theo den &au au Dai 23.000.000

  2.4 Doan tiev theo den nga tu Cao Thang 18.000.000

  2.5 Doan tiep- theo den nga nam Cao Lath (Ranh giai pluaing Yen Ninh yeti phuOng

  - Nguyen Thai Hoc)

  18.000.000

  3 Thrtmg Hoing Hoa Thant (Tit ngd nam Cao Lanh din cling Ngoi Yin)

  3.1 Doan tit nga nam Cao Lath den giap duang sat Ha NOi -Yen Bai 15.000.000

  3.2 Doan tiep theo den het duOng Hoang Hoa Tit 15.000.000

  4 Duirng Trait Hung D3o (Tit cOng Ngdi Yen din ngd tie cOu Yen BO

  4.1 Tir ceng Ned Yen den ph6 Da Tugng 15.000.000

  4.2 Doan tiep theo den ph6 Mai Hac De 13.000.000

  4.3 Doan tiep theo den GIL ph6 Nguyen Du 12.000.000

  4.4 Doan dap theo den nab: tu dau tau Yen Bai 10.500.000

  5 Outing Nguyen Phitc (Tic nget tic dm Yen Bai din hit ilia giol phuemg Nguyin Pink)

  5.1 Tir cAu Yen Bai den het dAt Tram then 5.500.000

  5.2 Doan tiep theo den het ranh giesi dat Klii tugng 3.500.000

  5.3 Doan tiep theo den gap nga ba Au Lau 3.500.000

  5.4 Doan tiep theo den het ranh giari CTCP Kinh doanh che bien lam san xuat khan Yen Bai

  4.000.000

  5.5 Doan tiep theo den het ranh gioi phtreing Nguyan Phnc 3.000.000

  6 Doting Le Thing Phong (Tic ngc7 ba Au Lau din ngei tie Nam Cuemg) TP Yen BM (ODT)

  1

 • Se the Gilt (tat yi tri 1

  (Doug/m2) Ten duirng

  (1) :3; -1". .'•,. W;s (2) (3) 6.1 Doan Znjrba4ku- .L.A'' ' 4 het dat so nha 377 5.500.000 6.2 Doan trp111c4anISWat cat ngang 5.000.000 6.3 Don tie 65-derthetienh gieri phueng Nguyen Phfic 4.700.000 6.4 Doan ti6p tl;Atratitrec ranh gied throng Le Wing Phong 5.500.000 6.5 Doan tiep theo an hat ranh gieri cay xang vat tu 5.500.000 6.6 Doan con lai den giap 14 tri 1 duerng Thanh Cong 7.700.000

  7 , .• 4 , Duirng Thanh Cling (Tic ngc7 tie Nam Ctrong den throng sat cat throng ngang khu

  co•ng Ngoi Yen)

  7.1 Tit nga tu Nam Cueing di ye phia ga an hat dAt se nha 40 va ng8 22 7.700.000

  7.2 Doan tip theo dan gap pile TO Hian Thanh 8.000.000

  7.3 Doan tip theo qua during Thanh Cong cai tao den sau vi tri 1 duemg Nguyen Thai HQC

  15.000.000

  7.4 Doan tir vi td 1 duerng Thanh C8ng cal tao den het at se nha 14 va sa nha 9 9.000.000 7.5 Doan tiap theo an hat at Chi coc Thi hanh an thanh ph6 8.600.000 7.6 Doan trap theo den sau vi tri 1 dueng Nguyen Thai Hoc 8.200.000 7.7 Doan sau vi tri 1 duemg Nguyen Thai Hoc gap throng Hoang Hoa Tham 7.000.000

  8 Duirng Thanh Nit' (Tie ngli ba ctia ga Yen Bai ven ber song Hang clan gap throng Nguyen Phac)

  8.1 Doan tit sau vi tri 1 during TrAn Hung Dao den gap ph6 Yat Kieu 9.000.000

  8.2 Doan tiep theo an gap ph6 Da Tuong 4.800.000

  8.3 Doan dap theo dan gap ph6 Dinh Liet 4.200.000

  8.4 Doan tiap theo dan gap ph6 Da° Duy Tir 3.000.000 8.5 Doan Hap theo dan sau vi tri 1 duerng Nguyen Phfic 2.400.000

  9 Phe Yet Kiel' (Ter clau nam clip. Yen Bcii clan gap cluerng Thanh Nien)

  9.1 Doan sau vi trf 1 throng Tran Hung Dao an h'et clAt so nha 25 9.000.000

  9.2 Doan tie') theo dan gap duerng Thanh Nien 5.700.000

  10 Phe Mai lac De (Tic throng Tran Hung azo gap cluerng Thanh Nien)

  10.1 Tir sau vi tri 1 duemg TrAn Hung Dao vao 50m 5.040.000

  10.2 Doan tiap theo an gap vi tri 1 during Thanh Nien 3.600.000

  11 PIA Nguyen Canh Chan (Tir &rang Trdn Hung Dcio gap duerng Thanh Men) 3.000.000

  12 Pile Nguyen Du (Tit nhez thi de& TDT7' clan gap throng Hoa Binh)

  12.1 Tir sau vi td 1 dueng TrAn Hung Dao den giap vi tri 1 duemg Nguyen Thai HQC 5.000.000

  12.2 Doan tir sau vi tri 1 duerng Nguyen Thai Hoc tiap theo dan sau vi tri 1 duerng flea Binh

  4.300.000

  13 Phi; TrOn Dtit Sfic (Doan sau yi tri 1 &tong Nguyen Thai Hpc clan sau vi tri I

  throng Hoa Binh) 3.600.000

  14 PIA TO Ngue Van (Doan sau vi tri I eluting Nguyan Thai Hpc clan sau vi tri 1 cluerng Hat Binh)

  3.600.000

  15 • PhO Mai Van Ty (Tit phO' To Ngpc Vein clan pia Tran Disc Sac) 3.000.000

  16 PhO PIO nth Chinh

  16.1 TO sau vi tri 1 duOng TrAn Hung Dao dan sau Ai tri 1 duerng Nguyen Thai Hoc 4.000.000

  TP Yen EMI (ODT)

  2

 • St titter tty

  Gia clAt vi tri 1 •

  (Dling/m2) Ten dyeing

  0 A ts, , , - . •

  0) 'c '' ":- IZS\-\• (2) . (3) 16.2 D nz:taky;0441,:d , g Nguyen Thai Hoc tan giap vi tri 1 dining Flea Binh 4.000.000 17 D :IteliiCTlitOiii/ki jt (Tie ngc7 tit Nam Cueing din ngd n dm Cao Lanh)

  17.1 Doan iligittr-N4uong di Cao Lath an hat Mt s6 nha 40 NI nge 11 7.700.000 17.2 Doan tiapt-dart Op duerng LY Dao Thanh 6.000.000 17.3 Doan tip theo dan vi tri 1 dugng Nguygn Thai Hoc 8.000.000

  18 Throng Trait Binh Trung (Docm tie sau vi tri 1 & gap tang Le Hang Phong din &rang Agin Ngi7 Lao) 5.000.000

  19 Dtrirng Yen Ninh (Tie ngd tit Nam Cueing den nga tie Km 5- giao vol cdc throng Nguyen Tdt Thanh, Dien Bien, Dinh Tien Hoang)

  19.1 Doan tir ngd tu Nam Ctrang den hat dAt Tram vigil th6ng Nam Cueing va hat dkt se nha 27 7.700.000

  19.2 Doan trap theo dan cling nha khach Trueng San vã het d'At so nha 134 6.300.000 19.3 Doan tiep theo den gkp duang Cao ThAng 5.000.000 19.4 Doan tie]) theo dan hat &Ong TruOng ti'au hyc Yen Ninh 6.000.000 19.5 Doan tiap theo an Mu du Benh vin San nhi 7.000.000 19.6 Doan dap theo Gran gkp dueng Thanh Chung 10.000.000 19.7 Doan tiap theo dan T6a an thanh ph6 9.000.000 19.8 Doan nap theo dan Op duarng Quang Trung 11.000.000 19.9 Doan dap theo clen ngd tu Km 5 - 13.000.000

  20 Direeng HO MLitt Hircvng (Tit sau vi tri 1 throng Hoang Hoa Tham din eau Tram)

  20.1 Doan tir sau vi tri 1 dtrOng Hoang Hoa Tham den het dAt chg Yen Ninh 6.600.000 20.2 Doan ti'ap theo dan het dAt sa nha 94 3.000.000 20.3 Doan tiep theo clan hat dAt nha ba floa (c6ng truang Ly Tv Trong) 1.700.000 20.4 Doan tiap theo dan du TrAm 1.300.000

  21 •

  Duirng Kim Thing (Tie ngd tic Benh vin San Nhi din gap &rang Dien Bien - ngel ba , eau Dai)

  21.1 Tir sau vi tri 1 duang Yen Ninh dan hat dAt s6 nha 46 8.200.000 21.2 Doan tiap theo dan toi sa nha 406 5.500.000 21.3 Doan tiep theo d'an sau vi tri 1 throng Dien Bien 8.200.000

  22 Diferng Da Bia (Tit ngc7 tit benh Wen San Nhi clan cdu nghia Mang DO Bia)

  22.1 Tir vi tri 1 duOng Yen Ninh vao 50 m 3.000.000

  22.2 Doan tiap theo dan hat 56 nha 41 1.800.000

  22.3 Doan tiep theo den hat khu tkp the' b'enh vin di (ang qua duarng) 1.200.000

  22.4 Doan flap theo dan Nghia trang Da Bia 600.000

  23 Bitting Quang Trung (Tit &rang Yen Ninh khu truang Nguyen Hue gap chremg Dien Bien Km 4)

  23.1 Tir vi tri 1 duerng Yen Ninh vao 50m 10.200.000 23.2 Doan tiap theo den each vi tri 1 dtrarng Dien Bien 50m 9.500.000 23.3 Doan can lai 50m op vi tri 1 throng Dien Bien 12.000.000 24 Dtrirng Le byi (Ter ngd tu km 4 din eau Beio Luang)

  24.1 Tir vi tri 1 duang Dien Bien dan dAu cku D2 (cAu thir hai) 8.000.000

  TP Yen MI (ODT)

  3

 • tht? tt.r Ten dtromg

  GU Mt 1 tri 1

  (Dling/m2) 0 ,85::-----,

  (1) ' -. .-, vi.> 4' di, .'t (2) (3) 24.2 Do*i 1;19144k c.o g nha may Sir 6.000.000 24.3 Do -ãfnga ii-4,.,,,,,,i4su den can Bao Luang 5.000.000 25Du' Itaith'ilsttitigli ba Ngdn hang Nha nut din hit ranh glen phttang Yen

  Thinh) •••-•,'-..,__*_,_...."

  25.1 Ter sau vi tri 1 duang Dien Bien den cOng truang SOS 6.000.000 25.2 Doan tiep theo den sau vi tri 1 duang Au Co 7.000.000 25.3 Doan tir sau Quail Da den het ranh gibi phuong acing Tam 7.000.000 25.4 Doan tiap theo den op duong Luang Van Can 6.000.000 25.5 Doan tiep theo den gap duang Dam Lot 5.000.000 25.6 Doan ti6p theo den het dat Cong ty TNHH thy di:mg t8ng hcfp Phoc Lc 3.500.000 25.7 Doan tiep theo den het ranh giai phuong Yen Thinh 2.500.000

  26 Dutng Le Van Tam (7'it ngti ba Km 6 qua Trung tam GTVL den ngei ba Ngan hang Along nghiep)

  26.1 Tir het vi tri 1 throng Dinh Tien Hoang den het dal s6 nha 216 8.400.000 26.2 Doan tiep theo den se nil& 60 7.600.000 26.3 Doan tiep theo den Oa() vi tri 1 duemg Dinh Tien Hoang 8.400.000

  27 Dtrerng Tan Quec Than (7'it chd Ddng Tdm qua Se . Xtly dtmg din Ng dn hang Nha ntt6c)

  27.1 Doan sau vi tri 1 throng Dien Bien (chy Km 4) den het a s6 nha 67 6.000.000 27.2 Doan tiep theo den gap vi tri 1 duerng Dien Bien (Ng'a'n hang Nha nuot) 4.000.000 28 PhO TO Hieu (Tit cang Ser Gicio dyc din gap throng Ha Huy Tap)

  28.1 Tir sau vi tri 1 dining Yen Ninh den sau 50 m 8.000.000 28.2 Doan tiep theo den nga ba khan dal A sari van dOng Thanh Nien 6.000.000 28.3 Doan tir nga ba khan dai A sa'n van dOng Thanh Nien den gap due:mg Ng6 Gia Ty 4.500.000

  28.4 Doan t

  .ir nga ba khan dai A san van Ong Thanh Nien qua truemg tieu h9c Nguyen Trai den gap &rang Ha Huy Tap 4.500.000

  29 PhO Vd Thi Sau (Tee timing Yin Ninh din gdp chtemg Ngo Gia Ty) 8.000.000 30 Dieing NO Gia Tv (Tit ngd ba Buu din tinh din gap dtterng Ha Huy Tap)

  30.1 Tir sau vi tri 1 duemg Dinh Tien Hoang vao sau 50 m 10.000.000 30.2 Doan dap theo dan gap phi) Vo Thi Sau 7.200.000 30.3 Doan tiep theo den gap throng Ha Huy Tap 6.000.000 31 PhO NO Si Lien

  31.1 Tir vi tri 1 &rang Trail Phu den gap nga ba 5.500.000 31.2 Doan ti6p theo den het lieu lchu Hao Gia (giap suei) 4.000.000

  32 Dutng Nguyen Dot Canh (Tit chg. Km 6 din gap duerng Trein Phti)

  32.1 Doan sau vi tri 1 duong Dinh Tien Hoang den each vi tri 1 duang Nguyen Tat Thanh 50m (Ca hai ben dubng Nguy'en Tat Thanh) 10.000.000

  32.2 Doan tir sau vi tri 1 &rang Nguyen lit Thanh vac) 50m 10.000.000

  32.3 Doan tiap theo den giap vi tri 1 clueing Tran Phu 7.000.000 33 Dtrong Luang Van Can (Tit ngd ba Nha ther Km 7 din gdp duang Trein Phu)

  33.1 Doan sau vi td 1 diremg Dinh Tien Hoang (Mn Mu call 4.000.000

  TP Yen Bai (ODT)

  4

 • • Se thus

  tty Ten dtrimg

  Gia det vi tri 1 •

  (Deng/m2) (1) •v:',-.:--_ .--•-• I, (2) (3) 33.2

  ' D .

  i Aged ail .ceeh.xl tri 1 clueing Trail Phil 50m 3.500.000

  33.3 Doan\p't1t clii;110. , tri 1 threw Tran Phil 4.000.000 34 Dirirn en;Liiiiiii qe ga tu km 2 din gap clufmg Le Loi)

  34.1 Doan tir Sti4ii 14 AMg Dian Bien vao 100 m 5.500.000 34.2 Doan tip theo dan gap duemg Le Lpi 4.000.000 35 Dtrimg Cao Theng (Tie sau VT] duang Dien Bien den VT] throng Yen Ninh) 6.000.000

  36 throng Hoe Binh (Tic nga ba tiip glop duang Thanh Cling den gicip vt tri 1 duang Nguyen Phiric)

  36.1 Doan tir sau vi tri 1 &rang Thanh C8ng den giap trp ser UBND phuemg Nguyan Thai n. tIQC 6.000.000

  36.2 Doan tier) theo den giap vi tri 1 duOng Nguien Philo 5.000.000

  37 Phil Tren Nguyen Han (Tic duang Trial'? Hung Dgo g 'Op duang Thanh Nien)

  37.1 Tir sau vi tri 1 duang Tram Hung Dao vao 50m 4.300.000

  37.2 Doan Hap theo dem gap vi tri 1 throng Thanh Nien 3.600.000

  38 Ph e Tran Quang Ithai (7'ir &tang Trcin Hung Dgo gap duang Thanh Nien)

  38.1 Tin sau vi tri 1 threw Tien Hung Dao vao 50 m • 4.300.000 38.2 Doan tip theo (tan gap vi tri 1 dueing Thanh Nien 3.600.000 39 Ph e Dinh La (Tie cluang Tran Hung Do° din gap du-Ong Thanh Nien)

  39.1 Tin sau vi tri 1 dtrimg TrAn Hung Dao vao 50 m 4.300.000 39.2 Doan tiap theo den gap v1 tri 1 duang Thanh Nien 3.600.000

  40 Phil Dinh Lit't (Tie cluemg Tran Thing Dgo khu truang 4, Thuang Kit gap throng Thanh Nien)

  40.1 Tin sau vi tri 1 duOng Tran Hung Dao vao 50 m 4.300.000 40.2 Doan tip theo den gap vi tri 1 cluong Thanh Nien 3.600.000 41 Phil Deo Duy Tir

  41.1 Tin sau vi tri 1 diremg Trail Hung Dao vao 50 m 3.000.000 41.2 Doan tiap theo dan gap vi tri 1 duemg Thanh Nien 2.700.000

  42 Dirimg Thanh Liem (Dogn sau vi tri 1 &rang Le Van Tam den gap cluerng Ha Huy Tap)

  4.000.000

  43 Ph 8 Hoe Ctre•ng (l'ir nga ba Cong ty CPXDGT chthng Le Hong Phong gap duang Hoa Binh)

  2.500.000

  44 Phil DA Ttrcyng (Tie throng TrOn Hung Dgo gap &tang Thanh Nien) 5.000.000

  45 Throng Nguyan Thai H9c (Tie nga- nam Cao Lanh din ngil tie cau Yen Bed)

  45.1 Doan tinnga nam Cao Lanh den den gap duerng Thanh C8ng re ra duang Hoang Hoa Them

  16.000.000

  45.2 Doan tip theo den gap phe Nguyan Du 15.000.000

  45.3 Doan tip theo den deu eau Yen Bai 14.000.000

  46 Ph e Dio Ten (Tic sau vi tri 1 pho DS Van Dziv din sau vi tri 1 phe Yen Hda) 4.500.000

  47 Direng Hoing Van Thy

  47.1 Sau vi tri 1 duimg Kim Hang den het s'6% nha 17 5.000.000

  47.2 Doan tiep theo dan cong qua cluimg (het d'at nha 'Ong Bang) 4.000.000

  47.3 Don flap theo d'en sau vi tri 1 duemg Quang Trung 5.000.000

  TP Yen Bai (ODT)

  5

 • SO 66 Ten dining

  Gia d'At vi tri 1

  (Dting/m2) (/) •).• z / ' A crx s (2) (3) 48 D o 4444'r9jilH 7.000.000

  49 Dui i:11401144,c (Tie ngei ba Cang (loan tinh din gap &rang Thanh Liem)

  49.1 Doan tir s • 'itigkrong Dinh Tien Hoang den hat cong tnneng Yen Thinh 4.000.000 49.2 Doan tip theo di 100m 3.000.000 49.3 Doan dap theo den giap vi tri 1 dutmg Thanh Liam 3.000.000 ,

  50 [Meng Yen Bai - Van Tien (Tie ngd tie cciu Bcio Luang din hit ranh glen phuong Yen Ninh) • - 4.000.000

  51 PhO Doan Thi Diem (Tir &rang Trail Hung Dgo din gap ph a Tr2m Nguyen Ham)

  51.1 Tit sau vi tri 1 chneng Tan Hung Dao vao 50 m 4.000.000 51.2 Doan tip theo (tan gap vi tri 1 phe Trail Nguyen Han 3.000.000 51.3 Tir sau vi tri 1 016 Than Nguyen Han dan gap vi tri 1 phi') Mai Hac De 3.300.000 51.4 Tir sau vi tri 1 016 Mai H&c De den gap vi hi 1 pita Da Tucmg 2.700.000 52 Pile BMThi Xufin (7'it dueeng Trek: Hung Dgo din gap pho Trdn Nguyen Han) • 2.500.000 53 IMO Le Qui Don (Dtterng.ngang di phia Bong nam Truang Li5 Thuang Kit,)

  53.1 'fir sau vi tri 1 dui:mg Tian Hung Do vao 50 m 4.000.000 53.2 Doan hap theo dan gap vi tri 1 duang Thanh Nien 3.000.000 54 Phfi TO Tinh (Tit chtemg Thanh Gong vao Benh vin thanh pho) 5.000.000

  55 Duirng LC, Dao Thanh (Tir sate vi tri 1 chrong Li, Thttemg Kit qua yen ha Cong vien gap giesp vi tri 1 throng Thanh Gong) 5.000.000

  56 Throng Ha Huy Tfip (Tie pho TO Hieu gap throng Thanh Liem) 3.000.000 57 Dwirng yao throng Nguyen Trai •

  57.1 Doan tit sau vi:tri 1 duang Yen Ninh vao 50m 3.000.000 57.2 Doan tip theo dan ding tnrerng Nguyen Trai 2.000.000 58 Eluting Lutrng Yen (Tit UBND phtrang Yen Thinh di xii" Tan Thinh)

  58.1 Doan sau vi tri 1 dueng Dinh Tien Hoang vao 100 m 2.700.000 58.2 Don tiEp theo den each vi tri 1 dueng Nguyen Tat Thanh 50m 2.400.000 58.3 Doan tip theo dan gap vi tri 1 dueng Nguyen TAt Thanh 3.600.000 58.4 Doan sau vi tri 1 duang Nguyen TAt Thanh vao 50m 3.600.000 58.5 Doan hap theo den giap dat xa Tan Thinh 2.000.000

  59 Difirng Le Chan (Doan ta sau 4 tri 1 dtrang Yen Ninh den Val, ranh gioi phuang Nam Guying)

  3.200.000

  60 Phil Phang Khac Khoan (Tie &rang Hob Binh dogn throng sat cat ngang gap cluemg Le Hong Phong)

  60.1 TV sau vi tri 1 dueng Hoa Binh don each vi tri 1 dutmg Le Hang Phong 50 m 3.000.000

  60.2 Doan hip theo dki gap vi tri 1 dutmg Le Hang Phong 4.000.000

  61 Dusan Nguyen Khic Nhu

  61.1 Doan tir sau vi tri 1 &rang Le. Hang Phong vao 50 m 5.000.000

  61.2 Doan flap theo dan each vi tn 1 (luting Hol Binh 50m 4.000.000

  61.3 Doan tip theo gap vi td 1 throng Hoa Binh 4.000.000

  62 Dtitmg Pham NO Liio

  TP Yen Bái (ODT)

  6

 • SO thfr ty Ten dirirng

  vo-------- , A \

  Gia dAt NI tri 1

  (DOng/m2) tt•A 0 itv ,

  c, Tr:: • ;r, (2) (3)

  62.1 Tu sant (1)

  g,.

  Octot It anli.inh

  Trang vao 50m 2.100.000 62.2 Doan 111\t' OttitV:i 1.500.000 62.3 Doan c .1:flenlitt/ 1 a (mg Sinh 1.200.000

  63 Duirng Le . 0 ,'• • :song Tran Pith qua Truang Cao clang Su Thom din sau v/ WI 1 throng iiu Co)

  63.1 Doan tir sau vi tri 1 duerng Iran Phn den het &At nit& ba Hoa 3.500.000 63.2 Doan tip theo den sau vi tri 1 duang Au Co 5.500.000 64 Duirng Le Lai (Tic Cling an tinh gap du-Ong Bao Luang)

  64.1 Doan Ur sau vi tri 1 duang Dien Bien den tram xa Cong an Tinh 4.500.000 64.2 Doan tie!) theo den gap &rang Bao Lucmg (huang Km2) 3.000.000 64.3 Doan tip theo den gap throng Bao Lucmg (huang NM may Sir) 3.000.000 65 Dierng Trircvng Quyen

  65.1 TO cAu Ong Ph6 Hoan dn nga ba duerng Trucmg Quyen 4.000.000 65.2 Doan tiep theo den vi tri 1 &rang Bao Luang (huang nha may Sir) 3.000.000 65.3 Doan tiep tit nga ba den vi tri 1 duang Bao Lucrng (huotig Km2) 3.000.000 66 ' PIA D4ng Dung

  66.1 Tir sau vi tri 1 duemg Yen Ninh den giap dAt nha 8ng Le - 2.400.000 66.2 Doan tie') theo den gap vi tri 1 duang Kim Deng' - 2.000.000

  67 PhO To Hien Thanh (Tic duang Thanh Cong- vao Trung tam thitang mgi Vincom) 8.700.000

  68 Phe Minh Khai 68.1 TO sau vi tri 1 duerng Dinh Tien Hoang den can qua suoi 5.500.000 68.2 Doan ti6p theo den vi tri 1 &rang Nguyen Tat Thanh 5.000.000

  68.3 Doan tir sau vi tri 1 dui:mg Nguyen Tat Thanh den gap vi tri 1 dmang Nguyen Dim Canh 8.000.000

  69 Dieing Thank Chung (Tie &tang Ten Ninh khu Cong ty Dirac gdp &rang Hoang Vein Thy)

  69.1 Doan sau vi Of 1 duerng Yen Ninh vao 50 m 4.500.000 69.2 Doan tiep theo den het slat nha xay ong Cham, ba Ha (d6i din &rang vac. T6 6) 3.200.000 69.3 Doan tiap theo den gap vi tri 1 &rang Hoang Van Thu 3.500.000 70 Throng Yen The

  70.1 Doan sau vi tri 1 dmang Dinh Tien Hoang vao 100m 2.500.000 70.2 Doan tiep theo den bet ttat nha Nha van hoa 2.000.000 70.3 Doan con lai den hei dia gieri phuang Yen Thinh 1.500.000

  71 Dirbing Nguyen Quang Bich (Tir vi WI] duerng Dinh Tien Hoang den gap throng Nguyen Tcit Thanh)

  71.1 Doan tir sau vi tri 1 duang Dinh Tien Hoang vao 100m 3.500.000

  71.2 Doan dap theo den het cang Cong ty VTTH Ciru Long - VinaShin 2.500.000

  71.3 Doan tiep theo den sau vi tri 1 duerng Nguyen Tat Thanh 4.000.000

  72 Dirtrng olm LS (Tit sau vi tri I duang Nguyen Tat Thanh din gap cluerng Trait Phu)

  72.1 Doan tir sau vi Of 1 &rang Nguyen Tat Thanh den nit& nghi Phuang Thily 4.500.000

  72.2 Doan tie') theo dan gap &rang Tran PM 3.500.000

  TP Yen Sal (ODT)

  7

 • sa thii til ort:-

  Ten throng Gia ilk vi tri 1

  (fang/m2)

  w , :7,4 - VO- (2) (3) Duirng di Cao toe N'

  Ili , OW' n) q tio,, 73 2.700.000

  ngit ba duang Bao Luang den Duang not QL37 vat an dip theo den during sat)

  74 Dirirng Ng 4Adter 45 20.000.000 75 Dirong Nguye ..f

  75.1 Doan tir nga tu Km 5 den cluOng Nguyen D6c Canh 20.000.000 75.2 Doan flap theo dan eau n6i v6i duemg Lucmg Van Can 15.000.000 75.3 Doan tip theo den gap duemg Dm L9t 12.000.000 75.4 Doan Hap theo dan hat dia phan phuting Yen Thinh 8.500.000; 76 Dtrimg be tong TO 15 phutng Nguyen Thai II9c (khu slat claw gici) 2.000.000 77 Ngii 683 (throng be tong Td 9 phuang Yen Ninh)

  77.1 Doan dr sau vi tri 1 &rang Yen Ninh vao 50m 2.200.000 77.2 Doan tiep theo den nga ba (nha Ong Birth Hop 1.500.000 77.3 Doan tiap theo dan het duemg be tong (dtreing T6 66) 750.000 77.4 Doan tiep theo den gap du6ng Da Bia(du6ng T6 64) 750.000 78 Dutang be tong TO 9 phutng Yen Ninh (Phia Trutng Y a Yen Bai)

  . 78.1 Doan tir sau vi (1.1 1 duOng Yen Ninh vao 50m 3.000.000 78.2 Doan tiep theo clan c6ng Tnrong y ta 2.200.000 78.3 Doan tiap theo dan hat &At nhA 6ng Vinh 800.000 79 . Throng be tang TO 8 phutrig Yen Ninh (Khu Cong ty Xay dung sa 4)

  79.1 Doan tir sau yr tri 1 duemg Yen Ninh vao 50m 2.700.000 79.2 Doan tiap theo den het duemg be tong 1.500.000

  80 Dutng be tong TO 8 phireng Yen Ninh (Throng vao nha Ong Hoeing Tti fink) 80.1 Doan tir sau vi tri 1 dueing Yen Ninh vAo 50m 2.000.000

  80.2 Doan tie') theo den ranh gied phueing Nam CuOng 1.200.000

  81 Dutng be tang TO 10 phuirng Yen Ninh (Dtrang vao nha Ong Sac) 81.1 Doan tir sau vi tri 1 duemg Yen Ninh vao 50m 2.000.000

  81.2 Doan flap theo den nga ba nha Ong Ha 1.200.000

  81.3 Doan tir nga ba nha Ong Sfrc.den nga ba nha bã HA 1.000.000

  81.4 Doan tir nga ba nha ba HA den gap ph 6 Dang Dung 1.000.000

  81.5 Doan tir nga ba nha ba Ha den hat &At nha Ong Vinh, ba Thanh 1.000.000

  82 NO 105 (Duang be tong To 10 phtrong Yen Ninh - tit ph() D a'ng Dung den het duang be tong)

  800.000

  83 Outing be tong Tilt 3 phirirng Yen Ninh 83.1 Doan tir sau vi tri 1 duemg 14 Thuetng Kit vao 50m 2.200.000

  83.2 Doan tiap theo dan gap duOng Cao Thang 1.800.000

  83.3 Doan tir sau 50m clan het cac duemg frith be tong nOi b0 quy dat T6 3 phu6ng Yen

  ' Ninh

  1.800.000

  83.4 Doan flap theo tit nha Ong Minh an nga ba nha ba Yan 1.800.000

  84 NO 544 (Dtrang be tong rid 6 phttOng Yen Ninh, gicip suai Khe Day 84.1 Doan tit sau vi tri 1 dueng Dien Bien vao 50m 3.300.000

  84.2 Doan tiep theo dan hat duerng be tong 2.200.000

  85 Duirng be tong TO 6 phuirng Yen Ninh (Duang vao CTCP tic van Giao thong Yen Bai)

  TP Yen MI (0 DI)

  8

 • Si thil. Ten dtrOng .

  Gia tat vi tri 1

  (Ding/m2) (/) /fist)t,S (2) (3) 85.1 Doan t'i sa. #44:41.214dy$AD :n Bien vao 50m 3.300.000 85.2 Doan t (1\10 n rjTi1P Tam 2.200.000 85.3 Doan tie ).01,1,t, uong Kim D6ng va den nil& eing Chu ,LI:ei1 1.700.000 86 NO 331 (D i ::_lik. I: : Td 4 phwang Yen Ninh, giap UBND phuerng)

  86.1 Doan dr sau vi tri 1 dueng Dien Bien vao 50m 3.300.000 86.2 Don tip theo den het nha ba Tirol 1.600.000 86.3 Doan nap theo den nha 8ng Ha 2.200.000 87 Dithng Ph e lieu (Ter ph a Nguyen Ccinh Chan din gdp phi!, Trcin Quang Kha0 2.300.000 88 Phi Hei Binh (Cgnh (-Ong ty anh Sao Mai c dt ngang qua chg. Yen Bai) .8.000.000

  89 Phi Yen Lc (Tie Chi cyc QLTT tinh Yen Bai qua San van &Ong din. du-Cmg Nguyin Thai Hpc)

  89.1 lir sau vi tri 1 di/Ong Trail Hung Dao vao sau 50m 4.000.000 89.2 Doan can lai 2.500.000 90 Ph6 DO Iran Dot (Tie &rang Nguyin Thai H9c sang throng Hoang Hoa Thcim) 4.800.000 91 Phi Yen Him (Tit &rang Nguyen Thai H9c sang &rang Hoeing Hoa Tham) 4.800.000 92 Dirirng di din phi Phfic Ciremg(TO 33-34 cu) phirirng Nguyen Pink

  92.1 Doan dr sau vi tri 1 duerng Le Hiing Phong (nha ong Hai) den het tat nha ba Le Thi . Wong Thang

  • - 1 A00.000

  92.2 Doan tir sau vi hi 1 duong Le Hong Phong (nha ong Hung) den gap vi tri 1 &rang Hee Binh (nha. 'Ong Minh)

  1 A00.000

  92.3 Doan tir sau VT I duerng Le Heng Phong (nha 'Ong Hai) den gap gac chAn duerng Hem Binh

  1.400.000

  93 1 Direrng VA din phi Pink Ctrimg (T6 32-35 di) phirMig Nguyen Mc (Tit sau vi tri I du-Crag Le Hang Phong,clin hit deft 6ng Phgm.Thic Tgo) A00.000

  94 Duirng Ti din phi Phac Thy (T6 31 co) Outing Nguyen Pink (Tie sau vi tri I . throng Le Hang Phong din nit cat ring Dinh Pha Sau) 3.000.000

  95 Throng TO din phi Ph& An (TO 12-18 cli) phirimg Nguyen Philc

  95.1 Doan tir sau vi tr1.1 duerrig Hem Binh d'en het del ba Trait Thi my 1.400.000

  95.2 Doan tier) theo an g'np duerng T8 7-13 cil 1.100.000 96 Duimg TO din phi Pink An (Ti 20-18 cii) phulmg Nguyen Ph&

  96.1 Doan dr sau vi tri 1 duerng Hem Binh den het et& ba Nguyen TN Trn 1.400.000 96.2 Doan tip theo d'en gap dueng T8 12-18 eft 1.100.000

  97 Throng Ti din phi Phtic Yen (TO 02-05 cli) phierng Nguyen Phfic (Tie sau vi tri I , . , clwang Hera Binh den het clot Ong Nguyen Van Chien)

  2 M00.000

  98 Dirtmg TO din phi Phil Tan - Til din ph6 Phtic Yen (TO 7-13 cii) phiiiing Nguyen Phitc

  98.1 Doan tir sau vi tri 1 duerng Nguyen Pink den he't dat ong Nguyen Ng8e Anh 1.500.000

  98.2 Doan tip theo den het Tat ba Le TN Hem 1.100.000

  99 Dirtmg vac) DAm MO (dtremg Td 28,29 praecrag Dang Tam)

  99.1 Doan tit sau vi tri 1 diking Le Lgi vao sau 200m 2.300.000

  99.2 Doan tiep theo vao sau them 300m 1.800.000

  99.3 Doan can lai 1.300.000

  100 Threw TO 12 (TO 59 di) phirOng Nguyen Thai Hyc

  TP Yen EMI (ODT)

  9

 • S6 the. t y• Ten dusting

  Gia dit vi tri 1

  (Ding/m2) ,e'-'0 AT•A'N \

  (1) 4., ., ,16.. -.7.:7 \,. z. ' \--t. A (2) u,'V (3)

  100.1 D 4Att..VItri 110 fue Tibh den het dAt nha 6ng Toan Phucmg 1.500.000 100.2 Do. :IA011:6°,4644144 Ong be tong 850.000 100.3 Doan "air-eMintti:,,aiilevao quy dal du gia T6 12 1.500.000 101 Dirtmg Tim; 56A cii) phturng Nguyen Thai lige

  101.1 Doan tir sau vi tri 1 duerng Thanh Cong den nga ba Mir 2 2.400.000 101.2 Doan tiep theo den het duerng be tong (nha Ong H9i) 2.000.000 102 Dtrang TO 12 (TO 56B cii) phuirng Nguyen Thai IIQC

  102.1 Doan tit ngd ba thir 2 gap T6 12 (T6 56A c0) den het dAt ba Hang 2.400.000 102.2 Doan dap theo den het dAt nha Ong Binh 2.000.000 102.3 Doan cOn1ai het dAt nha Ong Sinh 1.300.000 103 Dutng TO 6 phtrirng Nguyen Thai lice (Td 31, 32 ca)

  103.1 Doan tir COng ty TNHH 1 thanh vien MT&CTDT re yap To 6 2.300.000 103.2 Doan tiep theo den nga ba het dAt nha Ong Khai 1.700.000 103.3 Doan con lai den het dAt T6 6 (giap dAt nha. Ong Sinh) 1.200.000 103.4 Doan tir Itn re di TO 6 (T6 32 cii) den nga ba den het dAt Ong Phimg Nguyen Ng9c 2.300.000 103.5 Doan tiep theo den het clueing be tong 1.700.000 104 Dutng TO 15 phutng Nguyen Thai Hgc

  . 104.1 Doan lir sau vi tri 1 duemg Nguyetn Thai FIQC den het dAt ba Tien 4.500.000

  104.2 Doan flap theo den het duang be tong re vao Nha van hod TO dan phO se, 15, phuang Nguy8n Thai H9c (NVH phe Thing L9i I cii) 3.300.000

  104.3 Doan dap theo den giap duemg be tong T6 15 (khu dAt &au gia - T6 68 ell) 2.300.000 105 Direrng true C (Tel 2 phuong Nguyen Thai Hgc) 2.300.000 106 ihreeng be tong TO 7 phuirng Yen Thinh

  106.1 Tir sau vi tri 1 throng Dinh Tien Hoang vao 100m 2.000.000 106.2 Doan Wei) theo den nga ba 1.400.000 106.3 Doan tie') theo den het duemg be tong (het dAt nha Ong Bang) 750.000 106.4 Doan tiep theo den het dtrong be tong (het dAt nha Ong Tai) 1.100.000 107 Dutg be tong TO 5 phiroug Yen Thinh

  107.1 Tir sau vi tri 1 duerng Dinh Tien Hoang vao 100m 2.300.000 107.2 Doan tier) theo den het duang be tong 1.500.000 108 Dirimg be tang TO 1 phuirng Yen Thinh

  108.1 TO sau vi tri 1 duemg Dinh Tien Hoang vao 100m 2.300.000 108.2 Doan tier) theo den cAu sat 1.200.000

  109 Dtrimg din sinh TO din phi; Hang Thing phtrirng Hang HA (lir sau vi tri 1 pha Dao Duy Ter din vi tri 1 throng Trdn Hung Dgo) 3.000.000

  110 Dtrang Au Or (Dogn tit Ngd Ty giao vat duerng Trdn Phu din hit ranh giori phudng Dting Tam,) 20.000.000

  111 Duirng be tang vat) TO 18 phwirng DOng Tam . 111.1 Lir sau VTI duang Au Ca vao 50m 7.000.000 111.2 Doan tiep theo den each Khu I (Khu 6,2ha) 100m 3.500.000 111.3 Doan c6n lai 4.000.000 _

  TP Yen Bai (ODT) 10

 • SO Hui to' perEs.A77. Ten dwirng

  Gia fiat tri tri 1 ;

  (Dfing/m2) (1) k //f4

  , (2) ,,, (3)

  112 Du' thanh

  :btIgariaTiaj Til 20, cu) phirang Yen Ninh (gielp Khu Chi cyc Thui Mk . c . .'

  112.1 Doan t' 4)liiii_14ik:, Dien Bien den 50m 3.800.000 112.2 Doan tie!) Ctstiewirti dat nha 6ng Kith, nha Ong Thai 2.400.000 112.3 Doan tip theo den het dAt nha Ong Thuang, bã Bich 1.000.000 113 Duerng be tong TO 5 (To 20 cu) Yen Ninh (giap Chi cyc Kilm lam tinh Yen Bcii)

  113.1 Donn tir sau vi tri 1 &rang Dien Bien den 50m - 3.800.000 113.2 Doan tip theo den het (tat nha Ong Sy, ba Lan 2.400.000 113.3 Doan tip the den het duOng be tong 1.000.000 114 NO 268: Dixon Be tang Ta 12 phwirng Yen Ninh

  114.1 Doan tir sau vi tri 1 throng Bao Luang vao 50m 500.000 114.2 Doan tiep theo den het duerng be tong 500.000 115 Throng nOi 4 Khu DO thi mai TO 9 phirerng Minh Tfin 8.000.000 116 Throng Bach Lam (Dogn qua dia ph an pill:Ong Yen Ninh)

  116.1 Doan tir NO 5 Cao Lath den hat elk Cong ty Xang dau Yen Bai 15.000.000 116.2 Doan tiep theo den dAu cAu Bach Lam 12.000.000 117 Throng Than Quin 6.000.000

  118 &rang nth QL37 vei Cao Mc Ni Bli - Lao Cal (Doan tic throng cdu Tudn Quan de

  ,n het Khu TDC To 14) - 6.000.000

  119 Dtrimg be tong ten sfin b6ng Hoing Nam phuirng Yen Ninh (Daan tic cong Nha hang Fl ten het cow cluong nhanh be tong khu sail bong Thong Nam) 2.000.000

  120 Bairn nal bet Khu I (Khu 6,2ha) phirerng Bang Tim 120.1 Cac thna dAt thuQc bang 2, bang 3 va tacrng throng 8.000.000 120.2 Cac thfra dAt thuOc bang 4, bang 5 vã tucmg throng 6.000.000 120.3 Cac thira dAt thuOc bang 6, bang 7 va tuang throng 4.500.000 120.4 Cac nhanh con lai 3.500.000 121 Dtrang TO dfin phi; Milk Ctrang (TO 32 -36 cu) phwerng Nguyen Phfic 1.200.000 122 Dining Ta dfin phi; Ph& Tfin (TO 15 - 16 cii) phtrang Nguyen Phfic 900.000 123 Dtrerng Yen The iceo dai (p1nterng Yen Thinh)

  123.1 Duarng tir duang Dinh Tien Hoang qua trueng MN vao 100m 3.500.000 123.2 Doan tier) theo Mi vai duang Luang Yen mai (sau UBND phtreng) 2.500.000 123.3 Doan tiep theo den VT1 dining Nguyen TAt Thanh 4.000.000 124 Dwain be tang Ta 2; 3 phtrimg Minh Tfin

  124.1 Donn tit sau VT 1 dual-1g Yen Ninh den het dAt nha 6ng DOng sy Huyen (T6 3) 2.000.000 124.2 Doan ti6p theo den Nha Ong Nguyen tong Nang (TO 2) 1.000.000 124.3 Doan can lai each VT1 clueng Y8n Ninh (NgO 919) 1.500.000

  II TAI PHUtING: Nam Ctrirng 1 Direrng Train Binh Trong

  1.1 Doan tit duang len dai Ra da (nha Ong yang) den throng Pham Ngil Lao 4.000.000 1.2 Doan hap theo den het dap Nam Cuang 3.000.000 1.3 Doan th theo den het Tat Try sec &Ong an phuerng Nam Cuang 2.000.000 1.4 Doan ti6p theo den Tram gac San Bay 1.500.000

  TP Yen Bai (ODT)

  11

 • SO thii tly

  Ten duirng

  Gia flat I/ tri 1

  (Dang/m2) D AN '

  ------N •

  (1) ttg

  1. .it , , ...

  , .< (2) (3)

  2 , c,

  Dtramg L C. a 1 PL ., .1:

  2.1 Doan giap ' c- ' ht . g guygn Thai HQC d'en nga ba clueing di Cuerng Bac (het 2.500.000 dat nha Ong •

  2.2 Doan tiep theo den—giap dat nha ong Tan 2.000.000

  2.3 Doan tip theo den Kim di tich itch sir dinh, den, chin Nam Cuong 1.500.000

  3 Dyeing Pliant Khic Vinh 3.1 - Sau vi tri 1 duang Tran Binh Tryng den het dat Tnremg mau gido Son Ca 1.500.000

  3.2 Doan ti6p theo qua UBND phuang den giap vi tri 1 &rang Tran Binh Tryng 1.000.000

  4 Dtrirng Vvc Giang (7'ir riming Le Chan di Vzo Giang g'Op throng Quan s(r)

  4.1 Doan tir sau \ft tri 1 duemg Trail Binh Tryng den nga ba duemg re di duimg Lang TrOn 500.000

  4.2 Doan ti'ep theo den eluting da Quan sv 500.000

  5 Dtrirng Lang Trim (Tit &rang V;rc Giang di Lang Trion, gejp throng Trein Binh Trang)

  500.000

  6 Dtrerng Tti 14- Nam Th9 (7'ir throng Trrin Binh Tryng di xd Tuy LOc)

  6.1 Doan tir sau vi tri 1 duong Tr'an Binh Tryng (nga ba) den het dat nha 6ng Lan 500.00Q

  6.2 Doan flap theo- dan tiep giap d'at quan sv 500.000

  6.3 Doan liar) theo tir nga ba nha ba Tip den ranh Oen veri xa Tuy LOc 500.000

  7 Dirimg Cueing Bic (Tie khu vyv quart sir. di xel Geong Ththh)

  7.1 TO Op (tat khu vim quan sv den het dat nit& ba Dung 500.000

  7.2 Doan fief° theo den het tat nha ba Dile Mai 500.000 i 500.000 7.3 Doan tiep theo den ranh giai ved x'a Cuerng Thinh

  8 Dittoing Phnm NO Lao 8.1 Doan tir sau Nit tri 1 duemg Tram Binh Tryng den het dal nha ba Ha 2.000.000

  8.2 Doan tiep theo den het &at nha 8ng Manh 1.500.000

  8.3 Doan con lai 1.000.000

  9 Duirng DOng Tien 9.1 Doan tir sau vi tri 1 duerng Tran Binh Tryng den nga ba het dat nha ong Lucmg 650.000

  9.2 Doan dap theo dan gap throng Le Chan 500.000

  10 Duirng Dc Mien (Sau vi tri 1 duting Dang Tian din Ngei 6 Criu Dan) 500.000

  11 Duimg Plinm Khic Vinh nhanh 2 (Tit sau vi tri 1 throng Phan: Khdc Vinh den throng bong Tien)

  500.000

  12 Duirng Trait Dinh (Sau vi tri 1 duarng Le Chan din throng Vyv Giang) 500.000

  13 DinYng Bba D'np

  13.1 Sau vi tri 1 duang Than Binh Tryng den.Dap dau moi Nam Cuemg 500.000

  13.2 Doan cem lai 500.000

  14 DinYng ten RADA 500.000

  15 Dtrimg Lang Dai

  15.1 Sau vi tri 1 duemg Tran Binh Tryng den throng T8 14 Nam Thy 500.000

  15.2 Nhanh re' sang nha 'Ong Thanh 500.000

  16 thrtmg DO Dinh 500.000

  17 Dtrerng thao trtremg (Tie dtcang Le Chtin clan grip eluting CuVeng Bac) 500.000

  18 Cac do9n dtremg vã cac vi tri khic con Ini 250.000

  TP Yen Bai (ODT) 12

 • SO dui tir

  -6177t. --N Ten dwirng -2-./cP4---P*0::\

  Gia A vi tri 1

  (Dang/m2)

  (1) I 'VA W ..\., \ \ (2) (3) III TAI P li TA 44 Oi:1-16,S-lic 1 Dwo.ng \ 10•Miiiiii titian /I

  1.1 Doan tir ca l-en Bai ‘i 4an Chan 500m 7.800.000

  1.2 Doan tip theo den eau Ngoi ma 7.200.000 1.3 Doan tip theo don Tram ha the 7.200.000

  1.4 Doan nap theo den cAu Ned Lau 5.500.000

  2 Duimg Huang Quac Vi?t

  2.1 Doan ngai ba cau Yen Bai htrang di Gioi Phien den nga ba re di Bao Hung 4.500.000

  2.2 Doan tiep theo dan au Ned Chau (giap xa Giai Phien) 3.000.000

  3 Dtrirng Hop Minh - My

  3.1 TU nga 3 Hu Minh den het au Dam MU 4.000.000

  3.2 Doan tiep theo den nga ba ba Chat 1.500.000

  3.3 Doan tiep theo den cang trai giam quan khu II 1.100.000

  3.4 Doan tiep theo dn giap ranh xa Viet Cuang 500.000 4 Dtrimg be tong Teo 1

  4.1 Doan tit giap duang Ng6 Minh Loan den tram bum 2 1.100.000

  4.2 Doan tie') theo den nghia trang 500.000 4.3 Doan tir tram burn 2 den pha keo ca 500.000

  4.4 Doan tir nga ba nha 6ng Ung den cang nha 6ng Oai 750.000

  5 Dtrimg TO 1 di ngoi 113c 500.000

  6 Outing di EMI CO 113c

  6.1 Dutrng tir tram Men the den dAt ba Buyer' 1.000.000

  6.2 Doan tie'p theo vao )(Om Ca Bac 500.000

  7 Dtromg di xi nghib Gach Ho Minh

  7.1 Doan tir giap duong Ngo Minh Loan d'en hat dat 'Ong Rat 1.000.000

  7.2 Doan tiep theo den (tat ba Hang 500.000

  7.3 Doan tiep theo d'en Den Ba Ao Trang 500.000

  8 Dtrirng ben de di Ngei Chanh (Tic dat 6ng Hue clin gicip deit 'Ong SO 500.000

  9 Dtromg be tong TO 3 (Td 7 ca) 500.000

  10 Dtrong be tang TO 1 (To 3 ea) (Dwang ta nghia trang qua cau Mang din ctiu Ma)

  500.000

  11 Threw Go Cam

  11.1 Doan tir duong NO Minh Loan den het &at nha ang Lcri 1.800.000

  11.2 Doan tiep theo den h'et dat 'Ong Uy'en 700.000

  11.3 Doan con lai den sau VT1 duerng Ng6 Minh Loan 1.000.000

  12 Dtrimg be tiing TO 5 di Sao Huang 1.100.000

  13 Dtreng be tong tir nga ba ba Chat di Bao Hung 700.000

  14 Dtrtmg TO 2 (Dyeing vao UBND phwang va clogn bao quanh UBND phzrang) 1.000.000

  15 Cac clop dtreng be tong con 13i 500.000

  TP Yen Bai (ODT)

  13

 • B. DAT U TAflThJION

  S6 dui. if

  i ,r) .c.t, ;

  z * 1-4 Ten duirng

  4. ! / ,

  Gia. &it vi tri 1

  (DIMg/m2)

  0) e' Vki-417---- 0) / (2) (3) I XA 4Tsin-14pr 1 Dtrimg TlIa-rat Liem (711. &tag Phan Dang btu din hit dAt xei Minh Rao)

  1.1 Don tit dui:mg Phan Wang Lau den nha Ong Wang 2.000.000 1.2 Doan tir sau nha Ong Wing d'en nha Ong Bau 1.800.000 1.3 Doan tip theo den bai CA phe 1.500.000 1.4 Doan tip theo den he't dAt xiMinh Bao 1.500.000 2 Dtrimg lien thin xi Minh Bao

  2.1 Duarng Rang Nhan (Tir duerng Thanh Liem gap throng Da Bia) 2.1.1 Er sau vi tri 1 dueng Thanh Liem den dAt nha Ong Viet 500.000 2.1.2 Doan tiap theo den giap vi tri 1 clueing Da Bia 500.000

  2.2 Duerng Yen The - Tic sau vi tri I &tong Thanh Liem (gicip dAt ong Lich) din hit dill xei Minh Bcio 500.000

  2.3 throng Thanh Nien di Bao Yen 500.000

  2.4 Duerng Bao Tan di san van ding Thanh Nien (phuerng Dong Tam) (Tit khan ded A san van d'Ong Thanh Nien den gap cluemg Rag nhein) 500.000

  2.5 Duang lien them True Binh - Cueng Thinh 500.000 2.6 Duemg vao HO Thuan Bac 500.000

  . 2.7 Duerng x6m 1 Yen Minh 500.000 2.8 Duerng lien them Bao Tan - Yen Minh 500.000 3 Dtrimg Trat Binh di Orimg Bic 500.000 4 Dtrimg HA Huy Tdp (Doan qua xi Minh Bao) 2.000.000 5 Meng Bao Yen - Trtyc Binh 500.000 6 Duirng. Thanh Nien - Tray Binh 500.000 7 Duirng Yen Minh - Bao Thinh 500.000 8 Cac dtrimg lien thin khfic con lai - 250.000 H XA TUY LOC 1 Dtring Yen Rai - Khe Sang '

  1.1 TO ranh gith phuerng Nguyen Ph& den eau Ben Thuerc 2.400.000 1.2 Doan tip theo den het dAt nha ong Cueing Hai then Minh Long 1.600.000 1.3 Doan flap theo den giap ranh xa Nga Quan 1.200.000 2 Dtrtmg lien thin xi Tuy Lie

  2.1 840000 Duang thOn Xuan Lan nhanh I (DuOng tir gac char' than Xuan Lan den eking °Ong ty CP VLXD Yen Bai)

  2.2 DuOng them Xuan Lan nhanh II ('Fir nha Ong Hien H9p den giaP ranh giOi phuerng 7. • Nguyen Phuc) 700.000

  2.3 700.000 Duerng then Xuan Lan nhanh III (Tit duirng sat cau Bon Thu& den &Au Ong)

  sari Duerng then Xuan Lan nhanh IV (TU. nha Ong bã Hung Chinh den gap ranh gioi dAt2.4 700.000 bay)

  2.5 Duong them Minh Thanh nhanh I (Sau vi tri 1 dtremg Yen Bai-Khe Sang den het . dAt nha Ong Lung) 700.000

  TP Yen Bai (ONT) 14.

 • St the. ----Gt.> \-. GU (tat vi tri I

  (Diong/m2) Ten duirng

  (/)z

  I V. r

  1 /4p, A .4 f ,4. , (2) (3) 2.6

  Du' • . 6' ' IThar anh II (Tir nha Ong Nguyen The Tao den h6a nha van 700.000 them -./.

  27 . Duling tho a. r • an nharih I (Tit nha ba am Doan den gap ranh gilii dart san bay) 700.000

  2.8 Dulling th6n Thanh San nhanh II (Tir cOng Dam Rom den gap nhanh I) 700.000

  2.9 Dueling lien th8n (sau vi tri 1 duling Yen Bai- Khe Sang den het dat nha ba Tuyen) 700.000

  2.10 Duling than Minh Long nharth I (lir nha Ong Phil Huyen den canh &Mg) 700.000

  2 11 . Dutmg then Mirth Long nhanh II (Tit nha ring Thing Binh d'en gap ranh gilii Mt San Bay) 700.000

  2.12 Dual-1g thon Minh Long nhanh III (Tir nha Ong Birth Thao den duang gap sat) 700.000

  2.13 Duemg th6n Mirth Long nhanh IV (Sau vi tri 1 Duang Yen Bai-Khe Sang qua nha ba Nga Tram den nha 8ng Toan Lien) 700.000

  2.14 Duling them Mirth Long nhanh V (Tin nha ring Ng8 Gia Anh den c6 ng rte. Ong Nguyen Van Giang then H9p Thanh) 700.000

  2.15 700.000 .1 During then Hop Thanh nhanh I (Sau vi tri duling Yen Bai-Khe Sang qua nha

  (ling Luan den nga tin ra Trung tarn C8ng nghe cao H6a Binh Minh)

  2.16 Dulling th6n Hap Thanh nhanh II ("fir nha eng Dinh C6ng Long qua c6ng till sa UBND xa Tuy LOc den nha ba Hao Lam) 700.000

  2.17 Duling th8n Hop Thinh nhanh III (Tin nha Ong Hanh Tam an gap nhanh IV) 700.000

  2.18 Dtpling th8n HapTharth nhanh IV (Tin nha Ong Rea Lan qua Nha va'n hoa them Long Thanh den gap nhanh III) 700.000

  2.19 During then Bdi Ducmg nhanh I (Tin nha ring Quang Thanh den &rang Sat) 700.000 2.20 Duling th8n Bai throng nhanh II (tin nha Ong Dirge den throng sit) 700.000

  2.21 throng than Bai Doling nhanh III (Tin nha Ong IChoi Lan qua NW. van hi:5a th6n Bai Throng den gap ranh gilii dat San bay) 700.000

  2.22 Duerng th6n Bai throng nhanh IV (Tin nha Ong Nguyen Van Kieu den duling sat) 700.000 III XA TAN THINH

  1 Duirng Thanh Hong (Throng tit sau VT] &rang veio khu Tat clinh cu 2A vat) UBND xd) 1.000.000

  2 Dir?rng TrAn Phil (Tit ranh glen phuerng Yen Thinh din ctiu Be tong) 1.000.000 3 Dirtrng 7C (Tit dtrOng Trill? Plvi gdp xd Phis Thinh) 1.000.000

  4 Dierng Ur au be tang qua than Ltrung Thinh den g41) diarng Nguyen Tat Thinh 2.200.000

  5 Duirng th8n Luting Thinh di than Thanh Lucrng (sau vi tri 1 cluong 7C vao khu nha 'Ong Do) 500.000

  6 Duirng tin nga ba nha ba Chuyen qua than Thanh Luang den cOng UBND ICA

  6.1 Duling tin nga ba nha ba Chuyen don het dat nha 8ng VII 550.000 6.2 Doan tiep theo den ding UBND xa Tan Thinh 550.000 6.3 Duling nhanh: Tin hei truerng th8n Thanh Luang di cay Phay 500.000 6.4 Dulling nharth di Deng Hoc (nhanh mai). 500.000

  TP Yen Bai (ONT)

  15.

 • SO thti t y

  Chi dit vi tri 1

  (Thing/m2)

  c:1;-----iN Ten dirirng st,"%,' --a ,/

  „ . , (1) Mi1 ° . \'':;.‘1 1 (2) (3) 7 Duirn ' # 1.:111NL1AA them TrAnThanh

  7.1 Dueng t*;14101)./d5, n het dal nha ba Xuan 500.000. 7.2 Throng thon A ' ' oan tir Doc Da (Ong nen) dean ranh gioi xa Van Tien 500.000 7.2 Doan ngd ba nha ba Thoa (Doan) den ranh gidi xa Van TiOn 500.000 7.3 Doan tir nha 8ng Than den ranh giai xa Phi: Thinh 500.000

  8 Dir?rng them Train Ninh doan lir Die Da (ling Tien) den ranh gi6i xA Van Tien 500.000

  9 Duirng Train Ninh (Tit giap nha ling Chile. Ilion Thanh Hung din hit nha van h6a than Tran Ninh) 600.000

  10 Duirng Train Ninh 10.1 Doan tit nad tu Den Bei den het tat nha 'ding Thang . 1.000.000 10.2 Doan tiep theo d'en ngd ba nha 'ring Ha 500.000 10.3 Doan M. nha kg Min den het ddt nit& 6ng Hoc 500.000 10.4 Doan to nga 3 nha ding Thang qua ao Hin den sau vi tri 1 throng vao UBND xd 500.000

  11 Dining Nguyen TAt That'll (Doan tir giap clia ph On phwerng Yen Thinh din hit dia ph4n xit- Tan Thinh) 5.500.000

  12 DirOng Mon Luang Thinh (tir nha ha Phi:cling den sau vi tri 1 dir?rng Nguyen L Tat Thanh) 1.500.000

  13 DirOng Au Co doan di qua dia ph8n xã Tan Thinh 13.1 Doan tir giap ranh gidri phueng Deng Tam den ngd sau 11.400.000 13.2 Doan tier) theo den nha ba Vang th8n Thanh Hang 2 9.000.000 13.3 Doan tiep theo den het ranh giei id Tan Thinh 6.500.000 14 Dtrimg tir nga fir yang xuyen Thanh Hang den khu TM dinh cw 2A 6.000.000 15 Duirng nOi No khu Tii dinh cy 2A 2.000.000 16 Dtrimg tir ngA tar Den REA den giap ranh xi' Van Phil 1.000.000

  17 DirOng Khu TDC A 1 (Sau VT1 Duerng Au Ca din nha Ong Binh, then Thanh Hung)

  17.1 Doan Ur sau VT I throng Au Co den nha 6ng Binh 4.000.000 17.2 Doan tiep.theo den gap Khu Tai dinh cif so 2A 1.000.000 18 Durrng cAu TuAn Quin

  18.1 Doan tir Ng 6 huang di cau Tuan Quart vao 100m 8.000.000 18.2 Doan tiep theo den h'et ranh giei Id Tan Thinh 6.000.000

  19 Darn tir sau VT! dtrOng Nguyen Tit Thanh den giap ranh till trin Yen Binh (Truirng Quin sy Ap Bic) 500.000

  20 Blain tir sau VT1 duirng Nguyen Tat Thanh den het slit nha tong Nghl 500.000 21 Cac duirng lien them khac con lai 500.000 IV XA AU LAU:

  1 Dtrimg NO Minh Loan . 1.1 Doan tir cau Nei Lau an ngd ba di Mirth Tien 7.000.000 1.2 Doan ti6p theo den giap ranh xd Luong Thinh 5.000.000 2 DirOng Au Lau - Quy M8ng

  TP Yen Ba.i (ONT) 16.

 • tin Gia (lit vi tri 1

  (DOng/m2)

  S6 thus g-A--,------,...-4..„ + 'f--"Z'-, iN:... Ten dtrimg

  7erir3.% (I) 7. • M 1-- ') 1 ;< (2) (3) 2.1 Doan :LAU *-OiWrilii oan di 300m 900.000 2.2 Doan ti 4LIWO dan-giii anh xd Minh Tian 550.000 3 Throng tir aikintilic Minh Loan di ben pha a

  3.1 Duarng tir duang NO Mirth Loan den gam eau chui 2.000.000 3.2 Doan tie') theo an ben pita di 500.000 4 Duirng tir tinting NO Minh Loan di au treo Phu Nhugn 500.000 5 Duirng tir au Neil Lfiu vfio thiln DOng Dinh

  5.1 Don tir sau vi tri 1 &rang NO Minh Loan vao du clueing be tong 1.700.000 5.2 Doan can lai vac, khu tai dinh cu thon DOng Dinh

  6 Doan tir au treo a duirng NO Minh 1 di thon Thanh Giang cach vi tri 1 Loan 200m 500.000

  7 Dulmg tir vi tri 1 throng NO Minh Loan di khu tai dinh cu than DOng Dinh vao 300m 1.700.000

  8 Dtr?mg tir vi tri 1 dtrOng Ngto Minh Loan di khu tai dinh ar them Nut Mat vAo 250m 800.000 9 Throng khu tai dinh cu th8n Ding Con 500.000

  10 Billing Tryc I la Au Lau 10.1 Doan tir clueing Ng6 Minh Loan an ciing Khu Cling nghiep 2.000.000 10.2 Doan tiep theo den giap ranh xa Minh Tian 1.500.000 11 Cac dutng lien then khgc con lyi 500.000 V n". GIOT PHIEN 1 Dtrimg Hoang Qua& ViEt

  1.1 Don giap ranh tir phuang FIcrp Minh den nha ring rn n u (cach UBND xfi Ta Van Cha Giai Phien 200m) 3.000.000

  1.2 Doan tiep theo dan cay 'rang Gieri Phien 5.000.000 1.3 Doan tiap theo dan giap ranh Id Phfic LOc 3.000.000

  2 A " Duirng than Ngoi Chau - Tir sat! vi tri 1 dtrimg Hangoc i Qu Vet (nhA ha HA)

  den giap nhA ling Tan Van Chau den vi tri 1 duirng Hoing Quiic ViEt 600.000

  3 A n • A A Divan than Xfim Soi - Tir sau vi tri 1 duirng Hang Quoc Viet den het dutng

  be tang 3.1 Doan tir sau VT! duang Hoang Quoc Viet clan nha Ong Nguyen Van Dung 550.000 3.2 Doan tir nha Ong Nguyen Van Dung dan hat duang Be t8ng Ngoi Dong 500.000 3.3 Doan Tin nha VH thon 2 den nha ring Bid Van Phong 500.000

  4 Dieing than Ngoi Chin - Tin sau vi tri 1 dutng Holing Queic ViEt (nha ong Ctrirng) theo dterng bE tong den nhi Ong VII Kim No den Oat) vi tri 1 dtrimg HoIng Quac ViEt

  600.000

  5 Duirng Win Xfim Soi

  5.1 then Doan tir sau vi tri 1 duang Hoang QuOc Viet den nha nha ong Tran Ngoc Thang

  X6m Soi ,

  700.000

  5.2 het Doan tiep theo tir nga ba chan doc nha Ong Nguyen Viet Xuan thon X6m Soi den •

  duemg be tong 600.000

  TP Yen Sal (ONT) 1 7 .

 • SO tin? tty ,

  - T-Tcrit;),:•„, Ten duirng t,-;;:l :./;\

  Gia (let vi tri 1

  (DOng/m2) U) '- / A1.'i -N :\ (2) (3) 5.3 Doan tit a..4rioiluyiliMailnu'en den giap ranh det nha ong Vii Van Hanh 500.000 6 Mtn th 'IstgOtilitett,/

  6.1 Kinh)

  Tic sau vi tri SitraSitieg Quec Viet den het throng be tong (het det nha song 1.000.000

  6.2 Tir sau vi tri 1 duang Hoang Quac Viet den rata ong Tai Thi 1.000.000

  6.3 Duang tir sau vi tri 1 throng Hoang Quec Viet den het throng be tong (het dat nha ba Nguyen Thi Hirer) 1.000.000

  7 Hoa Dtrirng tir Sau VT1 dirirng Hoing Quoic Viet qua tririrng THCS den nhA be

  1.000.000

  8 Duirng Bich Lam (Doan qua sclia phan xil Gioi Phien, tit cdu Bach am din gap Qudc la 32C (Duirng Hoeing Quarc Viet)) 7.000.000

  9 Duirng Than Quin (Doan qua Ma ph (in xa Gigi Phien, ta cdu Tudn Qucin clan gap Quac la 32C (throng Hoang Quic Viet)) 5.000.000

  10 Cic dirimg lien than khac con lai 500.000 VI ,CA PH1JC LQC: 1 Dtrang Hoing Quac Viet

  1.1 Doan giap ranh la Gifri Phien den throng re di Bao Hung 3.200.000 1.2 TO throng re Bao Hung den dinh Bong Thinh 1.700.000 1.3 TO dinh Wing Thinh den giap ranh xa Minh Quart 1.100.000 2 Dtroirng nhinh tir citron Hoang Qutic Viet di Bio Hung them Bong Thinh 700.000 3 Dirimg nhinh tir tithing Hoang Quiic Viet di ben do cii 500.000 4 Direrng nhinh tir dirimg Hoing Qutic Viet di HO Hain 750.000 5 Duirng nhinh tir sau vi tri 1 dirirng Hong Quifoc Viet vio khu TDC benh vier' i

  Lao vh fah Ph& tinh Yen Rai 2.000.000

  6 Dtrirng nhinh tit sativi tri 1 &drug Hoing Quijc Viet vio khu TDC benh vien Da khoa tinh Yen Bit 2.000.000

  7 Dirimg nhanh tir sau vi tri 1 duirng HoAng Quiic Viet vio khu TDC au Van Phu (DtrIrng vho GO Mcr) 1.600.000

  8 throng nhinh tir sau vi tri 1 throng Hoiing QuOc Viet di dap Neil Ley 8.1 Doan tir vi tri 1 dutrng Hoang Quec Viet den het At nit& Ong Tuyen 720.000 8.2 Doan cOn lai 500.000

  9 A • A . A Dirirng nhanh tir sau vi tri 1 dirbing Hoing Quoc Viat di zom gieng mo than

  Bang Thinh 500.000

  10 than

  A a A Dtarng nhanh tir sau vi tri 1 dutng Hang Quoc Viet di vio nhA Ong Hien Thing Thinh 500.000

  11 A . a throng nhinh tir sau vi tri 1 dirirng Hoing Quoc Vict di vac, nhi hi Thily th8n

  Bong Thinh 500.000

  12 Cac dutng lien than khac con Jai 500.000

  13 gicip Dtrang Au Co don di qua dia phen xa Pink Lac. (Thr ddu cdu Van Phi; din

  ranh xd Belo Hung) 7.000.000

  14 throng trutng

  nhanh tir sau VT1 dtrong Hoing Quec Viet silo khu Tai dinh cu. cao clang Y te 2.000.000

  TP Yen Bai (ONT) 18.

 • S6 tit& Tin Eluting 'Tr 1

  v 6, k‘ c

  Gia dat vi tri 1

  (Dang/m2) 0) (2) (3) 15 Outing t klittlilin 4 each* bi Itc . Q),

  eirng Hohng Qutic Viit vao khu Tai dinh ctr cho 2.000.000

  16 Dtrinig nha ; flan Nui„tr\* 4 &drug Au Co' vao .khu TM dinh ctr s6 5 (duirng n0i 3.500.000 130 khu TDC s6 5)

  17 Dtrirng n0i bQ Ithu 5A

  17.1 Doan tir hat vi tri 1 dtrong Au Ca vao 150m (bao giim ca cac thira da't thu'Oc cac true cluerng ngang) 3.500.000

  17.2 Doan Hap theo vao 120m (dan truc duamg ngang thd 5) 3.000.000 17.3 Cac true con 1ai 2.500.000 VII XA VAN PHU. :

  1 Duirng Yin Bai -.Van Tien 1.1 Doan giap ranh glad phtrOng Yen Ninh den hat dat nha Ong Tri 2.000.000 1.2 Doan tietp theo den cach UBND xa Van Phil 100m 2.500.000 1.3 Doan flap theo dan nha nghi Hoa Cau 3.000.000 1.4 Doan tiap theo den cau Van Phil 3.000.000 1.5 Doan tiep theo dan Oat) ranh xi Van Tian 2.500.000 1.6 Duang nhanh Hoa Cau di nga tu &rang Au Co dn giap ranh xi Van Tian 3.500.000 2 Dtrirng Trail Phil di xi Tin Thinh 1.000.000 3 Throng Trail Xuan Lai nhanh 1 (dtremg thon Tuy Lac di n126 Ong Sinh) 500.000 4 Dirang than Van Lien di than Tuy Lac

  4.1 Doan UBND xi den den quart nha Ong Van 500.000 4.2 Doan tiep theo den nha Ong Sinh 500.000 5 Hwang Au Co, doan di qua xi Yin Phil 6.500.000 6 Dirtrng ttir nhe ang Chile den het did nhk bk Ninh 500.000_ 7 Cac duirng lien than khac can lai 500.000

  VIII XA VAN TIEN: 1 Duirng Yin BM - Yin Tien - Yen Binh

  1.1 Doan giap Van Phil dan each nga ba Ngan hang 50m 2.500.000 1.2 Doan flap theo den nga ba di Phtl Thinh 50m 2.500.000 1.3 Doan tiap theo den Cling ty Cueing Linh 2.000.000 1.4 Doan tiap theo dan xi Phil Thinh 2.000.000 2 Eluting tir ngi ba ngin hang di elm Van Phil

  2.1 Doan nga ba Ngan hang den thy Van Phil 2.000.000 2.2 Duang tai dinh cu ga Van Phil 1.500.000 3 Doan lit nhk ba Lien di Phai DOng

  3.1 Doan tir nha ba Lien den nha 8ng Nghi 500.000 3.2 Doan tiap theo di Phai D'Ong 500.000 4 Dulyng UBND xi Yin Tien di 110u Bang

  4.1 Doan dr UBND xi den giap at nha Ong Hu 1.800.000 4.2 Doan tiap theo den cau Ngoi Sen 1.300.000

  TP Yen Bai (ONT) 19.

 • SO thfr tty

  ---,.._....,, Gia dat vi tri 1

  (Ding/m2) . 0 A N -... Ten dirirng

  '. ‘t --, -s• ! \

  , f Cs: A=

  .

  -4 (2) (1) (3) 4.3 Doan t1/27,114104leni,ailf 4 u Bang (firth Phil Thy) 800.000 4.4 Doan tir c ° nifàonjThaflrHnh den h'et throng be tong 500.000 4.5 Doan tir dm! = , . •t n: .. (Ding) den nha Ong Tuan (This) 500.000 4.6 Doan tir nha ba Trin Thi Sang den nha 'Ong VU Wong IChanh (duang be tong) 500.000 5 Dtrang Ngai Xi di Van Lang

  5.1 Doan nga ba Ngoi Xe den het dat nha 8ng Tinh 500.000 5.2 Doan tiep theo den giap ranh xã Van Lang 500.000 6 Throng 8ng Khuyen di Tan Thinh

  6.1 Doan 'Ong Khuyen di Dec EM cling ba Vp 600.000 6.2 Doan tiep theb den giap ranh Tan Thinh 500.000 6.3 Doan tir Nha van h6a them Binh San di ao Chita - clueing be tong 500.000 7 Cac &tang lien dian Ichac can lai 500.000

  TP Yen NI (ONT) 20.

 • (Ban Mn

  A. OAT 6 TAI

  ANW: BANG GIA OAT U TAI xA NGHIA LI) etzjih.te.62Q?)))P inh so 2,1 /2019/QD-UBND ngay ,30 thang 12 nam 2019

  zia tly ban nhan dein tinh Yen B60

  Hi(pio t osi Iv)

  SO dui tty

  f\C---k1tt:Agl Ten diverng Gia dat vi tri 1

  (DOng/m2) ' __.±.„,

  (1) (2) (3)

  1 Duirng Dien Bien (Di Ceiu Thia din heti- Nha thi clau phirowg Tan An, San win

  thing thi xd) 1.1 Tir so nha 01 den het s6 nha 96 (phuemg Cau Thia) 8.000.000 1.2 Tir giap sO nha 96 den het tru se UBND phu?mg Cali Thia só nha 120 13.000.000

  1.3 Tit Dien lye Nghia LO so nha 124 den het s6 Itha 140- phuong Trung Tam (ca 2 ben throng)

  17.000.000

  1.4 Tit giap s6 nha 140 den het se nha 152 - plwang Trung Tam (ca 2 ben throng) 16.000.000

  1.5 Tit giap so nha 152 den het s6 nha 188- (P. Trung Tam) va tit s6 nha 117h& se nha 159 (Phuang Tan An)

  18.000.000

  1.6 Tir giap s6 nha 188 den het se nha 208 - phoUng Trung Tam 19.000.000

  1.7 Tit giap se nha 159 den het se nha 177- Phuong Tan An 19.000.000

  1.8 Tit giap s6 nha 177 den het s6 nha 197 Phi/Ong Tan An 21.000.000

  1.9 Tr giap se nha 208 den het s6 nha 222 - phuerng Trung Tam 22.000.000

  1.10 Tr Op so nha 197 den hat s6 nha 229 (cau trang phuong Tan An) va tit giap so nha 222 den het lchach san Nghia L0 s8 nha 234 (phuong Trung Tam)

  24.500.000

  1.11 TO dat Ong Cuemg (Trung tam mua sam Thanh Cuong) den Nga' ttr ngan hang Ming nghiep va PTNT

  21.000.000

  1.12 Doan tiap theo tit Nga ht ngan hang Ming nghiep va PTNT den hat s'an van dOng ca va het Nha thi &au

  19.000.000

  2 Duirng NguyZn Thai H9c (QL 32 Nghia Lt) di Mil Cang ChM)

  2.1 TO só nha 19 den hat s6 nha 59 (phuang Pit Trang) va doan tit Nha Ther h9 dao so nha 02 den hat s6 nha 46 (phueng Trung Tam)

  14.000.000

  22 TO so nha 61 dan het se nha 93 (Phuemg Pit Trang) va tit se nha 48 den het so rtha

  58 (ohuang Trung Tam) 10.500.000

  3 Dating Hoang Lien San (clew De - chi; Mutng Le di Mu Cang Chai) . 3.1 TO s6 nha 01 vase nit& 02 den het dat Cong ty thity lyi 2 so nha 21 (Cá2 ben 10.000.000

  3.2 TO giap so nha 21 clan h'et s6 nha 81 (ca 2 ben duemg) 9.000.000

  3.3 TO giap s6 nha 81 den het so nha 122 (ca 2 ben duemg) 9.000.000

  3.4 TO giap s6' nha 122 den h'et so Tina 149 (ca 2 ben clueing) 13.500.000

  3.5 TO giap se nha 149 den het se nha 198 (ca 2 ben duang) 24.000.000

  3.6 TO giap se nit& 198 va giap dat Ong ba Tuan Bueng den het so nha 258 (ca 2 ben 24.000.000

  3.7 TO giap so nha 258 d'en het so nha 300 (ca 2 ben clueing) 23.750.000

  3.8 TO giap se nha 300 den het so nha 320 (ca 2 ben dyeing) 22.000.000

  3.9 TO giap se nha 320 den het so nha 338A (ca 2 ben duemg) 14.000.000

  3.10 TO giap sO nha 338A den het so nha 372 (ca 2 ben duemg) 12.000.000

  3.11 TO giap so nha 372 den St so nha 458 (ca 2 ben duang) 12.500.000

  3.12 TO so nha 333 den het se nha 526 va het so nha 405 10.000.000

  3.13 TO giap so nha 526 va s6 nha 405 den duang Tranh Quec 10 32 (St so nha 533 nhueing Pit Trang

  8.000.000

  TX. Nghia LO ( ODT)

  1

 • t o. SO tin? Ten dining k•c.,\\

  ----::--;?""

  Gia at i i 1 v tr

  (Diing/m2)

  (/) ./ :',;., \ - \ (2) (3)

  3.14 . Tit gia 4,h&533:)d'enifie so nha 555 - phuerng Pil Trang (ca 2 ben throng) 5.000.000

  3.15 Tir so ' 5:944.04e,skha 577 10.000.000

  4 thrimg ' ' Qiiii‘Dich (tir Nghia 1,(i di Tram Tau)

  4.1 3.500.000 Tir só nha 01 eTha -l-ll'eth nha 87 (Tan An) vã giap se nha 02 (phuemg PO Trang)

  4.2 Tir s6 nha 02 phuerng PA Trang den het s6 nha 62 4.700.000

  4.3 Tir giap se nha 87 den het s6 nha 153 - phuerng Tan An 3.200.000

  4.4 Tir giap se nha 153 an h6t só nha 207 (ca 2 ben duemg) 2.500.000

  4.5 'fir giap se nha 207 den het se nha 311 2.900.000

  4.6 lir giap se nha 311 - phueng Tan An den het se nha 276 phuerng Pia Trang (giap dia phan xa NW-11"a An)

  2.700.000

  I PHITUNG TRUNG TAM 1 Derng Nguyen Thi Minh Khai a'a &fang Dien Bien gap dining Hoang Lien

  1.1 'fir se nha 02; so nha 01 den het se nha 11 (ca. 2 ben &Ong) 23.000.000

  1.2 Tr giap s6 nha 11 den het se 'nha 73 21.000.000

  1.3 Tir giap s6 nha 73 den h'et se TIM 89 21.500.000

  , 1.4 Ng6 75 &rang Nguyen TM Minh Khai: Tir se nha 02 an het se nha 16 4.000.000

  1.5 NO 39 duerng Nguyen Thi Minh Khai: IV só nha 02 den het só nha 10 3.000.000

  2 Dwirng Thanh.Nien (Ta Throng Dien Bien din dining Holing Lien Son)

  2.1 Tir au tang (giap at Ong Cueing Thanh) den giap s6 nha 03 21.500.000

  2.2 lir s6 nha 03 den het s6 nha 15 19.000.000

  2.3 Tit giap se nha 15 den het se nha 37 • 20.000.000

  2.4 Tir giap s6 nha 02 dan giap s6 nha 46 20.500.000

  2.5 Tir giap se nha. 46 an het se nha 66 21.000.000

  3 Duirng Phan' Ngfi Li° (7Thatong Dien Bien den throng Hoang Lien San)

  3.1 Tir s6 nha 01 den het sO nha 47 (ca 2 ben &rang) 19.000.000

  3.2 Tir giap se nha 47 den het s6 nha 79 (ca 2 ben dutmg) 19.000.000

  3.3 NO 37 Pham Nga Ld'o (tir duang Pham Ngii Lao an duerng Nguyen Thi Minh Khai).Tir so nha 01 den het so nha 13

  5.000.000

  3.4 NO 49 duemg Pham NO Lao (tir throng Pham Ngil Lao den duerng Nguyen .Thi Minh Khai): Sau dat bã Tan den het se nha 15

  8.500.000

  3.5 NgO 52 duerng Pham Nga Lao: TO se nha 01 den het se nha 09 1.500.000 3.6 Ngach 6 /lige 37 cluerng Pham NO Lao: TO at Ong Diet den het dat be. Phoc (T6 5.000.000 4 Cac nge throng Hoing Lien Son

  4.1 NgO 115 &rang Hoang Lien San: TO s6 nha 01 den hat se nha 15 2.000.000 4.2 NgO 239 dining Hang Lien Son: TO s6 nha 01 den het sO nha 11 6.000.000 4.3 NO 70 duerng Hoary Lien Son: TO se nha 01 den het se nha 18 2.500.000

  4.4 NgO 104 duang Hoary Lien Son: T0 s6 nha 02 an het se nha 12 va tir só nha 03 . . den het se nha 09

  4.500.000

  4.5 NgO 226 duerng Hoary Lien Son to se nha 02 den het se nha 26 4.500.000

  4.6 NgO 282 &rang Hoang Lien Son

  4.6.1 lir se nil& 01 den het se nha 17 4.000.000 4.6.2 TO giap se nha 17 den het se nha 37 vá het se nha 38 3.000.000

  TX. Nghia LO ( ODT)

  2

 • SO thus

  tir

  „. ------- ' Ten dirimg

  .,

  Gia dAt I/ tri 1

  (DOng/m2) -

  (1) , I 0: _., n.1 \ 7, (2) (3) 4.7 NO 225 du' ; ,i 1.4.i74i ir s6 lila 01 den hat at ba Hue 3.000.000

  4.8 NO 120 duerng o ta-E4' . ix se nha 01 den het s6 nha 16 • 2.000.000 4.9 NO 310 duerng H*.aeratlean: Tir se nha 02; se nha 01 den het s6 nha 18 3.300.000

  4.10 NgO 336 duerng Hoang Lien San: Tir se nha 01 dan het so nha 13 2.000.000

  411 Duerng di au Nung di (tir duerng tranh Quec 10 32 nha 'Ong Men phuemg Trung Tam va nha Ong Chai phuang Po Trang) den dau au nung di (duemg di au Nung

  4.11.1 Doan tir nha 'Ong Men phuerng Trung Tam nha 'Ong Chai phuang Pit Trang den het at nha Ong Dai (ca hai ben duang)

  3.000.000

  4.11.2 Doan ti6p theo den het at nha ba. HA phuang Trung Tam va Ong Hoan phuang Pil • Trang (dAu eau Nung cii)

  2.500.000

  4.11.3 NO vao nha Ong C6ng Ban Le II: Tir sau Vi tri 1 duang du Nung di dan hat dAt

  nha Ong Cong. 1.000.000

  4.12 Ng6 624 &rang bang Lien San sau vi tri 1 duerng Hoang Lien San dan dueling tranh Odic 1032

  1.500.000

  4.13 NO 396 duimg Hoang Lien Son tit