of 18 /18
Vl ll h IVI ll l . . <fl Q društvo sa za vodoopskrbu i odvodnju ( 0 SLAVONSKI BROD, N. Zrinskog 25 1 V . OIB 80535169523 MB 3070301 Na § znak: Va§ znak: Dostava Financijskog /-V//2013.- . Telefon: 035/405-730 Telefax: 035/445-960 WWW· vodovod-sb.hr besplatni telefon 0800 333 444 E-mail': [email protected] mAN HR27 248.4008 1104859060 - RBA 05. 09.2013. U privitku dopisa dostavljamo FINANCIJSKO ZA 1-VI/2013. GODINE TD VODOVOD SLAVONSKI BROD: Bilješke uz financijska za 1-VI/2013. godine. Bilanca na dan 30.06.2013. godine, i dobiti i gubitka za razdoblje od 1.1.2013. do 30.06.2013. godine, na Va šu daljnju uporabu. S poštovanj em. Privitak: kao u tekstu

ll h IVI l - Slavonski Brod · 2013. 10. 4. · Struktura vlasništva : Kapital Društva predstavlja i kapital do upisa u sudski registar - imovina u vrijednosti kn 1.486,420,- a

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ll h IVI l - Slavonski Brod · 2013. 10. 4. · Struktura vlasništva : Kapital Društva...

 • š>~ Vl ll h IVI ll l . ~ .

 • 03070301 050028098 80535169523

  BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA l-Vl 2013.

  1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

  Vodovod, društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Slavonski Brod. N. Zrinskog 25, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem (MBS) 050028098. Temeljni kapital društva iznosi 79.662.300.00 kn i podijeljen je na 18 poslovnih udjela. Osnovna djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode. Temeljem obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD od 2007. godine DZS, društvo ima brojčanu oznaku podrazreda 3600, matični broj (porezni broj) subjekta je 3070301 . U prvih šest mjeseci 2013. godine Društvo je brojala prosječno 166 zaposlenih radnika.

  Društvom upravljaju ulagači , a imaju slijedeće organe uprave:

  - Uprava, Tihomir Priseker,bacc.oec.,direktor društva

  - Nadzorni odbor, u sastavu: 1. 2. 3. 4 . 5.

  Dalibor Damičević, predsjednik Zdravko Jurić, zamj. predsjednika Gordan Španić, član Mato Šimunović, član Josip Gronjak, član

  - Skupština društva na čelu sa dipl. ing. Boris Bogdan.

 • 2

  2. OPIS VRSTE POSLOVANJA l GLAVNE AKTIVNOSTI

  Društvo -je u prvih šest mjeseci 2013. godine glavninu poslovnih prihoda ostvarilo slijedećim aktivnostima:

  proizvodnja i distribucija vode potrošačima Slavonskog Broda i okolice uslugama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uslugama priključenja građana na vodovodnu mrežu uslugama baždarenja vodomjera partnerima.

 • 4. SAžETAK PRIMJENJIVANIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA l BILJEŠKE

  4.1. Račun dobiti i gubitka

  4.1.1. Prihodi

  4

  Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu. Prihodi se evidentiraju po fakturiranoj vrijednosti, umanjenoj za dane popuste i rabate, odobrene odmah pri prodaji roba odnosno pri pružanju usluga.

  Prihodi se priznaju kad su zadovoljeni slijedeći uvjeti: društvo je prenijelo na kupca rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima, svota prihoda može se pouzdano izmjeriti, vjerojatrw je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u poduzeće,

  troškovi nastali pri transakciji i troškovi dovršenosti transakcije mogu se pouzdano izmjeriti.

  Društvo je imalo slijedeću strukturu prihoda:

  ~ . ' .. • ' '$' ~ t '

  Poslovni prihodi 18.388.339 99.37 16.294.331 98.40 Financijski prihod i 99.318 0.54 190.217 1.15 Ostali - izvanredni prihodi 16.889 0.09 73.699 0.45

  UKUPNO: 18.504.546 100.00 16.558.247 100.00

  ' Poslovni prihodi:

  Ostali poslovni prihodi predstavljaju prihode od ukidanja amortizacije. Naime, na imovinu financiranu od drugih trošak obračuna amortizacije kod komunalnih poduzeća ne smije utjecati na rezultat poslovanja. Stoga se za tako utvrđeni iznos amortizacije povećavaju prihodi, te neutralizira trošak amortizacije imovine financirane od drugih, a predane na up~avljanje komunalnom poduzeću.

  Financijski prihodi

 • 5

  ,,, - ... ' Pozicija ' .... ' l-Vl 2012:: Struk· l-Vl ,201 ~- , , Struk-, '.ndeks ;~ tura tura · ' . . -. .. - . . ..... ;.... _ .. -- ___ ....., .. _. _ . ,,

  Kamate ,teč. razlike , dividende . . ... --·. o . . ·-· 0.00 - -~. "_

  i sl. prihodi s povezanim pod. Kamate ,teč. razlike,dividende i sl. prihodi s nepovezan im o 0.00 pod. Prihodi od kamata na 42.515 42.80 54.198 28.49 računima kod banke Nerealizirani dobici (prihodi) o 0.00 Ostali financijski prihodi 56.823 57.20 136.019 71.51

  UKUPNO: 99.318 100.00 190.217 100.00

  Financijski prihodi od kamata na računima kod institucija platnog prometa banaka predstavljaju pasivne bančine kamate. Ostali financijski prihodi ostvareni su od naplate kamata na utužene račune i račune za vodu.

  4.1.2. Rashodi

  -

  -

  -

  Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu .

  Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza koje se može:

  pouzdano izmjeriti postoji izravna povezanost između prihoda i rashoda kada se rashodom ne stvara buduća ekonomska korist ili buduća ekonomska korist takva da se u bilanci kvalificira kao imovina.

  Rashod se također priznaje u računu dobiti i gubitka u onim slučajevima kada je obveza nastala bez priznavanja imovine, npr. kada se pojavi obveza po garanciji za proizvod.

  Rashodi razdoblja

  700.858

  Poslovni rashodi

 • 6

  Troškovi osoblja odnose se na troškove neto-plaća i nadnica, troškove poreza i doprinosa iz plaća , te doprinosa na plaće.

  Materijalne troškove čine troškovi sirovina i materijala utrošenih u proizvodnji vode i distribuciji i iznose 643.835 kn. Ostali vanjski troškovi od kn 3.068.710 su:

  - troškovi el. energije, goriva, maziva i sl. -troškovi rezervnih dijelova, sitnog inv. i sl. -poštari na, usluge telefonije -usl.tekućeg održavanja,najamnine -trošak reklame,obavijesti -kom.usluge,održavanje računala , čuvarska služba -proizv.usluge,popravci asfalta, -koncesija za crpljenje vode

  Kn Kn kn kn kn kn kn kn

  1.680.587 79.040

  172.935 294.780

  28.640 445.709 197.653 169.366

 • :

  7

  Financijski rashodi

  Troškovi prosudbe u pravilu terete rashode razdoblja u razdoblju u kojem su nastali. Međutitn , ako se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kratkotrajne imovine uključuju se u nabavu ove imovine. Takvi troškovi posudbe se kapitaliziraju kao dio troška nabave te imovine, kada je vjerojatno da će Društvu pritjecati buduće ekonomske koristi i kada se mogu pouzdano izmjeriti.

  :

  -~lllfiDI~IIIIDiml-Kamate, teč. razi. i dr. 245.121 92.45 18.506 18.88 -rash. Nerealiz.gubici ,nov.pomoć o 0.00 23.000 23.46 -o Ost. financ. rashodi-po us. o o 45.879 45.80 -

  UKUPNO: 265.151 100.00 98.035 100.00

  Sučeljavanjem prihoda i rashoda u ukupnosti za razdoblje l - Vl 2013. utvrđujemo rezultat poslovanja kako slijedi:

  UKUPNI PRIHODI 1.1.2013.- 30.06.2013 . .. ...... .... ... ... ..... .. ... .... . kn 16.558.247 UKUPNI RASHODI 1.1 .2012.- 30.06.2012 .. ........ ..... ............ .. .... kn 17.366.183 VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (GUBITAK) ........... .. ... ... ...... kn 807.936

 • 8

  5. BILANCA ,

  Stanja imovine i izvora na dan 30.06.2013. prikazana su u bilanci u odnosu na stanje istog dana prethodne godine.

  5.1. Dugotrajna nematerijalna imovina

  Amortizacija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka. Amortizacija se utvrđuje linearnom metodom po stopama porezno priznatim po Zakonu o porezu na dobit. Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

  Vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine na dan 30.06.2013. vidljiva je u slijedećoj tablici:

  1.164.037 1.502.375

  za nabavu nematerijalne

  1.1 037

  5.2. Dugotrajna materijalna imovina

  Amortizapija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka. Računa se linearnom metodom po stopama porezno priznatim prema Zakonu o porezu na dobit. Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

  Vrijednost dugotrajne materijalne imovine vidljiva je u slijedećoj tablici :

 • 9

  5.3. Dugotrajna financijska imovina

  Financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti (troš·ku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka. Pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju se transakcijski troškovi već oni terete rashode razdoblja.

  Ulaganja u vrijednosne papire odnose se na ulaganja u dionice čija nominalna i knjigovodstvena vrijednost iznosi kn 1 OO. Tržišna vrijednost ·prema obavijesti Središnje depozitarske agencije iznosi kn 17.500. Dani zajmovi i depoziti predstavljaju potraživanje po osnovi prodaje stanova u vlasništvu Vodovod d.o.o. djelatnicima koji su stekli stanarsko pravo nad istima.

  "

  5.4. Zalihe

  Zalihe su iskazane po trošku nabave. Obračun troškova zaliha obavlja se primjenom metode prosječne ponderirane cijene.

 • 10

  5.5. Kratkotrajna potraživanja

  5.6. Novac u banci i blagajni

  . , •.. O p is 30.06.2012 30.06.13' .,

  r • ' . ., - kunski računi , u HRK 1.125.863 829.433 - blagajna u HRK 15.581 29.521 - novac kod kartičara 50509 UKUPNO 1.191.953 858.955

  Društvo ima otvorene žiro-račune kod Raiffeisen Bank Slavonski Brod, i to:

  račun poduzetnika u gospodarstvu, br. 110459060 račun sredstava namjene, br. 1500172446 račun investicijske namjene, br. 1500172575 račun investicijske namjene ,za potrebe izvlaštenja, br.1500178346

  5.7. Plać~ni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

  Stavke vremenskih razgraničenja koje se odnose na unaprijed plaćene troškove početno se mjere u visini plaćenog iznosa.

  Stavke koje se odnose na nedospjelu naplatu prihoda početno se mjere po fer vrijednosti naknade koja se očekuje primiti ili potraživanja koje se očekuje priznati. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja (npr. plaćena premija osiguranja). Nedospjela naplata prihoda priznaje se kao imovina kada se odnose na prihode koji se odnose na tekuće razdoblje, ali još nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja kao potraživanja.

  t 30.06.2012 30.06.2013 l Pl. troškovi budućeg razdoblja l obračunati prihodi 61 .299 102.324

  Iznos od kn 102.324 odnosi se na plaćene premije osiguranja u 2013. godini,a za drugo polugodište 2013. godine.

 • 11

  5.8. Kapital

  Upisani kapital Društva iznosi kn 79.662.300.-

  Struktura vlasništva:

  Kapital Društva predstavlja i kapital do upisa u sudski registar - imovina u vrijednosti kn 1.486,420,- a predstavlja ulaganje općine Brodski Stupnik na ime vodovoda i kanalizacije.

  Stanje kapitala i rezervi prema bilanci na dan 30.06.2013. godine iznosi kn 39.030.231 . Naime, upisani kapital društva te kapital do upisa u sudski registar bilančno se umanjuje za iznos nepokrivenog gubitka i nepokrivene zadržane dobiti. Kako je stanje nepokrivenog gubitka kn 41.310.553, a gubitak razdoblja kn 807.936-dolazimo do stanja ukupnog gubitka na dan 30.06.2013. od kn 42.118.489 (dok je stanje kapitala i rezervi na isti dan kn 39.030.231).

  5.9. Dugoročne obveze

  Dugoročne obveze iskazuju se u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stvaranju obveza.

  Dugoročne obveze iskazane u inozemnim valutama iskazuju se u domaćoj valuti , svedene na srednji tečaj hrvatske narodne banke, na dan bilance. Nastale razlike knjiže se u korist ili na teret rashoda.

 • 12

  5.1 O~ Kratkoročne obveze

  Kratkoročne obveze su sadašnja obveza koja ispunjava jedan od slijedeća četiri uvjeta:

  - očekuje se da će se podmiriti u redovnom tijeku poslovnog ciklusa dospijeva za podmirenje u roku 12 mjeseci od datuma bilance

  - primarno se drži radi trgovanja - poduzetnik nema bezuvjetno pravo odgađati podmirenje obveze za najmanje

  12 mjeseci poslije datuma bilance.

  5.10.1. Obveze prema bankama su:

  -kamate po dospjelom kreditu ( toč.5.11 ) ... ... ... .... .. . . kn - kamate dobavljača ....... ... .... . ... .. .. ... ........... ......... kn

  5.1 0.2. Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja su:

  349.096 87.251

  - doprinos za MIO za plaću 06/2013 ...... ... ... . ...... .. ...... kn 223.842 -porez i prirez na plaću 06/2013 ................. ....... .. ..... kn 70.473 : doprinosi na plaću 06/2013 ..... . ......... .... .. . .......... .. . kn 381 .807 -obračunani trošak sudskih sporova ...... ..... .......... ..... kn 23.000 -obračunane naknade za kor. i zaštitu voda ...... .. .... . .... kn 3.266.692 - dospjere naknade za kor. l zaštitu voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kn 393.515 -obveze za koncesiju .. ..... ... .. ... .. ... ........... .. . .... ... .... kn 404.529 -članarine i doprinosi drž. ust.- HGK, HŠ, TZ ... .... ... ..... kn 37.179

  Ukupno : .......... ....... kn 4.801 .037

  5.11. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

  Iznos prikazan u bilanci kao odgođeno plaćanje prihoda predstavlja sufinanciranje u dugotrajnu materijalnu imovinu vanjskih sufinancijera, praktično investitora, iako je kao investitor određen Vodovod d.o.o. Slavonski Brod. Sredstva predstavljaju ustvari potporu za izgradnju vodnih objekata kojima se rješavaju pitanja

 • 13

  vodoopskrbe na određenim područjima i koja financira država Hrvatska putem svojih ministarstava. Na temelju ugovora o prijenosu sredstava u svrhu razvoja komunalne djelatnosti vodoopskrbe -· i .. odvodnje, ... sva sredstva s kojima jedinice lokalne samouprave sudjeluju u realizaciji razvojnih zahvata su bespovratna i predstavljaju odgođene prihode komunalnog društva. U prihode društva isti se priznaju u razdobljima uporabe objekata, uređaja i opreme, a za iznos obračunate amortizacije.

  Dakle, sredstva se ne iskazuju u poslovnim knjigama kao prihod, već kao odgođeni i to stoga jer se po dovršetku izgradnje objekata i njihovim korištenjem nadoknađuje obračunata amortizacija. Tijekom 2012. godine po ovoj osnovi izvršeno je sučeljavanje troškova amortizacije s prihodima u ukupnom iznosu od kn 4.061.308.

  /

  30.06.2012 . Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 302.816.648

  U Slavonskom/Brodu, srpanj 2013. god.

  Voditelj računovodstva :

  vodovod. d.o.o . SLAV ONS l< l B RO D

  Ntkole Zrinsi

 • Naziv obveznika Adresa obveznika

  0 18:

  VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod,N .Zrinskog 25 80535 169523

  RAĆUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD l. l. 2013. DO 30. 06. 2013. GODINE

  Oznaka pozicije Naziv pozicije 1- Vl 2012. l POSLOVNI PRIHODI ( t + 2) 18,388,339.00 l. Prihodi od prodaje 14,292,839.00

  1.1. voda-fiksno 946,307.00 1.2. voda-varijabilne lO 042,075.00 1.3. odvodnja-fiksno 119,178.00 1.4. odvodnja-varijabilno 1,716 480.00 1.5. / usluge- izrada prik ljučaka, baždarenje, pročišćavanje 1,468,299.00

  2 Ostali poslovni prihodi '!,_09~500 .00 2.1. investicije u vlastitoj režiji 0.00 2.2. ukidanje amonizacije 4 061 308.00 2.3. ostali prihodi napl.otpis potraživanja 34,192.00

  ll. POSLOVNI RASHODI (l + 2 + 3 + 4 + S + 6 + 7+ 8) 19,435,707.00

  l. Promjena vrij ednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih pre izvoda

  2. Materijalni troškovi (a+ b + e) 5 234 59 1.00 a) Troškovi sirovina i materij ala l 579 440.00

  4000 140011 održavanje mreže l ,494,453.00 40030-40040-40070 održavanje vodoopreme 19,998.00

  40040 uredski materijal 64,987.00 1>2_ Troškovi prodane robe

  e) Ostali vanjski troškovi 3,655, 15 1.00 401 el.energija gorivo,plin l ,636, 743.00

  404 405, 409 utr.rezervni dijelovi,inv.održavanje otpis Sl 137,731.00 410 Poštarina,usl. telefonije, 153 774.00

  412,414 usl.tekućeg održavanja, najamnine 170,984.00

  415 trošak reklame,obavijesti informiranje najam 44,777.00

  419, 427, 429 komunalne usl,održ. računala,čuvarska služba 734,595.00 4 1920 proizv.usluge,popravci asfalta i sl. 630,327.00

  425 konces ija za crpljenje vode 146,220.00

  3. Troškovi osoblja 7 857 282.00

  a) Neto plaće i nadnice 4,975,408.00

  b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 1,752 891.00

  e) Doprinosi na plaće 1,128 983.00

  4 . Amortizacija 4,669,330.00

  5. Ostali troškovi l 674,504.00

  440 dnevnice, prij. radnika na posao naknade po KU 477,384.00 44 1 nepr. usluge, nadzor, re g. vozila, održ.računala 69,302.00

  442 reprezentacija ugoščavanja 28,637.00 / 443 premije osiguranja 276,747.00

  446 dopr.komorama, članarine, kom. naknade, por/tvrt 199,862.00

  44 7 bankarske usluge, us l. platnog prometa 36,862.00

  448 mat. prava radnika po KU(potpore, jub.nagrade) 308,858.00

  449 str. obrazovanje seminari j avna nabava, ISO 272,303.00

  461 ,467 pdv za osobnu potrošnju članarine 4,549.00

  6. Vrijednosno usklađenje 0.00

  a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

  b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 0.00

  l - Vl 2013.

  16,294,331.00

  12,423,033.00

  96 1,585.00 9,065,785.00

  120,232.00 1,398,733.00

  876,698.00

  3,87 1,298.00

  0.00 3,870,269.00

  1,029.00

  17,268,148.00

  3,7 12,345.00

  643,835.00 6 11 ,675.00

  13,396.00 18,764.00

  3,068, 7 10.00 l ,680,587.00

  79,040.00 172,935.00 294,780.00

  28,640.00 445,709.00

  197,653.00 169,366.00

  7,671,705.00 4,945, 157.00 1,719,5 17.00 l ,007,031.00

  4,577,49 1.00

  1,306,407.00

  477,753.00 62,892.00 11,436.00

  322, 195.00 132,482.00 63,978.00

  95,941.00 135,930.00

  3,800.00

  0.00

  0.00

 • 7. Rezerviranja J

  8. Ostali poslovni rashodi

  Ill. FINANCIJSKI PRIHODI l. Kamate obračunane na zakašnjela potraživanja 2. Otpis obveza prema dobavljačima

  3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sud jelu jućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi)

  5. Ostali financijski prihodi-lete na sredstva kod banaka, lete na utužena potraživanja

  IV. FINANCIJSKI RASHODI l. Otpis nenapl.potr.,rashodi iz ranijih razd.,kazne,(735.736,737) 2. Kamate, zatezne kamate -721 3. Neraelizirani gubici (rashodi) financijske imovine-sredstva novč.pomoć(739) 4. Ostali financijski rashodi-otpis potr.po usk1. ,(747)

  v IZVANREDNI - OSTALI PRlliODI-oaplate Jtete,oapl.tr.tužbi,refeodacije VJ IZVANR EDNI- OSTALI RASHODI

  VII UKUPNI PRIHODI VIli UKUPNI RASHODI

  IX DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIV ANJA l. Dobit prije oporezivanja 2. Gubitak prije oporezivanja

  X POREZ NA DOBIT

  Xl DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA l. Dobit razdoblja 2. Gubitak razdoblja

  Xli DOBIT ILI GUBITAK RAZ.DOBLJA l. Pripisano imatelj ima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu

  U _Sl.Brodu , srpanj 2013. godine vodovod. d.o.o. SLAVONS K I BR O D

  Nikole Zrinskog 25 @) Rukovoditelj računovodstva :

  l ~J.t-Akšamović,di~.ecc .

  v ... r:'~"

  0.00 0.00

  0.00 0.00

  99,318.00 190,21 7.00 42,5 15.00 136,019.00

  0.00

  56,823.00 54,198.00

  265,151.00 98,035.00 20,030.00 10,650.00

  245,121.00 18,506.00 23,000.00 45,879.00

  16,889.00 73,699.00 0.00

  18,504,546.00 16,558,247 .oo 19,700,858.00 17,366,183.00

  (l' 196,312.00) (807 ,936.00)

  0.00 0.00 ( 1, 196,3 12.00) (807,936.00)

  (1 ,196,312.00) (807,936.00) 0.00 0.00

  ( 1, 196,3 12 .00) {_807,936.00)

  0.00 0.00

 • Naziv obveznika Adresa obveznika O I B:

  Oznaka pozicije

  A

  B

  l

  l. 2.

  3. 4. 5.

  6.

  ll

  l.

  2. 3. 4. 5.

  6. 7. 8. 9.

  111

  l. 2. 3.

  4. 5. 6. 7.

  IV

  l.

  2. 3.

  v

  e

  l

  l.

  2. 3. 4.

  5. 6. 7.

  ll

  l.

  2.

  3. 4. 5.

  6.

  VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod,N.Zrinskog 25 80535169523

  BILANCA NA DAN 30.06.2013. GODINE

  Naziv pozicije

  AKTIVA

  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL DUGOTRAJNA IMOVINA

  NEMATERIJALNA IMOVINA Izdaci za razvoj Ulaganja u prava (računalni programi koji nisu dio hardwarea)

  God will Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine Nematerijalna imovina u pripremi

  Ostala nematerijalna imovina

  MATERIJA LNA IMOVINA

  Zemljište Građevinski objekti (crpne stanice bunari cjevovodi, upravne i ostale_~radeJ Postrojenja i oprema (oprema na obj. vod. i kanal, lab. oprema, građ . strojevi, kamioni) Alati, pogonski inventar i transprtna sredstva (automobili telefonija, ured.namj, l Biološka imovina Predujmovi za materijalnu imovinu Materijalna imovina u pripremi (RVSIS produžetci cjevovoda) Ostala materijalna imovina (ukrasno drveće, umjetničke slike, panoi i reklame)

  Ulaganje u nekretnine

  DUGOTRAJNA F INANCIJSKA IMOVINA

  Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika Dani zajmovi povezan im poduzetnicima

  Sudje lujući interesi (udjeli) Ulaganja u vrijednosne papire ( mali dioničari kod ĐĐ Aparati d. d. ) Dani zajmovi depoziti i sl ično (ulaganje u projekt gradska blagajna) Vlastite dionice i udjeli Ostala dugotrajna financijska imovina lprodani stanovJ radnicima koji se otplaćuju l

  POTRAŽJV ANJA Potraživanja od povezanih poduzetnika Potraživanja po osnovi prodaje na kredit Ostala potraživanja

  ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

  KRATKOTRAJNA IMOVINA

  ZALIHE Sirovine i materijal Proizvodnja u tijeku Nedov~eni proizvodi i poluproizvodi Gotovi proizvodi Trgovačka roba

  Predujmovi za zalihe Ostala imovina namijenjena prodaji

  I'OTRAŽIVANJA -Potraživanja od povezanih poduzetnika

  Potraživanja od kupaca -od toga usluge:722.579 Potraživanja od sudjelujući h poduzetnika Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika -za prava po KU Potraživanja od države dr. institucija- pretporez, bol. l sl.( 16700, 162,16120, 18130)

  Ostala potraživanja-od kartičara,više pl. poreza na dobit ( 147,160, 168)

  /

  Na dan JO. 06.2012. Na dan 30.06.2013.

  386,650,820.00 409,767,650.00

  1,164,037.00 1,502,375.00

  1,164,037.00 1,502,375.00

  385,267,344.00 408,057,937 .oo 6,429 156.00 6,429,156.00

  155 255 821 .00 149 782,604.00 42,866,828.00 38,242,233.00

  2,563 603.00 2,002,1 14.00

  178,120,630.00 21 1,557,920.00 31 ,306.00 43,9 10.00

  219,439.00 207,338.00

  17 500.00 23,95 1.00 96 572.00 86,9 t5.00

  105 367.00 96,472.00

  0.00 0.00

  12,581,460.00 12,705, 164.00

  1,989,412.00 2,290,005.00 l 838 901.00 1,657,325.00

  150,511.00 632,680.00

  9,400,095.00 9,556,204.00

  8,749,779.00 7,806,675.00

  6 454.00 47,378.00

  640,576.00 l ,667,948.00 3,286.00 34,203.00

 • Ill KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 0.00 0.00 l. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezani m poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)

  4. Ulagan ja u vri jednosne papire

  5. Dani zajmovi deooziti i slično 6. Vlastite dionice i udjeli 7. Ostala financij ska imovina

  IV NOVAC U BANCI I U BLAGAJNI ( 110,102,107) 1,191,953.00 858,955.00

  D PLAĆENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA (19040,19070,19071) 61,299.00 102,324.00

  E GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

  F UKUPNO AKTIVA 399,293,579.00 422,575,138.00

  PASIVA

  A KAPIT AL l REZERVE 40,781,002.00 39,030,231.00

  l TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 81,148,720.00 81,148,720.00 ll KAPITALNE REZERVE

  Ill REZERVE IZ DOBITI 0.00 0.00 l. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

  4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve

  IV REVALORIZACIJSKE REZERVE 0.00

  v ZADRžANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (39,171,406.00' (41,310,553.00 l. Zadrta na dobit ( 931 00-93600) (7' 133, l 08.00 (7, 133, l 08.00

  2. Preneseni gubitak (93000,93900) 132,038,298.00 (34 177,445.00

  VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (l , 196,312.00' (807,936.00' l. Dobit poslovne godine 0.00 0.00 2. Gubitak poslovne godine (1 ,196 312.00' (807,936.001

  VIJ MANJINSKI INTERES

  B REZERVIRANJA 0.00 0.00 l. Rezerviranja za mirovine otpremnine i slične obveze

  2. Rezerviranja za porezne obveze

  J . Druga rezerviranja .

  e DUGOROČNE OBVEZE 1,551,263.00 930,585.00 l. Obveze prema povezan im poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i s lično

  J . Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama l ,55 1,263.00 9J0,585.00

  4. Obveze za predujmove

  5. Obveze prema dobavljačima

  6. Obveze po vri jednosnim papirima

  7. Ostale dugoročne obveze

  8. Odgođena porezna obveza

  D KRATKOROČNE OBVEZE 22,629,233.00 26,078,736.00

  l. Obveze prema povezan im poduzetnicima

  2. Obveze za zajmove, deoozitc i sl i čno

  J . Obveze prema bankama i dr. fi n. lnstitucijama(267) 605,38 1.00 436,347.00

  4. Obveze za predu j move (256) 53,925.00 206,426.00

  5. Obveze prema dobavljačima (220,221 ,24990) 16 865,401.00 19 651 ,955.00

  6. Obveze po vrijednosnim papirima

  7. Obveze prema zaPOslenima (264,271 ,272) 940,484.00 855,795.00

  8. Obveze za poreze, doprinose i sl ična davanja(274,275,283,290,260,247,261 ,269) 4,138,357.00 4,80 l ,037.00

 • 9. Obveze s osnove udjela u rezultatu

  JO. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

  IL Ostale kratkoročne obveze ( 292)

  E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBUA

  F UKUPNA PASIVA

  G IZVAN BILANČNI ZAPISI

  U SL Brodu , srpanj 2 013.godine vodrnfOd. d.o.o. Rukovoditelj računovodstva:

  O. Vt~ović,dipLecc / l.wv1-~~~

  SLAVO NSKI BROD Nikole Zrinskog 25 §l

  25 685.00 127,176.00

  334,232,081.00 356,535,586.00

  399,193,579.00 422,575,138.00

  D~~ Tih~~::cc.oec.