Lle I Enaid Gael Llonydd: Gaeaf 2010/11

 • View
  229

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parciau Cenedlaethol Cymru Cylchlythyr Gaeaf 2011

Text of Lle I Enaid Gael Llonydd: Gaeaf 2010/11

 • 1lle I enaid gael llonydd cylchlythyr Parciau Cenedlaethol Cymru

  Gaeaf Gaeaf Gaeaf Gaeaf 2010/20112010/20112010/20112010/2011

  Croesawodd Parciau Cenedlaethol Cymru Croesawodd Parciau Cenedlaethol Cymru Croesawodd Parciau Cenedlaethol Cymru Croesawodd Parciau Cenedlaethol Cymru

  adroddiad diweddar gan adroddiad diweddar gan adroddiad diweddar gan adroddiad diweddar gan

  PricewaterhouseCoopers am eu PricewaterhouseCoopers am eu PricewaterhouseCoopers am eu PricewaterhouseCoopers am eu

  Gwasanaethau Cynllunio. Tynnodd yr Gwasanaethau Cynllunio. Tynnodd yr Gwasanaethau Cynllunio. Tynnodd yr Gwasanaethau Cynllunio. Tynnodd yr

  adroddiad sylw at dystiolaeth o welliannau adroddiad sylw at dystiolaeth o welliannau adroddiad sylw at dystiolaeth o welliannau adroddiad sylw at dystiolaeth o welliannau

  sylweddol dros y 18 mis diwethaf ac roedd yn sylweddol dros y 18 mis diwethaf ac roedd yn sylweddol dros y 18 mis diwethaf ac roedd yn sylweddol dros y 18 mis diwethaf ac roedd yn

  dangos bod y Parciau Cenedlaethol yn dangos bod y Parciau Cenedlaethol yn dangos bod y Parciau Cenedlaethol yn dangos bod y Parciau Cenedlaethol yn

  cymharun ffafriol gyda gwasanaethau cymharun ffafriol gyda gwasanaethau cymharun ffafriol gyda gwasanaethau cymharun ffafriol gyda gwasanaethau

  cynllunio gwledig eraill yng Nghymru. cynllunio gwledig eraill yng Nghymru. cynllunio gwledig eraill yng Nghymru. cynllunio gwledig eraill yng Nghymru.

  Maer adroddiad yn tynnu sylw at feysydd

  allweddol i fesur llwyddiant ac yn dangos

  datblygiad ymhob maes. Tynnir sylwn arbennig

  at y canlynol:

  (1) Maer Parciau Cenedlaethol yn

  cymeradwyo yr un canran o geisiadau ag

  Awdurdodau Cynllunio Lleol eraill.

  (2) Mae Parciau Cenedlaethol yn

  perfformion well mewn rhai mathau o

  geisiadau na nifer o Awdurdodau

  Cynllunio Lleol gwledig eraill

  (3) Maer Parciau Cenedlaethol wedi gwella

  eu cefnogaeth au

  gwybodaeth cyn-ymgeisio

  (4) Cafwyd gwelliant o 24% ar gyfartaledd yn

  yr amser y maen ei gymryd i brosesu

  ceisiadau ymhob un or tri Pharc

  Cenedlaethol.

  Maer adroddiad yn cydnabod bod sialensiau

  on blaenau, ar mwyaf nodedig or rheiny ywr

  gostyngiad yn y nifer o geisiadau a dderbynnir o

  ganlyniad ir dirwasgiad economaidd ac effaith

  hynny ar incwm.

  Dywedodd y Cynghorydd Eric Saxon, Cadeirydd

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau

  Brycheiniog, ar ran tri Pharc Cenedlaethol Cymru,

  Rydym yn croesawur adroddiad yma. Maen

  adroddiad positif syn cydnabod y gwelliant

  rhagorol a welwyd mewn perfformiad dros y 18

  mis diwethaf. Maer adroddiad yn chwalur myth

  bod Parciau Cenedlaethol yn fwy tebygol o

  wrthod cais cynllunio nag Awdurdodau

  Cynllunio Lleol eraill ac maen cydnabod ein

  bod yn perfformion well mewn rhai mathau o

  geisiadau. Maen arbennig o anogol o fy

  safbwynt i fod PricewaterhouseCoopers wedi

  cymeradwyo ein trefniadau llywodraethu ac

  mae eu hadroddiad yn pwyntio at esiamplau

  niferus o arferion da.

  Meddai Aneurin Phillips, Prif Weithredwr

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,

  Mae PricewaterhouseCoppers wedi cwblhau

  tasg hynod heriol. Mae hwn yn waith syn torri tir

  newydd yma yng Nghymru. Dawr adroddiad ir

  casgliad bod Parciau Cenedlaethol Cymrun

  gwella au bod yn cyflawni eu pwrpasau

  statudol mewn ffordd syn bositif a chefnogol.

  Dyddiadau i'r Dyddiadur Dyddiadau i'r Dyddiadur Dyddiadau i'r Dyddiadur Dyddiadau i'r Dyddiadur

  24 - 25 Mai - Gweithdy UK ANPA, Ebrauc

  06 - 07 Hydref - Seminar Flynyddol Aelodau

  Cymru (llywyddir gan Awdurdod Parc

  Cenedlaethol Bannau Brychceiniog)

 • 2300,000 i Wella Bywyd yn Eryri 300,000 i Wella Bywyd yn Eryri 300,000 i Wella Bywyd yn Eryri 300,000 i Wella Bywyd yn Eryri

  Dywedwyd wrth aelodau Awdurdod Parc Dywedwyd wrth aelodau Awdurdod Parc Dywedwyd wrth aelodau Awdurdod Parc Dywedwyd wrth aelodau Awdurdod Parc

  Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar am lwyddiant Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar am lwyddiant Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar am lwyddiant Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar am lwyddiant

  cronfa datblygiad cynaliadwy CAE am iddi cronfa datblygiad cynaliadwy CAE am iddi cronfa datblygiad cynaliadwy CAE am iddi cronfa datblygiad cynaliadwy CAE am iddi

  gyfrannu bron i 300,000 tuag at brosiectau a fydd gyfrannu bron i 300,000 tuag at brosiectau a fydd gyfrannu bron i 300,000 tuag at brosiectau a fydd gyfrannu bron i 300,000 tuag at brosiectau a fydd

  yn gwella ansawdd bywyd yn Eryri.yn gwella ansawdd bywyd yn Eryri.yn gwella ansawdd bywyd yn Eryri.yn gwella ansawdd bywyd yn Eryri.

  Yn ystod ei 10fed blwyddyn o ariannu (rhwng 2009

  a 2010), mae CAE wedi cefnogi 31 o gynlluniau,

  gan ddyrannu 287,000 i brosiectau dros y tair

  blynedd nesaf, ac o ganlyniad mae wedi denu

  mwy na 3 miliwn o ffynonellau eraill. Mae arian or

  gronfa wedi galluogi ir Parc Cenedlaethol dalu

  am 1 swydd lawn amser ac 19 o swyddi rhan amser

  a chreu mwy na 41 o gyfleoedd gweithio

  anuniongyrchol. Maer gronfa hefyd wedi

  caniatu mwy na 330 o gyfleoedd gwirfoddoli i

  drigolion y Parc Cenedlaethol ac i ymwelwyr y Parc.

  4 egwyddor datblygiad cynaliadwy yw:

  Gwarchod yr Amgylchedd yn effeithiol

  Cynnydd cymdeithasol syn cydnabod

  anghenion pawb

  Defnyddio adnoddau naturiol yn

  ddarbodus

  Cynnal a chadw lefelau uchel a sefydlog

  o gyflogaeth a thwf economaidd.

  Wrth gyflwynor adroddiad, meddai Prif

  Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,

  Aneurin Phillips,

  Maer cynllun CAE sydd yn awr yn ei unfed

  blwyddyn ar ddeg, wedi parhau, ac yn dal i

  barhau, i wneud cyfraniad sylweddol i sicrhau bod

  datblygiad cynaliadwyn rhan integral o fywyd yn

  Eryri drwy hyrwyddo buddiannau cymdeithasol,

  economaidd ac amgylcheddol yr ardal.

  Mae Ymholiad Cyhoeddus Cwrt y Mae Ymholiad Cyhoeddus Cwrt y Mae Ymholiad Cyhoeddus Cwrt y Mae Ymholiad Cyhoeddus Cwrt y

  Gollen yn cychwyn ganol mis Gollen yn cychwyn ganol mis Gollen yn cychwyn ganol mis Gollen yn cychwyn ganol mis

  Chwefror.Chwefror.Chwefror.Chwefror.

  Cychwynnodd Ymholiad Cyhoeddus i Cychwynnodd Ymholiad Cyhoeddus i Cychwynnodd Ymholiad Cyhoeddus i Cychwynnodd Ymholiad Cyhoeddus i

  ailddatblygiad y cyn-wersyll byddin yng Nghwrt ailddatblygiad y cyn-wersyll byddin yng Nghwrt ailddatblygiad y cyn-wersyll byddin yng Nghwrt ailddatblygiad y cyn-wersyll byddin yng Nghwrt

  y Gollen ar Ddydd Mawrth Chwefror 15y Gollen ar Ddydd Mawrth Chwefror 15y Gollen ar Ddydd Mawrth Chwefror 15y Gollen ar Ddydd Mawrth Chwefror 15fedfedfedfed 2011. 2011. 2011. 2011.

  Bydd yr Ymholiad Cyhoeddus annibynnol yn

  penderfynu a ddylid rhoi caniatd cynllunio i

  ailddatblygu cyn-wersyll y fyddin yng Nghwrt y

  Gollen ar gyfer defnydd cymysg cynhwysfawr.

  Maer datblygiad defnydd cymysg yn cynnwys

  datblygiad tai, darparu swyddi, meithrinfa i blant

  cyn oedran ysgol, cartref gofal preswyl,

  darpariaeth tir agored gan gynnwys lotments,

  perllan gymunedol, darpariaeth chwaraeon ar

  gwaith mewnol cysylltiedig.

  Ym mis Mehefin 2010, gwrthododd Awdurdod

  Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog roi

  caniatd cynllunio i Crickhowell Estates Ltd ar

  gyfer y datblygiad. Mae Crickhowell Estates Ltd

  wedi apelio yn erbyn y penderfyniad a chaiff yr

  apl ei chlywed yn awr gan Arolygydd Cynllunio

  annibynnol sydd wedii benodi gan Lywodraeth

  Cynulliad Cymru. Ar l clywed y dystiolaeth i gyd,

  bydd yr Arolygydd yn gwneud argymhelliad ir

  gweinidog priodol yn Llywodraeth Cynulliad

  Cymru. Yna bydd y gweinidog yn penderfynu a

  ddylai wrthod neu ganiatur datblygiad.

 • 3Newid i bawb yn Oriel y ParcNewid i bawb yn Oriel y ParcNewid i bawb yn Oriel y ParcNewid i bawb yn Oriel y Parc

  Mae cynlluniau wediu Mae cynlluniau wediu Mae cynlluniau wediu Mae cynlluniau wediu

  hamlinellu ar gyfer dyfodol hamlinellu ar gyfer dyfodol hamlinellu ar gyfer dyfodol hamlinellu ar gyfer dyfodol

  y cyn-gaffi yn Oriel Tirlun a y cyn-gaffi yn Oriel Tirlun a y cyn-gaffi yn Oriel Tirlun a y cyn-gaffi yn Oriel Tirlun a

  Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Chanolfan Ymwelwyr Oriel y

  Parc yn Nhyddewi.Parc yn Nhyddewi.Parc yn Nhyddewi.Parc yn Nhyddewi.

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir

  Benfro, syn cynnal yr atyniad mewn

  partneriaeth ag Amgueddfa Cymru National

  Museum Wales, wedi penodi R.K. Lucas i

  farchnatar lle a ddefnyddiwyd gan y caffi a

  gaeodd y llynedd.

  Mae Awdurdod y Parc yn gobeithio gweld

  busnes yn gweithredu o Oriel y Parc erbyn y

  Pasg 2011, ac yn y cyfamser maen parhau i

  groesawu ymwelwyr ir oriel ar ganolfan

  ymwelwyr syn rhad ac am ddim.

  Meddai Tegryn Jones, Prif Weithredwr

  Awdurdod y Parc:

  Bydd R. K. Lucas yn derbyn tanysgrifiadau gan

  bobl sydd diddordeb ac edrychwn ymlaen

  yn fawr at weld pa fathau o weithgareddau

  allai gael eu rhedeg o Oriel y Parc.

  Rydym wedi derbyn dwsinau o ymholiadaun

  barod gan gwmnau lleol a chenedlaethol

  syn cynnig amrywiaeth o wahanol

  wasanaethau, felly ni fydd y bidiau wediu

  cyfyngu i arlwyo yn unig.

  Ail lansiodd Oriel y Parc ei harddangosfa, Y Tirlun

  syn Newid, gyda dangosbethau newydd or

  Casgliad Cenedlaethol, gan gynnwys Porthladd

  Dinbych-y-pysgod, gan yr artist Prydeinig byd-

  enwog Lucian Freud.

  Yr artist

 • 4Dawns